Help Print this page 

Document DD_2013_05_002_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
05. Sloboda kretanja radnika i socijalna politika
Svezak 002
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.05.002.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

05.   Sloboda kretanja radnika i socijalna politika

Svezak 002

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1983

L 289

38

 

 

31983D0516

 

 

 

(83/516/EEZ)
Odluka Vijeća 83/516/EEZ od 17. listopada 1983. o zadaćama Europskog socijalnog fonda

3

1985

L 370

40

 

 

31985D0568

 

 

 

(85/568/EEZ)
Odluka Vijeća od 20. prosinca 1985. o izmjeni Odluke 83/516/EEZ o zadaćama Europskog socijalnog fonda radi pristupanja Španjolske i Portugala

7

1989

L 393

18

 

 

31989L0656

 

 

 

(89/656/EEZ)
Direktiva Vijeća od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu (treća pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

8

1993

L 072

30

 

 

31993D0172

 

 

 

(93/172/EEZ)
Odluka Komisije od 22. veljače 1993. o izradi standardnog obrasca za izvješćivanje predviđenog u članku 6. Direktive Vijeća 88/599/EEZ o cestovnom prometu

19

2000

L 154

34

 

 

32000D0407

 

 

 

(2000/407/EZ)
Odluka Komisije od 19. lipnja 2000. o jednakoj zastupljenosti spolova u odborima i stručnim skupinama koje ustanovljuje Komisija (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 1600)

22

2002

L 091

30

 

 

32002D0260

 

 

 

(2002/260/EZ)
Odluka Komisije od 27. ožujka 2002. o osnivanju Skupine ravnatelja Opće uprave za industrijske odnose

24

2003

L 124

1

 

 

32003R0859

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 859/2003 od 14. svibnja 2003. o proširenju odredaba Uredbe (EEZ) br. 1408/71 i Uredbe (EEZ) br. 574/72 na državljane trećih zemalja za koje ne vrijede spomenute odredbe isključivo na osnovi njihovog državljanstva

25

2003

L 245

25

 

 

32003R1649

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1649/2003 od 18. lipnja 2003. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1365/75 o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 1417/76

28

2003

L 299

9

 

 

32003L0088

 

 

 

Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena

31

2004

L 158

77

 

 

32004L0038

 

 

 

Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (1)

42

2005

L 016

3

 

 

32005R0077

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 77/2005 od 13. siječnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na samozaposlene osobe i njihove obitelji koje se kreću unutar Zajednice

56

2006

L 036

3

 

 

32006R0207

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 207/2006 od 7. veljače 2006. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koje se kreću unutar Zajednice

96

2008

L 177

1

 

 

32008R0592

 

 

 

Uredba (EZ) br. 592/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i njihove obitelji koje se kreću unutar Zajednice (1)

118

2008

L 190

17

 

 

32008D0590

 

 

 

(2008/590/EZ)
Odluka Komisije od 16. lipnja 2008. o osnivanju Savjetodavnog odbora za jednake mogućnosti žena i muškaraca (kodificirana verzija)

123

2008

L 283

36

 

 

32008L0094

 

 

 

Direktiva 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca (kodificirana verzija) (1)

128

2008

L 323

33

 

 

32008L0106

 

 

 

Direktiva 2008/106/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca (preinaka) (1)

135

2009

L 008

26

 

 

32009D0017

 

 

 

(2009/17/EZ)
Odluka Komisije od 19. prosinca 2008. o osnivanju Odbora stručnjaka za upućene radnike

164

2009

L 039

29

 

 

32009R0120

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 120/2009 od 9. veljače 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalnog osiguranja na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (1)

167

2009

L 284

1

 

 

32009R0987

 

 

 

Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (2)

171

2009

L 284

43

 

 

32009R0988

 

 

 

Uredba (EZ) br. 988/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i o utvrđivanju sadržaja njezinih priloga (2)

213

2010

L 161

9

 

 

32010D0361

 

 

 

(2010/361/EU)
Odluka Komisije od 28. lipnja 2010. o priznavanju Izraela u pogledu obrazovanja, osposobljavanja i izdavanja svjedodžbi pomorcima za potrebe priznavanja svjedodžbi o osposobljenosti (objavljena pod brojem dokumenta C(2010) 4227)

243

2010

L 180

1

 

 

32010L0041

 

 

 

Direktiva 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 86/613/EEZ

245

2010

L 326

3

 

 

32010R1157

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1157/2010 od 9. prosinca 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) s obzirom na popis sekundarnih ciljanih varijabli koje se odnose na uvjete stanovanja za 2012. godinu (1)

251

2010

L 338

35

 

 

32010R1244

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1244/2010 od 9. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 (2)

259

2010

L 344

1

 

 

32010R1231

 

 

 

Uredba (EU) br. 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 na državljane trećih zemalja koji tim uredbama još nisu obuhvaćeni isključivo na temelju svog državljanstva

261

2011

L 141

1

 

 

32011R0492

 

 

 

Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (kodifikacija) (1)

264

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

 

(2)   Tekst značajan za EGP i Švicarsku

Top