EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0197

Регламент (ЕО) № 197/2008 на Комисията от 3 март 2008 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на наименование, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Queijo Serra da Estrela (ЗНП))

OJ L 59, 4.3.2008, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 007 P. 32 - 33

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/197/oj

4.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 59/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 197/2008 НА КОМИСИЯТА

от 3 март 2008 година

за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на наименование, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Queijo Serra da Estrela (ЗНП))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като имат предвид, че:

(1)

В съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея и в приложение на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006, Комисията разгледа заявката на Португалия за одобрение на промени в спецификацията на защитеното наименование за произход „Queijo Serra da Estrela“, вписано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

Предвид това, че по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 510/2006 въпросните промени не са минимални, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз  (3) заявката за промени в съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от горепосочения регламент. Комисията не получи нито едно възражение съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 и следователно промените трябва да бъдат одобрени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Променените в спецификацията, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, относно наименованието, посочено в приложението към настоящия регламент, се одобряват.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 март 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2156/2005 (ОВ L 342, 24.12.2005 г., стр. 54).

(3)  ОВ C 127, 8.6.2007 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека селскостопански продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.3.

Сирена

ПОРТУГАЛИЯ

Queijo Serra da Estrela (ЗНП)


Top