EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0603

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra

OJ L 180, 29.6.2013, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 015 P. 78 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/603/oj

29.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 603/2013

2013 m. birželio 26 d.

dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (nauja redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 78 straipsnio 2 dalies e punktą, 87 straipsnio 2 dalies a punktą ir 88 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos duomenų apsaugos pareigūno nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac” sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją (3) ir 2002 m. vasario 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 407/2002, nustatančiame tam tikras taisykles įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac” sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją (4) reikia padaryti pakeitimų. Dėl aiškumo tie reglamentai turėtų būti išdėstyti nauja redakcija;

(2)

Europos Sąjungos tikslas palaipsniui sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, atvirą asmenims, kurie priversti aplinkybių prašo Sąjungoje tarptautinės apsaugos, apima bendrą prieglobsčio politiką, įskaitant bendrą Europos prieglobsčio sistemą;

(3)

2004 m. lapkričio 4 d. Europos Vadovų Taryba priėmė Hagos programą, kurioje nustatyti 2005–2010 m. laikotarpiu laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje įgyvendintini tikslai. 2008 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos priimtame Europos imigracijos ir prieglobsčio pakte raginama užbaigti bendrą Europos prieglobsčio sistemą nustatant vieną bendrą procedūrą, pagal kurią būtų numatytos bendros garantijos, ir vienodą pabėgėlių bei papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų statusą;

(4)

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013, kuriuo sukuriami valstybės narės, atsakingos už vienoje iš valstybių narių trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (5), taikymo tikslais reikia nustatyti tarptautinės apsaugos prašytojų ir asmenų, sulaikytų dėl neteisėto Sąjungos išorės sienų kirtimo, tapatybę. Siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013 ir visų pirma jo 18 straipsnio 1 dalies b ir d punktus, taip pat pageidautina leisti kiekvienai valstybei narei patikrinti, ar jos teritorijoje nelegaliai esantis trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės yra pateikęs prašymą suteikti tarptautinę apsaugą kitoje valstybėje narėje;

(5)

pirštų atspaudai yra svarbus elementas nustatant tikrą tokių asmenų tapatybę. Reikia sukurti jų pirštų atspaudų duomenų lyginimo sistemą;

(6)

tuo tikslu reikia sukurti sistemą, vadinamą Eurodac, kurią sudarytų centrinė sistema, valdysianti kompiuterizuotą centrinę pirštų atspaudų duomenų bazę ir elektronines duomenų perdavimo tarp valstybių narių ir centrinės sistemos (toliau – ryšių infrastruktūra) priemones;

(7)

Hagos programoje nustatytas siekis gerinti prieigą prie esamų Sąjungos duomenų rinkmenų sistemų. Be to, Stokholmo programoje buvo raginama duomenis rinkti labai tikslingai ir plėtoti keitimąsi informacija bei jo priemones, atsižvelgiant į teisėsaugos poreikius;

(8)

kovojant su teroristinėmis veikomis ir kitomis sunkiomis nusikalstamomis veikomis, būtina užtikrinti, kad, vykdydamos savo užduotis, teisėsaugos institucijos turėtų išsamiausią ir naujausią informaciją. Eurodac sistemoje kaupiama informacija reikalinga teroristinių veikų, kaip nurodyta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (6), ar kitų sunkių nusikalstamų veikų, kaip nurodyta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendime 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (7), prevencijai, atskleidimui ar tyrimui. Todėl paskirtos valstybių narių institucijos ir Europos policijos biuras (toliau – Europolas) turėtų turėti prieigą prie Eurodac duomenų šiame reglamente nustatytomis sąlygomis;

(9)

suteikiant teisėsaugos institucijoms įgaliojimus naudotis Eurodac sistema neturėtų būti daromas poveikis tarptautinės apsaugos prašytojo teisei į tai, kad jo prašymas būtų laiku išnagrinėtas pagal susijusias teisės nuostatas. Be to, tai teisei neturėtų būti daromas poveikis ir imantis bet kokių tolesnių priemonių, susijusių su Eurodac sistemoje nustatyta duomenų atitiktimi;

(10)

savo 2005 m. lapkričio 24 d. komunikate Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Europos duomenų bazių teisingumo ir vidaus reikalų srityje geresnio veiksmingumo, didesnio sąveikumo ir optimalios sąveikos Komisija pabrėžia, kad už vidaus saugumą atsakingos institucijos aiškiai apibrėžtais atvejais gali turėti prieigą prie Eurodac sistemos, jeigu kyla rimtas įtarimas, kad tarptautinės apsaugos prašymą pateikė teroristinę arba kitą sunkią nusikalstamą veiką padaręs asmuo. Tame komunikate Komisija taip pat konstatavo, kad vadovaujantis proporcingumo principu, paieška Eurodac sistemoje tokiais tikslais turi būti atliekama tik esant rimtam visuomenės saugumo interesui, t. y. jeigu nusikaltėlio arba teroristo padaryta veika yra tokia sunki, kad pateisinama paieška duomenų bazėje, kurioje registruojami anksčiau neteisti asmenys, ir priėjo prie išvados, kad už vidaus saugumą atsakingoms institucijoms nustatyta riba atlikti paiešką Eurodac sistemoje visada turi būti gerokai aukštesnė nei riba, leidžianti vykdyti paiešką teistumo duomenų bazėse;

(11)

be to, tais atvejais, kai valstybių narių institucijos bendradarbiauja tirdamos tarptautinius nusikaltimus, Europolas atlieka pagrindinį vaidmenį visoje Sąjungoje padėdamas užtikrinti nusikaltimų prevenciją, analizę ir tyrimą. Todėl Europolas taip pat turėtų turėti prieigą prie Eurodac sistemos, kai vykdo jam pavestas užduotis ir laikantis 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimo 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo (8);

(12)

Europolo prašymai palyginti Eurodac sistemos duomenis turėtų būti tenkinami tik ypatingais atvejais, ypatingomis aplinkybėmis ir laikantis griežtų sąlygų;

(13)

kadangi Eurodac sistema pirmiausia buvo įsteigta siekiant palengvinti Dublino konvencijos taikymą, prieigos prie Eurodac sistemos teroristinių ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo arba tyrimo tikslais suteikimas reiškia, kad keičiamas pirminis Eurodac sistemos tikslas, ir tai riboja pagrindinę asmenų, kurių asmens duomenys tvarkomi Eurodac sistemoje, teisę į privataus gyvenimo gerbimą. Bet koks tokio pobūdžio apribojimas turi atitikti teisės nuostatas, kurios turi būti suformuluotos pakankamai tiksliai, kad fiziniai asmenys į jas galėtų orientuoti savo elgesį, ir turi saugoti fizinius asmenis nuo savivalės ir pakankamai aiškiai apibrėžti kompetentingoms institucijoms suteiktos diskrecijos apimtį ir jos įgyvendinimo būdus. Bet koks apribojimas turi būti reikalingas demokratinėje visuomenėje siekiant apginti teisėtus ir proporcingus interesus ir turi būti proporcingas teisėtam siekiamam tikslui;

(14)

nors pirminiu Eurodac sistemos sukūrimo tikslu nesiekta numatyti galimybės prašyti palyginti duomenis su duomenų bazėje esančiais duomenimis pagal latentinį pirštų atspaudą, kuris yra daktiloskopinis pėdsakas, galbūt rastas nusikaltimo vietoje, tokia galimybė itin reikalinga policijos bendradarbiavimo srityje. Galimybė latentinį pirštų atspaudą palyginti su Eurodac sistemoje laikomais pirštų atspaudų duomenimis tais atvejais, kai esama pagrįstų priežasčių tikėti, kad nusikaltimą padaręs asmuo ar auka gali būti priskirti vienai iš kategorijų, kurioms taikomas šis reglamentas, bus labai naudinga paskirtoms valstybių narių institucijoms užkardant, atskleidžiant ar tiriant teroristines ar kitas sunkias nusikalstamas veikas, pvz., kai nusikaltimo vietoje rastas vienintelis turimas įrodymas – latentiniai pirštų atspaudai;

(15)

šiame reglamente taip pat nustatytos sąlygos, kuriomis teroristinių ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais galima teikti prašymus pirštų atspaudų duomenims su Eurodac sistemos duomenimis palyginti, ir būtinos garantijos, kuriomis užtikrinama asmenų, kurių duomenys apdorojami Eurodac sistemoje, pagrindinės teisės į privataus gyvenimo gerbimą apsauga. Tų sąlygų griežtumas atspindi tai, kad Eurodac sistemos duomenų bazėje registruojami asmenų, kurie nelaikomi įvykdžiusiais teroristinę veiką ar kitą sunkią nusikalstamą veiką, pirštų atspaudai;

(16)

siekiant visiems tarptautinės apsaugos prašytojams ir gavėjams užtikrinti vienodas sąlygas ir derėjimą su galiojančia Sąjungos prieglobsčio acquis, visų pirma su 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (9) ir Reglamentu (ES) Nr. 604/2013, tikslinga išplėsti šio reglamento taikymo sritį ir į jį įtraukti papildomos apsaugos prašytojus ir papildomą apsaugą galinčius gauti asmenis;

(17)

taip pat reikia reikalauti, kad valstybės narės nedelsdamos imtų kiekvieno tarptautinės apsaugos prašytojo ir kiekvieno trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės, sulaikyto dėl neteisėto valstybės narės išorinės sienos kirtimo, jei jie yra bent 14 metų amžiaus, pirštų atspaudus ir perduotų jų duomenis;

(18)

reikia nustatyti tikslias tokių pirštų atspaudų duomenų perdavimo į centrinę sistemą, tokių pirštų atspaudų duomenų ir kitų svarbių duomenų įrašymo į centrinę sistemą, jų saugojimo, lyginimo su kitais pirštų atspaudų duomenimis, tokio lyginimo rezultatų perdavimo ir įrašytų duomenų žymėjimo ir panaikinimo taisykles. Tokios taisyklės gali būti skirtingos įvairių kategorijų trečiųjų šalių piliečiams ar asmenims be pilietybės ir turėtų būti konkrečiai pritaikytos atsižvelgiant į jų padėtį;

(19)

valstybės narės turėtų užtikrinti tinkamos kokybės pirštų atspaudų duomenų perdavimą, kad juos būtų galima palyginti naudojantis kompiuterizuota pirštų atspaudų atpažinimo sistema. Visos institucijos, turinčios teisę naudotis Eurodac sistema, turėtų investuoti į tinkamus mokymus ir į reikiamą technologinę įrangą. Institucijos, turinčios teisę naudotis Eurodac sistema, turėtų informuoti Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūrą, įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 (10) (toliau – Agentūra), apie konkrečius su duomenų kokybe susijusius sunkumus, kad būtų galima juos pašalinti;

(20)

tai, kad pirštų atspaudų duomenų laikinai ar nuolat neįmanoma paimti ir (arba) perduoti dėl tokių priežasčių, kaip nepakankama duomenų kokybė tinkamam palyginimui atlikti, techninės problemos, priežasčių, susijusių su sveikata ar su tuo, kad duomenų subjektai nepajėgia ar negali užtikrinti savo pirštų atspaudų paėmimo dėl aplinkybių, kurių jie nekontroliuoja, neturėtų neigiamai paveikti to asmens pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimo ar su juo susijusio sprendimo priėmimo;

(21)

Eurodac sistemoje gautas atitiktis turėtų tikrinti kvalifikuoti daktiloskopijos ekspertai, kad pagal Reglamentą (ES) Nr. 604/2013 būtų galima tiksliai nustatyti kompetenciją ir tiksliai identifikuoti nusikaltimu įtariamą asmenį ar nusikaltimo auką, kurių duomenys galėtų būti saugomi Eurodac sistemoje;

(22)

trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės, pateikę prašymus suteikti tarptautinę apsaugą vienoje valstybėje narėje, turi galimybę daugelį metų kreiptis dėl tarptautinės apsaugos kitoje valstybėje narėje. Dėl to maksimalus laikotarpis, per kurį pirštų atspaudai turėtų būti saugomi centrinėje sistemoje, turėtų būti gana ilgas. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės, keletą metų buvusių Sąjungoje, per tą laiką bus įgiję valstybės narės nuolatinio gyventojo arba netgi piliečio statusą, dešimties metų laikotarpis turėtų būti laikomas protingu laikotarpiu pirštų atspaudų duomenims saugoti;

(23)

saugojimo laikotarpis turėtų būti trumpesnis esant tam tikroms specialioms situacijoms, kai nėra būtinybės taip ilgai laikyti pirštų atspaudų duomenų. Trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės gavus valstybės narės pilietybę, pirštų atspaudų duomenys turėtų būti iš karto ištrinami;

(24)

tikslinga saugoti tų duomenų subjektų, kurių pirštų atspaudai jau buvo įrašyti į Eurodac sistemą, duomenis po to, kai jie pateikė tarptautinės apsaugos prašymą, ir kuriems tam tikroje valstybėje narėje buvo suteikta tarptautinė apsauga, kad šiuos duomenis būtų galima palyginti su duomenimis, įrašytais pateikus tarptautinės apsaugos prašymą;

(25)

agentūrai nuo 2012 m. gruodžio 1 d., t. y. nuo to momento, kai agentūra pradėjo vykdyti savo funkcijas, pavedamos Komisijos užduotys, susijusios su Eurodac sistemos operacijų valdymu pagal šį reglamentą, ir tam tikros su ryšių infrastruktūra susijusios užduotys. Agentūra turėtų pradėti vykdyti jai pagal šį reglamentą pavestas užduotis ir turėtų būti iš dalies pakeistos atitinkamos Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 nuostatos. Be to, Europolas turėtų turėti stebėtojo statusą agentūros valdybos posėdžiuose, kai svarstomas su šio reglamento taikymu susijęs klausimas dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Eurodac sistemos teroristinių ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais. Europolui turėtų būti suteikta galimybė paskirti atstovą agentūros Eurodac patariamojoje grupėje;

(26)

Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (11) įtvirtinti Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai) ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (toliau – Įdarbinimo sąlygos) (toliau kartu – Tarnybos nuostatai) turėtų būti taikomi visiems tarnautojams, agentūroje dirbantiems šiuo reglamentu reguliuojamais klausimais;

(27)

reikia aiškiai nustatyti Komisijos ir agentūros pareigas centrinės sistemos ir ryšių infrastruktūros atžvilgiu ir valstybių narių pareigas, susijusias su duomenų tvarkymu, duomenų saugumu, įrašytų duomenų prieinamumu ir taisymu;

(28)

būtina paskirti kompetentingas valstybių narių institucijas ir nacionalinę duomenų perdavimo įstaigą, kuriai būtų teikiami prašymai palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis, ir parengti paskirtų institucijų, galinčių tokį prašymą pateikti konkrečiais teroristinių veikų ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais, vykdomųjų padalinių sąrašą;

(29)

paskirtų institucijų vykdomieji padaliniai prašymus palyginti duomenis su centrinėje sistemoje saugomais duomenimis turėtų teikti nacionalinei duomenų perdavimo įstaigai per tikrinančiąją instituciją ir turėtų juos pagrįsti. Paskirtų institucijų, galinčių teikti prašymus palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis, vykdomieji padaliniai neturėtų atlikti tikrinančiosios institucijos funkcijų. Tikrinančiosios institucijos turėtų veikti nepriklausomai nuo paskirtų institucijų ir būti atsakingos už tai, kad nepriklausomai būtų užtikrintas griežtas reglamente nustatytų prieigos sąlygų laikymasis. Patikrinusios, ar laikytasi visų prieigos sąlygų, tikrinančiosios institucijos prašymą palyginti duomenis per nacionalinę duomenų perdavimo įstaigą be jo pateikimo priežasčių turėtų perduoti į centrinę sistemą. Išimtiniais skubos atvejais, kai su duomenimis susipažinti būtina iš anksto siekiant reaguoti į konkrečią ir realią su teroristinėmis ar kitomis sunkiomis nusikalstamomis veikomis susijusią grėsmę, tikrinančiosios institucijos turėtų pradėti tvarkyti prašymą nedelsdamos ir tik vėliau atlikti patikrinimą;

(30)

paskirta institucija ir tikrinančioji institucija gali priklausyti tai pačiai organizacijai, jei taip leidžiama pagal nacionalinę teisę, tačiau tikrinančioji institucija, atlikdama pagal šį reglamentą jai nustatytas užduotis, turėtų veikti savarankiškai;

(31)

asmens duomenų apsaugos tikslais ir siekiant išvengti sistemingo duomenų lyginimo, kuris turėtų būti draudžiamas, Eurodac duomenys turėtų būti apdorojami tik specifiniais atvejais ir kai tai būtina teroristinių ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais. Specifinis atvejis būna visų pirma tuomet, kai prašymas palyginti duomenis yra susijęs su specifinėmis ir konkrečiomis aplinkybėmis arba su specifiniu ir konkrečiu teroristinės ar kitos sunkios nusikalstamos veikos keliamu pavojumi, arba su specifiniais asmenimis, dėl kurių kyla pagrįstų įtarimų, kad jie įvykdys arba įvykdė bet kokią iš tokių veikų. Specifinis atvejis būna ir tuomet, kai prašymas palyginti duomenis yra susijęs su asmeniu, nukentėjusiu nuo teroristinės veikos ar kitos sunkios nusikalstamos veikos. Todėl paskirtos institucijos ir Europolas prašymus palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis turėtų teikti tik tuomet, kai turi rimtą pagrindą manyti, kad palyginus duomenis gaus informacijos, kuri jiems iš esmės padės užkardyti, atskleisti ar tirti teroristinę veiką ar kitą sunkią nusikalstamą veiką;

(32)

be to, prieiga turėtų būti suteikiama tik su sąlyga, kad palyginus su valstybės narės nacionalinių pirštų atspaudų duomenų bazių ir visų kitų valstybių narių automatinių pirštų atspaudų identifikavimo sistemų informacija pagal 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (12), nepavyko nustatyti duomenų subjekto tapatybės. Remiantis ta sąlyga reikalaujama, kad prašančioji valstybė narė atliktų palyginimus su visų kitų valstybių narių automatinių pirštų atspaudų identifikavimo sistemų, kurios techniškai prieinamos, informacija pagal Sprendimą 2008/615/TVR, nebent ta valstybė narė gali pavirtinti, jog esama pagrįstų priežasčių tikėti, kad tai atlikus nepavyks nustatyti duomenų subjekto tapatybės. Tokių pagrįstų priežasčių pirmiausia esama tada, kai specifinis atvejis neturi jokios operatyvinės ar tiriamosios sąsajos su konkrečia valstybe nare. Remiantis ta sąlyga reikalaujama, kad prašančioji valstybė narė pagal Sprendimą 2008/615/TVR vykdytų pirmiausia teisišką ir technišką įgyvendinimą pirštų atspaudų duomenų srityje, kadangi neturėtų būti leidžiama atlikti patikrinimo Eurodac sistemoje teisėsaugos tikslais prieš tai neatlikus pirmiau minėtų veiksmų;

(33)

prieš atlikdamos paiešką Eurodac sistemoje, paskirtos institucijos taip pat turėtų pasinaudoti Vizų informacine sistema pagal 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais (13), jei tenkinamos sąlygos palyginimui atlikti;

(34)

veiksmingo asmens duomenų palyginimo ir jų mainų tikslais valstybės narės turėtų visapusiškai įgyvendinti esamus tarptautinius susitarimus, taip pat jau galiojančias Sąjungos teisės nuostatas, susijusias su asmens duomenų mainais, ypač Sprendimo 2008/615/TVR, ir jais naudotis;

(35)

taikydamos šį reglamentą valstybės narės pirmiausia turėtų atsižvelgti į vaiko interesus. Kai prašančioji valstybė narė nustato, kad Eurodac sistemoje saugomi nepilnamečio duomenys, šiuos duomenis ji gali naudoti tik teisėsaugos tikslais laikydamasi nepilnamečiams taikomų tos valstybės teisės aktų ir pareigos pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus;

(36)

Sąjungos nesutartinė atsakomybė, susijusi su Eurodac sistemos naudojimu, bus reglamentuojama atitinkamomis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) nuostatomis, bet reikia nustatyti konkrečias valstybių narių nesutartinės atsakomybės dėl šios sistemos naudojimo taisykles;

(37)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sukurti pirštų atspaudų palyginimo sistemą siekiant padėti įgyvendinti Sąjungos prieglobsčio politiką, valstybės narės negali deramai pasiekti vien dėl paties reglamento pobūdžio ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(38)

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (14) taikoma asmens duomenų tvarkymui, kurį valstybės narės atlieka taikydamos šį reglamentą, išskyrus tuos atvejus, kai valstybių narių paskirtos ar tikrinančiosios institucijos duomenis tvarko teroristinių ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais;

(39)

asmens duomenų tvarkymo, kurį valstybių narių institucijos teroristinių ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais atlieka pagal šį reglamentą, atveju turėtų būti taikoma pagal jų nacionalinę teisę nustatyto standarto asmens duomenų apsauga laikantis 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos (15);

(40)

Direktyvoje 95/46/EB nustatyti asmenų teisių ir laisvių apsaugos principai, būtent jų teisė į privatumą tvarkant asmens duomenis, turėtų būti papildyti arba išaiškinti, ypač jų taikymas tam tikruose sektoriuose;

(41)

kad būtų užtikrinta teisė į prieglobstį ir tarptautinės apsaugos prašytojai apsaugoti nuo jų duomenų atskleidimo trečiosioms šalims, turėtų būti draudžiama valstybės narės ar Europolo pagal šį reglamentą iš centrinės sistemos gautus asmens duomenis perduoti trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai arba Sąjungoje ar už jos ribų įsisteigusiam privačiam subjektui. Tai reiškia, kad valstybės narės neturėtų perduoti iš centrinės sistemos gautos informacijos, susijusios su kilmės valstybe nare (-ėmis), tarptautinės apsaugos prašymo pateikimo vieta ir data, kilmės valstybės narės naudojamu registracijos numeriu, pirštų atspaudų paėmimo data, taip pat valstybės narės (-ių) atlikto duomenų perdavimo Eurodac sistemai data, operatoriaus naudotojo tapatybės kodu ir bet kokia informacija apie duomenų perdavimą remiantis Reglamentu (ES) Nr. 604/2013. Tas draudimas neturėtų daryti poveikio valstybių narių teisei tokius duomenis perduoti trečiosioms šalims, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 604/2013, siekiant valstybėms narėms užtikrinti galimybę su tokiomis trečiosiomis šalimis bendradarbiauti šio reglamento tikslais;

(42)

už asmens duomenų priežiūrą atsakingos nacionalinės priežiūros institucijos turėtų stebėti, ar asmens duomenis teisėtai tvarko valstybės narės, o Sprendimu 2009/371/TVR įsteigta priežiūros institucija turėtų stebėti, ar asmens duomenis teisėtai tvarko Europolas;

(43)

2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (16), o ypač jo 21 ir 22 straipsniai, kuriais reglamentuojamas duomenų tvarkymo konfidencialumas ir saugumas, taikomas asmens duomenų tvarkymui, kurį Sąjungos institucijos, įstaigos ir agentūros atlieka taikydamos šį reglamentą. Vis dėlto reikėtų aiškiau apibrėžti kai kuriuos su atsakomybe už duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugos priežiūra susijusius aspektus atsižvelgiant į tai, kad duomenų apsauga yra esminis veiksnys siekiant sėkmingos Eurodac sistemos veiklos ir kad duomenų saugumas, aukšta techninė kokybė ir konsultacijų teisėtumas itin svarbūs sklandžiai ir tinkamai Eurodac sistemos veiklai užtikrinti, taip pat Reglamento (ES) Nr. 604/2013 taikymui palengvinti;

(44)

duomenų subjektas turėtų būti informuotas apie tikslą, kuriuo jo duomenys bus tvarkomi Eurodac sistemoje, įskaitant Reglamento (ES) Nr. 604/2013 tikslų aprašymą, ir apie tai, kaip teisėsaugos institucijos gali panaudoti jo duomenis;

(45)

nacionalinės priežiūros institucijos turėtų stebėti, ar valstybės narės teisėtai tvarko asmens duomenis, o Europos duomenų apsaugos pareigūnas, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 45/2001, turėtų stebėti Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų veiklą, susijusią su taikant šį reglamentą atliekamu asmens duomenų tvarkymu;

(46)

valstybės narės, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija turėtų užtikrinti, kad nacionalinės ir Europos priežiūros institucijos pajėgtų tinkamai prižiūrėti Eurodac sistemos duomenų naudojimą ir prieigą prie jos duomenų;

(47)

reikia reguliariai prižiūrėti ir įvertinti Eurodac sistemos veiklą, įskaitant tai, ar dėl teisėsaugai suteiktos prieigos susidurta su netiesioginės tarptautinės apsaugos prašytojų diskriminacijos atvejais, kaip pažymėta Komisijos atliktame šio reglamento ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) atitikties vertinime. Agentūra turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai centrinės sistemos veiklos metinę ataskaitą;

(48)

valstybės narės turėtų numatyti veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų sankcijų sistemą, kuri būtų taikoma tada, kai centrinėje sistemoje įrašyti duomenys tvarkomi kitaip negu numatyta pagal Eurodac sistemos tikslą;

(49)

būtina, kad valstybės narės būtų informuotos apie konkrečios prieglobsčio procedūros padėtį, kad būtų galima palengvinti tinkamą Reglamento (ES) Nr. 604/2013 taikymą;

(50)

šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir principai, visų pirma pripažinti Chartijoje. Šiuo reglamentu visų pirma siekiama užtikrinti visapusišką asmens duomenų apsaugos gerbimą ir teisę siekti tarptautinės apsaugos bei skatinti Chartijos 8 ir 18 straipsnių taikymą. Todėl šis reglamentas turėtų būti atitinkamai taikomas;

(51)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(52)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, Jungtinė Karalystė pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą;

(53)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(54)

reikia apriboti šio reglamento teritorinio taikymo sritį, kad ji atitiktų Reglamento (ES) Nr. 604/2013 teritorinio taikymo sritį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

„Eurodac” paskirtis

1.   Šiuo reglamentu sukuriama sistema „Eurodac”, kurios paskirtis – padėti nustatyti, kuri valstybė narė pagal Reglamentą (ES) Nr. 604/2013 turi būti atsakinga už kurioje nors valstybėje narėje trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą ir kitaip palengvinti Reglamento (ES) Nr. 604/2013 taikymą šiame reglamente nustatytomis sąlygomis.

2.   Šiame reglamente nustatytos sąlygos, kuriomis valstybių narių paskirtos institucijos ir Europos policijos biuras (Europolas) gali teikti prašymus palyginti pirštų atspaudų duomenis su centrinėje sistemoje saugomais duomenimis teisėsaugos tikslais.

3.   Nedarant poveikio kilmės valstybės narės atliekamam Eurodac sistemai skirtų duomenų tvarkymui duomenų bazėse, sukurtose pagal jos nacionalinės teisės aktus, pirštų atspaudų duomenys ir kiti asmens duomenys Eurodac sistemoje gali būti tvarkomi tik šio reglamento ir Reglamento (ES) Nr. 604/2013 34 straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.   Šiame reglamente:

a)   tarptautinės apsaugos prašytojas– tarptautinės apsaugos prašymą, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio h punkte, dėl kurio dar nepriimtas galutinis sprendimas, pateikęs trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės;

b)   kilmės valstybė narė–

i)

asmens, kuriam taikoma 9 straipsnio 1 dalis, atžvilgiu – valstybė narė, į centrinę sistemą perduodanti asmens duomenis ir gaunanti lyginimo rezultatus;

ii)

asmens, kuriam taikoma 14 straipsnio 1 dalis, atžvilgiu – valstybė narė, į centrinę sistemą perduodanti asmens duomenis;

iii)

asmens, kuriam taikoma 17 straipsnio 1 dalis, atžvilgiu – valstybė narė, asmens duomenis perduodanti į centrinę sistemą ir gaunanti lyginimo rezultatus;

c)   tarptautinės apsaugos gavėjas– trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuriam suteikta tarptautinė apsauga, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio a punkte;

d)   atitiktis– kompiuterizuotoje centrinėje duomenų bazėje įrašytus pirštų atspaudų duomenis lyginant su valstybės narės dėl kokio nors asmens perduotais pirštų atspaudų duomenimis centrinėje sistemoje nustatyta atitiktis ar atitiktys, nepanaikinant reikalavimo, kad valstybės narės nedelsdamos patikrintų lyginimo rezultatus pagal 25 straipsnio 4 dalį;

e)   nacionalinė duomenų perdavimo įstaiga– paskirta nacionalinė įstaiga, perduodanti duomenis į centrinę sistemą;

f)   agentūra– pagal Reglamentą (ES) Nr. 1077/2011 įsteigta agentūra;

g)   Europolas– pagal Sprendimą 2009/371/TVR įsteigtas Europos policijos biuras;

h)   Eurodac sistemos duomenys– visi duomenys, centrinėje sistemoje saugomi pagal 11 straipsnį ir 14 straipsnio 2 dalį;

i)   teisėsauga– teroristinių ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencija, atskleidimas ar tyrimas;

j)   teroristinės veikos– nacionalinėje teisėje nustatytos veikos, atitinkančios Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 1–4 straipsniuose nurodytąsias arba joms lygiavertės;

k)   sunkios nusikalstamos veikos– nusikalstamos veikos, atitinkančios nurodytąsias Pamatinio sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje arba joms lygiavertės, jeigu už jas pagal nacionalinę teisę baudžiama laisvės atėmimo arba laisvės apribojimo bausme, kurios ilgiausias terminas - bent treji metai;

l)   pirštų atspaudų duomenys– visų pirštų arba bent jau smiliaus atspaudų duomenys, o jeigu jų nėra, visų kitų asmens pirštų atspaudai arba latentinis pirštų atspaudas.

2.   Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnyje apibrėžti terminai turi tą pačią reikšmę ir šiame reglamente, jeigu asmens duomenis tvarko valstybių narių institucijos šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais.

3.   Jei nenustatyta kitaip, Reglamento (ES) Nr. 604/2013 2 straipsnyje apibrėžti terminai turi tą pačią reikšmę ir šiame reglamente.

4.   Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 2 straipsnyje apibrėžti terminai turi tą pačią reikšmę ir šiame reglamente, jeigu asmens duomenis pagal šį reglamentą tvarko valstybių narių institucijos šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais.

3 straipsnis

Sistemos struktūra ir pagrindiniai principai

1.   Eurodac sistemą sudaro:

a)

kompiuterizuota centrinė pirštų atspaudų duomenų bazė (toliau – centrinė sistema), kurią sudaro:

i)

centrinis padalinys,

ii)

veiklos tęstinumo planas ir sistema;

b)

centrinės sistemos ir valstybių narių ryšių infrastruktūra, kurią sudaro šifruotas virtualusis tinklas Eurodac sistemos duomenims perduoti (toliau – ryšių infrastruktūra).

2.   Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę duomenų perdavimo įstaigą.

3.   Duomenys apie asmenis, kuriems taikomos 9 straipsnio 1 dalis, 14 straipsnio 1 dalis ir 17 straipsnio 1 dalis, centrinėje sistemoje apdorojami kilmės valstybės narės vardu laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų ir juos atskiriant tinkamomis techninėmis priemonėmis.

4.   Eurodac sistemą reglamentuojančios taisyklės taip pat taikomos operacijoms, kurias valstybės narės atlieka nuo duomenų perdavimo į centrinę sistemą iki lyginimo rezultatų panaudojimo.

5.   Pirštų atspaudų ėmimo tvarka nustatoma ir taikoma remiantis atitinkamos valstybės narės vidaus praktika ir laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje bei Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje nustatytų garantijų.

4 straipsnis

Operacijų valdymas

1.   Agentūra yra atsakinga už Eurodac sistemos operacijų valdymą.

Eurodac sistemos operacijų valdymas apima visas užduotis, būtinas, kad Eurodac sistema pagal šį reglamentą veiktų 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę, visų pirma sklandų sistemos veikimą užtikrinančius priežiūros darbus ir technikos tobulinimą, ypač siekiant patenkinamos centrinės sistemos užklausų trukmės. Veiklos tęstinumo planas ir sistema rengiami atsižvelgiant į sistemos priežiūros poreikius ir nenumatyto neveikimo laiką, įskaitant veiklos tęstinumo priemonių poveikį duomenų apsaugai ir saugumui.

Agentūra, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, užtikrina, kad, atsižvelgiant į sąnaudų ir naudos analizę, centrinei sistemai visada būtų naudojami pažangiausios turimos ir saugiausios technologijos ir metodai.

2.   Agentūra atsako už šias su ryšių infrastruktūra susijusias užduotis:

a)

priežiūrą;

b)

saugumą;

c)

valstybių narių ir paslaugų teikėjo ryšių koordinavimą.

3.   Agentūra atsako už visas kitas nei 2 dalyje nurodytas su ryšių infrastruktūra susijusias užduotis, visų pirma:

a)

biudžeto vykdymą;

b)

pirkimus ir atnaujinimą;

c)

sutartinius reikalus.

4.   Nedarant poveikio Tarnybos nuostatų 17 straipsniui, agentūra visiems su Eurodac sistemos duomenimis dirbantiems darbuotojams taiko tinkamas profesinės paslapties arba kitų lygiaverčių konfidencialumo pareigų užtikrinimo taisykles. Ši pareiga tebetaikoma ir darbuotojams išėjus iš tarnybos ar darbo arba nutraukus savo veiklą.

5 straipsnis

Teisėsaugos tikslais valstybių narių paskirtos institucijos

1.   1 straipsnio 2 dalyje išdėstytais tikslais valstybės narės paskiria institucijas, kurioms pagal šį reglamentą leidžiama prašyti palyginimo su Eurodac sistemos duomenimis. Paskirtos institucijos yra valstybių narių institucijos, atsakingos už teroristinių ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą ar tyrimą. Paskirtos institucijos neapima agentūrų ar padalinių, kurie atsakingi tik už žvalgybą, susijusią su nacionaliniu saugumu.

2.   Kiekviena valstybė narė sudaro paskirtų institucijų sąrašą.

3.   Kiekviena valstybė narė sudaro paskirtų institucijų vykdomųjų padalinių, turinčių teisę per nacionalinę duomenų perdavimo įstaigą teikti prašymus palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis, sąrašą.

6 straipsnis

Teisėsaugos tikslais paskirtos valstybių narių tikrinančiosios institucijos

1.   1 straipsnio 2 dalyje išdėstytais tikslais kiekviena valstybė narė paskiria vieną nacionalinę instituciją ar tokios institucijos padalinį, kurie atliktų tikrinančiosios institucijos funkcijas. Tikrinančioji institucija yra valstybės narės institucija, atsakinga už teroristinių ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą ar tyrimą.

Paskirta institucija ir tikrinančioji institucija gali priklausyti tai pačiai organizacijai, jei taip leidžiama pagal nacionalinę teisę, tačiau tikrinančioji institucija, atlikdama pagal šį reglamentą jai nustatytas užduotis, veikia nepriklausomai. Tikrinančioji institucija veikia atskirai nuo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytų vykdomųjų padalinių ir nepriima jų nurodymų, susijusių su patikrinimo rezultatais.

Valstybės narės, vykdydamos savo konstitucinius ar teisinius reikalavimus, gali paskirti daugiau negu vieną tikrinančiąją instituciją pagal jų organizacinę ir administracinę struktūrą.

2.   Tikrinančioji institucija užtikrina, kad būtų įvykdytos prašymų palyginti pirštų atspaudus su Eurodac sistemos duomenimis teikimo sąlygos.

Priimti ir perduoti prašymą prisijungti prie Eurodac sistemos remiantis 19 straipsniu leidžiama tik tinkamai įgaliotiems tikrinančiosios institucijos darbuotojams.

Tik tikrinančioji institucija turi teisę prašymus palyginti pirštų atspaudus perduoti nacionalinei duomenų perdavimo įstaigai.

7 straipsnis

Europolas

1.   1 straipsnio 2 dalyje išdėstytais tikslais Europolas paskiria specializuotą padalinį ir tinkamai įgaliotus Europolo pareigūnus, kuris atliktų jo tikrinančios institucijos funkcijas, atlikdamas pagal šį reglamentą jam nustatytas užduotis veiktų nepriklausomai nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytos paskirtos institucijos ir nepriimtų paskirtos institucijos nurodymų, susijusių su patikrinimo rezultatais. Padalinys užtikrina, kad būtų įvykdytos prašymų palyginti pirštų atspaudus su Eurodac sistemos duomenimis teikimo sąlygos. Europolas, suderinęs su kuria nors valstybe nare, paskiria tos valstybės narės nacionalinę duomenų perdavimo įstaigą, kuri jo prašymus palyginti pirštų atspaudų duomenis perduotų į centrinę sistemą.

2.   1 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais Europolas paskiria vykdomąjį padalinį, kuris turi teisę per paskirtą nacionalinę duomenų perdavimo įstaigą pateikti prašymus palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis. Paskirta institucija yra Europos vykdomasis padalinys, kompetentingas rinkti, saugoti, tvarkyti, analizuoti informaciją, reikalingą remti ir stiprinti valstybių narių veiksmams, susijusiems su teroristinių ar kitų sunkių nusikalstamų veikų, kurias tirti įgaliotas Europolas, prevencija, atskleidimu ar tyrimu, ir šia informacija keistis.

8 straipsnis

Statistiniai duomenys

1.   Agentūra parengia centrinės sistemos darbo kiekvieno ketvirčio statistinius duomenis, visų pirma nurodydama:

a)

duomenų rinkinių, perduotų apie 9 straipsnio 1 dalyje ir 14 straipsnio 1 dalyje ir 17 straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis, skaičių;

b)

su tarptautinės apsaugos prašytojais, pateikusiais tarptautinės apsaugos prašymus kitoje valstybėje narėje, susijusių atitikčių skaičių;

c)

su 14 straipsnio 1 dalyje nurodytais asmenimis, kurie paskui pateikė tarptautinės apsaugos prašymą, susijusių atitikčių skaičių;

d)

su 17 straipsnio 1 dalyje nurodytais asmenimis, kurie anksčiau buvo pateikę tarptautinės apsaugos prašymą kitoje valstybėje narėje, susijusių atitikčių skaičių;

e)

pirštų atspaudų duomenų, kurių centrinė sistema kilmės valstybės narės turėjo prašyti daugiau nei vieną kartą, nes pirmiau perduotų pirštų atspaudų duomenų nebuvo galima lyginti naudojant kompiuterizuotą pirštų atspaudų atpažinimo sistemą;

f)

duomenų rinkinių, kurie pagal 18 straipsnio 1 ir 3 dalis yra pažymėti arba jų žymės pašalintos, kurie yra blokuoti ir atblokuoti, skaičių;

g)

su 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais asmenimis, kurių atžvilgiu pagal šio straipsnio b ir d punktus buvo užfiksuotos atitiktys, susijusių atitikčių skaičių;

h)

20 straipsnio 1 dalyje nurodytą prašymų ir atitikties atvejų skaičių;

i)

21 straipsnio 1 dalyje nurodytą prašymų ir atitikties atvejų skaičių.

2.   Kiekvienų metų pabaigoje statistiniai duomenys nustatomi kompiliuojant tų metų ketvirčių duomenis, įskaitant asmenų, kurių atžvilgiu buvo nustatytos atitiktys pagal 1 dalies b, c ir d punktus, skaičių. Statistiniai duomenys skirstomi į grupes pagal atskiras valstybes nares. Rezultatai skelbiami viešai.

II   SKYRIUS

TARPTAUTINĖS APSAUGOS PRAŠYTOJAI

9 straipsnis

Pirštų atspaudų rinkimas, perdavimas ir lyginimas

1.   Kiekviena valstybė narė nedelsdama paima kiekvieno ne jaunesnio kaip 14 metų amžiaus tarptautinės apsaugos prašytojo visų pirštų atspaudus, taip pat kuo skubiau ir ne vėliau kaip per 72 valandas nuo jo tarptautinės apsaugos prašymo pateikimo, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 604/2013 20 straipsnio 2 dalyje, perduoda juos, kartu su šio reglamento 11 straipsnio b–g punktuose nurodytais duomenimis, į centrinę sistemą.

72 valandų termino nesilaikymas neatleidžia valstybių narių nuo pareigos paimti ir perduoti pirštų atspaudus į centrinę sistemą. Kai dėl pirštų pagalvėlių būklės negalima paimti tokios kokybės pirštų atspaudų, kokios reikia tinkamam atspaudų palyginimui pagal 25 straipsnį, kilmės valstybė narė pakartotinai paima prašytojo pirštų atspaudus ir persiunčia juos kuo skubiau ir ne vėliau kaip per 48 valandas nuo jų pakartotinio paėmimo.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, kai neįmanoma paimti tarptautinės apsaugos prašytojo pirštų atspaudų dėl priemonių, kurių imtasi jo arba visuomenės sveikatos apsaugai užtikrinti, valstybės narės tokius pirštų atspaudus paima ir persiunčia kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 48 valandas nuo tų su sveikata susijusių priežasčių išnykimo.

Kilus rimtų techninių problemų, valstybės narės gali pratęsti 1 dalyje nurodytą 72 valandų terminą daugiausia dar 48 valandomis, kad įvykdytų savo nacionalinius tęstinumo planus.

3.   Bet kurios valstybės narės perduoti pirštų atspaudų duomenys, kaip numatyta 11 straipsnio a punkte, išskyrus pagal 10 straipsnio b punktą perduotus duomenis automatiškai lyginami su kitų valstybių narių perduotais ir centrinėje sistemoje jau saugomais pirštų atspaudų duomenimis.

4.   Centrinė sistema valstybės narės prašymu užtikrina, kad šio straipsnio 3 dalyje nurodytas lyginimas apimtų ne tik kitų valstybių narių duomenis, bet ir tos valstybės narės anksčiau perduotų pirštų atspaudų duomenis.

5.   Centrinė sistema atitikties arba neigiamą lyginimo rezultatą automatiškai perduoda kilmės valstybei narei. Atitikties atveju ji perduoda 11 straipsnio a–k punktuose nurodytus duomenis, susijusius su visais sutampančiais duomenų rinkiniais, bei prireikus 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą žymėjimą.

10 straipsnis

Informacija apie duomenų subjekto statusą

Toliau nurodyta informacija persiunčiama į centrinę sistemą ir joje pagal 12 straipsnį saugoma siekiant ją perduoti pagal 9 straipsnio 5 punktą:

a)

jeigu tarptautinės apsaugos prašytojas arba kitas asmuo, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 604/2013 18 straipsnio 1 dalies d punkte, atvyksta į atsakingą valstybę narę, kai yra perduodamas pagal sprendimą patenkinti atsiėmimo prašymą, kaip nurodyta jo 25 straipsnyje, atsakinga valstybė narė atnaujina įrašytų to asmens duomenų rinkinį pagal šio reglamento 11 straipsnį, nurodydama jo atvykimo datą;

b)

jeigu tarptautinės apsaugos prašytojas atvyksta į atsakingą valstybę narę, kai yra perduodamas pagal sprendimą patenkinti prašymą perimti savo žinion pagal Reglamento (ES) Nr. 604/2013 22 straipsnį, atsakinga valstybė narė persiunčia to asmens duomenų rinkinį, įrašytą pagal šio reglamento 11 straipsnį, ir nurodo jo atvykimo datą;

c)

kai tik kilmės valstybė narė nustato, kad atitinkamas asmuo, kurio duomenys į Eurodac sistemą įrašyti pagal šio reglamento 11 straipsnį, išvyko iš valstybių narių teritorijos, ji, siekdama palengvinti Reglamento (ES) Nr. 604/2013 19 straipsnio 2 dalies ir 20 straipsnio 5 dalies taikymą, atnaujina įrašytų to asmens duomenų rinkinį pagal šio reglamento 11 straipsnį, nurodydama asmens išvykimo datą;

d)

kai tik kilmės valstybė narė užtikrina, kad atitinkamas asmuo, kurio duomenys į Eurodac sistemą įrašyti pagal šio reglamento 11 straipsnį, išvyko iš valstybių narių teritorijos pagal sprendimą jį grąžinti arba išsiųsti po to, kai buvo atsiimtas arba atmestas tarptautinės apsaugos prašymas, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 604/2013 19 straipsnio 3 dalyje, ji atnaujina įrašytų atitinkamo asmens duomenų rinkinį pagal šio reglamento 11 straipsnį, nurodydama jo išsiuntimo arba išvykimo datą;

e)

valstybė narė, kuri tampa atsakinga pagal Reglamento (ES) Nr. 604/2013 17 straipsnio 1 dalį, atnaujina įrašytų tarptautinės apsaugos prašytojo duomenų rinkinį pagal šio reglamento 11 straipsnį, nurodydama sprendimo nagrinėti prašymą priėmimo datą.

11 straipsnis

Duomenų įrašymas

Į centrinę sistemą įrašomi tik šie duomenys:

a)

pirštų atspaudų duomenys;

b)

tarptautinės apsaugos prašymo kilmės valstybė narė, pateikimo vieta ir data; 10 straipsnio b punkte nurodytais atvejais kaip prašymo pateikimo data nurodoma prašytoją perdavusios valstybės narės įrašyta data;

c)

lytis;

d)

kilmės valstybės narės naudojamas registracijos numeris;

e)

pirštų atspaudų ėmimo data;

f)

duomenų perdavimo į centrinę sistemą data;

g)

operatoriaus naudotojo tapatybės kodas;

h)

kai taikoma pagal 10 straipsnio a arba b punktą, atitinkamo asmens atvykimo po sėkmingo perdavimo data;

i)

kai taikoma pagal 10 straipsnio c punktą, atitinkamo asmens išvykimo iš valstybių narių teritorijos data;

j)

kai taikoma pagal 10 straipsnio d punktą, atitinkamo asmens išvykimo arba išsiuntimo iš valstybių narių teritorijos data;

k)

kai taikoma pagal 10 straipsnio e punktą, sprendimo nagrinėti prašymą priėmimo data.

12 straipsnis

Duomenų saugojimas

1.   Kiekvienas 11 straipsnyje nurodytas duomenų rinkinys centrinėje sistemoje saugomas dešimt metų nuo pirštų atspaudų paėmimo datos.

2.   Pasibaigus 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, centrinė sistema automatiškai ištrina duomenis iš centrinės sistemos.

13 straipsnis

Išankstinis duomenų ištrynimas

1.   Duomenys, susiję su asmeniu, kokios nors valstybės narės pilietybę gavusiu nepasibaigus 12 straipsnio 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, centrinėje sistemoje ištrinami pagal 27 straipsnio 4 dalį, kai tik kilmės valstybė narė sužino, kad atitinkamas asmuo tokią pilietybę gavo.

2.   Centrinė sistema kuo skubiau ir ne vėliau nei praėjus 72 valandoms visoms kilmės valstybėms narėms praneša apie tai, kad duomenis pagal 1 dalį ištrynė kita kilmės valstybė narė, nustačiusi atitiktį su duomenimis, kuriuos jos perdavė apie asmenis, nurodytus 9 straipsnio 1 dalyje arba 14 straipsnio 1 dalyje.

III   SKYRIUS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAI ARBA ASMENYS BE PILIETYBĖS, SULAIKYTI DĖL NETEISĖTO IŠORINĖS SIENOS KIRTIMO

14 straipsnis

Pirštų atspaudų duomenų rinkimas ir perdavimas

1.   Kiekviena valstybė narė nedelsdama paima kiekvieno ne jaunesnio kaip 14 metų amžiaus trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės, kuris kompetentingų kontrolės institucijų buvo sulaikytas dėl neteisėto tos valstybės narės sienos kirtimo jūra, sausuma ar oru iš trečiosios šalies ir kuris nebuvo grąžintas atgal į tą šalį arba kuris lieka valstybių narių teritorijoje ir per visą laikotarpį nuo sulaikymo iki išsiuntimo pagal sprendimą dėl jo grąžinimo nėra įkalintas, suimtas arba kitaip apribota jo laisvė, visų pirštų atspaudus.

2.   Atitinkama valstybė narė kuo skubiau ir ne vėliau kaip per 72 valandas po sulaikymo momento perduoda į centrinę sistemą šiuos su kiekvienu šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atgal negrąžintu trečiosios šalies piliečiu arba asmeniu be pilietybės susijusius duomenis:

a)

pirštų atspaudų duomenis;

b)

kilmės valstybė narę, sulaikymo vietą ir datą;

c)

lytį;

d)

kilmės valstybės narės naudojamą registracijos numerį;

e)

pirštų atspaudų paėmimo datą;

f)

duomenų perdavimo į centrinę sistemą datą;

g)

operatoriaus naudotojo tapatybės kodą.

3.   Nukrypstant nuo 2 dalies, 2 dalyje minėti duomenys, susiję su sulaikytais asmenimis, kaip aprašyta 1 dalyje, kurie lieka valstybių narių teritorijoje, tačiau yra įkalinti, suimti arba jų laisvė kitaip apribota ilgiau nei 72 valandas, perduodami prieš juos paleidžiant iš įkalinimo, suėmimo arba panaikinant kitokį jų laisvės apribojimą.

4.   Šio straipsnio 2 dalyje nurodyto 72 valandų termino nesilaikymas neatleidžia valstybių narių nuo pareigos paimti ir perduoti pirštų atspaudus į centrinę sistemą. Kai dėl pirštų pagalvėlių būklės negalima paimti tokios kokybės pirštų atspaudų, kokios reikia tinkamam atspaudų palyginimui pagal reglamento 25 straipsnį, kilmės valstybė narė pakartotinai paima sulaikytų asmenų, kaip aprašyta šio straipsnio 1 dalyje, pirštų atspaudus ir persiunčia juos kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 48 valandas nuo jų pakartotinio paėmimo.

5.   Nukrypstant nuo 1 dalies, kai sulaikyto asmens pirštų atspaudų neįmanoma paimti dėl priemonių, kurių imtasi jo arba visuomenės sveikatos apsaugai užtikrinti, atitinkama valstybė narė tokius pirštų atspaudus paima ir persiunčia kuo skubiau ir ne vėliau nei praėjus 48 valandoms po tų su sveikata susijusių priežasčių išnykimo.

Kilus rimtų techninių problemų, valstybės narės gali pratęsti 2 dalyje nurodytą 72 valandų terminą daugiausia dar 48 valandomis, kad įvykdytų savo nacionalinius tęstinumo planus.

15 straipsnis

Duomenų įrašymas

1.   14 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys įrašomi į centrinę sistemą.

Nedarant poveikio 8 straipsniui, pagal 14 straipsnio 2 dalį į centrinę sistemą perduoti duomenys įrašomi tik tam, kad juos būtų galima palyginti su vėliau į centrinę sistemą perduotais tarptautinės apsaugos prašytojų duomenimis, ir 1 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais.

Centrinė sistema pagal 14 straipsnio 2 dalį į ją perduotų duomenų nelygina nei su jokiais anksčiau centrinėje sistemoje įrašytais duomenimis, nei su į centrinę sistemą pagal 14 straipsnio 2 dalį vėliau pateiktais duomenimis.

2.   Vėliau i į centrinę sistemą pateiktų tarptautinės apsaugos prašytojų duomenų lyginimui su šio straipsnio 1 dalyje nurodytais duomenimis taikomos 9 straipsnio 3 ir 5 dalyse ir 25 straipsnio 4 dalyje nustatytos procedūros.

16 straipsnis

Duomenų saugojimas

1.   Kiekvienas duomenų rinkinys, susijęs su 14 straipsnio 1 dalyje nurodytu trečiosios šalies piliečiu arba asmeniu be pilietybės, saugomas centrinėje sistemoje 18 mėnesių nuo jo pirštų atspaudų paėmimo datos. Pasibaigus tam laikotarpiui, centrinė sistema automatiškai ištrina tokius duomenis iš centrinės sistemos.

2.   Duomenys, susiję su 14 straipsnio 1 dalyje nurodytu trečiosios šalies piliečiu arba asmeniu be pilietybės, pagal 28 straipsnio 3 dalį ištrinami iš centrinės sistemos, kai tik kilmės valstybė narė, dar nesibaigus šio straipsnio 1 dalyje nurodytam 18 mėnesių laikotarpiui, sužino apie vieną iš šių aplinkybių:

a)

apie tai, kad tam trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės yra išduotas leidimas gyventi šalyje;

b)

apie tai, kad tas trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės išvyko iš valstybių narių teritorijos;

c)

apie tai, kad tas trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės gavo kurios nors valstybės narės pilietybę.

3.   Centrinė sistema kuo skubiau ir ne vėliau kaip per 72 valandas visoms kilmės valstybėms narėms praneša apie tai, kad duomenis dėl šio straipsnio 2 dalies a arba b punkte nurodytos priežasties ištrynė kita kilmės valstybė narė, nustačiusi atitiktį su duomenimis, kuriuos jos perdavė apie asmenis, nurodytus 14 straipsnio 1 dalyje.

4.   Centrinė sistema kuo skubiau ir ne vėliau kaip per 72 valandas visoms kilmės valstybėms narėms praneša apie tai, kad duomenis dėl šio straipsnio 2 dalies c punkte nurodytos priežasties ištrynė kita kilmės valstybė narė, nustačiusi atitiktį su duomenimis, kuriuos jos perdavė apie asmenis, nurodytus 9 straipsnio 1 dalyje arba 14 straipsnio 1 dalyje.

IV   SKYRIUS

VALSTYBĖJE NARĖJE APTIKTI NELEGALIAI ESANTYS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAI ARBA ASMENYS BE PILIETYBĖS

17 straipsnis

Pirštų atspaudų duomenų lyginimas

1.   Kad patikrintų, ar jos teritorijoje aptiktas nelegaliai esantis trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės yra anksčiau padavęs tarptautinės apsaugos prašymą kitoje valstybėje narėje, valstybė narė gali į centrinę sistemą perduoti bet kokius pirštų atspaudų duomenis, susijusius su pirštų atspaudais, kuriuos ji galėjo būti paėmusi iš bet kurio ne jaunesnio kaip 14 metų trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės, kartu su tos valstybės narės naudojamu registracijos numeriu.

Paprastai pagrindas tikrinti, ar trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės yra anksčiau pateikęs tarptautinės apsaugos prašymą kitoje valstybėje narėje, yra tais atvejais, kai:

a)

tas trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės pareiškia, kad jis yra pateikęs tarptautinės apsaugos prašymą, bet nenurodo valstybės narės, kurioje tą prašymą pateikė;

b)

tas trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės neprašo tarptautinės apsaugos, bet prieštarauja jo grąžinimui į kilmės šalį teigdamas, kad ten jam gresia pavojus, arba

c)

tas trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės kitaip siekia, kad nebūtų išsiųstas, atsisakydamas bendradarbiauti nustatant jo tapatybę, visų pirma nepateikdamas jokių asmens dokumentų ar pateikdamas suklastotus dokumentus.

2.   Tais atvejais, kai valstybės narės dalyvauja šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje procedūroje, į centrinę sistemą jos perduoda visų pirštų arba bent smilių atspaudus, o jeigu jų nėra, visų kitų 1 dalyje nurodytų trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės pirštų atspaudų duomenis.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyto trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės pirštų atspaudų duomenys į centrinę sistemą perduodami tik tam, kad jie būtų palyginti su kitų valstybių narių perduotais ir centrinėje sistemoje jau įrašytais tarptautinės apsaugos prašytojų pirštų atspaudų duomenimis.

Tokio trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės pirštų atspaudų duomenys neįrašomi į centrinę sistemą ir nelyginami su į centrinę sistemą pagal 14 straipsnio 2 dalį perduotais duomenimis.

4.   Pirštų atspaudų palyginimo rezultatus perdavus kilmės valstybei narei, įrašas apie paiešką centrinėje sistemoje laikomas tik 28 straipsnyje išdėstytais tikslais. Kitais tikslais valstybėse narėse ar centrinėje sistemoje negali būti laikomas joks kitas įrašas apie paiešką.

5.   Pagal šį straipsnį perduotų pirštų atspaudų duomenų lyginimui su centrinėje sistemoje jau saugomais kitų valstybių narių perduotais tarptautinės apsaugos prašytojų pirštų atspaudų duomenimis taikomos 9 straipsnio 3 ir 5 dalyse ir 25 straipsnio 4 dalyje nustatytos procedūros.

V   SKYRIUS

TARPTAUTINĖS APSAUGOS GAVĖJAI

18 straipsnis

Duomenų žymėjimas

1.   1 straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais tarptautinės apsaugos prašytojui, kurio duomenys anksčiau buvo įrašyti į centrinę sistemą pagal 11 straipsnį, tarptautinę apsaugą suteikusi kilmės valstybė narė pažymi atitinkamus duomenis, laikydamasi Agentūros nustatytų elektroninių ryšių su centrine sistema reikalavimų. Tas žymėjimas saugomas centrinėje sistemoje pagal 12 straipsnį, kad jį būtų galima perduoti pagal 9 straipsnio 5 dalį. Centrinė sistema praneša visoms kilmės valstybėms narėms apie tai, kad nustatyta kitos kilmės valstybės narės pažymėtų duomenų ir jų perduotų duomenų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalyje arba 14 straipsnio 1 dalyje nurodytais asmenimis, atitiktis. Tos kilmės valstybės narės taip pat pažymi atitinkamus duomenų rinkinius.

2.   Tarptautinės apsaugos gavėjų duomenys, saugomi centrinėje sistemoje ir pažymėti pagal šio straipsnio 1 dalį, prieinami norint juos palyginti 1 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais trejų metų laikotarpiu nuo dienos, kai duomenų subjektui suteikta tarptautinė apsauga.

Atitikties atveju centrinė sistema perduoda 11 straipsnio a–k punktuose nurodytus duomenis, susijusius su visais sutampančiais duomenų rinkiniais. Centrinė sistema neperduoda šio straipsnio 1 dalyje nurodyto žymėjimo. Pasibaigus trejų metų laikotarpiui, centrinė sistema automatiškai blokuoja šiuos duomenis, kad pateikus prašymą juos palyginti 1 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais jie negalėtų būti perduoti; vis dėlto tie duomenys iki jų ištrynimo laiko prieinami norint juos palyginti 1 straipsnio 1 dalyje išdėstytais tikslais. Blokuoti duomenys neperduodami ir atitikties atveju centrinė sistema pateikia neigiamą valstybės narės užklausos rezultatą.

3.   Kilmės valstybė narė pašalina trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės, kurių duomenys anksčiau buvo pažymėti ar užblokuoti pagal šio straipsnio 1 ar 2 dalis, duomenų žymes arba šiuos duomenis atblokuoja, jeigu jų statusas buvo panaikintas, nutrauktas arba atsisakyta jį pratęsti pagal Direktyvos 2011/95/ES 14 arba 19 straipsnį.

VI   SKYRIUS

DUOMENŲ PALYGINIMO IR PERDAVIMO TEISĖSAUGOS TIKSLAIS PROCEDŪRA

19 straipsnis

Pirštų atspaudų duomenų palyginimo su Eurodac sistemos duomenimis procedūra

1.   1 straipsnio 2 dalyje išdėstytais tikslais 5 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos paskirtos institucijos gali pateikti tikrinančiajai institucijai motyvuotą elektroninį prašymą, kaip numatyta pagal 20 straipsnio 1 dalį, kartu su jų naudojamu registracijos numeriu perduoti per nacionalinę duomenų perdavimo įstaigą pirštų atspaudų duomenis į centrinę sistemą siekiant juos palyginti. Gavusi tokį prašymą, tikrinančioji institucija tikrina, ar įvykdytos atitinkamai 20 arba 21 straipsnyje nustatytos prašymo palyginti duomenis teikimo sąlygos.

2.   Jeigu 20 arba 21 straipsniuose nurodytos prašymo palyginti teikimo sąlygos įvykdytos, tikrinančioji institucija perduoda prašymą palyginti duomenis nacionalinei duomenų perdavimo įstaigai, kuri jį nusiųs į centrinę sistemą vadovaudamasi 9 straipsnio 3 ir 5 dalimis, kad duomenys būtų palyginti su centrinei sistemai pagal 9 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 2 dalį perduotais duomenimis.

3.   Išimtiniais skubos atvejais, kai būtina užkirsti kelią gresiančiam teroristinės veikos ar kitos sunkios nusikalstamos veikos pavojui, tikrinančioji institucija gali perduoti palyginimo tikslais pirštų atspaudų duomenis nacionalinei duomenų perdavimo įstaigai iš karto gavusi tokį prašymą iš paskirtos institucijos ir tik vėliau patikrinti, ar įvykdytos visos 20 straipsnyje arba 21 straipsnyje nurodytos prašymo palyginti sąlygos, taip pat ir aplinkybę, ar tai faktiškai buvo išimtinis skubos atvejis. Prašymą išnagrinėjus, be reikalo nedelsiant atliekamas ex post patikrinimas.

4.   Jeigu vėliau patikrinus nustatoma, kad prieiga prie Eurodac sistemos duomenų suteikta neteisėtai, visos prieigą prie tokių duomenų turėjusios institucijos iš Eurodac sistemos perduotą informaciją ištrina ir apie tokį ištrynimą praneša tikrinančiajai institucijai.

20 straipsnis

Paskirtų institucijų prieigos prie Eurodac sistemos sąlygos

1.   1 straipsnio 2 dalyje išdėstytais tikslais paskirtos institucijos, neviršydamos savo įgaliojimų, gali pateikti motyvuotą elektroninį prašymą palyginti pirštų atspaudų duomenis su centrinėje sistemoje saugomais duomenimis tik jeigu atlikus palyginimą su toliau išvardytų duomenų bazių informacija nebuvo nustatyta duomenų subjekto tapatybė:

valstybių narių pirštų atspaudų duomenų bazių;

visų kitų valstybių narių pirštų atspaudų automatinių pirštų atspaudų identifikavimo sistemų pagal Sprendimą 2008/615/TVR, kai palyginimas techniškai prieinamas, nebent būtų pagrįstų priežasčių tikėti, kad palyginus su tokių sistemų informacija nebus nustatyta duomenų subjekto tapatybė. Tokios pagrįstos priežastys pateikiamos motyvuotame elektroniniame prašyme palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis, kurį paskirta institucija atsiunčia tikrinančiajai institucijai; ir

Vizų informacinės sistemos, jei tenkinamos Sprendime 2008/633/TVR išdėstytos sąlygos tokiam palyginimui atlikti;

ir kai tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

palyginti duomenis reikia teisėsaugos tikslais – tai reiškia, kad kilo ypatingas susirūpinimas dėl visuomenės saugumo, dėl kurio ieškojimas duomenų bazėje yra proporcingas;

b)

atlikti palyginimą būtina specifiniu atveju (pvz., sistemingi palyginimai neatliekami); ir

c)

esama pagrįstų priežasčių manyti, kad atlikus palyginimą bus labai prisidėta prie bet kokios susijusios nusikalstamos veikos prevencijos, nustatymo ar ištyrimo. Tokių pagrįstų priežasčių pirmiausia esama tada, kai esama rimto įtarimo, kad teroristine ar kita sunkia nusikalstama veika įtariamas, ją įvykdęs asmuo ar jos auka patenka į kategoriją, kurią apima šis reglamentas.

2.   Prašymai palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis teikiami tik dėl pirštų atspaudų duomenų.

21 straipsnis

Europolo prieigos prie Eurodac sistemos sąlygos

1.   1 straipsnio 2 dalyje išdėstytais tikslais Europolo paskirta institucija gali pateikti motyvuotą elektroninį prašymą palyginti pirštų atspaudų duomenis su centrinėje sistemoje saugomais duomenimis neviršydama Europolo kompetencijos ir kai to reikia Europolo užduotims vykdyti, tik jeigu atlikus palyginimą su bet kuriose informacijos tvarkymo sistemose, kurios techniškai ir teisiškai prieinamos Europolui, saugomais pirštų atspaudų duomenimis nebuvo nustatyta duomenų subjekto tapatybė ir jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

a)

atlikti palyginimą būtina siekiant remti ir stiprinti valstybių narių veiksmus, susijusius su teroristinių ar kitų sunkių nusikalstamų veikų, kurias tirti įgaliotas Europolas, prevencija, nustatymu ar ištyrimu – tai reiškia, kad kilo ypatingas susirūpinimas dėl visuomenės saugumo, dėl kurio ieškojimas duomenų bazėje yra proporcingas;

b)

atlikti palyginimą būtina specifiniu atveju (pvz., sistemingi palyginimai neatliekami); ir

c)

esama pagrįstų priežasčių manyti, kad atlikus palyginimą bus labai prisidėta prie bet kokios susijusios nusikalstamos veikos prevencijos, nustatymo ar ištyrimo. Tokių pagrįstų priežasčių pirmiausia esama tada, kai esama rimto įtarimo, kad teroristine ar kita sunkia nusikalstama veika įtariamas, ją įvykdęs asmuo ar jos auka patenka į kategoriją, kurią apima šis reglamentas.

2.   Prašymai palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis teikiami tik siekiant palyginti pirštų atspaudų duomenis.

3.   Informaciją, gautą palyginus duomenis su Eurodac sistemos duomenimis, Europolas gali tvarkyti tik gavęs kilmės valstybės narės leidimą. Leidimas suteikiamas per tos valstybės narės nacionalinį Europolo padalinį.

22 straipsnis

Paskirtų institucijų, tikrinančiųjų institucijų ir nacionalinių duomenų perdavimo įstaigų ryšiai

1.   Nedarant poveikio 26 straipsniui, visi paskirtų institucijų, tikrinančiųjų institucijų ir nacionalinių duomenų perdavimo įstaigų ryšiai turi būti saugūs ir palaikomi elektroniniu būdu.

2.   Valstybės narės 1 straipsnio 2 dalyje išdėstytais tikslais skaitmeniniu būdu apdoroja pirštų atspaudus ir juos perduoda I priede nurodytu duomenų formatu, kad duomenis būtų galima palyginti kompiuterizuotos pirštų atspaudų atpažinimo sistemos priemonėmis.

VII   SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYMAS, DUOMENŲ APSAUGA IR ATSAKOMYBĖ

23 straipsnis

Atsakomybė už duomenų tvarkymą

1.   Kilmės valstybė narė yra atsakinga už tai, jog būtų užtikrinta, kad:

a)

pirštų atspaudai būtų imami teisėtai;

b)

pirštų atspaudų duomenys ir kiti duomenys, nurodyti 11 straipsnyje, 14 straipsnio 2 dalyje ir 17 straipsnio 2 dalyje, būtų teisėtai perduodami į centrinę sistemą;

c)

į centrinę sistemą perduodami duomenys būtų tikslūs ir atnaujinti;

d)

nepanaikinant agentūros atsakomybės, duomenys centrinėje sistemoje būtų įrašomi, saugomi, taisomi ir ištrinami teisėtai;

e)

iš centrinės sistemos perduoti pirštų atspaudų duomenų lyginimo rezultatai būtų tvarkomi teisėtai.

2.   Pagal 34 straipsnį kilmės valstybė narė užtikrina šio straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų saugumą prieš perduodama ir perduodama juos į centrinę sistemą, taip pat iš centrinės sistemos gaunamų duomenų saugumą.

3.   Kilmės valstybė narė yra atsakinga už galutinį duomenų identifikavimą pagal 25 straipsnio 4 dalį.

4.   Agentūra užtikrina, kad centrinė sistema būtų valdoma pagal šio reglamento nuostatas. Visų pirma agentūra:

a)

patvirtina priemones, užtikrinančias, kad su centrine sistema dirbantys asmenys joje įrašytus duomenis tvarkytų tik pagal Eurodac sistemos paskirtį, nustatytą 1 straipsnyje;

b)

imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų centrinės sistemos saugumą pagal 34 straipsnį;

c)

užtikrina, kad tik leidimą dirbti su centrine sistema turintys asmenys turėtų prie jos prieigą, nepažeidžiant Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kompetencijos.

Agentūra Europos Parlamentą ir Tarybą bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną informuoja apie priemones, kurių ji imasi pagal pirmą pastraipą.

24 straipsnis

Perdavimas

1.   Pirštų atspaudai yra skaitmeniniu būdu apdorojami ir perduodami I priede nurodytu duomenų formatu. Kad centrinė sistema efektyviai veiktų, agentūra nustato techninius reikalavimus, pagal kuriuos valstybės narės duomenų formatą perduoda į centrinę sistemą ir atvirkščiai. Agentūra užtikrina, kad kompiuterizuota pirštų atspaudų atpažinimo sistema galėtų lyginti valstybių narių perduotus pirštų atspaudų duomenis.

2.   Valstybės narės 11 straipsnyje, 14 straipsnio 2 dalyje ir 17 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis perduoda elektroniniu būdu. 11 straipsnyje ir 14 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys automatiškai įrašomi centrinėje sistemoje. Kad centrinė sistema efektyviai veiktų, agentūra nustato techninius reikalavimus, užtikrinančius, kad duomenys elektroniniu būdu galėtų būti tinkamai perduodami iš valstybių narių į centrinę sistemą ir atvirkščiai.

3.   Pagal 11 straipsnio d punkte, 14 straipsnio 2 dalies d punkte, 17 straipsnio 1 dalyje ir 19 straipsnio 1 dalyje nurodytą registracijos numerį turi būti galima tiksliai susieti duomenis su vienu konkrečiu asmeniu ir su tuos duomenis perduodančia valstybe nare. Be to, pagal jį turi būti galima nustatyti, ar tokie duomenys yra susiję su 9 straipsnio 1 dalyje, 14 straipsnio 1 dalyje arba 17 straipsnio 1 dalyje nurodytu asmeniu.

4.   Registracijos numeris prasideda atpažinimo raide arba raidėmis, pagal kurias laikantis I priede nurodytos normos yra nustatoma duomenis perduodanti valstybė narė. Po atpažinimo raidės ar raidžių eina asmens arba prašymo kategoriją žymintis skaitmuo. „1“ žymi duomenis, susijusius su 9 straipsnio 1 dalyje nurodytais asmenimis, „2“ – su 14 straipsnio 1 dalyje nurodytais asmenimis, „3“ – su 17 straipsnio 1 dalyje nurodytais asmenimis, „4“ – su 20 straipsnyje nurodytais prašymais, „5“ – su 21 straipsnyje nurodytais prašymais, „9“ – su 29 straipsnyje nurodytais prašymais.

5.   Agentūra nustato technines procedūras, būtinas, kad valstybės narės galėtų užtikrinti, kad centrinė sistema gautų tiksliai apibrėžtus duomenis.

6   Centrinė sistema kuo skubiau patvirtina perduotų duomenų gavimą. Tuo tikslu agentūra nustato būtinus techninius reikalavimus, užtikrinančius, kad paprašius valstybės narės gautų gavimo patvirtinimą.

25 straipsnis

Lyginimas ir rezultatų perdavimas

1.   Valstybės narės užtikrina tinkamos kokybės pirštų atspaudų duomenų perdavimą, kad juos būtų galima lyginti naudojantis kompiuterizuota pirštų atspaudų atpažinimo sistema. Kad centrinės sistemos lyginimo rezultatai būtų labai tikslūs, agentūra apibrėžia tinkamą perduodamų pirštų atspaudų duomenų kokybę. Centrinė sistema kuo skubiau patikrina perduotų pirštų atspaudų duomenų kokybę. Jei pirštų atspaudų duomenys netinkami lyginti naudojant kompiuterizuotą pirštų atspaudų atpažinimo sistemą, centrinė sistema informuoja atitinkamą valstybę narę. Ta valstybė narė tuomet perduoda tinkamos kokybės pirštų atspaudų duomenis, naudodamasi tuo pačiu ankstesnių pirštų atspaudų duomenų registracijos numeriu.

2.   Centrinė sistema lyginimus atlieka tokia seka, kokia gauna prašymus. Kiekvienas prašymas patenkinamas per 24 valandas. Valstybė narė dėl priežasčių, susijusių su nacionalinės teisės aktais, gali prašyti, kad lyginimai būtų atlikti ypatingos skubos tvarka per vieną valandą. Jei laikytis tokių terminų negalima dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo agentūros, centrinė sistema prašymą apdoroja pirmenybės tvarka, kai tik tos aplinkybės išnyksta. Tokiais atvejais, kad centrinės sistemos veikla būtų efektyvi, agentūra nustato kriterijus, užtikrinančius prašymų patenkinimo pirmenybės tvarką.

3.   Kad centrinės sistemos veikla būtų efektyvi, agentūra nustato taikomą gautų duomenų apdorojimo ir lyginimo rezultatų perdavimo tvarką.

4.   Lyginimo rezultatus nedelsiant tikrina priimančiosios valstybės narės daktiloskopijos ekspertas, kaip apibrėžta pagal jos nacionalines taisykles, kvalifikuotas būtent šiame reglamentą numatytų pirštų atspaudų palyginimo tipų srityje. Šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išdėstytais tikslais galutinį identifikavimą atlieka kilmės valstybė narė, bendradarbiaudama su atitinkamomis kitomis valstybėmis narėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 604/2013 34 straipsnį.

Iš centrinės sistemos gauta informacija, susijusi su kitais nepatikimais pripažintais duomenis, ištrinama tuojau pat, kai tik nustatomas tų duomenų nepatikimumas.

5.   Kai per galutinį identifikavimą pagal šio straipsnio 4 dalį paaiškėja, kad iš centrinės sistemos gautas netikslus lyginimo rezultatas ir palyginti atsiųsti pirštų atspaudų duomenys nesutampa, valstybė narė nedelsdama ištrina palyginimo rezultatą ir kuo skubiau bei ne vėliau negu praėjus trims darbo dienoms apie tai praneša Komisijai ir agentūrai.

26 straipsnis

Valstybių narių ir centrinės sistemos ryšio palaikymas

Duomenys iš valstybių narių į centrinę sistemą ir atvirkščiai perduodami naudojantis ryšių infrastruktūra. Kad centrinės sistemos veikla būtų efektyvi, agentūra nustato naudojimuisi ryšių infrastruktūra reikalingas technines procedūras.

27 straipsnis

Prieiga prie Eurodac sistemoje įrašytų duomenų, jų taisymas arba ištrynimas

1.   Kilmės valstybė narė turi prieigą prie duomenų, kuriuos ji yra perdavusi ir kurie yra įrašyti į centrinę sistemą pagal šį reglamentą.

Jokia valstybė narė negali nei atlikti paieškų kitos valstybės narės perduotuose duomenyse, nei gauti tokių duomenų, išskyrus duomenis, atsiradusius dėl 9 straipsnio 5 dalyje nurodyto lyginimo.

2.   Valstybių narių valdžios institucijos, kurios pagal šio straipsnio 1 dalį turi prieigą prie centrinėje sistemoje įrašytų duomenų, yra tos valdžios institucijos, kurias 1 straipsnio 1 dalyje išdėstytais tikslais paskiria kiekviena valstybė narė. Atliekant tą paskyrimą apibrėžiamas konkretus padalinys, atsakingas už užduočių, susijusių su šio reglamento taikymu, vykdymą. Tokių padalinių sąrašą ir vėlesnius jo pakeitimus kiekviena valstybė nedelsdama perduoda Komisijai ir agentūrai. Agentūra suvestinį sąrašą skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Pakeitimų atveju agentūra kartą per metus internetu skelbia atnaujintą suvestinį sąrašą.

3.   Tik kilmės valstybė narė turi teisę keisti į centrinę sistemą perduotus duomenis, tokius duomenis taisydama ar papildydama, arba juos ištrinti, nedarant poveikio ištrynimui, atliekamam pagal 12 straipsnio 2 dalį arba 16 straipsnio 1 dalį.

4.   Jei kuri nors valstybė narė ar agentūra turi įrodymų, kad centrinėje sistemoje įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs, jos kuo skubiau praneša tai kilmės valstybei narei.

Jei kuri nors valstybė narė turi įrodymų, kad duomenys į centrinę sistemą buvo įrašyti pažeidžiant šį reglamentą, ji kuo skubiau praneša agentūrai, Komisijai ir kilmės valstybei narei. Kilmės valstybė narė atitinkamus duomenis patikrina ir prireikus nedelsdama juos pakeičia arba ištrina.

5.   Agentūra centrinėje sistemoje įrašytų duomenų neperduoda ir neleidžia gauti jokios trečiosios šalies valdžios institucijoms. Šis draudimas netaikomas tokius duomenis perduodant trečiosioms šalims, kuriose taikomas Reglamentas (ES) Nr. 604/2013.

28 straipsnis

Duomenų apdorojimo operacijų registracija

1.   Agentūra registruoja visas centrinėje sistemoje atliekamas duomenų apdorojimo operacijas. Registravimo įrašuose nurodomas kreipimosi tikslas, data ir laikas, perduoti duomenys, užklausai naudoti duomenys bei duomenis įvedančio ar duomenų ieškančio padalinio pavadinimas ir atsakingi asmenys.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įrašai gali būti naudojami tik duomenų apdorojimo leistinumo kontrolei duomenų apsaugos požiūriu, taip pat siekiant užtikrinti duomenų saugumą pagal 34 straipsnį. Įrašai turi būti deramomis priemonėmis saugomi nuo nesankcionuotos prieigos ir po vienerių metų nuo to momento, kai baigėsi 12 straipsnio 1 dalyje ir 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas saugojimo laikotarpis, ištrinami, nebent jie yra reikalingi jau prasidėjusioms priežiūros procedūroms.

3.   1 straipsnio 1 dalyje išdėstytais tikslais kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių, kad savo nacionalinėje sistemoje pasiektų šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus tikslus. Be to, kiekviena valstybė narė tinkamai registruoja įgaliotų darbuotojų atliekamas duomenų įvedimo ir paieškos operacijas.

29 straipsnis

Duomenų subjekto teisės

1.   Asmenį, kuriam taikomos 9 straipsnio 1 dalis, 14 straipsnio 1 dalis ar 17 straipsnio 1 dalis, kilmės valstybė narė raštu, o prireikus žodžiu kalba, kurią jis supranta arba kurią, kaip galima pagrįstai manyti, supranta, informuoja apie:

a)

duomenų valdytojo, kaip apibrėžta Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio d punkte, ir jo atstovo, jei toks yra, tapatybę;

b)

tikslą, kuriuo jo duomenys bus apdorojami Eurodac sistemoje, įskaitant Reglamento (ES) Nr. 604/2013 tikslų aprašymą, pagal jo 4 straipsnį, ir suprantamą fakto, kad valstybės narės ir Europolas gali naudotis Eurodac sistema teisėsaugos tikslais, paaiškinimą vartojant aiškią ir paprastą kalbą;

c)

duomenų gavėjus;

d)

jei tai asmuo, kuriam taikoma 9 straipsnio 1 dalis arba 14 straipsnio 1 dalis, – prievolę paimti jo pirštų atspaudus;

e)

teisę susipažinti su duomenimis apie jį ir teisę prašyti ištaisyti neteisingus jo duomenis arba ištrinti neteisėtai apdorotus jo duomenis, taip pat teisę gauti informaciją apie naudojimosi šiomis teisėmis tvarką, įskaitant 30 straipsnio 1 dalyje nurodyto duomenų valdytojo ir nacionalinių priežiūros institucijų duomenis ryšiams.

2.   Asmeniui, kuriam taikomas 9 straipsnio 1 dalis arba 14 straipsnio 1 dalis, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija teikiama tuo metu, kai imami jo pirštų atspaudai.

Asmeniui, kuriam taikoma 17 straipsnio 1 dalis, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija teikiama ne vėliau, negu su tuo asmeniu susiję duomenys yra perduodami į centrinę sistemą. Tas įpareigojimas netaikomas tais atvejais, kai teikti tokią informaciją yra neįmanoma arba kai tam reikalinga neproporcingai daug pastangų.

Kai asmuo, kuriam taikoma 9 straipsnio 1 dalis, 14 straipsnio 1 dalis ir 17 straipsnio 1 dalis, yra nepilnametis, valstybės narės informaciją suteikia jo amžiui tinkamu būdu.

3.   Bendra atmintinė, kurioje būtų nurodyta bent šio straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 604/2013 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, parengiama laikantis to reglamento 44 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

Atmintinė turi būti aiški ir paprasta, parengta kalba, kurią atitinkamas asmuo supranta arba kurią, kaip galima pagrįstai manyti, supranta.

Atmintinė parengiama taip, kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti papildomą su valstybe nare susijusią informaciją. Ši su valstybe nare susijusi informacija apima bent duomenų subjekto teises, nacionalinių priežiūros institucijų pagalbos galimybę, taip pat duomenų valdytojo ir nacionalinių priežiūros institucijų kontaktinius duomenis.

4.   Šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išdėstytais tikslais kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienas duomenų subjektas pagal tos valstybės įstatymus, kitus teisės aktus ir procedūras gali naudotis Direktyvos 95/46/EB 12 straipsnyje nustatytomis teisėmis.

Nepanaikinant įpareigojimo teikti kitą informaciją pagal Direktyvos 95/46/EB 12 straipsnio a punktą, duomenų subjektas turi teisę gauti pranešimą apie su juo susijusius duomenis, įrašytus centrinėje sistemoje, ir apie valstybę narę, perdavusią juos į centrinę sistemą. Tokią galimybę susipažinti su duomenimis gali suteikti tik valstybė narė.

5.   1 straipsnio 1 dalyje išdėstytais tikslais kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienas asmuo gali reikalauti, kad faktų neatitinkantys duomenys būtų ištaisyti arba kad neteisėtai įrašyti duomenys būtų ištrinti. Nepagrįstai nedelsdama duomenis ištaiso ir ištrina juos perdavusi valstybė narė, laikydamasi savo įstatymų, kitų teisės aktų ir procedūrų.

6.   1 straipsnio 1 dalyje išdėstytais tikslais, jei teise reikalauti ištaisyti ir ištrinti duomenis naudojamasi ne duomenis perdavusioje valstybėje narėje, tos valstybės narės valdžios institucijos susisiekia su valstybės narės ar valstybių narių, pateikusių duomenis, valdžios institucijomis, kad ši valstybė ar šios valstybės galėtų patikrinti duomenų tikslumą bei jų perdavimo ir įrašymo į centrinę sistemą teisėtumą.

7.   1 straipsnio 1 dalyje išdėstytais tikslais, jei pasirodo, kad centrinėje sistemoje įrašyti duomenys neatitinka faktų arba buvo įrašyti neteisėtai, tuos duomenis perdavusi valstybė narė juos ištaiso arba ištrina pagal 27 straipsnio 3 dalį. Pernelyg nedelsdama ta valstybė narė duomenų subjektui raštu patvirtina, kad ji ėmėsi veiksmų su juo susijusiems duomenims ištaisyti ar ištrinti.

8.   1 straipsnio 1 dalyje išdėstytais tikslais, jei duomenis perdavusi valstybė narė nesutinka, kad centrinėje sistemoje įrašyti duomenys neatitinka faktų arba buvo įrašyti neteisėtai, nepagrįstai nedelsdama ji duomenų subjektui raštu paaiškina, kodėl nesiruošia tų duomenų ištaisyti ar ištrinti.

Ta valstybė narė duomenų subjektui taip pat pateikia informaciją, kokių priemonių jis gali imtis, jei nesutinka su pateiktu paaiškinimu. Taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip pareikšti ieškinį arba atitinkamais atvejais – paduoti skundą tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms ar teismams, ir apie finansinę ar kitą pagalbą, kurią galima gauti pagal tos valstybės narės įstatymus, kitus teisės aktus ir procedūras.

9.   Kiekviename prašyme, pateiktame remiantis 4 ir 5 dalimis, nurodomi visi duomenys, būtini duomenų subjektui identifikuoti, įskaitant pirštų atspaudus. Tokie duomenys naudojami tik tam, kad būtų leista naudotis 4 ir 5 dalyse nurodytomis teisėmis, o paskui nedelsiant ištrinami.

10.   Valstybių narių kompetentingos institucijos aktyviai bendradarbiauja, siekdamos skubiai įgyvendinti 5, 6 ir 7 dalyse nustatytas teises.

11.   Kai asmuo prašo pateikti jo duomenis pagal 4 dalį, kompetentinga institucija rašytiniame dokumente užfiksuoja, kad toks prašymas buvo pateiktas ir kaip jis buvo išnagrinėtas, ir ji nedelsdama tą dokumentą pateikia nacionalinėms priežiūros institucijoms.

12.   Šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išdėstytais tikslais kiekvienoje valstybėje narėje nacionalinė priežiūros institucija padeda duomenų subjektui pagal Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnio 4 dalį naudotis savo teisėmis šiam pateikus prašymą.

13.   Šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išdėstytais tikslais duomenis perdavusios valstybės narės nacionalinė priežiūros institucija ir valstybės narės, kurioje yra duomenų subjektas, nacionalinė priežiūros institucija padeda ir paprašytos jam pataria, kaip pasinaudoti teise reikalauti ištaisyti ar ištrinti duomenis. Šiuo tikslu abi nacionalinės priežiūros institucijos tarpusavyje bendradarbiauja. Tokios pagalbos prašymai gali būti pateikiami valstybės narės, kurioje yra duomenų subjektas, nacionalinei priežiūros institucijai, kuri tuos prašymus perduoda duomenis perdavusios valstybės narės institucijai.

14.   Kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienas asmuo gali pagal tos valstybės įstatymus, kitus teisės aktus ir procedūras pareikšti ieškinį arba atitinkamais atvejais paduoti skundą tos valstybės kompetentingoms institucijoms ar teismams, jei jam neleidžiama naudotis šio straipsnio 4 dalyje nustatyta prieigos teise.

15.   Kiekvienas asmuo pagal duomenis perdavusios valstybės narės įstatymus, kitus teisės aktus ir procedūras gali pareikšti ieškinį arba atitinkamais atvejais paduoti skundą tos valstybės kompetentingoms institucijoms arba teismams dėl centrinėje sistemoje įrašytų su juo susijusių duomenų, kad pasinaudotų savo teisėmis pagal šio straipsnio 5 dalį. Nacionalinių priežiūros institucijų pareiga pagal 13 dalį padėti ir paprašius patarti duomenų subjektui išlieka per visą ieškinio ar skundo nagrinėjimo procedūrą.

30 straipsnis

Nacionalinių priežiūros institucijų atliekama priežiūra

1.   Šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išdėstytais tikslais kiekviena valstybė narė nustato, kad pagal Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnio 1 dalį paskirta nacionalinė priežiūros institucija ar institucijos pagal jos atitinkamą nacionalinę teisę nepriklausomai prižiūrėtų, ar atitinkama valstybė narė teisėtai pagal šį reglamentą apdoroja ir perduoda asmens duomenis į centrinę sistemą.

2.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad nacionalinė priežiūros institucija turėtų galimybę gauti asmenų, turinčių pakankamai žinių apie pirštų atspaudų duomenis, konsultaciją.

31 straipsnis

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno atliekama priežiūra

1.   Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad visa su Eurodac sistema susijusi asmens duomenų tvarkymo veikla, visų pirma agentūros veikla, būtų atliekama laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 ir šio reglamento.

2.   Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad agentūros vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas būtų atliekamas ne rečiau kaip kas trejus metus laikantis tarptautinių audito standartų. Audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, agentūrai ir nacionalinėms priežiūros institucijoms. Agentūrai suteikiama galimybė prieš patvirtinant ataskaitą pateikti pastabas.

32 straipsnis

Nacionalinių priežiūros institucijų ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno bendradarbiavimas

1.   Nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, neviršydami savo kompetencijos ribų, aktyviai bendradarbiauja savo kompetencijos srityje ir užtikrina koordinuotą Eurodac sistemos priežiūrą.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad nepriklausoma įstaiga kasmet atliktų asmens duomenų tvarkymo 1 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais auditą vadovaudamasi 33 straipsnio 2 dalimi, įskaitant motyvuotų elektroninių prašymų pavyzdžio analizę.

Audito medžiaga pridedama prie valstybių narių metinės ataskaitos, kuri nurodyta 40 straipsnio 7 dalyje.

3.   Neviršydami savo kompetencijos ribų, nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas prireikus keičiasi reikšminga informacija, teikia tarpusavio pagalbą atliekant auditą ar patikrinimus, vertina šio reglamento aiškinimo ar taikymo sunkumus, analizuoja su nepriklausomos priežiūros vykdymu ar naudojimusi duomenų subjektų teisėmis susijusias problemas, rengia suderintus bendrų problemų sprendimo variantų pasiūlymus ir populiarina subjektų teises, susijusias su duomenų apsauga.

4.   3 dalyje nustatytu tikslu nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas susitinka ne rečiau kaip du kartus per metus. Šių susitikimų išlaidas dengia ir susitikimus organizuoja Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Darbo tvarkos taisyklės priimamos per pirmąjį susitikimą. Prireikus kartu rengiami kiti darbo metodai. Bendra veiklos ataskaita kas dvejus metus siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir agentūrai.

33 straipsnis

Teisėsaugos tikslais tvarkomų asmens duomenų apsauga

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal nacionalinę teisę priimtos nuostatos, kuriomis įgyvendinamas Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR, taip pat būtų taikomos jų nacionalinėms institucijoms tvarkant asmens duomenis šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais.

2.   Asmens duomenų tvarkymo, kurį valstybės narės šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais atlieka pagal šį reglamentą, įskaitant jų perdavimą Eurodac sistemai ir iš jos, teisėtumo stebėseną vykdo nacionalinės priežiūros institucijos, paskirtos pagal Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR.

3.   Europolas asmens duomenis pagal šį reglamentą tvarko laikydamasis Sprendimo 2009/371/TVR ir jį stebi nepriklausoma duomenų apsaugos išorės priežiūros institucija. Europolui pagal šį reglamentą tvarkant asmens duomenis taikomas to sprendimo 30 straipsnis, 31 straipsnis ir 32 straipsnis. Nepriklausoma duomenų apsaugos išorės priežiūros institucija užtikrina, kad nebūtų pažeistos asmens teisės.

4.   Pagal šį reglamentą iš Eurodac sistemos 1 straipsnio 2 dalies tikslais gauti asmens duomenys tvarkomi tik konkretaus atvejo, su kuriuo susijusių duomenų yra paprašiusi valstybė narė ar Europolas, prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais.

5.   Centrinė sistema, paskirtosios ir tikrinančios institucijos ir Europolas saugo paieškų įrašus, kad nacionalinės duomenų apsaugos institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas galėtų stebėti, ar tvarkant duomenis laikomasi Sąjungos duomenų apsaugos taisyklių – taip pat ir įrašų išsaugojimo tikslu, kad būtų galima rengti 40 straipsnio 7 dalyje nurodytas metines ataskaitas. Kai tikslas nėra toks, asmens duomenys, taip pat paieškų įrašai po vieno mėnesio ištrinami iš visų nacionalinių ir Europolo rinkmenų, nebent duomenys reikalingi vykstančio konkretaus baudžiamojo tyrimo, dėl kurio jų yra paprašiusi valstybė narė arba Europolas, tikslais.

34 straipsnis

Duomenų saugumas

1.   Kilmės valstybė narė duomenų saugumą užtikrina prieš ir per jų perdavimą į centrinę sistemą.

2.   Kiekviena valstybė narė priima būtinas priemones, susijusias su visais jos kompetentingų institucijų pagal šį reglamentą tvarkytais duomenims, įskaitant saugumo planą, siekdama:

a)

fiziškai apsaugoti duomenis, be kita ko, parengdama nenumatytų atvejų planus ypatingos svarbos infrastruktūrai apsaugoti;

b)

užkirsti kelią leidimo neturinčių asmenų prieigai prie nacionalinių įrenginių, kuriuose valstybė narė atlieka operacijas pagal Eurodac sistemos paskirtį (patekimo kontrolė);

c)

užkirsti kelią neteisėtam duomenų laikmenų skaitymui, kopijavimui, keitimui arba pašalinimui (duomenų laikmenų kontrolė);

d)

užkirsti kelią nesankcionuotam duomenų įrašymui ir nesankcionuotam saugomų asmens duomenų tikrinimui, keitimui arba ištrynimui (saugojimo kontrolė);

e)

užkirsti kelią nesankcionuotam duomenų apdorojimui Eurodac sistemoje ir kitoms nesankcionuoto Eurodac sistemoje apdorotų asmens duomenų keitimo arba ištrynimo operacijoms (duomenų įvedimo kontrolė);

f)

užtikrinti, kad asmenys, kuriems suteikta prieiga prie Eurodac sistemos, turėtų prieigą tik prie prieigos leidime nurodytų duomenų ir naudotų asmeninius arba unikalius naudotojo tapatybės kodus ir slaptus prieigos būdus (prieigos prie duomenų kontrolė);

g)

užtikrinti, kad visos institucijos, kurioms suteikta prieiga prie Eurodac sistemos, sukurtų profilius, kuriuose būtų aprašytos asmenų, turinčių prieigą prie duomenų ir galinčių duomenis įrašyti, atnaujinti, ištrinti ir atlikti jų paiešką, funkcijos bei atsakomybė, bei, gavus Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnyje ir Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 25 straipsnyje nurodytų nacionalinių priežiūros institucijų prašymą, nedelsdamos joms pateiktų tuos profilius (darbuotojų profiliai), ir bet kurią kitą susijusią informaciją, kurios tos institucijos gali pareikalauti priežiūros tikslais;

h)

užtikrinti galimybę patikrinti ir nustatyti, kurioms institucijoms asmens duomenys gali būti perduodami naudojantis duomenų perdavimo įranga (perdavimo kontrolė);

i)

užtikrinti galimybę patikrinti ir nustatyti, kokie duomenys, kada, kieno ir kokiu tikslu buvo apdoroti Eurodac sistemoje (duomenų registravimo kontrolė);

j)

užkirsti kelią nesankcionuotam asmens duomenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar ištrynimui, kai duomenys perduodami į Eurodac sistemą arba iš jos ir vežamos duomenų laikmenos, visų pirma taikant tinkamus šifravimo būdus (transportavimo kontrolė);

k)

prižiūrėti šioje dalyje nurodytų saugumo priemonių veiksmingumą ir imtis reikiamų su vidaus priežiūra susijusių organizacinių priemonių siekiant, kad būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų (savikontrolė) ir per 24 valandas būtų automatiškai nustatomi bet kokie svarbūs įvykiai, kurie susiję su b–j punktuose išvardytų priemonių taikymu ir kurie gali būti saugumo incidento buvimo ženklas.

3.   Valstybės narės informuoja agentūrą apie jų sistemose nustatytus saugumo incidentus. Apie saugumo incidentus agentūra informuoja valstybes nares, Europolą ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Įvykus saugumo incidentui susijusios valstybės narės, agentūra ir Europolas bendradarbiauja.

4.   Agentūra imasi reikiamų priemonių, kad pasiektų šio straipsnio 2 dalyje nustatytus Eurodac sistemos veikimo tikslus, įskaitant saugumo plano priėmimą.

35 straipsnis

Draudimas perduoti duomenis trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms arba privatiems subjektams

1.   Valstybės narės arba Europolas pagal šį reglamentą iš centrinės duomenų bazės gautų asmens duomenų neperduoda ir jų neleidžia gauti trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms arba privatiems subjektams, įsisteigusiems Sąjungoje ar už jos ribų. Šis draudimas taip pat taikomas, jei tie duomenys toliau tvarkomi nacionaliniu lygmeniu arba tarp valstybių narių, kaip nustatyta pagal Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 2 straipsnio b punktą.

2.   Valstybėje narėje gauti asmens duomenys, kuriais valstybės narės keičiasi nustačius atitiktį, gautą 1 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais, neperduodami trečiosioms šalims, jei esama didelės rizikos, kad atlikus tokį perdavimą duomenų subjektas gali būti kankinamas, su juo gali būti nežmoniškai ir žeminamai elgiamasi arba jis gali būti baudžiamas ar kitaip pažeidžiamos jo pagrindinės teisės.

3.   Taikant 1 ir 2 dalyse nurodytą draudimą nedaromas poveikis valstybių narių teisei perduoti tokius duomenis trečiosioms šalims, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 604/2013.

36 straipsnis

Protokolavimas ir dokumentavimas

1.   Kiekviena valstybė narė ir Europolas užtikrina, kad visos duomenų tvarkymo operacijos, 1 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais atliktos pagal prašymus palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis, būtų protokoluojamos ir dokumentuojamos, siekiant patikrinti prašymo priimtinumą, duomenų tvarkymo teisėtumą, užtikrinti duomenų vientisumą bei saugumą ir savikontrolę.

2.   Protokole arba dokumente visada nurodoma:

a)

tikslus prašymo palyginti duomenis tikslas, įskaitant atitinkamos teroristinės ar kitos sunkios nusikalstamos veikos pobūdį, o Europolo atveju – tikslus prašymo palyginti duomenis tikslas;

b)

pateiktos pagrįstos priežastys neatlikti palyginimų su kitų valstybių narių duomenimis pagal Sprendimą 2008/615/TVR, kaip nustatyta remiantis šio reglamento 20 straipsnio 1 dalimi;

c)

nacionalinės bylos numeris;

d)

nacionalinės duomenų perdavimo įstaigos į centrinę sistemą perduoto prašymo palyginti duomenis data ir tikslus laikas;

e)

prašymą duomenų palyginimo tikslais suteikti prieigą pateikusios institucijos pavadinimas ir tokį prašymą pateikusio ir duomenis tvarkiusio atsakingo asmens vardas ir pavardė;

f)

prireikus būtinybė taikyti 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą skubos tvarką ir sprendimas dėl vėlesnio patikrinimo;

g)

palyginimui naudoti duomenys;

h)

pagal nacionalines taisykles arba Sprendimą 2009/371/TVR – paiešką atlikusio pareigūno ir atlikti paiešką arba teikti prašymą nurodžiusio pareigūno identifikavimo ženklas.

3.   Protokolai ir dokumentai naudojami tik duomenų tvarkymo teisėtumo stebėsenai ir siekiant užtikrinti duomenų vientisumą ir saugumą. 40 straipsnyje nurodytai priežiūrai ir vertinimui gali būti naudojami tik tokie protokolai, kuriuose nėra asmens duomenų. Už prašymų priimtinumo tikrinimą, duomenų tvarkymo teisėtumo stebėseną ir duomenų vientisumą ir saugumą atsakingos kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos, vykdydamos savo pareigas, gali, pateikusios prašymą, su tais protokolais susipažinti.

37 straipsnis

Atsakomybė

1.   Kiekvienas asmuo arba kiekviena valstybė narė, patyrę žalą dėl neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar kokio nors veiksmo, nesuderinamo su šiuo reglamentu, turi teisę iš valstybės narės, atsakingos už tą padarytą žalą, gauti žalos atlyginimą. Ta valstybė narė iš dalies arba visiškai atleidžiama nuo atsakomybės, jei ji įrodo, kad ji nėra atsakinga už įvykį, dėl kurio buvo padaryta ta žala.

2.   Jei dėl to, kad valstybė narė nesilaiko savo pareigų pagal šį reglamentą, padaroma žala centrinei sistemai, ta valstybė narė yra atsakinga už tą žalą, nebent agentūra arba kita valstybė narė nesiėmė deramų priemonių, kad užkirstų kelią tokiai žalai arba kuo labiau sumažintų jos padarinius.

3.   Žalos atlyginimo reikalavimus valstybei narei už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą žalą reglamentuoja pažeidimu kaltinamos valstybės narės nacionalinės teisės nuostatos.

VIII   SKYRIUS

REGLAMENTO (ES) Nr. 1077/2011 DALINIAI PAKEITIMAI

38 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Su Eurodac sistema susijusios užduotys

Eurodac sistemos atžvilgiu agentūra vykdo:

a)

užduotis, kurios jai pavestos 26 birželio 2013 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo, siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo sukuriami valstybės narės, atsakingos už vienoje iš valstybių narių trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis (17); ir

b)

užduotis, susijusias su techninio Eurodac sistemos naudojimo mokymais.

2)

12 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

u ir v punktai pakeičiami taip:

„u)

patvirtina metinę Eurodac centrinės sistemos veiklos ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 603/2013 40 straipsnio 1 dalį;

v)

teikia pastabas dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno audito ataskaitų pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 45 straipsnio 2 dalį bei Reglamento (EB) Nr. 767/2008 42 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 603/2013 31 straipsnio 2 dalį ir užtikrina, kad būtų imtasi tinkamų tolesnių veiksmų atsižvelgiant į tų auditų rezultatus;“;

b)

x punktas pakeičiamas taip:

„x)

renka Eurodac centrinės sistemos statistinius veiklos duomenis pagal Reglamento (ES) Nr. 603/2013 8 straipsnio 2 dalį;“;

c)

z punktas pakeičiamas taip:

„z)

užtikrina, kad kasmet būtų skelbiamas padalinių sąrašas pagal Reglamento (ES) Nr. 603/2013 27 straipsnio 2 dalį;“;

3)

15 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Europolas ir Eurojustas gali stebėtojo teisėmis dalyvauti valdybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su SIS II susijęs klausimas dėl Sprendimo 2007/533/TVR taikymo. Europolas ir Eurojustas gali stebėtojo teisėmis dalyvauti valdybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su SIS II susijęs klausimas dėl Sprendimo 2007/533/TVR taikymo. Europolas stebėtojo teisėmis taip pat gali dalyvauti valdybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su VIS susijęs klausimas dėl Sprendimo 2008/633/TVR taikymo arba su Eurodac sistema susijęs klausimas dėl Reglamento (ES) Nr. 603/2013 taikymo.“;

4)

17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

5 dalies g punktas pakeičiamas taip:

„g)

nedarydamas poveikio Pareigūnų tarnybos nuostatų 17 straipsniui, nustato konfidencialumo reikalavimus, kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 17 straipsnio, Sprendimo 2007/533/TVR 17 straipsnio, Reglamento (EB) Nr. 767/2008 26 straipsnio 9 dalies ir Reglamento (ES) Nr. 603/2013 4 straipsnio 4 dalies;“;

b)

6 dalies i punktas pakeičiamas taip:

„i)

kiekvienos 12 straipsnio 1 dalies t punkte nurodytos didelės apimties IT sistemos techninio veikimo ataskaitų ir 12 straipsnio 1 dalies u punkte nurodytos metinės Eurodac centrinės sistemos veiklos ataskaitos, remdamasis stebėsenos ir vertinimo rezultatais.“;

5)

19 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Europolas ir Eurojustas gali paskirti po vieną atstovą į SIS II patariamąją grupę. Europolas ir Eurojustas gali paskirti po vieną atstovą į VIS ir Eurodac patariamąją grupę.“.

IX   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39 straipsnis

Išlaidos

1.   Su centrinės sistemos ir ryšių infrastruktūros sukūrimu ir veikla susijusias išlaidos padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

2.   Nacionalinių duomenų perdavimo įstaigų išlaidas ir prisijungimo prie centrinės sistemos išlaidas padengia kiekviena valstybė narė.

3.   Kiekviena valstybė narė ir Europolas savo lėšomis įdiegia ir prižiūri techninę infrastruktūrą, reikalingą šiam reglamentui įgyvendinti, ir padengia išlaidas, patiriamas dėl prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis 1 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais.

40 straipsnis

Metinė ataskaita: stebėsena ir įvertinimas

1.   Agentūra Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos duomenų apsaugos pareigūnui pateikia centrinės sistemos veiklos, įskaitant jos techninę veiklą ir saugumą, metinę ataskaitą. Metinėje ataskaitoje pagal iš anksto šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems tikslams nustatytus kiekybinius rodiklius pateikiama informacija apie Eurodac sistemos valdymą ir veiklos rezultatus.

2.   Agentūra užtikrina, kad veiktų procedūros, skirtos centrinės sistemos funkcionavimui prižiūrėti pagal siekiamus veiksmingumo, rentabilumo ir paslaugos kokybės rodiklius.

3.   Kad galėtų atlikti techninę priežiūrą ir teikti ataskaitas bei statistinius duomenis, agentūrai suteikiama prieiga prie reikalingos informacijos apie centrinėje sistemoje atliekamas duomenų apdorojimo operacijas.

4.   Ne vėliau kaip 20 Liepa 2018, o paskui — kas ketverius metus Komisija rengia bendrą Eurodac sistemos įvertinimą, kuriame tikrina pasiektus rezultatus pagal nustatytus tikslus ir poveikį pagrindinėms teisėms, įskaitant tai, ar suteikus prieigą prie duomenų teisėsaugos tikslais asmenys, kuriuos apima šis reglamentas, buvo netiesiogiai diskriminuojami, ir tiria pamatinių nuostatų tolesnį galiojimą bei išvadų reikšmę būsimai veiklai bei teikia reikiamas rekomendacijas. Komisija vertinimą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Valstybės narės pateikia agentūrai ir Komisijai informaciją, reikalingą 1 dalyje nurodytai metinei ataskaitai parengti.

6.   Agentūra, valstybės narės ir Europolas pateikia Komisijai informaciją, reikalingą 4 dalyje nurodytoms bendro įvertinimo ataskaitoms parengti. Ši informacija neturi trikdyti darbo metodų ar apimti informacijos, atskleidžiančios paskirtų institucijų šaltinius, darbuotojus arba tyrimus.

7.   Kiekviena valstybė narė ir Europolas, atsižvelgdami į nacionalinės teisės nuostatas dėl neskelbtinos informacijos viešinimo, parengia metines ataskaitas apie pirštų duomenų palyginimo su Eurodac sistemos duomenimis veiksmingumą teisėsaugos tikslais, kuriose pateikiama informacija ir statistiniai duomenys apie:

tikslų duomenų palyginimo tikslą, įskaitant teroristinės ar kitos sunkios nusikalstamos veikos rūšį,

pateiktas priežastis pagrįstai įtarti,

pateiktas pagrįstas priežastis neatlikti palyginimo su kitų valstybių narių duomenimis pagal Sprendimą 2008/615/TVR, kaip nustatyta remiantis šio reglamento 20 straipsnio 1 dalimi,

prašymų palyginti duomenis skaičių,

sėkmingo identifikavimo atvejų skaičių ir pobūdį, ir

skubos tvarkos išimtiniais atvejais būtinybę ir taikymą, įskaitant atvejus, kai skubos pagrįstumo tikrinančioji institucija per vėlesnį patikrinimą nepripažino.

Valstybių narių ir Europolo metinės ataskaitos perduodamos Komisijai ne vėliau kaip kitų metų birželio 30 d.

8.   Komisija, remdamasi valstybių narių ir Europolo metinėmis ataskaitomis, numatytomis 7 dalyje, šalia bendro pagal 54 dalį numatyto įvertinimo parengia metinę prieigos prie Eurodac sistemos teisėsaugos tikslais ataskaitą ir perduoda ją Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

41 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės imasi reikalingų priemonių siekdamos užtikrinti, kad bet kokį už centrinėje sistemoje įrašytų duomenų apdorojimą, prieštaraujantį 1 straipsnyje nustatytai Eurodac sistemos paskirčiai, būtų pagal nacionalinę teisę taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos sankcijos, įskaitant administracines ir (arba) baudžiamąsias sankcijas.

42 straipsnis

Teritorinio taikymo sritis

Šio reglamento nuostatos netaikomos jokiai teritorijai, kuriai netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 604/2013.

43 straipsnis

Pranešimas apie paskirtas institucijas ir tikrinančiąsias institucijas

1.   Ne vėliau kaip 2013 m. spalio 20 d. kiekviena valstybė narė praneša Komisijai apie savo paskirtas institucijas, 5 straipsnio 3 dalyje nurodytus vykdomuosius padalinius bei savo tikrinančiąją instituciją ir nedelsdama informuoja apie pakeitimus.

2.   Ne vėliau kaip 2013 m. spalio 20 d. Europolas praneša Komisijai apie savo paskirtą instituciją, savo tikrinančiąją instituciją ir jo paskirtą nacionalinę duomenų perdavimo įstaigą ir nedelsdamas informuoja apie pakeitimus.

3.   1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją Komisija kasmet skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir internetu prieinamame ir laiku atnaujinamame elektroniniame leidinyje.

44 straipsnis

Pereinamosios nuostatos

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2725/2000 12 straipsnį centrinėje sistemoje užblokuoti duomenys atblokuojami ir 2015 m. liepos 20 d. pažymimi pagal šio reglamento 18 straipsnio 1 dalį.

45 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 2725/2000 ir Reglamentas (EB) Nr. 407/2002 panaikinami nuo 2015 m. liepos 20 d.

Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikties lentelę.

46 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2015 m. liepos 20 d.

Sudariusios technines duomenų perdavimo į centrinę sistemą sąlygas, valstybės narės apie tai praneša Komisijai ir agentūrai ne vėliau kaip 2015 m. liepos 20 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 26 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. SHATTER


(1)  OL C 92, 2010 4 10, p. 1.

(2)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2013 m. birželio 20 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 316, 2000 12 15, p. 1.

(4)  OL L 62, 2002 3 5, p. 1.

(5)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 31.

(6)  OL L 164, 2002 6 22, p. 3.

(7)  OL L 190, 2002 7 18, p. 1.

(8)  OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(9)  OL L 337, 2011 12 20, p. 9.

(10)  OL L 286, 2011 11 1, p. 1.

(11)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

(12)  OL L 210, 2008 8 6, p. 1.

(13)  OL L 218, 2008 8 13, p. 129.

(14)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(15)  OL L 350, 2008 12 30, p. 60.

(16)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(17)  OL L 180, 29.6.2013, p. 1.“;


I PRIEDAS

Duomenų formatas ir pirštų atspaudų blankas

Keitimosi pirštų atspaudų duomenimis formatas

Nustatomas toks keitimosi pirštų atspaudų duomenimis formatas:

ANSI/NIST-ITL 1a-1997, 3 versija, 2001 m. birželio mėn. (INT-1) ir bet kurios būsimos šio standarto atmainos.

Valstybių narių atpažinimo raidžių norma

Bus taikoma ši ISO norma: ISO 3166–2 raidžių kodas.

Image


II PRIEDAS

Panaikinti reglamentai (nurodyti 45 straipsnyje)

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2725/2000

(OL L 316, 2000 12 15, p. 1.)

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 407/2002

(OL L 62, 2002 3 5, p. 1.)


III PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 2725/2000

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a ir b punktai

3 straipsnio 1 dalies a punktas

1 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 4 dalis

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 1 dalies a punktas

2 straipsnio 1 dalies b–e punktai

2 straipsnio 1 dalies a–d punktai

2 straipsnio 1 dalies e–j punktai

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 3 dalies a–e punktai

8 straipsnio 1 dalies a–e punktai

8 straipsnio 1 dalies f–i punktai

3 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 4 dalis

9 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 5 dalis

9 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 6 dalis

25 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 1 dalies a–f punktai

11 straipsnio a–f punktai

11 straipsnio g–k punktai

5 straipsnio 1 dalies g ir h punktai

6 straipsnis

12 straipsnis

7 straipsnis

13 straipsnis

8 straipsnis

14 straipsnis

9 straipsnis

15 straipsnis

10 straipsnis

16 straipsnis

11 straipsnio 1–3 dalys

17 straipsnio 1–3 dalys

11 straipsnio 4 dalis

17 straipsnio 5 dalis

11 straipsnio 5 dalis

17 straipsnio 4 dalis

12 straipsnis

18 straipsnis

13 straipsnis

23 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

27 straipsnis

16 straipsnis

28 straipsnio 1 ir 2 dalys

28 straipsnio 3 dalis

17 straipsnis

37 straipsnis

18 straipsnis

29 straipsnio 1, 2, 4–10 ir 12–15 dalys

29 straipsnio 3 ir 11 dalys

19 straipsnis

30 straipsnis

31–36 straipsniai

20 straipsnis

21 straipsnis

39 straipsnio 1 ir 2 dalys

22 straipsnis

23 straipsnis

24 straipsnio 1 ir 2 dalys

40 straipsnio 1 ir 2 dalys

40 straipsnio 3–8 dalys

25 straipsnis

41 straipsnis

26 straipsnis

42 straipsnis

43–45 straipsniai

27 straipsnis

46 straipsnis


Reglamentas 407/2002/EB

Šis reglamentas

2 straipsnis

24 straipsnis

3 straipsnis

25 straipsnio 1-3 dalys

25 straipsnio 4 ir 5 dalys

4 straipsnis

26 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 3 dalis

I priedas

I priedas

II priedas


Top