Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1212-20160726

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1212 z dne 25. julija 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede standardnih postopkov in obrazcev za predložitev informacij v skladu z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1212/2016-07-26

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

02016R1212 — SL — 26.07.2016 — 000.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1212

z dne 25. julija 2016

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede standardnih postopkov in obrazcev za predložitev informacij v skladu z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 199 26.7.2016, str. 6)


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 128, 19.5.2017, str.  65 (2016/1212)
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1212

z dne 25. julija 2016

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede standardnih postopkov in obrazcev za predložitev informacij v skladu z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Kontaktne točke

1.  Pristojni organi za vsako državo članico imenujejo enotno kontaktno točko za pošiljanje informacij iz členov 2 in 3 ter za sporočanje kakršnih koli težav v zvezi s predložitvijo takšnih informacij.

2.  Pristojni organi Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) priglasijo kontaktno točko iz odstavka 1.

3.  ESMA imenuje kontaktno točko za prejemanje informacij iz člena 2 in za sporočanje kakršnih koli težav v zvezi s sprejemanjem informacij iz členov 2 in 3.

4.  ESMA objavi kontaktno točko iz odstavka 3 na svoji spletni strani.

Člen 2

Letna predložitev zbirnih informacij

Pristojni organi predložijo ESMA informacije iz člena 99e(1) Direktive 2009/65/ES na obrazcu iz Priloge I k tej uredbi.

Te informacije se nanašajo na kazni in ukrepe, naložene v preteklem koledarskem letu.

Obrazec se izpolni v elektronski obliki in pošlje ESMA po elektronski pošti z uporabo kontaktne točke iz člena 1(3) najpozneje do 31. marca vsako leto.

Člen 3

Postopki in obrazci za poročanje

1.  Pristojni organi sporočijo ESMA upravne kazni in ukrepe iz člena 99e(2) Direktive 2009/65/ES, pri čemer uporabijo obstoječe vmesnike informacijskih sistemov in z njimi povezane podatkovne baze, ki jih je vzpostavila ESMA za vodenje prejemanja, skladiščenja in objave informacij o teh upravnih kaznih in ukrepih v skladu s členom 99e Direktive 2009/65/ES.

2.  Upravne kazni in ukrepi se predložijo ESMA v poročilu v obliki, ki je določena v Prilogi II.

Člen 4

Razveljavitev in posodabljanje poročil

1.  Če želi pristojni organ razveljaviti obstoječe poročilo, ki ga je pred tem predložil ESMA v skladu s členom 3, obstoječe poročilo prekliče in pošlje novo.

2.  Če želi pristojni organ posodobiti obstoječe poročilo, ki ga je pred tem predložil ESMA v skladu s členom 3, obstoječe poročilo dopolni in ponovno pošlje.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Obrazec za letno predložitev zbirnih informacij o vseh naloženih kaznih in ukrepih

image

image
PRILOGA II

▼C1

Obrazec za poročanje o upravnih kaznih ali ukrepih, razkritih javnosti

image

Top