EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_05_002_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
05. Sloboda kretanja radnika i socijalna politika
Svezak 002

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.05.002.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

05.   Sloboda kretanja radnika i socijalna politika

Svezak 002

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1983

L 289

38

 

 

31983D0516

 

 

 

(83/516/EEZ)
Odluka Vijeća 83/516/EEZ od 17. listopada 1983. o zadaćama Europskog socijalnog fonda

3

1985

L 370

40

 

 

31985D0568

 

 

 

(85/568/EEZ)
Odluka Vijeća od 20. prosinca 1985. o izmjeni Odluke 83/516/EEZ o zadaćama Europskog socijalnog fonda radi pristupanja Španjolske i Portugala

7

1989

L 393

18

 

 

31989L0656

 

 

 

(89/656/EEZ)
Direktiva Vijeća od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu (treća pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

8

1993

L 072

30

 

 

31993D0172

 

 

 

(93/172/EEZ)
Odluka Komisije od 22. veljače 1993. o izradi standardnog obrasca za izvješćivanje predviđenog u članku 6. Direktive Vijeća 88/599/EEZ o cestovnom prometu

19

2000

L 154

34

 

 

32000D0407

 

 

 

(2000/407/EZ)
Odluka Komisije od 19. lipnja 2000. o jednakoj zastupljenosti spolova u odborima i stručnim skupinama koje ustanovljuje Komisija (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 1600)

22

2002

L 091

30

 

 

32002D0260

 

 

 

(2002/260/EZ)
Odluka Komisije od 27. ožujka 2002. o osnivanju Skupine ravnatelja Opće uprave za industrijske odnose

24

2003

L 124

1

 

 

32003R0859

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 859/2003 od 14. svibnja 2003. o proširenju odredaba Uredbe (EEZ) br. 1408/71 i Uredbe (EEZ) br. 574/72 na državljane trećih zemalja za koje ne vrijede spomenute odredbe isključivo na osnovi njihovog državljanstva

25

2003

L 245

25

 

 

32003R1649

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1649/2003 od 18. lipnja 2003. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1365/75 o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 1417/76

28

2003

L 299

9

 

 

32003L0088

 

 

 

Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena

31

2004

L 158

77

 

 

32004L0038

 

 

 

Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (1)

42

2005

L 016

3

 

 

32005R0077

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 77/2005 od 13. siječnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na samozaposlene osobe i njihove obitelji koje se kreću unutar Zajednice

56

2006

L 036

3

 

 

32006R0207

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 207/2006 od 7. veljače 2006. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koje se kreću unutar Zajednice

96

2008

L 177

1

 

 

32008R0592

 

 

 

Uredba (EZ) br. 592/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i njihove obitelji koje se kreću unutar Zajednice (1)

118

2008

L 190

17

 

 

32008D0590

 

 

 

(2008/590/EZ)
Odluka Komisije od 16. lipnja 2008. o osnivanju Savjetodavnog odbora za jednake mogućnosti žena i muškaraca (kodificirana verzija)

123

2008

L 283

36

 

 

32008L0094

 

 

 

Direktiva 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca (kodificirana verzija) (1)

128

2008

L 323

33

 

 

32008L0106

 

 

 

Direktiva 2008/106/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca (preinaka) (1)

135

2009

L 008

26

 

 

32009D0017

 

 

 

(2009/17/EZ)
Odluka Komisije od 19. prosinca 2008. o osnivanju Odbora stručnjaka za upućene radnike

164

2009

L 039

29

 

 

32009R0120

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 120/2009 od 9. veljače 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalnog osiguranja na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (1)

167

2009

L 284

1

 

 

32009R0987

 

 

 

Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (2)

171

2009

L 284

43

 

 

32009R0988

 

 

 

Uredba (EZ) br. 988/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i o utvrđivanju sadržaja njezinih priloga (2)

213

2010

L 161

9

 

 

32010D0361

 

 

 

(2010/361/EU)
Odluka Komisije od 28. lipnja 2010. o priznavanju Izraela u pogledu obrazovanja, osposobljavanja i izdavanja svjedodžbi pomorcima za potrebe priznavanja svjedodžbi o osposobljenosti (objavljena pod brojem dokumenta C(2010) 4227)

243

2010

L 180

1

 

 

32010L0041

 

 

 

Direktiva 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 86/613/EEZ

245

2010

L 326

3

 

 

32010R1157

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1157/2010 od 9. prosinca 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) s obzirom na popis sekundarnih ciljanih varijabli koje se odnose na uvjete stanovanja za 2012. godinu (1)

251

2010

L 338

35

 

 

32010R1244

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1244/2010 od 9. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 (2)

259

2010

L 344

1

 

 

32010R1231

 

 

 

Uredba (EU) br. 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 na državljane trećih zemalja koji tim uredbama još nisu obuhvaćeni isključivo na temelju svog državljanstva

261

2011

L 141

1

 

 

32011R0492

 

 

 

Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (kodifikacija) (1)

264

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

 

(2)   Tekst značajan za EGP i Švicarsku

Top