EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки в ЕС

Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки в ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2018/644 — услуги за трансгранична доставка на колетни пратки

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той има за цел:

 • да подобри ценовата прозрачност и регулаторния надзор; и
 • да гарантира, че гражданите и малките предприятия имат достъп до услуги за трансгранична доставка на колетни пратки на разумни цени.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Регламентът определя правила за трансгранична доставка на колетни пратки в 3 основни аспекта:

 • регулаторен надзор на услуги за доставка на колетни пратки;
 • прозрачност на някои тарифи за единични пратки чрез публикуване на уебсайт; и
 • оценки, когато тарифите са обект на задължението за универсална услуга* да идентифицират тези тарифи, които са неразумно високи.

Информация, която трябва да бъде предоставена

От предоставящите услуги за доставка на колетни пратки се изисква да предоставят определена информация на националните регулаторни органи (NRA)* на държавата от ЕС, в която те са установени включително:

 • име, правен статут и форма, регистрационен номер на дружеството и идентификационен номер по ДДС (данък добавена стойност), адрес и данни за връзка;
 • характеристики и описание на предлаганите услуги;
 • общи условия за техните услуги, включително процедура за подаване на жалби;
 • до 30 юни всяка календарна година:
  • годишен оборот;
  • брой на назначените служители;
  • брой на обработените колетни пратки;
  • имена на подизпълнители;
  • списък с тарифите за настоящата година.

Дружествата, които имат персонал под 50 души и предоставят услуги само в държавата, в която са установени, не трябва да предоставят тази информация, въпреки че има изключения.

Прозрачност

Тарифите, обект на мерки за прозрачност, ще се публикуват от Европейската комисия на специално създаден за целта уебсайт до края на март всяка година.

Оценка на трансграничните тарифи

Националните регулаторни органи оценяват достъпността на тарифите, обект на задължение за универсална услуга, които те смятат за необходимо да бъдат оценени. Те разглеждат редица елементи, включително:

 • дали тарифите са достъпни и ценово ориентирани, както и дали са прозрачни и не дискриминационни;
 • домашните и всякакви други свързани тарифи за сравнителни услуги за доставка на колетни пратки както в изпращащата държава от ЕС, така и в държавата от ЕС на местоназначение;
 • всяко прилагане на единна тарифа за 2 или повече държави от ЕС;
 • обеми, специфични разходи или разходи за обработване, други свързани с това разходи и стандарти за качество на услугите;
 • възможното въздействие на прилаганите трансгранични тарифи за отделни лица и потребители от малки и средни предприятия.

Националните регулаторни органи трябва да подадат оценка до Комисията до края на юни на съответната календарна година. Неповерителна версия на оценката трябва да бъде публикувана от Комисията до 1 месец от нейното получаване.

Санкции

Правилата за санкциите при нарушения на регламента се определят от държавите от ЕС и трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 22 май 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Задължение за универсална услуга: Държавите от ЕС трябва да гарантират, че на гражданите се предоставя пощенска услуга с определено качество навсякъде в тяхната държава на достъпна цена.
Национален регулаторен орган (NRA): орган, който регулира пощенските услуги на национално ниво. Той гарантира правилното функциониране на задължението за универсална услуга и лоялна конкуренция в пощенските услуги.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки (ОВ L 112, 2.5.2018 г., стр. 19—28)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз Протокол (№ 26) относно услугите от общ интерес (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 307)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — Част трета — Вътрешни политики и дейности на Съюза — Дял XV — Защита на потребителите — Член 169 (предишен член 153 от ДЕО) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 124)

Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64—88)

Последващите изменения на директивата са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 година относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата (ОВ L 15, 21.1.1998 г., стр. 14—25)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 02.10.2018

Top