EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0603

Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държаватачленка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавитечленки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавитечленки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (преработен текст)

OB L 180, 29.6.2013, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/603/oj

29.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 603/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 юни 2013 година

за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държаватачленка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавитечленки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавитечленки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (преработен текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 78, параграф 2, буква д), член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. за създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (3) и Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета от 28 февруари 2002 г. за определяне на някои условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 2725/2000 относно създаването на системата „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (4) трябва да бъдат предмет на няколко съществени изменения. С оглед постигане на яснота посочените регламенти следва да бъдат преработени.

(2)

Общата политика за убежище, включваща обща европейска система за убежище, е съставна част от целта на Европейския съюз за постепенно изграждане на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, отворено за онези, които, принудени от обстоятелствата, търсят международна закрила в Съюза.

(3)

На 4 ноември 2004 г. Европейският съвет прие Хагската програма, която определя целите, които трябва да бъдат постигнати в областта на свободата, сигурността и правосъдието през периода 2005—2010 г. Европейският пакт за имиграцията и убежището, приет от Европейския съвет от 15 и 16 октомври 2008 г., призовава към завършване на общата европейска система за убежище чрез създаване на единна процедура, включваща общи гаранции и еднакъв статут за бежанците и за лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила.

(4)

С оглед прилагането на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (5), е необходимо да се установи самоличността на лицата, подали молба за международна закрила, и на лицата, които са задържани за неправомерно преминаване на външните граници на Съюза. С цел ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013, и по-специално на член 18, параграф 1, букви б) и г) от него, е желателно също така всяка държава-членка да може да провери дали даден гражданин на трета държава или лице без гражданство, което се намира незаконно на нейна територия, е подало молба за получаване на международна закрила в друга държава-членка.

(5)

Дактилоскопичните отпечатъци представляват важна част от установяването на самоличността на тези лица. Необходимо е създаването на система за сравняването на данните за дактилоскопичните отпечатъци.

(6)

За тази цел е необходимо да се създаде система, наречена Евродак, която се състои от централна система, която да управлява централна информационна база данни за дактилоскопични отпечатъци, както и от електронни средства за предаване на информация между държавите-членки и централната система, наричана по-нататък „комуникационната инфраструктура“.

(7)

Съгласно Хагската програма следва да се подобри достъпът до съществуващите системи за архивиране на данни в Съюза. Освен това Стокхолмската програма призовава за добре насочено събиране на данни и за разработване на информационен обмен и неговите инструменти, който се определя от нуждите на правоприлагането.

(8)

В борбата срещу тероризма и други тежки престъпления за правоприлагащите органи е от първостепенно значение да имат възможно най-пълната и актуална информация, за да изпълняват възложените им задачи. Информацията, която се съдържа в Евродак, е необходима за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на тероризма, както е посочено в Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (6) или други тежки престъпления, както е посочено в Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки (7). Ето защо данните в Евродак следва да бъдат достъпни при условията, предвидени в настоящия регламент, за сравняване от определените органи на държавите-членки и на Европейската полицейска служба (Европол).

(9)

Правомощията, предоставени на правоприлагащите органи за достъп до Евродак, не следва да засягат правото на лицата, подали молба за международна закрила, молбата им да бъде обработена своевременно съгласно приложимото законодателство. Освен това всяко последващо проследяване след получаването на положителен резултат от Евродак също не следва да засяга посоченото право.

(10)

В съобщението си до Съвета и до Европейския парламент от 24 ноември 2005 г. относно подобрената ефективност, повишената оперативна съвместимост и полезните взаимодействия между европейските бази данни в областта на правосъдието и вътрешните работи, Комисията отбелязва, че органите, отговарящи за вътрешната сигурност, могат да имат достъп до Евродак в строго регламентирани случаи, когато съществува основателно подозрение, че извършителят на терористично или друго тежко престъпление е подал молба за международна закрила. В това съобщение Комисията също посочва, че принципът на пропорционалност изисква в Евродак да се прави търсене за такива цели само когато има много сериозни опасения за обществената сигурност, т.е. ако деянието, извършено от престъпника или терориста, чиято самоличност трябва да бъде установена, е толкова тежко, че оправдава търсене в база данни, която съхранява данни за лица с чисто съдебно минало, и заключи, че прагът за търсене в Евродак от органите, отговарящи за вътрешната сигурност, поради това следва винаги да бъде значително по-висок от прага за търсене в бази данни, съдържащи данни на криминално проявени лица.

(11)

Освен това Европол изпълнява ключова роля по отношение на сътрудничеството между органите на държавите-членки в областта на разследването на трансгранични престъпления в подкрепа на предотвратяването, анализирането и разследването на престъпления на територията на целия Европейски съюз. В резултат на това Европол също следва да има достъп до Евродак в рамките на своите задачи и в съответствие с Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол) (8).

(12)

Исканията на Европол за сравняване на данни от Евродак следва да се допускат само в определени случаи, при определени обстоятелства и при строго регламентирани условия.

(13)

Тъй като Евродак е първоначално създадена, за да улесни прилагането на Дъблинската конвенция, достъпът до Евродак за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления представлява промяна в първоначалната цел на Евродак, която представлява намеса в упражняването на основното право на зачитане на личния живот на лицата, чиито лични данни се обработват в Евродак. Всяка подобна намеса трябва да бъде в съответствие със закона, който трябва да бъде формулиран достатъчно точно, за да позволи на лицата да адаптират своето поведение, трябва да защитава лицата срещу произволни действия и да посочва достатъчно ясно обхвата на правомощието за лична преценка, предоставено на компетентните органи, и начина, по който това правомощие се упражнява. Всяка намеса трябва да е необходима в едно демократично общество за защитата на легитимен и пропорционален интерес и трябва да е пропорционална на легитимната цел, която иска да постигне.

(14)

Въпреки че първоначалната цел за създаването на Евродак не изискваше съществуването на възможност за отправяне на искане за сравняване на данни с базата данни въз основа на латентен дактилоскопичен отпечатък, който представлява дактилоскопичната следа, която може да бъде открита на мястото на престъплението, такава възможност е от основно значение в областта на полицейското сътрудничество. Възможността за сравняване на латентен дактилоскопичен отпечатък с данните за дактилоскопични отпечатъци, съхранявани в Евродак, в случаите, в които има основателни причини да се смята, че е възможно извършителят или пострадалият да попадат в една от категориите, обхванати от настоящия регламент, ще предостави на определените органи на държавите-членки много ценен инструмент в предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления, когато например единствените налични доказателства на мястото на престъплението са латентни дактилоскопични отпечатъци.

(15)

Настоящият регламент посочва също условията, при които следва да се разрешават исканията за сравняване на данните за дактилоскопични отпечатъци с данните в Евродак за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на тероризъм или други тежки престъпления, както и необходимите гаранции за осигуряване на защитата на основното право на зачитане на неприкосновеността на личния живот на лицата, чиито лични данни се обработват в Евродак. Стриктното регламентиране на посочените условия отразява факта, че базата данни Евродак регистрира данните за дактилоскопични отпечатъци на лица, които не са заподозрени в извършването на терористично или друго тежко престъпление.

(16)

С оглед на това да се осигури равно третиране на всички лица, подали молба за международна закрила, и на лицата, на които е предоставена международна закрила, както и за да се осигури приемственост с настоящите достижения на правото на Съюза и по-специално с Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (9) и Регламент (ЕС) № 604/2013, целесъобразно е да се разшири обхватът на настоящия регламент, за да се включат в него лицата, търсещи субсидиарна закрила, и лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила.

(17)

Необходимо е също и държавите-членки незабавно да вземат и предават данните за дактилоскопични отпечатъци на всяко лице, подало молба за международна закрила, и на всеки гражданин на трета държава или лице без гражданство, което е задържано за неправомерно преминаване на външна граница на държава-членка, при условие че лицето е на възраст минимум 14 години.

(18)

Необходимо е да се определят точни правила за предаването на тези данни за дактилоскопични отпечатъци на централната система, за регистрирането на тези данни за дактилоскопични отпечатъци и на други подходящи данни в централната система, за съхранението им, за сравняването им с други данни за дактилоскопични отпечатъци, за предаването на резултатите от сравняването и за маркирането и заличаването на регистрираните данни. Тези правила могат да се променят в зависимост от положението на различните категории граждани на трети държави или лица без гражданство и трябва да бъдат специално адаптирани към това положение.

(19)

Държавите-членки следва да осигурят предаването на данни за дактилоскопични отпечатъци с подходящо качество с цел сравняването им чрез информационната система за разпознаване на дактилоскопичните отпечатъци. Всички органи с право на достъп до Евродак следва да направят инвестиции за подходящо обучение и за необходимото техническо оборудване. Органите с право на достъп до Евродак информират Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета (10). („Агенцията“), относно срещнатите специфични трудности по отношение на качеството на данните, с оглед намиране на решение.

(20)

Фактът, че е невъзможно временно или постоянно да се снемат и/или предадат данни за дактилоскопични отпечатъци по причини като недостатъчно качество на данните за целесъобразно сравняване, технически проблеми, причини свързани с опазване на здравето или поради това, че субектът на данни е негоден или е в невъзможност да предостави дактилоскопичните си отпечатъци поради обстоятелства извън неговия контрол, не следва да засяга разглеждането или решението относно подадената от това лице молба за международна закрила.

(21)

Положителните резултати, получени в Евродак, следва да се проверяват от обучен експерт по дактилоскопичните отпечатъци, за да се гарантира както правилното определяне на компетентността съгласно Регламент (ЕС) № 604/2013, и точното идентифициране на заподозряното в извършване на престъпление лице или на пострадалия от престъпление, чиито данни могат да са съхранявани в Евродак.

(22)

Възможно е граждани на трети държави или лица без гражданство, подали молба за международна закрила в една държава-членка, да имат възможността да търсят международна закрила и в друга държава-членка в продължение на много години. Следователно максималният период, през който следва да се съхраняват данните за дактилоскопични отпечатъци в централната система, следва да бъде много дълъг. Като се има предвид, че повечето граждани на трети държави или лица без гражданство, които са се установили в Съюза от няколко години, са получили статут на постоянно пребиваващи, дори са придобили гражданство в дадена държава-членка в края на този период, може да се счита, че десет години са разумен срок за съхранение на данните за дактилоскопични отпечатъци.

(23)

Периодът на съхранение трябва да бъде намален в някои особени положения, при които не е необходимо данните за дактилоскопичните отпечатъци да се съхраняват толкова дълго време. Данните за дактилоскопичните отпечатъци следва да се заличават в момента, в който гражданите на трети държави или лицата без гражданство получат гражданство на държава-членка.

(24)

Подходящо е да се съхраняват данните, свързани с тези субекти на данни, чиито дактилоскопични отпечатъци първоначално са били регистрирани в Евродак при подаването на молба за международна закрила и на които е предоставена международна закрила в държава-членка, за да могат данните, регистрирани при подаването на молба за международна закрила, да бъдат сравнявани с тях.

(25)

На Агенцията бяха възложени задачите на Комисията, свързани с оперативното управление на Евродак, в съответствие с този регламент, и определени задачи, свързани с комуникационната инфраструктура, считано от началото на дейността на Агенцията на 1 декември 2012 г. Агенцията следва да поеме задачите, които са й възложени по силата на настоящия регламент, а приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) № 1077/2011 следва да бъдат съответно изменени. Освен това на Европол следва да се предостави статут на наблюдател на заседанията на управителния съвет на Агенцията, когато в дневния ред е включен въпрос, свързан с прилагането на настоящия регламент във връзка с достъпа за справка в Евродак от определените органи на държавите-членки и от Европол за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления. Европол следва да може да определи представител в рамките на консултативната група по Евродак на Агенцията.

(26)

Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз („Правилникът за длъжностните лица“) и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз („Условията за работа“), установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (11) (наричани съвместно „Правилникът за персонала“), следва да се прилагат за всички служители, работещи в Агенцията по въпроси, свързани с настоящия регламент.

(27)

Необходимо е да се определят ясно съответните отговорности на Комисията и Агенцията относно централната система и комуникационната инфраструктура и тези на държавите-членки относно обработването на данните, защитата на данните, достъпа до регистрираните данни и поправката им.

(28)

Необходимо е да бъдат определени компетентните органи на държавите-членки, както и националното звено за достъп, чрез което са отправени исканията за сравняване с данните в Евродак, и да се води списък на оперативните звена в рамките на определените органи, оправомощени да искат такова сравняване за специфичните цели на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични престъпления или други тежки престъпления.

(29)

Искания за сравняване с данни, съхранявани в централната база данни следва да бъдат отправяни от оперативните звена в рамките на определените органи и изпращани до националното звено за достъп през проверяващите органи, и да бъдат обосновани. Оперативните звена в рамките на определените органи, оправомощени да искат сравняване с данните в Евродак, не следва да действат като проверяващ орган. Проверяващите органи следва да действат независимо от определените органи и да отговарят за осигуряването, по независим начин, на стриктното спазване на условията за достъп, установени в настоящия регламент. Проверяващите органи препращат искането за сравняване, без да препращат основанията за него, чрез националното звено за достъп до централната система, след като проверят дали всички условия за получаване на достъп за изпълнени. При извънредни спешни случаи, когато е необходим бърз достъп, за да се реагира на конкретна и реална заплаха, свързана с терористични или други тежки престъпления, проверяващият орган следва да обработи искането незабавно и да направи проверката едва след това.

(30)

Определеният орган и проверяващият орган могат да са част от една и съща организация, ако това се допуска от националното право, но проверяващият орган следва да е независим в изпълнението на възложените му в съответствие с настоящия регламент задачи.

(31)

За целите на защитата на личните данни и за да бъде избегнато систематичното сравняване, което следва да бъде забранено, обработването на данни от Евродак следва да се извършва в особени случаи и когато е необходимо за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления. Особен случай е налице по-конкретно, когато искането за сравняване е свързано със специфична и конкретна ситуация или със специфична и конкретна опасност, свързана с терористично престъпление или друго тежко престъпление, или с определени лица, за които има сериозни основания да се счита, че ще извършат или са извършили такива престъпления. Особен случай е също налице, когато искането за сравняване е свързано с лице, което е жертва на терористично или друго тежко престъпление. По тази причина определените органи и Европол следва да искат сравняване с данните в Евродак само когато имат сериозни основания да считат, че това сравняване ще осигури информация, която значително ще им помогне в предотвратяването, разкриването или разследването на терористично или друго тежко престъпление.

(32)

В допълнение достъпът следва да бъде разрешен само при условие, че сравняването с националните бази данни за дактилоскопични отпечатъци на държавата-членка и с автоматизираните системи за дактилоскопична идентификация на всички други държави-членки съгласно Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за укрепване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (12) не е довело до установяване на идентичността на субекта на данни. Посоченото условие изисква от запитващата държавата-членка да извършва сравняване с технически достъпните автоматизирани системи за дактилоскопична идентификация на всички други държави-членки съгласно Решение 2008/615/ПВР, освен ако посочената държава-членка може да докаже, че са налице основателни причини да се счита, че това няма да доведе до установяване на идентичността на субекта на данни. Такива основателни причини са налице, когато в оперативен план или за целите на разследването конкретният случай не е свързан със съответната държава-членка. Това условие налага предварително законодателно и техническо прилагане от страна на запитващата държава-членка на Решение 2008/615/ПВР на Съвета в областта на данните за дактилоскопични отпечатъци, тъй като не се разрешава в Евродак да се прави търсене за целите на правоприлагането в случаите, в които първо не са предприети горепосочените стъпки.

(33)

Преди да правят справки в Евродак, определените органи следва също, в случай че са изпълнени условията за посоченото сравняване, когато е възможно, да правят справки във Визовата информационна система съгласно Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от определени органи на държавите-членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (13).

(34)

За целите на ефективното сравняване и обмен на лични данни държавите-членки следва изцяло да изпълняват и прилагат действащите международни споразумения, както и правото на Съюза относно обмена на лични данни, което вече е в сила, и по-специално Решение 2008/615/ПВР.

(35)

Висшият интерес на детето следва да има първостепенно значение за държавите-членки при прилагането на настоящия регламент. Когато запитващата държава-членка констатира, че данните в Евродак се отнасят до непълнолетно лице, тези данни могат да бъдат използвани за целите на правоприлагането от запитващата държава-членка в съответствие със законите на тази държава, приложими за малолетните и непълнолетните лица и в съответствие със задължението на първо място да се взема под внимание висшият интерес на детето.

(36)

Като се има предвид, че извъндоговорната отговорност на Съюза относно функционирането на системата Евродак ще се урежда от съответните разпоредби на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), е необходимо да се определят специални правила за извъндоговорната отговорност на държавите-членки, която е свързана с функционирането на системата.

(37)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на система за сравняване на данните за дактилоскопичните отпечатъци, с оглед подпомагане на прилагането на политиката на Съюза в областта на предоставянето на убежище, не може по своето естество да бъде осъществена в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа за субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(38)

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на физическите лица при обработка на лични данни и свободното движение на тези данни (14) се прилага към обработката на лични данни от държавите-членки, извършвана в изпълнение на настоящия регламент, освен ако тази обработка се извършва от определените или проверяващите органи на държавите-членки за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления.

(39)

Обработката на лични данни от органите на държавите-членки за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления съгласно настоящия регламент следва да зачита стандартите за защита на личните данни, установени в националното право, които съответстват на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (15).

(40)

Принципите, установени в Директива 95/46/ЕО относно защитата на правата и свободите на физическите лица, и по-специално на правото на личен живот, по отношение на обработката на лични данни, трябва да бъдат допълнени или изяснени, особено в някои области.

(41)

Трансферите на лични данни, получени от държава-членка или от Европол съгласно това решение от централната система на, към която и да е трета държава, международна организация или частен субект, установен в Съюза или извън него, следва да бъдат забранени, за да се гарантира правото на убежище и за да се предпазят лицата, подали молба за международна закрила, от разкриване на техните данни пред трета държава. Това означава, че държавите-членки не могат да предават получена чрез централната система информация относно: държавата-членка (държавите-членки) по произход; място и дата на подаване на молбата за международна закрила; референтен номер, използван от държавата-членка по произход; дата, на която са снети дактилоскопичните отпечатъци, както и датата, на която държавата-членка (държавите-членки) са предали данните на Евродак; потребителско име на оператора; и всяка друга информация свързана с трансфер на субекта на данни в съответствие с Регламент (ЕС) № 604/2013. Тази забрана не следва да засяга правото на държавите-членки да изпращат такива данни на трети държави, за които се прилага Регламент (ЕС) № 604/2013, за да се гарантира, че държавите-членки имат възможност да си сътрудничат с тези трети държави за целите на настоящия регламент.

(42)

Националните надзорни органи следва да следят за законосъобразността на обработването на лични данни от държавите-членки, а надзорният орган, създаден с Решение 2009/371/ПВР, следва да следи за законосъобразността на дейностите по обработването на данни, извършвани от Европол.

(43)

Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (16), и по-специално членове 21 и 22 от него относно поверителността и сигурността на обработката се прилагат за обработката на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, извършвана в изпълнение на настоящия регламент. Някои въпроси обаче следва да бъдат разяснени по отношение на отговорността за обработката на данни и надзора на защитата на данни, като се има предвид, че защитата на данните е ключов фактор за успешното функциониране на Евродак и че сигурността на данните, високото техническо качество и законосъобразността на извършването на справки са от съществено значение за осигуряването на гладкото и правилно функциониране не само на Евродак, но и за улесняването на прилагането на Регламент (ЕС) № 604/2013.

(44)

Субектът на данни следва да бъде информиран относно целта, заради която неговите данни ще бъдат обработени в рамките на Евродак, което включва и описание на целите на Регламент (ЕС) № 604/2013, както и за използването на неговите данни, осъществено от правоприлагащите органи.

(45)

Целесъобразно е националните надзорни органи да следят за законосъобразността на обработката на лични данни от държавите-членки, докато Европейският надзорен орган по защита на данните, посочен в Регламент (ЕО) № 45/2001, следва да наблюдава дейностите на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза във връзка с обработката на лични данни, извършвана в изпълнение на настоящия регламент.

(46)

Държавите-членки, Европейският парламент, Съветът и Комисията следва да гарантират, че националните и европейски надзорни органи са в състояние да надзирават по подходящ начин използването и достъпа до данни на Евродак.

(47)

Резултатите от Евродак следва да се следят и оценяват през редовни интервали от време, включително и за това дали достъпът за целите на правоприлагането не е довел до непряка дискриминация на лицата, подали молба за международна закрила, както беше посочено в оценката на Комисията за съответствието на настоящия регламент с Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“). Агенцията следва да представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад за дейностите на централната система.

(48)

Държавите-членки трябва да предвидят система от ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, които да прилагат в случай на обработване на данните, въведени в централната система, което противоречи на целта на Евродак.

(49)

Необходимо е държавите-членки да бъдат информирани за статуса на определени процедури за предоставяне на убежище с цел улесняване на правилното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013.

(50)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата. По-конкретно настоящият регламент има за цел да гарантира пълно зачитане на защитата на личните данни и правото на търсене на международна закрила и да насърчава прилагането на членове 8 и 18 от Хартата. Настоящият регламент следва да се прилага съответно.

(51)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него и не го прилага.

(52)

В съответствие с член 3 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Обединеното кралство е уведомило за желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящия регламент.

(53)

В съответствие с член 3 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към ДФЕС, и без да се засяга член 4 от този протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(54)

Следва да се ограничи териториалният обхват на приложение на настоящия регламент с оглед на привеждането му в съответствие с териториалния обхват на приложение на Регламент (ЕС) № 604/2013,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Цел на „Евродак“

1.   Създава се система, която се нарича „Евродак“, чиято цел е да допринесе за определянето на държавата-членка, която по силата на Регламент (ЕС) № 604/2013 е компетентна за разглеждане на молба за международна закрила, която е подадена в дадена държава-членка от гражданин на трета държава или от лице без гражданство, и да улесни в други отношения прилагането на Регламент (ЕС) № 604/2013 при предвидените в настоящия регламент условия.

2.   Настоящият регламент определя условията, при които определените органи на държавите-членки и Европейската полицейска служба (Европол) могат да искат сравняване на данни за дактилоскопични отпечатъци с тези, съхранявани в централната система, за целите на правоприлагането.

3.   Без да се засяга обработването на данните, предназначени за Евродак, от държавата-членка по произход в базите данни, създадени по силата на нейното национално право, данните за дактилоскопичните и другите лични данни могат да бъдат обработвани в Евродак само за целите, които са предвидени в настоящия регламент и член 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 604/2013.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент:

а)

„лице, подало молба за международна закрила“ означава гражданин на трета държава или лице без гражданство, което е подало молба за международна закрила, определена в член 2, буква з) от Директива 2011/95/ЕС, по отношение на която все още не е взето окончателно решение;

б)

„държава-членка по произход“ означава:

(i)

в случай на лице, което попада в обхвата на член 9, параграф 1, държавата-членка, която предава личните данни на централната система и получава резултатите от сравняването;

(ii)

в случай на лице, което попада в обхвата на член 14, параграф 1, държавата-членка, която предава личните данни на централната система;

(iii)

в случай на лице, което е предвидено в член 17, параграф 1, държавата-членка, която предава личните данни на централната система и получава резултатите от сравняването;

в)

„лице, на което е предоставена международна закрила“, означава гражданин на трета държава или лице без гражданство, на което е предоставена международна закрила съгласно определението в член 2, буква а) от Директива 2011/95/ЕС;

г)

„положителен резултат“ означава съответствието или съответствията, които са установени от централната система при сравняването между данните за дактилоскопични отпечатъци, които са регистрирани в компютъризираната централна база данни, и предадените от държавата-членка данни за дадено лице, без да се засяга задължението съгласно член 25, параграф 4 на държавата-членка да провери незабавно резултатите от сравняването;

д)

„национално звено за достъп“ означава посочената национална система, която комуникира с централната система;

е)

„Агенция“ означава Агенцията, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011;

ж)

„Европол“ означава Европейската полицейска служба, създадена с Решение 2009/371/ПВР;

з)

„данни в Евродак“ означава всички данни, съхранявани в централната система в съответствие с член 11 и член 14, параграф 2;

и)

„правоприлагане“ означава предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления;

й)

„терористични престъпления“ означава престъпления по националното законодателство, които съответстват или са равностойни на тези, посочени в членове 1 - 4 от Рамково решение 2002/475/ПВР;

к)

„тежки престъпления“ означава видовете престъпления, които съответстват или са равностойни на престъпленията, посочени в член 2, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР, ако се наказват по националното право с присъда лишаване от свобода или с мярка, изискваща задържане за максимален срок не по-малко от три години;

л)

„данни за дактилоскопични отпечатъци“ означава данните, свързани с дактилоскопичните отпечатъци от всички пръсти или поне от показалците, а ако те липсват, отпечатъците от всички останали пръсти на дадено лице или латентни дактилоскопични отпечатъци;

2.   Определенията на термините в член 2 от Директива 95/46/ЕО имат същото значение в настоящия регламент, доколкото обработването на лични данни се извършва от органи на държавите-членки за целите, предвидени в член 1, параграф 1 от настоящия регламент.

3.   Ако не е уредено друго, термините, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 604/2013 имат същото значение в настоящия регламент.

4.   Определенията на термините в член 2 от Рамково решение 2008/977/ПВР имат същото значение в настоящия регламент, доколкото личните данни се обработват от органи на държавите-членки за целите, предвидени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 3

Структура на системата и основни принципи

1.   Евродак се състои от:

а)

централна компютърна база данни за дактилоскопични отпечатъци („централна система“), съставена от:

i)

централно звено,

ii)

план и система за осигуряване на непрекъснатост на дейността;

б)

комуникационна инфраструктура между централната система и държавите-членки, която предоставя криптирана виртуална мрежа, предназначена за данните в Евродак („комуникационна инфраструктура“).

2.   Всяка държава-членка разполага с едно-единствено национално звено за достъп.

3.   Данните за лицата, предвидени в член 9, параграф 1, член 14 параграф 1, и член 17, параграф 1, които се обработват от централната система, се обработват от името на държавата-членка по произход при предвидените в настоящия регламент условия и се отделят по подходящ технически начин.

4.   Правилата за Евродак се прилагат и за дейностите, които се извършват от държавите-членки от предаването на данните на централната система до използването на резултатите от сравняването им.

5.   Редът за снемане на отпечатъци се определя и прилага съгласно националната практика на съответната държава-членка и при спазване на гаранциите, които са предвидени в Хартата на основните права на Европейския съюз, в Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и в Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето.

Член 4

Оперативно управление

1.   Агенцията отговаря за оперативното управление на Евродак.

Оперативното управление на Евродак обхваща всички задачи, необходими за осигуряване на 24-часов режим на работа на ден, 7 дни в седмицата, в съответствие с настоящия регламент, включително поддръжката и технологичните разработки, необходими, за да се гарантира, че системата функционира със задоволително оперативно качество, по-специално що се отнася до времето, необходимо за запитване на централната система. Следва да бъде разработен план и система за осигуряване на непрекъснатост на дейността, като се вземат под внимание необходимостта от поддръжка и непредвидените прекъсвания в работата на системата, включително въздействието на мерките за осигуряване на непрекъснатост на дейността върху защитата на данните и сигурността.

В сътрудничество с държавите-членки Агенцията гарантира, че за централната система винаги се използват най-добрите и най-сигурни налични технологии и техники, при условие че е извършен анализ на разходите и ползите.

2.   Агенцията отговаря за следните задачи, свързани с комуникационната инфраструктура:

а)

надзор;

б)

сигурност;

в)

координирането на отношенията между държавите-членки и доставчика.

3.   Комисията отговаря за всички задачи, свързани с комуникационната инфраструктура, освен посочените в параграф 2 и по-конкретно:

а)

изпълнението на бюджета;

б)

придобиване и подновяване;

в)

договорни въпроси.

4.   Без да се засяга член 17 от Правилника за персонала, Агенцията прилага подходящи правила за професионална тайна или други еквивалентни задължения за поверителност за целия свой персонал, който трябва да работи с данните в Евродак. Това задължение е в сила и след като служителите напуснат длъжността си или работата си или след прекратяване на задълженията им.

Член 5

Органи на държавите членки, определени от за целите на правоприлагането

1.   За целите, посочени в член 1, параграф 2, държавите-членки определят органите, които са оправомощени да поискат сравняване с данните в Евродак в съответствие с настоящия регламент. Определените органи са органи на държавите-членки, които отговарят за предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления. Определените органи не включват агенции или звена, които носят изключителната отговорност за разузнаването във връзка с националната сигурност.

2.   Всяка държава-членка води списък на определените органи.

3.   Всяка държава-членка води списък на оперативните звена в рамките на определените органи, които са оправомощени да поискат сравняване с данните в Евродак чрез националното звено за достъп.

Член 6

Проверяващи органи на държавите членки за целите на правоприлагането

1.   За целите на член 1, параграф 2, всяка държава-членка определя един-единствен национален орган или звено на този орган, който да действа като неин проверяващ орган. Проверяващият орган е орган на държавата-членка, който отговаря за предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления.

Определеният и проверяващият орган могат да са част от една организация, ако това се допуска от националното право, но проверяващият орган действа независимо при изпълнението на възложените му в съответствие с настоящия регламент задачи. Проверяващият орган е отделен от оперативните звена, посочени в член 5, параграф 3 и не получава инструкции от тях по отношение на резултата от проверката.

Държавите-членки могат да оправомощят повече от един проверяващ орган съобразно техните организационни и административни структури, в съответствие с техните конституционни и законови изисквания.

2.   Проверяващият орган се уверява, че условията за отправяне на искане за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с данните в Евродак, са изпълнени.

Само надлежно оправомощен персонал на проверяващия орган има право да получава и предава искане за достъп до Евродак, в съответствие с член 19.

Само проверяващият орган е оправомощен да препраща исканията за сравняване на дактилоскопични отпечатъци на националното звено за достъп.

Член 7

Европол

1.   За целите на член 1, параграф 2, Европол определя специализирано звено с надлежно оправомощени служители на Европол, което да действа като неин проверяващ орган, който при изпълнение на задачите си в съответствие с настоящия регламент, действа независимо от определения орган, посочен в параграф 2 от настоящия член и не получава инструкции от определения орган по отношение на резултата от проверката. Звеното следи за изпълнението на условията за искане за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с данни в Евродак. Европол определя, със съгласието на която и да е държава-членка, националното звено за достъп на тази държава-членка, което ще предава исканията на Европол за сравняване на данни за дактилоскопични отпечатъци на централната система.

2.   За целите, определени в член 1, параграф 2, Европол определя оперативно звено, оправомощено да иска сравняване с данните в Евродак чрез нейното определено национално звено за достъп. Определеният орган е оперативно звено на Европол, компетентно да събира, съхранява, обработва, анализира и обменя информация с цел подкрепа и засилване на действията на държавите-членки за предотвратяване, разкриване или разследване на терористични и други тежки престъпления, които се уреждат в рамките на правомощията на Европол.

Член 8

Статистика

1.   Агенцията изготвя всяко тримесечие статистически отчети за работата на централната система, които съдържат по-конкретно:

а)

броя групи от данни, които са били предадени относно лицата, които са предвидени в член 9, параграф 1, член 14, параграф 1 и член 17, параграф 1;

б)

броя положителни резултати за лица, подали молба за международна закрила, които са подали молба за международна закрила в друга държава-членка;

в)

броя положителни резултати за лицата, посочени в член 14, параграф 1, които впоследствие са подали молба за международна закрила;

г)

броя положителни резултати за лицата, посочени в член 17, параграф 1, които предварително са подали молба за международна закрила в друга държава-членка;

д)

броя данни за дактилоскопични отпечатъци, които централната система е трябвало да поиска повече от веднъж от държавите-членки по произход, защото данните за дактилоскопични отпечатъци, предадени първия път, не са могли да послужат за сравняването, което е извършено с компютърната система за разпознаване на дактилоскопични отпечатъци;

е)

броя групи от данни, които са маркирани и отмаркирани, блокирани и отблокирани, в съответствие с член 18, параграфи 1 и 3.

ж)

броя на положителните резултати за лицата по член 18, параграф 1, за които са регистрирани положителни резултати съгласно букви б) и г) от настоящия член;

(з)

броя на исканията и на положителните резултати, посочени в член 20, параграф 1;

(и)

броя на исканията и на положителните резултати, посочени в член 21, параграф 1;

2.   В края на всяка година се прави статистика под формата на обобщение на тримесечните статистически отчети за тази година, които показват броя на лицата, за които са регистрирани положителни резултати съгласно параграф 1, букви б), в) и г). Статистиката представя разпределение на данните по държави-членки. Резултатите се оповестяват публично.

ГЛАВА II

ЛИЦА, ПОДАЛИ МОЛБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

Член 9

Събиране, предаване и сравняване на дактилоскопичните отпечатъци

1.   Всяка държава-членка незабавно снема отпечатъци от всички пръсти на всяко лице на възраст минимум 14 години, подало молба за международна закрила, и във възможно най-кратък срок и не по-късно от 72 часа след подаването на неговата молба за международна закрила, определена в член 20, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 604/2013 ги предава на централната система заедно с данните по член 11, букви б) - ж) от настоящия регламент.

Неспазването на 72-часовия срок не освобождава държавите-членки от задължението да снемат и предадат дактилоскопичните отпечатъци на централната система. Когато състоянието на пръстите не позволява снемане на дактилоскопични отпечатъци с качество, позволяващо добро сравняване съгласно член 25, държавата-членка по произход снема повторно дактилоскопичните отпечатъци на лицето и ги изпраща отново във възможно най-кратък срок и не по-късно от 48 часа след успешното им повторно снемане.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, ако на лице, подало молба за международна закрила не е възможно да бъдат снети дактилоскопични отпечатъци поради предприемане на мерки във връзка с неговото здраве или с опазването на общественото здраве, държавите-членки вземат и изпращат тези дактилоскопични отпечатъци възможно най-скоро и не по-късно от 48 часа след отпадането на тези причини във връзка със здравето.

При наличие на сериозни технически проблеми, държавите-членки могат да удължат 72-часовия срок, посочен в параграф 1, с най-много допълнителни 48 часа с цел да изпълнят своите национални планове за непрекъснатост на дейността.

3.   Данните за дактилоскопични отпечатъци по смисъла на член 11, буква а), които са предадени от която и да е държава-членка, с изключение на тези, предадени в съответствие с член 10, буква б), се сравняват автоматично с данните за дактилоскопични отпечатъци, предадени от други държави-членки и вече регистрирани в централната система.

4.   При искане на дадена държава-членка централната система гарантира, че сравняването по параграф 3 обхваща данните за дактилоскопични отпечатъци, които са предоставени в предходен период от същата държава-членка, както и данните, които са предоставени от други държави-членки.

5.   Централната система съобщава автоматично положителния или отрицателния резултат от сравняването на държавата-членка по произход. В случай на положителен резултат тя предава за всички групи от данни, които отговарят на положителен резултат, данните по член 11, букви а) - к) заедно с маркировката по член 18, параграф 1, когато е уместно.

Член 10

Информация за статута на субекта на данни

Следната информация се изпраща на централната система, за да бъде съхранявана в съответствие с член 12 за целите на предаването по член 9, параграф 5:

а)

когато лице, подало молба за международна закрила, или друго лице по член 18, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 604/2013 пристигне в компетентната държава-членка след трансфер по силата на решение, приемащо искане за обратно приемане на лицето съгласно член 25 от него, компетентната държава-членка актуализира своята група от данни, регистрирани в съответствие с член 11 от настоящия регламент и свързани с въпросното лице, като добавя датата на неговото пристигане;

б)

когато лице, подало молба за международна закрила, пристигне в компетентната държава-членка след трансфер по силата на решение, приемащо искане за поемане на отговорност за него съгласно член 22 от Регламент (ЕС) № 604/2013, компетентната държава-членка изпраща група от данни, регистрирани в съответствие с член 11 от настоящия регламент, относно въпросното лице и добавя датата на неговото пристигане;

в)

веднага щом държавата-членка по произход установи, че съответното лице, чиито данни са регистрирани в Евродак в съответствие с член 11 от настоящия регламент, е напуснало територията на държавите-членки, тя актуализира своята група от данни, регистрирани в съответствие с член 11 от настоящия регламент, относно въпросното лице, като добавя датата, на която лицето е напуснало територията, с цел улесняване на прилагането на член 19, параграф 2 и член 20, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 604/2013;

г)

Веднага щом държавата-членка по произход се увери, че съответното лице, чиито данни са регистрирани в Евродак в съответствие с член 11 от настоящия регламент, е напуснало територията на държавите-членки в съответствие с решение за връщане или заповед за извеждане, които тя е издала след оттегляне или отхвърляне на молбата за международна закрила съгласно предвиденото в член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 604/2013, тя актуализира своята група от данни, регистрирани в съответствие с член 11 от настоящия регламент, относно въпросното лице, като добавя датата на неговото извеждане или датата, на която лицето е напуснало територията;

д)

държавата-членка, която става компетентна в съответствие с член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 604/2013, актуализира своята група от данни, регистрирани в съответствие с член 11 от настоящия регламент, относно лицето, подало молба за международна закрила, като добавя датата, на която е взето решението за разглеждане на молбата.

Член 11

Регистриране на данните

В централната система се регистрират само следните данни:

а)

данните за дактилоскопични отпечатъци;

б)

държава-членка по произход, място и дата на подаване на молбата за международна закрила; в случаите по член 10, буква б) датата на молбата е датата, вписана от държавата-членка, която е прехвърлила лицето, подало молбата за международна закрила;

в)

пол;

г)

референтен номер, даден от държавата-членка по произход;

д)

дата, на която са снети дактилоскопичните отпечатъци;

е)

дата, на която данните са предадени на централната система;

ж)

потребителско име на оператора;

з)

когато е приложимо в съответствие с член 10, буква а) или буква б), датата на пристигане на съответното лице след успешен трансфер;

и)

когато е приложимо в съответствие с член 10, буква в), датата, на която съответното лице е напуснало територията на държавите-членки;

й)

когато е приложимо в съответствие с член 10, буква г), датата, на която съответното лице е напуснало територията на държавите-членки или е било изведено от нея;

к)

когато е приложимо в съответствие с член 10, буква д), датата, на която е взето решението за разглеждане на молбата.

Член 12

Съхранение на данните

1.   Всяка група от данни по член 11 се съхранява в централната система за срок от десет години, считано от датата на снемане на дактилоскопичните отпечатъци.

2.   След изтичането на срока, посочен в параграф 1, централната система автоматично заличава тези данни от централната система.

Член 13

Предварително заличаване на данните

1.   Данните относно лице, което е придобило гражданство на някоя държава-членка преди изтичането на срока по член 12, параграф 1, се заличават от централната система съгласно член 27, параграф 4 в момента, в който държавата-членка по произход научи, че заинтересованото лице е придобило такова гражданство.

2.   Централната система във възможно най-кратък срок и не по-късно от 72 часа след заличаването уведомява всички държави-членки по произход за заличаването на данни в съответствие с параграф 1, от друга държава-членка по произход, с които данни е получен положителен резултат при сравняване с предадени от тях данни за лицата, посочени в член 9, параграф 1 или член 14, параграф 1.

ГЛАВА III

ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО, ЗАДЪРЖАНИ ПРИ НЕЗАКОННО ПРЕМИНАВАНЕ НА ВЪНШНА ГРАНИЦА

Член 14

Събиране и предаване на данни за дактилоскопични отпечатъци

1.   Всяка държава-членка снема незабавно дактилоскопични отпечатъци от всички пръсти на всеки гражданин на трета държава или лице без гражданство на възраст поне 14 години, което при незаконно преминаване на сухопътната, морската или въздушната й граница, идвайки от трета държава, е било задържано от компетентните контролни органи и не е било върнато или което остава физически на територията на държавите-членки и което не е временно задържано, поставено в изолация или арестувано по време на целия период от време между задържането и извеждането въз основа на решението за неговото връщане.

2.   Засегнатата държава-членка във възможно най-кратък срок и не по-късно от 72 часа от датата на задържане предава на централната система следните данни за всеки гражданин на трета държава или лице без гражданство по параграф 1, което не е било върнато:

а)

данни за дактилоскопични отпечатъци;

б)

държава-членка по произход, място и дата на задържане на лицето;

в)

пол;

г)

референтен номер, даден от държавата-членка по произход;

д)

дата, на която са снети дактилоскопичните отпечатъци;

е)

дата, на която данните са предадени на централната система;

ж)

потребителско име на оператора.

3.   Чрез дерогация от параграф 2, предаването на данните, посочени в параграф 2 по отношение на лицата, задържани съгласно описаното в параграф 1, които остават физически на територията на държавите-членки, но са временно задържани, поставени в изолация или в арест при задържането им за срок от над 72 часа се извършва преди освобождаването им от временно задържане, изолация или арест.

4.   Неспазването на 72-часовия срок по параграф 2 не освобождава държавите-членки от задължението да снемат и предадат дактилоскопичните отпечатъци на централната система. Когато състоянието на пръстите не позволява снемане на дактилоскопични отпечатъци с качество, което позволява добро сравняване съгласно член 25, държавата-членка по произход снема повторно дактилоскопичните отпечатъци на лицата, задържани съгласно описаното в параграф 1 и ги изпраща отново във възможно най-кратък срок и не по-късно от 48 часа след успешното им повторно снемане.

5.   Чрез дерогация от параграф 1, ако на лицето, подало молба за международна закрила не е възможно да бъдат снети дактилоскопични отпечатъци поради предприемане на мерки във връзка с неговото здраве или с опазването на общественото здраве, засегнатата държава-членка снема и изпраща дактилоскопичните отпечатъци на това лице възможно най-скоро и не по-късно от 48 часа след отпадането на тези причини във връзка със здравето.

При наличие на сериозни технически проблеми, държавите-членки могат да удължат 72-часовия срок, посочени в параграф 2, с най-много допълнителни 48 часа с цел да изпълнят своите национални планове за непрекъснатост на дейността.

Член 15

Регистриране на данните

1.   Данните по член 14, параграф 2 се регистрират в централната система.

Без да се засяга член 8, предадените на централната система данни съгласно член 14, параграф 2 се регистрират единствено за целите да бъдат сравнявани с данните на лицата, подали молба за международна закрила и за целите, посочени в член 1, параграф 2, които впоследствие се предоставят на централната система.

Централната система не сравнява данните, които са й предадени съгласно член 14, параграф 2, с данни, които са регистрирани по-рано в централната система, нито с данни, които са й предадени впоследствие по силата на член 14, параграф 2.

2.   Що се отнася до сравняването на данните за лицата, подали молба за международна закрила, които са предоставени впоследствие на централната система, с данните по параграф 1, се прилагат процедурите по член 9, параграфи 3, 5 и член 25, параграф 4.

Член 16

Съхраняване на данните

1.   Всяка група от данни за гражданин на трета държава или лице без гражданство по член 14, параграф 1 се съхранява в Централната система в продължение на 18 месеца, считано от датата на снемане на отпечатъците му. След изтичането на този срок централната система автоматично заличава тези данни.

2.   Данните относно гражданин на трета държава или лице без гражданство по член 14, параграф 1 се заличават от централната система съгласно член 28, параграф 3 веднага след като държавата-членка по произход научи преди изтичането на 18-месечния срок по параграф 1 от настоящия член едно от следните обстоятелства:

а)

на гражданина на трета държава или лицето без гражданство е бил издаден документ за пребиваване;

б)

гражданинът на трета държава или лицето без гражданство е напуснало територията на държавите-членки;

в)

гражданинът на трета държава или лицето без гражданство е придобило гражданство на някоя държава-членка.

3.   Централната система уведомява във възможно най-кратък срок и не по-късно от 72 часа всички държави-членки по произход за заличаването на данни поради причината, посочена в параграф 2, буква а) или б) от настоящия член от друга държава-членка по произход, с които данни е получен положителен резултат при сравняване с предадени от тях данни за лицата, посочени в член 14, параграф 1.

4.   Централната система уведомява във възможно най-кратък срок и не по-късно от 72 часа всички държави-членки по произход за заличаването на данни поради причината, посочена в параграф 2, буква в) от настоящия член, от друга държава-членка по произход, с които данни е получен положителен резултат при сравняване с предадени от тях данни за лицата, посочени в член 9, параграф 1 или член 14, параграф 1.

ГЛАВА IV

ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО, ПРЕБИВАВАЩИ НЕЗАКОННО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

Член 17

Сравняване на данните за дактилоскопични отпечатъци

1.   С цел да се провери дали даден гражданин на трета държава или лице без гражданство, което пребивава незаконно на територията на държава-членка, не е подало предварително молба за международна закрила в друга държава-членка, дадена държава-членка може да предаде на централната система данните за дактилоскопичните отпечатъци относно дактилоскопичните отпечатъци, които може да е снела от такъв гражданин на трета държава или лице без гражданство, което е на възраст поне 14 години, както и референтния номер, който е даден от тази държава-членка.

По правило следва да се провери дали даден гражданин на трета държава или лице без гражданство не е подало предварително молба за международна закрила в друга държава-членка, когато:

а)

гражданинът на трета държава или лицето без гражданство заявява, че е подало молба за международна закрила, но не посочва държавата-членка, в която я е подало;

б)

гражданинът на трета държава или лицето без гражданство не е подало молба за международна закрила, но се противопоставя на това да бъде върнато в своята държава по произход, като твърди, че там ще бъде в опасност; или

в)

гражданинът на трета държава или лицето без гражданство се опитва да попречи на извеждането му по друг начин, като отказва да сътрудничи за установяването на самоличността му, а именно като не представя никакъв документ за самоличност или като представя фалшиви документи за самоличност.

2.   Когато държавите-членки участват в процедурата по параграф 1, те предават на централната система данните за дактилоскопичните отпечатъци за всички пръсти или поне за показалците на гражданите на трета държава или лицата без гражданство по параграф 1, а ако показалците липсват, те предават отпечатъците от всички останали пръсти.

3.   Данните за дактилоскопичните отпечатъци на гражданин на трета държава или лице без гражданство по параграф 1 се предават на централната система единствено с цел да бъдат сравнени с данните за дактилоскопични отпечатъци на лицата, подали молба за международна закрила, предадени от други държави-членки и вече регистрирани в централната система.

Данните за дактилоскопичните отпечатъци за такъв гражданин на трета държава или лице без гражданство не се регистрират в централната система и не се сравняват с данните, предадени на централната система по силата на член 14, параграф 2.

4.   След като резултатите от сравняването на данните за дактилоскопичните отпечатъци се предадат на държавата-членка по произход, записът от търсенето се пази в централната система на ЕВРОДАК единствено за целите на член 28. Не е възможно съхраняването от държавите-членки или от централната система на записи от търсенето за други цели.

5.   Що се отнася до сравняването на данните за дактилоскопични отпечатъци, предадени по силата на настоящия член, с данните за дактилоскопични отпечатъци на лицата, поискали международна закрила, предадени от други държави-членки, които вече са регистрирани в централната система, се прилагат процедурите, предвидени в член 9, параграфи 3 и 5, както и в член 25, параграф 4.

ГЛАВА V

ЛИЦА, НА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

Член 18

Маркиране на данни

1.   За целите на член 1, параграф 1, държавата-членка по произход, предоставила международна закрила на лице, подало молба за международна закрила, чиито данни са регистрирани по-рано в централната система по силата на член 11, маркира съответните данни съобразно изискванията за електронна комуникация с централната система, определени от Агенцията. Тази маркировка се съхранява в централната система в съответствие с член 12 за целите на предаването по член 9, параграф 5. Централната система уведомява всички държави-членки по произход относно маркирането на данни от друга държава-членка по произход, която е получила положителен резултат при сравняване на предадени от тях данни за лицата, които са предвидени в член 9, параграф 1 или член 14, параграф 1. Тези държави-членки по произход също маркират съответните групи от данни.

2.   Данните на лицата, на които е предоставена международна закрила, съхранявани в централната система и маркирани в съответствие с параграф 1 от настоящия член се предоставят за сравняване за целите, посочени в член 1, параграф 2 за период от три години след датата, на която субектът на данни е получил международна закрила.

В случай на положителен резултат, централната система предава данните, посочени в член 11, букви а) – к) за всички групи от данни, които отговарят на положителен резултат. Централната система не предава маркировката, посочена в параграф 1 от настоящия член. След изтичането на тригодишния период, централната система автоматично блокира предаването на тези данни в случай на искане за сравняване за целите, посочени в член 1, параграф 2, като данните остават на разположение за сравняване за целите на член 1, параграф 1 до момента на тяхното заличаване. Блокираните данни не се предават и централната система връща отрицателен резултат на запитващата държава-членка в случай на положителен резултат.

3.   Държавата-членка по произход премахва маркировката на или отблокира данни за гражданин на трета държава или лице без гражданство, чийто данни са били маркирани или блокирани по-рано в съответствие с параграфи 1 или 2 от настоящия член, ако статутът му бъде отнет, прекратен или има отказ за неговото подновяване съгласно членове 14 или 19 от Директива 2011/95/ЕС.

ГЛАВА VI

ПРОЦЕДУРА ЗА СРАВНЯВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРАВОПРИЛАГАНЕТО

Член 19

Процедура за сравняване на данни за дактилоскопични отпечатъци с данни от Евродак

1.   За целите на член 1, параграф 2 определените органи, посочени в член 5, параграф 1 и член 7, параграф 2, могат да изпратят до проверяващия орган обосновано искане в електронна форма, както е предвидено в член 20, параграф 1, заедно с референтния номер, използван от тях, за предаването на данни за дактилоскопични отпечатъци с цел сравняване на централната система чрез националното звено за достъп. При получаване на такова искане проверяващият орган проверява дали са изпълнени всички условия за искане на сравняване, посочени в член 20 или член 21, в зависимост от това кой е приложим.

2.   Когато са изпълнени всички условия за искане на сравняване, посочени в член 20 или член 21, проверяващият орган предава искането за сравняване на националното звено за достъп, който го обработва и изпраща на централната система съгласно процедурите, посочени в член 9, параграфи 3 и 5, с цел сравняване с данните, предадени на централната система съгласно член 9, параграф 1 и член 14, параграф 2.

3.   При извънредни спешни случаи, при които е необходимо да се предотврати непосредствена опасност, свързана с терористично или друго тежко престъпление, проверяващият орган може да предаде данните за дактилоскопични отпечатъци на националното звено за достъп за сравняване незабавно след получаване на искане от определен орган и едва след това да провери дали всички условия за искане на сравняване, посочени в член 20 или член 21 са изпълнени, включително дали случаят наистина е бил спешен. Последващата проверка се извършва без ненужно забавяне след обработване на искането.

4.   Когато последващата проверка установи, че достъпът до данни в Евродак е бил неоснователен, всички органи, които са имали достъп до такива данни заличават информацията, предоставена от Евродак и уведомяват проверяващия орган за това заличаване.

Член 20

Условия за достъп до Евродак от страна на определените органи

1.   За целите, посочени в член 1, параграф 2, определените органи могат да изпратят обосновано искане в електронна форма за сравняването на данни за дактилоскопични отпечатъци с тези, съхранявани в централната система, в рамките на предоставените им правомощия само ако сравняването със следните бази данни не води до установяването на самоличността на субекта на данни:

националните бази данни за дактилоскопични отпечатъци;

автоматизираните системи за дактилоскопична идентификация на всички други държави-членки съгласно Решение 2008/615/ПВР, когато сравняването е технически достъпно, освен ако са налице основателни причини да се счита, че сравняването с тези системи няма да доведе до установяването на самоличността на субекта на данни. Тези основателни причини се включват в обоснованото искане в електронна форма за сравняване с данните в Евродак, изпратено от определения орган до проверяващия орган; и

Визовата информационна система, ако са изпълнени условията за подобно сравняване, посочени в Решение 2008/633/ПВР;

и когато са изпълнени следните кумулативни условия:

а)

сравняването е необходимо за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични престъпления или други тежки престъпления, което означава, че съществуват много сериозни опасения за обществената сигурност, поради които търсенето в базата данни е пропорционално;

б)

сравняването е необходимо в определен случай (т.е. няма да бъдат правени систематични сравнения); и

в)

съществуват основателни причини да се смята, че сравняването ще подпомогне съществено предотвратяването, разкриването или разследването на което и да е от въпросните престъпления. Тези основателни причини са налице особено когато има основателно подозрение, че заподозряно лице, извършител или жертва на терористично престъпления или друго тежко престъпление попада в категория, обхваната от настоящия регламент.

2.   Исканията за сравняване с данните в Евродак са ограничени до търсене по данни за дактилоскопични отпечатъци.

Член 21

Условия за достъп до Евродак от страна на Европол

1.   За целите на член 1, параграф 2 определеният орган на Европол може да изпрати обосновано искане в електронна форма за сравняване на данни за дактилоскопични отпечатъци с тези, съхранявани в централната система, в рамките на правомощията на Европол и, когато е необходимо, с цел изпълнение на задачите на Европол, само ако сравняването с данни за дактилоскопични отпечатъци, съхранявани, в която и да е система за обработка на данни, която е технически и законово достъпна за Европол, не води до установяването на самоличността на субекта на данни и когато са изпълнени следните кумулативни условия:

а)

сравняването е необходимо за подкрепа и засилване на действията на държавите-членки за предотвратяване, разкриване или разследване на терористични или други тежки престъпления, обхванати от компетентността на Европол, което означава, че съществува много сериозно опасение за обществената сигурност, поради което търсенето в базата данни е пропорционално;

б)

сравняването е необходимо в определен случай (т.е. няма да бъдат правени систематични сравнявания); и

в)

съществуват основателни причини да се счита, че сравняването ще подпомогне съществено предотвратяването, разкриването или разследването на което и да е от въпросните престъпления. Тези основателни причини са налице особено когато има основателно подозрение, че заподозряно лице, извършител или жертва на терористично престъпление или на друго тежко престъпление попада в категория, обхваната от настоящия регламент.

2.   Исканията за сравняване с данните в Евродак са ограничени до сравняване на данни за дактилоскопични отпечатъци.

3.   Държавата-членка по произход трябва да даде разрешение за обработката на информация, получена от Европол в резултат на сравняване с данните в Евродак. Такова разрешение се получава чрез националното звено на Европол на тази държава-членка.

Член 22

Комуникация между определените органи, проверяващите органи и националните звена за достъп

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 26, цялата комуникация между определените органи, проверяващите органи и националните звена за достъп е сигурна и се извършва по електронен път.

2.   За целите, посочен в член 1 параграф 2, дактилоскопичните отпечатъци се обработват дигитално от държавата-членка и се предават във формата за данни, посочен в приложение I, за да може сравняването да бъде извършено чрез компютърната система за разпознаване на дактилоскопични отпечатъци.

ГЛАВА VII

ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ, ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ, И ОТГОВОРНОСТ

Член 23

Отговорност при обработване на данните

1.   Държавата-членка по произход трябва да гарантира, че:

а)

дактилоскопичните отпечатъци се снемат законосъобразно;

б)

данните за дактилоскопични отпечатъци, както и останалите данни, посочени в член 11, член 14, параграф 2 и член 17, параграф 2, се предават законосъобразно на централната система;

в)

данните са точни и актуализирани при предаването им на централната система;

г)

без да се засягат отговорностите на Агенцията, данните в централната система се регистрират, съхраняват, коригират и заличават при спазване на законодателството;

д)

резултатите от сравняването на данните за дактилоскопични отпечатъци, предадени от централната система, се обработват законосъобразно.

2.   Съгласно член 34 държавата-членка по произход гарантира сигурността на данните по параграф 1 преди и по време на предаването им на централната система, както и сигурността на данните, които получава от централната система.

3.   Съгласно член 25, параграф 4 държавата-членка по произход отговаря за окончателното идентифициране на данните.

4.   Агенцията следи централната система да се ръководи съгласно разпоредбите на настоящия регламент. Агенцията по-специално:

а)

приема мерки, за да гарантира, че лицата, които работят с централната система, обработват данните, които са регистрирани в нея, само съобразно целите на Евродак, определени в член 1;

б)

съгласно член 34 взема необходимите мерки за гарантиране на сигурността на централната система;

в)

гарантира, че само лицата, които са упълномощени да работят с централната система имат достъп до нея, без да се засягат компетенциите на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Агенцията информира Европейския парламент и Съвета, както и Европейския надзорен орган по защита на данните, за мерките, които взема съгласно първа алинея.

Член 24

Предаване

1.   Цифровизацията на дактилоскопичните отпечатъци и тяхното предаване се извършват във формата за данните, посочен в приложение I. При необходимост, с оглед на правилното функциониране на централната система Агенцията определя техническите изисквания за предаването на формата на данните от държавите-членки към централната система и обратно. Агенцията се уверява, че данните за дактилоскопични отпечатъци, които са предадени от държавите-членки, могат да се сравняват от компютърната система за разпознаване на дактилоскопични отпечатъци.

2.   Държавите-членки предават данните, предвидени в член 11 член 14, параграф 2 и член 17, параграф 2, по електронен път. Данните по член 11 и член 14, параграф 2 се регистрират автоматично в централната система. При необходимост, с оглед на правилното функциониране на централната система Агенцията определя техническите изисквания, необходими за правилното предаване на данните по електронен път от държавите-членки към централната система и обратно.

3.   Референтният номер по член 11, буква г), член 14, параграф 2, буква г), член 17, параграф 1 и член 19, параграф 1 дава възможност да се свържат категорично данните с дадено лице и с държавата-членка, която предава данните. Той трябва и да позволи да се разбере дали става дума за лице, предвидено в член 9, параграф 1, член 14, параграф 1, или член 17, параграф 1.

4.   Референтният номер започва с разграничителната (разграничителните) буква(и), в съответствие с нормата, посочена в приложение I, която посочва държавата-членка, предала данните. След разграничителната буква или букви се дава кодът, посочващ категорията лица или искане. За данните относно лицата по член 9, параграф 1 този код е „1“, за данните относно лицата, предвидени в член 14, параграф 1, този код е „2“, а за данните за лицата, предвидени в член 17, параграф 1, този код е „3“, за исканията, предвидени в член 20, този код е „4“, за исканията, предвидени в член 21, този код е „5“ и за исканията, предвидени в член 29, този код е „9“

5.   Агенцията създава необходимите технически процедури, за да позволи на държавите-членки да осигурят получаването на недвусмислени данни от централната система.

6   Централната система потвърждава при първа възможност получаването на предадените данни. За тази цел Агенцията определя техническите изисквания, с които се гарантира, че държавите-членки получават документ, потвърждаващ получаването, ако поискат такъв.

Член 25

Сравняване на дактилоскопичните отпечатъци и предаване на резултата

1.   Държавите-членки осигуряват предаването на данните за дактилоскопични отпечатъци с подходящо качество с цел сравняването им чрез компютърната система за разпознаване на дактилоскопични отпечатъци. При необходимост, с цел гарантиране на много висока степен на точност на резултатите от сравняването, направено от централната система, Агенцията определя какво означава подходящо качество на предаваните данни за дактилоскопични отпечатъци. Централната система проверява при първа възможност качеството на предадените данни за дактилоскопични отпечатъци. Ако компютърната система за разпознаване на дактилоскопични отпечатъци не може да ги използва за сравняване, централната система уведомява за това съответната държавата-членка. Тази държава-членка предава данни за дактилоскопични отпечатъци с подходящо качество, като използва същия референтен номер от предишната група от данни за дактилоскопични отпечатъци.

2.   Централната система извършва сравненията по реда на постъпване на исканията. Всяко искане трябва да бъде обработено в срок от 24 часа. Държава-членка може да поиска по причини, свързани с вътрешното й право, особено спешните сравнения да бъдат направени в срок от един час. Ако тези срокове за обработка не могат да бъдат спазени поради обстоятелства, които са извън отговорностите на Агенцията, централната система обработва приоритетно искането в момента на отпадането на тези обстоятелства. В такъв случай, при необходимост, с оглед на правилното функциониране на централната система, Агенцията определя критерии с цел осигуряване на приоритетната обработка на исканията.

3.   При необходимост, с оглед на правилното функциониране на централната система, Агенцията определя оперативни процедури за обработка на получените данни и предаването на резултата от сравняването.

4.   Резултатите от сравняването незабавно се проверяват в получаващата държава-членка от експерт по дактилоскопичните отпечатъци, както е определен в националните правила, който е специално обучен в областта на видовете сравняване на отпечатъци, предвидени в настоящия регламент. За целите на член 1, параграф 1 от настоящия регламент, окончателното идентифициране се извършва от държавата-членка по произход в сътрудничество с други заинтересовани държави-членки съгласно член 34 от Регламент (ЕС) № 604/2013.

Информацията, получена от централната система относно други данни, които са се оказали ненадеждни, се заличава веднага след като се установи ненадеждността на данните.

5.   Когато окончателното идентифициране съгласно параграф 4 покаже, че резултатът от сравняването, получен от централната система, не съответства на данните за дактилоскопични отпечатъци, изпратени за сравняване, държавите-членки незабавно заличават резултата от сравняването и съобщават този факт на Комисията и на Агенцията във възможно най-кратък срок и не по-късно от три работни дни.

Член 26

Комуникация между държавите-членки и централната система

Данните, предавани от държавите-членки на централната система и обратно, използват комуникационната инфраструктура. При необходимост, с оглед правилното функциониране на централната система, Агенцията определя техническите процедури, необходими за използването на комуникационната инфраструктура.

Член 27

Достъп, поправяне или заличаване на данните, регистрирани в Евродак

1.   Държавата-членка по произход има достъп до данните, които е предала и които са регистрирани в централната система съгласно настоящия регламент.

Никоя държава-членка не може да извършва търсения в данните, предадени от друга държава-членка, нито да получава такива данни, с изключение на тези, които са резултат от сравняването по член 9, параграф 5.

2.   Органите на държавите-членки, които съгласно параграф 1 от настоящия член имат достъп до данните, регистрирани в централната система, са органите, определени от всяка държава-членка за целите, посочени в член 1, параграф 1. При това определяне се посочва точният отдел, отговорен за извършване за задачите, свързани с прилагането на настоящия регламент. Всяка държава-членка незабавно изпраща на Комисията и Агенцията списък на тези звена и неговите изменения. Агенцията публикува консолидирания списък в Официален вестник на Европейския съюз. При наличие на промени в него Агенцията публикува в интернет веднъж годишно актуализиран консолидиран списък.

3.   Държавата-членка по произход е единствената, която има право да променя, като ги поправя или допълва, данните, които е предала на централната система, или да ги заличава, без да се засяга заличаването, извършено по силата на член 12, параграф 2 или член 16, параграф 1.

4.   Ако държава-членка или Агенцията разполага с основания, които подсказват, че данните в централната система са фактически неточни, тя уведомява при първа възможност държавата-членка по произход.

Ако дадена държава-членка разполага със сведения, които подсказват, че данните са били регистрирани в централната система в нарушение на настоящия регламент, тя уведомява при първа възможност Агенцията, Комисията и държавата-членка по произход. Държавата-членка по произход проверява въпросните данни и, при необходимост, незабавно ги променя или заличава.

5.   Агенцията не предава или предоставя на органите на трети държави данните, които са регистрирани в централната система. Тази забрана не се прилага за предаване на такива данни на трети държави, по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) № 604/2013.

Член 28

Записване на извършените операции

1.   Агенцията води записи за всички обработки на данни, извършени в централната система. Тези записи показват целта, датата и часа на достъпа, предадените данни, данните, използвани за целите на запитването, и наименованието на звеното, което е въвело или извлякло данните, както и отговорните лица.

2.   Записите, посочени в параграф 1 от настоящия член могат да се използват само за контрол на правомерността на обработката на данните с цел защита на данните, както и за гарантиране на сигурността на данните съгласно член 34. Записите трябва да бъдат защитени чрез прилагане на подходящи мерки срещу всеки неоторизиран достъп, както и да бъдат заличавани след една година след изтичане на срока на съхранение по член 12, параграф 1 и член 16, параграф 1, ако са необходими за вече започнала контролна процедура.

3.   За целите на член 1, параграф 1 всяка държава-членка взема необходимите мерки за постигане на целите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, във връзка със своята национална система. Освен това всяка държава-членка съхранява данни за персонала, надлежно оправомощен да вписва или извлича данните.

Член 29

Права на субекта на данни

1.   Държавата-членка по произход информира всяко лице, което попада в обхвата на член 9, параграф 1, член 14, параграф 1 или член 17, параграф 1, писмено и, когато е необходимо, устно, на език, който лицето разбира или който с основание може да се предполага, че разбира, относно следното:

а)

самоличността на обработващия лични данни, по смисъла на член 2, буква г) от Директива 95/46/ЕО и на неговия представител, ако има такъв;

б)

причината за обработка на неговите данни в Евродак, включително описание на целите на Регламент (ЕС) № 604/2013, в съответствие с член 4 от него, и разбираемо обяснение, на ясен и обикновен език, на факта, че е възможен достъп до Евродак от страна на държавите-членки и Европол за целите на правоприлагането;

в)

получателите на данните;

г)

задължението да приеме снемането на дактилоскопичните му отпечатъци, в случай на лице по член 9, параграф 1 или член 14, параграф 1;

д)

правото на достъп до неговите данни и правото да поиска неточните негови данни да бъдат поправени или неправомерно обработените негови данни да бъдат заличени, както и правото на информация относно процедурите за упражняване на тези права, включително данните за контакт на обработващия лични данни, и на националните надзорни органи по член 30, параграф 1.

2.   В случая с лицата по член 9, параграф 1 или член 14, параграф 1 информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, се предоставя при снемането на дактилоскопичните отпечатъци на лицето.

В случая с лицата по член 17, параграф 1 информацията по параграф 1 от настоящия член се предоставя най-късно при предаването на данните за лицето на централната система. Това задължение не се спазва, когато се окаже невъзможно да се предостави тази информация или когато това изисква непропорционални усилия.

Когато лицето, попадащо в обхвата на член 9, параграф 1, член 14, параграф 1 и член 17, параграф 1, е непълнолетно, държавите-членки предоставят информацията по начин, подходящ за възрастта му.

3.   В съответствие с процедурата по член 44, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 604/2013 се изготвя обща брошура, съдържаща поне информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, и информацията, посочена в член 4, параграф 1 от посочения Регламент.

Брошурата се изготвя ясно и просто, на език, който съответното лице разбира или който с основание може да се предполага, че разбира.

Брошура се изготвя по такъв начин, че да дава възможност на държавите-членки да попълват допълнителна специфична за дадена държава-членка информация. Тази специфична за дадена държава-членка информация включва най-малко информация относно правата на субекта на данните, възможността за помощ от страна на националните надзорни органи, както и данните за контакт на службата на лицето, което отговаря за обработката, и на националните надзорни органи.

4.   За целите на член 1, параграф 1 от настоящия регламент, във всяка държава-членка всеки субект на данни може съгласно законовите и подзаконовите актове и процедури в тази държава да упражнява правата, които са предвидени в член 12 от Директива 95/46/ЕО.

Без да се засяга задължението за предоставяне на друга информация съгласно член 12, буква а) от Директива 95/46/ЕО, субектът на данни има право да бъде информиран за данните, които се отнасят до него и които са регистрирани в централната система, както и държавата-членка, която ги е предала на централната система. Този достъп до данните може да бъде предоставен само от държава-членка.

5.   За целите на член 1, параграф 1, във всяка държава-членка всяко лице може да поиска поправянето на фактически неточни данни или заличаването на неправомерно регистрирани данни. Поправянето и заличаването се извършват без прекалено забавяне от държавата-членка, която е предала данните, съгласно нейните законови и подзаконови актове и процедури.

6.   За целите на член 1, параграф 1, ако правата на поправяне и заличаване се упражняват в държава-членка различна от тази или тези, предали данните, органите на тази държава-членка се свързват с органите на въпросната държава-членка или държави-членки, предали данните, за да могат последните да проверят точността на данните и законосъобразността на предаването им и на регистрирането им в централната система.

7.   За целите на член 1, параграф 1, ако се окаже, че данните, регистрирани в централната система, са фактически неточни или са били регистрирани неправомерно, държавата-членка, която ги е предала, ги поправя или заличава съгласно член 27, параграф 3. Тази държава-членка потвърждава писмено и без прекалено забавяне на субекта на данни, че е предприела мерки за поправяне или заличаване на данните, които се отнасят до него.

8.   За целите на член 1, параграф 1, ако държавата-членка, предала данните, не е съгласна, че данните, които са регистрирани в централната система, са фактически неточни или са били регистрирани незаконосъобразно, тя уведомява писмено и без прекалено забавяне субекта на данни за причините, поради които не е склонна да поправи или заличи данните.

Тази държавата-членка предоставя на субекта на данни също така и информация относно действията, които той може да предприеме, ако не приеме предложеното обяснение. Това включва информация относно начина на предявяване на иск, или, при необходимост, на подаване на жалба до компетентните органи или до съдилищата на тази държава-членка, както и относно всяка финансова или друга помощ, от която лицето може да се ползва по силата на законовите и подзаконовите актове и процедурите на тази държава-членка.

9.   Всяко искане по параграфи 4 и 5 съдържа всички необходими подробности за определяне на субекта на данни, включително и дактилоскопичните му отпечатъци. Тези данни се използват само за да позволят упражняването на правата по параграфи 4 и 5 и след това незабавно се заличават.

10.   Компетентните органи на държавите-членки активно си сътрудничат с цел своевременно прилагане на правата по параграфи 5, 6 и 7.

11.   Когато дадено лице поиска данни, свързани с него, съгласно параграф 4, компетентният орган регистрира под формата на писмен документ, че е отправено такова искане и как е отправено искането, и предоставя този документ на националните надзорни органи незабавно.

12.   За целите на член 1, параграф 1 от настоящия регламент, във всяка държава-членка в съответствие с член 28, параграф 4 от Директива 95/46/ЕО националният надзорен орган подпомага субекта на данни, по негово искане, при упражняването на неговите права.

13.   За целите на член 1, параграф 1 от настоящия регламент, националният надзорен орган на държавата-членка, която е предала данните, и националният надзорен орган на държавата-членка, в която се намира субектът на данни, подпомагат последния и, ако той поиска, го съветват при упражняването на правото му на поправяне или заличаване на данните. Двата национални надзорни органа си сътрудничат за тази цел. Исканията за помощ могат да бъдат подавани до националния надзорен орган на държавата-членка, в която се намира субектът на данни, който ги препраща на органа на държавата-членка, предала данните.

14.   Във всяка държава-членка всяко лице може, в съответствие със законовите и подзаконовите актове и процедурите на тази държава, да предяви иск или, при необходимост, да подаде жалба до компетентните органи или съдилищата на тази държава, ако правото на достъп по параграф 2 му бъде отказано.

15.   Всяко лице може, в съответствие със законовите и подзаконовите актове и процедурите на държавата-членка, която е предала данните, да предяви иск или, при необходимост, да подаде жалба до компетентните органи или съдилищата на тази държава относно свързаните с него данни, които са регистрирани в централната система, за да може да упражни правата си по параграф 3. Задължението на националните надзорни органи да подпомагат и, ако субектът на данни поиска, да го съветват съгласно параграф 13 остава в сила по време на цялата процедура.

Член 30

Надзор от страна на националните надзорни органи

1.   За целите на член 1, параграф 1 от настоящия регламент, всяка държава-членка предвижда национален надзорен орган или органи, оправомощени по силата на член 28, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО, да извършва независим надзор, при спазване на националното законодателство, на законосъобразността на обработката от тази държава-членка на лични данни, в съответствие с настоящия регламент, включително и предаването им на централната система.

2.   Всяка държава-членка гарантира, че националният й надзорен орган може да ползва съветите на лица, които имат достатъчно познания относно данните за дактилоскопични отпечатъци.

Член 31

Надзор от Европейския надзорен орган по защита на данните

1.   Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че всички дейности по обработка на лични данни, свързани с Евродак, и по-специално тези, които се извършват от Агенцията, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 и с настоящия регламент.

2.   Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че одит на дейностите на Агенцията по обработка на лични данни се извършва в съответствие с международните одиторски стандарти най-малко на всеки три години. Доклад от одита се изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Агенцията и националните надзорни органи. На Агенцията се предоставя възможност да направи коментари, преди докладът да бъде приет.

Член 32

Сътрудничество между националните надзорни органи и Европейския надзорен орган по защита на данните

1.   Националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните, всеки от тях действайки в рамките на своите правомощия, си сътрудничат активно в рамките на отговорностите си и осигуряват координиран надзор на Евродак.

2.   Държавите-членки гарантират, че всяка година, в съответствие с член 33, параграф 2, независим орган извършва одит на обработката на лични данни за целите, посочени в член 1, параграф 2, включително анализ на извадка от обосновани искания в електронна форма.

Одитът се прилага към годишния доклад на държавите членка, посочен в член 40, параграф 7.

3.   Националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните, в обхвата на своите правомощия, обменят необходимата информация, взаимно си оказват съдействие при извършването на одити и проверки, разглеждат трудностите при тълкуването или прилагането на настоящия регламент, проучват проблемите при упражняването на независим надзор или при упражняването на правата на субектите на данни, съставят хармонизирани предложения за съвместни решения на всеки проблем и, при необходимост, насърчават информираността по отношение на правата, свързани със защитата на данни.

4.   За целите, посочени в параграф 3 националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните заседават поне два пъти годишно. Разходите и обслужването на тези срещи са за сметка на Европейския надзорен орган по защита на данните. На първото заседание се приема процедурен правилник. При необходимост съвместно се разработват допълнителни работни методи. Съвместен доклад за дейностите се изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Агенцията на всеки две години.

Член 33

Защита на личните данни за целите на правоприлагането

1.   Всяка държава-членка гарантира, че разпоредбите, приети съгласно националното й право, за прилагане на Рамково решение 2008/977/ПВР се прилагат и по отношение на обработката на лични данни от нейните национални органи за целите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент.

2.   Проверката на законосъобразността на обработването от държавите-членки на лични данни съгласно настоящия регламент за целите посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, включително тяхното предаване на и от Евродак, се извършва от националните надзорни органи, определени съгласно Рамково решение 2008/977/ПВР.

3.   Обработката на лични данни от Европол по силата на настоящия регламент е в съответствие с Решение 2009/371/ПВР и се извършва под надзора на независим външен надзорен орган по защита на данните. Членове 30, 31 и 32 от посоченото решение се прилагат по отношение на обработката на лични данни от Европол съгласно настоящия регламент. Независимият външен надзорен орган по защита на данните гарантира, че не са нарушени правата на физическите лица.

4.   Личните данни, получени по силата на настоящия регламент от Евродак за целите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, се обработват единствено за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на конкретния случай, за който държава-членка или Европол са поискали данните.

5.   Централната система, определените и проверяващите органи и Европол съхраняват записи на търсенето, с цел да се позволи на националните органи за защита на данните и на Европейския надзорен орган по защита на данните да следят, при обработката на данните, за спазването на правилата на Съюза за защита на данните, включително с цел поддържане на записи с оглед на изготвянето на годишните докладите, посочени в член 40, параграф 8. Освен за посочените цели, личните данни, както и записите на търсенето, се заличават от всички национални файлове и файлове на Европол след период от един месец, освен ако данните са необходими за целите на конкретно текущо наказателно разследване, във връзка с което данните са поискани от държава-членка или от Европол.

Член 34

Сигурност на данните

1.   Държавата-членка по произход осигурява сигурността на данните преди и по време на предаването им на централната система.

2.   Всяка държава-членка приема във връзка с всички обработени данни от нейните компетентни органи, съгласно настоящия регламент, необходимите мерки, включително план за сигурността, с цел:

а)

физическа защита на данните, включително чрез изготвяне на планове за действие в извънредни ситуации за защита на критичната инфраструктура;

б)

предотвратяване на достъпа на неоправомощени лица до националните съоръжения, в които държавата-членка извършва операции съобразно целите на Евродак (проверки на входа на съоръжението);

в)

предотвратяване на неоторизираното прочитане, копиране, променяне или изнасяне на носители на данни (контрол на носителите на данни);

г)

предотвратяване на неоторизираното въвеждане на данни и неоторизираната проверка, променяне или заличаване на съхраняваните лични данни (контрол на съхраняването);

д)

предотвратяване на неоторизираното обработване на данни в Евродак и на всяка неоторизирана промяна или заличаване на обработените в Евродак данни (контрол на въвеждането на данни);

е)

гарантиране на това, че лицата, имащи право на достъп до Евродак, имат достъп само до данните, до които им е разрешен достъп, посредством индивидуални и уникални потребителски имена и единствено режими на поверителен достъп (контрол на достъпа до данни);

ж)

гарантиране на това, че всички органи с право на достъп до Евродак създават профили с описание на функциите и задълженията на лицата, на които е разрешен достъп и които имат право да въвеждат, актуализират, заличават данни и да търсят в тях, както и че при поискване от националните надзорни органи, посочени в член 28 от Директива 95/46/ЕО и в член 25 от Рамково решение 2008/977/ПВР, незабавно им предоставят тези профили (профили на служителите), както и всяка друга относима информация, която органите биха могли да поискат за целите на надзора;

з)

гарантиране на възможност да се провери и установи на кои органи могат да се предават лични данни чрез използване на комуникационно оборудване (контрол на комуникацията);

и)

гарантиране на възможност да се провери и установи кои данни са били обработени в Евродак, от кого и с каква цел (контрол на регистрирането на данните);

й)

предотвратяване на неоторизираното четене, копиране, променяне или заличаване на лични данни по време на предаването на лични данни на или от Евродак или по време на превоза на носителите на данни, по-специално чрез подходящи техники на криптиране (контрол на транспортирането);

к)

контролиране на ефективността на мерките за сигурност по настоящия параграф и предприемане на необходимите организационни мерки, свързани с вътрешния контрол, за да се гарантира спазване на настоящия регламент (собствен одит) и за да се установява автоматично в срок от 24 часа всяко относимо събитие, произтичащо от прилагането на мерките, изброени в букви б) – й), което може да показва възникването на инцидент, свързан със сигурността.

3.   Държавите-членки уведомяват Агенцията за инциденти, свързани със сигурността, които са установили в своите системи. Агенцията уведомява държавите-членки, Европол и Европейския надзорен орган по защита на данните в случай на инциденти, свързани със сигурността. Съответните държави-членки, Агенцията и Европол си сътрудничат по време на инцидент, свързан със сигурността.

4.   Агенцията взема необходимите мерки за постигане на целите, посочени в параграф 2, във връзка с функционирането на Евродак, включително приемане на план за сигурност.

Член 35

Забрана за предаване на данни на трети държави или на международни организации, или на частни субекти

1.   Личните данни, получени от държава-членка или Европол по силата на настоящия регламент от централната система, не могат да бъдат предавани или предоставяни на трета държава, международна организация, или частен субект, установен във или извън Съюза. Забраната се прилага и ако тези данни са допълнително обработени на национално равнище или между държавите-членки по смисъла на член 2, буква б) от Рамковото решение 2008/977/ПВР.

2.   Лични данни, които произхождат от държава-членка и са обменени между държави-членки вследствие на положителен резултат, получен за целите, посочени в член 1, параграф 2, не се предават на трети държави, ако съществува сериозен риск, че в резултат на подобно предаване субектът на данни може да бъде подложен на изтезание, нечовешко и унизително третиране или наказание, или друго нарушение на основните права.

3.   Забраните съгласно параграфи 1 и 2 не засягат правото на държавите-членки да предават такива данни на трети държави по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) № 604/2013.

Член 36

Регистриране и документиране

1.   Всяка държава-членка и Европол правят необходимото всички операции по обработка на данни в резултат на искания за сравняване с данни в Евродак за целите, посочени в член 1, параграф 2, да бъдат регистрирани или документирани за целите на проверката на допустимостта на искането, правомерността на обработката на данни и целостта и сигурността на данните, както и за целите на самоконтрола.

2.   Регистърът или документацията във всички случаи съдържа следните елементи:

а)

точната цел на искането за сравняване, включително вида на терористичното или друго тежко престъпление, за което става въпрос, а за Европол — точната цел на искането за сравняване;

б)

основателните причини да не се извърши сравняване с други държави-членки съгласно Решение 2008/615/ПВР, в съответствие с член 20, параграф 1 от настоящия регламент;

в)

референтния номер на националния файл;

г)

датата и точния час на искането за сравняване от националното звено за достъп до централната система;

д)

името на органа, поискал достъп за целите на сравняването, и отговорното лице, отправило искането и обработило данните;

е)

когато е приложимо, използването на спешната процедура по член 19, параграф 3 и решението, взето във връзка с последващата проверка;

ж)

данните, използвани за сравняването;

з)

в съответствие с националните разпоредби или разпоредбите на Решение 2009/371/ПВР, идентификационния знак на служителя, извършил търсенето, и на служителя, наредил търсенето или предоставянето.

3.   Регистрите и документацията се използват само за контрол на правомерността на обработката на данните, както и за гарантиране на целостта и сигурността на данните. Единствено регистрите, съдържащи данни от неличен характер, могат да бъдат използвани за наблюдението и оценката по член 40. На компетентните национални надзорни органи, отговарящи за проверката на допустимостта на искането и за проверката на законосъобразността на обработката на данните и целостта и сигурността на данните, се предоставя достъп, при поискване, до тези регистри, за да могат да изпълняват служебните си задължения.

Член 37

Отговорност

1.   Всяко лице или държава-членка, които са претърпели вреди поради неправомерна обработка или поради действие, несъвместимо с настоящия регламент, имат право да получат от отговорната държава-членка обезщетение за претърпените вреди. Тази държава е освободена частично или изцяло от тази отговорност, ако докаже, че отговорността за събитието, пораждащо вредата, не е нейна.

2.   Ако неспазването от страна на държава-членка на задълженията й по настоящия регламент причини вреда на централната система, тази държава-членка носи отговорност за това, освен ако и доколкото Агенцията или друга държава-членка не е взела разумни мерки за предотвратяване на вредата или за свеждане до минимум на последиците от нея.

3.   Исковете за обезщетение, предявени срещу държава-членка за вредата по параграфи 1 и 2, се подчиняват на разпоредбите на националното право на държавата-членка ответник.

ГЛАВА VIII

ИЗМЕНЕНИЯ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1077/2011

Член 38

Изменения на Регламент (ЕС) № 1077/2011

Регламент (ЕС) № 1077/2011 се изменя както следва:

(1)

Член 5 се заменя със следния текст:

„Член 5

Задачи, свързани с Евродак

По отношение на Евродак Агенцията изпълнява:

а)

задачите, възложени на Агенцията с Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите-членки за целите на правоприлагането (17); и

б)

задачите, свързани с обучението по техническото използване на Евродак.

(2)

Член 12, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

букви ф) и х) се заменят със следния текст:

„ф)

приема годишния отчет за дейностите на централната система на Евродак в съответствие с член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 603/2013;

х)

прави коментари във връзка с докладите от одитите, извършени от Европейския надзорен орган по защита на данните съгласно член 45, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1987/2006, член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 767/2008 и член 31, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 603/2013 и предприема подходящи мерки във връзка с тези одити;“;

б)

буква ч) се заменя със следния текст:

„ч)

изготвя статистика относно работата на централната система на Евродак съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 603/2013;“;

в)

буква щ) се заменя със следния текст:

„щ)

осигурява годишното публикуване на звената, съгласно член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 603/2013.;“;

(3)

В член 15 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Европол и Евроюст могат да присъстват на заседанията на управителния съвет като наблюдатели, когато се обсъжда въпрос, засягащ ШИС II, във връзка с прилагането на Решение 2007/533/ПВР. Европол може също да присъства на заседанията на управителния съвет като наблюдател, когато се обсъжда въпрос, засягащ ВИС, във връзка с прилагането на Решение 2008/633/ПВР или когато се обсъжда въпрос, засягащ Евродак, във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 603/2013.“;

(4)

Член 17 се изменя, както следва:

а)

в параграф 5 буква ж) се заменя със следния текст:

„ж)

без да се засяга член 17 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, установява изисквания за поверителност в изпълнение на член 17 от Регламент (ЕО) № 1987/2006, член 17 от Решение 2007/533/ПВР, член 26, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 767/2008 и член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 603/2013.+“;

б)

в параграф 6 буква и) се заменя със следния текст:

„и)

доклади за техническото функциониране на всяка от широкомащабните информационни системи, посочени в член 12, параграф 1, буква у), и годишния отчет за дейностите на централната система на Евродак, посочен в член 12, параграф 1, буква ф), въз основа на резултатите от наблюдението и оценката.“;

(5)

В член 19 параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Европол и Евроюст могат да назначат по един свой представител в рамките на консултативната група по ШИС II. Европол може също да назначи свой представител в консултативната група по ВИС и в тази по Евродак.“.

ГЛАВА IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 39

Разходи

1.   Разходите, извършени във връзка със създаването и функционирането на централната система и комуникационната инфраструктура, се поемат от общия бюджет на Европейския съюз.

2.   Разходите, извършени от националните звена за достъп и разходите за свързването им с централната система се поемат от всяка държава-членка.

3.   Всяка държава-членка и Европол създават и поддържат на свои разноски техническата инфраструктура, необходима за прилагане на настоящия регламент, и са отговорни за поемането на разходите, свързани с исканията за сравняване с данни в Евродак за целите, посочени в член 1, параграф 2.

Член 40

Годишен доклад, контрол и оценка

1.   Агенцията представя на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните годишен доклад за дейностите на централната система, включително относно техническото й функциониране и сигурност. Този годишен доклад съдържа информация за управлението и резултатите на Евродак по отношение на предварително определени количествени показатели за целите по параграф 2.

2.   Агенцията следи за създаването на процедури за контрол на функционирането на централната система по отношение на определените цели, свързани с резултата, съотношението разходи/ефективност и качеството на услугите.

3.   За целите на техническата поддръжка, отчетността и статистиката Агенцията има достъп до необходимата информация, свързана с операциите по обработка, извършвани в централната система.

4.   До 20 юли 2018 г. и впоследствие на всеки четири години Комисията прави цялостна оценка на Евродак, която разглежда постигнатите резултати по отношение на определените цели и въздействието върху основните права, включително дали достъпът с цел правоприлагане е довел до непряка дискриминация на лица, попадащи в обхвата на настоящия регламент, преценява дали основните принципи остават в сила и оценява последиците за бъдещите дейности и прави необходимите препоръки. Комисията изпраща оценката на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Държавите-членки предоставят на Агенцията и на Комисията необходимата информация за изготвяне на годишния доклад по параграф 1.

6.   Агенцията, държавите-членки и Европол предоставят на Комисията необходимата информация за изготвяне на докладите за оценка по параграф 5. Тази информация не може по никакъв начин да застрашава методите на работа, нито да включва данни, които разкриват източници, служители или разследвания на определените органи

7.   Като спазва разпоредбите на националното право относно оповестяването на чувствителна информация, всяка държава-членка и Европол изготвят годишни доклади относно ефективността на сравняването на данни за дактилоскопични отпечатъци с данни в Евродак за целите на достъпа с цел правоприлагане, съдържащи информация и статистически данни за:

точната цел на сравняването, включително вида терористично или тежко престъпление,

посочените причини за основателни подозрения,

основателните причини за неизвършването на сравняване с други държави-членки съгласно Решение 2008/615/ПВР, в съответствие с член 20, параграф 1 от настоящия регламент,

броя искания за сравняване,

броя и вида случаи, завършили с успешно установяване на самоличност, и

необходимостта и използването на процедурата по спешност в извънредни случаи, включително за случаите, при които спешността не е била приета при последващата проверка, извършена от проверяващия орган.

Годишните доклади на държавите-членки и на Европол се предават на Комисията до 30 юни на следващата година.

8.   Въз основа на годишните доклади на държавите-членки и на Европол, предвидени в параграф 8 и в допълнение към цялостната оценка, предвидена в параграф 4, Комисията изготвя годишен доклад относно достъпа с цел правоприлагане до Евродак и го предава на Европейския парламент, Съвета и на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Член 41

Санкции

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всяка несъответстваща на целта на Евродак съгласно член 1 обработка на данни, които са въведени в Централната система, се наказва със санкции, включващи административни и/или наказателни санкции в съответствие с националното право, които са ефективни, пропорционални и имат възпиращ ефект.

Член 42

Териториален обхват

Разпоредбите на настоящия регламент не се прилагат на териториите, на които не се прилага Регламент (ЕС) № 604/2013.

Член 43

Уведомяване за определените органи и проверяващите органи

1.   В срок до 20 октомври 2013 г. всяка държава-членка уведомява Комисията за своите определени органи, оперативните звена, посочени в член 5, параграф 3, и за своя проверяващ орган, и незабавно уведомява за всяка настъпила промяна, свързана с тях.

2.   В срок до 20 октомври 2013 г. Европол уведомява Комисията за своя определен орган, за своя проверяващ орган и за своето определено национално звено за достъп, и незабавно уведомява за всяка настъпила промяна, свързана с тях.

3.   Комисията публикува ежегодно информацията по параграфи 1 и 2 в Официален вестник на Европейския съюз и чрез електронна публикация, която е достъпна онлайн и се актуализира без забавяне.

Член 44

Преходна разпоредба

Данните, блокирани в централната система в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 2725/2000, се отблокират и се маркират в съответствие с член 18, параграф 1 от настоящия регламент на 20 юли 2015 г..

Член 45

Отмяна

Регламент (ЕО) № 2725/2000 и Регламент (ЕО) № 407/2002 се отменят, считано от 20 юли 2015 г..

Позоваванията на отменените регламенти следва да се считат за позовавания на настоящия регламент и да се четат съгласно таблицата на съответствието от приложение III.

Член 46

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент започва да се прилага от 20 юли 2015 г..

Държавите-членки уведомяват Комисията и Агенцията веднага щом осигурят техническите средства за предаване на данни на централната система и при всички случаи не по-късно от 20 юли 2015 г..

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

A. SHATTER


(1)  ОВ C 92, 10.4.2010 г., стр. 1.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 12 юни 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 20 юни 2013 г.

(3)  ОВ L 316, 15.12.2000 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 62, 5.3.2002 г., стр. 1.

(5)  Виж стр. 31 от настоящия брой на Официален вестник.

(6)  ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 121, 15.5.2009, стр. 37.

(9)  ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9.

(10)  ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 129.

(14)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(15)  ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.

(16)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(17)  OB L 180, 29.6.2013 г., стр. 1.";


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формат на данни и формуляр за дактилоскопични отпечатъци

Формат за обмен на данни за дактилоскопични отпечатъци

За обмена на данните за дактилоскопични отпечатъци се посочва следният формат:

ANSI/NIST-ITL 1a-1997, версия 3, юни 2001 (INT-1), както и всички негови бъдещи версии.

Норма за обозначителните букви на държавите-членки

Ще се използва следният стандарт по ISO: ISO 3166 — код от две букви.

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отменени регламенти (посочени в член 45)

Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета

(ОВ L 316, 15.12.2000 г., стр. 1.)

Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета

(ОВ L 62, 5.3.2002 г., стр. 1.)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 2725/2000

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2, първа алинея, букви а) и б)

Член 3, параграф 1, буква а)

Член 1, параграф 2, първа алинея, буква в)

Член 1, параграф 2, втора алинея

Член 3, параграф 4

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 3

Член 2, параграф 1, буква а)

Член 2, параграф 1, букви б) - д)

Член 2, параграф 1, букви а) - г)

Член 2, параграф 1, букви д) - й)

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 3, букви а) - д)

Член 8, параграф 1, букви а) - д)

Член 8, параграф 1, букви е) - й)

Член 3, параграф 4

Член 4, параграф 1

Член 9, параграф 1 и член 3, параграф 5

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 3

Член 9, параграф 3

Член 4, параграф 4

Член 9, параграф 4

Член 4, параграф 5

Член 9, параграф 5

Член 4, параграф 6

Член 25, параграф 4

Член 5, параграф 1, букви а) - е)

Член 11, букви а) - е)

Член 11, букви ж) - к)

Член 5, параграф 1, букви ж) и з)

Член 6

Член 12

Член 7

Член 13

Член 8

Член 14

Член 9

Член 15

Член 10

Член 16

Член 11, параграфи 1 - 3

Член 17, параграф 5

Член 11, параграф 5

Член 17, параграф 4

Член 12

Член 18

Член 13

Член 23

Член 14

Член 15

Член 27

Член 16

Член 28, параграфи 1 и 2

Член 28, параграф 3

Член 17

Член 37

Член 18

Член 29, параграфи 1, 2, 4 - 10, 12 - 15

Член 29, параграфи 3 и 11

Член 19

Член 30

Членове 31 - 36

Член 20

Член 21

Член 39, параграфи 1 и 2

Член 22

Член 23

Член 24, параграфи 1 и 2

Член 40, параграфи 1 и 2

Член 40, параграфи 3 - 8

Член 25

Член 41

Член 26

Член 42

Членове 43 - 45

Член 27

Член 46


Регламент (ЕО) № 407/2002

Настоящият регламент

Член 2

Член 24

Член 3

Член 25, параграфи 1 - 3

Член 25, параграфи 4 - 5

Член 4

Член 26

Член 5, параграф 1

Член 3, параграф 3

Приложение I

Приложение I

Приложение II


Top