EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Прегледи за проверка на техническата безопасност на моторните превозни средства и техните ремаркета

Прегледи за проверка на техническата безопасност на моторните превозни средства и техните ремаркета

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2014/45/ЕС относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Целта е да се повиши пътната безопасност, като се определят минимални изисквания за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета в Европейския съюз (ЕС).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Законодателството се прилага за превозни средства, които са в състояние да вдигат над 25 кm/h, от следните категории:

 • пътнически леки автомобили и лекотоварни превозни средства (категории M1 и N1). Те трябва да преминат преглед 4 години след датата на първата им регистрация и на всеки 2 години след това;
 • превозни средства от категория М1, използвани като таксиметрови превозни средства или линейки, автобуси или микробуси (М2, М3), тежкотоварни превозни средства (N2, N3) и тежкотоварни ремаркета (O3, O4). Те трябва да преминат преглед 1 година след датата на първата им регистрация, а след това ежегодно;
 • бързоходни трактори с проектна скорост над 40 km/h (T5), използвани с търговска цел. Те трябва да преминат преглед 4 години след датата на регистрация и на всеки 2 години след това.

Мощни мотоциклети

Превозните средства от категория L с двигател над 125 cm3 ще преминават преглед от 2022 г., освен ако статистиката за пътна безопасност за предходните 5 години не покаже, че същата степен на пътна безопасност може да се постигне чрез алтернативни мерки.

Прегледи за проверка на техническата изправност преди съответните дати

При определени обстоятелства е възможно да се изиска превозните средства да преминат преглед преди съответните дати:

 • след злополука;
 • когато титулярът на свидетелството за регистрация се е сменил;
 • при достигане на 160 000 кm;
 • в случай че пътната безопасност е сериозно засегната.

Изключения

Следните типове превозни средства са освободени от прегледи за проверка на техническата изправност:

 • превозни средства, които представляват исторически интерес,
 • превозни средства с дипломатически имунитет,
 • превозни средства, използвани от въоръжените сили, полицията, противопожарните служби или превозните средства, използвани само за земеделски и горски цели;
 • превозни средства, използвани изключително на малки острови.

Одобрени контролно-технически пунктове

Всяка държава — членка на ЕС трябва да разполага с одобрени и съответстващи на изискванията контролно-технически пунктове, а техническите специалисти трябва да отговарят на критериите за компетентност и да нямат конфликт на интереси.

Оценка на дефекти

 • Дефектите се класифицират като незначителни, значителни или опасни, като незначителните дефекти не могат да доведат до обявяване за неизправни превозните средства.
 • Когато дефектите са опасни, използването на превозното средство по обществената пътна мрежа може да бъде спряно до отстраняване на неизправността.

Удостоверение за техническа изправност

Когато превозно средство, което вече е регистрирано в друга държава членка, се пререгистрира, неговото удостоверение трябва да се признае от останалите държави членки, дори когато собствеността е сменена. До 2021 г. от контролно-техническите пунктове ще се изисква да споделят съответна информация с компетентните органи в своята държава.

Европейска електронна платформа с информация за превозните средства

Приложимостта, разходите и ползите от въвеждането на европейска електронна платформа с информация за превозните средства ще бъдат разгледани.

Измами

 • С цел откриване на измами с километропоказателите данните от предходния преглед трябва да се предоставят на техническите специалисти.
 • Невярното представяне на изминатото разстояние на превозно средство е наказуемо престъпление.

Пандемията от COVID-19

 • С Регламент (ЕС) 2020/698 се определят специални и временни мерки с оглед на избухването на пандемията от COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство. С регламента се удължават сроковете, предвидени в Директива 2014/45/ЕС, по отношение на следното:
  • прегледите за проверка на техническата изправност, които следва да са били извършени между 1 февруари 2020 г. и 31 август 2020 г. — със 7 месеца;
  • удостоверяванията на техническа изправност, които следва да са били издадени между 1 февруари 2020 г. и 31 август 2020 г. — със 7 месеца;
  • когато дадена държава членка счита, че извършването на прегледи за проверка на техническата изправност или удостоверяването им вероятно ще остане невъзможно след 31 август 2020 г. поради мерките, свързани с COVID-19, които е предприела, тя може да подаде мотивирано искане до Европейската комисия до 1 август 2020 г. за разрешение за удължаване на сроковете. Това искане може да се отнася за периода между 1 февруари 2020 г. и 31 август 2020 г. и срока от 7 месеца, или и за двата.
 • С оглед на продължаващата криза във връзка с COVID-19, с Регламент (ЕС) 2021/267 се удължават определени срокове, посочени в Регламент (ЕС) 2020/698, поради трудностите при извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност. По-специално регламентът обхваща следните области:
  • съгласно регламента периодичните прегледи за проверка на техническата изправност, които е трябвало да бъдат извършени между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., могат да бъдат извършени на по-късна дата, но не по-късно от 10 месеца след първоначалния срок, а съответните удостоверения следва да останат валидни до тази по-късна дата;
  • когато дадена държава членка счита, че прегледите за проверка на техническата изправност или тяхното удостоверяване вероятно няма да могат да бъдат проведени след 30 юни 2021 г. поради мерките, които е предприела за предотвратяване или ограничаване на разпространението на COVID-19, тя може да представи мотивирано искане за разрешение, за да удължи съответните срокове. Това искане може да се отнася за периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. и за срока от 10 месеца, или и за двата. Това искане трябва да се подаде до Комисията до 31 май 2021 г.;
  • ако изискванията са изпълнени и исканото удължаване не води до непропорционални рискове от гледна точка на безопасността и сигурността на транспорта, Комисията може да даде разрешение за удължаване на сроковете. Това удължаване трябва да бъде ограничено до необходимото, за да се отрази периодът, през който подновяването на прегледите за проверка на техническата изправност е вероятно да остане практически неосъществимо, и във всеки случай не следва да надвишава 6 месеца. Решението на Комисията в тази връзка се публикува в Официален вестник на Европейския съюз;
  • когато дадена държава членка не трябва да прилага мерките, определени в Регламент (ЕС) 2021/267, тя следва да информира Комисията за това до 3 март 2021 г. Комисията трябва съответно да информира другите държави членки и да публикува известие в Официален вестник. При такава ситуация държавите членки не трябва да възпрепятстват трансграничните дейности на икономически оператор или на физическо лице, които са се позовали на тези извънредни мерки в друга държава членка.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата трябваше да се въведе в законодателството на държавите членки до 20 май 2017 г. Държавите членки трябва да прилагат правилата, считано от 20 май 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51—128)

Последващите изменения на Директива 2014/45/EС са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2021/267 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на продължаващата криза във връзка с COVID-19 относно подновяването или удължаването на срока на валидност на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни, отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в някои области на транспортното законодателство и удължаването на някои срокове, посочени в Регламент (ЕС) 2020/698 (ОВ L 60, 22.2.2021 г., стр. 1—20)

Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство (OВ L 165, 27.5.2020 г., стр. 10—24)

последно актуализация 12.07.2021

Top