Tehnoülevaatus sõidukite ja haagiste ohutuse tagamiseks

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2014/45/EL, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selle eesmärk on parandada liiklusohutust, nähes Euroopa Liidus (EL) ette sõidukite ja haagiste korralise tehnoülevaatuse miinimumnõuded.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Õigusakti kohaldatakse selliste sõidukite suhtes, mille maksimaalne kiirus ületab 25 km/h ja mis kuuluvad järgmistesse kategooriatesse.

Võimsad mootorrattad

Üle 125 cm3 silindrimahuga L-kategooria sõidukitele hakatakse ülevaatust tegema alates 2022. aastast, kui viie eelneva aasta statistika põhjal ei selgu, et sama liiklusohutuse tase on võimalik saavutada ka muude meetmetega.

Sõidukite tehnoülevaatuse läbimine ennetähtaegselt

Teatud tingimustel võib nõuda sõidukite ülevaatuse läbimist ennetähtaegselt:

Erandid

Tehnoülevaatustest on vabastatud järgmised sõidukitüübid:

Heakskiidetud ülevaatuspunktid

Kõikides ELi liikmesriikides peavad olema heakskiidetud ja nõuetele vastavad ülevaatuspunktid ning inspektorid peavad vastama pädevusnõuetele ja nende puhul ei tohi olla huvide konflikti.

Puuduste hindamine

Tehnoülevaatuse kontrollkaart

Teises liikmesriigis juba registreeritud sõiduki ümberregistreerimisel tunnustavad liikmesriigid selle kontrollkaarti isegi juhul, kui omanik on vahetunud. Ülevaatuspunktid peavad edastama 2021. aastaks asjaomase teabe oma riigi pädevale asutusele.

Euroopa elektroonilise sõidukiteabeplatvorm

Euroopa elektroonilise sõidukiteabeplatvormi loomise teostatavust, maksumust ja kasu tuleb veel uurida.

Pettused

COVID-19 pandeemia

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv tuli liikmesriikides seadusena vastu võtta hiljemalt 20. maiks 2017. Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 20. maist 2018.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/45/EL, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (ELT L 127, 29.4.2014, lk 51–128)

Direktiivi 2014/45/EL hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2021. aasta määrus (EL) 2021/267, milles sätestatakse COVID-19 kriisi jätkumisega seoses ajutised erimeetmed, mis käsitlevad teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamist või pikendamist, korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamist teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades ning määruses (EL) 2020/698 osutatud teatavate ajavahemike pikendamist (ELT L 60, 22.2.2021, lk 1–20)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 2020. aasta määrus (EL) 2020/698, milles sätestatakse seoses COVID-19 puhanguga ajutised erimeetmed teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamise või pikendamise ning korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamise kohta teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades (ELT L 165, 27.5.2020, lk 10–24)

Viimati muudetud: 12.07.2021