EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1231

Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство

OB L 344, 29.12.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1231/oj

29.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 344/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1231/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 24 ноември 2010 година

за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 79, параграф 2, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Европейският парламент (3), Съветът и Европейският икономически и социален комитет (4) призоваха за подобряване интеграцията на гражданите на трети държави, законно пребиваващи на територията на държавите-членки, като им бъде предоставен набор от уеднаквени права, които да съответстват във възможно най-голяма степен на правата, от които се ползват гражданите на Съюза.

(2)

На 1 декември 2005 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи подчерта, че Съюзът трябва да осигури справедливо третиране на гражданите на трети държави, които пребивават законно на територията на държавите-членки, както и че една по-амбициозна политика на интеграция следва да има за цел да им бъдат предоставени права и задължения, които са съотносими с тези на гражданите на Съюза.

(3)

Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета (5) разшири обхвата на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и на Регламент (ЕИО) № 574/72 относно координирането на законно установените схеми за социална сигурност на държавите-членки, за да включи гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство.

(4)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно член 34, параграф 2 от нея.

(5)

Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социално осигуряване (6) заменя Регламент (ЕИО) № 1408/71. Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване на процедура за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 (7) заменя Регламент (ЕИО) № 574/72. Регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72 трябва да се отменят, считано от датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009.

(6)

Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 значително актуализират и опростяват правилата за координация както по отношение на осигурените лица, така и на институциите за социална сигурност. При последните актуализираните правила за координация целят да се ускори и улесни обработката на данните, свързани с правата на обезщетение на осигурените лица, и да се съкратят съответните административни разходи.

(7)

Насърчаването на високо равнище на социална закрила и повишаването на стандарта и качеството на живот в държавите-членки са цели на Съюза.

(8)

За да се избегне положение, при което се налага работодателите и националните органи за социална сигурност да разрешават сложни правни и административни ситуации, засягащи само ограничен кръг лица, е важно да се използват пълноценно всички предимства на актуализирането и опростяването в областта на социалната сигурност, като се прилага единен правен инструмент за координиране, съчетаващ Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009.

(9)

Следователно е необходимо да се замени Регламент (ЕО) № 859/2003 с правен инструмент, основната цел на който е да замести с Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 съответно Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72.

(10)

Прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание на тяхното гражданство, не трябва да им предоставя право на влизане, престой или пребиваване в дадена държава-членка, нито на достъп до нейния пазар на труда. Ето защо прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 не следва да засяга правото на държавите-членки да отказват издаването, да отнемат или да отказват подновяването на разрешение за влизане, престой, пребиваване или работа в съответната държава-членка в съответствие с правото на Съюза.

(11)

По силата на настоящия регламент Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 следва да са приложими, само ако заинтересованото лице вече пребивава законно на територията на държава-членка. Следователно законното пребиваване следва да е предварително условие за прилагането на тези регламенти.

(12)

Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 не следва да се прилагат, когато всички аспекти на дадена ситуация са съсредоточени в една държава-членка. Това се отнася inter alia и за положението на гражданин на трета държава, който е свързан само с трета държава и с една-единствена държава-членка.

(13)

Условието за законно пребиваване на територията на държава-членка не следва да засяга правата, произтичащи от прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004, свързани с пенсиите за инвалидност, старост или с пенсиите за наследници, дължими от една или няколко държави-членки на гражданин на трета държава, който по-рано е изпълнявал условията на настоящия регламент, или на наследниците на този гражданин на трета държава, доколкото правата им произтичат от работещо лице, когато пребивават в трета държава.

(14)

Запазването на правото на обезщетение за безработица, както е предвидено в член 64 от Регламент (ЕО) № 883/2004, се подчинява на условието за регистрация като търсещо работа лице в службите по заетостта на всяка държава-членка, в която е влязло. Следователно тези разпоредби следва да са приложими за гражданин на трета държава, само ако това лице има право — където е уместно, в зависимост от разрешението си за пребиваване или статута си на дългосрочно пребиваващо — да се регистрира като търсещо работа лице в службите по заетостта на държавата-членка, в която е влязло, и да работи законно в нея.

(15)

Настоящият регламент не следва да засяга правата и задълженията, произтичащи от международни споразумения с трети държави, по които Съюзът е страна и които предоставят предимства по отношение на социалната сигурност.

(16)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, предвид съществуването на случаи с трансграничен характер, и следователно, поради обхващащия целия Съюз мащаб на предложеното действие, могат да бъдат постигнати по-добре на равнище Съюз, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(17)

В съответствие с член 3 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Ирландия е уведомила с писмо от 24 октомври 2007 г. за желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящия регламент.

(18)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Обединеното кралство не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(19)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 се прилагат по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство, както и по отношение на членовете на техните семейства и наследниците им, при условие че същите пребивават законно на територията на дадена държава-членка и не се намират в ситуация, която се ограничава във всяко едно отношение само в рамките на една-единствена държава-членка.

Член 2

Регламент (ЕО) № 859/2003 се отменя между държавите-членки, обвързани от настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Страсбург на 24 ноември 2010 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

O. CHASTEL


(1)  ОВ C 151, 17.6.2008 г., стр. 50.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 9 юли 2008 г. (ОВ C 294 Е, 3.12.2009 г., стр. 259), позиция на Съвета на първо четене от 26 юли 2010 г. (ОВ C 253 Е, 21.9.2010 г., стр. 1) и позиция на Европейския парламент от 7 октомври 2010 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 1999 г. относно заседание на Европейския съвет в Тампере (ОВ C 154, 5.6.2000 г., стр. 63).

(4)  Становище на ЕИСК от 26 септември 1991 г. относно статута на работниците мигранти от трети държави (ОВ C 339, 31.12.1991 г., стр. 82).

(5)  ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.


Top