EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1222

Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 342, 22.12.2009, p. 46–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 109 - 121

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1222/oj

22.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 342/46


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1222/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2009 година

относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Устойчивата мобилност е основно предизвикателство пред Общността в контекста на изменението на климата и необходимостта от подкрепа на конкурентоспособността на Европа, както бе подчертано в Съобщението от 8 юли 2008 г., озаглавено „Постигането на по-екологосъобразен транспорт“.

(2)

В Съобщението на Комисията от 19 октомври 2006 г., озаглавено „План за действие за енергийна ефективност — реализиране на потенциала“, бе подчертана възможността за намаляване на общото потребление на енергия с 20 % до 2020 г. посредством списък от целеви действия, включващ етикетирането на гуми.

(3)

В Съобщението на Комисията от 7 февруари 2007 г., озаглавено „Резултати от прегледа на Стратегията на Общността за намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварните автомобили“, бе подчертана възможността за намаляване на емисиите на въглероден диоксид посредством допълнителни мерки по отношение на частите на автомобила с най-голямо въздействие върху разхода на гориво, като гумите.

(4)

Между 20 % и 30 % от разхода на гориво на превозните средства се дължи на гумите, основно в резултат на тяхното съпротивление при търкаляне. Ето защо намаляването на съпротивлението при търкаляне на гумите може да допринесе значително за енергийната ефективност на автомобилния транспорт и по този начин за намаляването на емисиите.

(5)

Гумите се характеризират с редица параметри, които са взаимосвързани. Подобряването на един параметър, като например съпротивлението при търкаляне, може да има неблагоприятно въздействие върху друг параметър — сцеплението с влажна пътна настилка, докато подобряването на сцеплението с влажна пътна настилка може да има неблагоприятно въздействие върху външния шум при контакт с пътя. Производителите на гуми следва да бъдат насърчавани да подобрят всички параметри спрямо постигнатите вече стандарти.

(6)

Ефективните от гледна точка на разхода на гориво гуми са рентабилни, тъй като икономиите на гориво компенсират и надхвърлят по-високата цена на закупуване, произтичаща от по-високите производствени разходи.

(7)

С Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (3) се установяват минимални изисквания за съпротивлението при търкаляне на гумите. Технологичното развитие дава възможност загубите на енергия, предизвикани от съпротивлението при търкаляне на гумите, да се намалят значително над тези минимални изисквания. Ето защо, за да се намали въздействието на автомобилния транспорт върху околната среда, е целесъобразно да се предвидят разпоредби за насърчаване на крайните ползватели да закупуват по-ефективни от гледна точка на разхода на гориво гуми, като се предоставя хармонизирана информация относно този параметър.

(8)

Шумът от автомобилния транспорт е вреден и въздейства неблагоприятно върху здравето. С Регламент (ЕО) № 661/2009 се установяват минимални изисквания за външния шум при контакт с пътя на гумите. Технологичното развитие дава възможност за значително намаляване на външния шум при контакт с пътя над тези минимални изисквания. Ето защо, за да се намали шумът от автомобилния транспорт, е целесъобразно да се предвидят разпоредби за насърчаване на крайните ползватели да закупуват гуми с по-ниски нива на външен шум при контакт с пътя, като се предоставя хармонизирана информация относно този параметър.

(9)

Предоставянето на хармонизирана информация относно външния шум при контакт с пътя би улеснило и прилагането на мерки срещу шума от автомобилния транспорт и би допринесло за повишаване на осведомеността относно влиянието на гумите върху шума от автомобилния транспорт в рамките на Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда (4).

(10)

С Регламент (ЕО) № 661/2009 се установяват минимални изисквания за сцеплението на гумите с влажна пътна настилка. Технологичното развитие дава възможност за значително подобряване на сцеплението с влажна пътна настилка над тези минимални изисквания, а следователно и за намаляване на спирачния път при влажна пътна настилка. Ето защо, за да се подобри безопасността на автомобилния транспорт, е целесъобразно да се предвидят разпоредби за насърчаване на крайните ползватели да закупуват гуми с високи показатели за сцепление с влажна пътна настилка, като се предоставя хармонизирана информация относно този параметър.

(11)

Предоставянето на информация относно сцеплението с влажна пътна настилка може да не отразява основните характеристики на гуми, проектирани специално за условия на сняг и лед. Като се има предвид фактът, че все още не са налице хармонизирани методи на изпитване по отношение на тези гуми, е уместно да се предвиди възможност категоризацията според сцеплението с влажна пътна настилка да бъде адаптирана на по-късен етап.

(12)

Предоставянето на информация относно параметрите на гумата под формата на стандартен етикет е вероятно да повлияе върху решенията за закупуване на крайните ползватели в полза на гуми, които са по-безопасни, по-безшумни и по-ефективни от гледна точка на разхода на гориво. Това от своя страна вероятно ще насърчи производителите на гуми да подобрят тези параметри на гумите, което ще проправи пътя към по-устойчиво потребление и производство.

(13)

Многообразието от правила за етикетирането на гуми в различните държави-членки би създало пречки за вътрешната търговия на Общността и би увеличило административната тежест и разходите за изпитване за производителите на гуми.

(14)

Делът на гумите, използвани за замяна, съставлява 78 % от пазара на гуми. Ето защо е уместно крайните ползватели да бъдат информирани относно параметрите, както на гумите, използвани за замяна, така и на гумите, монтирани на нови превозни средства.

(15)

Необходимостта от повече информация относно горивната ефективност на гумите и относно други параметри е съществена за потребителите, както и за управителите на автомобилни паркове и транспортните предприятия, които при липсата на етикетиране и на режим за хармонизирано изпитване не могат да сравнят лесно параметрите на гумите с различни търговски наименования. Ето защо е целесъобразно гумите от класове C1, C2 и C3 да се включат в приложното поле на настоящия регламент.

(16)

Енергийният етикет, който категоризира продуктите в класове от A до G, прилаган за домакински уреди съгласно Директива 92/75/ЕИО на Съвета от 22 септември 1992 г. относно посочване на консумацията на енергия и други ресурси от домакински уреди в етикети и стандартна информация, свързана с продуктите (5), е добре познат на потребителите и е доказал своята ефективност за популяризиране на по-ефективни уреди. За етикетиране на горивната ефективност на гумите следва да се използва същото решение.

(17)

Поставянето на етикет върху гумите на мястото на продажба, както и в рекламните материали с технически характер, следва да гарантира, че в момента и на мястото на вземане на решението за покупката, дистрибуторите, а също и евентуалните крайни ползватели, разполагат с хармонизирана информация относно горивната ефективност, сцеплението с влажна пътна настилка и външния шум при контакт с пътя на гумите.

(18)

Някои крайни ползватели избират гумите преди пристигането си на мястото на продажба или закупуват гумите чрез поръчка по пощата. За да се гарантира, че тези крайни ползватели също правят информиран избор въз основа на достатъчно хармонизирана информация относно горивната ефективност, сцеплението с влажна пътна настилка и външния шум при контакт с пътя на гумите, етикетите следва да са представени в рекламните материали с технически характер, включително и когато тези материали са достъпни в интернет. Рекламните материали с технически характер не включват реклами върху рекламни пана, във вестници и списания, по радиото, телевизията и подобни онлайн формати.

(19)

На потенциалните крайни ползватели следва да се предоставя информация, обясняваща всеки един елемент на етикета и неговото значение. Тази информация следва да се предоставя в рекламните материали с технически характер, като например уебсайтовете на доставчици.

(20)

Информацията следва да се предоставя съгласно хармонизирани методи за изпитване, които следва да са надеждни, точни и възпроизводими, с цел да се позволи на крайните ползватели да сравняват различните гуми и да се ограничат разходите по изпитването за производителите.

(21)

С цел намаляване на емисиите от парникови газове и повишаване на безопасността на автомобилния транспорт държавите-членки може да въведат стимули в полза на гуми, които са ефективни от гледна точка на разхода на гориво, по-безопасни и с ниски нива на шум. Целесъобразно е да се определят минимални класове на горивна ефективност и сцепление с влажна пътна настилка, под които не трябва да се предоставят такива стимули, за да се избегне фрагментирането на вътрешния пазар. Такива стимули може да представляват държавна помощ. Настоящият регламент не следва да засяга резултатите от каквито и да било бъдещи процедури във връзка с държавните помощ, които може да бъдат предприети в съответствие с членове 87 и 88 от Договора по отношение на такива стимули и не следва да включва данъчни и фискални въпроси.

(22)

Спазването на разпоредбите относно етикетирането на гуми от доставчици и дистрибутори е от съществено значение за постигане на целите на тези разпоредби и за осигуряване на еднакви условия за стопанска дейност в рамките на Общността. Ето защо държавите-членки следва да следят за спазването им посредством надзор върху пазара и редовни последващи проверки, по-специално в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти (6).

(23)

При прилагане на съответните разпоредби на настоящия регламент държавите-членки следва да се въздържат от мерки за прилагане, които налагат неоправдани, бюрократични и прекомерни задължения на малките и средните предприятия.

(24)

Доставчиците и дистрибуторите на гуми следва да бъдат насърчавани да започнат да спазват разпоредбите на настоящия регламент преди 2012 г. с цел да се ускори разпознаването на етикета и реализирането на ползите от него.

(25)

Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7).

(26)

По-специално на Комисията следва да се предоставят правомощия да въведе изисквания за категоризация на гумите C2 и C3 според сцеплението с влажна пътна настилка, да адаптира категоризацията за сцепление за гуми, проектирани специално за условия на сняг и лед, както и да адаптира приложенията, включително методите за изпитване и съответните отклонения, към техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(27)

Следва да се направи преглед на настоящия регламент, за да се определи разбирането на етикета от крайните ползватели и възможността с настоящия регламент да се постигне трансформация на пазара,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел и предмет

1.   Целта на настоящия регламент е да увеличи безопасността, икономическата и екологичната ефективност на автомобилния транспорт чрез популяризиране на гуми, които са ефективни от гледна точка на разхода на гориво, безопасни и с ниски нива на шум.

2.   Настоящият регламент установява рамката за предоставяне на хармонизирана информация относно параметрите на гумите посредством етикетиране, което позволява на ползвателите да направят информиран избор при покупка на гуми.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага за гуми от класове C1, C2 и C3.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

регенерирани гуми;

б)

гуми с професионална употреба за превозни средства с висока проходимост;

в)

гуми, проектирани за монтаж единствено на превозни средства, които са регистрирани за първи път преди 1 октомври 1990 г.;

г)

резервни гуми за временно ползване тип Т;

д)

гуми, чиято номинална скорост е по-малка от 80 km/h;

е)

гуми, предназначени за джанти с номинален диаметър, по-малък или равен на 254 mm или по-голям или равен на 635 mm;

ж)

гуми, оборудвани с допълнителни приспособления за увеличаване на задвижващата сила, например гуми с шипове;

з)

гуми, проектирани за монтаж единствено на превозни средства, които са предназначени само за състезания.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент:

1.

„гуми от класове C1, C2 и C3“ означава гуми от класовете, определени в член 8 от Регламент (ЕО) № 661/2009;

2.

„резервна гума за временно ползване тип Т“ означава резервна гума за временно ползване, предназначена за експлоатация при по-високи нива на вътрешно налягане от определените за стандартни и подсилени гуми;

3.

„място на продажба“ означава мястото, където гумите са изложени или съхранявани и предлагани за продажба на крайни ползватели, включително изложбените търговски площи за леки автомобили по отношение на немонтирани на превозни средства гуми, предлагани за продажба на крайни ползватели;

4.

„рекламни материали с технически характер“ означава технически ръководства, брошури, листовки и каталози (независимо дали са в печатен, електронен или онлайн формат), както и уебсайтове, предназначени за предлагане на гуми на крайни ползватели или дистрибутори и описващи специфичните технически параметри на гумата;

5.

„техническата документация“ означава информация по отношение на гумите, включваща производител и търговско наименование на гумата; описание на типа на гумата или на групата на гумата, определено при деклариране на класа на горивна ефективност, класа на сцепление с влажна пътна настилка и измерената стойност на външен шум при контакт с пътя; протоколи от изпитванията и точност на изпитванията;

6.

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда продукт или което възлага проектирането или производството на продукт и предлага този продукт на пазара със своето име или търговска марка;

7.

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Общността, което пуска на пазара на Общността продукт от трета държава;

8.

„упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Общността, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи, касаещи задълженията на последния съгласно настоящия регламент;

9.

„доставчик“ означава производителят или негов упълномощен представител в Общността или вносителят;

10.

„дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице, част от веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя гуми на пазара;

11.

„предоставяне на пазара“ е всяка доставка на продукта за дистрибуция или употреба на пазара на Общността в процеса на търговска дейност, независимо дали се прави срещу заплащане или безвъзмездно;

12.

„краен ползвател“ означава потребител, включително управител на автомобилен парк или предприятие за автомобилен транспорт, който закупува или се очаква да закупи гума;

13.

„съществен параметър“ означава даден параметър на гумата като съпротивлението при търкаляне, сцеплението с влажна пътна настилка и външния шум при контакт с пътя, който по време на използване има значително въздействие върху околната среда, безопасността на автомобилния транспорт и здравето.

Член 4

Отговорности на доставчиците на гуми

1.   Доставчиците гарантират, че гумите от класове C1 и C2, които се доставят на дистрибуторите или крайните ползватели:

а)

са с поставен върху протектора на гумата на стикер, който представлява етикет, указващ класа на горивна ефективност съгласно посоченото в приложение I, част А и класа и измерената стойност на външен шум при контакт с пътя съгласно посоченото в приложение I, част В и, където е приложимо, класа на сцепление с влажна пътна настилка съгласно посоченото в приложение I, част Б;

или

б)

за всяка доставена партида от една или повече идентични гуми се придружават от етикет в печатен формат, указващ класа на горивна ефективност съгласно посоченото в приложение I, част А и класа и измерената стойност на външен шум при контакт с пътя съгласно посоченото в приложение I, част В и, където е приложимо, класа на сцепление с влажна пътна настилка съгласно посоченото в приложение I, част Б.

2.   Форматът на стикера и етикет, посочени в параграф 1, съответства на предвиденото в приложение II.

3.   В рекламните материали с технически характер, включително на уебсайтовете си, доставчиците обявяват класа на горивна ефективност, класа и измерената стойност на външен шум при контакт с пътя и, където е приложимо, класа на сцепление с влажна пътна настилка на гуми от класове C1, C2 и C3 съгласно посоченото в приложение I по реда, определен в приложение III.

4.   Доставчиците предоставят техническата документация на органите на държавите-членки при поискване, в рамките на период от пет години, след като последната гума от даден тип е била предоставена на пазара. Техническата документация е подробна в степен, позволяваща на органите да проверят точността на предоставената върху етикета информация относно горивната ефективност, сцеплението с влажна пътна настилка и външния шум при контакт с пътя.

Член 5

Отговорности на дистрибуторите на гуми

1.   Дистрибуторите гарантират, че:

а)

на мястото на продажба върху гумите, на добре видимо място, е поставен предоставеният от доставчиците съгласно член 4, параграф 1, буква а) стикер,

или

б)

преди продажбата на гумата етикетът, посочен в член 4, параграф 1, буква б), е показан на крайния ползвател и е поставен в непосредствена близост до гумата на мястото на продажбата.

2.   Когато гумите, предлагани за продажба, не се виждат от крайния ползвател, дистрибуторите предоставят на крайните ползватели информация относно класа на горивна ефективност, класа на сцепление с влажна пътна настилка и класа и измерената стойност на външен шум при контакт с пътя на тези гуми.

3.   По отношение на гуми от класове C1, C2 и C3 дистрибуторите обявяват класа на горивна ефективност, измерената стойност на външен шум при контакт с пътя и, където е приложимо, класа на сцепление с влажна пътна настилка, както е предвидено в приложение I, върху или приложено към фактурите, предоставени на крайните ползватели при покупката на тези гуми.

Член 6

Отговорности на доставчиците на превозни средства и на дистрибуторите на превозни средства

Когато на крайните ползватели, възнамеряващи да придобият ново превозно средство, на мястото на продажбата се предоставя възможност за избор между различни гуми, предназначени за монтаж на това ново превозно средство, преди продажбата доставчиците и дистрибуторите на превозни средства предоставят информация за всички предложени гуми относно класа на горивна ефективност, класа и измерената стойност на външен шум при контакт с пътя и, когато и приложимо, класа на сцепление с влажна пътна настилка за гуми от класове C1, С2 и С3, както е предвидено в приложение I и по реда, определен в приложение III. Тази информация се включва най-малкото в рекламните материали с технически характер.

Член 7

Хармонизирани методи за изпитване

Предоставяната съгласно членове 4, 5 и 6 информация относно класа на горивна ефективност, класа и измерената стойност на външен шум при контакт с пътя и класа на сцепление с влажна пътна настилка на гумите се получава посредством прилагане на хармонизираните методи за изпитване, посочени в приложение I.

Член 8

Процедура за проверка

Държавите-членки оценяват съответствието на декларираните класове на горивна ефективност и на сцепление с влажна пътна настилка по смисъла на приложение I, части А и Б, както и на декларирания клас и измерена стойност на външен шум при контакт с пътя по смисъла на приложение I, част В, в съответствие с предвидената в приложение IV процедура.

Член 9

Вътрешен пазар

1.   Когато е налице съответствие с изискванията на настоящия регламент, държавите-членки не забраняват, нито ограничават предоставянето на пазара на посочените в член 2 гуми на основания, свързани с информацията за продукта.

2.   Освен ако имат доказателства за обратното, държавите-членки считат, че етикетите и информацията за продукта съответстват на настоящия регламент. Те може да изискват от доставчиците да предоставят техническа документация съгласно член 4, параграф 4, за да оценят точността на декларираните стойности и класове.

Член 10

Стимули

Държавите-членки не предоставят стимули по отношение на гуми с по-нисък клас от клас C както във връзка с горивната ефективност, така и със сцеплението с влажна пътна настилка по смисъла на приложение I, съответно части А и Б. За целите на настоящия регламент данъчните и фискалните мерки не представляват стимули.

Член 11

Изменение и адаптиране към техническия прогрес

Следните мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2:

а)

въвеждане на изисквания за информацията относно категоризацията на гумите от класове C2 и C3 по отношение на сцеплението с влажна пътна настилка, при условие че съществуват приложими хармонизирани методи за изпитване;

б)

адаптиране, когато е приложимо, на категоризацията по отношение на сцеплението към техническите особености на гумите, проектирани главно за постигане на по-добри работни характеристики в условия на лед и/или сняг, отколкото тези на обикновени гуми по отношение на способността да задвижват превозното средство и да поддържат или спират движението му;

в)

адаптиране на приложения I — IV към техническия прогрес.

Член 12

Прилагане

В съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 държавите-членки гарантират, че органите за надзор на пазара проверяват спазването на членове 4, 5 и 6 от настоящия регламент.

Член 13

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 14

Преглед

1.   Комисията оценява необходимостта от преразглеждане на настоящия регламент, като взема предвид, inter alia:

а)

ефективността на етикета по отношение на осведомеността на крайните ползватели, по-специално дали разпоредбите на член 4, параграф 1, буква б) са били толкова ефективни за постигането на целите на настоящия регламент, колкото разпоредбите на член 4, параграф 1, буква а);

б)

дали схемата за етикетиране следва да бъде разширена за включване и на регенерирани гуми;

в)

дали следва да се въведат нови параметри на гумите, като например пробег;

г)

информацията относно параметрите на гумите, предоставяна от доставчици и дистрибутори на автомобили за крайните потребители.

2.   Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета резултатите от тази оценка не по-късно от 1 март 2016 г.и, ако е целесъобразно, им представя предложения.

Член 15

Преходна разпоредба

Членове 4 и 5 не се прилагат за гуми, произведени преди 1 юли 2012 г.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 1 ноември 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 25 ноември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

Å. TORSTENSSON


(1)  ОВ C 228, 22.9.2009 г., стр. 81.

(2)  Становище на Европейския парламент от 22 април 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник), обща позиция на Съвета от 20 ноември 2009 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12.

(5)  ОВ L 297, 13.10.1992 г., стр. 16.

(6)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ГУМИТЕ

Част А: Класове на горивна ефективност

Класът на горивна ефективност трябва да бъде определен въз основа на коефициента на съпротивление при контакт с пътя (КСКП) в съответствие с посочената по-долу скала от A до G и измерен в съответствие с Правило № 117 на ИКЕ/ООН и неговите последващи изменения.

Ако тип гума е одобрен за повече от един клас гуми (например C1 и C2), използваната при определяне на класа на горивна ефективност на този тип гуми скала за класификация следва да бъде тази, която е приложима за най-високия клас гуми (например C2, а не C1).

Гуми от клас C1

Гуми от клас C2

Гуми от клас C3

КСКП в kg/t

Клас на енергийна ефективност

КСКП в kg/t

Клас на енергийна ефективност

КСКП в kg/t

Клас на енергийна ефективност

КСКП ≤ 6,5

A

КСКП ≤ 5,5

A

КСКП ≤ 4,0

A

6,6 ≤ КСКП ≤ 7,7

B

5,6 ≤ КСКП ≤ 6,7

B

4,1 ≤ КСКП ≤ 5,0

B

7,8 ≤ КСКП ≤ 9,0

C

6,8 ≤ КСКП ≤ 8,0

C

5,1 ≤ КСКП ≤ 6,0

C

Празно

D

Празно

D

6,1 ≤ КСКП ≤ 7,0

D

9,1 ≤ КСКП ≤ 10,5

E

8,1 ≤ КСКП ≤ 9,2

E

7,1 ≤ КСКП ≤ 8,0

E

10,6 ≤ КСКП ≤ 12,0

F

9,3 ≤ КСКП ≤ 10,5

F

КСКП ≥ 8,1

F

КСКП ≥ 12,1

G

КСКП ≥ 10,6

G

Празно

G

Част Б: Класове на сцепление с влажна пътна настилка

За гуми C1 класовете на сцепление с влажна пътна настилка трябва да бъдат определени въз основа на коефициента на сцепление с влажна пътна настилка (G) в съответствие с посочената по-долу скала от A до G и измерен в съответствие с Правило № 117 на ИКЕ/ООН ООН и неговите последващи изменения.

G

Клас на сцепление с влажна пътна настилка

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

Празно

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

G ≤ 1,09

F

Празно

G

Част В: Класове и измерена стойност на външен шум при контакт с пътя

Измерената стойност на външния шум при контакт с пътя (N) трябва да бъде посочена в децибели и измерена в съответствие с Правило № 117 на ИКЕ/ООН и неговите последващи изменения.

Класът на външен шум при контакт с пътя трябва да се определи въз основа на крайните стойности (LV), предвидени в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 661/2009, както следва:

N в dB

Клас на външен шум при контакт с пътя

N ≤ LV – 3

Image

LV-3 < N ≤ LV

Image

N > LV

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ФОРМАТ НА ЕТИКЕТА

1.   Оформление на етикета

1.1.   Етикетът, посочен в член 4, параграф 1 и член 5, параграф 1, трябва да съответства на следната илюстрация:

Image

1.2.   Спецификации на етикета:

Image

1.3.   Етикетът трябва да бъде широк най-малко 75 mm и висок най-малко 110 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да бъде пропорционално на посоченото в спецификациите по-горе.

Етикетът трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

цветовете са ЦМЖЧ — циан, магента, жълт и черен — според следния пример: 00-70-X-00: 0 % циан, 70 % магента, 100 % жълто, 0 % черно;

б)

посочените по-долу номера съответстват на легендата, посочена в точка 1.2;

Image

Горивна ефективност

Пиктограма — по образеца: широчина: 19,5 mm, височина: 18,5 mm — щрих на рамката на пиктограмата: 3,5 пункта, широчина: 26 mm, височина: 23 mm — рамка за класа: щрих: 1 пункт — край на рамката: щрих: 3,5 пункта, широчина: 36 mm — цвят: X-10-00-05;

Image

Сцепление с влажна пътна настилка

Пиктограма — по образеца: широчина: 19 mm, височина: 19 mm — рамка на пиктограмата: щрих: 3,5 пункта, широчина: 26 mm, височина: 23 mm — рамка за класа: щрих: 1 пункт; край на рамката: щрих: 3,5 пункта, широчина: 26 mm — цвят: X-10-00-05;

Image

Външен шум при контакт с пътя

Пиктограма — по образеца: широчина: 14 mm, височина: 15 mm — рамка на пиктограмата: щрих: 3,5 пункта, широчина: 26 mm, височина: 24 mm — рамка за стойността: щрих: 1 пункт — край на рамката: щрих: 3,5 пункта, височина: 24 mm — цвят: X-10-00-05;

Image

Очертания на етикета: щрих: 1,5 пункта — цвят: X-10-00-05;

Image

Скала от A до G

Стрелки: височина: 4,75 mm, празно пространство: 0,75 mm, черен щрих: 0,5 пункта — цвят:

A: X-00-X-00;

B: 70-00-X-00;

C: 30-00-X-00;

D: 00-00-X-00;

E: 00-30-X-00;

F: 00-70-X-00;

G: 00-X-X-00.

Шрифт: Helvetica получерен 12 пункта, 100 % бяло, черен контур: 0,5 пункта;

Image

Категоризация

Стрелка: широчина: 16 mm, височина: 10 mm, 100 % черно;

Шрифт: Helvetica получерен 27 пункта, 100 % бяло;

Image

Мащаб на линиите: щрих: 0,5 пункта, интервал на прекъснатата линия: 5,5 mm, 100 % черно;

Image

Мащаб на шрифта: Helvetica получерен 11 пункта, 100 % черно;

Image

Измерена стойност на външен шум при контакт с пътя

Стрелка: широчина: 25,25 mm, височина: 10 mm, 100 % черно;

Шрифт: Helvetica получерен 20 пункта, 100 % бяло;

Шрифт на текста за мерна единица: Helvetica получерен 13 пункта, 100 % бяло;

Image

Лого на ЕС: широчина: 9 mm, височина: 6 mm;

Image

Позоваване на регламента: Helvetica нормален 7,5 пункта, 100 % черно;

Посочване на класа на гумата: Helvetica получерен 7,5 пункта, 100 % черно;

Image

Клас на външен шум при контакт с пътя съгласно посоченото в приложение I, част В: широчина: 8,25 mm, височина: 15,5 mm — 100 % черно

в)

фонът трябва да е бял.

1.5.   Класът на гумата (C1 или C2) трябва да е указан върху етикета в посочения в илюстрацията от точка 1.2 формат.

2.   Стикер

2.1.   Посоченият в член 4, параграф 1 и член 5, параграф 1 стикер се състои от две части: i) етикет, отпечатан според описания в раздел 1 от настоящото приложение формат, и ii) поле за търговска марка, отпечатано в съответствие със спецификациите, описани в точка 2.2 от настоящото приложение.

2.2.   Поле за търговска марка: доставчиците трябва да добавят своето наименование или търговска марка, серията на гумите, размера на гумите, индекса за капацитет на натоварване, номиналната скорост и други технически спецификации върху стикера заедно с етикета, чиито цвят, формат и дизайн са произволни, при условие че това не отклонява от и не нарушава информацията върху етикета, определена в точка 1 от настоящото приложение. Общата площ на стикера не надхвърля 250 cm2, а общата дължина на стикера — 220 mm.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Информация, предоставяна в рекламните материали с технически характер

1.   Информацията относно гумите трябва да се предоставя в следния ред:

i)

клас на горивна ефективност (букви от A до G);

ii)

клас на сцепление с влажна пътна настилка (букви от A до G);

iii)

клас и измерена стойност на външен шум при контакт с пътя (dB).

2.   Информацията, предоставена съгласно точка 1, трябва да отговаря на следните изисквания:

i)

да бъде четлива;

ii)

да бъде лесно разбираема;

iii)

ако за даден тип гума съществуват различни класове в зависимост от размера или други параметри, се посочва диапазонът между гумата с най-лоши и тази с най-добри показатели.

3.   На своя уебсайт доставчиците осигуряват достъп до следното:

i)

връзка към съответния уебсайт на Комисията, свързан с настоящия регламент;

i)

обяснение на пиктограмите, отпечатани върху етикета;

ii)

декларация, в която се подчертава, че реалните икономии на гориво и пътната безопасност зависят в голяма степен от поведението на водача, и по-специално следното:

екологосъобразното шофиране може да намали значително разхода на гориво;

налягането на гумата следва да бъде редовно проверявано за подобряване на сцеплението с влажна пътна настилка и горивната ефективност;

винаги следва стриктно да се съблюдава спирачният път.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Процедура за проверка

За всеки тип гуми или група гуми, определени от доставчика, се оценява съответствието на декларираните класове на горивна ефективност и на сцепление с влажна пътна настилка, както и на декларираната измерена стойност на външен шум при контакт с пътя съгласно една от следните процедури:

а)

i)

първо се изпитва една гума. Ако измерената стойност отговаря на декларирания клас или на декларираната измерена стойност на външен шум при контакт с пътя, изпитването е преминато успешно;

и

ii)

ако измерената стойност не отговаря на декларирания клас или на декларираната измерена стойност на външен шум при контакт с пътя, се изпитват още три гуми. За оценяване на съответствието с декларираната информация се използва средната стойност от измерванията за четирите изпитани гуми;

или

б)

когато класовете върху етикета или стойностите са взети от резултатите от изпитванията за одобрение на типа, получени в съответствие с Директива 2001/43/ЕО, Регламент (ЕО) № 661/2009 или Правило № 117 на ИКЕ/ООН и последващите му изменения, държавите-членки може да използват информацията за съответствието на производството на гуми, посочена в одобренията на типа.

При оценяването на съответствието на данните за производството трябва да бъдат отчетени позволените отклонения, посочени в раздел 8 от Правило № 117 на ИКЕ/ООН и последващите му изменения.


Top