EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0603

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z  26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

OJ L 180, 29.6.2013, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 015 P. 78 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/603/oj

29.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 180/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 603/2013

z 26. júna 2013

o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 78 ods. 2 písm. e), článok 87 ods. 2 písm. a) a článok 88 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 2725/2000 z 11. decembra 2000, ktoré sa týka zriadenia systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (3), a nariadení Rady (ES) č. 407/2002 z 28. februára 2002 ustanovujúce určité pravidlá na vykonávanie nariadenia (ES) č. 2725/2000, ktoré sa týka zriadenia systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (4), je potrebné vykonať viacero zmien. Z dôvodu prehľadnosti je vhodné uvedené nariadenia prepracovať.

(2)

Spoločná politika v oblasti azylu, vrátane spoločného európskeho azylového systému, je základnou súčasťou cieľa Európskej únie, ktorým je postupné vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti otvoreného pre tých, ktorí, donútení okolnosťami, hľadajú medzinárodnú ochranu v Únii.

(3)

Európska rada na svojom zasadnutí 4. novembra 2004 prijala Haagsky program, v ktorom sa stanovujú ciele, ktoré sa majú realizovať v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v období rokov 2005 – 2010. V Európskom pakte o prisťahovalectve a azyle prijatom Európskou radou 15. – 16. októbra 2008 sa vyzýva na vytvorenie spoločného európskeho azylového systému prostredníctvom zavedenia jednotného postupu so spoločnými zárukami a jednotného postavenia utečencov a osôb oprávnených na doplnkovú ochranu.

(4)

Na účely uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (5), je potrebné stanoviť totožnosť žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osôb zadržaných v súvislosti s nezákonným prekračovaním vonkajších hraníc Únie. S cieľom účinného uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 604/2013, a najmä článku 18 ods. 1 písm. b) a d), je taktiež žiaduce umožniť každému členskému štátu overiť, či štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, o ktorých sa zistí, že sa na jeho území nachádzajú neoprávnene, požiadali o medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte.

(5)

Odtlačky prstov predstavujú pri stanovovaní presnej totožnosti takýchto osôb dôležitý prvok. Je potrebné zriadiť systém na porovnávanie ich údajov o odtlačkoch prstov.

(6)

Na tento účel je potrebné zriadiť systém známy ako „Eurodac“, pozostávajúci z centrálneho systému, ktorý bude pracovať s centrálnou počítačovou databázou údajov o odtlačkoch prstov, ako aj z elektronických prostriedkov slúžiacich na prenos údajov medzi členskými štátmi a centrálnym systémom (ďalej len „komunikačná infraštruktúra“).

(7)

V Haagskom programe sa vyzýva na zlepšenie prístupu do existujúcich databáz Únie. Okrem toho sa v Štokholmskom programe vyzýva na lepšie zacielený zber údajov a rozvoj výmeny informácií a nástrojov na túto výmenu, a to na základe potrieb v oblasti presadzovania práva.

(8)

V boji proti teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom je pre orgány presadzovania práva nevyhnutné, aby pri výkone svojich úloh mali čo najúplnejšie a najaktuálnejšie informácie. Informácie, ktoré obsahuje systém Eurodac, sú potrebné na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov uvedených v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (6) alebo iných závažných trestných činov uvedených v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (7). Preto by údaje systému Eurodac mali byť podľa podmienok stanovených v tomto rozhodnutí dostupné pre určené orgány členských štátov a Európsky policajný úrad (ďalej len „Europol“) na účely porovnania.

(9)

Právomocami udelenými orgánom presadzovania práva na prístup do systému Eurodac by nemalo byť dotknuté právo žiadateľa o medzinárodnú ochranu na riadne vybavenie jeho žiadosti v súlade s príslušným zákonom. Toto právo by navyše nemalo byť dotknuté ani žiadnymi následnými opatreniami urobenými po zistení kladného výsledku v systéme Eurodac.

(10)

Komisia vo svojom oznámení Rade a Európskemu parlamentu z 24. novembra 2005 o zlepšení efektívnosti, posilňovaní interoperability a synergií medzi európskymi databázami v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí uviedla, že orgány zodpovedné za vnútornú bezpečnosť by mohli mať prístup do systému Eurodac v jasne vymedzených prípadoch, keď existuje opodstatnené podozrenie, že o medzinárodnú ochranu požiadal páchateľ teroristického alebo iného závažného trestného činu. Komisia v uvedenom oznámení ďalej zistila, že zásada proporcionality si vyžaduje, aby sa v systéme Eurodac vyhľadávalo na takéto účely iba vtedy, ak existuje nadradený záujem verejnej bezpečnosti, t. j. ak je čin spáchaný zločincom alebo teroristom s dosiaľ nezistenou totožnosťou natoľko trestuhodný, že sa vyhľadávanie v databáze evidujúcej osoby s čistým registrom trestov stáva opodstatneným, a dospela k záveru, že hranica pre vyhľadávanie v systéme Eurodac stanovená pre orgány zodpovedné za vnútornú bezpečnosť musí preto byť vždy významne vyššia ako hranica stanovená pre vyhľadávanie v trestných databázach.

(11)

Europol navyše plní rozhodujúcu úlohu v rámci spolupráce orgánov členských štátov v oblasti vyšetrovania cezhraničnej trestnej činnosti tým, že podporuje prevenciu, analýzy a vyšetrovanie trestnej činnosti v celej Únii. Aj Europol by mal mať preto prístup do systému Eurodac v rámci plnenia svojich úloh a v súlade s rozhodnutím Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (8).

(12)

Žiadosti Europolu o porovnanie s údajmi systému Eurodac by mali byť povolené len v osobitných prípadoch, za konkrétnych okolností a za prísnych podmienok.

(13)

Keďže systém Eurodac bol pôvodne zriadený na uľahčenie uplatňovania Dublinského dohovoru, prístup do systému Eurodac na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov predstavuje zmenu pôvodného účelu systému Eurodac, ktorá zasahuje do základného práva na rešpektovanie súkromného života jednotlivcov, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v systéme Eurodac. Každý takýto zásah musí byť v súlade s právnymi predpismi, ktoré musia byť formulované s dostatočnou presnosťou, aby im jednotlivci mohli prispôsobiť svoje správanie a musia chrániť jednotlivcov pred svojvôľou a dostatočne jasne vymedzovať rozsah právomoci voľného rozhodovania prenesenej na príslušné orgány a spôsob jej vykonávania. Každý zásah musí byť v demokratickej spoločnosti nevyhnutný na ochranu legitímneho a primeraného záujmu a musí byť primeraný legitímnemu cieľu, ktorý sa má dosiahnuť.

(14)

Aj keď pôvodný účel zriadenia systému Eurodac nevyžadoval možnosť požiadať o porovnanie údajov s databázou na základe daktyloskopických stôp, ktoré je možné nájsť na mieste trestného činu, takáto možnosť je podstatná v oblasti policajnej spolupráce. Možnosť porovnať daktyloskopické stopy s údajmi o odtlačkoch prstov uloženými v systéme Eurodac v prípadoch, keď existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že páchateľ alebo obeť môže spadať do jednej z kategórií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, poskytne určeným orgánom členských štátov veľmi cenný nástroj pri prevencii, odhaľovaní alebo vyšetrovaní teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov, napríklad keď jediným dôkazom k dispozícii na mieste trestného činu sú daktyloskopické stopy.

(15)

Týmto nariadením sa taktiež stanovujú podmienky, za ktorých by sa mali povoliť žiadosti o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov s údajmi systému Eurodac na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov, a záruky potrebné na zabezpečenie ochrany základného práva na rešpektovanie súkromného života jednotlivcov, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v systéme Eurodac. Prísnosť týchto podmienok odráža skutočnosť, že v databáze systému Eurodac sú zaznamenané údaje o odtlačkoch prstov osôb, u ktorých sa nepredpokladá, že spáchali teroristický trestný čin alebo iný závažný trestný čin.

(16)

S cieľom zaistiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiadateľmi o medzinárodnú ochranu a s osobami požívajúcimi medzinárodnú ochranu, ako aj s cieľom zabezpečiť súlad s existujúcim acquis Únie v oblasti azylu, a to najmä so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (9), a nariadením (EÚ) č. 604/2013, je vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia tak, aby sa vzťahovalo aj na žiadateľov o doplnkovú ochranu a osoby oprávnené na doplnkovou ochranou.

(17)

Je taktiež potrebné od každého členského štátu vyžadovať, aby bezodkladne odobral a odoslal údaje o odtlačkoch prstov každého žiadateľa o medzinárodnú ochranu a každého štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti zadržaných v súvislosti s nezákonným prekročením vonkajších hraníc ktoréhokoľvek členského štátu, ak majú aspoň 14 rokov.

(18)

Je potrebné stanoviť presné pravidlá pre prenos takýchto údajov o odtlačkoch prstov do centrálneho systému, uloženie takýchto údajov o odtlačkoch prstov a ostatných relevantných údajov do centrálneho systému, ich uchovávanie, ich porovnávanie s inými údajmi o odtlačkoch prstov, prenos výsledkov takéhoto porovnávania a označovanie a výmaz uložených údajov. Takéto pravidlá sa môžu pre rozličné kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti odlišovať a mali by sa špecificky prispôsobovať situácii rozličných kategórií štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti.

(19)

Členské štáty by mali zabezpečiť prenos údajov o odtlačkoch prstov v primeranej kvalite na účel porovnania prostredníctvom počítačového systému na rozpoznávanie odtlačkov prstov. Všetky orgány s právom na prístup do systému Eurodac by mali investovať do primeranej odbornej prípravy a nevyhnutného technologického vybavenia. Orgány s právom na prístup do systému Eurodac by mali informovať Európsku agentúru na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zriadenú nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 (10) (ďalej len „agentúra“) o konkrétnych ťažkostiach, ktoré zistia v súvislosti s kvalitou údajov, a to v záujme ich vyriešenia.

(20)

Ak je dočasne alebo trvalo nemožné odobrať a/alebo odoslať údaje o odtlačkoch prstov z takých dôvodov, ako je napríklad nedostatočná kvalita údajov na primerané porovnanie, technické problémy, dôvody súvisiace s ochranou zdravia alebo v dôsledku toho, že osoba, ktorej sa údaje týkajú, nie je pripravená na odobratie odtlačkov prstov alebo ho nie je schopná podstúpiť v dôsledku okolností, na ktoré nemá vplyv, nemalo by to mať negatívny vplyv na posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu, ktorú podala táto osoba, alebo na rozhodnutie o takejto žiadosti.

(21)

Kladné výsledky získané zo systému Eurodac by mal overiť vyškolený expert daktyloskopie s cieľom zaistiť presné určenie zodpovednosti podľa nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ako aj presné zistenie totožnosti osoby podozrivej zo spáchania trestného činu alebo obete trestného činu, ktorých údaje môžu byť uložené v systéme Eurodac.

(22)

Štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí požiadali o medzinárodnú ochranu v jednom členskom štáte, môžu mať mnoho rokov možnosť požiadať o medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte. Maximálna doba, počas ktorej by centrálny systém mal uchovávať údaje o odtlačkoch prstov, by preto mala byť značne dlhá. Vzhľadom na to, že väčšine štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ktorí zostali v Únii niekoľko rokov, bol po tomto období udelený trvalý pobyt alebo dokonca občianstvo členského štátu, malo by sa obdobie desiatich rokov považovať za primerané obdobie na uchovávanie údajov o odtlačkoch prstov.

(23)

V niektorých osobitných situáciách, keď nie je potrebné údaje o odtlačkoch prstov uchovávať po takú dlhú dobu, by malo byť obdobie uchovávania údajov kratšie. Údaje o odtlačkoch prstov by mali byť vymazané okamžite po tom, čo štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti bolo udelené občianstvo niektorého z členských štátov.

(24)

Je vhodné uchovávať údaje týkajúce sa tých osôb, ktorých sa týkajú údaje a ktorých odtlačky prstov boli pôvodne uložené v systéme Eurodac v čase podania ich žiadosti o medzinárodnú ochranu a ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana v členskom štáte, aby bolo možné porovnať tieto údaje s údajmi uloženými pri podaní žiadosti o medzinárodnú ochranu.

(25)

Agentúre boli zverené úlohy Komisie súvisiace s prevádzkovým riadením systému Eurodac v súlade s týmto nariadením, ako aj určité úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou, a to odo dňa, keď agentúra začala plniť svoje povinnosti, t. j. 1. decembra 2012. Agentúra by mala začať plniť úlohy, ktoré jej boli zverené týmto nariadením, a príslušné ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Okrem toho by Europol mal mať status pozorovateľa na zasadnutiach správnej rady agentúry, keď je na programe otázka v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia, ktorá sa týka sprístupnenia systému Eurodac na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov. Europol by mal mať možnosť vymenovať zástupcu do poradnej skupiny agentúry pre systém Eurodac.

(26)

Na všetkých zamestnancov pracujúcich v agentúre na záležitostiach týkajúcich sa tohto nariadenia by sa mal vzťahovať Služobný poriadok úradníkov Európskej únie („služobný poriadok úradníkov“) a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie („podmienky zamestnávania“), ktoré sú stanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (11) (spoločne ďalej len „služobný poriadok“).

(27)

Je potrebné jasne stanoviť príslušné povinnosti Komisie a agentúry vo vzťahu k centrálnemu systému a komunikačnej infraštruktúre a povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o spracovanie údajov, bezpečnosť údajov, prístup k uloženým údajom a ich opravu.

(28)

Je potrebné určiť príslušné orgány členských štátov, ako aj národný prístupový bod, prostredníctvom ktorého sa podávajú žiadosti o porovnanie s údajmi systému Eurodac a viesť zoznam operačných jednotiek v rámci určených orgánov, ktoré sú oprávnené požiadať o takéto porovnanie na osobitné účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov.

(29)

Žiadosti o porovnanie s údajmi uloženými v centrálnom systéme by mali predkladať operačné jednotky v rámci určených orgánov národnému prístupovému bodu prostredníctvom overujúceho orgánu a mali by byť odôvodnené. Operačné jednotky v rámci určených orgánov, ktoré sú oprávnené požiadať o porovnanie s údajmi systému Eurodac, by nemali plniť úlohy overujúceho orgánu. Overujúce orgány by mali konať nezávisle od určených orgánov a mali by byť zodpovedné za to, že nezávislým spôsobom zabezpečia prísne dodržiavanie podmienok prístupu ustanovených v tomto nariadení. Overujúce orgány by následne mali postúpiť žiadosť, bez predloženia jej dôvodov, o porovnanie prostredníctvom národného prístupového bodu centrálnemu systému po overení toho, že všetky podmienky prístupu sú splnené. V mimoriadne naliehavých prípadoch, keď je včasný prístup nevyhnutný v záujme reakcie na konkrétnu a skutočnú hrozbu súvisiacu s teroristickými trestnými činmi alebo inými závažnými trestnými činmi, by mal overujúci orgán žiadosť spracovať ihneď a overenie vykonať až následne.

(30)

Určený orgán a overujúci orgán môžu byť súčasťou rovnakej organizácie, ak to povoľuje vnútroštátne právo, ale overujúci orgán by mal konať nezávisle pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia.

(31)

Na účely ochrany osobných údajov a s cieľom vylúčiť systematické porovnávania, ktoré by mali byť zakázané, by malo k spracovaniu údajov systému Eurodac dochádzať iba v osobitných prípadoch a len ak je to nevyhnutné na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov. K osobitnému prípadu dochádza najmä vtedy, keď žiadosť o porovnanie súvisí s osobitnou konkrétnou situáciou alebo osobitným konkrétnym nebezpečenstvom spojeným s teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom alebo s osobitnými osobami, v prípade ktorých sa na základe vážnych dôvodov možno domnievať, že spáchajú alebo spáchali takýto čin. K osobitnému prípadu dochádza aj vtedy, keď žiadosť o porovnanie súvisí s osobou, ktorá je obeťou teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu. Určené orgány a Europol by preto mali o porovnanie so systémom Eurodac žiadať iba vtedy, keď majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že takéto porovnanie poskytne informácie, ktoré im podstatne pomôžu pri prevencii, odhaľovaní alebo vyšetrovaní teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu.

(32)

Prístup by sa mal navyše povoliť iba za podmienky, že porovnania s národnými databázami odtlačkov prstov členského štátu a s automatizovanými systémami identifikácie odtlačkov prstov všetkých ostatných členských štátov podľa rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (12), neviedli k určeniu totožnosti osoby, ktorej sa údaje týkajú. Táto podmienka si vyžaduje, aby žiadajúci členský štát vykonal porovnania s automatizovanými systémami identifikácie odtlačkov prstov všetkých ostatných členských štátov podľa rozhodnutia 2008/615/SVV, ktoré sú technicky dostupné, pokiaľ tento členský štát neposkytne opodstatnené dôvody domnievať sa, že by to neviedlo k určeniu totožnosti osoby, ktorej sa údaje týkajú. Takéto opodstatnené dôvody existujú najmä vtedy, keď osobitný prípad nemá žiadnu operačnú alebo vyšetrovaciu súvislosť s daným členským štátom. Od žiadajúceho členského štátu si uvedená podmienka vyžaduje, aby už predtým vykonal právnu a technickú implementáciu rozhodnutia 2008/615/SVV v oblasti údajov o odtlačkoch prstov, pretože nahliadnutie do systému Eurodac na účely presadzovania práva by sa malo povoliť len v prípade, že sa už uskutočnili predchádzajúce uvedené kroky.

(33)

Pred vyhľadávaním v systéme Eurodac by určené orgány mali tiež, pokiaľ sú splnené podmienky na porovnanie, nahliadnuť do vízového informačného systému podľa rozhodnutia Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (13).

(34)

Na účel efektívneho porovnania a výmeny osobných údajov by členské štáty mali plne vykonávať a využívať existujúce medzinárodné dohody, ako aj už platné právne predpisy Únie o výmene osobných údajov, najmä rozhodnutie 2008/615/SVV.

(35)

Pri uplatňovaní tohto nariadenia by mali mať členské štáty na zreteli v prvom rade najlepší záujem dieťaťa. Ak žiadajúci členský štát zistí, že údaje systému Eurodac sa týkajú maloletej osoby, žiadajúci členský štát môže tieto údaje použiť na účely presadzovania práva len v súlade so svojimi právnymi predpismi týkajúcimi sa maloletých osôb a v súlade s povinnosťou v prvom rade zohľadňovať najlepší záujem dieťaťa.

(36)

Hoci mimozmluvné záväzky Únie v súvislosti s prevádzkovaním systému Eurodac budú upravovať príslušné ustanovenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v súvislosti s prevádzkovaním tohto systému je potrebné stanoviť špecifické pravidlá pre mimozmluvné záväzky členských štátov.

(37)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to vytvorenie systému na porovnávanie údajov o odtlačkoch prstov s cieľom podpory vykonávania azylovej politiky Únie, nie je vzhľadom na jeho podstatu možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, a možno ho teda lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(38)

Na spracovávanie osobných údajov členskými štátmi, ktoré sa vykonáva v rámci uplatňovania tohto nariadenia, sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (14), s výnimkou prípadov, keď takéto spracovávanie uskutočňujú určené alebo overujúce orgány členských štátov na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov.

(39)

Spracovávanie osobných údajov orgánmi členských štátov na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov či iných závažných trestných činov v súlade s týmto nariadením by malo podliehať normám ochrany osobných údajov podľa ich vnútroštátneho práva, ktoré je v súlade s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (15).

(40)

Princípy stanovené v smernici 95/46/ES týkajúce sa ochrany práv a slobôd jednotlivcov, najmä ich práva na súkromie, by mali byť doplnené alebo upresnené vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov, najmä čo sa niektorých sektorov týka.

(41)

Prenos osobných údajov získaných členským štátom alebo Europolom podľa tohto nariadenia z centrálneho systému do akejkoľvek tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie alebo súkromného subjektu so sídlom v Únii alebo mimo nej by mal byť zakázaný, aby sa zabezpečilo rešpektovanie práva na azyl a aby žiadatelia o medzinárodnú ochranu boli chránení pred poskytnutím ich údajov tretej krajine. Z toho vyplýva, že členské štáty by nemali prenášať informácie získané z centrálneho systému týkajúce sa: členského(-ých) štátu(-ov) pôvodu; miesta a dátumu podania žiadosti o medzinárodnú ochranu; referenčného čísla používaného členským štátom pôvodu; dátumu odobratia odtlačkov prstov, ako aj dátumu, kedy členský(-é) štát(-y) odoslal(-i) údaje do systému Eurodac; identifikátora operátora; a akejkoľvek informácie o premiestnení osoby, ktorej sa týkajú údaje podľa nariadenia (EÚ) č. 604/2013. Týmto zákazom by nemalo byť dotknuté právo členských štátov prenášať takéto údaje do tretích krajín, v prípade ktorých sa uplatňuje nariadenie (EÚ) č. 604/2013, aby sa zabezpečila možnosť členských štátov spolupracovať s takýmito tretími krajinami na účely tohto nariadenia.

(42)

Vnútroštátne dozorné orgány by mali monitorovať zákonnosť spracovania osobných údajov členskými štátmi a dozorný orgán zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV by mal monitorovať zákonnosť činností spracovania údajov, ktoré vykonáva Europol.

(43)

Na spracovávanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, ktoré sa vykonáva v rámci uplatňovania tohto nariadenia, sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (16), a najmä jeho články 21 a 22 o dôvernom charaktere a bezpečnosti spracovania. Mali by sa však objasniť niektoré body týkajúce sa zodpovednosti za spracovanie údajov a dohľadu nad ochranou údajov s ohľadom na skutočnosť, že ochrana údajov predstavuje kľúčový faktor pre úspešné fungovanie systému Eurodac a že bezpečnosť údajov, vysoká technická kvalita a zákonnosť nahliadania sú nevyhnutné na zabezpečenie hladkého a riadneho fungovania systému Eurodac, a aj na uľahčenie uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 604/2013.

(44)

Osoba, ktorej sa týkajú údaje, by mala byť informovaná o tom, na aký účel budú údaje o nej spracované v systéme Eurodac, vrátane opisu cieľov nariadenia (EÚ) č. 604/2013 a použitia týchto údajov orgánmi presadzovania práva.

(45)

Je vhodné, aby vnútroštátne dozorné orgány monitorovali zákonnosť spracovávania osobných údajov členskými štátmi, zatiaľ čo Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov uvedený v nariadení (ES) č. 45/2001 by mal monitorovať činnosť inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie v súvislosti so spracovávaním osobných údajov, ktoré sa vykonáva v rámci uplatňovania tohto nariadenia.

(46)

Členské štáty, Európsky parlament, Rada a Komisia by mali zabezpečiť, aby vnútroštátne a európske dozorné orgány mohli náležite dohliadať na využívanie údajov systému Eurodac a na prístup k nim.

(47)

Je vhodné v pravidelných intervaloch monitorovať a vyhodnocovať plnenie úloh systému Eurodac vrátane toho, či prístup na účely presadzovania práva viedol k nepriamej diskriminácii žiadateľov o medzinárodnú ochranu, na čo upozornila Komisia vo svojom hodnotení súladu tohto nariadenia s Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len ako „charta“). Agentúra by mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o činnostiach centrálneho systému.

(48)

Členské štáty by mali ustanoviť systém účinných, primeraných a odradzujúcich sankcií na trestanie spracovania údajov vložených do centrálneho systému v rozpore s účelom systému Eurodac.

(49)

Je potrebné, aby boli členské štáty informované o stave konkrétnych konaní o azyle s cieľom uľahčiť riadne uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013.

(50)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v charte. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné rešpektovanie ochrany osobných údajov a práva žiadať o medzinárodnú ochranu a presadiť uplatňovanie článkov 8 a 18 charty. Toto nariadenie by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom uplatňovať.

(51)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(52)

V súlade s článkom 3 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, Spojené kráľovstvo oznámilo želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.

(53)

V súlade s článkom 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa Írsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(54)

Je vhodné obmedziť územnú pôsobnosť tohto nariadenia tak, aby zodpovedala územnej pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 604/2013,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel systému „Eurodac“

1.   Zriaďuje sa týmto systém s názvom „Eurodac“, ktorého účelom je pomáhať pri určovaní, ktorý členský štát je podľa nariadenia (EÚ) č. 604/2013, zodpovedný za preskúmanie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej v členskom štáte štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti, a inak uľahčovať uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013 za podmienok stanovených v tomto nariadení.

2.   Týmto nariadením sa taktiež stanovujú podmienky, za ktorých môžu určené orgány členských štátov a Európsky policajný úrad (Europol) požiadať o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov s údajmi uloženými v centrálnom systéme na účely presadzovania práva.

3.   Bez toho, aby bolo dotknuté spracovanie údajov určených pre systém Eurodac členským štátom pôvodu v databázach zriadených v súlade s vnútroštátnym právom tohto členského štátu, sa údaje o odtlačkoch prstov a ostatné osobné údaje môžu v systéme Eurodac spracovávať výhradne na účely stanovené v tomto nariadení a v článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 604/2013.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia:

a)

„žiadateľ o medzinárodnú ochranu“ je štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorí podali žiadosť o medzinárodnú ochranu v zmysle článku 2 písm. h) smernice 2011/95/EÚ, vo veci ktorej ešte nebolo prijaté konečné rozhodnutie;

b)

„členský štát pôvodu“ je:

i)

vo vzťahu k osobe uvedenej v článku 9 ods. 1 členský štát, ktorý zasiela osobné údaje do centrálneho systému a prijíma výsledky porovnávania;

ii)

vo vzťahu k osobe uvedenej v článku 14 ods. 1 členský štát, ktorý zasiela osobné údaje do centrálneho systému;

iii)

vo vzťahu k osobe uvedenej v článku 17 ods. 1 členský štát, ktorý zasiela osobné údaje do centrálneho systému a prijíma výsledky porovnávania;

c)

„osoba požívajúca medzinárodnú ochranu“ je štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorým bola priznaná medzinárodná ochrana v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2011/95/EÚ;

d)

„kladný výsledok“ je zhoda alebo zhody zistené centrálnym systémom porovnávaním údajov o odtlačkoch prstov uložených v počítačovej centrálnej databáze s údajmi zaslanými zo strany členského štátu v súvislosti s akoukoľvek osobou bez toho, aby tým bola dotknutá požiadavka, že členské štáty musia bezodkladne skontrolovať výsledky porovnávania podľa článku 25 ods. 4;

e)

„národný prístupový bod“ je určený vnútroštátny systém, ktorý komunikuje s centrálnym systémom;

f)

„agentúra“ je agentúra zriadená nariadením (EÚ) č. 1077/2011;

g)

„Europol“ je Európsky policajný úrad zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV;

h)

„údaje systému Eurodac“ sú všetky údaje uložené v centrálnom systéme v súlade s článkom 11 a článkom 14 ods. 2;

i)

„presadzovanie práva“ je prevencia, odhaľovanie alebo vyšetrovanie teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov;

j)

„teroristické trestné činy“ sú trestné činy podľa vnútroštátneho práva, ktoré zodpovedajú alebo sú rovnocenné trestným činom uvedeným v článkoch 1 až 4 rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV;

k)

„závažné trestné činy“ sú formy trestnej činnosti, ktoré zodpovedajú alebo sú rovnocenné trestným činom uvedeným v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV, ak sa podľa vnútroštátneho práva trestajú trestom odňatia slobody alebo ochranným opatrením s hornou hranicou v trvaní najmenej troch rokov;

l)

„údaje o odtlačkoch prstov“ sú daktyloskopické odtlačky všetkých prstov alebo aspoň ukazovákov, a ak nie sú k dispozícii odtlačky ukazovákov, tak odtlačky všetkých ostatných prstov osoby alebo daktyloskopické stopy.

2.   Pojmy vymedzené v článku 2 smernice 95/46/ES majú v tomto nariadení rovnaký význam, ak osobné údaje spracúvajú orgány členských štátov na účely stanovené v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia.

3.   Pokiaľ nie je uvedené inak, majú pojmy vymedzené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 v tomto nariadení rovnaký význam.

4.   Pojmy vymedzené v článku 2 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV majú v tomto nariadení rovnaký význam, ak osobné údaje spracúvajú orgány členských štátov na účely stanovené v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 3

Architektúra systému a základné zásady

1.   Systém Eurodac sa skladá z:

a)

počítačovej centrálnej databázy odtlačkov prstov (ďalej len „centrálny systém“), ktorú tvorí

i)

centrálna jednotka,

ii)

záložný systém a plán na zabezpečenie kontinuity činností;

b)

komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a členskými štátmi, ktorá poskytuje šifrovanú virtuálnu sieť vyhradenú pre údaje systému Eurodac (ďalej len „komunikačná infraštruktúra“).

2.   Každý členský štát má len jeden národný prístupový bod.

3.   Údaje o osobách uvedených v článku 9 ods. 1, článku 14 ods. 1 a článku 17 ods. 1, ktoré sú spracúvané v centrálnom systéme, sa spracujú v mene členského štátu pôvodu za podmienok stanovených v tomto nariadení a oddelia sa vhodnými technickými prostriedkami.

4.   Pravidlá vzťahujúce sa na systém Eurodac sa vzťahujú aj na operácie vykonávané členskými štátmi, a to od prenosu údajov do centrálneho systému po využitie výsledkov porovnávania.

5.   Postup na odobratie odtlačkov prstov sa určí a uplatní v súlade s národnými pracovnými postupmi príslušného členského štátu a v súlade so zárukami stanovenými v Charte základných práv Európskej únie, Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa.

Článok 4

Prevádzkové riadenie

1.   Za prevádzkové riadenie systému Eurodac zodpovedá agentúra.

Prevádzkové riadenie systému Eurodac pozostáva zo všetkých úloh potrebných na to, aby systém Eurodac fungoval v súlade s týmto nariadením 24 hodín denne a 7 dní v týždni vrátane údržby a technického vývoja nevyhnutného na zabezpečenie toho, aby systém fungoval na uspokojivej úrovni prevádzkovej kvality, najmä pokiaľ ide o čas potrebný na zistenie informácií z centrálneho systému. Záložný systém a plán na zabezpečenie kontinuity činností sa vypracuje s ohľadom na potreby údržby a neplánovaný výpadok systému vrátane dosahu opatrení na zabezpečenie kontinuity činností na ochranu a zabezpečenie údajov.

Agentúra v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí, aby sa pre centrálny systém využívali najlepšie dostupné a najbezpečnejšie technológie a techniky určené na základe analýzy nákladov a prínosov.

2.   Agentúra je zodpovedná za tieto úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou:

a)

dohľad;

b)

bezpečnosť;

c)

koordinácia vzťahov medzi členskými štátmi a poskytovateľom.

3.   Komisia je zodpovedná za všetky ostatné úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou než sú úlohy uvedené v odseku 2, a to najmä za:

a)

plnenie rozpočtu;

b)

nadobúdanie a obnovovanie;

c)

zmluvné záležitosti.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 služobného poriadku, agentúra uplatňuje voči všetkým svojim zamestnancom, od ktorých sa vyžaduje práca s údajmi systému Eurodac, náležité pravidlá týkajúce sa služobného tajomstva alebo iné rovnocenné povinnosti zachovania dôvernosti. Táto povinnosť sa uplatňuje aj po odchode týchto zamestnancov z úradu alebo zamestnania alebo po ukončení ich úloh.

Článok 5

Orgány členských štátov určené na účely presadzovania práva

1.   Na účely stanovené v článku 1 ods. 2 členské štáty určia orgány, ktoré sú oprávnené požiadať o porovnanie s údajmi systému Eurodac podľa tohto nariadenia. Určené orgány sú orgány členských štátov zodpovedné za prevenciu, odhaľovanie alebo vyšetrovanie teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov. Určené orgány nezahŕňajú agentúry ani jednotky výlučne zodpovedné za spravodajské informácie týkajúce sa národnej bezpečnosti.

2.   Každý členský štát vedie zoznam určených orgánov.

3.   Každý členský štát vedie zoznam operačných jednotiek v rámci určených orgánov, ktoré sú oprávnené požiadať o porovnanie s údajmi systému Eurodac prostredníctvom národného prístupového bodu.

Článok 6

Overujúce orgány členských štátov na účely presadzovania práva

1.   Na účely stanovené v článku 1 ods. 2 každý členský štát určí jeden vnútroštátny orgán alebo jednotku takéhoto orgánu, ktorý bude konať ako jeho overujúci orgán. Overujúci orgán je orgán členského štátu zodpovedný za prevenciu, odhaľovanie alebo vyšetrovanie teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov.

Určený orgán a overujúci orgán môžu byť súčasťou rovnakej organizácie, ak to povoľuje vnútroštátne právo, ale overujúci orgán musí konať nezávisle pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia. Overujúci orgán je oddelený od operačných jednotiek uvedených v článku 5 ods. 3 a neprijíma od nich pokyny, pokiaľ ide o výsledok overenia.

Členské štáty môžu určiť viac ako jeden overujúci orgán, aby mohli v súlade so svojimi ústavnými alebo právnymi požiadavkami prihliadnuť na svoje organizačné a administratívne štruktúry.

2.   Overujúci orgán zabezpečí, aby boli splnené podmienky na vyžiadanie porovnania odtlačkov prstov s údajmi systému Eurodac.

Na prijímanie a zasielanie žiadosti o prístup do systému Eurodac v súlade s článkom 19 sú oprávnení iba riadne splnomocnení zamestnanci overujúceho orgánu.

Iba overujúci orgán je oprávnený postúpiť žiadosti o porovnanie odtlačkov prstov národnému prístupovému bodu.

Článok 7

Europol

1.   Na účely stanovené v článku 1 ods. 2 Europol určí špecializovanú jednotku s riadne splnomocnenými príslušníkmi Europolu, ktorá bude konať ako jeho overujúci orgán a ktorá pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia bude konať nezávisle od určeného orgánu uvedeného v odseku 2 tohto článku a nebude prijímať od určeného orgánu pokyny, pokiaľ ide o výsledok overenia. Táto jednotka zabezpečí, aby boli splnené podmienky na vyžiadanie porovnania odtlačkov prstov s údajmi systému Eurodac. Europol po dohode s ktorýmkoľvek členským štátom určí národný prístupový bod tohto členského štátu, aby postupoval jeho žiadosti o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov centrálnemu systému.

2.   Na účely stanovené v článku 1 ods. 2 Europol určí operačnú jednotku oprávnenú predkladať žiadosti o porovnanie s údajmi systému Eurodac prostredníctvom svojho určeného národného prístupového bodu. Určený orgán je operačná jednotka Europolu, ktorá je oprávnená zbierať, uchovávať, spracúvať, analyzovať a vymieňať informácie na podporu a posilnenie opatrení členských štátov v oblasti prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov, ktoré patria do právomoci Europolu.

Článok 8

Štatistika

1.   Agentúra každý štvrťrok vypracúva štatistiku o práci centrálneho systému, ktorá obsahuje najmä:

a)

počet odoslaných súborov údajov o osobách uvedených v článku 9 ods. 1, článku 14 ods. 1 a článku 17 ods. 1;

b)

počet kladných výsledkov v prípade žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ktorí podali žiadosť o medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte;

c)

počet kladných výsledkov v prípade osôb uvedených v článku 14 ods. 1, ktoré následne podali žiadosť o medzinárodnú ochranu;

d)

počet kladných výsledkov v prípade osôb uvedených v článku 17 ods. 1, ktoré v minulosti podali žiadosť o medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte;

e)

počet údajov o odtlačkoch prstov, ktoré si centrálny systém musel od členských štátov pôvodu vyžiadať viac než raz, pretože pôvodne odoslané údaje o odtlačkoch prstov neboli vhodné na porovnávanie prostredníctvom počítačového systému na rozpoznávanie odtlačkov prstov;

f)

počet súborov údajov, ktoré boli označené, počet súborov údajov, ktorých označenie bolo zrušené, počet súborov údajov, ktoré boli blokované, a počet súborov údajov, ktoré boli odblokované v súlade s článkom 18 ods. 1 a 3;

g)

počet kladných výsledkov v prípade osôb uvedených v článku 18 ods. 1, pre ktoré boli zaznamenané kladné výsledky podľa písmen b) a d) tohto článku;

h)

počet žiadostí a kladných výsledkov uvedených v článku 20 ods. 1;

i)

počet žiadostí a kladných výsledkov uvedených v článku 21 ods. 1.

2.   Na konci každého roka sa vypracujú štatistické údaje v podobe súhrnu štvrťročných štatistík za daný rok, ktoré budú okrem iného uvádzať aj počty osôb, v prípade ktorých boli zaznamenané kladné výsledky podľa písmen b), c) a d) odseku 1. Štatistika obsahuje rozdelenie údajov podľa jednotlivých členských štátov. Výsledky sa zverejnia.

KAPITOLA II

ŽIADATELIA O MEDZINÁRODNÚ OCHRANU

Článok 9

Zber, zasielanie a porovnávanie odtlačkov prstov

1.   Každý členský štát bezodkladne odoberie odtlačky všetkých prstov každého žiadateľa o medzinárodnú ochranu vo veku aspoň 14 rokov a čo najskôr, najneskôr však do 72 hodín od podania jeho žiadosti o medzinárodnú ochranu podľa článku 20 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ich spolu s údajmi uvedenými v článku 11 písm. b) až g) tohto nariadenia odošle centrálnemu systému.

Nedodržanie 72 hodinovej lehoty nezbavuje členské štáty povinnosti odobrať odtlačky prstov a odoslať ich do centrálneho systému. Ak stav končekov prstov neumožňuje odobrať odtlačky prstov v kvalite, ktorá umožní riadne porovnanie podľa článku 25, členský štát pôvodu opätovne odoberie odtlačky prstov žiadateľa a odošle ich čo najskôr, najneskôr však do 48 hodín od ich úspešného opätovného odobratia.

2.   Odchylne od odseku 1, ak nie je možné žiadateľovi o medzinárodnú ochranu odobrať odtlačky prstov z dôvodu opatrení prijatých na zabezpečenie ochrany jeho zdravia alebo ochrany verejného zdravia, členské štáty odoberú tieto odtlačky prstov a odošlú ich čo najskôr, najneskôr však do 48 hodín od pominutia týchto zdravotných dôvodov.

V prípade závažných technických problémov môžu členské štáty predĺžiť 72 hodinovú lehotu uvedenú v odseku 1 o ďalších najviac 48 hodín s cieľom vykonať svoje národné plány na zabezpečenie kontinuity činností.

3.   Údaje o odtlačkoch prstov v zmysle článku 11 písm. a) odoslané ktorýmkoľvek členským štátom, s výnimkou údajov odoslaných v súlade s článkom 10 písm. b), sa automaticky porovnajú s údajmi o odtlačkoch prstov odoslanými ostatnými členskými štátmi, ktoré už sú uložené v centrálnom systéme.

4.   Centrálny systém na požiadanie členského štátu zabezpečí, aby sa porovnávanie uvedené v odseku 3 vzťahovalo na údaje od ostatných členských štátov, ako aj na údaje o odtlačkoch prstov, ktoré boli v minulosti odoslané tým istým členským štátom.

5.   Centrálny systém automaticky odosiela kladný alebo záporný výsledok porovnávania členskému štátu pôvodu. V prípade kladného výsledku odosiela pre všetky súbory údajov zodpovedajúce kladnému výsledku údaje uvedené v článku 11 písm. a) až k), v náležitých prípadoch spolu s označením uvedeným v článku 18 ods. 1.

Článok 10

Informácie o postavení osôb, ktorých sa údaje týkajú

Do centrálneho systému sa odosielajú nasledujúce informácie s cieľom ich uloženia v súlade s článkom 12 na účely odoslania podľa článku 9 ods. 5:

a)

ak žiadateľ o medzinárodnú ochranu alebo iná osoba uvedená v článku 18 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 604/2013 pricestuje do zodpovedného členského štátu v dôsledku odovzdania na základe rozhodnutia vyhovieť žiadosti o prijatie späť, ako je uvedené v článku 25 uvedeného nariadenia, zodpovedný členský štát aktualizuje svoj súbor údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ktoré sú uložené v súlade s článkom 11 tohto nariadenia, doplnením dátumu jej príchodu;

b)

ak žiadateľ o medzinárodnú ochranu pricestuje do zodpovedného členského štátu v dôsledku odovzdania na základe rozhodnutia vyhovieť žiadosti o jeho prevzatie, ako je uvedené v článku 22 nariadenia (EÚ) č. 604/2013, zodpovedný členský štát odošle súbor údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ktoré sú uložené v súlade s článkom 11 tohto nariadenia, pričom doplní dátum jej príchodu;

c)

len čo členský štát pôvodu preukáže, že dotknutá osoba, ktorej údaje boli uložené v systéme Eurodac v súlade s článkom 11 tohto nariadenia, opustila územie členských štátov, aktualizuje v záujme ľahšieho uplatňovania článku 19 ods. 2 a článku 20 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 svoj súbor údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ktoré sú uložené v súlade s článkom 11 tohto nariadenia, doplnením dátumu, kedy táto osoba opustila dané územie;

d)

len čo členský štát pôvodu zabezpečí, aby dotknutá osoba, ktorej údaje boli uložené v systéme Eurodac v súlade s článkom 11 tohto nariadenia, opustila územie členských štátov v súlade s rozhodnutím o návrate alebo príkazom na odsun, ktoré vydal po späťvzatí alebo zamietnutí žiadosti o medzinárodnú ochranu, ako je stanovené v článku 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 604/2013, aktualizuje svoj súbor údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ktoré sú uložené v súlade s článkom 11 tohto nariadenia, doplnením dátumu odsunu tejto osoby alebo dátumu, kedy táto osoba opustila dané územie;

e)

členský štát, ktorý sa stane zodpovedným v súlade s článkom 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 604/2013, aktualizuje svoj súbor údajov týkajúcich sa žiadateľa o medzinárodnú ochranu, ktoré sú uložené v súlade s článkom 11 tohto nariadenia, doplnením dátumu prijatia rozhodnutia o posúdení žiadosti.

Článok 11

Ukladanie údajov

Do centrálneho systému sa ukladajú výhradne tieto údaje:

a)

údaje o odtlačkoch prstov;

b)

členský štát pôvodu, miesto a dátum podania žiadosti o medzinárodnú ochranu; v prípadoch uvedených v článku 10 písm. b) zodpovedá dátum podania žiadosti dátumu uvedenému členským štátom, ktorý odovzdal žiadateľa;

c)

pohlavie;

d)

referenčné číslo používané členským štátom pôvodu;

e)

dátum odobratia odtlačkov prstov;

f)

dátum odoslania údajov do centrálneho systému;

g)

identifikátor operátora;

h)

v náležitých prípadoch, v súlade s článkom 10 písm. a) alebo b) dátum príchodu dotknutej osoby po jej úspešnom odovzdaní;

i)

v náležitých prípadoch, v súlade s článkom 10 písm. c) dátum, kedy dotknutá osoba opustila územie členských štátov;

j)

v náležitých prípadoch, v súlade s článkom 10 písm. d) dátum, kedy dotknutá osoba opustila územie členských štátov alebo dátum jej odsunu z tohto územia;

k)

v náležitých prípadoch, v súlade s článkom 10 písm. e) dátum prijatia rozhodnutia o posúdení žiadosti.

Článok 12

Uchovávanie údajov

1.   Každý súbor údajov, tak ako je uvedený v článku 11, sa uchováva v centrálnom systéme počas desiatich rokov odo dňa odobratia odtlačkov prstov.

2.   Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 1 centrálny systém automaticky tieto údaje z centrálneho systému vymaže.

Článok 13

Predčasný výmaz údajov

1.   Údaje týkajúce sa osoby, ktorá nadobudla občianstvo ktoréhokoľvek z členských štátov pred uplynutím obdobia uvedeného v článku 12 ods. 1, sa v súlade s článkom 27 ods. 4 vymažú z centrálneho systému ihneď, ako členský štát pôvodu zistí, že dotknutá osoba toto občianstvo nadobudla.

2.   Centrálny systém čo najskôr, avšak najneskôr do 72 hodín, informuje všetky členské štáty pôvodu o výmaze údajov v súlade s odsekom 1 iným členským štátom pôvodu, ktorý zaznamenal kladný výsledok s údajmi, ktoré tieto štáty odoslali v súvislosti s osobami uvedenými v článku 9 ods. 1 alebo článku 14 ods. 1.

KAPITOLA III

ŠTÁTNI PRÍSLUŠNÍCI TRETÍCH KRAJÍN ALEBO OSOBY BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI ZADRŽANÍ V SÚVISLOSTI S NEZÁKONNÝM PREKROČENÍM VONKAJŠÍCH HRANÍC

Článok 14

Zber a zasielanie údajov o odtlačkoch prstov

1.   Každý členský štát bezodkladne odoberie odtlačky všetkých prstov každého štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti vo veku aspoň 14 rokov zadržaných príslušnými kontrolnými orgánmi v súvislosti s nezákonným prekročením pozemných, vodných alebo vzdušných hraníc daného členského štátu a pochádzajúcich z tretej krajiny, ktorí neboli vrátení späť alebo ktorí zostali fyzicky na území členských štátov a ktorí neboli umiestnení do väzby, neboli zadržaní alebo zaistení počas celého obdobia medzi zadržaním a odsunom na základe rozhodnutia o ich vrátení.

2.   Dotknutý členský štát v súvislosti s každým štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti tak, ako sú uvedení v odseku 1, ktorí neboli vrátení späť, čo najskôr, avšak najneskôr do 72 hodín od zadržania, odošle centrálnemu systému tieto údaje:

a)

údaje o odtlačkoch prstov;

b)

členský štát pôvodu, miesto a dátum zadržania;

c)

pohlavie;

d)

referenčné číslo používané členským štátom pôvodu;

e)

dátum odobratia odtlačkov prstov;

f)

dátum odoslania údajov do centrálneho systému;

g)

identifikátor operátora.

3.   Odchylne od odseku 2 sa údaje uvedené v odseku 2 a týkajúce sa zadržaných osôb, ako sú opísané v odseku 1, ktoré fyzicky zostávajú na území členských štátov, ale sa nachádzajú vo väzbe, sú zadržané alebo zaistené na obdobie dlhšie ako 72 hodín, odošlú pred ich prepustením z väzby, zadržania alebo zaistenia.

4.   Nedodržanie 72 hodinovej lehoty uvedenej v odseku 2 tohto článku nezbavuje členské štáty povinnosti odobrať odtlačky prstov a odoslať ich do centrálneho systému. Ak stav končekov prstov neumožňuje odobrať odtlačky prstov v kvalite, ktorá umožní riadne porovnanie podľa článku 25, členský štát pôvodu opätovne odoberie odtlačky prstov zadržaných osôb, ako sú opísané v odseku 1 tohto článku, a odošle ich opätovne čo najskôr, najneskôr však do 48 hodín od ich úspešného opätovného odobratia.

5.   Odchylne od odseku 1, ak nie je možné zadržanej osobe odobrať odtlačky prstov z dôvodu opatrení prijatých na zabezpečenie ochrany jej zdravia alebo ochrany verejného zdravia, príslušný členský štát tieto odtlačky prstov odoberie a odošle čo najskôr, najneskôr však do 48 hodín od pominutia týchto zdravotných dôvodov.

V prípade závažných technických problémov môžu členské štáty predĺžiť 72 hodinovú lehotu uvedenú v odseku 2 o ďalších najviac 48 hodín s cieľom vykonať svoje národné plány na zabezpečenie kontinuity činností.

Článok 15

Ukladanie údajov

1.   Údaje uvedené v článku 14 ods. 2 sa ukladajú do centrálneho systému.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 8, sa údaje odoslané do centrálneho systému v súlade s článkom 14 ods. 2 ukladajú výhradne na účely porovnávania s údajmi o žiadateľoch o medzinárodnú ochranu následne odoslanými do centrálneho systému a na účely stanovené v článku 1 ods. 2.

Centrálny systém neporovnáva údaje, ktoré mu boli odoslané v súlade s článkom 14 ods. 2 so žiadnymi údajmi, ktoré boli už predtým uložené v centrálnom systéme, ani s údajmi, ktoré boli do centrálneho systému následne odoslané v súlade s článkom 14 ods. 2.

2.   Pokiaľ ide o porovnávanie údajov o žiadateľoch o medzinárodnú ochranu následne odoslaných do centrálneho systému s údajmi uvedenými v odseku 1, platia postupy stanovené v článku 9 ods. 3 a 5 a v článku 25 ods. 4.

Článok 16

Uchovávanie údajov

1.   Každý súbor údajov týkajúci sa štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti uvedených v článku 14 ods. 1 sa uchováva v centrálnom systéme počas obdobia 18 mesiacov odo dňa odobratia odtlačkov prstov. Po uplynutí tohto obdobia centrálny systém automaticky takéto údaje vymaže.

2.   V súlade s článkom 28 ods. 3 sa z centrálneho systému vymažú údaje týkajúce sa štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti uvedených v článku 14 ods. 1, hneď ako členský štát pôvodu pred uplynutím obdobia 18 mesiacov uvedeného v odseku 1 tohto článku zistí jednu z nasledujúcich skutočností:

a)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti bolo vydané povolenie na pobyt;

b)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti opustili územie členských štátov;

c)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti nadobudli občianstvo niektorého z členských štátov.

3.   Centrálny systém čo najskôr, avšak najneskôr do 72 hodín, informuje všetky členské štáty pôvodu o výmaze údajov z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) alebo b) tohto článku iným členským štátom pôvodu, ktorý zaznamenal kladný výsledok s údajmi, ktoré tieto členské štáty odoslali v súvislosti s osobami uvedenými v článku 14 ods. 1.

4.   Centrálny systém čo najskôr, avšak najneskôr do 72 hodín, informuje všetky členské štáty pôvodu o výmaze údajov z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. c) tohto článku iným členským štátom pôvodu, ktorý zaznamenal kladný výsledok s údajmi, ktoré tieto členské štáty odoslali v súvislosti s osobami uvedenými v článku 9 ods. 1 alebo článku 14 ods. 1.

KAPITOLA IV

ŠTÁTNI PRÍSLUŠNÍCI TRETÍCH KRAJÍN ALEBO OSOBY BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI S NEOPRÁVNENÝM POBYTOM V NIEKTOROM Z ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 17

Porovnávanie údajov o odtlačkoch prstov

1.   Na účely kontroly, či štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti s neoprávneným pobytom na jeho území podali v minulosti žiadosť o medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte, môže členský štát odoslať do centrálneho systému akékoľvek údaje o odtlačkoch prstov týkajúce sa odtlačkov prstov, ktoré mohol odobrať ktorémukoľvek takémuto štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti vo veku aspoň 14 rokov, spolu s referenčným číslom používaným daným členským štátom.

Vo všeobecnosti existujú dôvody kontrolovať, či štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti v minulosti podali žiadosť o medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte, ak:

a)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti vyhlásia, že podali žiadosť o medzinárodnú ochranu, avšak neuvedú členský štát, v ktorom žiadosť podali;

b)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti nežiadajú o medzinárodnú ochranu, ale namietajú voči vráteniu späť do svojej krajiny pôvodu tvrdením, že by sa ocitli v nebezpečenstve, alebo

c)

sa štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti inak snažia zabrániť svojmu odsunu tým, že odmietajú spolupracovať pri zisťovaní svojej totožnosti, najmä tým, že sa nepreukážu dokladmi totožnosti alebo sa preukážu sfalšovanými dokladmi totožnosti.

2.   Ak sa členské štáty podieľajú na postupe uvedenom v odseku 1, zašlú centrálnemu systému údaje o odtlačkoch prstov týkajúce sa všetkých prstov alebo aspoň ukazovákov a, ak tieto chýbajú, odtlačky všetkých ostatných prstov štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti uvedených v odseku 1.

3.   Údaje o odtlačkoch prstov štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti uvedených v odseku 1 sa odosielajú centrálnemu systému výhradne na účel ich porovnávania s údajmi o odtlačkoch prstov žiadateľov o medzinárodnú ochranu odoslanými ostatnými členskými štátmi, ktoré už sú uložené v centrálnom systéme.

Údaje o odtlačkoch prstov takýchto štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti sa neukladajú do centrálneho systému, ani sa neporovnávajú s údajmi odoslanými do centrálneho systému v súlade s článkom 14 ods. 2.

4.   Keď boli výsledky porovnania údajov o odtlačkoch prstov odoslané členskému štátu pôvodu, záznam o vyhľadávaní uchováva centrálny systém iba na účely článku 28. Členské štáty ani centrálny systém nesmú uchovávať žiadne iné záznamy z vyhľadávania na iné, než tieto účely.

5.   Pokiaľ ide o porovnávanie údajov o odtlačkoch prstov odoslaných podľa tohto článku s údajmi o odtlačkoch prstov žiadateľov o medzinárodnú ochranu odoslanými ostatnými členskými štátmi, ktoré už sú uchovávané v centrálnom systéme, platia postupy stanovené v článku 9 ods. 3 a 5 a v článku 25 ods. 4.

KAPITOLA V

OSOBY POŽÍVAJÚCE MEDZINÁRODNÚ OCHRANU

Článok 18

Označovanie údajov

1.   Členský štát pôvodu, ktorý poskytol medzinárodnú ochranu žiadateľovi o medzinárodnú ochranu, ktorého údaje boli v minulosti uložené podľa článku 11 do centrálneho systému, označí na účely stanovené v článku 1 ods. 1 príslušné údaje v súlade s požiadavkami na elektronickú komunikáciu s centrálnym systémom, ktoré stanoví agentúra. Toto označenie sa uloží do centrálneho systému v súlade s článkom 12 na účely odoslania podľa článku 9 ods. 5. Centrálny systém informuje všetky členské štáty pôvodu o označení údajov iným členským štátom pôvodu, ktorý zaznamenal kladný výsledok s údajmi odoslanými členskými štátmi v súvislosti s osobami uvedenými v článku 9 ods. 1 alebo článku 14 ods. 1. Tieto členské štáty pôvodu tiež označia zodpovedajúce súbory údajov.

2.   Údaje osôb požívajúcich medzinárodnú ochranu uchovávané v centrálnom systéme a označené podľa odseku 1 tohto článku sa sprístupnia na porovnanie na účely stanovené v článku 1 ods. 2 počas obdobia troch rokov odo dňa, keď bola medzinárodná ochrana poskytnutá osobe, ktorej sa údaje týkajú.

V prípade kladného výsledku centrálny systém odošle údaje uvedené v článku 11 písm. a) až k) v súvislosti so všetkými súbormi údajov zodpovedajúcimi kladnému výsledku. Centrálny systém neodosiela označenie uvedené v odseku 1 tohto článku. Po uplynutí obdobia troch rokov centrálny systém automaticky zablokuje odoslanie týchto údajov v prípade žiadosti o porovnanie na účely stanovené v článku 1 ods. 2, pričom tieto údaje ponechá sprístupnené na porovnanie na účely stanovené v článku 1 ods. 1, až kým sa nevymažú. Blokované údaje sa nesmú odosielať a centrálny systém vráti žiadajúcemu členskému štátu v prípade kladného výsledku záporný výsledok.

3.   Členský štát pôvodu zruší označenie alebo blokovanie údajov týkajúcich sa štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktorých údaje boli predtým označené alebo blokované v súlade s odsekom 1 alebo 2 tohto článku, ak je postavenie tohto štátneho príslušníka tretej krajiny alebo tejto osoby bez štátnej príslušnosti zrušené alebo ukončené alebo je obnovenie jeho postavenia odmietnuté podľa článkov 14 alebo 19 smernice 2011/95/EÚ.

KAPITOLA VI

POSTUP PRE POROVNANIE A ODOSIELANIE ÚDAJOV NA ÚČELY PRESADZOVANIA PRÁVA

Článok 19

Postup porovnania údajov o odtlačkoch prstov s údajmi systému Eurodac

1.   Na účely stanovené v článku 1 ods. 2 môžu určené orgány uvedené v článku 5 ods. 1 a v článku 7 ods. 2 overujúcemu orgánu predložiť odôvodnenú elektronickú žiadosť podľa článku 20 ods. 1 spoločne s referenčným číslom, ktoré používajú, o odoslanie údajov o odtlačkoch prstov na porovnanie do centrálneho systému prostredníctvom národného prístupového bodu. Overujúci orgán po prijatí takejto žiadosti overí, či sú primerane splnené všetky podmienky žiadosti o porovnanie uvedené v článkoch 20 alebo 21.

2.   Ak sú splnené všetky podmienky žiadosti o porovnanie uvedené v článkoch 20 alebo 21, overujúci orgán odošle žiadosť o porovnanie národnému prístupovému bodu, ktorý ju postúpi centrálnemu systému v súlade s článkom 9 ods. 3 a 5 na účel porovnania s údajmi odoslanými centrálnemu systému podľa článku 9 ods. 1 a článku 14 ods. 2.

3.   V mimoriadne naliehavých prípadoch, keď je potrebné zamedziť bezprostrednému nebezpečenstvu súvisiacemu s teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, môže overujúci orgán odoslať údaje o odtlačkoch prstov národnému prístupovému bodu na porovnanie ihneď po prijatí žiadosti určeného orgánu a overiť až následne, či sú splnené všetky podmienky žiadosti o porovnanie uvedené v článku 20 alebo článku 21 a či mimoriadne naliehavý prípad skutočne vznikol. Následné overenie sa uskutoční bezodkladne po spracovaní žiadosti.

4.   Ak sa následným overením zistí, že prístup k údajom systému Eurodac nebol odôvodnený, všetky orgány, ktoré mali prístup k takýmto údajom, vymažú informácie získané zo systému Eurodac a o tomto výmaze informujú overujúci orgán.

Článok 20

Podmienky prístupu určených orgánov do systému Eurodac

1.   Na účely stanovené v článku 1 ods. 2 určené orgány môžu predložiť odôvodnenú elektronickú žiadosť o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov s údajmi uchovávanými v centrálnom systéme v rámci svojich právomocí iba vtedy, ak porovnávanie s nasledujúcimi databázami neviedlo k zisteniu totožnosti osoby, ktorej sa údaje týkajú:

vnútroštátne databázy odtlačkov prstov;

automatizované systémy identifikácie odtlačkov prstov všetkých ostatných členských štátov podľa rozhodnutia 2008/615/SVV, ak sú porovnania technicky dostupné, pokiaľ neexistujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že by porovnanie s takými systémami neviedlo k zisteniu totožnosti osoby, ktorej sa údaje týkajú. Tieto opodstatnené dôvody sa zahrnú do odôvodnenej elektronickej žiadosti o porovnanie s údajmi systému Eurodac, ktorú odošle určený orgán overujúcemu orgánu; a

vízový informačný systém za predpokladu, že sú splnené podmienky na takéto porovnanie stanovené v rozhodnutí 2008/633/SVV;

a ak sú splnené tieto kumulatívne podmienky:

a)

porovnanie je nevyhnutné na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov, čo znamená, že existuje nadradený záujem verejnej bezpečnosti, na základe ktorého je vyhľadávanie v databáze primerané;

b)

porovnanie je nevyhnutné v osobitnom prípade (t.j. systematické porovnávania sa nesmú uskutočňovať); a

c)

existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že porovnanie podstatne prispeje k prevencii, odhaleniu alebo vyšetrovaniu predmetných trestných činov. Tieto opodstatnené dôvody existujú najmä vtedy, ak existuje dôvodné podozrenie, že osoba podozrivá zo spáchania teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu, jeho páchateľ alebo obeť patria do niektorej kategórie, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie.

2.   Žiadosti o porovnanie s údajmi systému Eurodac sú obmedzené na vyhľadávanie s údajmi o odtlačkoch prstov.

Článok 21

Podmienky prístupu Europolu do systému Eurodac

1.   Na účely stanovené v článku 1 ods. 2 môže určený orgán Europolu predložiť odôvodnenú elektronickú žiadosť o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov s údajmi uchovávanými v centrálnom systéme v rámci právomocí Europolu a vtedy, ak sú nevyhnutné pre plnenie úloh Europolu, a to iba v prípade, že porovnania s údajmi o odtlačkoch prstov uchovávanými v systémoch spracovania informácií, ktoré sú technicky a právne dostupné Europolu, neviedli k zisteniu totožnosti osoby, ktorej sa údaje týkajú, a keď sú splnené tieto kumulatívne podmienky:

a)

porovnanie je nevyhnutné na podporu a posilnenie opatrení členských štátov v oblasti prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov, ktoré patria do právomoci Europolu, čo znamená, že existuje nadradený záujem verejnej bezpečnosti, na základe ktorého je vyhľadávanie v databáze primerané;

b)

porovnanie je nevyhnutné v osobitnom prípade (t. j. systematické porovnávania sa nesmú uskutočňovať); a

c)

existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že porovnanie podstatne prispeje k prevencii, odhaleniu alebo vyšetrovaniu predmetných trestných činov. Tieto opodstatnené dôvody existujú najmä vtedy, ak existuje dôvodné podozrenie, že osoba podozrivá zo spáchania teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu, jeho páchateľ alebo obeť patria do niektorej kategórie, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie.

2.   Žiadosti o porovnanie s údajmi systému Eurodac sú obmedzené na porovnanie údajov o odtlačkoch prstov.

3.   Spracovanie informácií, ktoré Europol získa z porovnania s údajmi systému Eurodac, podlieha povoleniu členského štátu pôvodu. Toto povolenie sa získava prostredníctvom vnútroštátnej jednotky Europolu tohto členského štátu.

Článok 22

Komunikácia medzi určenými orgánmi, overujúcimi orgánmi a národnými prístupovými bodmi

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 26, musí byť komunikácia medzi určenými orgánmi, overujúcimi orgánmi a národnými prístupovými bodmi bezpečná a prebiehať elektronicky.

2.   Na účely stanovené v článku 1 ods. 2 členské štáty spracúvajú odtlačky prstov digitálne a odosielajú ich vo formáte údajov uvedenom v prílohe I, aby sa zabezpečilo, že porovnanie bude možné vykonať počítačovým systémom na rozpoznávanie odtlačkov prstov.

KAPITOLA VII

SPRACOVÁVANIE ÚDAJOV, OCHRANA ÚDAJOV A ZODPOVEDNOSŤ

Článok 23

Zodpovednosť za spracovávanie údajov

1.   Členský štát pôvodu je zodpovedný za zabezpečenie:

a)

zákonného odobratia odtlačkov prstov;

b)

zákonného odoslania údajov o odtlačkoch prstov a ostatných údajov uvedených v článku 11, článku 14 ods. 2 a článku 17 ods. 2 do centrálneho systému;

c)

presnosti a aktuálnosti údajov v čase ich odoslania do centrálneho systému;

d)

zákonného ukladania, uchovávania, opravovania a vymazávania údajov z centrálneho systému bez toho, aby boli dotknuté povinnosti agentúry;

e)

zákonného spracovania výsledkov porovnávania údajov o odtlačkoch prstov odoslaných z centrálneho systému.

2.   Členský štát pôvodu v súlade s článkom 34 zabezpečí bezpečnosť údajov uvedených v odseku 1 pred odosielaním a počas ich odosielania do centrálneho systému, ako aj bezpečnosť údajov, ktoré prijíma z centrálneho systému.

3.   Členský štát pôvodu je zodpovedný za konečnú identifikáciu údajov v súlade s článkom 25 ods. 4.

4.   Agentúra zabezpečí, aby centrálny systém pracoval v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Agentúra najmä:

a)

prijíma opatrenia zabezpečujúce, aby osoby pracujúce s centrálnym systémom spracúvali údaje v ňom uložené výhradne v súlade s účelmi systému Eurodac tak, ako sú stanovené v článku 1;

b)

prijíma opatrenia potrebné na zabezpečenie bezpečnosti centrálneho systému podľa článku 34;

c)

zabezpečuje, aby k centrálnemu systému mali prístup iba osoby oprávnené s ním pracovať bez toho, aby boli dotknuté právomoci európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Agentúra informuje Európsky parlament a Radu, ako aj európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, o opatreniach, ktoré prijme v súlade s prvým pododsekom.

Článok 24

Odosielanie

1.   Odtlačky prstov sa digitálne spracujú a odošlú vo formáte údajov uvedenom v prílohe I. Pokiaľ to bude nevyhnutné pre efektívnu prevádzku centrálneho systému, agentúra ustanoví technické požiadavky na odosielanie formátu údajov členskými štátmi do centrálneho systému a naopak. Agentúra zabezpečí, aby údaje o odtlačkoch prstov odoslané členskými štátmi bolo možné porovnávať prostredníctvom počítačového systému na rozpoznávanie odtlačkov prstov.

2.   Členské štáty odosielajú údaje uvedené v článku 11, článku 14 ods. 2 a článku 17 ods. 2 elektronicky. Údaje uvedené v článku 11 a v článku 14 ods. 2 sa automaticky ukladajú do centrálneho systému. Pokiaľ to bude nevyhnutné pre efektívnu prevádzku centrálneho systému, agentúra stanoví technické požiadavky na zabezpečenie toho, aby sa údaje mohli riadne elektronicky odosielať z členských štátov do centrálneho systému a naopak.

3.   Referenčné číslo uvedené v článku 11 písm. d), článku 14 ods. 2 písm. d), článku 17 ods. 1 a článku 19 ods. 1 umožňuje dať údaje do jednoznačnej spojitosti s jednou konkrétnou osobou a s členským štátom, ktorý údaje odosiela. Okrem toho to umožní povedať, či sa tieto údaje vzťahujú na osobu uvedenú v článku 9 ods. 1, článku 14 ods. 1 alebo článku 17 ods. 1.

4.   Referenčné číslo sa začína identifikačným písmenom alebo písmenami, podľa ktorých sa v súlade s normou uvedenou v prílohe I identifikuje členský štát odosielajúci údaje. Za identifikačným písmenom alebo písmenami nasleduje identifikácia kategórie osoby alebo žiadosti. „1“ sa vzťahuje na údaje týkajúce sa osôb uvedených v článku 9 ods. 1, „2“ na osoby uvedené v článku 14 ods. 1, „3“ na osoby uvedené v článku 17 ods. 1, „4“ na žiadosti uvedené v článku 20, „5“ na žiadosti uvedené v článku 21 a „9“ na žiadosti uvedené v článku 29.

5.   Agentúra ustanoví technické postupy potrebné pre členské štáty na zabezpečenie toho, aby centrálny systém dostával jednoznačné údaje.

6   Centrálny systém čo najskôr potvrdí príjem odoslaných údajov. Na tento účel agentúra ustanoví potrebné technické požiadavky na zabezpečenie toho, že členské štáty dostanú potvrdenie o príjme, ak o to požiadajú.

Článok 25

Vykonávanie porovnávania a odoslanie výsledkov

1.   Členské štáty zabezpečia odoslanie údajov o odtlačkoch prstov v primeranej kvalite na účel porovnania prostredníctvom počítačového systému na rozpoznávanie odtlačkov prstov. Keďže je potrebné zabezpečiť, aby boli výsledky porovnania centrálnym systémom na veľmi vysokej úrovni presnosti, agentúra určí zodpovedajúcu kvalitu odosielaných údajov o odtlačkoch prstov. Centrálny systém čo najskôr skontroluje kvalitu odoslaných údajov o odtlačkoch prstov. Ak údaje o odtlačkoch prstov nedovoľujú ich porovnanie za použitia počítačového systému na rozpoznávanie odtlačkov prstov, centrálny systém informuje dotknutý členský štát. Tento členský štát potom odošle údaje o odtlačkoch prstov zodpovedajúcej kvality, pričom použije to isté referenčné číslo, ktoré mal predchádzajúci súbor údajov o odtlačkoch prstov.

2.   Centrálny systém vykoná porovnanie v poradí, v akom žiadosti prichádzajú. Každá žiadosť sa musí vybaviť do 24 hodín. Členský štát môže z dôvodov súvisiacich s vnútroštátnym právom požiadať o vykonanie mimoriadne naliehavého porovnania do jednej hodiny. Keď nie je možné dodržať tieto lehoty kvôli okolnostiam, ktoré sú mimo pôsobnosti agentúry, centrálny systém spracuje žiadosť ako prioritnú vec, hneď ako tieto okolnosti pominú. V takýchto prípadoch, pokiaľ to bude nevyhnutné pre efektívnu prevádzku centrálneho systému, stanoví agentúra kritériá na prednostné vybavovanie žiadostí.

3.   Pokiaľ to bude nevyhnutné pre efektívnu prevádzku centrálneho systému, agentúra stanoví prevádzkové postupy pre spracovanie prijatých údajov a pre odoslanie výsledku porovnania.

4.   V prijímajúcom členskom štáte výsledky porovnávania okamžite skontroluje expert daktyloskopie, ako je vymedzený v jeho vnútroštátnych predpisoch, ktorý je osobitne vyškolený v oblasti daktyloskopickej identifikácie na účely stanovené v tomto nariadení. Na účely stanovené v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia konečné stanovenie totožnosti vykoná členský štát pôvodu v spolupráci s ostatnými dotknutými členskými štátmi podľa článku 34 nariadenia (EÚ) č. 604/2013.

Informácie prijaté z centrálneho systému týkajúce sa ostatných údajov, o ktorých sa zistí, že sú nespoľahlivé, sa vymažú okamžite po zistení ich nespoľahlivosti.

5.   Ak z konečného stanovenia totožnosti v súlade s odsekom 4 vyplynie, že výsledok porovnania prijatý z centrálneho systému nezodpovedá údajom o odtlačkoch prstov zaslaným na porovnanie, členské štáty ihneď vymažú výsledok porovnania a oznámia túto skutočnosť Komisii a agentúre čo najskôr, najneskôr však do troch pracovných dní.

Článok 26

Komunikácia medzi členskými štátmi a centrálnym systémom

Na odoslanie údajov z členských štátov do centrálneho systému a naopak sa používa komunikačná infraštruktúra. Pokiaľ to bude potrebné pre efektívnu prevádzku centrálneho systému, stanoví agentúra technické postupy potrebné pre používanie komunikačnej infraštruktúry.

Článok 27

Prístup k údajom uloženým v systéme Eurodac, ich oprava alebo výmaz

1.   Členský štát pôvodu má prístup k údajom, ktoré odoslal a ktoré sú uložené v centrálnom systéme v súlade s týmto nariadením.

Žiadny členský štát nemôže vyhľadávať údaje odoslané iným členským štátom, ani takéto údaje prijímať, s výnimkou údajov vyplývajúcich z porovnávania uvedeného v článku 9 ods. 5.

2.   Orgány členských štátov, ktoré majú v súlade s odsekom 1 tohto článku prístup k údajom uloženým v centrálnom systéme, sú orgány určené jednotlivými členskými štátmi na účely stanovené v článku 1 ods. 1. V rámci tohto určenia sa stanoví konkrétna jednotka zodpovedná za vykonávanie úloh súvisiacich s uplatňovaním tohto nariadenia. Každý členský štát bezodkladne oznámi Komisii a agentúre zoznam týchto jednotiek a akékoľvek zmeny tohto zoznamu. Agentúra uverejní konsolidovaný zoznam v Úradnom vestníku Európskej únie. V prípade zmien zoznamu agentúra raz ročne uverejní aktualizovaný konsolidovaný zoznam na internete.

3.   Výhradne členský štát pôvodu má právo meniť údaje, ktoré odoslal do centrálneho systému, a to tak, že ich opraví, doplní alebo vymaže bez toho, aby bol dotknutý výmaz vykonávaný v súlade s článkom 12 ods. 2 alebo článkom 16 ods. 1.

4.   Ak má členský štát alebo agentúra dôkazy svedčiace o tom, že údaje uložené v centrálnom systéme sú fakticky nepresné, upovedomí o tom čo najskôr členský štát pôvodu.

Ak má ktorýkoľvek členský štát dôkazy svedčiace o tom, že údaje boli do centrálneho systému uložené v rozpore s týmto nariadením, čo najskôr o tom upovedomí agentúru, Komisiu a členský štát pôvodu. Členský štát pôvodu skontroluje príslušné údaje, a ak je to potrebné, bezodkladne ich zmení alebo vymaže.

5.   Agentúra nesmie údaje uložené v centrálnom systéme odoslať alebo sprístupniť orgánom akejkoľvek tretej krajiny. Tento zákaz sa nevzťahuje na odosielanie takých údajov do tretích krajín, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 604/2013.

Článok 28

Vedenie záznamov

1.   Agentúra vedie záznamy všetkých operácií spracovania údajov v centrálnom systéme. Takéto záznamy obsahujú účel, dátum a čas prístupu k údajom, odoslané údaje, údaje použité na prehľadávanie a názov jednotky, ktorá údaje vkladala alebo vyhľadávala, ako aj mená zodpovedných osôb.

2.   Záznamy uvedené v odseku 1 tohto článku možno použiť výhradne na monitorovanie zákonnosti spracovania údajov vzhľadom na ochranu údajov, ako aj s cieľom zaistiť bezpečnosť údajov podľa článku 34. Záznamy musia byť primeranými opatreniami chránené voči neoprávnenému prístupu a vymazané po uplynutí jedného roka od uplynutia obdobia uchovávania uvedeného v článku 12 ods. 1 a v článku 16 ods. 1, ak nie sú potrebné pre monitorovacie postupy, ktoré sa už začali.

3.   Na účely stanovené v článku 1 ods. 1 každý členský štát prijme vo vzťahu k svojmu vnútroštátnemu systému opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku. Každý členský štát okrem toho vedie záznamy o zamestnancoch, ktorí sú riadne oprávnení na vkladanie alebo vyhľadávanie údajov.

Článok 29

Práva osôb, ktorých sa údaje týkajú

1.   Členský štát pôvodu informuje osobu, na ktorú sa vzťahuje článok 9 ods. 1, článok 14 ods. 1 alebo článok 17 ods. 1, písomne a v prípade potreby ústne v jazyku, ktorému táto osoba rozumie alebo o ktorom sa dá odôvodnene predpokladať, že mu táto osoba rozumie, o:

a)

totožnosti kontrolóra v zmysle článku 2 písm. d) smernice 95/46/ES a jeho zástupcu, ak existuje;

b)

účele, na ktorý sa budú údaje o tejto osobe v systéme Eurodac spracúvať, vrátane opisu cieľov nariadenia (EÚ) č. 604/2013 v súlade s článkom 4 uvedeného nariadenia a vysvetlenia skutočnosti, že členské štáty a Europol môžu mať prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva, a to ľahko pochopiteľným spôsobom, s použitím jasného a jednoduchého jazyka;

c)

príjemcoch údajov;

d)

povinnosti nechať si odobrať odtlačky prstov, pokiaľ ide o osobu, na ktorú sa vzťahuje článok 9 ods. 1 alebo článok 14 ods. 1;

e)

práve na prístup k údajom, ktoré sa týkajú danej osoby, a práve žiadať opravu nesprávnych údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo žiadať vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré boli spracované v rozpore so zákonom, ako aj o práve na informácie o postupoch vykonávania týchto práv vrátane kontaktných údajov kontrolóra a vnútroštátnych dozorných orgánov uvedených v článku 30 ods. 1.

2.   V prípade osoby, na ktorú sa vzťahuje článok 9 ods. 1 alebo článok 14 ods. 1, sa informácie uvedené v odseku 1 tohto článku poskytujú v čase odobratia jej odtlačkov prstov.

V prípade osoby, na ktorú sa vzťahuje článok 17 ods. 1, sa informácie uvedené v odseku 1 tohto článku poskytujú najneskôr v čase odoslania údajov týkajúcich sa takejto osoby do centrálneho systému. Táto povinnosť neplatí v prípade, keď sa poskytnutie týchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie.

Ak je osoba, na ktorú sa vzťahuje článok 9 ods. 1, článok 14 ods. 1 a článok 17 ods. 1 maloletou osobou, členské štáty jej poskytnú informácie spôsobom primeraným jej veku.

3.   Spoločný informačný materiál, ktorého obsahom budú prinajmenšom informácie uvedené v odseku 1 tohto článku a informácie uvedené v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 604/2013, sa vypracuje v súlade s postupom uvedeným v článku 44 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Tento informačný materiál je jasný a jednoduchý a napísaný v jazyku, ktorému daná osoba rozumie alebo o ktorom možno odôvodnene predpokladať, že mu rozumie.

Informačný materiál je vytvorený tak, aby ho členské štáty mohli doplniť o ďalšie informácie týkajúce sa konkrétneho členského štátu. Informácie týkajúce sa konkrétneho členského štátu zahrnujú prinajmenšom informácie o právach osoby, ktorej sa údaje týkajú, o možnostiach pomoci vnútroštátnych dozorných orgánov, ako aj kontaktné údaje kontrolóra a vnútroštátnych dozorných orgánov.

4.   Na účely stanovené v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia v ktoromkoľvek členskom štáte môže ktorákoľvek osoba, ktorej sa údaje týkajú, v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi daného štátu vykonávať práva stanovené v článku 12 smernice 95/46/ES.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť poskytovať ostatné informácie v súlade s článkom 12 písm. a) smernice 95/46/ES, má osoba, ktorej sa údaje týkajú, právo získať informácie o údajoch, ktoré sa jej týkajú, a uložených v centrálnom systéme, a o členskom štáte, ktorý ich do centrálneho systému odoslal. Takýto prístup k údajom môže udeliť výhradne členský štát.

5.   Na účely stanovené v článku 1 ods. 1 v ktoromkoľvek členskom štáte môže ktorákoľvek osoba požiadať o opravu fakticky nepresných údajov alebo výmaz nezákonne uložených údajov. Opravu a výmaz vykoná bez zbytočného odkladu a v súlade so svojimi zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi členský štát, ktorý údaje odoslal.

6.   Na účely stanovené v článku 1 ods. 1, ak sa práva na opravu a výmaz vykonávajú v inom členskom štáte než je členský štát alebo štáty, ktoré údaje odoslali, orgány takéhoto členského štátu sa spoja s orgánmi členského štátu alebo štátov, ktoré údaje odoslali, aby tieto mohli skontrolovať presnosť údajov a zákonnosť ich odoslania a uloženia do centrálneho systému.

7.   Na účely stanovené v článku 1 ods. 1, ak sa ukáže, že údaje uložené v centrálnom systéme sú fakticky nepresné alebo boli uložené nezákonne, členský štát, ktorý ich odoslal, tieto údaje opraví alebo vymaže v súlade s článkom 27 ods. 3. Tento členský štát bez zbytočného odkladu písomne potvrdí osobe, ktorej sa tieto údaje týkajú, že prijal opatrenie na opravu alebo výmaz týchto údajov.

8.   Na účely stanovené v článku 1 ods. 1, ak členský štát, ktorý údaje odoslal, nesúhlasí s tým, že údaje uložené v centrálnom systéme sú fakticky nesprávne alebo boli uložené nezákonne, bez zbytočného odkladu písomne vysvetlí osobe, ktorej sa údaje týkajú, prečo nie je pripravený údaje opraviť alebo vymazať.

Tento členský štát taktiež poskytne osobe, ktorej sa údaje týkajú, informácie vysvetľujúce kroky, ktoré môže táto osoba podniknúť, ak nesúhlasí s poskytnutým vysvetlením. Tieto informácie obsahujú taktiež informácie o tom, ako podať žalobu alebo, ak je to vhodné, sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom daného členského štátu, a informácie o akejkoľvek finančnej alebo inej pomoci, ktorá je v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi daného členského štátu k dispozícii.

9.   Akákoľvek žiadosť podľa odsekov 4 a 5 musí obsahovať všetky náležitosti potrebné na určenie totožnosti osoby, ktorej sa údaje týkajú, vrátane odtlačkov prstov. Tieto údaje sa používajú výhradne na umožnenie vykonávania práv uvedených v odsekoch 4 a 5 a vymažú sa okamžite potom.

10.   Príslušné orgány členských štátov aktívne spolupracujú s cieľom okamžitého presadzovania práv uvedených v odsekoch 5, 6 a 7.

11.   Vždy, keď osoba požiada v súlade s odsekom 4 o údaje, ktoré sa jej týkajú, príslušný orgán uchová písomný záznam o tejto žiadosti, ako aj záznam o jej vybavení, a bezodkladne dá tento dokument k dispozícii vnútroštátnym dozorným orgánom.

12.   Na účely stanovené v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia, v každom členskom štáte pomáha v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice 95/46/ES vnútroštátny dozorný orgán osobám, ktorých sa údaje týkajú, pri výkone ich práv na základe ich žiadosti.

13.   Na účely stanovené v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia, vnútroštátny dozorný orgán členského štátu, ktorý údaje odoslal, a vnútroštátny dozorný orgán členského štátu, v ktorom sa osoba, ktorej sa údaje týkajú, nachádza, pomáhajú, a ak sú požiadané i radia tejto osobe pri výkone jej práva na opravu alebo výmaz údajov. Na tento účel oba vnútroštátne dozorné orgány spolupracujú. Žiadosti o takúto pomoc možno podať národnému dozornému orgánu členského štátu, v ktorom sa osoba, ktorej sa údaje týkajú, nachádza, ktorý žiadosti odošle orgánu členského štátu, ktorý údaje odoslal.

14.   Každá osoba, ktorej bolo odmietnuté právo na prístup ustanovené v odseku 4, môže v každom členskom štáte v súlade s jeho zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi podať žalobu alebo, ak je to vhodné, sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom tohto členského štátu.

15.   Každá osoba môže s cieľom výkonu svojich práv podľa odseku 5 v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi členského štátu, ktorý odoslal údaje, podať žalobu alebo, ak je to vhodné, sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom daného členského štátu v súvislosti s údajmi, ktoré sa jej týkajú a ktoré sú uložené v centrálnom systéme. Povinnosť vnútroštátnych dozorných orgánov pomáhať a, ak sú o to požiadané i radiť osobe, ktorej sa údaje týkajú, v súlade s odsekom 13 trvá počas celého konania.

Článok 30

Dozor vykonávaný vnútroštátnymi dozornými orgánmi

1.   Na účely stanovené v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia každý členský štát zabezpečí, aby vnútroštátny dozorný orgán alebo orgány určené v súlade s článkom 28 ods. 1 smernice 95/46/ES nezávisle monitorovali v súlade s príslušným vnútroštátnym právom zákonnosť spracovania osobných údajov príslušným členským štátom v súlade s týmto nariadením vrátane ich odoslania do centrálneho systému.

2.   Každý členský štát zabezpečí, aby jeho vnútroštátny dozorný orgán mal prístup k poradenstvu od osôb s dostatočnými vedomosťami o údajoch o odtlačkoch prstov.

Článok 31

Dozor vykonávaný európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

1.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zaistí, aby sa všetky činnosti spracúvania osobných údajov týkajúce sa systému Eurodac, a to najmä zo strany agentúry, vykonávali v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a s týmto nariadením.

2.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa v súlade s medzinárodnými audítorskými normami minimálne každé tri roky vykonal audit činností spracúvania osobných údajov, ktoré vykonáva agentúra. Správa o tomto audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, agentúre a vnútroštátnym dozorným orgánom. Agentúra môže k správe pred jej prijatím predložiť pripomienky.

Článok 32

Spolupráca medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

1.   Vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú v rámci svojich povinností a zabezpečujú koordinovaný dozor nad systémom Eurodac.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby nezávislý orgán každoročne vykonal v súlade s článkom 33 ods. 2 audit spracúvania osobných údajov na účely stanovené v článku 1 ods. 2, a to vrátane analýzy vzorky odôvodnených elektronických žiadostí.

Audit sa pripojí k výročnej správe členských štátov uvedenej v článku 40 ods. 7.

3.   Vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, si vymieňajú dôležité informácie, vzájomne si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú ťažkosti pri výklade alebo uplatňovaní tohto nariadenia, analyzujú problémy súvisiace s vykonávaním nezávislého dozoru alebo s výkonom práv osôb, ktorých sa týkajú údaje, vypracúvajú zosúladené návrhy na spoločné riešenia akýchkoľvek problémov a v prípade potreby podporujú povedomie o právach súvisiacich s ochranou údajov.

4.   Na účel stanovený v odseku 3 sa vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov stretávajú aspoň dvakrát za rok. Náklady na tieto stretnutia uhrádza európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorý tieto stretnutia zároveň aj zabezpečuje. Na prvom stretnutí sa prijme rokovací poriadok. Ďalšie pracovné postupy sa vypracujú spoločne podľa potreby. Každé dva roky sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a agentúre spoločná správa o činnosti.

Článok 33

Ochrana osobných údajov na účely presadzovania práva

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby ustanovenia prijaté v súlade s vnútroštátnym právom, ktorými sa vykonáva rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV, boli tiež uplatniteľné na spracúvanie osobných údajov ich vnútroštátnymi orgánmi na účely stanovené v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   Monitorovanie zákonnosti spracovania osobných údajov členskými štátmi podľa tohto nariadenia na účely stanovené v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia vrátane ich odoslania do a zo systému Eurodac vykonávajú vnútroštátne dozorné orgány určené podľa rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV.

3.   Spracovanie osobných údajov Europolom podľa tohto nariadenia prebieha v súlade s rozhodnutím 2009/371/SVV a dozor nad ním vykonáva nezávislý externý dozorný úradník pre ochranu údajov. Články 30, 31 a 32 uvedeného rozhodnutia sa uplatňujú na spracúvanie osobných údajov Europolom podľa tohto nariadenia. Nezávislý externý dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby nedošlo k porušeniu práv jednotlivca.

4.   Osobné údaje získané podľa tohto nariadenia zo systému Eurodac na účely stanovené v článku 1 ods. 2 sa spracúvajú iba na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania konkrétneho prípadu, pre ktorý členský štát alebo Europol podal žiadosť o údaje.

5.   Záznamy o vyhľadávaniach uchovávajú centrálny systém, určené a overujúce orgány a Europol s cieľom umožniť vnútroštátnym orgánom na ochranu údajov a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov monitorovať súlad spracúvania údajov s predpismi Únie o ochrane údajov, a to aj na účely vedenia záznamov s cieľom vypracovať výročné správy uvedené v článku 40 ods. 7. Osobné údaje, ako aj záznamy o vyhľadávaniach, na iné než tieto účely sa vymažú zo všetkých vnútroštátnych súborov a súborov Europolu po uplynutí jedného mesiaca, ak tieto údaje nie sú potrebné na účely konkrétneho prebiehajúceho vyšetrovania trestného činu, pre ktorý boli vyžiadané členským štátom alebo Europolom.

Článok 34

Bezpečnosť údajov

1.   Členský štát pôvodu zaistí bezpečnosť údajov pred ich odoslaním do centrálneho systému a počas neho.

2.   Každý členský štát prijme vo vzťahu ku všetkým údajom spracúvaným jeho príslušnými orgánmi podľa tohto nariadenia potrebné opatrenia vrátane bezpečnostného plánu s cieľom:

a)

fyzicky chrániť údaje, a to aj prostredníctvom vypracovania pohotovostných plánov na ochranu kritickej infraštruktúry;

b)

odmietnuť prístup neoprávnených osôb do vnútroštátnych zariadení, v ktorých členský štát vykonáva operácie v súlade s účelmi systému Eurodac (kontrola pri vstupe do zariadenia);

c)

zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo odstraňovaniu nosičov údajov (kontrola nosičov údajov);

d)

zabrániť neoprávnenému vkladaniu údajov a neoprávnenému prezeraniu, pozmeňovaniu alebo vymazávaniu uchovávaných osobných údajov (kontrola uchovávania);

e)

zabrániť neoprávnenému spracúvaniu údajov v systéme Eurodac a akémukoľvek neoprávnenému pozmeňovaniu alebo vymazávaniu údajov spracúvaných v systéme Eurodac (kontrola vkladania údajov);

f)

zabezpečiť, aby osoby oprávnené na prístup do systému Eurodac mali prístup výhradne k údajom, na ktoré sa vzťahuje ich povolenie na prístup, a to len prostredníctvom individuálnych a jedinečných identifikátorov užívateľa a dôverných režimov prístupu (kontrola prístupu k údajom);

g)

zabezpečiť, aby všetky orgány s právom na prístup do systému Eurodac vytvorili profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb oprávnených na prístup, vkladanie, aktualizáciu, výmaz a vyhľadávanie údajov, a aby na základe žiadosti bezodkladne sprístupnili tieto profily, ako aj všetky ďalšie relevantné informácie, ktoré môžu tieto orgány vyžadovať na účely vykonávania dozoru, vnútroštátnym dozorným orgánom uvedeným v článku 28 smernice 95/46/ES a v článku 25 rámcovej smernice 2008/977/SVV (osobné profily);

h)

zabezpečiť, aby bolo možné overiť a určiť, ktorým orgánom sa môžu odosielať osobné údaje prostredníctvom zariadenia na prenos údajov (kontrola prenosu údajov);

i)

zabezpečiť, aby bolo možné overiť a určiť, ktoré údaje sa spracovali v systéme Eurodac, kedy, kým a na aký účel (kontrola zaznamenávania údajov);

j)

zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo vymazávaniu osobných údajov počas odosielania osobných údajov do systému Eurodac alebo z tohto systému alebo počas prepravy nosiča údajov, a to najmä vhodnými technikami šifrovania (kontrola prepravy);

k)

monitorovať účinnosť bezpečnostných opatrení uvedených v tomto odseku a prijať nevyhnutné organizačné opatrenia týkajúce sa vnútorného monitorovania s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením (vnútorný audit) a automaticky do 24 hodín zistiť akékoľvek relevantné udalosti vyplývajúce z uplatňovania opatrení uvedených v písmenách b) až j), ktoré môžu poukazovať na výskyt bezpečnostného incidentu.

3.   Členské štáty informujú agentúru o bezpečnostných incidentoch, ktoré vo svojich systémoch zistili. Agentúra informuje členské štáty, Europol a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o bezpečnostných incidentoch. Príslušné členské štáty, agentúra a Europol počas bezpečnostného incidentu spolupracujú.

4.   Agentúra prijme opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v odseku 2, pokiaľ ide o fungovanie systému Eurodac, vrátane prijatia bezpečnostného plánu.

Článok 35

Zákaz odosielania údajov tretím krajinám, medzinárodným orgánom alebo súkromným subjektom

1.   Osobné údaje, ktoré získa členský štát alebo Europol podľa tohto nariadenia z centrálneho systému, sa nesmú odoslať ani sprístupniť žiadnej tretej krajine, medzinárodnej organizácii alebo súkromnému subjektu usadenému v Únii alebo mimo nej. Tento zákaz sa uplatňuje aj v prípade, keď sú tieto údaje ďalej spracúvané na vnútroštátnej úrovni alebo medzi členskými štátmi v zmysle článku 2 písm. b) rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV.

2.   Osobné údaje, ktoré pochádzajú z členského štátu a sú na účely stanovené v článku 1 ods. 2 vymieňané medzi členskými štátmi na základe získaného kladného výsledku, sa neodosielajú tretím krajinám, ak hrozí vážne nebezpečenstvo, že v dôsledku tohto odoslania môže byť osoba, ktorej sa údaje týkajú, vystavená mučeniu, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu alebo môže čeliť akémukoľvek inému porušovaniu svojich základných práv.

3.   Zákazmi uvedenými v odsekoch 1 a 2 nie je dotknuté právo členských štátov odoslať takéto údaje do tretích krajín, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 604/2013.

Článok 36

Vedenie záznamov o operáciách a dokumentácia

1.   Každý členský štát a Europol zabezpečia, aby sa všetky operácie spracúvania údajov vyplývajúce zo žiadostí o porovnanie s údajmi systému Eurodac na účely stanovené v článku 1 ods. 2 zaznamenali alebo zdokumentovali na účely kontroly prípustnosti žiadosti, monitorovania zákonnosti spracúvania údajov a integrity a bezpečnosti údajov a vnútorného monitorovania.

2.   Záznam o operácii alebo dokumentácia musia v každom prípade obsahovať tieto údaje:

a)

presný účel žiadosti o porovnanie vrátane príslušnej formy teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu a v prípade Europolu presný účel žiadosti o porovnanie;

b)

opodstatnené dôvody na to, aby sa nevykonali porovnania s inými členskými štátmi podľa rozhodnutia 2008/615/SVV, v súlade s článkom 20 ods. 1 tohto nariadenia;

c)

odkaz na vnútroštátny súbor;

d)

dátum a presný čas odoslania žiadosti o porovnanie do centrálneho systému národným prístupovým bodom;

e)

názov orgánu, ktorý si vyžiadal prístup na účel porovnania, a meno zodpovednej osoby, ktorá podala žiadosť a spracovala údaje;

f)

prípadné využitie postupu pre naliehavé prípady uvedeného v článku 19 ods. 3 a rozhodnutie prijaté so zreteľom na následné overenie;

g)

údaje použité na porovnanie;

h)

podľa vnútroštátnych predpisov alebo rozhodnutia 2009/371/SVV identifikačnú značku úradníka, ktorý vyhľadávanie vykonal, a úradníka, ktorý vyhľadávanie alebo poskytnutie nariadil.

3.   Záznamy o operáciách a dokumentácia sa používajú iba na monitorovanie zákonnosti spracúvania údajov a zaistenie integrity a bezpečnosti údajov. Na monitorovanie a hodnotenie uvedené v článku 40 sa môžu použiť len záznamy o operáciách obsahujúce údaje, ktoré nemajú osobný charakter. Príslušné vnútroštátne dozorné orgány zodpovedné za kontrolu prípustnosti žiadosti a monitorovanie zákonnosti spracúvania údajov a integrity a bezpečnosti údajov majú na požiadanie prístup k týmto záznamom o operáciách na účely plnenia svojich povinností.

Článok 37

Zodpovednosť

1.   Akákoľvek osoba alebo členský štát, ktorí v dôsledku nezákonnej operácie spracúvania údajov alebo akéhokoľvek konania v rozpore s týmto nariadením utrpia škodu, majú nárok na náhradu škody od členského štátu zodpovedného za spôsobenú škodu. Ak tento štát preukáže, že nie je zodpovedný za udalosť, ktorá mala za následok spôsobenie škody, čiastočne alebo úplne sa zbaví zodpovednosti.

2.   Ak nedodržanie povinností podľa tohto nariadenia členským štátom spôsobí centrálnemu systému škodu, je za túto škodu zodpovedný tento členský štát okrem prípadov, keď agentúra alebo iný členský štát nepodnikli primerané kroky na zabránenie vzniku škody alebo na minimalizáciu jej dosahu.

3.   Nároky na náhradu škody uvedenej v odsekoch 1 a 2 voči členskému štátu sa riadia ustanoveniami vnútroštátneho práva žalovaného členského štátu.

KAPITOLA VIII

ZMENY NARIADENIA (EÚ) č. 1077/2011

Článok 38

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1077/2011

Nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 sa mení takto:

1.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Úlohy súvisiace so systémom Eurodac

Vo vzťahu k systému Eurodac agentúra vykonáva:

a)

úlohy jej zverené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26 júna 2013 o zriadení systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva (17); a

b)

úlohy súvisiace s odbornou prípravou na technické používanie systému Eurodac.;

2.

Článok 12 ods. 1 sa mení takto:

a)

písmená u) a v) sa nahrádzajú takto:

„u)

prijíma výročnú správu o činnosti centrálneho systému systému Eurodac podľa článku 40 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 603/2013;

v)

predkladá pripomienky k správam európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o auditoch podľa článku 45 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1987/2006, článku 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 767/2008 a článku 31 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 603/2013 a v nadväznosti na výsledky týchto auditov zabezpečuje prijatie vhodných následných opatrení;“;

b)

písmeno x) sa nahrádza takto:

„x)

zostavuje štatistiku o činnosti centrálneho systému systému Eurodac podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 603/2013;“;

c)

písmeno z) sa nahrádza takto:

„z)

zabezpečuje každoročné zverejňovanie zoznamu jednotiek podľa článku 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 603/2013;“;

3.

V článku 15 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Europol a Eurojust sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach správnej rady ako pozorovatelia, keď je na programe otázka týkajúca sa SIS II v súvislosti s uplatňovaním rozhodnutia 2007/533/SVV. Europol sa tiež môže zúčastňovať na zasadnutiach správnej rady ako pozorovateľ, keď je na programe otázka týkajúca sa VIS v súvislosti s uplatňovaním rozhodnutia 2008/633/SVV alebo otázka týkajúca sa systému Eurodac v súvislosti s uplatňovaním nariadenia (EÚ) č. 603/2013.“;

4.

Článok 17 sa mení takto:

a)

v odseku 5 sa písmeno g) nahrádza takto:

„g)

bez toho, aby bol dotknutý článok 17 služobného poriadku úradníkov, stanovuje požiadavky na dodržiavanie mlčanlivosti v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1987/2006, článkom 17 rozhodnutia 2007/533/SVV, článkom 26 ods. 9 nariadenia (ES) č. 767/2008 a článkom 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 603/2013;“;

b)

v odseku 6 sa písmeno i) nahrádza takto:

„i)

správ o technickom fungovaní jednotlivých rozsiahlych informačných systémov uvedených v článku 12 ods. 1 písm. t) a výročnej správy o činnosti centrálneho systému systému Eurodac, na ktorú sa odkazuje v článku 12 ods. 1 písm. u), a to na základe výsledkov monitorovania a hodnotenia;“

5.

V článku 19 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Europol a Eurojust môžu do poradnej skupiny pre SIS II vymenovať každý svojho zástupcu. Europol tiež môže vymenovať svojho zástupcu do poradnej skupiny pre VIS a poradnej skupiny pre systém Eurodac.“.

KAPITOLA IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 39

Náklady

1.   Náklady spojené so zriadením a prevádzkou centrálneho systému a komunikačnej infraštruktúry sú hradené zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

2.   Náklady národných prístupových bodov a náklady na ich spojenie s centrálnym systémom hradia jednotlivé členské štáty.

3.   Každý členský štát a Europol na vlastné náklady vytvorí technickú infraštruktúru potrebnú na vykonávanie tohto nariadenia a zabezpečí jej údržbu a znáša náklady vyplývajúce zo žiadostí o porovnanie s údajmi systému Eurodac na účely stanovené v článku 1 ods. 2.

Článok 40

Výročná správa: monitorovanie a vyhodnocovanie

1.   Agentúra predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov výročnú správu o činnostiach centrálneho systému, ako aj o jeho technickom fungovaní a bezpečnosti. Výročná správa obsahuje informácie o riadení a výkone systému Eurodac v porovnaní s vopred stanovenými kvantitatívnymi ukazovateľmi pre ciele uvedené v odseku 2.

2.   Agentúra zabezpečuje uplatňovanie postupov na monitorovanie fungovania centrálneho systému vzhľadom na ciele, ktoré sa týkajú výstupov, efektívnosti nákladov a kvality služieb.

3.   Agentúra má na účely technickej údržby, podávania správ a štatistiky prístup k potrebným informáciám, ktoré sa týkajú operácií spracúvania údajov v centrálnom systéme.

4.   Komisia do 20 júla 2018 a potom každé štyri roky vypracuje celkové hodnotenie systému Eurodac, pričom preskúma dosiahnuté výsledky v porovnaní s cieľmi a vplyv na základné práva vrátane toho, či prístup k údajom na účely presadzovania práva neviedol k nepriamej diskriminácii osôb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a posúdi, či naďalej pretrváva odôvodnenosť systému, ako aj akékoľvek dôsledky na prevádzku v budúcnosti a vypracuje nevyhnutné odporúčania. Komisia predloží toto hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Členské štáty poskytnú agentúre a Komisii informácie potrebné na vypracovanie výročnej správy uvedenej v odseku 1.

6.   Agentúra, členské štáty a Europol poskytnú Komisii informácie potrebné na prípravu celkového hodnotenia uvedeného v odseku 4. Tieto informácie nesmú ohroziť pracovné metódy ani zahŕňať informácie, ktoré odhaľujú zdroje, pracovníkov alebo vyšetrovania určených orgánov.

7.   Každý členský štát a Europol pri dodržaní ustanovení vnútroštátneho práva o zverejňovaní citlivých informácií vypracujú výročné správy o účinnosti porovnávania údajov o odtlačkoch prstov s údajmi systému Eurodac na účely presadzovania práva, ktoré budú obsahovať informácie a štatistické údaje o:

presnom účele porovnania vrátane druhu teroristického trestného činu alebo závažného trestného činu,

odôvodnení dôvodného podozrenia,

primeraných dôvodoch na to, aby sa nevykonalo porovnanie s inými členskými štátmi podľa rozhodnutia 2008/615/SVV v súlade s článkom 20 ods. 1 tohto nariadenia,

počte žiadostí o porovnanie,

počte a druhu prípadov, ktorých výsledkom bola úspešná identifikácia, a

potrebe a využití postupu pre mimoriadne naliehavé prípady vrátane prípadov, ktorých naliehavosť nebola následným overením, ktoré vykonal overujúci orgán, potvrdená.

Členské štáty a Europol zašlú výročné správy Komisii do 30. júna nasledujúceho roka.

8.   Komisia na základe výročných správ členských štátov a Europolu stanovených v odseku 7 vypracuje okrem celkového hodnotenia uvedeného v odseku 4 výročnú správu o prístupe do systému Eurodac na účely presadzovania práva a zašle ju Európskemu parlamentu, Rade a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Článok 41

Sankcie

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa každé spracovanie údajov vložených do centrálneho systému v rozpore s účelmi systému Eurodac stanovenými v článku 1, postihovalo účinnými, primeranými a odrádzajúcimi sankciami vrátane správnych a/alebo trestnoprávnych sankcií v súlade s vnútroštátnym právom.

Článok 42

Územná pôsobnosť

Ustanovenia tohto nariadenia nemožno uplatňovať na území, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (EÚ) č. 604/2013.

Článok 43

Oznámenie určených orgánov a overujúcich orgánov

1.   Do 20 októbra 2013 každý členský štát oznámi Komisii svoje určené orgány, operačné jednotky uvedené v článku 5 ods. 3 a svoj overujúci orgán a bezodkladne oznámi akúkoľvek ich zmenu.

2.   Do 20 októbra 2013 Europol oznámi Komisii svoj určený orgán, overujúci orgán a národný prístupový bod, ktorý určil, a bezodkladne oznámi akúkoľvek ich zmenu.

3.   Komisia každoročne uverejní informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 v Úradnom vestníku Európskej únie a formou elektronickej publikácie prístupnej na internete a bezodkladne aktualizovanej.

Článok 44

Prechodné ustanovenie

Údaje zablokované v centrálnom systéme v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 2725/2000 sa odblokujú a označia v súlade s článkom 18 ods. 1 tohto nariadenia 20 júla 2015.

Článok 45

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 2725/2000 a nariadenie (ES) č. 407/2002 sa zrušujú s účinnosťou od 20 júla 2015.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 46

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 20 júla 2015

Členské štáty ihneď informujú Komisiu a agentúru o vykonaní technických opatrení na odosielanie údajov do centrálneho systému, najneskôr však do 20 júla 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 26. júna 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. SHATTER


(1)  Ú. v. EÚ C 92, 10.4.2010, s. 1.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 12. júna 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. júna 2013.

(3)  Ú. v. ES L 316, 15.12.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 62, 5.3.2002. s. 1.

(5)  Pozri stranu 31 Ú. v. EÚ.

(6)  Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3.

(7)  Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(9)  Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9.

(10)  Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129.

(14)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(15)  Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 60.

(16)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(17)  Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 1.“;


PRÍLOHA I

Formát údajov a formulár odtlačkov prstov

Formát údajov na výmenu údajov o odtlačkoch prstov

Na výmenu údajov o odtlačkoch prstov je stanovený tento formát:

ANSI/NIST-ITL 1a-1997, ver. 3, jún 2001 (INT-1) a akékoľvek ďalšie budúce verzie tohto štandardu.

Norma pre identifikačné písmená členských štátov

Použije sa táto norma ISO: ISO 3166 – dvojpísmenový kód.

Image


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenia (v zmysle článku 45)

Nariadenie Rady (ES) č. 2725/2000

(Ú. v. ES L 316, 15.12.2000, s. 1.)

Nariadenie Rady (ES) č. 407/2002

(Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 1.)


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 2725/2000

Toto nariadenie

Článok 1 ods. 1

Článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2 prvý pododsek, písm. a) a b)

Článok 3 ods. 1 písm. a)

článok 1 ods. 2 prvý pododsek, písm. c)

článok 1 ods. 2 druhý pododsek

Článok 3 ods. 4

Článok 1 ods. 3

Článok 1 ods. 3

Článok 2 ods. 1 písm. a)

Článok 2 ods. 1 písm. b) až e)

Článok 2 ods. 1 písm. a) až d)

Článok 2 ods. 1 písm. e) až j)

Článok 3 ods. 1

Článok 3 ods. 2

Článok 3 ods. 3

Článok 3 ods. 3 písm. a) až e)

Článok 8 ods. 1 písm. a) až e)

Článok 8 ods. 1 písm. f) až i)

Článok 3 ods. 4

Článok 4 ods. 1

Článok 9 ods. 1 a článok 3 ods. 5

Článok 4 ods. 2

Článok 4 ods. 3

Článok 9 ods. 3

Článok 4 ods. 4

Článok 9 ods. 4

Článok 4 ods. 5

Článok 9 ods. 5

Článok 4 ods. 6

Článok 25 ods. 4

Článok 5 ods. 1 písm. a) až f)

Článok 11 písm. a) až f)

Článok 11 písm. g) až k)

Článok 5 ods. 1 písm. g) a h)

Článok 6

Článok 12

Článok 7

Článok 13

Článok 8

Článok 14

Článok 9

Článok 15

Článok 10

Článok 16

Článok 11 ods. 1 až 3

Článok 17 ods. 1 až 3

Článok 11 ods. 4

Článok 17 ods. 5

Článok 11 ods. 5

Článok 17 ods. 4

Článok 12

Článok 18

Článok 13

Článok 23

Článok 14

Článok 15

Článok 27

Článok 16

Článok 28 ods. 1 a 2

Článok 28 ods. 3

Článok 17

Článok 37

Článok 18

Článok 29 ods. 1, 2, 4 až 10 a 12 až 15

Článok 29 ods. 3 a 11

Článok 19

Článok 30

Články 31 až 36

Článok 20

Článok 21

Článok 39 ods. 1 a 2

Článok 22

Článok 23

Článok 24 ods. 1 a 2

Článok 40 ods. 1 a 2

Článok 40 ods. 3 až 8

Článok 25

Článok 41

Článok 26

Článok 42

Články 43 až 45

Článok 27

Článok 46


Nariadenie (ES) č. 407/2002

Toto nariadenie

Článok 2

Článok 24

Článok 3

Článok 25 ods. 1 až 3

Článok 25 ods. 4 a 5

Článok 4

Článok 26

Článok 5 ods. 1

Článok 3 ods. 3

Príloha I

Príloha I

Príloha II


Top