EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Dokument 32021R0965

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/965 ze dne 9. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/194, pokud jde o výměnu záznamů v držení osob povinných k dani nebo jejich zprostředkovatelů a určení příslušných orgánů odpovědných za koordinaci správních šetření

C/2021/4056

Úř. věst. L 214, 17.6.2021, s. 1—33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Právní stav dokumentu platné

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/965/oj

17.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 214/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/965

ze dne 9. června 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/194, pokud jde o výměnu záznamů v držení osob povinných k dani nebo jejich zprostředkovatelů a určení příslušných orgánů odpovědných za koordinaci správních šetření

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 47 l písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Hlava XII kapitola 6 směrnice Rady 2006/112/ES (2), která stanoví zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující určité služby, byla změněna směrnicemi Rady (EU) 2017/2455 (3) a (EU) 2019/1995 (4) za účelem rozšíření těchto zvláštních režimů.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/194 (5) byla přijata podrobná pravidla k uplatnění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro osoby povinné k dani, které poskytují služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží (dále jen „zvláštní režimy“).

(3)

Nařízení (EU) č. 904/2010 stanoví pravidla pro správní spolupráci a boj proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Konkrétně články 47i a 47j uvedeného nařízení, ve znění nařízení Rady (EU) 2017/2454 (6), stanoví opatření nezbytná pro kontrolu plnění uskutečněných osobami povinnými k dani, které využívají jeden ze zvláštních režimů.

(4)

Zvláštní režimy umožňují osobám povinným k dani přiznat a odvést DPH za určitá dodání zboží a poskytnutí služeb v členském státě, v němž jsou usazeny (členský stát identifikace), místo aby musely zaregistrovat, přiznat a odvést DPH v každém členském státě, v němž toto zboží nebo služby dodávají (členský stát spotřeby). Členský stát identifikace postoupí přiznání k DPH a platby příslušnému členskému státu spotřeby. Členský stát spotřeby by měl mít možnost kontrolovat správnost vykázaných dodání zboží nebo poskytnutí služeb a kontrolovat osoby povinné k dani tím, že je požádá, aby poskytly záznamy o těchto dodáních.

(5)

Veškeré výměny informací a záznamů mezi členskými státy by měly probíhat za použití zabezpečené sítě, která je k dispozici na úrovni Unie.

(6)

Aby se usnadnila výměna informací a záznamů týkajících se plnění, která uskutečňují osoby povinné k dani využívající jeden ze zvláštních režimů, měl by mít členský stát identifikace možnost ověřit při obdržení žádosti o informace, zda se žádost týká osoby povinné k dani využívající jeden ze zvláštních režimů, která je osobou povinnou k dani, jíž se žádost týká, a určit druh záznamů požadovaných členským státem spotřeby.

(7)

Za účelem usnadnění poskytování informací a záznamů členskému státu identifikace by měly mít osoby povinné k dani, které používají jeden ze zvláštních režimů, nebo jejich zprostředkovatelé možnost používat vzorový formulář v čitelném formátu. Ten by členskému státu identifikace umožnil poskytnout odpověď členskému státu spotřeby do 30 dnů ode dne podání žádosti v souladu s čl. 47i odst. 5 nařízení (EU) č. 904/2010.

(8)

Provádění správních šetření, jež se týkají osob povinných k dani, které využívají jeden ze zvláštních režimů, by nemělo vytvářet zbytečnou administrativní zátěž pro členský stát identifikace. Za tímto účelem by měl členský stát identifikace předem informovat všechny ostatní členské státy o správních šetřeních, které hodlá provést a které se týkají osob povinných k dani, jež využívají jeden ze zvláštních režimů. Ve svém oznámení by členský stát identifikace měl ostatním členským státům poskytnout dostatek podrobných informací, které jim umožní identifikovat osobu povinnou k dani a rozsah zamýšleného správního šetření. Oznámení by mělo poskytnout ostatním členským státům dostatek času na odpověď.

(9)

S cílem umožnit řádné administrativní fungování zvláštních režimů a usnadnit kontrolu a audit osob povinných k dani, které tyto režimy využívají, by si členské státy měly vyměnit kontaktní údaje osoby, která je odpovědná za koordinaci těchto režimů v každém členském státě s cílem umožnit účinnou komunikaci.

(10)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/194 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Toto nařízení by se mělo použít od stejného data jako ustanovení hlavy XII kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES ve znění směrnic (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995 a odpovídající změny nařízení (EU) č. 904/2010 provedené nařízením (EU) 2017/2454.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro správní spolupráci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2020/194 se mění takto:

1)

Vkládají se následující články 6a, 6b a 6c:

„Článek 6a

Výměna záznamů v držení osob povinných k dani nebo jejich zprostředkovatelů

1.   Členský stát spotřeby si vyžádá od členského státu identifikace záznamy vedené osobou povinnou k dani nebo zprostředkovatelem podle článků 369, 369k a 369x směrnice 2006/112/ES za použití vzorového formuláře, na který odkazuje článek 1 prováděcího rozhodnutí Komise C(2019) 2866 (*1). Členský stát spotřeby předá vzorový formulář elektronickými prostředky prostřednictvím sítě CCN/CSI.

Členský stát spotřeby uvede ve vzorovém formuláři tyto informace:

a)

prohlášení, že žádost je podána podle čl. 47i odst. 1 nařízení (EU) č. 904/2010;

b)

jméno osoby povinné k dani a jméno zprostředkovatele, je-li jmenován;

c)

identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace osobě povinné k dani nebo zprostředkovateli v souvislosti s osobou povinnou k dani, která je zastoupena zprostředkovatelem;

d)

zdaňovací období, jichž se žádost týká;

e)

druh požadovaných záznamů.

2.   Členský stát identifikace předá záznamy shromážděné od osoby povinné k dani nebo jejího zprostředkovatele členskému státu spotřeby, a to prostřednictvím formuláře, na který odkazuje článek 1 prováděcího rozhodnutí C(2019) 2866. Vzorový formulář se předává elektronicky prostřednictvím sítě CCN/CSI.

3.   Elektronická zpráva, kterou má členský stát identifikace zaslat příslušným orgánům ostatních členských států podle čl. 47j odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 904/2010, obsahuje tyto informace:

a)

prohlášení o tom, že elektronická zpráva je zasílána podle čl. 47j odst. 1 nebo 2 nařízení (EU) č. 904/2010;

b)

jméno osoby povinné k dani a jméno zprostředkovatele, je-li jmenován;

c)

identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace osobě povinné k dani nebo zprostředkovateli v souvislosti s osobou povinnou k dani, která je zastoupena zprostředkovatelem;

d)

zdaňovací období, jichž se zamýšlené správní šetření týká;

e)

rozsah zamýšleného správního šetření;

f)

datum, do kterého mají příslušné orgány ostatních členských států poskytnout odpověď na elektronickou zprávu.

Členský stát identifikace zašle elektronickou zprávu ostatním členským státům za použití sítě CCN/CSI.

4.   Členský stát spotřeby konzultuje s členským státem identifikace podle čl. 47j odst. 2 nařízení (EU) č. 904/2010 prostřednictvím vzorového formuláře, na který odkazuje článek 1 prováděcího rozhodnutí C(2019) 2866, a elektronicky prostřednictvím sítě CCN/CSI. Členský stát spotřeby uvede v tomto vzorovém formuláři tyto informace:

a)

jméno osoby povinné k dani a jméno zprostředkovatele, je-li jmenován;

b)

identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace osobě povinné k dani nebo zprostředkovateli v souvislosti s osobou povinnou k dani, která je zastoupena zprostředkovatelem;

c)

zdaňovací období, jichž se zamýšlené správní šetření týká;

d)

rozsah zamýšleného správního šetření.

Pokud členský stát identifikace souhlasí se zahájením správního šetření, uvědomí o tom ostatní členské státy prostřednictvím zprávy uvedené v odstavci 3.

Článek 6b

Vzorový formulář pro předkládání záznamů v držení osoby povinné k dani nebo jejího zprostředkovatele členskému státu identifikace

Vzorový formulář uvedený v čl. 47i odst. 3 nařízení (EU) č. 904/2010 má strukturu stanovenou v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 6c

Určení příslušného orgánu odpovědného za koordinaci správních šetření

Ke kontaktním údajům příslušného orgánu odpovědného za koordinaci správních šetření v každém členském státě ve vztahu k osobám povinným k dani, které využívají některý ze zvláštních režimů, patří název, útvar, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, které se použijí pro kontakt s tímto příslušným orgánem.

Tyto informace se zpřístupní ostatním členským státům a Komisi prostřednictvím sítě CCN/CSI.

(*1)  Prováděcí rozhodnutí Komise C(2019) 2866, kterým se stanoví podrobná pravidla uplatňování nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o vzorové formuláře, automatizované žádosti o určité informace a dohodu o úrovni služeb.“;"

2)

Doplňuje se nová příloha IV, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

(3)  Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 7).

(4)  Směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží (Úř. věst. L 310, 2.12.2019, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/194 ze dne 12. února 2020, kterým se stanoví podrobná pravidla k uplatnění nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží (Úř. věst. L 40, 13.2.2020, s. 114).

(6)  Nařízení Rady (EU) 2017/2454 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IV

Struktura XML standardního formuláře, který může daňový poplatník nebo jeho zprostředkovatel použít k předkládání záznamů požadovaných podle článku 47i nařízení (EU) č. 904/2010

Tato příloha stanoví strukturu XML pro vzorový formulář, který mohou daňoví poplatníci nebo jejich zprostředkovatelé používat k předkládání záznamů požadovaných podle článku 47i nařízení (EU) č. 904/2010.

Do této struktury pro každé pole patří:

a)

číslo pole, které udává hierarchii každého objektu/pole;

b)

indikátor „*“ k identifikaci toho, zda je pole povinné, či nikoli. „**“ znamená, že je třeba zvolit mezi poli;

c)

název pole;

d)

technické poznámky, které přesně vysvětlují, co je třeba vyplnit a jak;

e)

formát a rozměr, které se mají validovat pro soubor s definicí schématu XML (XSD);

f)

případně odkazy na článek 63c prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011*.

Navrhovaná struktura obsahuje tyto tabulky:

1)

Header

2)

MasterFiles

2.1)

Customer

3)

SourceDocuments

3.1)

Transactions

3.2)

MovementOfGoods

1 -   * Header

Tabulka Header obsahuje obecné informace související s daňovým poplatníkem, kterého se záznamy týkají.

Číslo

pole

Povinné

Název pole

Technické poznámky

Formát a rozměr, které mají být schváleny na souboru XSD

Článek 63c

1.1

*

SAF-OSSFileVersion

Identifikace použité verze SAF-OSS.

Řetězec znaků

 

1.2

*

SAF-OSSFileDateCreated

Datum vyhotovení SAF-OSS ve formátu RRRR-MM-DD.

Datum

 

1.3

*

SAF-OSSFileCountry

Dvoupísmenný kód země podle normy ISO 3166-1 alfa-2. Příklad: CA jako Kanada.

V tomto poli musí být uveden kód země původu osoby, která je povinná k dani.

Řetězec znaků-2

 

1.4

*

OSSVATRegistrationNumber

Vyplní se registrační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace.

Řetězec znaků-12

 

1.5

*

CompanyName

Oficiální označení společnosti nebo daňového poplatníka.

Neuvedeno

 

1.5.1

**

NameFree

Jméno ve volném formátu.

Řetězec znaků

 

1.5.2

**

NameStruct

 

Neuvedeno

 

1.5.2.1

 

PrecedingTitle

Titul před jménem, například „Její Excelence“.

Řetězec znaků

 

1.5.2.2

 

Title

Seznam titulů, např. „pan“, „paní“, „doktor“.

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Řetězec znaků

 

1.5.2.3

*

FirstName

Křestní jméno.

Řetězec znaků

 

1.5.2.4

 

MiddleName

Seznam prostředních jmen

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Řetězec znaků

 

1.5.2.5

 

NamePrefix

Přídomek jména, například „von“.

Řetězec znaků

 

1.5.2.6

*

LastName

Příjmení.

Řetězec znaků

 

1.5.2.7

 

GenerationIdentifier

Seznam slov určujících generaci, například „mladší“, „starší“.

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Řetězec znaků

 

1.5.2.8

 

Suffix

Seznam titulů za jménem, například „PhD“, „UOM“.

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Řetězec znaků

 

1.5.2.9

 

GeneralSuffix

Obecný dodatek ke jménu (například „penzionovaný“).

Řetězec znaků

 

1.5.2.10

 

MaidenName

Předchozí příjmení, například před sňatkem.

Řetězec znaků

 

1.5.3

 

NameFree

 

Řetězec znaků

 

1.6

 

BusinessName

Obchodní označení osoby povinné k dani.

Řetězec znaků

 

1.7

*

StartDate

Prvek StartDate obsahuje datum prvního dne vykazovaného období pro tento soubor XML ve formátu RRRR-MM-DD.

Datum

 

1.8

*

EndDate

Prvek EndDate obsahuje datum posledního dne vykazovaného období pro tento soubor XML ve formátu RRRR-MM-DD.

Datum

 

1.9

*

CurrencyCode

Označuje standardní měnu, která má být použita v polích měnového typu, tj. „EUR“.

Řetězec znaků-3

 

1.10

 

DataLocation

Vyplní se identifikace poskytovatele služeb, o němž jsou vedeny údaje, a/nebo identifikace třetí osoby, která vydává dokumenty jménem osoby povinné k dani.

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Neuvedeno

 

1.10.1

 

ProviderTaxID

Vyplní se daňové identifikační číslo/daňové registrační číslo poskytovatele služeb a/nebo třetí strany, která vydává doklady jménem osoby povinné k dani.

Řetězec znaků

 

1.10.2

 

ProviderName

Vyplní se jméno poskytovatele služeb a/nebo třetí strany, která vydává doklady jménem osoby povinné k dani.

Řetězec znaků

 

1.10.3

 

Country

Pole musí být vyplněno podle normy ISO 3166-1-alfa-2.

Vyplní se kód země, kde jsou vedeny údaje, a/nebo kód země původu třetí strany.

Řetězec znaků-2

 

1.11

 

HeaderComment

Doplňující komentáře.

Řetězec znaků

 

1.12

 

Telephone

V tomto poli musí být uveden volací kód země.

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Řetězec znaků-20

 

1.13

 

Email

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Řetězec znaků

 

1.14

 

Website

 

Řetězec znaků

 

2-   *MasterFiles

2.1   Customer

Tabulka Customer obsahuje seznam zákazníků.

Číslo

pole

Povinné

Název pole

Technické poznámky

Formát a rozměr, které mají být schváleny na souboru XSD

Článek 63c

2.1.1

*

CustomerID

Seznam zákazníků nesmí obsahovat více než jednu registraci se stejným prvkem CustomerID.

Řetězec znaků

 

2.1.2

 

CustomerTaxID

Vyplní se daňové identifikační číslo/daňové registrační číslo, je-li známo.

Řetězec znaků

 

2.1.3

 

TaxCountryID

Vyplní se dvoupísmenný kód země podle normy ISO 3166-1 alfa 2 země, která poskytla daňové identifikační číslo/daňové registrační číslo.

Řetězec znaků-2

 

2.1.4

 

CustomerName

Vyplní se na požádání a v případě, že byla vystavena faktura.

Neuvedeno

Odst. 1 písm. j)

Odst. 2 písm. i)

2.1.4.1

*

NameType

Musí být vyplněno takto:

 

„indiv“ – osobní jméno

 

„alias“ – jinak zvaný

 

„nick“ – přezdívka

 

„aka“ – též známý jako

 

„dba“ – podnikající pod názvem

 

„legal“ – zákonný název

 

„atbirth“ – při narození

 

„unknown“ – není-li jméno neznámo, vyplňte „unknown“.

Řetězec znaků

 

2.1.4.2

**

NameFree

Jméno ve volném formátu.

Řetězec znaků

 

2.1.4.3

**

NameStruct

 

Neuvedeno

 

2.1.4.3.1

 

PrecedingTitle

Titul před jménem, například „Její Excelence“.

Řetězec znaků

 

2.1.4.3.2

 

Title

Seznam titulů, např. „pan“, „paní“, „doktor“.

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Řetězec znaků

 

2.1.4.3.3

*

FirstName

Křestní jméno.

Řetězec znaků

 

2.1.4.3.4

 

MiddleName

Seznam prostředních jmen.

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Řetězec znaků

 

2.1.4.3.5

 

NamePrefix

Přídomek jména, například „von“.

Řetězec znaků

 

2.1.4.3.6

*

LastName

Příjmení.

Řetězec znaků

 

2.1.4.3.7

 

GenerationIdentifier

Seznam slov určujících generaci, například „mladší“, „starší“.

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Řetězec znaků

 

2.1.4.3.8

 

Suffix

Seznam titulů za jménem, například „PhD“, „UOM“.

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Řetězec znaků

 

2.1.4.3.9

 

GeneralSuffix

Obecný dodatek ke jménu (například „penzionovaný“).

Řetězec znaků

 

2.1.4.3.10

 

MaidenName

Předchozí příjmení, například před sňatkem.

Řetězec znaků

 

2.1.4.4

 

NameFree

 

Řetězec znaků

 

2.1.5

 

BillingAddress

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Neuvedeno

Odst. 1 písm. j)

Odst. 2 písm. i)

2.1.5.1

*

BillingAddressID

Jedinečný klíč pro každou fakturační adresu.

Celé číslo

 

2.1.5.2

**

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Není-li známa, vyplňte „Unknown“.

Řetězec znaků

 

2.1.5.3

**

AddressStruct

 

Řetězec znaků

 

2.1.5.3.1

 

Street

Název ulice.

Řetězec znaků

 

2.1.5.3.2

 

BuildingIdentifier

Identifikátor budovy v ulici, obvykle číslo.

Řetězec znaků

 

2.1.5.3.3

 

SuiteIdentifier

Identifikátor kanceláře nebo podobné části budovy.

Řetězec znaků

 

2.1.5.3.4

 

FloorIdentifier

Identifikátor podlaží v budově.

Řetězec znaků

 

2.1.5.3.5

 

DistrictName

Název okresu adresy.

Řetězec znaků

 

2.1.5.3.6

 

POB

Poštovní schránka.

Řetězec znaků

 

2.1.5.3.7

 

PostCode

Poštovní směrovací číslo (musí být uvedeno, je-li k dispozici).

Řetězec znaků

 

2.1.5.3.8

*

City

Není-li známa, vyplňte „Unknown“.

Řetězec znaků

 

2.1.5.3.9

 

CountrySubentity

Zeměpisná oblast země větší než okres nebo město, například okres, departement, spolková země, kanton.

Řetězec znaků

 

2.1.5.3.10

 

OtherLocalId

Případná další součást adresy.

Řetězec znaků

 

2.1.5.4

 

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

2.1.5.5

*

Country

Je-li země známa, pole musí být vyplněno podle normy ISO 3166-1-alfa-2.

Dvoupísmenný kód země adresy.

Není-li znám, vyplňte „ZZ“.

Řetězec znaků-2

 

2.1.6

 

ShipToAddress

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Vyplní se známé stálé místo dodání spojené se souborem zákazníka. Je-li v přepravním dokladu nebo na faktuře uvedeno jiné místo dodání, které nebude uvedeno v souboru zákazníka pro budoucí použití, není třeba je v tomto prvku uvádět.

Neuvedeno

Odst. 1 písm. a)

Odst. 1 písm. k)

Odst. 2 písm. a)

Odst. 2 písm. j)

2.1.6.1

**

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

2.1.6.2

**

AddressStruct

 

Řetězec znaků

 

2.1.6.2.1

 

Street

Název ulice.

Řetězec znaků

 

2.1.6.2.2

 

BuildingIdentifier

Identifikátor budovy v ulici, obvykle číslo.

Řetězec znaků

 

2.1.6.2.3

 

SuiteIdentifier

Identifikátor kanceláře nebo podobné části budovy.

Řetězec znaků

 

2.1.6.2.4

 

FloorIdentifier

Identifikátor podlaží v budově.

Řetězec znaků

 

2.1.6.2.5

 

DistrictName

Název okresu adresy.

Řetězec znaků

 

2.1.6.2.6

 

POB

Poštovní schránka.

Řetězec znaků

 

2.1.6.2.7

 

PostCode

Poštovní směrovací číslo (musí být uvedeno, je-li k dispozici).

Řetězec znaků

 

2.1.6.2.8

*

City

 

Řetězec znaků

 

2.1.6.2.9

 

CountrySubentity

Zeměpisná oblast země větší než okres nebo město, například okres, departement, spolková země, kanton.

Řetězec znaků

 

2.1.6.2.10

 

OtherLocalId

Případná další součást adresy.

Řetězec znaků

 

2.1.6.3

 

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

2.1.6.4

*

Country

Pole musí být vyplněno podle normy ISO 3166-1-alfa-2.

Dvoupísmenný kód země adresy.

Řetězec znaků-2

 

2.1.7

 

Telephone

V tomto poli musí být uveden volací kód země.

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Řetězec znaků-20

 

2.1.8

 

Email

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Řetězec znaků

 

3 -   * SourceDocuments

3.1 -   Transactions

Tabulka Transactions obsahuje seznam prodejních faktur/plnění. Zrušené doklady/plnění by měly být zobrazeny tak, aby bylo možné ověřit posloupnost číslování dokladů. S výjimkou řádků bez daňového významu, konkrétně technických popisů, návodů k instalaci a záručních podmínek, by měly být všechny řádky týkající se dokumentů/plnění exportovány.

Číslo

pole

Povinné

Název pole

Technické poznámky

Formát a rozměr, které mají být schváleny na souboru XSD

Článek 63c

3.1.1

*

NumberOfEntries

Pole musí obsahovat celkový počet plnění, včetně zrušených plnění.

Celé číslo

 

3.1.2

*

TotalDebit

Pole musí obsahovat kontrolní součet v poli DebitAmount s vyloučením všech zrušených plnění.

Peněžní

 

3.1.3

*

TotalCredit

Pole musí obsahovat kontrolní součet v poli CreditAmount s vyloučením všech zrušených plnění.

Peněžní

 

3.1.4

 

Plnění

Prodejní plnění/doklady.

Neuvedeno

 

3.1.4.1

*

TransactionNo

Jedinečné číslo plnění/dokladu.

Řetězec znaků

Odst. 1 písm. j),

odst. 2 písm. i)

Odst. 1 písm. l),

odst. 2 písm. k)

3.1.4.2

*

DocumentStatus

 

Neuvedeno

 

3.1.4.2.1

*

TransactionStatus

Pole musí být vyplněno následovně:

 

N“ – normální;

 

C“ – zrušený doklad/plnění.

Řetězec znaků-1

 

3.1.4.2.2

*

TransactionStatusDate

Datum posledního zaznamenání statusu plnění včetně hodiny, minuty a sekundy:

 

RRRR-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm.

Datum a čas

 

3.1.4.2.3

 

Reason

Důvod změny stavu plnění.

Řetězec znaků

 

3.1.4.3

 

Period

Vyplní se čtvrtletí zdaňovacího období:

 

Q1.rrrr, Q2.rrrr, Q3.rrrr, Q4.rrrr.

V dovozním režimu vyplňte měsíc zdaňovacího období:

 

M1.rrrr až M12.rrrr.

Řetězec znaků-8

 

3.1.4.4

*

TransactionDate

Datum vydání prodejního plnění ve formátu RRRR-MM-DD.

Datum

 

3.1.4.5

*

TransactionType

 

Pole musí být vyplněno následovně:

 

TR“ – (Sale transaction) – prodejní plnění;

 

RT“ – (Return/credit transaction) – plnění ve smyslu vrácení/připsání;

 

IN“ – (Invoice) – faktura;

Řetězec znaků-2

 

 

DN“ – (Debit note) – vrubopis;

 

CN“ – (Credit note) – dobropis.

Odst. 1 ísm. l),

odst. 2 písm. k)

Odst. 1 písm. e),

odst. 2 písm. e)

3.1.4.6

*

SystemEntryDate

Datum posledního uložení záznamu před jeho vydáním, přičemž musí obsahovat hodinu, minutu a sekundu:

 

RRRR-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm

Datum záznamu plnění s přesností na sekundy.

Datum a čas

 

3.1.4.7

*

BillingIndicators

 

Neuvedeno

 

3.1.4.7.1

*

PartyBillingIndicator

Pole musí být vyplněno následovně:

 

0 – jedná-li se o plnění/faktury vydané osobou povinnou k dani;

 

1 – pro plnění/faktury vydané jménem osoby povinné k dani třetí osobou.

Celé číslo

 

3.1.4.7.2

*

SourceBilling

Každý jedinečný klíč identifikuje jiný program fakturace, kde „0“ určuje plnění/faktury vydané v rámci programu fakturace, jež vytváří SAF-OSS. Zbývající klíče určují plnění/faktury vydané v rámci jiných fakturačních programů, které byly začleněny do programu fakturace, jež vytváří systém SAF-OSS.

Celé číslo

 

3.1.4.8

*

CustomerID

Jedinečný klíč tabulky zákazníků [Customer] v souladu s pravidlem definovaným pro prvek CustomerID.

Řetězec znaků

 

3.1.4.9

 

OSSScheme

Vyplní se následovně:

 

0 – režim mimo Unii;

 

1 – režim Unie;

 

2 – dovozní režim;

 

9 – ostatní prodeje [prodeje, které nebyly uskutečněny v rámci výše uvedených režimů];

Celé číslo

 

3.1.4.10

 

MSC

Informace o místě spotřeby.

Neuvedeno

Odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a)

3.1.4.10.1

*

Country

Toto pole musí být vyplněno podle normy ISO 3166-1-alfa-2.

Řetězec znaků-2

 

3.1.4.10.2

*

CustomerLocation

Vyplní se všechny důkazy, které byly použity v rozhodovacím procesu, i když nakonec byl pro určení země spotřeby použit pouze jeden.

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Neuvedeno

 

3.1.4.10.2.1

*

EvidenceforCustomerLocation

Musí být vyplněno takto:

 

A – fakturační adresa zákazníka

 

B – IP adresa nebo geolokalizace;

 

C – bankovní spojení;

 

D – kódy zemí pro mobilní telefon nebo SIM karta používaná zákazníkem;

 

E – umístění pevné linky používané pro službu;

 

F – jiné prostředky;

 

G – místo dodání;

 

H – ostatní platební služby;

 

I – průkaz totožnosti/cestovní pas.

Řetězec znaků-1

Odst. 1 písm. k)

3.1.4.10.2.2

*

LocationEvidence

Vyplní se doklady, které umožnily určit zemi spotřeby podle pole „EvidenceforCustomerLocation“, např. IP adresa, telefonní číslo s volacím kódem země, mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) nebo jiný použitý odkaz na platební službu atd.

Je-li jako důkaz použita zúčtovací adresa, musí být v tomto poli uveden jeden z jedinečných klíčů BillingAddressID z tabulky Customer.

Je-li místo spotřeby určeno místem dodání, musí být v tomto poli uveden řetězec znaků „Místo dodání“ a u adresy musí být vyplněn prvek 3.1.4.10.3 ShipToAddress.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.2.3

*

LocationEvidenceIndicator

Pole musí být vyplněno následovně:

 

0 – pokud jsou důkazy během rozhodovacího procesu odmítnuty;

 

1 – pokud jsou důkazy během rozhodovacího procesu použity;

Celé číslo

 

3.1.4.10.3

 

ShipToAddress

Informace o místě dodání, kde bylo zákazníkovi nebo komukoli, koho zákazník pověřil, dáno k dispozici zboží nebo služby.

Neuvedeno

Odst. 1 písm. k), odst. 2 písm. j)

3.1.4.10.3.1

**

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.3.2

**

AddressStruct

 

Neuvedeno

 

3.1.4.10.3.2.1

 

Street

Název ulice.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.3.2.2

 

BuildingIdentifier

Identifikátor budovy v ulici, obvykle číslo.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.3.2.3

 

SuiteIdentifier

Identifikátor kanceláře nebo podobné části budovy.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.3.2.4

 

FloorIdentifier

Identifikátor podlaží v budově.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.3.2.5

 

DistrictName

Název okresu adresy.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.3.2.6

 

POB

Poštovní schránka.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.3.2.7

 

PostCode

Poštovní směrovací číslo (musí být uvedeno, je-li k dispozici).

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.3.2.8

*

City

 

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.3.2.9

 

CountrySubentity

Zeměpisná oblast země větší než okres nebo město, například okres, departement, spolková země, kanton.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.3.2.10

 

OtherLocalId

Případná další součást adresy.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.3.3

 

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.3.4

*

Country

Pole musí být vyplněno podle normy ISO 3166-1-alfa-2.

Dvoupísmenný kód země adresy.

Řetězec znaků-2

 

3.1.4.10.4

 

ShipFromAddress

Informace o místě odeslání položek prodávaných zákazníkovi.

Neuvedeno

Odst. 1 písm. k), odst. 2 písm. j)

3.1.4.10.4.1

**

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.4.2

**

AddressStruct

 

Neuvedeno

 

3.1.4.10.4.2.1

 

Street

Název ulice.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.4.2.2

 

BuildingIdentifier

Identifikátor budovy v ulici, obvykle číslo.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.4.2.3

 

SuiteIdentifier

Identifikátor kanceláře nebo podobné části budovy.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.4.2.4

 

FloorIdentifier

Identifikátor podlaží v budově.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.4.2.5

 

DistrictName

Název okresu adresy.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.4.2.6

 

POB

Poštovní schránka.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.4.2.7

 

PostCode

Poštovní směrovací číslo (musí být uvedeno, je-li k dispozici).

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.4.2.8

*

City

 

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.4.2.9

 

CountrySubentity

Zeměpisná oblast země větší než okres nebo město, například okres, departement, spolková země, kanton.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.4.2.10

 

OtherLocalId

Případná další součást adresy.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.4.3

 

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

3.1.4.10.4.4

*

Country

Pole musí být vyplněno podle normy ISO 3166-1-alfa-2.

Dvoupísmenný kód země adresy.

Řetězec znaků-2

 

3.1.4.10.5

 

MovementEndTime

Datum a čas ukončení přepravy zboží včetně hodiny, minuty a sekundy:

 

RRRR-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm

Datum a čas

 

3.1.4.10.6

 

MovementStartTime

Datum a čas zahájení přepravy zboží včetně hodiny, minuty a sekundy:

 

RRRR-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm

Datum a čas

 

3.1.4.11

*

Line

 

Neuvedeno

 

3.1.4.11.1

*

LineNumber

Řádky musí být exportovány ve stejném pořadí jako v originále (a musí být v rámci plnění jedinečné).

Celé číslo

 

3.1.4.11.2

 

MSC

Informace o místě spotřeby. Tento prvek je třeba vyplnit vždy, když se místo spotřeby v každém řádku liší, jinak je možné vyplnit pouze prvek 3.1.4.10 MSC.

Neuvedeno

Odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a)

3.1.4.11.2.1

*

Country

Toto pole musí být vyplněno podle normy ISO 3166-1-alfa-2.

Řetězec znaků-2

 

3.1.4.11.2.2

*

CustomerLocation

Vyplní se všechny důkazy, které byly použity v rozhodovacím procesu, i když nakonec byl pro určení země spotřeby použit pouze jeden.

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Neuvedeno

 

3.1.4.11.2.2.1

*

EvidenceforCustomerLocation

Musí být vyplněno takto:

 

A – fakturační adresa zákazníka;

 

B – IP adresa nebo geolokalizace;

 

C – bankovní spojení;

 

D – kódy zemí pro mobilní telefon nebo SIM karta používaná zákazníkem;

 

E – umístění pevné linky používané pro službu;

 

F – jiné prostředky;

 

G – místo dodání;

 

H – ostatní platební služby;

 

I – průkaz totožnosti/cestovní pas.

Řetězec znaků-1

Odst. 1 písm. k)

3.1.4.11.2.2.2

*

LocationEvidence

Vyplní se důkazy, které umožnily určit zemi spotřeby podle pole „EvidenceforCustomerLocation“, např. IP adresa, telefonní číslo s volacím kódem země, mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) nebo jiný použitý odkaz na platební službu atd.

Je-li jako důkaz použita zúčtovací adresa, musí být v tomto poli uveden jeden z jedinečných klíčů BillingAddressID z tabulky Customer.

Je-li místo spotřeby určeno místem dodání, vyplňte prvek „Místo dodání“ a prvek ShipToAddress.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.2.3

*

LocationEvidenceIndicator

Pole musí být vyplněno následovně:

 

0 – pokud jsou důkazy během rozhodovacího procesu odmítnuty;

 

1 – pokud jsou důkazy během rozhodovacího procesu použity;

Celé číslo

 

3.1.4.11.2.3

 

ShipToAddress

Informace o místě dodání, kde bylo zákazníkovi nebo komukoli, koho zákazník pověřil, dáno k dispozici zboží nebo služby.

Neuvedeno

Odst. 1 písm. k), odst. 2 písm. j)

3.1.4.11.2.3.1

**

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.3.2

**

AddressStruct

 

Neuvedeno

 

3.1.4.11.2.3.2.1

 

Street

Název ulice.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.3.2.2

 

BuildingIdentifier

Identifikátor budovy v ulici, obvykle číslo.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.3.2.3

 

SuiteIdentifier

Identifikátor kanceláře nebo podobné části budovy.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.3.2.4

 

FloorIdentifier

Identifikátor podlaží v budově.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.3.2.5

 

DistrictName

Název okresu adresy.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.3.2.6

 

POB

Poštovní schránka.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.3.2.7

 

PostCode

Poštovní směrovací číslo (musí být uvedeno, je-li k dispozici).

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.3.2.8

*

City

 

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.3.2.9

 

CountrySubentity

Zeměpisná oblast země větší než okres nebo město, například okres, departement, spolková země, kanton.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.3.2.10

 

OtherLocalId

Případná další součást adresy.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.3.3

 

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.3.4

*

Country

Pole musí být vyplněno podle normy ISO 3166-1-alfa-2.

Dvoupísmenný kód země adresy.

Řetězec znaků-2

 

3.1.4.11.2.4

 

ShipFromAddress

Informace o místě odeslání položek prodávaných zákazníkovi.

Neuvedeno

Odst. 1 písm. k), odst. 2 písm. j)

3.1.4.11.2.4.1

**

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.4.2

**

AddressStruct

 

Neuvedeno

 

3.1.4.11.2.4.2.1

 

Street

Název ulice.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.4.2.2

 

BuildingIdentifier

Identifikátor budovy v ulici, obvykle číslo.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.4.2.3

 

SuiteIdentifier

Identifikátor kanceláře nebo podobné části budovy.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.4.2.4

 

FloorIdentifier

Identifikátor podlaží v budově.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.4.2.5

 

DistrictName

Název okresu adresy.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.4.2.6

 

POB

Poštovní schránka.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.4.2.7

 

PostCode

Poštovní směrovací číslo (musí být uvedeno, je-li k dispozici).

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.4.2.8

*

City

 

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.4.2.9

 

CountrySubentity

Zeměpisná oblast země větší než okres nebo město, například okres, departement, spolková země, kanton.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.4.2.10

 

OtherLocalId

Případná další součást adresy.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.4.3

 

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.2.4.4

*

Country

Pole musí být vyplněno podle normy ISO 3166-1-alfa-2.

Dvoupísmenný kód země adresy.

Řetězec znaků-2

 

3.1.4.11.2.5

 

MovementEndTime

Datum a čas ukončení přepravy zboží včetně hodiny, minuty a sekundy:

 

RRRR-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm

Datum a čas

 

3.1.4.11.2.6

 

MovementStartTime

Datum a čas zahájení přepravy zboží včetně hodiny, minuty a sekundy:

 

RRRR-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm

Datum a čas

 

3.1.4.11.3

 

OrderReferences

Vyplní se číslem objednávky.

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Neuvedeno

Odst. 2 písm. l)

3.1.4.11.3.1

*

OriginatingON

Vyplní se číslem objednávky/plnění.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.3.2

 

OrderDate

Vyplní se datem objednávky ve formátu RRRR-MM-DD.

Datum

 

3.1.4.11.4

 

DocumentReferences

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Neuvedeno

Odst. 2 písm. m)

3.1.4.11.4.1

*

DocumentType

Musí být vyplněno takto:

 

DN“ – (Delivery note) – dodací list;

 

TG“ – (Transport guide) – dopravní pokyny (uveďte zde souhrnné přepravní doklady);

 

CN“ – (Consignment note) – nákladní list;

 

RN“ – (Return note) – vratkový list;

 

OT“ – (Other) – ostatní.

Řetězec znaků-2

 

3.1.4.11.4.2

*

DocumentReference

Vyplní se jedinečným číslem nákladního listu.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.4.3

 

DocumentDate

Vyplní se ve formátu RRRR-MM-DD.

Datum

 

3.1.4.11.5

*

ProductCode

Jedinečný kód v seznamu zboží/služeb.

Řetězec znaků

Odst. 2 písm. b)

3.1.4.11.6

*

ProductCategory

BA“ rozhlasové nebo televizní pořady vysílané nebo přenášené rozhlasovou nebo televizní sítí;

BB“ rozhlasové nebo televizní pořady šířené prostřednictvím internetu nebo podobné elektronické sítě (IP streaming), jsou-li vysílány živě nebo simultánně s jejich vysíláním nebo přenosem rozhlasovou nebo televizní sítí;

TA“ pevné a mobilní telefonní služby pro obousměrný přenos hlasu, dat a videa, včetně telefonních služeb s obrazovým prvkem, jinak známých jako videotelefonní služby;

TB“ telefonní služby poskytované přes internet, včetně hlasových služeb přes internet (Voice over Internet Protocol – VoIP);

TC“ hlasová schránka, čekající hovor, přesměrování hovoru, identifikaci volajícího, třícestná konference a jiné služby řízení hovorů;

TD“ pagingové služby;

TE“ audiotextové služby;

TF“ fax, telegraf a dálnopis;

TG“ telefonické asistenční služby, jejichž prostřednictvím je poskytována pomoc uživatelům v případě problémů s jejich rozhlasovou nebo televizní sítí, internetem nebo podobnou elektronickou sítí;

TH“ přístup na internet, včetně world wide webu;

TI“ připojování soukromých sítí, které poskytují telekomunikační spojení, pro výhradní použití daným zákazníkem;

TJ“ připojování soukromých sítí, které poskytují telekomunikační spojení, pro výhradní použití daným zákazníkem;

TK“ následná poskytnutí zvukového a audiovizuálního výstupu poskytovatele mediálních služeb prostřednictvím komunikačních sítí jiné osoby než poskytovatele mediálních služeb;

SA“ hostitelství internetových stránek (web-site hosting a web-page hosting), dálková údržba programů a zařízení;

SB“ dodání programového vybavení a jeho aktualizace;

SC“ dodání obrázků, textů a informací a zpřístupňování databází;

SD“ dodání hudby, filmů a her, včetně hazardních her a loterií, a dodání politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých a zábavních pořadů a událostí;

SE“ poskytnutí služby výuky na dálku;

GD“ – zboží;

OS“ – ostatní služby;

TX“ – ostatní daně kromě DPH (např. environmentální daně);

OT“ – ostatní (např. dopravné, pojištění atd.)

Řetězec znaků-2

Odst. 1 písm. b)

3.1.4.11.7

 

ClassificationCode

Vyplní se kódy kombinované nomenklatury (KN) pro zboží nebo kódy klasifikace produkce podle činností (CPA) pro služby.

Příklady:

92029030 pro kód KN

611051 pro kód CPA

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.8

*

Description

Popis řádku s plněním/fakturou.

Řetězec znaků

Odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b)

3.1.4.11.9

*

Quantity

 

Desetinné číslo

Odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b)

3.1.4.11.10

*

UnitOfMeasure

 

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.11

*

UnitPrice

 

Peněžní

 

3.1.4.11.12

*

DateofSupply

Datum odeslání zboží nebo dodání služby ve formátu RRRR-MM-DD.

Datum

Odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c)

3.1.4.11.13

 

References

Odkazy na doklady o opravě prodeje.

Neuvedeno

Odst. 1 písm. e), odst. 2 písm. e)

3.1.4.11.13.1.

*

Reference

V případě dobropisu, vrubopisu nebo rovnocenných plnění odkaz na fakturu/plnění prostřednictvím jedinečné identifikace faktury/plnění, pokud existuje v příslušných systémech.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.13.2.

 

Reason

Vyplní se důvod připsání nebo odepsání.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.14

**

DebitAmount

Zadávací řádek týkající se debetní částky na prodejním účtu (vydané dobropisy).

Peněžní

Odst. 1 písm. d) a e), odst. 2 písm. d) a e)

3.1.4.11.15

**

CreditAmount

Zadávací řádek týkající se kreditní částky na prodejním účtu (vydaná plnění nebo faktury a vrubopisy).

Peněžní

Odst. 1 písm. d) a e), odst. 2 písm. d) a e)

3.1.4.11.16

*

Tax

 

Neuvedeno

Odst. 1 písm. f), odst. 2 písm. f)

3.1.4.11.16.1

*

TaxCountryRegion

Vyplní se země nebo oblast daně. Toto pole musí být vyplněno podle normy ISO 3166-2.

Příklad:

„PT-20“ autonomní oblast Azory.

Řetězec znaků-5

 

3.1.4.11.16.2

*

TaxCode

Sazba DPH v MSC:

 

SPR“ – (Super reduced tax rate) – supersnížená sazba daně;

 

INT“ – (Intermediate tax rate) – střední sazba daně;

 

RED“ – (Reduced tax rate) – snížená sazba daně;

 

STD“ – (Standard tax rate) – standardní sazba daně;

 

NS“ – (Non-subject to tax) – nepodléhající dani;

 

EXM“ – (Tax Exempt) – osvobození od daně.

Řetězec znaků

 

3.1.4.11.16.3

*

VAT Rate

V tomto poli je třeba vyplnit příslušnou sazbu daně.

Desetinné číslo

 

3.1.4.11.17

 

SettlementAmount

Výše lineární slevy a proporcionální celkové slevy.

Peněžní

Odst. 1 písm. d) a e), odst. 2 písm. d) a e)

3.1.4.12

*

DocumentTotals

 

Neuvedeno

 

3.1.4.12.1

*

TaxPayable

Celková částka daní.

Peněžní

Odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. g)

3.1.4.12.2

*

TaxableAmount

Vyplní se celková částka dokladu/plnění bez daní.

Toto pole nesmí zahrnovat částky související s daněmi.

Peněžní

Odst. 1 písm. d), odst. 2 písm. d)

3.1.4.12.3

*

GrossTotal

Vyplní se celková částka dokladu/plnění s daněmi.

Peněžní

 

3.1.4.12.4

*

Měna

Původní měna použitá při vydání plnění/faktury.

Neuvedeno

Odst. 1 písm. d) a g), odst. 2 písm. d) a g)

3.1.4.12.4.1

*

CurrencyCode

Pole musí být vyplněno podle normy ISO 4217.

Řetězec znaků-3

 

3.1.4.12.4.2

*

CurrencyAmount

Hrubý součet v původní měně dokladu/plnění.

Peněžní

 

3.1.4.12.4.3

*

ExchangeRate

Je třeba uvést směnný kurz použitý při přepočtu na EUR.

Desetinné číslo

 

3.1.4.12.5

 

Payment

 

Neuvedeno

 

3.1.4.12.5.1

*

PaymentType

Typ platby:

 

AP“ – (Advanced payment) – zálohová platba;

 

PP“ – (Partial payment) – částečná platba;

 

TP“ – (Total payment) – celková platba.

Řetězec znaků-2

Odst. 1 písm. i)

3.1.4.12.5.2

*

PaymentDate

Vyplní se ve formátu RRRR-MM-DD.

Datum

Odst. 1 písm. h), odst. 2 písm. h)

3.1.4.12.5.3

*

PaymentAmount

 

Peněžní

Odst. 1 písm. h), odst. 2 písm. h)

3.1.4.12.5.4

 

PaymentMechanism

Pole musí být vyplněno následovně:

 

CD“ – (Cash on delivery) – hotově při dodání;

 

CH“ – (Cheque) – šek;

 

DC“ – (Debit card) – debetní karta;

 

CC“ – (Credit card) – kreditní karta;

 

BT“ – (Bank transfer) – bankovní převod (včetně inkasa);

 

GC“ – (Gift card/voucher) – dárková karta/poukaz;

 

PP“ – (E-money) – elektronické peníze (platby pomocí e-wallet a e-money);

 

„OT“ – (Other) – ostatní.

Řetězec znaků-2

 

3.2 -   MovementOfGoods

Tabulka MovementOfGoods obsahuje seznam dopravních dokladů a plnění. Měly by být zobrazeny zrušené přepravní doklady a plnění, což umožní ověřit posloupnost číslování dokladů. S výjimkou řádků bez daňového významu, konkrétně technických popisů, návodů k instalaci a záručních podmínek, by měly být všechny řádky týkající se dopravních dokladů a plnění exportovány.

Číslo

pole

Povinné

Název pole

Technické poznámky

Formát a rozměr, které mají být schváleny na souboru XSD

Článek 63c

3.2.1

*

NumberOfMovementLines

Pole musí obsahovat celkový počet plnění, včetně zrušených plnění.

Celé číslo

 

3.2.2

*

TotalQuantityIssued

Pole musí obsahovat kontrolní součet pole množství, s vyloučením všech zrušených plnění.

Desetinné číslo

 

3.2.3

 

StockMovement

Dopravní plnění/doklady.

Neuvedeno

 

3.2.3.1

*

MovementNo

Jedinečné číslo plnění/dokladu.

Řetězec znaků

Odst. 2 písm. m)

3.2.3.2

*

DocumentStatus

 

Neuvedeno

 

3.2.3.2.1

*

MovementStatus

Pole musí být vyplněno následovně:

 

N“ – (Normal) – normální;

 

C“ – (Cancelled document/transaction) – zrušený doklad/plnění.

Řetězec znaků-1

 

3.2.3.2.2

*

MovementStatusDate

Datum posledního zaznamenání statusu plnění včetně hodiny, minuty a sekundy:

 

RRRR-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm

Datum a čas

 

3.2.3.2.3

 

Reason

Důvod změny stavu plnění.

Řetězec znaků

 

3.2.3.3

 

Period

Vyplní se čtvrtletí zdaňovacího období: Q1.rrrr, Q2.rrrr, Q3.rrrr, Q4.rrrr.

V dovozním režimu vyplňte měsíc zdaňovacího období: M1.rrrr až M12.rrrr.

Řetězec znaků-8

 

3.2.3.4

*

MovementDate

Datum vydání dokladu/plnění ve formátu RRRR-MM-DD.

Datum

 

3.2.3.5

*

MovementType

Musí být vyplněno takto:

 

DN“ – (Delivery note) – dodací list;

 

TG“ – (Transport guide) – dopravní pokyny (uveďte zde souhrnné přepravní doklady);

 

CN“ – (Consignment note) – nákladní list;

 

RN“ – (Return note) – vratkový list;

 

OT“ – (Other) – ostatní.

Řetězec znaků-2

Odst. 1 písm. l), odst. 2 písm. k)

3.2.3.6

*

SystemEntryDate

Datum posledního uložení záznamu před jeho vydáním, přičemž musí obsahovat hodinu, minutu a sekundu:

 

RRRR-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm

Datum a čas

 

3.2.3.7

*

BillingIndicators

 

neuvedeno

 

3.2.3.7.1

*

PartyBillingIndicator

Pole musí být vyplněno následovně:

 

0 – jedná-li se o plnění/doklady vydané osobou povinnou k dani;

 

1 – pro plnění/doklady vydané jménem osoby povinné k dani třetí stranou.

Celé číslo

 

3.2.3.7.2

*

SourceBilling

Každý jedinečný klíč identifikuje jiný program fakturace, kde „0“ určuje plnění/doklady vydané v rámci programu, jenž vytváří SAF-OSS. Zbývající klíče určují plnění/doklady vydané v rámci jiných programů, které byly začleněny do programu, jenž vytváří systém SAF-OSS.

Celé číslo

 

3.2.3.8

*

CustomerID

Jedinečný klíč tabulky zákazníků [Customer] v souladu s pravidlem definovaným pro prvek CustomerID.

Řetězec znaků

 

3.2.3.9

 

OSSScheme

Vyplní se následovně:

 

1 – režim Unie;

 

2 – dovozní režim;

 

9 – ostatní pohyby zboží [pohyb zboží, který nesouvisí s výše uvedenými režimy]

Celé číslo

 

3.2.3.10

 

ShipToAddress

Informace o místě, kde doprava končí a zboží bylo dáno k dispozici zákazníkovi nebo komukoli, koho zákazník určil.

Neuvedeno

Odst. 1 písm. a) a k), odst. 2 písm. a) a j)

3.2.3.10.1

**

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

3.2.3.10.2

**

AddressStruct

 

Neuvedeno

 

3.2.3.10.2.1

 

Street

Název ulice.

Řetězec znaků

 

3.2.3.10.2.2

 

BuildingIdentifier

Identifikátor budovy v ulici, obvykle číslo.

Řetězec znaků

 

3.2.3.10.2.3

 

SuiteIdentifier

Identifikátor kanceláře nebo podobné části budovy.

Řetězec znaků

 

3.2.3.10.2.4

 

FloorIdentifier

Identifikátor podlaží v budově.

Řetězec znaků

 

3.2.3.10.2.5

 

DistrictName

Název okresu adresy.

Řetězec znaků

 

3.2.3.10.2.6

 

POB

Poštovní schránka.

Řetězec znaků

 

3.2.3.10.2.7

 

PostCode

Poštovní směrovací číslo (musí být uvedeno, je-li k dispozici).

Řetězec znaků

 

3.2.3.10.2.8

*

City

 

Řetězec znaků

 

3.2.3.10.2.9

 

CountrySubentity

Zeměpisná oblast země větší než okres nebo město, například okres, departement, spolková země, kanton.

Řetězec znaků

 

3.2.3.10.2.10

 

OtherLocalId

Případná další součást adresy.

Řetězec znaků

 

3.2.3.10.3

 

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

3.2.3.10.4

*

Country

Pole musí být vyplněno podle normy ISO 3166-1-alfa-2.

Dvoupísmenný kód země adresy.

Řetězec znaků-2

 

3.2.3.11

 

ShipFromAddress

Informace o místě, kde začíná odeslání nebo přeprava.

Neuvedeno

Odst. 1 písm. k), odst. 2 písm. j)

3.2.3.11.1

**

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

3.2.3.11.2

**

AddressStruct

 

Neuvedeno

 

3.2.3.11.2.1

 

Street

Název ulice.

Řetězec znaků

 

3.2.3.11.2.2

 

BuildingIdentifier

Identifikátor budovy v ulici, obvykle číslo.

Řetězec znaků

 

3.2.3.11.2.3

 

SuiteIdentifier

Identifikátor kanceláře nebo podobné části budovy.

Řetězec znaků

 

3.2.3.11.2.4

 

FloorIdentifier

Identifikátor podlaží v budově.

Řetězec znaků

 

3.2.3.11.2.5

 

DistrictName

Název okresu adresy.

Řetězec znaků

 

3.2.3.112.6

 

POB

Poštovní schránka.

Řetězec znaků

 

3.2.3.11.2.7

 

PostCode

Poštovní směrovací číslo (musí být uvedeno, je-li k dispozici).

Řetězec znaků

 

3.2.3.11.2.8

*

City

 

Řetězec znaků

 

3.2.3.11.2.9

 

CountrySubentity

Zeměpisná oblast země větší než okres nebo město, například okres, departement, spolková země, kanton.

Řetězec znaků

 

3.2.3.11.2.10

 

OtherLocalId

Případná další součást adresy.

Řetězec znaků

 

3.2.3.11.3

 

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

3.2.3.11.4

*

Country

Pole musí být vyplněno podle normy ISO 3166-1-alpha-2

Dvoupísmenný kód země adresy.

Řetězec znaků-2

 

3.2.3.12

 

MovementEndTime

Datum a čas ukončení přepravy zboží včetně hodiny, minuty a sekundy:

 

RRRR-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm.

Datum a čas

 

3.2.3.13

 

MovementStartTime

Datum a čas zahájení přepravy zboží včetně hodiny, minuty a sekundy:

 

RRRR-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm.

Datum a čas

 

3.2.3.14

*

Line

 

Neuvedeno

 

3.2.3.14.1

*

LineNumber

Řádky musí být exportovány ve stejném pořadí jako v originále (a musí být v rámci plnění jedinečné).

Celé číslo

 

3.2.3.14.2

 

ShipToAddress

Informace o místě, kde doprava končí a zboží bylo dáno k dispozici zákazníkovi nebo komukoli, koho zákazník určil.

Neuvedeno

Odst. 1 písm. k), odst. 2 písm. j)

3.2.3.14.2.1

**

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.2.2

**

AddressStruct

 

Neuvedeno

 

3.2.3.14.2.2.1

 

Street

Název ulice.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.2.2.2

 

BuildingIdentifier

Identifikátor budovy v ulici, obvykle číslo.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.2.2.3

 

SuiteIdentifier

Identifikátor kanceláře nebo podobné části budovy.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.2.2.4

 

FloorIdentifier

Identifikátor podlaží v budově.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.2.2.5

 

DistrictName

Název okresu adresy.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.2.2.6

 

POB

Poštovní schránka.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.2.2.7

 

PostCode

Poštovní směrovací číslo (musí být uvedeno, je-li k dispozici).

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.2.2.8

*

City

 

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.2.2.9

 

CountrySubentity

Zeměpisná oblast země větší než okres nebo město, například okres, departement, spolková země, kanton.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.2.2.10

 

OtherLocalId

Případná další součást adresy.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.2.3

 

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.2.4

*

Country

Pole musí být vyplněno podle normy ISO 3166-1-alpha-2

Dvoupísmenný kód země adresy.

Řetězec znaků-2

 

3.2.3.14.3

 

ShipFromAddress

Informace o místě, kde začíná odeslání nebo přeprava.

Neuvedeno

Odst. 1 písm. k), odst. 2 písm. j)

3.2.3.14.3.1

**

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.3.2

**

AddressStruct

 

Neuvedeno

 

3.2.3.14.3.2.1

 

Street

Název ulice.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.3.2.2

 

BuildingIdentifier

Identifikátor budovy v ulici, obvykle číslo.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.3.2.3

 

SuiteIdentifier

Identifikátor kanceláře nebo podobné části budovy.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.3.2.4

 

FloorIdentifier

Identifikátor podlaží v budově.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.3.2.5

 

DistrictName

Název okresu adresy.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.3.2.6

 

POB

Poštovní schránka.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.3.2.7

 

PostCode

Poštovní směrovací číslo (musí být uvedeno, je-li k dispozici).

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.3.2.8

*

City

 

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.3.2.9

 

CountrySubentity

Zeměpisná oblast země větší než okres nebo město, například okres, departement, spolková země, kanton.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.3.2.10

 

OtherLocalId

Případná další součást adresy.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.3.3

 

AddressFree

Adresa ve volném formátu (včetně poštovního směrovacího čísla, je-li k dispozici).

Prvek AddressFree, je-li přítomen, musí obsahovat adresu tak, jak by měla být uvedena na obálce s každou řádkou oddělenou znakem návratu vozíku.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.3.4

*

Country

Pole musí být vyplněno podle normy ISO 3166-1-alpha-2

Dvoupísmenný kód země adresy.

Řetězec znaků-2

 

3.2.3.14.4

 

MovementEndTime

Datum a čas ukončení přepravy zboží včetně hodiny, minuty a sekundy:

 

RRRR-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm

Datum a čas

 

3.2.3.14.5

 

MovementStartTime

Datum a čas zahájení přepravy zboží včetně hodiny, minuty a sekundy:

 

RRRR-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm.

Datum a čas

 

3.2.3.14.6

 

OrderReferences

Vyplní se číslem objednávky.

Je-li třeba uvést více než jeden odkaz, může být tento prvek vytvořen tolikrát, kolikrát je potřeba.

Neuvedeno

Odst. 2 písm. l)

3.2.3.14.6.1

*

OriginatingON

Vyplní se číslem objednávky/plnění.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.6.2

 

OrderDate

Vyplní se datem objednávky ve formátu RRRR-MM-DD.

Datum

 

3.2.3.14.7

*

ProductCode

Jedinečný kód v seznamu zboží.

Řetězec znaků

Odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b)

3.2.3.14.8

*

ProductCategory

Musí být vyplněno takto:

 

GD“ – (Goods) – zboží

 

TX“ – (Other taxes besides VAT) – ostatní daně kromě DPH (např. environmentální daně)

 

OT“ – (Other) – ostatní (např. dopravné, pojištění atd.)

Řetězec znaků-2

 

3.2.3.14.9

 

ClassificationCode

Vyplní se kódy KN pro zboží (kódy CPA pro služby, jsou-li uvedeny)

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.10

*

Description

Popis řádku s plněním/dokladem.

Řetězec znaků

Odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b)

3.2.3.14.11

*

Quantity

 

Desetinné číslo

Odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b)

3.2.3.14.12

*

UnitOfMeasure

 

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.13

*

UnitPrice

Nemá-li v databázi hodnotu, musí být vyplněno číslem „0,00“.

Peněžní

 

3.2.3.14.14

*

DateofSupply

Datum odeslání zboží ve formátu RRRR-MM-DD.

Datum

Odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c)

3.2.3.14.15

**

DebitAmount

K vyplnění pro vstup zboží.

Nemá-li v databázi hodnotu, musí být vyplněno číslo „0,00“.

Peněžní

Odst. 1 písm. l), odst. 2 písm. k)

3.2.3.14.16

**

CreditAmount

K vyplnění pro výstup zboží.

Nemá-li v databázi hodnotu, musí být vyplněno číslo „0,00“.

Peněžní

 

3.2.3.14.17

 

Tax

 

Neuvedeno

Odst. 1 písm. f), odst. 2 písm. f)

Odst. 1 písm. l), odst. 2 písm. k)

3.2.3.14.17.1

*

TaxCountryRegion

Vyplní se země nebo oblast daně. Toto pole musí být vyplněno podle normy ISO 3166-2

Příklad:

„PT-20“ – autonomní oblast Azory.

Řetězec znaků-5

 

3.2.3.14.17.2

*

TaxCode

Sazba DPH v MSC:

 

SPR“ – (Super reduced tax rate) – supersnížená sazba daně;

 

INT“ – (Intermediate tax rate) – střední sazba daně;

 

RED“ – (Reduced tax rate) – snížená sazba daně;

 

STD“ – (Standard tax rate) – standardní sazba daně;

 

NS“ – (Non-subject to tax) – nepodléhající dani;

 

EXM“ – (Tax Exempt) – osvobození od daně.

Řetězec znaků

 

3.2.3.14.17.3

*

VAT Rate

V tomto poli je třeba vyplnit příslušnou sazbu daně.

Desetinné číslo

 

3.2.3.14.18

 

SettlementAmount

Výše lineární slevy a proporcionální celkové slevy.

Peněžní

Odst. 1 písm. d) a e), odst. 2 písm. d) a e)

3.2.3.15

*

DocumentTotals

 

Neuvedeno

 

3.2.3.15.1

*

TaxPayable

Celková částka daní.

Nemá-li v databázi hodnotu, musí být vyplněno číslo „0,00“.

Peněžní

Odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. g)

3.2.3.15.2

*

TaxableAmount

Vyplní se celkovou částkou dokladu/plnění bez daní.

Toto pole nesmí zahrnovat částky související s daněmi.

Nemá-li v databázi hodnotu, musí být vyplněno číslo „0,00“.

Peněžní

Odst. 1 písm. d), odst. 2 písm. d)

3.2.3.15.3

*

GrossTotal

Vyplní se celkovou částkou dokladu/plnění s daněmi.

Nemá-li v databázi hodnotu, musí být vyplněno číslo „0,00“.

Peněžní

 

3.2.3.15.4

*

Měna

Původní měna použitá při vydání plnění/faktury.

Neuvedeno

Odst. 1 písm. d) a g), odst. 2 písm. d) a g)

3.2.3.15.4.1

*

CurrencyCode

Pole musí být vyplněno podle normy ISO 4217.

Řetězec znaků-3

 

3.2.3.15.4.2

*

CurrencyAmount

Hrubý součet v původní měně dokladu/plnění.

Peněžní

 

3.2.3.15.4.3

*

ExchangeRate

Je třeba uvést směnný kurz použitý při přepočtu na EUR.

Desetinné číslo

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 77, 23.3.2011, s. 1).

Nahoru