EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:214:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 214, 17 юни 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 214

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
17 юни 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/965 на Комисията от 9 юни 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/194 по отношение на обмена на данни от регистрите, съхранявани от данъчно задължени лица или техни посредници, и определянето на компетентните органи, отговарящи за координирането на административните разследвания

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/966 на Комисията от 11 юни 2021 година за предоставяне на Кабо Верде на временна дерогация от правилата за преференциалния произход, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, по отношение на приготвените храни или консервите от филета от риба тон, приготвените храни или консервите от филета от скумрия и приготвените храни или консервите от филета от обикновена ауксида или ивичеста ауксида

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/967 на Комисията от 16 юни 2021 година за подновяване на разрешението за мангановия хелат на хидроксианалог на метионина като фуражна добавка за всички видове животни и за отмяна на Регламент (ЕС) № 350/2010 ( 1 )

41

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/968 на Комисията от 16 юни 2021 година за подновяване на разрешението за цинковия хелат на хидроксианалог на метионина като фуражна добавка за всички видове животни и за отмяна на Регламент (ЕС) № 335/2010 ( 1 )

45

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/969 на Комисията от 16 юни 2021 година за разрешаване на употребата на L-треонин, получен от Escherichia coli CGMCC 13325, като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

49

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/970 на Комисията от 16 юни 2021 година за въвеждане на регистрационен режим за вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република

53

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2021/971 на Комисията от 16 юни 2021 година за изменение на приложение I към Директива 66/401/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от фуражни култури, на приложение I към Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от зърнени култури, на приложение I към Директива 2002/54/ЕО на Съвета относно търговията със семена от цвекло, на приложение I към Директива 2002/55/ЕО на Съвета относно търговията със семена от зеленчукови култури и на приложение I към Директива 2002/57/ЕО на Съвета относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури по отношение на използването на биохимични и молекулярни техники

62

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/972 на Съвета от 14 юни 2021 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация по отношение на искането на Европейския съюз за удължаване на срока на действие на освобождаването от задължения в рамките на СТО, позволяващо предоставянето на автономни търговски преференции за Западните Балкани

66

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2021/850 на Комисията от 26 май 2021 година за изменение и поправка на приложение II и за изменение на приложения III, IV и VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти ( OB L 188, 28.5.2021 г. )

68

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2020/217 на Комисията от 4 октомври 2019 година за изменение, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес, на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за поправка на посочения регламент ( OB L 44, 18.2.2020 г. )

72

 

*

Поправка на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария ( OB L 53, 27.2.2008 г. )

73

 

*

Поправка на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген ( OB L 53, 27.2.2008 г. )

86

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top