EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R2240

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2240 z dne 20. oktobra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/1378, Izvedbene uredbe (EU) 2021/2119 in Izvedbene uredbe (EU) 2021/2307 glede uporabe kvalificiranega elektronskega žiga za izdajo certifikatov (Besedilo velja za EGP)

C/2022/7392

UL L 294, 15.11.2022, str. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2240/oj

15.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2240

z dne 20. oktobra 2022

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/1378, Izvedbene uredbe (EU) 2021/2119 in Izvedbene uredbe (EU) 2021/2307 glede uporabe kvalificiranega elektronskega žiga za izdajo certifikatov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti člena 35(10), člena 43(7) in člena 45(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 35(1), točka (a), Uredbe (EU) 2018/848 se certifikat, ki ga pristojni organi ali, kadar je ustrezno, nadzorni organi ali izvajalci nadzora izdajo izvajalcem dejavnosti ali skupinam izvajalcev dejavnosti, po možnosti izda v elektronski obliki. Elektronski sistem TRACES (Trade Control and Expert System) iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715 (2) omogoča izdajo certifikatov iz člena 35 Uredbe (EU) 2018/848 v elektronski obliki. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2119 (3) zahteva, da se certifikat iz člena 35 Uredbe (EU) 2018/848 od 1. januarja 2023 izdaja v elektronski obliki z uporabo sistema TRACES.

(2)

Za zaščito certifikatov, ki se izdajo izvajalcem dejavnosti in skupini izvajalcev dejavnosti, je za njihovo izdajo primerno uvesti uporabo kvalificiranega elektronskega žiga, kot je opredeljen v členu 3, točka 27, Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (4). Da se vsem zadevnim akterjem omogoči dokončanje prijave za kvalificirani elektronski žig, je treba določiti, da mora biti certifikat iz člena 35 Uredbe (EU) 2018/848 s kvalificiranim elektronskim žigom opremljen od 1. julija 2023 naprej.

(3)

Izvedbeno uredbo (EU) 2021/2119 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

V skladu s členom 1, prvi odstavek in drugi odstavek, točka (a), Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 (5) morajo nadzorni organi in izvajalci nadzora, priznani v skladu s členom 46(1) Uredbe (EU) 2018/848, izvajalcem dejavnosti, skupinam izvajalcev dejavnosti in izvoznikom v tretjih državah, ki so bili predmet nadzora iz člena 45(1), točka (b)(i), navedene uredbe, od 1. januarja 2023 naprej izdajati certifikate v elektronski obliki z uporabo sistema TRACES.

(5)

Za zaščito certifikatov, ki se izdajo izvajalcem dejavnosti, skupinam izvajalcev dejavnosti in izvoznikom, je za njihovo izdajo primerno uvesti uporabo kvalificiranega elektronskega žiga. Da se vsem zadevnim akterjem omogoči dokončanje prijave za kvalificirani elektronski žig, je treba določiti, da mora biti certifikat za izvajalce dejavnosti, skupine izvajalcev dejavnosti in izvoznike v tretjih državah s kvalificiranim elektronskim žigom opremljen od 1. julija 2023 naprej.

(6)

Izvedbeno uredbo (EU) 2021/1378 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

V zvezi s certifikatom o kontrolnem pregledu v papirni obliki in izpiskom certifikatov o kontrolnem pregledu v papirni obliki, potrjenima v papirni obliki z ročnim podpisom v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2306 (6), je Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2238 (7) podaljšala prehodne določbe do 30. novembra 2022, da bi vsem zadevnim akterjem omogočila dokončanje prijave za kvalificirani elektronski žig. To podaljšanje bi bilo treba upoštevati v opombah za izpolnitev vzorca izpiska certifikata o kontrolnem pregledu iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2307 (8). Delegirana uredba (EU) 2022/2238 podaljšuje do 30. novembra 2022 tudi možnost, da v Ukrajini nahajajoča se pooblaščena oseba nadzornega organa ali izvajalca nadzora, ki nima kvalificiranega elektronskega žiga, certifikat o kontrolnem pregledu pripravi in pošlje v sistemu TRACES v elektronski obliki brez kvalificiranega elektronskega žiga v polju 18 certifikata.

(8)

Izvedbeno uredbo (EU) 2021/2307 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Zaradi izteka prehodnega obdobja za certifikate v papirni obliki in odstopanja za Ukrajino 30. junija 2022 bi se morala ta sprememba uporabljati retroaktivno od 1. julija 2022.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) 2021/2119

Izvedbena uredba (EU) 2021/2119 se spremeni:

(1)

v členu 1 se doda naslednji odstavek:

„Certifikat iz člena 35(1) Uredbe (EU) 2018/848 je opremljen s kvalificiranim elektronskim žigom, kot je opredeljen v členu 3, točka 27, Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (*1).

(*1)  Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).“;"

(2)

v členu 5 se za tretjim odstavkom doda naslednji odstavek:

„Člen 1, drugi odstavek, se uporablja od 1. julija 2023.“.

Člen 2

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) 2021/1378

Izvedbena uredba (EU) 2021/1378 se spremeni:

(1)

v členu 1, drugi odstavek, točka (a), se doda naslednja točka (iii):

„(iii)

opremljen je s kvalificiranim elektronskim žigom, kot je opredeljen v členu 3, točka 27, Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (*2);

(*2)  Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).“;"

(2)

v členu 3 se za tretjim odstavkom doda naslednji odstavek:

„Člen 1, drugi odstavek, točka (a)(iii), se uporablja od 1. julija 2023.“;

(3)

Priloga I se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 3

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) 2021/2307

V delu II Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/2307 se v četrtem odstavku opomb v zvezi s poljem 12 in v drugem odstavku opomb v zvezi s poljem 13 datum „30. junija 2022“ nadomesti s „30. novembra 2022“.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3 se uporablja od 1. julija 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 z dne 30. septembra 2019 o pravilih za delovanje sistema upravljanja informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent (uredba o IMSOC) (UL L 261, 14.10.2019, str. 37).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2119 z dne 1. decembra 2021 o določitvi podrobnih pravil o nekaterih evidencah in izjavah, ki se zahtevajo od izvajalcev dejavnosti in skupin izvajalcev dejavnosti, ter o tehničnih sredstvih za izdajo certifikatov v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 glede izdaje certifikata za izvajalce dejavnosti, skupine izvajalcev dejavnosti in izvoznike v tretjih državah (UL L 430, 2.12.2021, str. 24).

(4)  Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 z dne 19. avgusta 2021 o določitvi nekaterih pravil v zvezi s certifikatom, izdanim izvajalcem dejavnosti, skupinam izvajalcev dejavnosti in izvoznikom v tretjih državah, ki se ukvarjajo z uvozom ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve v Unijo, ter določitvi seznama priznanih nadzornih organov in izvajalcev nadzora v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 297, 20.8.2021, str. 24).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2306 z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o uradnem nadzoru pošiljk ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, namenjenih za uvoz v Unijo, ter o certifikatu o kontrolnem pregledu (UL L 461, 27.12.2021, str. 13).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2238 z dne 22. avgusta 2022 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 glede prehodnih določb za certifikate o kontrolnem pregledu in njihove izpiske ter glede prehodnih določb za certifikate o kontrolnem pregledu, izdane v Ukrajini (glej stran 3 tega Uradnega lista).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2307 z dne 21. oktobra 2021 o pravilih o dokumentih in uradnih obvestilih, ki se zahtevajo za ekološke proizvode in proizvode iz preusmeritve, namenjene za uvoz v Unijo (UL L 461, 27.12.2021, str. 30).


PRILOGA

„PRILOGA I

VZOREC CERTIFIKATA

CERTIFIKAT ZA IZVAJALCE DEJAVNOSTI, SKUPINE IZVAJALCEV DEJAVNOSTI IN IZVOZNIKE V TRETJIH DRŽAVAH ZA PROIZVODE, NAMENJENE UVOZU V EVROPSKO UNIJO KOT EKOLOŠKI PROIZVODI ALI PROIZVODI IZ PREUSMERITVE

Del I: Obvezni elementi

1.

Številka dokumenta:

2.

(izberite, kot je ustrezno)

Izvajalec dejavnosti

Skupina izvajalcev dejavnosti – glej točko 10

Izvoznik

3.

Ime in naslov izvajalca dejavnosti, skupine izvajalcev dejavnosti ali izvoznika:

4.

Ime, naslov in šifra nadzornega organa ali izvajalca nadzora nad izvajalcem dejavnosti, skupino izvajalcev dejavnosti ali izvoznikom:

5.

Dejavnost/-i izvajalca dejavnosti, skupine izvajalcev dejavnosti ali izvoznika (izberite, kot je ustrezno):

Pridelava

Priprava

Distribucija

Skladiščenje

Uvoz

Izvoz

6.

Kategorija/-e proizvodov iz člena 35(7) Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter metode pridelave (izberite, kot je ustrezno):

(a)

nepredelane rastline in rastlinski proizvodi, vključno s semeni in drugim rastlinskim razmnoževalnim materialom

Metoda pridelave:

ekološka pridelava, razen v obdobju preusmeritve

pridelava v obdobju preusmeritve

ekološka pridelava z neekološko pridelavo

(b)

živina in nepredelani proizvodi iz živinoreje

Metoda pridelave:

ekološka pridelava, razen v obdobju preusmeritve

pridelava v obdobju preusmeritve

ekološka pridelava z neekološko pridelavo

(c)

alge in nepredelani proizvodi iz akvakulture

Metoda pridelave:

ekološka pridelava, razen v obdobju preusmeritve

pridelava v obdobju preusmeritve

ekološka pridelava z neekološko pridelavo

(d)

predelani kmetijski proizvodi, vključno s proizvodi iz akvakulture, namenjeni za hrano

Metoda pridelave:

pridelava ekoloških proizvodov

pridelava proizvodov iz preusmeritve

ekološka pridelava z neekološko pridelavo

(e)

krma

Metoda pridelave:

pridelava ekoloških proizvodov

pridelava proizvodov iz preusmeritve

ekološka pridelava z neekološko pridelavo

(f)

vino

Metoda pridelave:

pridelava ekoloških proizvodov

pridelava proizvodov iz preusmeritve

ekološka pridelava z neekološko pridelavo

(g)

ostali proizvodi iz Priloge I k Uredbi (EU) 2018/848 ali proizvodi, ki ne spadajo v prej navedene kategorije

Metoda pridelave:

pridelava ekoloških proizvodov

pridelava proizvodov iz preusmeritve

ekološka pridelava z neekološko pridelavo

7.

Seznam proizvodov:

Ime proizvoda in/ali oznaka kombinirane nomenklature (KN) iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 (2) za proizvode s področja uporabe Uredbe (EU) 2018/848

ekološki

iz preusmeritve

 

 

 

 

 

 

Ta dokument je bil izdan v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1378 (3) kot potrdilo, da izvajalec dejavnosti, skupina izvajalcev dejavnosti ali izvoznik (izberite, kot je ustrezno) izpolnjuje zahteve iz Uredbe (EU) 2018/848.

8.

Datum, kraj:

Ime in podpis v imenu nadzornega organa ali izvajalca nadzora, ki je izdal dokument, ali kvalificirani elektronski žig:

9.

Certifikat je veljaven od … [vstaviti datum] do … [vstaviti datum].

10.

Seznam članov skupine izvajalcev dejavnosti, kakor je opredeljena v členu 36 Uredbe (EU) 2018/848

Ime člana

Naslov ali druga oblika identifikacije člana

 

 

 

 

 

 

Del II: Posebni neobvezni elementi

Izpolnite z enim ali več elementov, če tako odloči nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki izda certifikat izvajalcu dejavnosti, skupini izvajalcev dejavnosti ali izvozniku v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/1378.

1.   Količina proizvodov

Ime proizvoda in/ali oznaka KN iz Uredbe (EGS) št. 2658/87 za proizvode s področja uporabe Uredbe (EU) 2018/848

ekološki

iz preusmeritve

Količina, ocenjena v kilogramih, litrih ali po potrebi po številu enot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Informacije o zemljišču

Ime proizvoda

ekološki

iz preusmeritve

neekološki

Površina v hektarih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Seznam prostorov ali enot, v katerih izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev dejavnosti izvaja dejavnost

Naslov ali geolokacija

Opis dejavnosti iz točke 5 dela I

 

 

 

 

 

 

4.   Informacije o dejavnosti oziroma dejavnostih, ki jih izvaja izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev dejavnosti, in o tem, ali dejavnost oziroma dejavnosti izvajajo za lastni namen ali kot podizvajalec, ki izvaja dejavnost oziroma dejavnosti za drugega izvajalca dejavnosti, medtem ko podizvajalec ostaja odgovoren za dejavnost oziroma dejavnosti, ki se izvajajo

Opis dejavnosti iz točke 5 dela I

Izvajanje dejavnosti za lastni namen

Izvajanje dejavnosti kot podizvajalec za drugega izvajalca dejavnosti, pri čemer podizvajalec ostaja odgovoren za dejavnost oziroma dejavnosti, ki se izvajajo

 

 

 

 

 

 

5.   Informacije o dejavnosti oziroma dejavnostih, ki jih izvaja podizvajalska tretja oseba

Opis dejavnosti iz točke 5 dela I

Odgovoren ostaja izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev dejavnosti

Odgovorna je podizvajalska tretja oseba

 

 

 

 

 

 

6.   Seznam podizvajalcev, ki izvajajo dejavnost ali dejavnosti za izvajalca dejavnosti ali skupino izvajalcev dejavnosti, za katere izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev dejavnosti ostaja odgovoren/-na za ekološko pridelavo in za katere navedene odgovornosti ni prenesel/-la na podizvajalca

Ime in naslov

Opis dejavnosti iz točke 5 dela I

 

 

 

 

 

 

7.   Informacije o akreditaciji izvajalca nadzora v skladu s točko (d) člena 46(2) Uredbe (EU) 2018/848

(a)

ime akreditacijskega organa;

(b)

povezava do potrdila o akreditaciji.

8.   Druge informacije

 


(1)  Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L 150, 14.6.2018, str. 1).

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 z dne 19. avgusta 2021 o določitvi nekaterih pravil v zvezi s certifikatom, izdanim izvajalcem dejavnosti, skupinam izvajalcev dejavnosti in izvoznikom v tretjih državah, ki se ukvarjajo z uvozom ekoloških proizvodov v Unijo, ter določitvi seznama priznanih nadzornih organov in izvajalcev nadzora v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 297, 20.8.2021, str. 24).


Na vrh