EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32013R0389

Komisijas Regula (ES) Nr. 389/2013 ( 2013. gada 2. maijs ), ar ko izveido Savienības reģistru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK un Lēmumu Nr. 406/2009/EK un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 920/2010 un Regulu (ES) Nr. 1193/2011 Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 122, 3.5.2013., 1./59. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 031 Lpp. 190 - 248

Spēkā. Jaunākā konsolidētā versija: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/389/oj

3.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 389/2013

(2013. gada 2. maijs),

ar ko izveido Savienības reģistru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK un Lēmumu Nr. 406/2009/EK un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 920/2010 un Regulu (ES) Nr. 1193/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 19. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Lēmumu Nr. 280/2004/EK par monitoringa mehānismu attiecībā uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju un par Kioto protokola īstenošanu Kopienā (2), un jo īpaši tā 6. panta 1. punkta pirmās daļas otro teikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Lēmumu Nr. 406/2009/EK par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam (3), un jo īpaši tā 11. panta 3. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju,

tā kā:

(1)

Reģistru sistēma nodrošina precīzu darījumu uzskaitījumu, kuri veikti saskaņā ar Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (turpmāk — ES ETS), kas izveidota ar Direktīvu 2003/87/EK, kā arī saskaņā ar Kioto protokolu un Lēmumu Nr. 406/2009/EK. Reģistri ir standartizētas un drošas elektroniskās datu bāzes, kas ietver kopīgus datu elementus, kuri ļauj apzināt attiecīgo vienību piešķiršanu, turēšanu, pārskaitīšanu un anulēšanu, lai nodrošinātu publisku piekļuvi un konfidencialitāti pēc vajadzības, kā arī lai nodrošinātu, ka nenotiek pārskaitīšana, kas neatbilst saistībām, kuras izriet no Direktīvas 2003/87/EK, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām protokola (Kioto protokols) un Lēmuma Nr. 406/2009/EK.

(2)

Direktīvas 2003/87/EK 19. panta 1. punkts ietver prasību visas kvotas, kas piešķirtas pēc 2012. gada 1. janvāra, turēt Savienības reģistrā dalībvalstu pārvaldītos kontos. Komisijas 2010. gada 7. oktobra Regulā (ES) Nr. 920/2010 par standartizētu un drošu reģistru sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK (4) ir paredzēts šāds Savienības reģistrs.

(3)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/29/EK, ar ko Direktīvu 2003/87/EK groza, lai uzlabotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu (5), ir ieviesti būtiski grozījumi Direktīvā 2003/87/EK, kuri nozīmē, ka ievērojami jāmaina reģistru sistēma. Grozījumi stājas spēkā no tirdzniecības perioda, kas sākas 2013. gadā. Pašlaik nav neviena starptautiska nolīguma, kas aizstātu Kioto protokolu un attiektos uz dalībvalstīm pēc 2012. gada. Pamatojoties uz Komisijas 2010. gada 12. novembra Regulu (ES) Nr. 1031/2010 par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu izsoļu laika grafiku, administrēšanu un citiem aspektiem saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK (6), aviācijas nozares kvotas no 2012. gada tika izsolītas tāpat kā vispārīgās kvotas. Tāpēc tika pieņemta Komisijas 2011. gada 18. novembra Regula (ES) Nr. 1193/2011, ar ko izveido Savienības reģistru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK izveidotajai Savienības emisiju kvotu tirdzniecības sistēmai tirdzniecības periodā, kurš sākas 2013. gada 1. janvārī, un turpmākajos tirdzniecības periodos un groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 2216/2004 un (ES) Nr. 920/2010 (7), saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 19. pantu un to piemēro Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirdzniecības periodam, kas sākas 2013. gada 1. janvārī, un turpmākiem periodiem. Tā attiecas arī uz aviācijas nozares kvotām, kas izsolītas 2012. gadā.

(4)

Lai nodrošinātu iespēju vienos un tajos pašos Savienības reģistra kontos turēt Kioto vienības un kvotas, Savienības reģistram saskaņā ar Kioto protokolu ir jāatbilst uzturēto reģistru sistēmu datu apmaiņas standartu funkcionālajām un tehniskajām specifikācijām, kas pieņemtas ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām līgumslēdzēju pušu konferences, kura ir arī Kioto protokola pušu sanāksme, Lēmumu 12/CMP.1 (turpmāk — Lēmums 12/CMP.1).

(5)

Direktīvas 2003/87/EK 20. pantā ir ietverta prasība izveidot neatkarīgu darījumu žurnālu (turpmāk — Eiropas Savienības darījumu žurnāls jeb EUTL), kurā reģistrē kvotu piešķiršanu, pārskaitīšanu un anulēšanu. Lēmuma Nr. 280/2004/EK 6. panta 2. punktā ir ietverta prasība darījumu žurnāla sagatavošanas vajadzībām darīt pieejamu informāciju par noteiktā daudzuma vienību, piesaistes vienību, emisiju samazināšanas vienību un sertificētu emisiju samazinājumu piešķiršanu, turēšanu, pārskaitīšanu, iegūšanu, anulēšanu un atsaukšanu un piesaistes vienību, emisiju samazināšanas vienību un sertificētu emisiju samazinājumu pārnešanu.

(6)

Savienības reģistrā būtu jābūt kontiem, kuros būtu jāreģistrē procesi un operācijas, kas vajadzīgas, lai piemērotu Direktīvas 2003/87/EK noteikumus. Katrs tāds konts būtu jāizveido saskaņā ar standartizētām procedūrām, lai nodrošinātu reģistru sistēmas vienotību un sabiedrības piekļuvi šajā sistēmā turētai informācijai. Kvotas būtu jāpiešķir Savienības reģistrā.

(7)

Darījumi ar kvotām Savienības reģistrā būtu jāveic, izmantojot sasaisti, kas ietver EUTL, bet darījumi ar Kioto vienībām būtu jāveic, izmantojot sasaisti, kas ietver gan EUTL, gan ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (turpmāk — UNFCCC) neatkarīgo darījumu žurnālu (turpmāk — ITL).

(8)

Tā kā kvotas un Kioto vienības ir dematerializētas un savstarpēji atvietojamas, īpašumtiesības uz Kioto vienību būtu jānosaka pēc to esamības Savienības reģistra kontā, kurā tās tiek turētas. Turklāt, lai mazinātu riskus, kas saistīti ar reģistrā ievadīto darījumu atsaukšanu, un līdz ar to traucējumus sistēmā un tirgū, kuri var rasties atsaukšanas rezultātā, būtu jānodrošina, ka kvotas un Kioto vienības ir pilnībā savstarpēji atvietojamas. Konkrētāk, jāpanāk, lai darījumus nevarētu atcelt, atsaukt vai anulēt citādi, kā definēts noteiktajā kārtībā un pēc reģistra noteikumos paredzētā brīža. Nekas šajā regulā nedrīkstētu liegt konta turētājam vai trešai personai attiecībā uz darījumu, kas ievadīts sistēmā, īstenot visas likumīgās tiesības vai prasījumus uz piedziņu vai kompensāciju, kas rodas no pamata darījuma, piemēram, krāpšanas vai tehniskas kļūmes gadījumā, ciktāl tas neatceļ, neatsauc vai neanulē sistēmā ievadīto darījumu. Turklāt būtu jāaizsargā kvotas vai Kioto vienības labticīga iegāde.

(9)

Centrālā administratora galvenie pienākumi ir nodrošināt, darbināt un uzturēt Savienības reģistru un EUTL, pārvaldīt centrālos kontus un veikt centrāli īstenojamās operācijas. Valsts administratora galvenie pienākumi ir būt par kontaktpersonu saviem attiecīgajiem Savienības reģistra kontu turētājiem un veikt visas operācijas, kas ietver tiešu kontaktu ar tiem, tostarp kontu atvēršanu, apturēšanu un slēgšanu.

(10)

Ja dalībvalstis kvotas piešķir bez maksas, pamatojoties uz Direktīvas 2003/87/EK 10.c pantu, šīs kvotas būtu jāpiešķir atbilstīgi minētās direktīvas 10.c pantam un Komisijas lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar to. Šajā nolūkā attiecīgajās valsts kvotu sadales tabulās būtu jāņem vērā attiecīgo dalībvalstu pieteikumi saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.c panta 5. punktu, kā arī attiecīgajiem Komisijas lēmumiem atbilstīgi minētās direktīvas 10.c panta 6. punktam.

(11)

Ja dalībvalsts, ņemot vērā tās pieteikumu saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.c panta 5. punktu un attiecīgajiem Komisijas lēmumiem atbilstīgi minētās direktīvas 10.c panta 6. punktam, kavējas ar tādu kvotu piešķiršanu, kas, pamatojoties uz Direktīvas 2003/87/EK 10.c pantu (kvotu ex-post piešķiršana), ir jāsadala bez maksas, šai dalībvalstij savā valsts kvotu sadales tabulā saskaņā ar šīs regulas 51. panta 1. punktu būtu jāietver bezmaksas piešķiršana, pamatojoties uz ieguldījumiem, kuri jau ir veikti, vai finanšu pārskaitījumiem, kas tabulas paziņošanas brīdī jau ir veikti.

(12)

Ja dalībvalsts, ņemot vērā tās pieteikumu saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.c panta 5. punktu un attiecīgajiem Komisijas lēmumiem atbilstīgi minētās direktīvas 10.c panta 6. punktam, piešķir kvotas, kas, pamatojoties uz Direktīvas 2003/87/EK 10.c pantu, ir jāsadala bez maksas neatkarīgi no jau veiktajiem ieguldījumiem (kvotu ex-ante piešķiršana), šai dalībvalstij savā valsts kvotu sadales tabulā būtu jāietver bezmaksas sadale saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.c pantu laikposmam no 2013. līdz 2019. gadam, kad tā valsts kvotu sadales tabulu paziņo Komisijai atbilstīgi šīs regulas 51. panta 1. punktam.

(13)

Pamatojoties uz ziņojumiem, kas ir jāiesniedz Komisijai saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.c panta 1. punktu, dalībvalstīm būtu jāievieš izmaiņas valsts kvotu sadales tabulās, lai atspoguļotu veikto ieguldījumu progresu un finanšu pārskaitījumus, kuri veikti saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.c pantu un attiecīgajiem Komisijas lēmumiem.

(14)

Direktīvas 2003/87/EK 11. pantā noteikts, ka kompetentās iestādes līdz katra gada 28. februārim piešķir kvotu apjomu, kas sadalāms attiecīgajā gadā. Ja operators ir iesniedzis informāciju saskaņā ar 24. pantu Komisijas 2011. gada 27. aprīļa Lēmumā 2011/278/ES, ar kuru visā Savienībā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei atbilstoši 10.a pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK (8), un tas ietekmē minētajam operatoram piešķiramo kvotu skaitu, operatoram piešķirto kvotu skaits jāpārrēķina un jāpaziņo saskaņā ar minētā lēmuma 24. panta 2. punktu, pirms kvotas var pārskaitīt operatoram saskaņā ar šīs regulas 53. panta 2. punktu.

(15)

Šīs regulas noteikumiem nekādā ziņā nebūtu jātraucē kompetentajai iestādei pieprasīt, lai operators pārskaitītu tik daudz kvotu, cik saņemtas par daudz salīdzinājumā ar attiecīgā gada koriģēto sadali, uz ES sadales kontu gadījumos, ja kvotas piešķirtas par daudz, tostarp ja ir kļūda sākotnējā sadalē vai operators nav pareizi vai pilnīgi iesniedzis kompetentajai iestādei informāciju saskaņā ar Lēmuma 2011/278/ES 24. pantu līdz minētajā pantā norādītajam datumam, ar nosacījumu, ka centrālais administrators ir veicis izmaiņas valsts kvotu sadales tabulā saskaņā ar šīs regulas 52. panta 2. punktu, lai attiecīgi koriģētu sadali.

(16)

Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 11.b pantu pēc 2012. gada 31. decembra ir aizliegts piešķirt sertificētu emisiju samazinājumus (turpmāk — CER) un emisiju samazināšanas vienības (turpmāk — ERU), kuru rezultātā notiek siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu divkārša uzskaite. Tomēr 5. panta 2. punktā Komisijas 2006. gada 13. novembra Lēmumā Nr. 2006/780/EK par izvairīšanos no siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu divkāršas uzskaites saskaņā ar Kopienas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu attiecībā uz Kioto protokola projektu aktivitātēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (9) ir atļauts pārveidot kvotas, kas ietvertas atbilstīgi minētā lēmuma 3. punktam izveidotajās rezervēs, noteiktā daudzuma vienībās (turpmāk — AAU) vai pārdot kā 2008.–2012. gada perioda kvotas. Turklāt dalībvalstīm būtu jābūt iespējai līdz 2013. gada 30. aprīlim piešķirt ERU no projektiem, kas paredz darbības, kuras no 2013. gada 1. janvāra ietvertas tikai Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā un kuras attiecas uz samazinājumiem, kas īstenoti līdz 2012. gada 31. decembrim.

(17)

Savienība, dalībvalstis un vairākas trešās valstis ir paudušas apņemšanos panākt visas nozares aptverošu emisiju samazinājumu laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam. Dalībvalstīm ir juridiski saistoši visas nozares aptverošu emisiju samazināšanas mērķi no 2013. gada līdz 2020. gadam, kā noteikts Direktīvā 2003/87/EK un Lēmumā Nr. 406/2009/EK. Saskaņā ar Kioto protokola grozījumu būtu jānosaka starptautiski juridiski saistoši un kvantificēti emisiju mērķi laikposmam no 2013. līdz 2020. gadam līgumslēdzējām pusēm, kas minētas šā protokola B pielikumā, tiklīdz tas stājas spēkā attiecībā uz šīm līgumslēdzējām pusēm. UNFCCC līgumslēdzēju pušu konferences, kas vienlaikus ir Kioto protokola līgumslēdzēju pušu sanāksme, Lēmumā 13/CMP.1 (turpmāk — Lēmums 13/CMP.1) ir noteikts, ka ERU var piešķirt tikai, pārveidojot AAU vai piesaistes vienības (turpmāk — RMU), kam ir sērijas numurs ar tajā ietvertu saistību periodu, kuram tās ir piešķirtas. ERU nevar izdot, ja attiecīgajā sērijas numurā atzīmētais saistību periods neatbilst periodam, kurā tika īstenoti emisiju samazinājumi. Emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas kontos Savienības reģistrā nedrīkstētu turēt ERU, kas neatbilst šiem noteikumiem. Šajā nolūkā ERU, ko izdevušas trešās valstis, kurām nav juridiski saistošu un kvantificētu emisiju mērķu laikposmam no 2013. līdz 2020. gadam, kā norādīts Kioto protokola grozījumā saskaņā ar tā 3. panta 9. punktu, vai kas nav deponējušas ratifikācijas instrumentu attiecībā uz šādu Kioto protokola grozījumu, būtu jātur Savienības reģistrā tikai tad, ja ir apliecināts, ka šīs vienības ir saistītas ar emisiju samazinājumiem, par ko ir pārbaudīts, ka tie ir īstenoti pirms 2013. gada. Paredzams, ka šādas ERU, kas pārskaitītas Savienības reģistrā pēc 2013. gada 1. maija, tiks izdotas saskaņā ar Apvienotās īstenošanas uzraudzības komitejas pārbaudes procedūru, kā noteikts Lēmumā 9/CMP.1 (pieņemts UNFCCC pušu konferencē, kura ir arī Kioto protokola pušu sanāksme (Lēmums 9/CMP.1) (saskaņā ar t. s. "2. realizācijas veidu").

(18)

Direktīvas 2003/87/EK 11.a pantā ir paredzēta CER un ERU no projekta darbībām izmantošana pirms starptautiska nolīguma par klimata pārmaiņām stāšanās spēkā, nosakot iespēju operatoriem apmainīt šādas vienības pret kvotām.

(19)

Trešām valstīm vai to pavalstu vai reģionālām struktūrām jāvar atvērt kontus Savienības reģistrā pēc tam, kad ar trešo valsti ir vienošanās par kārtību, kādā ETS tiek sasaistīta ar citām obligātām siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmām, kuras paredz absolūto pieļaujamo emisiju daudzumu.

(20)

Lēmuma Nr. 406/2009/EK 11. pantā ir noteikts, ka reģistru sistēmā ir jānodrošina darījumu precīza uzskaite saskaņā ar minēto lēmumu.

(21)

Gada emisiju sadales vienības būtu jāpiešķir ar Lēmumu par kopīgiem centieniem atbilstības kontos Savienības reģistrā un tādos daudzumos, kas noteikti saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. panta 2. punktu un 10. pantu. Gada emisiju sadales vienības (AEA) drīkst turēt tikai Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontos Savienības reģistrā.

(22)

Savienības reģistram būtu jānodrošina gada atbilstības cikla īstenošana saskaņā ar Lēmumu Nr. 406/2009/EK, nodrošinot procesus, lai Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontos varētu ietvert gada pārskatītās siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai katras dalībvalsts Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontam katru gadu varētu noteikt atbilstības statusa rādītāju un lai varētu piemērot koriģējošus pasākumus atbilstīgi Lēmuma Nr. 406/2009/EK 7. pantam, ja tas būtu vajadzīgs.

(23)

Savienības reģistram būtu jānodrošina darījumu precīza uzskaite, kā noteikts Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. panta 3., 4. un 5. punktā un 5. pantā.

(24)

EUTL būtu jāveic visu reģistru sistēmas procesu automātiskas pārbaudes attiecībā uz kvotām, verificētām emisijām, kontiem, gada emisijas sadales vienībām, kredīta tiesībām un Kioto vienībām, un ITL būtu jāveic automātiskas procesu pārbaudes attiecībā uz Kioto vienībām, lai nodrošinātu, ka nenotiek pārkāpumi. Procesi, kas neiztur šādas pārbaudes, būtu jāpārtrauc, lai nodrošinātu, ka darījumi Savienības reģistru sistēmā atbilst Direktīvas 2003/87/EK un Lēmuma Nr. 406/2009/EK prasībām un tām prasībām, kuras izstrādātas saskaņā ar UNFCCC un Kioto protokolu.

(25)

Lai aizsargātu integrētajā reģistru sistēmā turētās informācijas drošību un nepieļautu krāpšanu, būtu jāpiemēro adekvātas un saskaņotas prasības par kontu atvēršanu, autentifikāciju un piekļuves tiesībām. Būtu jāapsver šo prasību pārskatīšana nākotnē, lai nodrošinātu to efektivitāti, tajā pašā laikā ievērojot samērību. Būtu jāreģistrē visi procesi, to operatori un personas reģistru sistēmā.

(26)

Centrālajam administratoram būtu jānodrošina, ka reģistru sistēmā darbības pārtraukumi ir minimāli, veicot visus pamatotos pasākumus, kas nodrošina Savienības reģistra un EUTL pieejamību, un paredzot stabilas sistēmas un procedūras būtiskas informācijas saglabāšanai.

(27)

Tā kā būtu vēlams paredzēt cita veida kontus vai citus līdzekļus, kas atvieglotu kvotu vai Kioto vienību turēšanu trešo personu vārdā vai īpašuma tiesību aizturēšanu, šie jautājumi būtu jāizvērtē, kad šī regula nākotnē tiks pārskatīta.

(28)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (10) un Lēmumu 13/CMP.1 būtu regulāri jāpublisko konkrēti ziņojumi, lai nodrošinātu sabiedrības piekļuvi informācijai integrētā reģistru sistēmā, ievērojot konkrētas konfidencialitātes prasības.

(29)

Valsts administratoriem, centrālajam administratoram un Komisijai būtu jāievēro Savienības un valstu tiesību akti par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (11) un valstu tiesību akti, ar kuriem minēto direktīvu īsteno, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (12), ja šie tiesību akti ir piemērojami informācijai, kas tiek glabāta un apstrādāta saskaņā ar šo regulu un ja viņi ir šo datu pārziņi.

(30)

Komisijas 2010. gada 7. oktobra Regula (ES) Nr. 920/2010 par standartizētu un drošu reģistru sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK (13) būtu jāpiemēro līdz brīdim, kad ir pabeigtas visas operācijas, kas vajadzīgas saistībā ar 2008.–2012. gada tirdzniecības periodu. Regula būtu jāgroza, lai paredzētu lietotāju turēto aviācijas nozares kvotu tūlītēju aizvietošanu 2008.–2012. gada tirdzniecības perioda beigās ar aviācijas nozares kvotām, kas derīgas tirdzniecības periodam, kurš sāksies 2013. gadā. Tāpēc no 2013. gada 1. oktobra būtu jāatceļ Regula (ES) Nr. 920/2010.

(31)

Tāpēc nekavējoties būtu jāatceļ Regula (ES) Nr. 1193/2011, un tā jāaizstāj ar regulu, kas ietver noteikumus, kuri paredzēti Direktīvā 2003/87/EK, Lēmumā 280/2004/EK un Lēmumā Nr. 406/2009/EK.

(32)

Regulā (ES) Nr. 1193/2011 bija paredzēts, ka ir jānosaka termiņi sadarbības noteikumiem starp centrālo administratoru un valsts administratoriem, kā arī bija paredzēta valsts kvotu sadales tabulu un valsts aviācijas kvotu sadales tabulu paziņošana. Lai gan Regulu (ES) Nr. 1193/2011 atceļ, šīs saistības būtu jāsaglabā.

(33)

Šai regulai ir piemēroti stāties spēkā steidzamā kārtā.

(34)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   SADAĻA

KOPĪGI VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

I   NODAĻA

Priekšmets, darbības joma un definīcijas

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir noteiktas vispārējās, darbības un uzturēšanas prasības attiecībā uz Savienības reģistru tirdzniecības periodam, kas sākas 2013. gada 1. janvārī, un turpmākajiem periodiem, kā arī attiecībā uz neatkarīgo darījumu žurnālu (turpmāk — ITL), kurš paredzēts Direktīvas 2003/87/EK 20. panta 1. punktā, un uz reģistriem, kas noteikti Lēmuma Nr. 280/2004/EK 6. pantā.

Šajā regulā ir paredzēta arī Savienības reģistra un ITL saziņas sistēma.

2. pants

Darbības joma

Šo regulu piemēro kvotām, kas izveidotas Savienības emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas tirdzniecības periodā, kas sākas 2013. gada 1. janvārī, un turpmākajos periodos, kā arī gada emisiju sadales vienībām un Kioto vienībām.

Šo regulu piemēro arī izsolāmajām aviācijas nozares kvotām, kas izveidotas tirdzniecības periodam no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim.

3. pants

Definīcijas

Šīs regulas II sadaļā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Direktīvā 2003/87/EK definētajiem terminiem, ja vien nav norādīts citādi. Turklāt piemēro Regulas (ES) Nr. 1031/2010 3. pantā un Komisijas Lēmuma 2011/278/ES 3. pantā noteiktās definīcijas. Piemēro arī šādas definīcijas:

1)

„konta turētājs” ir fiziska vai juridiska persona, kurai ir konts reģistru sistēmā;

2)

„centrālais administrators” ir persona, ko iecēlusi Komisija saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 20. pantu;

3)

„kompetentā iestāde” ir iestāde vai iestādes, ko dalībvalsts noteikusi saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 18. pantu;

4)

„ārējā tirdzniecības platforma” ir jebkāda veida daudzpusēja apmaiņa, kas sasaista vai palīdz sasaistīt vairāku trešo personu pirkšanas un pārdošanas intereses, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK (14) 4. pantā, ja pirktās un pārdotās intereses ir kvotas vai Kioto vienības;

5)

„verificētājs” ir verificētājs, kā definēts Komisijas Regulas (ES) Nr. 600/2012 (15) 3. panta 3. punktā;

6)

„noteiktā daudzuma vienības” (turpmāk — AAU) ir vienības, kas piešķirtas saskaņā ar Lēmuma Nr. 280/2004/EK 7. panta 3. punktu;

7)

„aviācijas nozares kvotas” ir kvotas, kas izveidotas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 3.c panta 2. punktu;

8)

„vispārīgās kvotas” ir visas pārējās kvotas, kas izveidotas saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK;

9)

„ilglaicīgi sertificētie emisiju samazinājumi” (turpmāk — lCER) ir vienības, kas piešķirtas par apmežošanas vai meža atjaunošanas projekta pasākumu saskaņā ar tīras attīstības mehānismu (turpmāk — TAM), kura termiņš, ievērojot UNFCCC līgumslēdzēju pušu konferences, kas vienlaikus ir Kioto protokola līgumslēdzēju pušu sanāksme, Lēmumu 5/CMP.1, beidzas emisiju samazinājuma kreditēšanas perioda beigās attiecībā uz apmežošanas vai meža atjaunošanas projekta pasākumu saskaņā ar TAM, par ko tās bija piešķirtas;

10)

„piesaistes vienības” (turpmāk — RMU) ir vienības, kas piešķirtas saskaņā ar Lēmuma 13/CMP.1 pielikuma attiecīgajiem noteikumiem;

11)

„pagaidu sertificētie emisiju samazinājumi” (turpmāk — tCER) ir vienības, kas piešķirtas par apmežošanas un meža atjaunošanas projekta pasākumu saskaņā ar TAM, kura termiņš, ievērojot Lēmumu 5/CMP.1, beidzas Kioto protokola saistību perioda beigās pēc perioda, kurā tās bija piešķirtas;

12)

„Kioto vienības” ir noteiktā daudzuma vienības, emisiju samazināšanas vienības (turpmāk — ERU), sertificētie emisiju samazinājumi (turpmāk — CER), piesaistes vienības, ilglaicīgi sertificētie emisiju samazinājumi un pagaidu sertificētie emisiju samazinājumi;

13)

„process” ir automātisks tehnisks līdzeklis, lai varētu veikt kādu darbību ar reģistra kontu, vienību vai kredīta tiesību daļu;

14)

„darījums” ir process Savienības reģistrā, kas ietver kvotas, Kioto vienības, gada emisiju sadales vienības vai kredīta tiesību daļas pārskaitīšanu no viena konta uz citu;

15)

„nodošana” ir kvotas uzskaite, ko veic operators vai gaisa kuģu ekspluatants attiecībā pret iekārtas vai lidmašīnas verificētajām emisijām;

16)

„anulēšana” ir Kioto vienības galīgā atsavināšana, ko veic tās turētājs, neuzskaitot to attiecībā pret verificētajām emisijām;

17)

„dzēšana” ir kvotas galīgā atsavināšana, ko veic tās turētājs, neuzskaitot to attiecībā pret verificētajām emisijām;

18)

„norakstīšana” ir Kioto vienības uzskaite, ko veic Kioto protokola līgumslēdzēja puse, uzskaitot to attiecībā pret attiecīgās puses paziņotajām emisijām;

19)

„nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana” ir definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/60/EK (16) 1. panta 2. punktā;

20)

„smags noziegums” ir definēts Direktīvas 2005/60/EK 3. panta 5. punktā;

21)

„teroristu finansēšana” ir definēta Direktīvas 2005/60/EK 1. panta 4. punktā;

22)

„valsts administrators” ir saskaņā ar 8. pantu izraudzīta struktūra, kas atbildīga par dalībvalsts jurisdikcijā esošu lietotāju kontu kopuma pārvaldīšanu dalībvalsts vārdā;

23)

„direktori” ir personas, kas faktiski vada juridiskas personas ikdienas darbu;

24)

„Centrāleiropas laiks” ir Centrāleiropas vasaras laiks vasaras periodā, kā definēts Direktīvas 2000/84/EK 1., 2. un 3. pantā;

25)

„valsts administratīvā platforma” ir ārēja sistēma, ko ekspluatē valsts administrators vai kompetentā iestāde un kas ir droši savienota ar Savienības reģistru, lai automatizētu funkcijas, kuras saistītas ar kontu un atbilstības saistību administrēšanu Savienības reģistrā;

26)

„starptautiskie kredīti” ir CER, ERU un kredīti no projektiem un citiem emisijas samazināšanas pasākumiem, kurus var izmantot saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 5. punktu;

27)

„gada emisijas sadales vienība” (turpmāk — AEA) ir dalībvalsts gada emisijas sadales apakšsadaļa, kas noteikta saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. panta 2. punktu un 10. pantu un kas atbilst vienai tonnai oglekļa dioksīda ekvivalenta;

28)

„kredīta tiesības” ir dalībvalsts tiesības, kas izteiktas kā skaitlis, kurš atbilst šīs dalībvalsts 2005. gada siltumnīcefekta gāzu emisiju īpatsvaram, kā noteikts Lēmuma Nr. 406/2009/EK 5. panta 4. punktā, izmantot Lēmuma Nr. 406/2009/EK 5. pantā minētos kredītus, lai izpildītu savas saistības saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. pantu;

29)

„neizmantotas kredīta tiesības” ir dalībvalsts kredīta tiesības, kas nepārsniedz Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontā turēto starptautisko kredītu, tCER vai lCER summu brīdī, kad tiek noteikti atbilstības statusa rādītāji saskaņā ar šīs regulas 79. pantu;

30)

„atbilstības periods” ir laikposms no 2013. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, kura laikā dalībvalstis ierobežo savas siltumnīcefekta gāzu emisijas saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. pantu.

2.   NODAĻA

Reģistru sistēma

4. pants

Savienības reģistrs

1.   Tiek izveidots Savienības reģistrs Savienības emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas tirdzniecības periodam, kas sākas 2013. gada 1. janvārī, un turpmākajiem periodiem.

2.   Centrālais administrators nodrošina Savienības reģistra, arī tā tehniskās infrastruktūras, darbību un uzturēšanu.

3.   Dalībvalstis izmanto Savienības reģistru, lai pildītu savas Direktīvas 2003/87/EK 19. pantā un Lēmuma Nr. 406/2009/EK 11. pantā paredzētās saistības un lai nodrošinātu šīs regulas darbības jomā esošo kvotu, AEA un kredīta tiesību precīzu uzskaiti. Savienības reģistrs nodrošina valsts administratoriem un kontu turētājiem šajā regulā noteiktos procesus.

4.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs atbilst saskaņā ar Kioto protokolu uzturēto reģistru sistēmu datu apmaiņas standartu funkcionālajām un tehniskajām specifikācijām, kas izstrādātas, ievērojot Lēmumu 12/CMP.1, un ņem vērā prasības par aparatūru, tīkliem un programmatūru, kā arī drošības prasības, kuras izklāstītas šīs regulas 105. pantā minētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās.

5. pants

Valsts un Savienības Kioto protokola reģistri

1.   Lai pildītu savas Kioto protokola līgumslēdzēju pušu saistības, kā arī saistības saskaņā ar Lēmuma Nr. 280/2004/EK 6. pantu nolūkā nodrošināt Kioto vienību precīzu uzskaiti, katrā dalībvalstī un Savienībā darbojas Kioto protokola reģistrs (turpmāk — KP reģistrs), kas ir standartizēta elektroniska datu bāze, kurā ņemtas vērā UNFCCC prasības attiecībā uz reģistriem un it sevišķi saskaņā ar Kioto protokolu uzturēto reģistru sistēmu datu apmaiņas standartu funkcionālās un tehniskas specifikācijas, kas izstrādātas, ievērojot Lēmumu 12/CMP.1, kā arī kurā ņemtas vērā prasības par aparatūru, tīkliem, programmatūru un drošības prasības, kuras izklāstītas šīs regulas 105. pantā minētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās.

2.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs funkcionē arī kā Savienības, kas ir Kioto protokola līgumslēdzēja puse, KP reģistrs. Centrālais administrators funkcionē arī kā Savienības KP reģistra, kas ietilpst Savienības reģistrā, administrators.

6. pants

Eiropas Savienības darījumu žurnāls

1.   Šīs regulas darbības jomā esošo darījumu veikšanai saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 20. pantu tiek izveidots Eiropas Savienības darījumu žurnāls (turpmāk — EUTL) standartizētas elektroniskas datu bāzes veidā. EUTL izmanto arī, lai reģistrētu visu to informāciju par Kioto vienību turējumiem un pārskaitījumiem, kuras pieejamība tiek nodrošināta saskaņā ar Lēmuma Nr. 280/2004/EK 6. panta 2. punktu.

2.   Centrālais administrators nodrošina EUTL darbību un uzturēšanu saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

3.   Centrālais administrators nodrošina, ka EUTL ir iespējams pārbaudīt un reģistrēt visus šajā regulā minētos procesus un ka tas atbilst saskaņā ar Kioto protokolu uzturēto reģistru sistēmu datu apmaiņas standartu funkcionālajām un tehniskajām specifikācijām, kas izstrādātas, ievērojot Lēmumu 12/CMP.1, un atbilst prasībām par aparatūru, tīkliem un programmatūru, kuras izklāstītas šīs regulas 105. pantā minētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās.

4.   Centrālais administrators nodrošina, ka EUTL ir iespējams reģistrēt visus I sadaļas 3. nodaļā un II, III un IV sadaļā aprakstītos procesus.

7. pants

Reģistru, ITL un EUTL sasaiste

1.   Centrālais administrators un dalībvalstis nodrošina, ka Savienības reģistrs un KP reģistri uztur sasaisti ar ITL, lai paziņotu par darījumiem ar Kioto vienībām.

2.   Centrālais administrators nodrošina, ka EUTL uztur sasaisti ar ITL, lai reģistrētu un pārbaudītu 1. punktā minētos pārskaitījumus. Visi ierosinātie pārskaitījumi, kuros iesaistīts KP reģistrs, tiek apstrādāti un pārbaudīti EUTL pirms pārskaitījums tiek reģistrēts.

3.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs uztur arī tiešu sasaisti ar EUTL, lai pārbaudītu un reģistrētu darījumus ar kvotām, AEA vai kredīta tiesību daļām un I sadaļas 3. nodaļā noteiktos kontu pārvaldības procesus. Visi darījumi ar kvotām, AEA vai kredīta tiesību daļām tiek veikti Savienības reģistrā, un tos reģistrē un pārbauda EUTL. Centrālais administrators var izveidot ierobežotu sasaisti starp EUTL un trešās valsts, kas ir parakstījusi līgumu par pievienošanos Savienībai, reģistru, lai nodrošinātu iespēju attiecīgajiem reģistriem arEUTL starpniecību sazināties ar ITL un lai EUTL reģistrētu datus par operatoru verificētajām emisijām. Pirms sasaistes izveides šiem reģistriem ir sekmīgi jāizpilda visas reģistriem prasītās testēšanas un inicializēšanas procedūras.

8. pants

Valsts administratori un KP reģistru administratori

1.   Katra dalībvalsts ieceļ valsts administratoru. Neskarot 13. panta 2. punktu, dalībvalsts piekļūst saviem kontiem un tās jurisdikcijā esošajiem Savienības reģistra kontiem un tos administrē saskaņā ar 11. pantu ar valsts administratora starpniecību, kā noteikts I pielikumā. Ikvienas dalībvalsts valsts administrators funkcionē arī kā šīs valsts KP reģistra administrators atbilstīgi šīs regulas noteikumiem.

2.   Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka nav interešu konflikta starp valsts administratoriem, centrālo administratoru un kontu turētājiem.

3.   Katra dalībvalsts dara Komisijai zināmu tās valsts administratora identitāti un kontaktinformāciju, iekļaujot ārkārtas tālruņa numuru, kam jāzvana drošības incidenta gadījumā.

4.   Komisija šīs regulas īstenošanu koordinē ar katras dalībvalsts valsts administratoriem un centrālo administratoru. Komisija regulāri apspriežas ar Klimata pārmaiņu komitejas administratoru darba grupu par jautājumiem un procedūrām saistībā ar to reģistru darbību, ko reglamentē šī regula, un šīs regulas īstenošanu. Līdz 2012. gada 31. martam administratoru darba grupa vienojas par centrālā administratora un valstu administratoru sadarbības nosacījumiem, kas ietver kopīgas darba procedūras šīs regulas īstenošanai, Savienības reģistra pārmaiņu un incidentu vadības procedūras un tehniskās specifikācijas Savienības reģistra un EUTL darbības un drošuma nodrošināšanai. Sadarbības noteikumi var ietvert konsolidācijas modalitātes attiecībā uz ārējām sasaistēm, informācijas tehnoloģiju infrastruktūrām, lietotāju kontu piekļuves procedūrām un Savienības reģistra KP kontu pārvaldīšanas mehānismiem ar citu KP reģistru pārvaldīšanas mehānismiem Eiropas reģistru konsolidētā sistēmā, ko uztur centrālais administrators. Reģistra administratoru darba grupas reglamentu pieņem Klimata pārmaiņu komiteja.

5.   Centrālais administrators, kompetentās iestādes un valsts administratori veic procesus tikai tad, ja tie ir vajadzīgi, lai pildītu to attiecīgās funkcijas, kā noteikts Direktīvā 2003/87/EK, Lēmumā Nr. 280/2004/EK un Lēmumā Nr. 406/2009/EK, kā arī pasākumos, kas pieņemti saskaņa ar minēto tiesību aktu noteikumiem.

3.   NODAĻA

Konti

1.   Iedaļa

Visiem kontiem piemērojamie vispārējie noteikumi

9. pants

Konti

1.   Dalībvalstis un centrālais administrators nodrošina, ka katrā KP reģistrā un Savienības reģistrā atrodas I pielikumā norādītie konti.

2.   Katra veida kontā drīkst glabāt I pielikumā norādītos vienību veidus.

10. pants

Kontu statuss

1.   Kontiem ir viens no šādiem statusiem: atvērts, bloķēts, izslēgts vai slēgts.

2.   No bloķētiem kontiem nedrīkst veikt nekādus procesus, izņemot 25., 31., 35., 67., 77., 81. un 82. pantā noteiktos procesus.

3.   No slēgtiem kontiem nedrīkst veikt nekādus procesus. Slēgtu kontu nedrīkst no jauna atvērt, un tajā nedrīkst ieskaitīt nekādas vienības.

4.   Ja iekārta tiek izslēgta no Savienības sistēmas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 27. pantu, centrālais administrators attiecīgajam operatora kontam piešķir statusu „izslēgts” uz izslēgšanas laiku.

5.   Ja ir saņemts paziņojums no kompetentās iestādes, ka gaisa kuģu ekspluatanta veiktie lidojumi attiecīgajā gadā vairs nav iekļauti Savienības sistēmā saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK I pielikumu, centrālais administrators attiecīgajam gaisa kuģu ekspluatanta kontam piešķir statusu „izslēgts” pēc tam, kad attiecīgajam gaisa kuģu ekspluatantam ir sniegts iepriekšējs paziņojums, un līdz brīdim, kad no kompetentās iestādes tiek saņemts paziņojums, ka gaisa kuģu ekspluatanta lidojumi atkal ir iekļauti Savienības sistēmā.

6.   No izslēgtiem kontiem nedrīkst veikt nekādus procesus, izņemot 25. un 68. pantā noteiktos procesus un procesus, kas noteikti 35. un 67. pantā un kas atbilst periodam, kurā konta statuss nebija „izslēgts”.

11. pants

Kontu administrēšana

1.   Katram kontam ir administrators, kurš ir atbildīgs par konta administrēšanu dalībvalsts vai Savienības vārdā.

2.   Katra konta veida administratoru nosaka saskaņā ar I pielikumu.

3.   Konta administrators veic konta atvēršanu, apturēšanu, piekļuves ierobežošanu kontam vai konta slēgšanu, tā statusa maiņu, pilnvaroto pārstāvju apstiprināšanu, atļaušanu veikt tādas konta informācijas izmaiņas, kurām vajadzīgs administratora apstiprinājums, un darījumu iniciēšanu, ja konta turētājs to pieprasa saskaņā ar 23. panta 5. punktu, saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

4.   Attiecībā uz II pielikumā izklāstītajiem jautājumiem administrators var prasīt, lai konta turētājs un tā pārstāvis piekrīt ievērot pamatotus noteikumus saskaņā ar šo regulu.

5.   Uz kontiem attiecas administratora dalībvalsts tiesību akti, un lietotāju konti ir šīs dalībvalsts jurisdikcijā, un uzskata, ka lietotāju kontos esošās vienības atrodas attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

12. pants

Centrālā administratora paziņojumi

Centrālais administrators paziņo konta pārstāvjiem un valsts administratoram par jebkura ar kontu saistīta procesa iniciēšanu, pabeigšanu vai pārtraukšanu un par konta statusa maiņu, izmantojot automātisku mehānismu, kas aprakstīts 105. pantā paredzētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās.

2.   Iedaļa

Kontu atvēršana un aktualizēšana

13. pants

Tādu kontu atvēršana, ko administrē centrālais administrators

1.   Centrālais administrators katrai dalībvalstij atver visus ETS pārvaldības kontus Savienības reģistrā, Savienības KP kontus, ES AEA kopējā daudzuma kontu, Lēmuma par kopīgiem centieniem dzēšanas kontu un vienu Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontu katram atbilstības perioda gadam 20 darbadienu laikā pēc III pielikumā noteiktās informācijas saņemšanas.

2.   Saskaņā ar 8. panta 1. punktu ieceltais valsts administrators funkcionē kā Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontu pilnvarotais pārstāvis, ja vien attiecīgā dalībvalsts neieceļ citu personu.

3.   Katra dalībvalsts centrālajam administratoram sniedz VIII pielikuma VIII-I tabulā izklāstīto informāciju par katru pilnvaroto pārstāvi un Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontu papildu pārstāvi.

14. pants

Valsts administratīvās platformas kontu atvēršana Savienības reģistrā

1.   Sākot no 2014. gada 1. janvāra, valsts administrators drīkst iesniegt pieprasījumu Savienības reģistrā atvērt valsts administratīvās platformas kontu. Šo pieprasījumu iesniedz centrālajam administratoram. Valsts administrators sniedz centrālā administratora pieprasīto informāciju. Šī informācija ietver vismaz III pielikumā noteikto informāciju un pierādījumus, ka valsts administratīvā platforma nodrošina drošības līmeni, kas ir līdzvērtīgs vai augstāks par drošību, kuru nodrošina Savienības reģistrs saskaņā ar šo regulu, ņemot vērā tehniskās un drošības prasības, kuras izklāstītas 105. pantā noteiktajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās.

2.   Centrālais administrators 20 darbadienu laikā pēc visas informācijas saņemšanas saskaņā ar 1. punktu Savienības reģistrā atver valsts administratīvās platformas kontu vai informē valsts administratoru, ka konta atvēršana ir atteikta, ja valsts administratīvās platformas nodrošinātais drošības līmenis nav pietiekams salīdzinājumā ar 1. punkta prasībām.

3.   Saskaņā ar 8. panta 1. punktu ieceltais valsts administrators funkcionē kā valsts administratīvās platformas konta pilnvarotais pārstāvis.

15. pants

Izsoles piegādes konta atvēršana Savienības reģistrā

1.   Izsolītājs, klīringa sistēma vai norēķinu sistēma, kā definēts Regulā (ES) Nr. 1031/2010, vai izsoles platforma, kas iecelta saskaņā ar minētās regulas 26. vai 30. pantu, drīkst iesniegt valsts administratoram pieprasījumu atvērt Savienības reģistrā izsoles piegādes kontu. Persona, kas pieprasa konta atvēršanu, sniedz IV pielikumā norādīto informāciju.

2.   Valsts administrators 20 darbadienu laikā pēc informācijas saņemšanas saskaņā ar šā panta 1. punktu un 24. pantu atver Savienības reģistrā izsoles piegādes kontu vai informē personu, kura pieprasījusi atvērt kontu, ka konta atvēršana ir atteikta saskaņā ar 22. pantu.

16. pants

Operatoru kontu atvēršana Savienības reģistrā

1.   Attiecīgā kompetentā iestāde vai operators 20 darbadienu laikā pēc tam, kad stājusies spēkā siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja, sniedz attiecīgajam valsts administratoram VI pielikumā noteikto informāciju un pieprasa valsts administratoram Savienības reģistrā atvērt operatora kontu.

2.   Valsts administrators 20 darbadienu laikā pēc visas informācijas saņemšanas saskaņā ar šā panta 1. punktu un 24. pantu Savienības reģistrā katrai iekārtai atver operatora kontu vai informē potenciālo konta turētāju, ka konta atvēršana ir atteikta saskaņā ar 22. pantu.

17. pants

Gaisa kuģu ekspluatantu kontu atvēršana Savienības reģistrā

1.   Kompetentā iestāde vai gaisa kuģu ekspluatants 20 darbadienu laikā pēc gaisa kuģu ekspluatanta monitoringa plāna apstiprināšanas sniedz attiecīgajam valsts administratoram VII pielikumā noteikto informāciju un pieprasa valsts administratoram Savienības reģistrā atvērt gaisa kuģu ekspluatanta kontu.

2.   Katram gaisa kuģu ekspluatantam ir viens gaisa kuģu ekspluatanta konts.

3.   Gaisa kuģu ekspluatanti, kas veic darbības, kuru kopējā gada emisija ir mazāka par 25 000 tonnu oglekļa dioksīda ekvivalenta gadā, vai kas veic mazāk nekā 243 lidojumus trīs secīgu četru mēnešu laikposmā, drīkst pilnvarot fizisku personu vai juridisku personu atvērt gaisa kuģu ekspluatanta kontu un viņu vārdā nodot kvotas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 12. panta 2.a punktu. Gaisa kuģu ekspluatants joprojām ir atbildīgs par atbilstības nodrošināšanu. Pilnvarojot fizisku personu vai juridisku personu, gaisa kuģu ekspluatants nodrošina, ka nav interešu konflikta starp pilnvaroto personu un kompetentajām iestādēm, valsts administratoriem, verificētāju vai citām struktūrām saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK noteikumiem un tiesību aktiem, kas pieņemti minētās direktīvas īstenošanai. Šādā gadījumā pilnvarotā fiziskā persona vai juridiskā persona sniedz 1. punktā noteikto informāciju.

4.   Valsts administrators 40 darbadienu laikā pēc visas informācijas saņemšanas saskaņā ar šā panta 1. punktu un 24. pantu Savienības reģistrā katram gaisa kuģu ekspluatantam atver gaisa kuģu ekspluatanta kontu vai informē potenciālo konta turētāju, ka konta atvēršana ir atteikta saskaņā ar 22. pantu.

5.   Gaisa kuģu ekspluatanta konta statusu maina no bloķēta uz atvērtu, kad ir reģistrētas verificētās emisijas saskaņā ar 35. panta 1.–5. punktu un atbilstības statusa rādītājs, kas lielāks par vai vienāds ar nulli un aprēķināts saskaņā ar 37. panta 1. punktu. Konta statusu var mainīt uz atvērtu arī agrāk laikposmā no konta atvēršanas datuma un datuma, kad Savienības reģistrā pirmo reizi ievada verificētās emisijas pēc tam, kad valsts administrators ir saņēmis konta turētāja pieprasījumu aktivēt kontu tirdzniecībai, ar nosacījumu, ka šajā pieprasījumā ir ietverti vismaz tie elementi, kas norādīti 105. pantā paredzētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās.

18. pants

Personas konta un personas tirdzniecības konta atvēršana Savienības reģistrā

1.   Pieprasījumu atvērt personas kontu vai personas tirdzniecības kontu Savienības reģistrā valsts administratoram iesniedz potenciālais konta turētājs. Potenciālais konta turētājs sniedz valsts administratora pieprasīto informāciju, kas ietver vismaz IV pielikumā noteikto informāciju.

2.   Valsts administratora dalībvalsts var noteikt, ka nosacījums personas konta vai personas tirdzniecības konta atvēršanai ir tāds, ka potenciālajam konta turētājam jābūt tās dalībvalsts pastāvīgajam iedzīvotājam vai jābūt reģistrētam tajā dalībvalstī, kuras valsts administrators administrē kontu.

3.   Valsts administratora dalībvalsts var noteikt, ka nosacījums personas konta vai personas tirdzniecības konta atvēršanai ir tāds, ka potenciālajam konta turētājam jābūt reģistrētam kā pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk — PVN) maksātājam tajā dalībvalstī, kuras valsts administrators administrē kontu.

4.   Valsts administrators 20 darbadienu laikā pēc visas šā panta 1. punktā un 24. pantā norādītās informācijas saņemšanas atver Savienības reģistrā personas kontu vai personas tirdzniecības kontu vai informē potenciālo konta turētāju, ka konta atvēršana ir atteikta saskaņā ar 22. pantu.

19. pants

Valsts kontu atvēršana Savienības reģistrā

Dalībvalsts kompetentā iestāde dod rīkojumu valsts administratoram atvērt tās valsts kontu Savienības reģistrā 20 darbadienu laikā pēc III pielikumā noteiktās informācijas saņemšanas.

20. pants

Ārējās tirdzniecības platformas kontu atvēršana Savienības reģistrā

1.   Ārējās tirdzniecības platformas drīkst iesniegt pieprasījumu par ārējās tirdzniecības platformas konta atvēršanu Savienības reģistrā. Šo pieprasījumu iesniedz valsts administratoram. Persona, kas pieprasa atvērt kontu, sniedz valsts administratora pieprasīto informāciju. Šī informācija ietver vismaz IV pielikumā noteikto informāciju un pierādījumus tam, ka ārējās tirdzniecības platforma nodrošina tādu drošības līmeni, kas ir tāds pats vai augstāks nekā tas, ko nodrošina Savienības reģistrs saskaņā ar šo regulu, un ka tā ir ieviesusi tādus drošības pasākumus, kuri sniedz vismaz tādu pašu aizsardzības līmeni, kādu paredz papildu konta pārstāvja apstiprināšanas prasība 23. panta 3. punktā.

2.   Valsts administratori nodrošina ārējo tirdzniecības platformu atbilstību 105. pantā paredzētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās aprakstītajām tehniskajām un drošības prasībām.

3.   Valsts administrators 20 darbadienu laikā pēc visas informācijas saņemšanas saskaņā ar šā panta 1. punktu un 24. pantu Savienības reģistrā atver ārējās tirdzniecības platformas kontu vai informē centrālo administratoru vai personu, kura pieprasījusi atvērt kontu, ka konta atvēršana ir atteikta saskaņā ar 22. pantu. Attiecīgais valsts administrators bez kavēšanās paziņo Komisijai par šādu kontu atvēršanu.

4.   Papildu pilnvarotā pārstāvja apstiprinājums darījuma iniciēšanai saskaņā ar 23. panta 3. punktu netiek prasīts attiecībā uz darījumiem, ko iniciē ārējās tirdzniecības platformas.

21. pants

Verificētāja kontu atvēršana Savienības reģistrā

1.   Pieprasījumu Savienības reģistrā atvērt verificētāja kontu iesniedz valsts administratoram. Persona, kura pieprasa atvērt kontu, sniedz valsts administratora pieprasīto informāciju, kas ietver III un V pielikumā noteikto informāciju.

2.   Valsts administrators 20 darbadienu laikā pēc visas informācijas saņemšanas saskaņā ar šā panta 1. punktu un 24. pantu Savienības reģistrā atver verificētāja kontu vai informē potenciālo konta turētāju, ka konta atvēršana ir atteikta saskaņā ar 22. pantu.

22. pants

Konta atvēršanas atteikšana

1.   Valsts administrators pārbauda, vai konta atvēršanai iesniegtā informācija un dokumenti ir pilnīgi, aktuāli, precīzi un patiesi.

2.   Valsts administrators var atteikt konta atvēršanu:

a)

ja sniegtā informācija un dokumenti ir nepilnīgi, novecojuši, kļūdaini vai kā citādi neprecīzi vai nepatiesi;

b)

ja attiecībā uz potenciālo konta turētāju vai, ja tas ir juridiska persona, jebkuru no potenciālā konta turētāja direktoriem notiek izmeklēšana par krāpšanu ar kvotām vai Kioto vienībām, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu vai citiem smagiem noziegumiem, kuros var izmantot kontu, vai tas iepriekšējo piecu gadu laikā ir notiesāts par šādām darbībām;

c)

ja valsts administratoram ir pamatots iemesls uzskatīt, ka konti var tikt izmantoti krāpšanā ar kvotām vai Kioto vienībām, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, teroristu finansēšanā vai citos smagos noziegumos;

d)

valsts tiesību aktos minētu iemeslu dēļ.

3.   Ja valsts administrators atsakās atvērt kontu, persona, kura pieprasījusi konta atvēršanu, drīkst iesniegt iebildumu attiecīgā iestādē saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un iestāde vai nu dod valsts administratoram norādījumu atvērt kontu, vai ar pamatotu lēmumu atteikumu atstāj spēkā, ievērojot valsts tiesību aktu prasības, kurām ir likumīgs mērķis, kas ir saderīgs ar šo regulu, un kuras ir samērīgas.

23. pants

Pilnvarotie pārstāvji

1.   Katram kontam, izņemot verificētāja kontus, ir vismaz divi pilnvarotie pārstāvji. Verificētāja kontam ir vismaz viens pilnvarotais pārstāvis. Pilnvarotais pārstāvis konta turētāja vārdā iniciē darījumus un citus procesus.

2.   Papildus 1. punktā norādītajiem pilnvarotajiem pārstāvjiem kontiem var būt arī pilnvarotie pārstāvji, kam ir piekļuve kontam „tikai skatīšanai”.

3.   Kontiem var būt viens vai vairāki papildu pilnvarotie pārstāvji. Darījuma iniciēšanai papildus pilnvarotā pārstāvja apstiprinājumam ir vajadzīgs papildu pilnvarotā pārstāvja apstiprinājums, izņemot:

(a)

pārskaitījumiem uz konta turētāja uzticamo kontu sarakstā esošajiem kontiem Savienības reģistrā;

(b)

darījumiem, ko iniciējušas ārējās tirdzniecības platformas, kuru konti ir atvērti saskaņā ar 20. pantu; un

(c)

kvotu apmaiņai saskaņā ar 60. pantu, kvotu nodošanai saskaņā ar 67. pantu, kvotu dzēšanai saskaņā ar 68. pantu un Kioto vienību anulēšanai saskaņā ar 69. pantu, ja nav iecelts papildu pilnvarotais pārstāvis; šādā gadījumā darījuma iniciēšanu apstiprina cits konta pārstāvis.

4.   Kontu turētāji var nodrošināt iespēju kontam piekļūt, izmantojot ārēju tirdzniecības platformu. Šādi kontu turētāji par pilnvaroto pārstāvi ieceļ personu, kura jau ir ārējās tirdzniecības platformas konta pilnvarotais pārstāvis.

5.   Ja pilnvarotais pārstāvis tehnisku vai citu iemeslu dēļ nevar piekļūt Savienības reģistram, valsts administrators drīkst pēc pieprasījuma iniciēt darījumu pilnvarotā pārstāvja vārdā ar nosacījumu, ka valsts administrators atļauj šādus pieprasījumus un ka piekļuve kontam nav apturēta saskaņā ar šo regulu.

6.   Datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās var katram konta veidam noteikt pilnvaroto pārstāvju un papildu pilnvaroto pārstāvju maksimālo skaitu.

7.   Pilnvarotie pārstāvji un papildu pilnvarotie pārstāvji ir fiziskas personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu. Visi viena konta pilnvarotie pārstāvji un papildu pilnvarotie pārstāvji ir dažādas personas, taču viena un tā pati persona var būt vairāku kontu pilnvarotais pārstāvis vai papildu pilnvarotais pārstāvis. Valsts administratora dalībvalsts var pieprasīt, lai vismaz viens pilnvarotais pārstāvis būtu šīs dalībvalsts pastāvīgais iedzīvotājs, izņemot attiecībā uz verificētāju kontiem.

24. pants

Pilnvaroto pārstāvju un papildu pilnvaroto pārstāvju iecelšana un apstiprināšana

1.   Potenciālais konta turētājs, pieprasot atvērt kontu, ieceļ pilnvarotos pārstāvjus un papildu pilnvarotos pārstāvjus saskaņā ar 23. pantu.

2.   Ieceļot pilnvarotos pārstāvjus vai papildu pilnvarotos pārstāvjus, konta turētājs sniedz administratora prasīto informāciju. Šādai informācijai jāietver vismaz VIII pielikumā noteiktās ziņas.

3.   Valsts administrators 20 darbadienu laikā pēc visas saskaņā ar 2. punktu pieprasītās informācijas saņemšanas vai nu apstiprina pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi, vai informē konta turētāju, ka apstiprināšana ir atteikta. Ja vajadzīgs vairāk laika, lai novērtētu informāciju par izvirzīto personu, reģistra administrators drīkst vienreiz pagarināt novērtēšanas procesu vēl par ne vairāk kā 20 darbadienām un paziņo konta turētājam par procesa pagarināšanu.

4.   Valsts administrators pārbauda, vai pilnvarotā pārstāvja vai papildu pilnvarotā pārstāvja iecelšanai iesniegtā informācija un dokumenti ir pilnīgi, aktuāli, precīzi un patiesi.

5.   Valsts administrators var atteikties apstiprināt pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi, ja:

a)

sniegtā informācija un dokumenti ir nepilnīgi, novecojuši, kļūdaini vai kā citādi neprecīzi vai nepatiesi;

b)

attiecībā uz potenciālo pārstāvi notiek izmeklēšana par krāpšanu ar kvotām vai Kioto vienībām, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu vai citiem smagiem noziegumiem, kuros var izmantot kontu, vai tas iepriekšējo piecu gadu laikā ir notiesāts par šādām darbībām;

c)

valsts tiesību aktos minētu iemeslu dēļ.

6.   Ja valsts administrators ir atteicis apstiprinās pilnvarotu pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi, konta turētājs var iesniegt iebildumu attiecīgajā iestādē saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un iestāde vai nu dod valsts administratoram norādījumu apstiprināt pilnvaroto pārstāvi, vai ar pamatotu lēmumu atteikumu atstāj spēkā, ievērojot valsts tiesību aktu prasības, kurām ir likumīgs mērķis, kas ir saderīgs ar šo regulu, un kuras ir samērīgas.

25. pants

Konta informācijas un informācijas par pilnvarotajiem pārstāvjiem atjaunināšana

1.   Visi kontu turētāji 10 darbadienu laikā paziņo valsts administratoram par izmaiņām informācijā, kas iesniegta, lai atvērtu kontu. Bez tam kontu turētāji līdz katra gada 31. decembrim valsts administratoram apstiprina, ka ar kontu saistītā informācija joprojām ir pilnīga, aktuāla, precīza un patiesa.

2.   Ja gaisa kuģu ekspluatants ir apvienojies ar kādu citu vai vairākiem citiem ekspluatantiem vai sadalīšanās rezultātā izveidoti divi vai vairāki ekspluatanti, ekspluatants par to paziņo sava konta administratoram 10 darbadienu laikā.

3.   Paziņojumu par izmaiņām papildina ar informāciju, ko saskaņā ar šo sadaļu pieprasa valsts administrators. 15 darbadienu laikā pēc šāda paziņojuma un papildinformācijas saņemšanas attiecīgais valsts administrators apstiprina informācijas atjaunināšanu. Administrators var atteikties atjaunināt informāciju saskaņā ar 24. panta 4. un 5. punktu. Konta turētājam paziņo par šādu atteikumu. Iebildumus par atteikumu saskaņā ar 22. pantu var iesniegt kompetentajai iestādei vai attiecīgajai iestādei saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

4.   Valsts administrators vismaz reizi trijos gados pārbauda, vai konta atvēršanai iesniegtā informācija joprojām ir pilnīga, aktuāla, precīza un patiesa, un attiecīgos gadījumos pieprasa konta turētājam paziņot par izmaiņām.

5.   Operatora konta turētājs drīkst pārdot vai nodot īpašumtiesības uz savu kontu tikai kopā ar iekārtu, kas piesaistīta operatora kontam.

6.   Atbilstīgi 5. punktam neviens konta turētājs nedrīkst pārdot vai nodot citai personai īpašumtiesības uz kontu.

7.   Pilnvarotais pārstāvis vai papildu pilnvarotais pārstāvis nedrīkst nodot savu pārstāvja statusu citai personai.

8.   Konta turētājs drīkst pieprasīt atcelt konta pilnvaroto pārstāvi. Pēc pieprasījuma valsts administrators aptur pilnvarotā pārstāvja vai papildu pilnvarotā pārstāvja piekļuvi. Attiecīgais administrators 10 darbadienu laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas atceļ pilnvaroto pārstāvi.

9.   Konta turētājs drīkst izvirzīt jaunus pilnvarotos pārstāvjus vai papildu pilnvarotos pārstāvjus saskaņā ar 24. pantu.

10.   Ja mainās gaisa kuģu ekspluatanta administrējošā dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 18.a pantā noteikto kārtību vai Savienības paplašināšanās dēļ, centrālais administrators atjaunina attiecīgā gaisa kuģu ekspluatanta konta valsts administratoru. Ja mainās gaisa kuģu ekspluatanta konta administrators, jaunais administrators drīkst pieprasīt gaisa kuģu ekspluatantam sniegt konta atvēršanas informāciju, kas tam vajadzīga saskaņā ar 17. pantu, un informāciju, kas tam vajadzīga par pilnvarotajiem pārstāvjiem saskaņā ar 24. pantu.

11.   Ievērojot 10. punktu, par konta pārvaldību atbildīgā dalībvalsts netiek mainīta.

26. pants

Uzticamo kontu saraksts

1.   Izsoles piegādes kontiem, turētāja kontiem un tirdzniecības kontiem Savienības reģistrā var būt uzticamo kontu saraksts.

2.   Viena un tā paša konta turētāja kontus automātiski iekļauj uzticamo kontu sarakstā.

3.   Izmaiņas uzticamo kontu sarakstā iniciē un pabeidz, izmantojot 39. pantā norādīto procedūru, kas piemērojama II. sadaļas 2. nodaļas 6. iedaļā noteiktajiem pārskaitījumiem. Izmaiņas apstiprina papildu pilnvarotais pārstāvis vai, ja tāds nav iecelts, cits pilnvarotais pārstāvis. Šīs regulas 39. panta 3. punktā minētā aizkave neattiecas uz kontu dzēšanu no uzticamo kontu saraksta; attiecībā uz visām citām izmaiņām uzticamo kontu sarakstā aizkave ir septiņas dienas.

3.   Iedaļa

Kontu slēgšana

27. pants

Kontu slēgšana

Ievērojot 32. panta 1. punktu, administrators slēdz kontu 10 darbadienu laikā pēc tāda konta turētāja pieprasījuma, kas nav 28., 29., 30. un 31. pantā norādītais konts.

28. pants

Operatora kontu slēgšana

1.   Kompetentā iestāde 10 darbadienu laikā paziņo valsts administratoram, ja ir atsaukta vai apturēta siltumnīcefekta gāzu emisiju atļauja vai ja tā uzzinājusi, ka tiek slēgta iekārta. Desmit darbadienu laikā pēc šāda paziņojuma saņemšanas valsts administrators Savienības reģistrā reģistrē attiecīgo datumu.

2.   Valsts administrators drīkst slēgt operatora kontu līdz nākamā gada 30. jūnijam pēc tā gada, kurā slēgta iekārta vai atsaukta vai apturēta siltumnīcefekta gāzu emisiju atļauja, ja attiecīgā iekārta ir nodevusi tādu kvotu daudzumu, kas vienāds ar verificētajām emisijām vai lielāks un kas nav izslēgts saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 27. pantu.

29. pants

Gaisa kuģu ekspluatanta kontu slēgšana

Valsts administrators gaisa kuģu ekspluatanta kontus slēdz tikai tad, ja par to attiecīgu norādījumu ir devusi kompetentā iestāde, kurai konta turētājs iesniedzis paziņojumu vai kura no citiem pierādījumiem noskaidrojusi, ka gaisa kuģu ekspluatants ir apvienojies ar citu gaisa kuģu ekspluatantu vai ka gaisa kuģu ekspluatants ir pārtraucis visas Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā paredzētās darbības.

30. pants

Verificētāja kontu slēgšana

1.   Valsts administrators 10 darbadienu laikā pēc tam, kad ir saņemts verificētāja pieprasījums slēgt kontu, slēdz verificētāja kontu.

2.   Kompetentā iestāde var arī likt valsts administratoram slēgt verificētāja kontu, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

a)

ir beidzies verificētāja akreditācijas termiņš vai akreditācija ir atsaukta;

b)

verificētājs ir beidzis darbību.

31. pants

Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta slēgšana

1.   Centrālais administrators slēdz Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontu ne ātrāk kā pēc viena mēneša pēc tam, kad ir noteikts atbilstības statusa rādītājs attiecīgajam kontam saskaņā ar 79. pantu, un ne vēlāk kā 21. decembrī, kā arī pēc iepriekšēja paziņojuma nosūtīšanas konta turētājam.

2.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrā visi starptautiskie kredīti, tCER un lCER, kas ir izmantoti saskaņā ar 81. pantu, tiek pārskaitīti uz attiecīgo KP norakstīšanas kontu.

3.   Ja tiešu pārskaitīšanu uz attiecīgo KP norakstīšanas kontu aizliedz darījumu noteikumi, kas piemērojami ITL, kuri izstrādāti saskaņā ar Kioto protokolu, starptautiskos kredītus, tCER un lCER, kas izmantoti atbilstībai, vispirms pārskaita uz īpašu kontu, kuru šim nolūkam izveidojis valsts administrators.

4.   Slēdzot Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontu, centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrā Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontā atlikušās gada emisiju sadales vienības tiek pārskaitītas uz Lēmuma par kopīgiem centieniem dzēšanas kontu.

32. pants

Pozitīva bilance konta slēgšanas brīdī

1.   Ja kontā, kurš administratoram ir jāslēdz saskaņā ar 27., 28. un 29. pantu, ir pozitīva kvotu vai Kioto vienību bilance, administrators pieprasa konta turētājam norādīt citu šā paša administratora administrētu kontu, kurā pārskaitīt šādas kvotas vai Kioto vienības. Ja konta turētājs nav atbildējis uz reģistra administratora pieprasījumu 40 darbadienu laikā, administrators pārskaita kvotas vai Kioto vienības savā valsts kvotu kontā.

2.   Ja kontā, kuram saskaņā ar 34. pantu tikusi apturēta piekļuve, ir pozitīva kvotu vai Kioto vienību bilance, kompetentā iestāde drīkst pieprasīt šīs kvotas un Kioto vienības nekavējoties pārskaitīt uz attiecīgo valsts kvotu kontu.

33. pants

Kontu slēgšana un pilnvarotā pārstāvja atcelšana pēc administratora iniciatīvas

1.   Ja situācija, uz kuras pamata apturēta piekļuve kontam saskaņā ar 34. pantu, pieņemamā laika posmā netiek atrisināta, neraugoties uz atkārtotiem paziņojumiem, kompetentā iestāde var dot norādījumu valsts administratoram slēgt tos kontus, kuriem apturēta piekļuve, vai — attiecībā uz operatoru kontiem vai gaisa kuģu ekspluatantu kontiem — noteikt statusu „bloķēts” līdz brīdim, kad kompetentā iestāde nosaka, ka vairs nepastāv situācija, kuras dēļ apturēta piekļuve kontam.

2.   Ja personas kontā vai personas tirdzniecības kontā bilance ir vienāda ar nulli un gada laikā nav reģistrēti nekādi darījumi, valsts administrators var paziņot konta turētājam, ka personas konts vai tirdzniecības konts tiks slēgts 40 darbadienu laikā, ja vien valsts administrators šajā laikā nesaņems pieprasījumu saglabāt kontu. Ja valsts administrators nesaņem šādu pieprasījumu no konta turētāja, valsts administrators var slēgt kontu.

3.   Valsts administrators slēdz operatora kontu, ja kompetentā iestāde ir valsts administratoram devusi šādu norādījumu, jo nav pamata gaidīt, ka tiks nodotas vēl kādas kvotas.

4.   Valsts administrators drīkst atcelt pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi, ja tas uzskata, ka pilnvarotā pārstāvja vai papildu pilnvarotā pārstāvja apstiprināšana bija jāatsaka saskaņā ar 24. panta 3. punktu, jo īpaši — ja tas noskaidro, ka saistībā ar iecelšanu iesniegtie dokumenti un identifikācijas informācija bija nepilnīga, novecojusi vai kā citādi neprecīza vai nepatiesa.

5.   Konta turētājs drīkst 30 kalendāra dienu laikā iesniegt iebildumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem kompetentajai iestādei par tā konta statusa maiņu saskaņā ar 1. punktu vai pilnvarotā pārstāvja vai papildu pilnvarotā pārstāvja atcelšanu saskaņā ar 4. punktu, un kompetentā iestāde vai nu dod valsts administratoram norādījumu atjaunot kontu, pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi, vai ar pamatotu lēmumu atstāj spēkā konta statusa maiņu vai atcelšanu, ievērojot valsts tiesību aktu prasības, kurām ir likumīgs mērķis, kas ir saderīgs ar šo regulu, un kuras ir samērīgas.

4.   Iedaļa

Piekļuves kontiem apturēšana

34. pants

Piekļuves kontiem apturēšana

1.   Administrators var apturēt pilnvarotā pārstāvja vai papildu pilnvarotā pārstāvja piekļuvi jebkuram reģistra kontam vai procesam, kuram šim pilnvarotajam pārstāvim ir iespēja piekļūt, ja administratoram ir zināms vai ir pamatots iemesls uzskatīt, ka pilnvarotais pārstāvis:

a)

ir mēģinājis piekļūt kontiem vai procesiem, kuriem tas nav pilnvarots piekļūt;

b)

ir atkārtoti mēģinājis piekļūt kontam vai procesam, lietojot nepareizu lietotājvārdu un paroli; vai

c)

ir mēģinājis ietekmēt Savienības reģistra vai EUTL, vai tajos apstrādāto vai glabāto datu drošību, pieejamību, integritāti vai slepenību.

2.   Administrators var apturēt visu pilnvaroto pārstāvju vai papildu pilnvaroto pārstāvju piekļuvi noteiktam kontam, ja ir izpildīts viens no šiem nosacījumiem:

a)

konta turētājs ir miris, neatstājot saistību un tiesību pārņēmēju, vai beidzis pastāvēt kā juridiska persona;

b)

konta turētājs nav samaksājis pakalpojuma maksu;

c)

konta turētājs ir pārkāpis uz kontu attiecināmos noteikumus;

d)

konta turētājs nav piekritis valsts administratora un centrālā administratora ierosinātajām noteikumu izmaiņām;

e)

konta turētājs nav paziņojis par konta informācijas izmaiņām, sniedzis pierādījumus par konta informācijas izmaiņām vai pierādījumus saistībā ar jaunām prasībām par konta informāciju;

f)

konta turētājs nav uzturējis konta pilnvaroto pārstāvju obligāto minimālo skaitu;

g)

konta turētājs nav ievērojis dalībvalsts prasību, ka pilnvarotajam pārstāvim jābūt valsts administratora dalībvalsts pastāvīgajam iedzīvotājam;

h)

konta turētājs nav ievērojis dalībvalsts prasību, lai konta turētājs būtu konta administratora dalībvalsts pastāvīgais iedzīvotājs vai reģistrēts minētajā dalībvalstī.

3.   Administrators var apturēt visu pilnvaroto pārstāvju vai papildu pilnvaroto pārstāvju piekļuvi noteiktam kontam un iespējas iniciēt procesus no šī konta:

a)

uz ne vairāk kā četrām nedēļām, ja administratoram ir pamatots iemesls uzskatīt, ka konts ir vai tiks izmantots krāpšanai, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, teroristu finansēšanai, korupcijai vai citiem smagiem noziegumiem; vai

b)

pamatojoties uz un saskaņā ar valsts tiesību aktu noteikumiem, kam ir likumīgs mērķis.

4.   Valsts administrators var apturēt piekļuvi kontam, ja tas uzskata, ka konta atvēršana bija jāatsaka saskaņā ar 22. pantu vai ka konta turētājs vairs neatbilst prasībām, kuras noteiktas konta atvēršanai.

5.   Konta administrators pēc tam, kad tiek atrisināta situācija, uz kuras pamata ir apturēta piekļuve kontam, nekavējoties atceļ apturēšanu.

6.   Konta turētājs var 30 kalendāro dienu laikā kompetentajai iestādei vai saskaņā ar valsts tiesību aktiem attiecīgajai iestādei iesniegt iebildumu pret piekļuves apturēšanu savam kontam, kas notikusi saskaņā 1. un 3. punktu, un iestāde vai nu dod valsts administratoram norādījumu atjaunot piekļuvi, vai ar pamatotu lēmumu atstāj spēkā apturēšanu, ievērojot valsts tiesību aktu prasības, kurām ir likumīgs mērķis, kas ir saderīgs ar šo regulu, un kuras ir samērīgas.

7.   Norādījumu apturēt piekļuvi kontam valsts administratoram vai centrālajam administratoram var dot arī kompetentā iestāde vai Komisija, balstoties uz vienu no 1., 2., 3. un 4. punktā noteiktajiem pamatojumiem.

8.   Administratora dalībvalsts tiesībaizsardzības iestāde arī var pieprasīt, lai administrators aptur piekļuvi, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem un saskaņā ar tiem.

9.   Ja tiek apturēta piekļuve ārējas tirdzniecības platformas kontam, administrators aptur arī ārējās tirdzniecības platformas iespējas piekļūt lietotāju kontiem, kas piešķirtas saskaņā ar 23. panta 4. punktu. Ja tiek apturēta ārējās tirdzniecības platformas konta pilnvaroto pārstāvju un papildu pilnvaroto pārstāvju piekļuve kontam, administrators aptur arī šo pārstāvju piekļuvi, ko ārējās tirdzniecības platformai piešķīris konta turētājs saskaņā ar 23. panta 4. punktu.

10.   Ja operatora konta vai gaisa kuģu ekspluatanta konta turētājs 10 darbadienu laikā pirms Direktīvas 2003/87/EK 12. panta 2.a un 3. punktā noteiktā nodošanas termiņa nevar nodot kvotas, jo tam saskaņā ar šo pantu ir apturēta piekļuve, valsts administrators, ja konta turētājs to pieprasa, nodod konta turētāja norādīto kvotu daudzumu.

II   SADAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ SAVIENĪBAS REĢISTRU SAISTĪBĀ AR ES EMISIJAS KVOTU TIRDZNIECĪBAS SISTĒMU

1.   NODAĻA

Verificētās emisijas un atbilstība

35. pants

Dati par iekārtas vai gaisa kuģu ekspluatanta verificētajām emisijām

1.   Visos gadījumos, kad tas paredzēts valsts tiesību aktos, katrs operators un gaisa kuģu ekspluatants izvēlas verificētāju no to verificētāju saraksta, kuri reģistrēti pie valsts administratora, kas administrē kontu. Ja operators vai gaisa kuģu ekspluatants ir arī verificētājs, tas nedrīkst izvēlēties sevi kā verificētāju.

2.   Valsts administrators, kompetentā iestāde vai — pēc kompetentās iestādes lēmuma — konta turētājs vai verificētājs līdz 31. martam ievada datus par emisijām iepriekšējā gadā.

3.   Ikgadējo emisiju datus iesniedz IX pielikumā noteiktajā formātā.

4.   Ja operatora sniegtais ziņojums par iekārtas emisijām iepriekšējā gadā vai gaisa kuģu ekspluatanta ziņojums par visu tā iepriekšējā gadā veikto aviācijas darbību emisijām ir pārbaudīts saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 15. panta 1. punktu un atzīts par apmierinošu, verificētājs vai kompetentā iestāde apstiprina ikgadējās verificētās emisijas.

5.   Valsts administrators vai kompetentā iestāde Savienības reģistrā atzīmē kā verificētas saskaņā ar 4. punktu apstiprinātās emisijas. Kompetentā iestāde var nolemt, ka par to, ka emisijas Savienības reģistrā ir atzīmētas kā verificētas, atbildīgs ir nevis valsts administrators, bet verificētājs.

6.   Kompetentā iestāde var dot norādījumu valsts administratoram labot ikgadējos verificēto emisiju datus attiecībā uz iekārtas operatoru vai gaisa kuģu ekspluatantu, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 2003/87/EK 14. un 15. pantam, proti, Savienības reģistrā ievadīt labotos ikgadējo verificēto vai aplēsto emisiju datus attiecībā uz šo iekārtu operatoru vai gaisa kuģu ekspluatantu.

7.   Ja katra gada 1. maijā Savienības reģistrā nav reģistrēti iekārtas operatora vai gaisa kuģu ekspluatanta verificēto emisiju dati par iepriekšējo gadu vai ja ir pierādīts, ka verificēto emisiju dati ir nepareizi, tad jaunos datus, ko ievada Savienības reģistrā, aprēķina pēc iespējas precīzāk saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 14. un 15. pantu.

36. pants

Kontu bloķēšana verificēto emisiju neiesniegšanas dēļ

1.   Ja katra gada 1. aprīlī iekārtas vai gaisa kuģu ekspluatanta ikgadējās verificētās iepriekšējā gada emisijas nav reģistrētas Savienības reģistrā, centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs bloķē attiecīgo operatora kontu vai gaisa kuģu ekspluatanta kontu.

2.   Kad visas iekārtas vai gaisa kuģu ekspluatanta attiecīgā gada trūkstošās verificētās emisijas ir reģistrētas Savienības reģistrā, centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs kontam nosaka statusu „atvērts”.

37. pants

Atbilstības statusa rādītāja aprēķins

1.   Centrālais administrators nodrošina, ka katra gada 1. maijā Savienības reģistrs norāda iepriekšējā gada atbilstības statusa rādītāju katrai iekārtai un gaisa kuģu ekspluatantam, kam ir atvērts vai bloķēts operatora vai gaisa kuģu ekspluatanta konts, aprēķinot visu par kārtējo periodu nodoto kvotu summu, no kā atskaita visu verificēto emisiju summu kārtējā periodā līdz kārtējam gadam (to ieskaitot), plus korekcijas koeficientu.

2.   Korekcijas koeficients, kas minēts 1. punktā, ir vienāds ar nulli, ja atbilstības statusa rādītājs par iepriekšējā perioda pēdējo gadu ir bijis lielāks par nulli, bet tas saglabājas tāds pats kā iepriekšēja perioda pēdējā gada atbilstības statusa rādītājs, ja šis rādītājs ir mazāks par nulli vai vienāds ar nulli.

3.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs katru gadu reģistrē katras iekārtas un gaisa kuģu ekspluatanta atbilstības statusa rādītāju.

2.   NODAĻA

Darījumi

1.   Iedaļa

Vispārīgi

38. pants

Visos kontu veidos iniciē tikai šajā regulā šā veida kontam skaidri paredzētus darījumus.

39. pants

Pārskaitījumu izpilde

1.   Par visiem šajā nodaļā minētajiem darījumiem, ko neiniciē ārējās tirdzniecības platforma, Savienības reģistrs pirms darījuma iniciēšanas saņem ārpusjoslas apstiprinājumu. Darījumu iniciē tikai tad, kad papildu pilnvarotais pārstāvis vai attiecīgā gadījumā cits pilnvarotais pārstāvis, kura apstiprinājums ir nepieciešams saskaņā ar 23. panta 3. punktu, ir sniedzis darījumam ārpusjoslas apstiprinājumu.

2.   Visus 64. pantā un šīs nodaļas 8. iedaļā minētos pārskaitījumus iniciē nekavējoties, ja tie apstiprināti no pirmdienas līdz piektdienai (ieskaitot) no plkst. 10.00 līdz 16.00 pēc Centrāleiropas laika, izņemot svētku dienas tajās dalībvalstīs, kuras nolēmušas apturēt aizkaves ritēšanu saskaņā ar 3. punktu.

Pārskaitījumu, kas apstiprināts jebkurā citā laikā, iniciē tajā pašā dienā no pirmdienas līdz piektdienai (ieskaitot), izņemot valsts svētku dienas, kā minēts pirmajā daļā, plkst. 10.00 pēc Centrāleiropas laika, ja tas apstiprināts pirms plkst. 10.00 pēc Centrāleiropas laika, vai nākamajā dienā no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 10.00 pēc Centrāleiropas laika, izņemot valsts svētku dienas, kā minēts pirmajā daļā, ja tas apstiprināts pēc plkst. 16.00 pēc Centrāleiropas laika.

3.   Visiem 64. un 65. pantā minētajiem kvotu un Kioto vienību pārskaitījumiem un visiem 66. pantā minētajiem pārskaitījumiem uz kontiem, kas nav iekļauti tirdzniecības konta turētāja uzticamo kontu sarakstā, piemēro 26 stundu ilgu aizkavi starp iniciēšanu un paziņošanu par pārskaitījuma pabeigšanu saskaņā ar 104. pantu. Aizkaves ritēšanu aptur sestdienās un svētdienās no plkst. 00.00 līdz 24.00 pēc Centrāleiropas laika. Dalībvalstis var arī nolemt apturēt šīs aizkaves ritēšanu no plkst. 00.00 līdz 24.00 pēc Centrāleiropas laika attiecīgā gada valsts svētku dienās, un šāds lēmums ir jāpublicē līdz iepriekšējā gada 1. decembrim.

4.   Ja konta pārstāvim ir aizdomas, ka pārskaitījums iniciēts krāpnieciski, viņš ne vēlāk kā divas stundas pirms 3. punktā minētās aizkaves apritēšanas var pieprasīt valsts administratoram vai attiecīgā gadījumā centrālajam administratoram atcelt pārskaitījumu konta pārstāvja vārdā, pirms ir paziņots par pārskaitījuma pabeigšanu. Konta turētājs pēc pieprasījuma iesniegšanas nekavējoties ziņo valsts kompetentajai tiesībaizsardzības iestādei par iespējamo krāpšanu. Ziņojumu 7 dienu laikā pārsūta valsts administratoram vai attiecīgā gadījumā centrālajam administratoram.

5.   Pēc iniciēšanas atbilstīgi 1. un 2. punktam visiem konta pārstāvjiem nosūta paziņojumu, kurā norāda ierosināto pārskaitījuma iniciēšanu.

40. pants

Kvotu iezīmes un darījumu galīgums

1.   Kvota vai Kioto vienība ir savstarpēji atvietojams, dematerializēts instruments, kas ir tirgojams tirgū.

2.   Kvotu un Kioto vienību dematerializētā būtība nozīmē, ka ieraksts Savienības reģistrā ir prima facie un pietiekams pierādījums īpašumtiesībām uz kvotu vai Kioto vienību, kā arī visām citām norisēm, kas saskaņā ar šo regulu ir jāreģistrē vai ko ir atļauts reģistrēt Savienības reģistrā.

3.   Kvotu un Kioto vienību savstarpējā atvietojamība nozīmē, ka piedziņas vai kompensācijas saistības, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem var rasties attiecībā uz kvotu vai Kioto vienību, var izpildīt, izmantojot tikai tāda paša veida kvotas vai Kioto vienības.

Ievērojot ar šīs regulas 70. pantu un 103. pantā paredzēto saskaņošanas procesu, darījums kļūst galīgs un neatsaucams, kad tas ir pabeigts saskaņā ar 104. pantu. Neskarot valsts tiesību aktos paredzētus noteikumus vai aizsardzības līdzekļus, kas var būt par iemeslu prasībai vai rīkojumiem Savienības reģistrā veikt jaunu darījumu, nekādi tiesību akti, normatīvie akti, noteikumi vai prakse par līgumu vai darījumu atcelšanu nav par iemeslu tam, lai reģistrā atceltu darījumu, kas saskaņā ar šo regulu kļuvis galīgs un neatsaucams.

Konta turētājam vai trešai personai attiecībā uz Savienības reģistrā galīgi noslēgtu darījumu neliedz īstenot visas likumīgās tiesības vai prasījumus uz piedziņu, kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību, kas rodas no pamata darījuma, piemēram, krāpšanas vai tehniskas kļūmes gadījumā, ciktāl tas neatceļ, neatsauc vai neanulē Savienības reģistrā ievadīto darījumu.

4.   Labticīgs kvotas vai Kioto vienības pircējs un turētājs iegūst tiesības uz kvotu vai Kioto vienību bez kādiem pārskaitītāja tiesību apgrūtinājumiem.

2.   Iedaļa

Kvotu izveide

41. pants

Kvotu izveide

1.   Centrālais administrators pēc vajadzības var izveidot ES kopējā daudzuma kontu, ES aviācijas kopējā daudzuma kontu, ES izsoles kontu, ES aviācijas izsoles kontu, ES kredītu apmaiņas kontu un ES starptautisko kredīta kontu, kā arī izveido vai anulē kontus vai kvotas, kā paredz Savienības tiesību akti, tostarp Direktīvas 2003/87/EK 3.e panta 3. punkts, 9. un 9.a pants 10.a panta 8. punkts un 11.a pants, Regulas (ES) Nr. 1031/2010 10. panta 1. punkts vai Regulas (ES) Nr. 920/2010 41. panta 1. punkts.

2.   Komisija attiecīgā brīdī dod centrālajam administratoram norādījumu Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 8. punkta nolūkā izveidotos kontos vai pārskaitīšanai uz šiem kontiem izveidot noteiktu skaitu vispārīgo kvotu, kuru kopējais skaits atbilst skaitam, kas noteikts saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2010/670/ES (17) 2. panta 1. punktu.

3.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs katras kvotas izveides brīdī piešķir tai unikālu vienības identifikācijas kodu.

3.   Iedaļa

Pārskaitījumi kontos pirms izsolēm un piešķiršanas

42. pants

Izsolāmo vispārīgo kvotu pārskaitīšana

1.   Centrālais administrators laikus tā attiecīgā izsolītāja vārdā, kurš iecelts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1031/2010, pārskaita saskaņā ar minētās regulas 10. pantu noteiktajam gada daudzumam atbilstošu vispārīgo kvotu daudzumu no ES kopējā daudzuma konta uz ES izsoles kontu.

2.   Ja izsolāmo kvotu gada daudzums tiek grozīts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1031/2010 14. pantu, centrālais administrators attiecīgi pārskaita atbilstošu vispārīgo kvotu daudzumu no ES kopējā daudzuma konta uz ES izsoles kontu vai no ES izsoles konta uz ES kopējā daudzuma kontu.

43. pants

Bez maksas sadalīto vispārīgo kvotu pārskaitīšana

Centrālais administrators laikus no ES kopējā daudzuma konta uz ES sadales kontu pārskaita kvotu daudzumu, kas atbilst to bez maksas sadalīto kvotu daudzuma summai, kas ietvertas katras dalībvalsts kvotu sadales tabulā.

44. pants

Vispārīgo kvotu pārskaitīšana jaunajām iekārtām paredzētajā rezervē

1.   Centrālais administrators laikus no ES kopējā daudzuma konta uz ES jauno iekārtu rezerves kontu pārskaita kvotu daudzumu, kas atbilst pieciem procentiem no Savienības kvotu daudzuma, kas noteikts ar atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 9. un 9.a pantam pieņemto lēmumu, no kura atskaitīts atbilstīgi šīs regulas 41. panta 2. punktam izveidojamo kvotu daudzums.

2.   Ja ar lēmumu, kas pieņemts atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 9. un 9.a pantam, palielinās Savienības kvotu daudzums, centrālais administrators no ES kopējā daudzuma konta uz ES jauno iekārtu rezerves kontu pārskaita papildu vispārīgo kvotu daudzumu, kas atbilst pieciem procentiem no Savienības kvotu daudzuma palielinājuma.

3.   Ja ar lēmumu, kas pieņemts atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 9. un 9.a pantam, samazinās Savienības kvotu daudzums, centrālais administrators no ES jauno iekārtu rezerves konta izdzēš tādu vispārīgo kvotu daudzumu, kas atbilst pieciem procentiem Savienības kvotu daudzuma samazinājuma.

4.   Ja jaunām iekārtām vai jaunām iekārtām ar būtiski palielinātu jaudu atbilstīgi Lēmuma 2011/278/ES 19. un 20. pantam tiek sadalītas kvotas, centrālais administrators no ES jauno iekārtu rezerves konta uz ES bezmaksas sadales kontu pārskaita to galīgo kvotu daudzumu, kas bez maksas tiek piešķirts operatoram par visu tirdzniecības periodu, un to ievada EUTL saskaņā ar šīs regulas 51. panta 2. punktu.

45. pants

Izsolāmo aviācijas nozares kvotu pārskaitīšana

1.   Centrālais administrators laikus tā attiecīgā izsolītāja vārdā, kurš iecelts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1031/2010, no ES aviācijas kopējā daudzuma konta uz ES aviācijas izsoles kontu pārskaita kvotu daudzumu, kas atbilst saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1031/2010 12. panta 1. punktu noteiktajam gada daudzumam.

2.   Ja izsolāmo kvotu gada daudzums tiek grozīts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1031/2010 14. pantu, centrālais administrators attiecīgi pārskaita atbilstošu aviācijas nozares kvotu daudzumu no ES aviācijas kopējā daudzuma konta uz ES aviācijas izsoles kontu vai no ES aviācijas izsoles konta uz ES aviācijas kopējā daudzuma kontu.

46. pants

Bez maksas sadalīto aviācijas nozares kvotu pārskaitīšana

1.   Centrālais administrators laikus no ES aviācijas kopējā daudzuma konta uz ES aviācijas sadales kontu pārskaita kvotu daudzumu, kas atbilst bez maksas sadalāmo aviācijas kvotu daudzumam, kas noteikts ar Komisijas lēmumu, kurš pieņemts, pamatojoties uz Direktīvas 2003/87/EK 3.e panta 3. punktu.

2.   Ja ar lēmumu, kas pieņemts atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 3.e panta 3. punktam, palielinās bez maksas sadalāmo aviācijas nozares kvotu daudzums, centrālais administrators no ES aviācijas kopējā daudzuma konta uz ES aviācijas sadales kontu papildus pārskaita izsolāmo aviācijas nozares kvotu daudzuma palielinājumam atbilstošu aviācijas nozares kvotu daudzumu.

3.   Ja ar lēmumu, kas pieņemts atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 3.e panta 3. punktam, samazinās bez maksas sadalāmo aviācijas nozares kvotu daudzums, centrālais administrators no ES aviācijas sadales konta dzēš bez maksas piešķiramo aviācijas nozares kvotu daudzuma samazinājumam atbilstošu aviācijas nozares kvotu daudzumu.

47. pants

Aviācijas nozares kvotu pārskaitīšana uz īpašo rezervi

1.   Centrālais administrators laikus no ES aviācijas kopējā daudzuma konta uz ES īpašo rezerves kontu pārskaita aviācijas nozares kvotu daudzumu, kas atbilst aviācijas nozares kvotu daudzumam īpašajā rezervē, kas noteikts ar atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 3.e panta 3. punktam pieņemtu lēmumu.

2.   Ja ar lēmumu, kas pieņemts atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 3.e panta 3. punktam, palielinās aviācijas nozares kvotu daudzums īpašajā rezervē, centrālais administrators no ES aviācijas kopējā daudzuma konta uz ES īpašo rezerves kontu pārskaita papildu aviācijas nozares kvotu daudzumu, kas atbilst aviācijas nozares kvotu daudzuma palielinājumam īpašajā rezervē.

3.   Ja ar lēmumu, kas pieņemts atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 3.e panta 3. punktam, samazinās aviācijas nozares kvotu daudzums īpašajā rezervē, centrālais administrators no ES īpašā rezerves konta izdzēš tādu aviācijas nozares kvotu daudzumu, kas atbilst aviācijas nozares kvotu daudzuma samazinājumam īpašajā rezervē.

4.   Ja no īpašās rezerves atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 3.f pantam tiek iedalītas kvotas, no ES īpašās rezerves konta uz ES aviācijas sadales kontu tiek automātiski pārskaitīts galīgais aviācijas nozares kvotu daudzums, kas bez maksas iedalītas gaisa kuģu ekspluatantam uz visu tirdzniecības periodu un ievadītas EUTL saskaņā ar šīs regulas 54. panta 2. punktu.

48. pants

Vispārīgo kvotu pārskaitīšana uz ES kopējā daudzuma kontu

Katra tirdzniecības perioda beigās centrālais administrators visas ES sadales kontā un ES jauno iekārtu rezerves kontā esošās kvotas pārskaita uz ES kopējā daudzuma kontu.

49. pants

Aviācijas nozares kvotu pārskaitīšana uz ES aviācijas kopējā daudzuma kontu

Katra tirdzniecības perioda beigās centrālais administrators visas ES īpašās rezerves kontā atlikušās kvotas pārskaita uz ES aviācijas kopējā daudzuma kontu.

50. pants

Aviācijas nozares kvotu dzēšana

Centrālais administrators nodrošina, ka katra tirdzniecības perioda beigās visas ES aviācijas sadales kontā esošās kvotas tiek pārskaitītas uz Savienības kvotu dzēšanas kontu

4.   Iedaļa

Kvotu sadale stacionārām iekārtām

51. pants

Valstu kvotu sadales tabulu ievadīšana EUTL

1.   Katra dalībvalsts līdz 2012. gada 31. decembrim paziņo Komisijai savu valsts kvotu sadales tabulu laikposmam no 2013. līdz 2020. gadam. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts kvotu sadales tabulas ietver X pielikumā noteikto informāciju.

2.   Komisija dod norādījumu centrālajam administratoram ievadīt EUTL valsts kvotu sadales tabulu, ja tā uzskata, ka valsts kvotu sadales tabula atbilst Direktīvai 2003/87/EK, Lēmumam 2011/278/ES un Komisijas lēmumiem, ko tā pieņēmusi saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.c panta 6. punktu. Pretējā gadījumā tā pienācīgā laikā noraida valsts kvotu sadales tabulu un nekavējoties informē attiecīgo dalībvalsti, norādot iemeslus un nosakot kritērijus, lai nākamais paziņojums būtu akceptējams. Šī dalībvalsts trīs mēnešu laikā iesniedz Komisijai pārskatītu valsts kvotu sadales tabulu.

52. pants

Izmaiņas valsts kvotu sadales tabulās

1.   Valsts administrators veic izmaiņas EUTL ievadītajā valsts kvotu sadales tabulā, ja:

a)

ir atsaukta iekārtas atļauja vai citādi beidzies iekārtas atļaujas termiņš;

b)

iekārta ir pārtraukusi darbības;

c)

iekārta ir sadalīta divās vai vairākās iekārtās;

d)

divas vai vairākas iekārtas ir apvienotas vienā iekārtā.

2.   Dalībvalsts paziņo Komisijai par izmaiņām savā valsts kvotu sadales tabulā, kas attiecas uz:

a)

kvotu sadali jaunām iekārtām vai sadali jaunām iekārtām pēc ievērojama jaudas palielinājuma;

b)

darbību daļēju pārtraukšanu vai būtiskiem jaudas samazinājumiem;

c)

bezmaksas sadali saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.c pantu, ko pamato ieguldījumu progress, kurš ir panākts un paziņots Komisijai saskaņā ar minētās direktīvas 10.c panta 1. punktu;

d)

jebkādām citām izmaiņām, kas nav minētas 1. punktā.

Saņemot paziņojumu saskaņā ar pirmo daļu, Komisija dod norādījumu centrālajam administratoram veikt atbilstošas izmaiņas EUTL ievadītajā valsts kvotu sadales tabulā, ja tā uzskata, ka valsts kvotu sadales tabula atbilst Direktīvai 2003/87/EK, Lēmumam 2011/278/ES un Komisijas lēmumiem, ko tā pieņēmusi saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.c panta 6. punktu. Pretējā gadījumā tā pieņemamā laikā noraida izmaiņas un nekavējoties informē attiecīgo dalībvalsti, norādot iemeslus un nosakot kritērijus, lai nākamais paziņojums būtu akceptējams.

53. pants

Vispārīgo kvotu bezmaksas sadale

1.   Valsts administrators katrā valsts kvotu sadales tabulā par katru operatoru, katru gadu un katru X pielikumā noteikto juridisko pamatojumu norāda, vai iekārtai attiecīgajā gadā bez maksas jāiedala kvotas.

2.   No 2013. gada 1. februāra centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs vispārīgās kvotas ik dienas automātiski pārskaita no ES sadales konta atbilstīgi attiecīgajai valsts kvotu sadales tabulai uz attiecīgo atvērto vai bloķēto operatora kontu, ņemot vērā automātiskās pārskaitīšanas modalitātes, kas noteiktas 105. pantā paredzētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās.

3.   Ja izslēgts operatora konts nesaņem kvotas saskaņā ar 2. punktu, šīs kvotas nepārved uz kontu, ja vēlāk tā statusu nosaka kā „atvērts”.

4.   Centrālais administrators nodrošina, ka operatori ES sadales kontā var pārskaitīt atpakaļ liekās kvotas, ja centrālais administrators ir mainījis dalībvalsts sadales tabulu saskaņā ar 52. panta 2. punktu, lai labotu operatoram par daudz piešķirtas kvotas, un kompetentā iestāde pieprasījusi operatoram atgriezt šādas liekās kvotas.

5.   Iedaļa

Sadale gaisa kuģu ekspluatantiem

54. pants

Valsts aviācijas nozares kvotu sadales tabulu ievadīšana EUTL

1.   Katra dalībvalsts līdz 2012. gada 30. septembrim paziņo Komisijai savu valsts aviācijas nozares kvotu sadales tabulu laikposmam no 2013. līdz 2020. gadam. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts aviācijas nozares kvotu sadales tabulas ietver XI pielikumā noteikto informāciju.

2.   Komisija dod norādījumu centrālajam administratoram ievadīt EUTL valsts aviācijas nozares kvotu sadales tabulu, ja tā uzskata, ka valsts aviācijas nozares kvotu sadales tabula atbilst Direktīvai 2003/87/EK, jo īpaši attiecībā uz kvotu sadali, ko dalībvalstis aprēķinājušas un publiskojušas saskaņā ar minētās direktīvas 3.e panta 4. punktu. Pretējā gadījumā tā pieņemamā laikā noraida valsts aviācijas nozares kvotu sadales tabulu un nekavējoties informē attiecīgo dalībvalsti, norādot iemeslus un nosakot kritērijus, lai nākamais paziņojums būtu akceptējams. Šī dalībvalsts trīs mēnešu laikā iesniedz Komisijai pārskatītu valsts aviācijas nozares kvotu sadales tabulu.

55. pants

Izmaiņas valsts aviācijas nozares kvotu sadales tabulās

1.   Valsts administrators veic izmaiņas EUTL ievadītajā valsts aviācijas nozares kvotu sadales tabulā, ja:

a)

gaisa kuģu ekspluatants ir pārtraucis visas savas darbības, uz kurām attiecas Direktīvas 2003/87/EK I pielikums;

b)

gaisa kuģu ekspluatants ir sadalījies divos vai vairākos gaisa kuģu ekspluatantos;

c)

divi vai vairāki gaisa kuģu ekspluatanti ir apvienojušies vienā gaisa kuģu ekspluatantā.

2.   Dalībvalsts paziņo Komisijai par izmaiņām savā valsts aviācijas nozares kvotu sadales tabulā, kas skar:

a)

jebkādu kvotu sadali no īpašajām rezervēm atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 3.f pantam;

b)

jebkādu korekciju pēc pasākumu pieņemšanas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 25.a pantu;

c)

jebkādām citām izmaiņām, kas nav minētas 1. punktā.

3.   Komisija dod norādījumu centrālajam administratoram veikt atbilstošas izmaiņas EUTL ievadītajā valsts aviācijas nozares kvotu sadales tabulā, ja tā uzskata, ka labojums valsts aviācijas nozares kvotu sadales tabulā atbilst Direktīvai 2003/87/EK, jo īpaši attiecībā uz kvotu sadali, ko dalībvalstis aprēķinājušas un publiskojušas saskaņā ar minētās direktīvas 3.f panta 7. punktu attiecībā uz kvotu sadali no īpašās rezerves. Pretējā gadījumā tā pieņemamā laikā noraida izmaiņas un nekavējoties informē dalībvalsti, norādot iemeslus un nosakot kritērijus, lai nākamais paziņojums būtu akceptējams.

4.   Ja apvienojas gaisa kuģu ekspluatanti, kurus administrē dažādas dalībvalstis, izmaiņas saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu iniciē tās valsts administrators, kurš administrē to gaisa kuģu ekspluatantu, kuram iedalītās kvotas tiek iekļautas citam gaisa kuģu ekspluatantam iedalīto kvotu skaitā. Pirms izmaiņu izdarīšanas saņem tā valsts administratora piekrišanu, kurš administrē gaisa kuģu ekspluatantu, kam iedalīto kvotu skaitā tiks iekļautas otram uzņēmumam iedalītās kvotas.

56. pants

Aviācijas nozares kvotu bezmaksas sadale

1.   Valsts administrators attiecībā uz katru gaisa kuģu ekspluatantu un katru gadu norāda, vai gaisa kuģu ekspluatantam valsts aviācijas nozares kvotu sadales tabulā attiecīgajā gadā bez maksas jāiedala kvotas.

2.   No 2013. gada 1. februāra centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs aviācijas nozares kvotas automātiski pārskaita no ES aviācijas sadales konta atbilstīgi attiecīgajai kvotu sadales tabulai uz attiecīgo atvērto vai bloķēto operatora kontu, ņemot vērā automātiskās pārskaitīšanas modalitātes, kas noteiktas 105. pantā paredzētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās.

3.   Ja izslēgts gaisa kuģu ekspluatanta konts nesaņem kvotas saskaņā ar 2. punktu, šīs kvotas nepārved uz kontu, ja vēlāk tā statusu nosaka kā „atvērts”.

57. pants

Aviācijas nozares kvotu atgriešana

Ja valsts aviācijas nozares kvotu sadales tabulā veic izmaiņas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 25.a pantu pēc tam, kad kvotas ir pārskaitītas uz gaisa kuģu ekspluatantu kontiem par konkrēto gadu atbilstīgi šīs regulas 56. pantam, centrālais administrators veic jebkādu pārskaitījumu, kas vajadzīgs atbilstīgi jebkuram pasākumam, kurš pieņemts saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 25.a pantu.

6.   Iedaļa

CER un ERU izmantošana

58. pants

Starptautisko kredītu turējumi Savienības reģistrā

1.   Centrālais administrators nodrošina, ka ar dalībvalstīs uzturētiem projektiem saistīti CER un ERU tiek turēti ETS kontos Savienības reģistrā tikai tad, ja to piešķiršana netika aizliegta atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 11.b pantam.

Centrālais administrators nodrošina, ka ERU, kas ir piešķirtas attiecībā uz emisiju samazinājumiem, kuri panākti līdz 2012. gada 31. decembrim, bet kuri saistīti ar dalībvalstīs uzturētiem projektiem un ietver darbības, kas nav uzskaitītas I pielikumā Direktīvā 2003/87/EK, kurā grozījumi ieviesti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 219/2009 (18), bet ir uzskaitītas I pielikumā Direktīvā 2003/87/EK, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/29/EK (19), tiek turētas ETS kontos Savienības reģistrā tikai tad, ja tās ir piešķirtas pirms 2013. gada 30. aprīļa.

2.   Centrālais administrators nodrošina, ka ERU, kas ir piešķirtas pēc 2012. gada 31. decembra attiecībā uz emisiju samazinājumiem, kuri panākti līdz 2012. gada 31. decembrim un kuri saistīti ar trešo valstu projektiem, kam nav juridiski saistoši kvantificēti emisiju mērķi no 2013. līdz 2020. gadam, kā noteikts Kioto protokola grozījumā saskaņā ar tā 3. panta 9. punktu, vai kas nav deponējušas ratifikācijas instrumentu attiecībā uz šādu Kioto protokola grozījumu, tiek turētas ETS kontos Savienības reģistrā tikai tad, ja tās attiecas uz emisiju samazinājumiem, kuri verificēti saskaņā ar Kopējās īstenošanas uzraudzības komitejas pārbaudes procedūru, kā noteikts Lēmumā 9/CMP.1. (saskaņā ar t. s. "2. realizācijas veidu") vai, ja šāda verifikācija nav iespējama, ja tās neatkarīga struktūra, kura akreditēta saskaņā ar Lēmumu 9/CMP.1, ir sertificējusi kā izdotas par emisiju samazinājumiem, kas veikti līdz 2012. gada 31. decembrim.

3.   Centrālais administrators valsts administratoriem nodrošina sarakstu ar ETS kontiem, kuros ir starptautiskie kredīti, ko nedrīkst turēt saskaņā ar 1. un 2. punktu pēc tajos noteiktā datuma. Pamatojoties uz šo sarakstu, valsts administrators konta turētājam prasa norādīt KP kontu, uz kuru pārskaita šādus starptautiskos kredītus.

Ja konta turētājs nav atbildējis uz administratora pieprasījumu 40 darbadienu laikā, administrators starptautiskos kredītus pārskaita valsts KP kontā.

59. pants

Starptautisko kredīta tiesību tabulu ievadīšana EUTL

1.   Katra dalībvalsts paziņo savu starptautisko kredīta tiesību tabulu Komisijai viena mēneša laikā pēc pasākumu pieņemšanas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 8. punktu. Dalībvalstis nodrošina, ka starptautisko kredīta tiesību tabula ietver kopējās sākotnējās starptautiskās kredīta tiesības laikposmam no 2008. līdz 2020. gadam par katru operatoru un gaisa kuģu ekspluatantu, kā arī XII pielikumā noteikto informāciju.

2.   Komisija dod norādījumu centrālajam administratoram ievadīt starptautisko kredīta tiesību tabulu EUTL, ja tā uzskata, ka starptautisko kredīta tiesību tabula atbilst Direktīvai 2003/87/EK un pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar minētās direktīvas 11.a panta 8. punktu. Pretējā gadījumā Komisija pieņemamā laikā noraida starptautisko kredīta tiesību tabulu un nekavējoties informē dalībvalsti, norādot iemeslus un nosakot kritērijus, lai nākamais paziņojums būtu akceptējams. Dalībvalsts viena mēneša laikā iesniedz Komisijai pārskatītu starptautisko kredīta tiesību tabulu.

3.   Dalībvalsts paziņo Komisijai par izmaiņām, kas ieviestas tās starptautisko kredīta tiesību tabulā, tostarp par tiesību piešķiršanu jaunām iekārtām. Komisija dod norādījumu centrālajam administratoram veikt attiecīgas izmaiņas EUTL turētajā starptautisko kredīta tiesību tabulā, ja tā uzskata, ka starptautisko kredīta tiesību tabulas izmaiņas atbilst Direktīvai 2003/87/EK un pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar minētās direktīvas 11.a panta 8. punktu. Pretējā gadījumā Komisija pieņemamā laikā noraida izmaiņas un nekavējoties informē dalībvalsti, norādot iemeslus un nosakot kritērijus, lai nākamais paziņojums būtu akceptējams.

60. pants

Starptautisko kredītu izmantošana ar kvotu apmaiņas starpniecību

1.   Operators drīkst pieprasīt starptautiskā kredīta apmaiņu pret vispārīgo kvotu saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 2. punktu līdz 2015. gada 31. martam un saskaņā ar minētās direktīvas 11.a panta 3. un 4. punktu līdz 2020. gada 31. decembrim. Operators ierosina starptautisko kredītu pārskaitīšanu no attiecīgā operatora konta vai gaisa kuģu ekspluatanta konta uz ES starptautisko operatoru kredītu kontu Savienības reģistrā.

Gaisa kuģa ekspluatants var pieprasīt starptautiskā kredīta apmaiņu pret aviācijas kvotu līdz 2015. gada 31. martam saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 2. punktu un līdz 2020. gada 31. decembrim saskaņā ar minētās direktīvas 11.a panta 3. un 4. punktu. Tas ierosina pārskaitīt starptautiskos kredītus no attiecīgā gaisa kuģa ekspluatanta konta uz gaisa kuģu ekspluatantu ES starptautisko kredītu kontu Savienības reģistrā.

2.   Saņemot pieprasījumu, centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs pārskaita starptautiskos kredītus uz attiecīgo ES starptautisko kredītu kontu, ja:

a)

pārskaitījumu atļauj iniciējošā konta statuss;

b)

attiecīgā starptautisko kredīta tiesību tabula ir ievadīta EUTL un operatoram vai gaisa kuģu ekspluatantam tabulā ir ieraksts saskaņā ar 59. pantu;

c)

pārskaitījumā ierosināto vienību skaits nepārsniedz atlikušās kredīta tiesības saskaņā ar 61. pantu;

d)

visas pārskaitījumā ierosinātās vienības ir atbilstīgas izmantošanai saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 11.a un 11.b pantu, šīs regulas 58. pantu un jebkādiem pasākumiem, kas pieņemti atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 9. punktam.

3.   Pabeidzot pārskaitījumu saskaņā ar 1. punkta pirmo daļu, centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs atbilstīgi izveido tādu pašu skaitu vispārīgo kvotu ES operatoru kredītu apmaiņas kontā un attiecīgās kompetentās iestādes vārdā pārskaita tādu pašu skaitu vispārīgo kvotu attiecīgi operatora kontā, no kura pārskaitījums tika iniciēts.

Pēc pārskaitījuma pabeigšanas saskaņā ar 1. punkta otro daļu centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs ES kredītu apmaiņas kontā rada ekvivalentu skaitu aviācijas kvotu gaisa kuģu ekspluatantiem, un attiecīgās kompetentās iestādes vārdā pārskaita aviācijas kvotu ekvivalentu daudzumu gaisa kuģu ekspluatantu kontā, no kura pārskaitījumu iniciēja.

61. pants

Atlikušo starptautisko kredīta tiesību aprēķināšana

1.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs automātiski nosaka atlikušās starptautiskās kredīta tiesības katram operatoram vai gaisa kuģu ekspluatantam, atņemot no saskaņā ar 59. pantu norādītajām kopējām sākotnējām starptautiskām kredīta tiesībām:

a)

visu operatora vai gaisa kuģu ekspluatanta CER un ERU summu, kas nodotas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK, kura grozīta ar Regulu (EK) Nr. 219/2009, 11.a pantu;

b)

visu CER un ERU summu, kas pārskaitītas uz ES starptautisko kredītu kontu saskaņā ar šīs regulas 60. pantu.

2.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs koriģē atlikušās starptautiskās kredīta tiesības, lai atspoguļotu atcelšanas saskaņā ar 70. pantu.

7.   Iedaļa

Izsole

62. pants

Izsoles tabulu ievadīšana EUTL

1.   Viena mēneša laikā pēc izsoles kalendāra noteikšanas un publiskošanas atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1031/2010 11. panta 1. punktam, 13. panta 1. punktam, 13. panta 2. punktam vai 32. panta 4. punktam attiecīgā izsoles platforma iesniedz Komisijai atbilstošo izsoles tabulu. Izsoles platforma iesniedz divas izsoles tabulas par katru kalendāro gadu, sākot no 2012. gada, vienu par vispārīgo kvotu izsoli un vienu par aviācijas nozares kvotu izsoli, un nodrošina, ka izsoles tabulas ietver XIII pielikumā noteikto informāciju.

2.   Komisija dod norādījumu centrālajam administratoram ievadīt EUTL izsoles tabulu, ja tā uzskata, ka izsoles tabula atbilst Regulai (ES) Nr. 1031/2010. Pretējā gadījumā tā pieņemamā laikā noraida izsoles tabulu un nekavējoties informē izsoles platformu, norādot iemeslus un nosakot kritērijus, lai nākamais paziņojums būtu akceptējams. Izsoles platforma trīs mēnešu laikā iesniedz Komisijai pārskatītu izsoles tabulu.

63. pants

Izmaiņas izsoles tabulās

1.   Attiecīgā izsoles platforma nekavējoties paziņo Komisijai par visiem izsoles tabulā vajadzīgajiem grozījumiem.

2.   Komisija dod norādījumu centrālajam administratoram ievadīt EUTL pārskatīto izsoles tabulu, ja tā uzskata, ka pārskatītā izsoles tabula atbilst Regulai (ES) Nr. 1031/2010. Pretējā gadījumā tā pieņemamā laikā noraida izmaiņas un nekavējoties informē izsoles platformu, norādot iemeslus un nosakot kritērijus, lai nākamais paziņojums būtu akceptējams.

3.   Komisija var dot centrālajam administratoram norādījumu apturēt izsoles tabulā norādīto kvotu pārskaitīšanu, ja tās rīcībā nonāk informācija, ka izsoles tabulā jāizdara grozījumi, par kuriem izsoles platforma nav paziņojusi.

64. pants

Kvotu izsolīšana

1.   Komisija dod centrālajam administratoram norādījumu laikus pēc tā attiecīgā izsolītāja pieprasījuma, kurš iecelts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1031/2010, saskaņā ar izsoles tabulām pārskaitīt vispārīgās kvotas no ES izsoles konta un/vai aviācijas kvotas no ES aviācijas izsoles konta uz attiecīgo izsoles piegādes kontu. Attiecībā uz kvotām, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1031/2010 10. panta 1. punktu rīkojamām izsolēm, Komisija laikus dod norādījumu centrālajam administratoram attiecīgā izsolītāja vārdā pārskaitīt kvotas no konta, kurā kvotas tika izveidotas, uz kontu, kas izveidots izsoles realizācijai, kā norādīts attiecīgajā izsoles tabulā. Pieprasījums ir izsoles tabulas iesniegšana saskaņā ar 62. pantu.

2.   Attiecīgā izsoles piegādes konta turētājs nodrošina izsolāmo kvotu pārskaitīšanu sekmīgajiem solītājiem vai to īpašumtiesību pārņēmējiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1031/2010.

3.   Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1031/2010 izsoles konta pilnvarotajam pārstāvim var būt jāpārskaita nerealizētās kvotas no izsoles piegādes konta uz ES izsoles kontu.

8.   Iedaļa

Tirdzniecība

65. pants

Konta iniciēti kvotu vai Kioto vienību pārskaitījumi

1.   Saskaņā ar 2. punktu centrālais administrators pēc konta turētāja pieprasījuma nodrošina, ka Savienības reģistrs pārskaita kvotas vai Kioto vienības uz jebkuru citu kontu, ja vien šādu pārskaitījumu neliedz veikt iniciējošā konta vai saņēmēja konta statuss.

2.   No operatoru kontiem, gaisa kuģu ekspluatētāju kontiem un personu kontiem kvotas vai Kioto vienības drīkst pārskaitīt tikai uz uzticamo kontu sarakstā esošu kontu saskaņā ar 26. pantu, izņemot:

(a)

starptautisko kredītu apmaiņu saskaņā ar 60. pantu;

(b)

kvotu nodošanu saskaņā ar 67. pantu;

(c)

kvotu dzēšanu saskaņā ar 68. pantu;

(d)

Kioto vienību anulēšanu saskaņā ar 69. pantu.

66. pants

Tirdzniecības konta iniciēti kvotu vai Kioto vienību pārskaitījumi

Centrālais administrators pēc tirdzniecības konta turētāja pieprasījuma nodrošina, ka Savienības reģistrs pārskaita kvotas vai Kioto vienības uz Savienības reģistra kontu vai tirdzniecības kontu, ja vien šādu pārskaitījumu neliedz veikt iniciējošā konta statuss.

9.   Iedaļa

Kvotu nodošana

67. pants

Kvotu nodošana

1.   Operators vai gaisa kuģu ekspluatants nodod kvotas, ierosinot Savienības reģistram:

a)

pārskaitīt noteiktu tādu kvotu skaitu, kas izveidotas atbilstības ievērošanai tajā pašā tirdzniecības periodā, no attiecīgā operatora konta vai gaisa kuģu ekspluatanta konta uz Savienības kvotu dzēšanas kontu;

b)

pārskaitīto kvotu skaitu un veidu attiecībā uz kārtējā perioda operatora iekārtas emisijām vai gaisa kuģu ekspluatanta emisijām reģistrēt kā nodotas kvotas.

2.   Aviācijas nozares kvotas drīkst nodot tikai gaisa kuģu ekspluatanti.

3.   Jau nodotu kvotu nevar nodot atkal.

10.   Iedaļa

Kvotu dzēšana un Kioto vienību anulēšana

68. pants

Kvotu dzēšana

1.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs izpilda jebkādu konta turētāja pieprasījumu saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 12. panta 4. punktu dzēst konta turētāja kontos turētās kvotas:

a)

norādīto skaitu kvotu no attiecīgā konta pārskaitot Savienības kvotu dzēšanas kontā;

b)

reģistrējot pārskaitīto kvotu skaitu kā dzēstu attiecībā uz kārtējo gadu.

2.   Dzēstas kvotas netiek reģistrētas kā nodotas attiecībā uz emisijām.

69. pants

Kioto vienību anulēšana

Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs izpilda jebkādu konta turētāja pieprasījumu saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 12. panta 4. punktu anulēt konta turētāja kontos turētās Kioto vienības, norādīto veidu un skaitu Kioto vienību no attiecīgā konta pārskaitot konta administratora KP reģistra dzēšanas kontā vai Savienības reģistra dzēšanas kontā.

11.   Iedaļa

Darījumu atcelšana

70. pants

Pabeigto procesu atcelšana, ja tie iniciēti kļūdas dēļ

1.   Ja konta turētājs vai valsts administrators, kas darbojas konta turētāja vārdā, netīši vai kļūdas dēļ iniciējis kādu no 2. punktā minētajiem darījumiem, konta turētājs rakstiskā pieprasījumā var ierosināt sava konta administratoram atcelt pabeigto darījumu. Šo pieprasījumu pienācīgi paraksta konta turētāja pilnvarotais pārstāvis vai pārstāvji, kuri ir pilnvaroti iniciēt tāda veida darījumu, kādu plānots atcelt, un pieprasījumu nosūta piecu darbadienu laikā pēc procesa pabeigšanas. Pieprasījumā jābūt paziņojumam, kurā norādīts, ka darījums ir iniciēts kļūdas dēļ vai netīši.

2.   Konta turētājs var ierosināt atcelt šādus darījumus:

a)

kvotu nodošanu;

b)

kvotu dzēšanu;

c)

starptautisko kredītu apmaiņu.

3.   Ja konta administrators konstatē, ka pieprasījums atbilst 1. punkta nosacījumiem, un piekrīt pieprasījumam, tas var ierosināt atcelt darījumu Savienības reģistrā.

4.   Ja valsts administrators netīši vai kļūdas dēļ iniciējis kādu no 5. punktā minētajiem darījumiem, tas rakstiskā pieprasījumā var ierosināt centrālajam administratoram atcelt pabeigto darījumu. Pieprasījumā jābūt paziņojumam, kurā norādīts, ka darījums ir iniciēts kļūdas dēļ vai netīši.

5.   Valsts administratori var ierosināt atcelt šādus darījumus:

a)

vispārīgo kvotu iedalīšanu;

b)

aviācijas nozares kvotu iedalīšanu.

6.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs piekrīt atcelšanas ierosinājumam saskaņā ar 1. un 4. punktu, bloķē vienības, kas pārskaitāmas darījuma atcelšanas dēļ, un pārsūta ierosinājumu centrālajam administratoram, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a)

atceļamais kvotu nodošanas vai dzēšanas darījums nav pabeigts vairāk kā 30 darbadienas pirms konta administratora ierosinājuma saskaņā ar 3. punktu;

b)

darījuma atcelšanas rezultātā neviens operators nekļūst par tādu, kas iepriekšējā gadā nav izpildījis saistības;

c)

kontā, kurā, īstenojot atceļamo darījumu, tika ieskaitītas vienības, vēl aizvien ir tāds šī veida vienību daudzums, ar kādu veica atceļamo darījumu;

d)

ja atceļamais darījums ir vispārīgo kvotu iedalīšana, tas ir veikts pēc tam, kad beidzies iekārtas atļaujas termiņš.

7.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs īsteno atcelšanu, izmantojot tāda paša veida vienības kā tās, kuras atrodas atceļamā darījuma saņēmējā kontā.

3.   NODAĻA

Sasaiste ar citām siltumnīcefekta gāzu emisiju tirdzniecības sistēmām

71. pants

Sasaistes pasākumu īstenošana

Centrālais administrators drīkst atbilstīgos brīžos izveidot kontus un procesus, kā arī veikt darījumus un citas operācijas, lai īstenotu pasākumus, kas paredzēti atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 25. panta 1.b punktam.

3.   SADAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ KP REĢISTRIEM

72. pants

Personas kontu atvēršana KP reģistros

Pieprasījumu atvērt personas kontu KP reģistrā valsts administratoram iesniedz potenciālais konta turētājs. Potenciālais konta turētājs sniedz to pašu informāciju, ko valsts administrators prasa saskaņā ar 18. pantu.

73. pants

Pārskaitījumu izpilde

Visiem pārskaitījumiem no kontiem KP reģistros piemēro 38., 39., 65. un 66. pantu.

4.   SADAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ DARĪJUMU UZSKAITI SASKAŅĀ AR LĒMUMU NR. 406/2009/EK

74. pants

AEA izveide

1.   Atbilstības perioda sākumā centrālais administrators ES AEA kopējā daudzuma kontā izveido tādu skaitu AEA, kas atbilst gada emisijas sadales summai visām dalībvalstīm par visiem atbilstības perioda gadiem, kā noteikts lēmumos, kuri pieņemti saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. panta 2. punktu un 10. pantu.

2.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs katras AEA izveides brīdī piešķir tai unikālu vienības identifikācijas kodu.

75. pants

Gada emisijas sadales vienības

AEA ir izmantojamas tikai tam, lai nodrošinātu dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežojumu prasības saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. pantu, un tās ir pārskaitāmas tikai saskaņā ar minētā lēmuma 3. panta 3., 4. un 5. punkta nosacījumiem.

76. pants

AEA pārskaitīšana uz katru Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontu

Atbilstības perioda sākumā centrālais administrators no ES AEA kopējā daudzuma konta attiecīgajā Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontā pārskaita tādu daudzumu AEA, kas atbilst gada emisiju sadalei katrai dalībvalstij par katru gadu, kā noteikts lēmumos, kuri pieņemti saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. panta 2. punktu un 10. pantu.

77. pants

Attiecīgo siltumnīcefekta gāzu emisiju datu ievadīšana

1.   Laikus un, tiklīdz ir pieejami attiecīgie siltumnīcefekta gāzu emisiju dati par atbilstības perioda konkrētu gadu attiecībā uz lielāko daļu dalībvalstu, centrālais administrators ievada attiecīgo siltumnīcefekta gāzu emisiju kopējo daudzumu, kas izteikts oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās, par katru dalībvalsti tās Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontā par konkrēto atbilstības gadu.

2.   Centrālais administrators arī ievada visu dalībvalstu attiecīgo siltumnīcefekta gāzu emisiju datu summu par konkrēto gadu ES AEA kopējā daudzuma kontā.

78. pants

Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta bilances aprēķināšana

1.   Ievadot attiecīgos siltumnīcefekta gāzu emisiju datus saskaņā ar 77. pantu, centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs aprēķina attiecīgā Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta bilanci, atskaitot siltumnīcefekta gāzu emisiju kopējo daudzumu, kas izteikts oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās, attiecīgajā Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontā no visu AEA summas tajā pašā Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontā.

2.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs parāda katra Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta bilanci.

79. pants

Atbilstības statusa rādītāju noteikšana

1.   Centrālais administrators nodrošina, ka pēc attiecīgo siltumnīcefekta gāzu emisiju datu ievadīšanas saskaņā ar 77. pantu un pēc Savienības tiesību aktos noteiktā laikposma, lai izmantotu elastību saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. un 5. pantu, Savienības reģistrs nosaka atbilstības statusa rādītāju katram Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontam, aprēķinot visu AEA, starptautisko kredītu, tCER un lCER summu, no kuras atskaita siltumnīcefekta gāzu emisiju kopējo daudzumu, kas izteikts oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās, tajā pašā Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontā.

2.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs reģistrē katra Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta atbilstības statusa rādītāju.

80. pants

Lēmuma Nr. 406/2009/EK 7. panta 1. punkta a) un c) apakšpunkta piemērošana

1.   Ja atbilstības statusa rādītājs, kas noteikts saskaņā ar 79. pantu, ir negatīvs, centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs pārskaita pārsniegto siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu, kurš izteikts oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās, ko reizina ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikto samazinājuma koeficientu, no dalībvalsts Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta par konkrēto gadu tās Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontā par nākamo gadu.

2.   Tajā pašā laikā centrālais administrators bloķē attiecīgās dalībvalsts Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontus, kas atbilst atbilstības perioda pārējiem gadiem.

3.   Centrālais administrators nomaina Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta statusu no „bloķēts” uz „atvērtu” visiem atbilstības perioda pārējiem gadiem, sākot no gada, kam atbilstības statusa rādītājs, kurš noteikts saskaņā ar 79. pantu, uzrāda atbilstību.

81. pants

Starptautisko kredītu, tCER un lCER izmantošana

Centrālais administrators nodrošina, ka pēc dalībvalsts pieprasījuma Savienības reģistrs pārskaita starptautiskos kredītus, tCER vai lCER uz šīs dalībvalsts Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontu par atbilstības perioda konkrēto gadu. Šādu pārskaitījumu neveic, ja:

a)

dalībvalsts pieprasījums ir iesniegts pirms Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta bilances aprēķināšanas vai pēc konkrētā gada atbilstības statusa rādītāja noteikšanas; vai

b)

nav izpildīti Lēmuma Nr. 406/2009/EK 5. panta nosacījumi.

82. pants

AEA pārnešana

Centrālais administrators nodrošina, ka pēc dalībvalsts pieprasījuma Savienības reģistrs pārskaita AEA uz šīs dalībvalsts Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontu par atbilstības perioda konkrēto gadu no tās Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta par atbilstības perioda nākamo gadu. Šādu pārskaitījumu neveic, ja:

a)

dalībvalsts pieprasījums ir iesniegts pirms Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta bilances aprēķināšanas vai pēc konkrētā gada atbilstības statusa rādītāja noteikšanas; vai

b)

pārskaitītais daudzums pārsniedz 5 % no gada emisiju sadales par nākamo gadu, kā noteikts saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. panta 2. punktu, vai augstāku īpatsvaru, ja Komisija saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. panta 3. punkta otro daļu ir piešķīrusi lielāku pārnešanas apmēru.

83. pants

AEA pārvietošana

Centrālais administrators nodrošina, ka pēc dalībvalsts pieprasījuma Savienības reģistrs pārskaita AEA no šīs dalībvalsts Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta par atbilstības perioda konkrēto gadu uz tās Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontu par atbilstības perioda jebkuru nākamo gadu. Šādu pārskaitījumu neveic, ja:

a)

dalībvalsts pieprasījums ir iesniegts pirms Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta bilances aprēķināšanas par konkrēto gadu;

b)

pārskaitītais daudzums pārsniedz konta pozitīvo bilanci, kas aprēķināta saskaņā ar 78. pantu; vai

c)

pārskaitījumu iniciējošā Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta statuss neatļauj pārskaitījumu.

84. pants

Neizmantotu kredīta tiesību pārvietošana

Centrālais administrators nodrošina, ka pēc dalībvalsts pieprasījuma Savienības reģistrs pārskaita visas neizmantotās kredīta tiesības vai to daļu no šīs dalībvalsts Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta par atbilstības perioda konkrēto gadu uz tās Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontu par atbilstības perioda jebkuru nākamo gadu. Šādu pārskaitījumu neveic, ja pārskaitījums tiek iniciēts pirms atbilstības statusa rādītāja par konkrēto gadu noteikšanas.

85. pants

Dalībvalstu gada emisijas sadales līdz 5 % apmērā pārskaitījumi

Centrālais administrators nodrošina, ka pēc dalībvalsts pieprasījuma Savienības reģistrs pārskaita AEA uz šīs dalībvalsts Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta par konkrētu gadu uz citas dalībvalsts Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontu. Šādu pārskaitījumu neveic, ja:

a)

pārskaitītais daudzums pārsniedz 5 % no iniciējošās dalībvalsts gada emisijas sadales par konkrēto gadu, kā noteikts saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. panta 2. punktu, vai pieejamo atlikušo daudzumu;

b)

dalībvalsts ir pieprasījusi pārskaitījumu uz Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontu par gadu, kas ir pirms konkrētā gada; vai

c)

pārskaitījumu iniciējošā Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta statuss neatļauj pārskaitījumu.

86. pants

Pārskaitījumi pēc Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta bilances aprēķināšanas

Centrālais administrators nodrošina, ka pēc dalībvalsts pieprasījuma Savienības reģistrs pārskaita AEA uz šīs dalībvalsts Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontu par konkrētu gadu uz citas dalībvalsts Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontu. Šādu pārskaitījumu neveic, ja:

a)

dalībvalsts pieprasījums ir iesniegts pirms konta bilances aprēķināšanas saskaņā ar 78. pantu;

b)

pārskaitītais daudzums pārsniedz konta pozitīvo bilanci, kas aprēķināta saskaņā ar 78. pantu; vai

c)

pārskaitījumu iniciējošā Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta statuss neatļauj pārskaitījumu.

87. pants

Kredīta tiesību pārskaitīšana līdz 3 % apmērā

Centrālais administrators nodrošina, ka pēc dalībvalsts pieprasījuma Savienības reģistrs pārskaita visas kredīta tiesības vai to daļu uz šīs dalībvalsts Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontu par konkrētu gadu uz citas dalībvalsts Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontu. Šādu pārskaitījumu neveic, ja:

a)

dalībvalsts pieprasījums ir iesniegts pirms atbilstības statusa rādītāja aprēķināšanas par konkrēto gadu;

b)

pārskaitītais daudzums pārsniedz dalībvalsts atļauto daudzumu, kas ir vienāds ar 3 %, kā noteikts saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 5. panta 6. punktu, no kā atskaita starptautiskos kredītus, tCER vai lCER, kas ir Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontā atbilstības statusa rādītāju noteikšanas brīdī saskaņā ar šīs regulas 79. pantu; vai

c)

pārskaitījumu iniciējošā Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta statuss neatļauj pārskaitījumu.

88. pants

Korekcijas

1.   Ja tiek veiktas korekcijas saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 10. pantu vai jebkādas citas izmaiņas attiecībā uz šīs regulas 74. pantā noteikto summu, kuru rezultātā palielinātos dalībvalsts gada emisijas sadale atbilstības periodā, centrālais administrators izveido AEA atbilstīgu daudzumu ES AEA kopējā daudzuma kontā un pārskaita to attiecīgās dalībvalsts attiecīgajā Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontā.

2.   Ja tiek veiktas korekcijas saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 10. pantu vai jebkādas citas izmaiņas attiecībā uz šīs regulas 74. pantā noteikto summu, kuru rezultātā samazinātos dalībvalsts gada emisijas sadale atbilstības periodā, centrālais administrators pārskaita AEA atbilstīgu daudzumu no attiecīgās dalībvalsts attiecīgā Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta uz Lēmuma par kopīgiem centieniem dzēšanas kontu.

89. pants

tCER un lCER aizvietošana

1.   Ja tCER vai lCER ir jāaizvieto, kad tie vēl ir Savienības reģistrā, attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 5. panta 1. punkta d) apakšpunktu pieprasa Kioto vienības pārskaitīšanu no tās KP reģistra attiecīgajai pusei, kas ir konta turētājs Savienības reģistrā.

2.   lCER, kam beidzies termiņš, netiek ņemts vērā, nosakot atbilstības rādītāju saskaņā ar 79. pantu.

90. pants

Pārskaitījumu izpilde un atcelšana

1.   Visiem šajā sadaļā noteiktajiem pārskaitījumiem piemēro 38., 39., 65. un 66. pantu.

2.   Kļūdaini iniciētus pārskaitījumus uz Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontiem var atcelt pēc valsts administratora pieprasījuma. Šādos gadījumos piemēro 70. panta 4., 6. un 7. punktu.

V   SADAĻA

KOPĪGI TEHNISKIE NOTEIKUMI

1.   NODAĻA

Tehniskās prasības reģistru sistēmai

1.   Iedaļa

Pieejamība

91. pants

Savienības reģistra un EUTL pieejamība un stabilitāte

1.   Centrālais administrators veic visus lietderīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka:

a)

kontu pārstāvji un valsts administratori var piekļūt Savienības reģistram 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā;

b)

šīs regulas 7. pantā minētās sasaistes starp Savienības reģistru, EUTL un ITL tiek uzturētas 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā;

c)

ir nodrošināta rezerves aparatūra un programmatūra, kas vajadzīga primārās aparatūras un programmatūras darbības pārtraukuma gadījumā;

d)

Savienības reģistrs un EUTL nekavējoties atsaucas uz konta pārstāvju pieprasījumiem.

2.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistram un EUTL ir stabilas sistēmas un procedūras, lai aizsargātu visus būtiskos datus un sekmētu visu datu un operāciju ātru atgūšanu atteices vai katastrofas gadījumā.

3.   Centrālais administrators līdz minimumam samazina Savienības reģistra un EUTL darbības pārtraukumus.

92. pants

Palīdzības dienesti

1.   Valsts administratori Savienības reģistra kontu turētājiem un kontu pārstāvjiem, kuru kontus tie administrē, sniedz palīdzību un atbalstu ar valstu palīdzības dienestu starpniecību.

2.   Centrālais administrators sniedz atbalstu valsts administratoriem ar centrālā palīdzības dienesta starpniecību, lai palīdzētu tiem sniegt atbalstu saskaņā ar 1. punktu.

2.   Iedaļa

Drošība un autentifikācija

93. pants

Savienības reģistra un valsts KP reģistru autentifikācija

1.   Savienības reģistra identitāti autentificē EUTL, ņemot vērā 105. pantā paredzētās datu apmaiņas un tehniskās specifikācijas.

2.   Dalībvalstis un Savienība izmanto digitālos sertifikātus, ko izdevis UNFCCC sekretariāts vai tā iecelta iestāde, lai autentificētu savus KP reģistrus ITL un izveidotu 7. pantā minēto sasaisti.

94. pants

Piekļuve Savienības reģistra kontiem

1.   Kontu pārstāvji var piekļūt saviem kontiem Savienības reģistrā, izmantojot Savienības reģistra drošo apgabalu. Centrālais administrators nodrošina piekļuvi Savienības reģistra vietnes drošajam apgabalam ar interneta starpniecību. Savienības reģistra tīmekļa vietne ir pieejama visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

2.   Pēc platformas konta atvēršanas saskaņā ar 14. panta 1. punktu vai 20. panta 1. punktu centrālais administrators izveido savienojumu starp platformu un Savienības reģistru. Centrālais administrators nodrošina, lai Savienības reģistrā esošiem kontiem, kam saskaņā ar 21. panta 4. punktu var piekļūt ar ārēju tirdzniecības platformu starpniecību un kam viens pilnvarotais pārstāvis ir arī ārējās tirdzniecības platformas konta pilnvarotais pārstāvis, varētu piekļūt ar ārējās tirdzniecības platformas starpniecību, ko izmanto attiecīgās ārējās tirdzniecības platformas konta turētājs.

3.   Pilnvaroto pārstāvju vai platformu saziņa ar Savienības reģistra drošo apgabalu tiek šifrēta, ņemot vērā drošības prasības, kuras noteiktas atbilstīgi 105. pantā paredzētajām datu apmaiņas un tehniskajām specifikācijām.

4.   Centrālais administrators veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi Savienības reģistra tīmekļa vietnes drošajam apgabalam.

5.   Ja ir apdraudēta pilnvarotā pārstāvja vai papildu pilnvarotā pārstāvja akreditācijas datu drošība, pilnvarotais pārstāvis vai papildu pilnvarotais pārstāvis nekavējoties aptur piekļuvi attiecīgajam kontam, par to informē attiecīgā konta administratoru un pieprasa nomaiņu.

95. pants

Pilnvaroto pārstāvju autentifikācija un autorizācija Savienības reģistrā

1.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs izsniedz katram pilnvarotajam pārstāvim un papildu pilnvarotajam pārstāvim lietotājvārdu un paroli autentifikācijas vajadzībām, lai piekļūtu reģistram.

2.   Pilnvarotais pārstāvis vai papildu pilnvarotais pārstāvis var piekļūt tikai tiem kontiem Savienības reģistrā, kuriem tas ir pilnvarots piekļūt, un tas var pieprasīt iniciēt tikai tādus procesus, ko ir pilnvarots pieprasīt saskaņā ar 23. pantu. Šāda piekļuve vai pieprasījums tiek īstenots, izmantojot Savienības reģistra vietnes drošo apgabalu.

3.   Papildus 1. punktā minētajam lietotājvārdam un parolei pilnvarotais pārstāvis vai papildu pilnvarotais pārstāvis izmanto sekundāro autentifikāciju piekļuvei Savienības reģistram, ņemot vērā sekundārās autentifikācijas mehānismu tipus, kas noteikti 105. pantā paredzētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās.

4.   Konta administrators var pieņemt, ka lietotājs, kuru Savienības reģistrs sekmīgi autentificējis, ir pilnvarotais pārstāvis vai papildu pilnvarotais pārstāvis, kas reģistrēts ar attiecīgajiem autentifikācijas akreditācijas datiem, izņemot gadījumus, kad pilnvarotais pārstāvis vai papildu pilnvarotais pārstāvis informē konta administratoru, ka ir apdraudēta tā akreditācijas datu drošība, un pieprasa tos nomainīt.

5.   Pilnvarotais pārstāvis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nepieļautu savu akreditācijas datu pazušanu, zādzību vai kompromēšanu. Pilnvarotais pārstāvis nekavējoties ziņo valsts administratoram par akreditācijas datu pazušanu, zādzību vai kompromēšanu.

96. pants

Visas piekļuves apturēšana drošības roba vai drošības riska dēļ

1.   Komisija var dot centrālajam administratoram norādījumu apturēt piekļuvi Savienības reģistram vai EUTL, vai jebkurai to daļai, ja tai ir pamatotas aizdomas, ka Savienības reģistrā vai EUTL ir radies drošības robs vai pastāv nozīmīgs risks Savienības reģistra vai EUTL drošībai, kas apdraud sistēmas, tostarp 91. pantā minēto rezerves resursu, integritāti.

2.   Ja ir radies drošības robs vai drošības risks, kura dēļ var tikt apturēta piekļuve, valsts administrators, kas uzzina par robu vai risku, nekavējoties informē centrālo administratoru par riskiem, kas var apdraudēt citas Savienības reģistra daļas. Centrālais administrators informē visus pārējos valsts administratorus.

3.   Ja valsts administrators uzzina par situāciju, kuras dēļ ir jāaptur visa piekļuve kontiem, kurus tas pārvalda saskaņā ar šo regulu, tas par apturēšanu informē centrālo administratoru un kontu turētājus, cik vien drīz praktiski iespējams. Centrālais administrators pēc iespējas drīzāk informē visus pārējos valsts administratorus.

4.   Paziņojumā, kas minēts 3. punktā, ietver informāciju par iespējamo apturēšanas ilgumu, un tai jābūt skaidri redzamai EUTL tīmekļa vietnes publiski pieejamajā apgabalā.

97. pants

Piekļuves apturēšana kvotām vai Kioto vienībām aizdomu gadījumā par krāpniecisku darījumu

1.   Valsts administrators vai valsts administrators, kas rīkojas pēc kompetentās iestādes pieprasījuma, var apturēt piekļuvi kvotām vai Kioto vienībām tajā Savienības reģistra daļā, ko tas administrē:

a)

ne vairāk kā uz četrām nedēļām, ja tam ir aizdomas, ka ar kvotām vai Kioto vienībām notiek darījums, kas ir krāpšana, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, teroristu finansēšana, korupcija vai cits smags noziegums; vai

b)

pamatojoties uz un saskaņā ar valsts tiesību aktu noteikumiem, kam ir likumīgs mērķis.

2.   Komisija var dot centrālajam administratoram norādījumu augstākais uz četrām nedēļām apturēt piekļuvi kvotām vai Kioto vienībām Savienības reģistrā vai EUTL, ja tai rodas aizdomas, ka ar kvotām vai Kioto vienībām ir veikti darījumi, kas ir krāpšana, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, teroristu finansēšana, korupcija vai cits smags noziegums.

3.   Valsts administrators vai Komisija nekavējoties informē kompetento tiesībaizsardzības iestādi par piekļuves apturēšanu.

4.   Valsts administratora dalībvalsts tiesībaizsardzības iestāde arī var administratoram dot norādījumu apturēt piekļuvi, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem un saskaņā ar tiem.

98. pants

Sadarbība ar kompetentajām iestādēm un ziņošana par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu vai noziedzīgām darbībām

1.   Valsts administrators, tā direktori un darbinieki pilnībā sadarbojas ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm, lai izveidotu pietiekamas un pienācīgas procedūras, kuru mērķis ir novērst un nepieļaut tādu darījumu īstenošanu, kas ir saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu.

2.   Valsts administrators, tā direktori un darbinieki pilnībā sadarbojas ar Direktīvas 2005/60/EK 21. pantā minēto FIU (finanšu ziņu vākšanas vienība), proti, nekavējoties:

a)

pēc savas ierosmes informē FIU, ja ir zināms, rodas aizdomas vai ir pamatots iemesls uzskatīt, ka notiek vai ir notikusi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana, vai arī tiek izdarīti šādu darbību mēģinājumi;

b)

pēc FIU pieprasījuma sniedz tai visu nepieciešamo informāciju saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas spēkā esošajos tiesību aktos.

3.   Šī panta 2. punktā minēto informāciju pārsūta valsts administratora dalībvalsts finanšu ziņu vākšanas vienība. Persona vai personas, kas atbildīgas par informācijas pārsūtīšanu saskaņā ar šo pantu, ir norādītas valsts pasākumos, ar kuriem tiek transponēta Direktīvas 2005/60/EK 34. panta 1. punktā minētā tiesību aktu ievērošanas nodrošināšanas un saziņas politika un procedūras.

4.   Valsts administratora dalībvalsts nodrošina, ka valsts tiesību akti, ar ko tiek transponēts Direktīvas 2005/60/EK 26.–29. pants, 32. pants un 35. pants, tiek piemēroti valsts administratoram.

99. pants

Procesu apturēšana

1.   Komisija var dot norādījumu centrālajam administratoram uz laiku apturēt EUTL akceptēšanu attiecībā uz dažiem vai visiem procesiem, kuru izcelsme ir Savienības reģistrs, ja šis reģistrs nedarbojas un netiek uzturēts saskaņā ar šīs regulas noteikumiem. Komisija par to nekavējoties paziņo attiecīgajiem valsts administratoriem.

2.   Centrālais administrators var uz laiku apturēt dažu vai visu procesu iniciēšanu vai akceptēšanu Savienības reģistrā, lai veiktu plānotus vai ārkārtas Savienības reģistra uzturēšanas darbus.

3.   Valsts administrators var pieprasīt Komisijai atjaunot saskaņā ar 1. punktu apturētos procesus, ja tas uzskata, ka ir novērstas problēmas, kuru dēļ procesi apturēti. Ja tā ir, Komisija dod centrālajam administratoram norādījumu atjaunot šos procesus. Pretējā gadījumā tā pieņemamā laikā noraida pieprasījumu un nekavējoties informē valsts administratoru, norādot iemeslus un nosakot kritērijus, kas jāizpilda, lai tiktu akceptēts nākamais pieprasījumus.

3.   Iedaļa

Automātiska procesu pārbaude, reģistrācija un pabeigšana

100. pants

Automātiska procesu pārbaude

1.   Visiem procesiem jāatbilst vispārējām IT prasībām attiecībā uz elektronisko ziņojumapmaiņu, kas Savienības reģistrā nodrošina sekmīgu procesa nolasīšanu, pārbaudi un reģistrāciju. Visiem procesiem jāatbilst specifiskajām ar procesiem saistītajām prasībām, kas noteiktas šajā regulā.

2.   Centrālais administrators nodrošina, ka EUTL veic automātiskas pārbaudes, ņemot vērā 105. pantā noteiktās datu apmaiņas un tehniskās specifikācijas, attiecībā uz visiem procesiem, lai atklātu kļūdas un nesaskaņas, kuru dēļ ierosinātais process neatbilst Direktīvas 2003/87/EK, Lēmuma Nr. 406/2009/EK un šīs regulas prasībām.

101. pants

Nesaskaņu konstatēšana

1.   Attiecībā uz procesiem, kas pabeigti, izmantojot 7. panta 3. punktā minēto Savienības reģistra un EUTL tiešo sasaisti, centrālais administrators nodrošina, ka EUTL pārtrauc visus procesus, ja, veicot 102. panta 2. punktā minētās automātiskās pārbaudes, tiek konstatētas nesaskaņas, un par pārtrauktajā darījumā iesaistītajiem kontiem informē Savienības reģistru un administratoru, nosūtot automātiskās pārbaudes atbildes kodu. Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs par procesa pārtraukšanu nekavējoties informē attiecīgo kontu turētājus.

2.   Attiecībā uz 7. panta 1. punktā minētajiem ar ITL starpniecību pabeigtajiem darījumiem ITL pārtrauc visus procesus, ja, veicot 102. panta 2. punktā minētās automātiskās pārbaudes, ITL vai EUTL konstatē nesaskaņas. Kad ITL ir pārtraucis darījumu, centrālais administrators nodrošina, ka to pārtrauc arī EUTL. Darījumos iesaistīto reģistru administratorus par darījuma pārtraukšanu ITL informē, nosūtot automātiskās pārbaudes atbildes kodu. Ja viens no darījumā iesaistītajiem reģistriem ir Savienības reģistrs, centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs informē arī pārtrauktajā darījumā iesaistīto Savienības reģistra kontu administratoru, nosūtot automātiskās pārbaudes atbildes kodu. Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs par procesa pārtraukšanu nekavējoties informē attiecīgo kontu turētājus.

102. pants

Nesaskaņu atklāšana Savienības reģistrā un valsts KP reģistros

1.   Centrālais administrators un dalībvalstis nodrošina, ka Savienības reģistrs un citi KP reģistri ietver pārbaužu ievades kodus un pārbaužu atbildes kodus, lai nodrošinātu katrā procesā apmainītās informācijas pareizu interpretāciju. Pārbaužu kodos ņem vērā 105. pantā paredzētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās ietvertos kodus.

2.   Centrālais administrators nodrošina, ka pirms visu procesu izpildes un to laikā Savienības reģistrs veic atbilstošas automātiskas pārbaudes, lai nodrošinātu nesaskaņu atklāšanu un nepareizu procesu pārtraukšanu, pirms tiek veiktas EUTL automātiskās pārbaudes.

103. pants

Saskaņošana un nesakritību noteikšana EUTL

1.   Centrālais administrators nodrošina, ka EUTL periodiski iniciē datu saskaņošanu, lai nodrošinātu, ka EUTL ieraksti par kontiem, Kioto vienību un kvotu turējumiem atbilst ierakstiem par šiem turējumiem Savienības reģistrā. Centrālais administrators nodrošina, ka EUTL reģistrē visus procesus.

2.   Ja 1. punktā minētajā datu saskaņošanas procesā EUTL atklāj nesakritību, kuras dēļ informācija par kontiem, Kioto vienību un kvotu turējumiem, kuru sniedz Savienības reģistrs periodiskā saskaņošanas procesa ietvaros, atšķiras no EUTL ietvertās informācijas, centrālais administrators nodrošina, ka EUTL nepieļauj nekādus turpmākus procesus attiecībā uz kontiem, kvotām vai Kioto vienībām, kas veido nesakritību. Centrālais administrators nodrošina, ka EUTL nekavējoties informē centrālo administratoru un attiecīgo kontu administratorus par jebkuru nesakritību.

104. pants

Procesu pabeigšana

1.   Visi darījumi, par ko saskaņā ar 7. panta 1. punktu informēts ITL, tiek pabeigti, kad ITL paziņo EUTL par procesa pabeigšanu.

2.   Visi darījumi un citi procesi, par ko saskaņā ar 7. panta 3. punktu paziņots EUTL, tiek pabeigti, kad EUTL paziņo Savienības reģistram par procesa pabeigšanu. Centrālais administrators nodrošina, ka EUTL automātiski pārtrauc darījumu procesa pabeigšanu, ja to nav iespējams pabeigt 24 stundu laikā pēc paziņošanas.

3.   Regulas 103. panta 1. punktā minētais datu saskaņošanas process ir pabeigts, kad ir novērstas visas nesakritības starp Savienības reģistrā ietverto informāciju un EUTL ietverto informāciju noteiktā laikā un dienā un datu saskaņošanas process ir sekmīgi atkārtoti iniciēts un pabeigts.

4.   Iedaļa

Specifikācijas un pārmaiņu vadība

105. pants

Datu apmaiņas un tehniskās specifikācijas

1.   Komisija dara pieejamas valstu administratoriem datu apmaiņas un tehniskās specifikācijas, kas nepieciešamas datu apmaiņai starp reģistriem un darījumu žurnāliem, tostarp identifikācijas kodus, automātiskās pārbaudes, atbildes kodus un datu reģistrēšanas prasības, kā arī testēšanas procedūras un drošības prasības, kas vajadzīgas, lai sāktu datu apmaiņu.

2.   Datu apmaiņas un tehniskās specifikācijas izstrādā, apspriežoties ar Klimata pārmaiņu komitejas administratoru darba grupu, un tās ir saskanīgas ar Kioto protokola reģistru sistēmu datu apmaiņas standartu funkcionālajām un tehniskajām specifikācijām, kas izstrādātas atbilstīgi Lēmumam 12/CMP.1.

106. pants

Pārmaiņu un izlaidumu vadība

Ja ir vajadzīga Savienības reģistra programmatūras jauna versija vai izlaidums, centrālais administrators nodrošina, ka pirms programmatūras jaunās versijas vai izlaiduma sasaistes izveides ar EUTL vai ITL un tās aktivizēšanas ir pabeigtas 105. pantā paredzētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās noteiktās testēšanas procedūras.

2.   NODAĻA

Ieraksti, ziņojumi, konfidencialitāte un pakalpojumu maksas

107. pants

Informācijas un personas datu apstrāde

1.   Centrālais administrators un dalībvalstis nodrošina, ka Savienības reģistrs, EUTL un citi KP reģistri glabā un apstrādā tikai tādu informāciju attiecībā uz kontiem, kontu turētājiem un kontu pārstāvjiem, kura noteikta III pielikuma III-I tabulā, VI pielikuma VI-I un VI-II tabulā, VII pielikuma VII-I tabulā un VIII pielikuma VIII-I tabulā.

2.   Savienības reģistrā, EUTL vai citos KP reģistros nereģistrē nekādas īpašas datu kategorijas, kā noteikts Direktīvas 95/46/EK 8. pantā un Regulas (ES) Nr. 45/2001 10. pantā.

3.   Centrālais administrators un dalībvalstis nodrošina, ka uz ITL tiek nosūtīt tikai tādi personas dati, kas saistīti ar darījumiem, kuros pārskaita Kioto vienības.

108. pants

Ieraksti

1.   Centrālais administrators nodrošina, ka Savienības reģistrs glabā ierakstus par visiem procesiem, žurnalēšanas datiem un kontu turētājiem piecus gadus pēc konta slēgšanas.

Centrālais administrators un dalībvalstis nodrošina, ka Savienības reģistrā un pārējos KP reģistros glabā ierakstus par visiem attiecīgajiem KP procesiem, žurnalēšanas datiem un KP kontu turētājiem 15 gadus pēc konta slēgšanas vai līdz ir atrisināti visi jautājumi saistībā ar to īstenošanu UNFCCC struktūru kontekstā atkarībā no tā, kurš brīdis pienāk vēlāk.

2.   Centrālais administrators nodrošina, ka valsts administratori saistībā ar kontiem, kurus tie administrē vai ir administrējuši, var piekļūt visiem Savienības reģistrā glabātajiem ierakstiem, ievadīt vaicājumus un eksportēt ierakstus.

109. pants

Ziņošana

1.   Centrālais administrators EUTL tīmekļa vietnē pārredzami un organizēti dara pieejamu XIV pielikumā minēto informāciju XIV pielikumā noteiktajiem saņēmējiem. Centrālais administrators īsteno saprātīgus pasākumus, lai darītu pieejamu XIV pielikumā minēto informāciju tik regulāri, kā noteikts XIV pielikumā. Centrālais administrators neizpauž papildinformāciju, kas tiek glabāta EUTL vai Savienības reģistrā, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju drīkst izpaust saskaņā ar 110. pantu.

2.   Arī valsts administratori internetā publiski pieejamā vietnē var pārredzami un organizēti darīt pieejamu to XIV pielikumā minētās informācijas daļu, kurai tie var piekļūt saskaņā ar 110. pantu, tik regulāri un tiem saņēmējiem, kā noteikts XIV pielikumā. Valsts administratori neizpauž papildinformāciju, kas tiek glabāta Savienības reģistrā, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju drīkst izpaust saskaņā ar 110. pantu.

110. pants

Konfidencialitāte

1.   Informāciju, tostarp visu kontu turējumus, visus darījumus un visu kontā esošo vai darījuma skarto kvotu unikālo vienības identifikācijas kodu un Kioto vienības sērijas numuru unikālo ciparisko vērtību, ko glabā EUTL, Savienības reģistrā un jebkurā citā KP reģistrā, uzskata par konfidenciālu, ja vien citādi nav paredzēts Savienības tiesību aktos vai valsts tiesību aktos, kam ir likumīgs mērķis un kas ir samērīgi.

2.   Centrālais administrators vai valsts administrators drīkst sniegt Savienības reģistrā un EUTL glabātos datus šādām struktūrām:

a)

dalībvalsts tiesībaizsardzības un nodokļu iestādēm;

b)

Eiropas Komisijas Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai;

c)

Eiropas Revīzijas palātai;

d)

Eurojust;

e)

kompetentajām iestādēm, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/6/EK (20) 11. pantā un Direktīvas 2005/60/EK 37. panta 1. punktā;

f)

kompetentajām valsts pārraudzības iestādēm;

g)

dalībvalstu valsts administratoriem un Direktīvas 2003/87/EK 18. pantā minētajām kompetentajām iestādēm.

3.   Datus 2. punktā uzskaitītajām struktūrām var sniegt pēc to pieprasījuma, kas adresēts centrālajam administratoram vai valsts administratoram, ja tie ir pamatoti un nepieciešami izmeklēšanai, konstatēšanai, apsūdzībai, nodokļu pārraudzībai vai piemērošanai, revīzijai un finanšu uzraudzībai attiecībā uz krāpniecību ar kvotām vai Kioto vienībām vai uz nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu, citiem smagiem noziegumiem, tirgus manipulācijām, kurās Savienības reģistra vai KP reģistru kontus var izmantot kā instrumentu, vai uz Savienības vai valstu tiesību aktu pārkāpumiem, lai nodrošinātu Savienības ETS darbību.

4.   Struktūra, kas saņem datus saskaņā ar 3. punktu, nodrošina, ka saņemtie dati tiek lietoti tikai saskaņā ar 3. punktu sniegtajā pieprasījumā minētajā nolūkā un netiek tīši vai netīši darīti pieejami personām, kas nav saistītas ar šādu nolūku. Šis noteikums tomēr neliedz minētajām struktūrām darīt šos datus pieejamus citām 2. punktā minētajām struktūrām, ja tas ir vajadzīgs saskaņā ar 3. punktu sniegtajā pieprasījumā minētajā nolūkā.

5.   Pēc 2. punktā minēto struktūru pieprasījuma centrālais administrators var sniegt tām piekļuvi datiem par darījumiem, kuri neļauj tieši identificēt konkrētas personas, lai šīs struktūras darījumos pārbaudītu aizdomīgas sakarības. Struktūras ar šādu piekļuvi par aizdomīgām darījumu sakarībām drīkst ziņot citām 2. punktā minētajām struktūrām.

6.   Eiropolam ir pastāvīga piekļuve Savienības reģistram un EUTL glabāto datu lasīšanai, lai tas varētu pildīt savus pienākumus saskaņā ar Padomes Lēmumu 2009/371/JHA (21). Eiropols sniedz Komisijai informāciju par datu lietojumu.

7.   Valsts administratori, izmantojot drošus līdzekļus, dara visiem citiem valsts administratoriem pieejamus to personu vārdus un identitāti, kurām tie ir atteikuši atvērt kontu saskaņā ar 22. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktu, vai kuras tie ir atteikuši izvirzīt par pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi saskaņā ar 24. panta 5. punkta a) un b) apakšpunktu, un to konta īpašnieku, pilnvaroto pārstāvju vai papildu pilnvaroto pārstāvju nosaukumus/vārdus un identitāti, kuriem apturēta piekļuve saskaņā ar 34. pantu vai kuru konti ir slēgti saskaņā ar 33. pantu. Valsts administratori informē attiecīgās personas.

8.   Valsts administratori var nolemt paziņot valstu tiesībaizsardzības un nodokļu iestādēm par visiem darījumiem ar tādu kvotu daudzumu, kas pārsniedz valsts administratora noteikto vienību daudzumu, un ziņot par visiem kontiem, kuros veikto darījumu skaits valsts administratora noteiktā periodā pārsniedz valsts administratora noteikto daudzumu.

9.   EUTL, Savienības reģistrs un pārējie KP reģistri nepieprasa kontu turētājiem iesniegt informāciju par kvotu vai Kioto vienību cenu.

10.   Atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1031/2010 24. pantam ieceltajam izsoles uzraugam ir piekļuve visai informācijai par izsoles piegādes kontu Savienības reģistrā.

111. pants

Pakalpojumu maksas

1.   Centrālais administrators no Savienības reģistra kontu turētājiem neiekasē nekādu pakalpojumu maksu.

2.   Valsts administratori var no to administrēto kontu turētājiem iekasēt saprātīgu pakalpojumu maksu.

3.   Valsts administratori desmit darbadienu laikā centrālajam administratoram paziņo par pakalpojumu maksu un par jebkurām pakalpojumu maksas izmaiņām. Centrālais administrators ievieto pakalpojumu maksas publiski pieejamā tīmekļa vietnē.

112. pants

Darbības pārtraukumi

Centrālais administrators nodrošina, lai Savienības reģistrā darbības pārtraukumi būtu minimāli, veicot visus pamatotos pasākumus, kas nodrošina Savienības reģistra un EUTL pieejamību un drošību, un nodrošinot stabilas sistēmas un procedūras visas informācijas saglabāšanai.

IV   SADAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

113. pants

Īstenošana

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo regulu, un jo īpaši par to, ka valsts administratoriem ir jāpilda savs pienākums verificēt un pārbaudīt informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 22. panta 1. punktu, 24. panta 4. punktu un 25. panta 4. punktu.

114. pants

Kontu turpmāka lietošana

Šīs regulas I sadaļas 3. nodaļā norādītos kontus, kas atvērti vai lietoti atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 920/2010, turpina lietot šīs regulas nolūkā.

Tirdzniecības platformu kontus, kas atvērti atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 920/2010, turpina lietot šīs regulas nolūkā kā ārējās tirdzniecības platformas kontus.

115. pants

Lietošanas ierobežojumu stāšanās spēkā

Centrālais administrators valsts administratoriem iesniedz ETS kontu sarakstu, kuros ir starptautiskie kredīti, ko nevar izmantot saskaņā ar pasākumiem, kuri pieņemti atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 9. punktam, pēc šajos pasākumos noteiktā datuma. Pamatojoties uz šo sarakstu, valsts administrators konta turētājam prasa norādīt KP kontu, uz kuru pārskaita šādus starptautiskos kredītus.

Ja konta turētājs nav atbildējis uz administratora pieprasījumu 40 darbadienu laikā, administrators starptautiskos kredītus pārskaita valsts KP kontā.

116. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 920/2010

Regulu (ES) Nr. 920/2010 groza šādi:

1)

regulas 3.–28. pantu svītro;

2)

regulas 32. pantu aizstāj ar šādu pantu:

„32. pants

Izslēgti gaisa kuģu ekspluatantu konti

1.   Ja līdz Direktīvas 2003/87/EK 12. panta 2.a punktā noteiktajam termiņam kvotu nodošanai Savienības reģistrā attiecībā uz gaisa kuģu ekspluatantu ir ievadīta 0 verificēto emisiju vērtība par iepriekšējo gadu saskaņā ar 29. pantu, Savienības reģistrs attiecīgajam gaisa kuģu ekspluatanta kontam nosaka statusu „izslēgts”.

2.   Savienības reģistrs šim kontam nosaka statusu „atvērts”, kad verificēto emisiju vērtība par gadu pirms pašreizējā gada nav 0.”

3.

regulas 41. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

„4.   Ja izslēgts gaisa kuģu ekspluatanta konts nesaņem kvotas saskaņā ar 1. punktu, šīs kvotas neizveido kontā, ja vēlāk tā statusu nosaka kā „atvērts”.”

4.

Regulas 57. pantu aizstāj ar šādu pantu:

„57. pants

Darījumi starp periodiem

Desmit darbadienu laikā pēc 56. pantā noteikto klīringa darījumu pabeigšanas Savienības reģistrs dzēš II nodaļas kvotas, kas ir derīgas laikposmam no 2008. līdz 2012. gadam un kas atrodas lietotāju kontos Savienības reģistrā, un tiem pašiem kontiem piešķir līdzvērtīgu daudzumu II nodaļas kvotas, kuras ir derīgas laikposmam no 2013. līdz 2020. gadam, kā arī dzēš III nodaļas kvotas, kas ir derīgas laikposmam no 2008. līdz 2012. gadam un kas atrodas lietotāju kontos Savienības reģistrā, un tiem pašiem kontiem piešķir līdzvērtīgu daudzumu III nodaļas kvotas, kuras kas ir derīgas laikposmam no 2013. līdz 2020. gadam.”

5.

Regulas 52. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

„4.   Centrālais administrators veic atskaitījumu no minimālā depozīta daudzuma, kas reģistrēts EUTL, pēc tam, kad ir notikuši 56. pantā paredzētie mijieskaita darījumi. Atskaitījums ir vienāds ar kopējo III nodaļas kvotu daudzumu, ko 2008.–2012. gada periodā nodevuši operatori, kuru kontus administrē attiecīgās dalībvalsts administrators, plus mijieskaita vērtība, kas aprēķināta saskaņā ar 56. panta 3. punktu.”

6.

Regulas 59.–79. pantu svītro.

117. pants

Atcelšana

Regula (ES) Nr. 1193/2011 tiek atcelta.

Regula (ES) Nr. 920/2010 tiek atcelta no 2013. gada 1. oktobra.

118. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 2. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  OV L 49, 19.2.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 140, 5.6.2009., 136. lpp.

(4)  OV L 270, 14.10.2010., 1. lpp.

(5)  OV L 140, 5.6.2009., 63. lpp.

(6)  OV L 302, 18.11.2010., 1. lpp.

(7)  OV L 315, 29.11.2011., 1. lpp.

(8)  OV L 130, 17.5.2011., 1. lpp.

(9)  OV L 316, 16.11.2006., 12. lpp.

(10)  OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.

(11)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(12)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(13)  OV L 270, 14.10.2010., 1. lpp.

(14)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(15)  OV L 181, 12.7.2012., 1. lpp.

(16)  OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.

(17)  OV L 290, 6.11.2010., 39. lpp.

(18)  OV L 87, 31.3.2009., 109. lpp.

(19)  OV L 140, 5.6.2009., 63. lpp.

(20)  OV L 96, 12.4.2003., 16. lpp.

(21)  OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.


I PIELIKUMS

I-I   tabula

Kontu veidi un vienību veidi, ko var turēt katra veida kontā (9. pants)

Konta veida nosaukums

Konta turētājs

Konta administrators

Šī veida kontu skaits

Nav Kioto vienības

Kioto vienības

Kvotas

AEA

AAU

CER

ERU

lCER/tCER

RMU/ERU no RMU

Vispārīgās kvotas

Aviācijas nozares kvotas

I.   

Savienības reģistra ETS pārvaldības konti

ES kopējā daudzuma konts

ES

Centrālais administrators

1

ES aviācijas kopējā daudzuma konts

ES

Centrālais administrators

1

ES izsoles konts

ES

Centrālais administrators

1

ES sadales konts

ES

Centrālais administrators

1

ES jauno iekārtu rezerves konts

ES

Centrālais administrators

1

ES aviācijas izsoles konts

ES

Centrālais administrators

1

ES īpašās rezerves konts

ES

Centrālais administrators

1

ES aviācijas sadales konts

ES

Centrālais administrators

1

Savienības dzēšanas konts

ES

Centrālais administrators

1

Izsoles piegādes konts

Izsolītājs, izsoles platforma, klīringa sistēma vai norēķinu sistēma

Valsts administrators, kurš atvēris kontu

Viens vai vairāk katrai izsoles platformai

No

ES starptautisko kredītu konts

ES

Centrālais administrators

2

 (2)

 (2)

ES kredītu apmaiņas konts

ES

Centrālais administrators

2

II.   

ETS konti Savienības reģistrā

Operatora konts

Operators

Tās dalībvalsts administrators, kur atrodas iekārta

Viens katrai iekārtai

 (2)

 (2)

Gaisa kuģu ekspluatanta konts

Gaisa kuģu ekspluatants

Tās dalībvalsts administrators, kurš administrē gaisa kuģu ekspluatantu

Viens katram gaisa kuģu ekspluatantam

 (2)

 (2)

Personas konts

Persona

Valsts admin. vai centr. admin., kurš atvēris kontu

kā apstiprināts

 (2)

 (2)

Valsts konts

Dalībvalsts

Tās dalībvalsts administrators, kura ir konta turētāja

Viens vai vairāki katrai dalībvalstij

 (2)

 (2)

III.   

ETS tirdzniecības konti Savienības reģistrā

Tirdzniecības konts

Persona

Valsts admin. vai centr. admin., kurš atvēris kontu

kā apstiprināts

 (2)

 (2)

IV.   

Citi ETS konti Savienības reģistrā

Ārējās tirdzniecības platformas konts

Ārējā tirdzniecības platforma

Valsts admin., kurš atvēris kontu

Viens katrai dalībvalstij katrai ārējai tirdzniecības platformai

Šajā konta veidā netiek turētas nekādas vienības.

Verificētāja konts

Verificētājs

Valsts admin., kurš atvēris kontu

Viens katrai dalībvalstij katram verificētājam

Šajā konta veidā netiek turētas nekādas vienības.

Valsts administratīvās platformas konts

Dalībvalsts

Centrālais administrators

Ne vairāk kā viens katrai dalībvalstij

Šajā konta veidā netiek turētas nekādas vienības.

V.   

KP konti Eiropas reģistru konsolidētajā sistēmā

Līgumslēdzējas puses konts

Kioto protokola līgumslēdzēja puse

KP reģistra administrators (Savienības reģistrā — centrālais administrators)

Vismaz viens

Dzēšanas konts

1

Norakstīšanas konts

1

ETS AAU depozīta konts

1

tCER aizvietošanas konts

ES

Centrālais administrators

1

lCER aizvietošanas konts

ES

Centrālais administrators

1

Personas konts (3)

Persona

Valsts admin. vai centr. admin., kurš atvēris kontu

1

Dalībvalsts (1)

Dalībvalsts (1)

Dalībvalsts (1)

Dalībvalsts (1)

Dalībvalsts (1)

VI.   

Konti darījumu uzskaitei saskaņā ar 4. sadaļu

ES AEA kopējā daudzuma konts

ES

Centrālais administrators

1

Lēmuma par kopīgiem centieniem dzēšanas konts

ES

Centrālais administrators

1

Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konts

Dalībvalsts

Centrālais administrators

Viens katram no 8 atbilstības gadiem katrai dalībvalstij


(1)  Dalībvalsts valsts administrators var izlemt, vai konta veidā var turēt šāda veida vienību.

(2)  Izslēdz vienības, kas nav atbilstīgas izmantošanai saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 11.a un 11.b pantu, šīs regulas 58. pantu un pasākumiem, kuri pieņemti atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 9. punktam.

(3)  KP operatoru kontos valsts KP reģistros pirms 8. panta 4. punktā minētās konsolidācijas drīkst turēt tos pašus vienību veidus.


II PIELIKUMS

Noteikumi un nosacījumi (11. pants)

Pakalpojumu maksas apmaksa

1.

Noteikumi un nosacījumi attiecībā uz jebkādām reģistru pakalpojumu maksām par kontu izveidi un uzturēšanu.

Pamatnoteikumu un pamatnosacījumu grozīšana

2.

Pamatnoteikumu grozījumi atspoguļo izmaiņas šajā regulā vai izmaiņas valsts tiesību aktos.

Strīdu risināšana

3.

Noteikumi attiecībā uz strīdiem starp konta turētājiem un uz tiesas izvēli valsts administratoram.

Atbildība

4.

Atbildības ierobežojums valsts administratoram.

5.

Atbildības ierobežojums konta turētājam.


III PIELIKUMS

Informācija, kas jāsniedz kopā ar pieprasījumiem konta atvēršanai (13., 14. un 19. pants)

1.

Informācija, kas noteikta III-I tabulā.

III-I

tabula

Informācija, kas attiecas uz visiem kontiem

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Konta informācijas elements

Obligāts vai neobligāts?

Tips

Vai var atjaunināt?

Vai atjaunināšanai vajadzīgs administratora apstiprinājums?

Vai tiek rādīts EUTL publiskajā tīmekļa vietnē?

1

Konta ID (piešķir Savienības reģistrs)

O

Iepriekš iestatīts

n.a.

2

Konta veids

O

Izvēles

n.a.

3

Saistību periods

O

Izvēles

n.a.

4

Konta turētāja ID (piešķir Savienības reģistrs)

O

Brīvs

5

Konta turētāja vārds/nosaukums

O

Brīvs

6

Konta identifikators (piešķir konta turētājs)

O

Brīvs

7

Konta turētāja adrese — valsts

O

Izvēles

8

Konta turētāja adrese — reģions vai pavalsts

N

Brīvs

9

Konta turētāja adrese — pilsēta

O

Brīvs

10

Konta turētāja adrese — pasta indekss

O

Brīvs

11

Konta turētāja adrese — 1. rinda

O

Brīvs

12

Konta turētāja adrese — 2. rinda

N

Brīvs

13

Konta turētāja uzņēmuma reģistrācijas Nr. vai ID Nr.

O

Brīvs

14

Konta turētāja 1. tālrunis

O

Brīvs

15

Konta turētāja 2. tālrunis

O

Brīvs

16

Konta turētāja e-pasta adrese

O

Brīvs

17

Dzimšanas datums (fiziskām personām)

O fiziskām personām

Brīvs

n.p.

18

Dzimšanas vieta — pilsēta (fiziskām personām)

O fiziskām personām

Brīvs

n.p.

19

Dzimšanas vieta — valsts

N

Brīvs

n.p.

20

Identifikācijas dokumenta veids (fiziskām personām)

O

Izvēles

21

Identifikācijas dokumenta numurs (fiziskām personām)

O

Brīvs

22

Identifikācijas dokumenta derīguma termiņš

N

Brīvs

23

PVN reģistrācijas numurs ar valsts kodu

O, ja piešķirts

Brīvs

24

Konta atvēršanas datums

O

Iepriekš iestatīts

n.p.

25

Konta slēgšanas datums

N

Iepriekš iestatīts

2.

Konta identifikators reģistru sistēmā ir unikāls.


IV PIELIKUMS

Informācija, kas jāsniedz saistībā ar izsoles piegādes konta, personas konta, tirdzniecības konta vai ārējās tirdzniecības platformas konta atvēršanu (15., 18. un 20. pants)

1.

Informācija, kas noteikta III pielikuma III-I tabulā. (Konta ID un burtciparu identifikators reģistra sistēmā ir unikāls.)

2.

Pierādījums, ka personai, kas pieprasa atvērt kontu, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ir atvērts bankas konts.

3.

Pierādījumi, kas apliecina tās fiziskās personas identitāti, kas pieprasa atvērt kontu, kuri var būt arī kopija no kāda no tālāk minētajiem dokumentiem:

a)

personas apliecība, ko izdevusi Eiropas Ekonomikas zonas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts;

b)

pase.

4.

Pierādījumi, kas apliecina fiziskās personas, kura ir konta turētāja, pastāvīgo dzīvesvietu, kuri var būt arī kopija no kāda no turpmāk minētajiem dokumentiem:

a)

saskaņā ar 3. punktu iesniegts identitātes dokuments, ja tajā ir norādīta pastāvīgās dzīvesvietas adrese;

b)

jebkurš cits valdības izsniegts personas dokuments, kurā ir norādīta pastāvīgās dzīvesvietas adrese;

c)

ja valsts, kurā persona pastāvīgi dzīvo, neizsniedz personas dokumentus, kuros ir norādīta pastāvīgās dzīvesvietas adrese, — vietējo iestāžu apliecinājums, kas apstiprina izvirzītās personas pastāvīgo dzīvesvietu;

d)

jebkurš cits dokuments, kas konta administratora dalībvalstī plaši pieņemts kā izvirzītās personas pastāvīgās dzīvesvietas apliecinājums.

5.

Ja kontu pieprasa atvērt juridiska persona, — šādi turpmāk minētie dokumenti:

a)

juridiskās personas dibināšanas dokumentu kopija vai tāda dokumenta kopija, kas apliecina juridiskās personas reģistrāciju;

b)

bankas konta rekvizīti;

c)

dokuments, kas apliecina, ka persona ir reģistrēta PVN maksātāja;

d)

informācija par juridiskās personas faktisko īpašnieku, kā definēts Direktīvā 2005/60/EK, tostarp par personas īpašumtiesību veidu vai kontroli;

e)

direktoru saraksts;

f)

gada pārskata vai jaunākā revidētā finanšu pārskata kopija vai, ja revidēti finanšu pārskati nav pieejami, finanšu pārskata kopija ar ieņēmumu dienesta vai finanšu direktora zīmogu.

6.

Pierādījumi, kas apstiprina juridiskās personas, kura ir konta turētāja, reģistrācijas adresi, ja tā nav skaidra no saskaņā ar 5. punktu iesniegtā dokumenta.

7.

Informācija par fiziskās personas, kura pieprasījusi konta atvēršanu, vai, ja pieprasītājs ir juridiska persona, tās direktoru, sodāmību.

8.

Jebkura dokumenta kopijas, kas iesniegtas kā pierādījums saskaņā ar šo pielikumu, autentiskums jāapliecina notāram vai citai valsts administratora norādītai līdzīgai personai. Tādu dokumentu kopijām, kas izdotas ārpus dalībvalsts, kura pieprasījusi kopiju, jābūt legalizētām. Apliecinājuma vai legalizācijas datumam jābūt ne vairāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma datuma.

9.

Konta administrators drīkst noteikt prasību, ka iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums administratora norādītā valodā.

10.

Konta administrators var pieprasīt nevis papīra dokumentus, bet izmantot elektroniskus līdzekļus, lai pārbaudītu saskaņā ar šo pielikumu iesniegtos pierādījumus.


V PIELIKUMS

Papildinformācija, kas jāsniedz saistībā ar verificētāja konta atvēršanu (21. pants)

1.

Dokuments, kas pierāda, ka konta atvēršanu pieprasījusī persona ir akreditēta kā verificētājs saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 15. pantu.


VI PIELIKUMS

Informācija, kas jāsniedz saistībā ar operatora konta atvēršanu (16. pants)

1.

Informācija, kas noteikta III pielikuma III-I tabulā.

2.

Datos, kas sniegti saskaņā ar III pielikuma III-I tabulu, kā konta turētāju norāda iekārtas operatoru. Norādītajam konta turētāja vārdam/nosaukumam jābūt tādam pašam kā fiziskajai vai juridiskajai personai, kura ir attiecīgās siltumnīcefekta gāzu atļaujas turētājs.

3.

Informācija, kas noteikta šā pielikuma VI-I un VI-II tabulā.

VI-I   tabula

Informācija par operatoru kontiem

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Konta informācijas elements

Obligāts vai neobligāts?

Tips

Vai var atjaunināt?

Vai atjaunināšanai vajadzīgs administratora apstiprinājums?

Vai tiek rādīts EUTL publiskajā tīmekļa vietnē?

1

Iekārtas ID

O

Iepriekš iestatīts

2

Atļaujas ID

O

Brīvs

3

Atļaujas spēkā stāšanās datums

O

Brīvs

4

Atļaujas termiņa beigu datums

O

Brīvs

5

Iekārtas nosaukums

O

Brīvs

6

Iekārtas darbības veids

O

Izvēles

7

Iekārtas adrese — valsts

O

Iepriekš iestatīts

8

Iekārtas adrese — reģions vai pavalsts

O

Brīvs

9

Iekārtas adrese — pilsēta

O

Brīvs

10

Iekārtas adrese — pasta indekss

O

Brīvs

11

Iekārtas adrese — 1. rinda

O

Brīvs

12

Iekārtas adrese — 2. rinda

O

Brīvs

13

Iekārtas 1. tālrunis

O

Brīvs

14

Iekārtas 2. tālrunis

O

Brīvs

15

Iekārtas e-pasta adrese

O

Brīvs

16

Mātesuzņēmums

O

Brīvs

17

Meitasuzņēmums

O

Brīvs

18

EPRTR identifikācijas numurs

O, ja piešķirts

Brīvs

19

Platums

O

Brīvs

20

Garums

O

Brīvs

VI-II   tabula

Informācija par iekārtas kontaktpersonu

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Konta informācijas elements

Obligāts vai neobligāts?

Tips

Vai var atjaunināt?

Vai atjaunināšanai vajadzīgs administratora apstiprinājums?

Vai tiek rādīts EUTL publiskajā tīmekļa vietnē?

1

Verificētājs

N

Izvēles

 

Uzņēmuma nosaukums

N

Brīvs

 

Uzņēmuma nodaļa

N

Brīvs

2

Dalībvalsts kontaktpersonas vārds

N

Brīvs

3

Dalībvalsts kontaktpersonas uzvārds

N

Brīvs

4

Kontaktpersonas adrese — valsts

N

Iepriekš iestatīts

5

Kontaktpersonas adrese — reģions vai pavalsts

N

Brīvs

6

Kontaktpersonas adrese — pilsēta

N

Brīvs

7

Kontaktpersonas adrese — pasta indekss

N

Brīvs

8

Kontaktpersonas adrese — 1. rinda

N

Brīvs

9

Kontaktpersonas adrese — 2. rinda

N

Brīvs

10

Kontaktpersonas 1. tālrunis

N

Brīvs

11

Kontaktpersonas 2. tālrunis

N

Brīvs

12

Kontaktpersonas e-pasta adrese

N

Brīvs


VII PIELIKUMS

Informācija, kas jāsniedz saistībā ar gaisa kuģu ekspluatanta konta atvēršanu (17. pants)

1.

Informācija, kas noteikta III pielikuma III-I tabulā un VII pielikuma un VII-I tabulā.

2.

Saskaņā ar III-I tabulu sniegtajos datos kā konta turētāju norāda gaisa kuģu ekspluatantu. Reģistrētais konta turētāja nosaukums ir tāds pats, kā minēts monitoringa plānā. Ja nosaukums monitoringa plānā ir novecojis, izmanto uzņēmumu reģistrā vai Eurocontrol izmantoto nosaukumu.

VII-I   tabula

Informācija par gaisa kuģu ekspluatantu kontiem

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Konta informācijas elements

Obligāts vai neobligāts?

Tips

Vai var atjaunināt?

Vai atjaunināšanai vajadzīgs administratora apstiprinājums?

Vai tiek rādīts EUTL publiskajā tīmekļa vietnē?

1

Gaisa kuģu ekspluatanta ID (piešķir Savienības reģistrs)

O

Brīvs

2

Unikālais kods saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 748/2009

O

Brīvs

3

Atpazīšanas zīme (ICAO identifikators)

N

Brīvs

4

Monitoringa plāna ID

O

Brīvs

5

Monitoringa plāns — pirmais piemērošanas gads

O

Brīvs

6

Monitoringa plāns — termiņa beigu gads

N

Brīvs

3.

Atpazīšanas zīme (call sign) ir lidojuma plāna 7. ailē norādītais Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) identifikators vai, ja tāda nav, gaisa kuģa reģistrācijas zīme.


VIII PIELIKUMS

Informācija par pilnvarotajiem pārstāvjiem un papildu pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas sniedzama konta administratoram (24. pants)

1.

Informācija, kas noteikta VIII pielikuma VIII-I tabulā.

VIII-I   tabula

Informācija par pilnvarotajiem pārstāvjiem

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Konta informācijas elements

Obligāts vai neobligāts?

Tips

Vai var atjaunināt?

Vai atjaunināšanai vajadzīgs administratora apstiprinājums?

Vai tiek rādīts EUTL publiskajā tīmekļa vietnē?

1

Personas ID

O

Brīvs

n.p.

No

2

Konta pārstāvja veids

O

Izvēles

3

Vārds

O

Brīvs

4

Uzvārds

O

Brīvs

5

Uzruna

N

Brīvs

6

Amata nosaukums

N

Brīvs

 

Uzņēmuma nosaukums

N

Brīvs

 

Uzņēmuma nodaļa

N

Brīvs

7

Valsts

O

Iepriekš iestatīts

n.p.

8

Reģions vai pavalsts

N

Brīvs

9

Pilsēta

O

Brīvs

10

Pasta indekss

O

Brīvs

11

Adrese — 1. rinda

O

Brīvs

12

Adrese — 2. rinda

N

Brīvs

13

1. tālrunis

O

Brīvs

14

Mobilais tālrunis

O

Brīvs

15

E-pasta adrese

O

Brīvs

16

Dzimšanas datums

O

Brīvs

n.p.

17

Dzimšanas vieta — pilsēta

O

Brīvs

n.p.

18

Dzimšanas vieta — valsts

O

Brīvs

n.p.

19

Identifikācijas dokumenta veids

O

Izvēles

20

Identifikācijas dokumenta numurs

O

Brīvs

21

Identifikācijas dokumenta derīguma termiņš

N

Brīvs

22

Vēlamā valoda

N

Izvēles

23

Konfidencialitātes līmenis

N

Izvēles

24

Papildu konta pārstāvja tiesības

O

Izvēles ar atbilžu variantiem

2.

Konta turētāja parakstīts apliecinājums, kurā norādīts, ka konta turētājs vēlas iecelt konkrētu personu kā pilnvaroto pārstāvi vai papildu pilnvaroto pārstāvi, un apstiprināts, ka pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības iniciēt darījumus konta turētāja vārdā vai ka papildu pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības apstiprināt darījumus konta turētāja vārdā, un norādīti šo tiesību ierobežojumi.

3.

Pierādījumi, kas apliecina izvirzītās personas identitāti, kuri var būt arī kopija no kāda no turpmāk minētajiem dokumentiem:

a)

personas apliecība, ko izdevusi Eiropas Ekonomikas zonas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts;

b)

pase.

4.

Pierādījumi, kas apliecina izvirzītās personas pastāvīgo dzīvesvietu, kuri var būt arī kopija no kāda no turpmāk minētajiem dokumentiem:

a)

saskaņā ar 3. punktu iesniegts identitātes dokuments, ja tajā ir norādīta pastāvīgās dzīvesvietas adrese;

b)

jebkurš cits valdības izsniegts personas dokuments, kurā ir norādīta pastāvīgās dzīvesvietas adrese;

c)

ja valsts, kurā persona pastāvīgi dzīvo, neizsniedz personas dokumentus, kuros ir norādīta pastāvīgās dzīvesvietas adrese — vietējo iestāžu apliecinājums, kas apstiprina izvirzītās personas pastāvīgo dzīvesvietu;

d)

jebkurš cits dokuments, kas konta administratora dalībvalstī plaši pieņemts kā izvirzītās personas pastāvīgās dzīvesvietas apliecinājums.

5.

Dokumenti par ieceltās personas sodāmību.

6.

Jebkura dokumenta kopijas, kas iesniegtas kā pierādījums saskaņā ar šo pielikumu, autentiskums jāapliecina notāram vai citai valsts administratora norādītai līdzīgai personai. Tādu dokumentu kopijām, kas izdotas ārpus dalībvalsts, kura pieprasījusi kopiju, jābūt legalizētām. Apliecinājuma vai legalizācijas datumam jābūt ne vairāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma datuma.

7.

Konta administrators drīkst noteikt prasību, ka iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums valsts administratora norādītā valodā.

8.

Konta administrators var pieprasīt nevis papīra dokumentus, bet izmantot elektroniskus līdzekļus, lai pārbaudītu saskaņā ar šo pielikumu iesniegtos pierādījumus.


IX PIELIKUMS

Ikgadējo emisiju datu iesniegšanas formāti (35. pants)

1.

Datos par operatoru emisijām ietver IX-I tabulā noteikto informāciju, ņemot vērā elektronisko formātu emisiju datu iesniegšanai, kā aprakstīts 105. pantā paredzētajās datu apmaiņas un tehniskajās specifikācijās.

IX-I   tabula

Dati par operatoru emisijām

1

Iekārtas ID vai gaisa kuģu ekspluatanta ID

 

2

Pārskata gads

 

Siltumnīcefekta gāzu emisijas

 

tonnas

CO2 ekv., tonnas

3

CO2 emisijas

 

 

4

N2O emisijas

 

 

5

PFC emisijas

 

 

6

Emisijas, kopā

Formula


X PIELIKUMS

Valsts kvotu sadales tabula 2013.–2020. gada periodam (51. pants)

Rindas Nr.

 

Bez maksas sadalāmo vispārīgo kvotu daudzums

 

Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 7. punktu

Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.c pantu (pārskaitāma)

Saskaņā ar citu Direktīvas 2003/87/EK noteikumu

Kopā

 

1

Dalībvalsts kods

 

 

 

 

Manuāla ievade

2

 

Iekārtas ID

 

 

 

 

Manuāla ievade

3

 

Piešķiramais daudzums:

 

 

 

 

 

4

 

 

2013. gadā

 

 

 

 

Manuāla ievade

5

 

 

2014. gadā

 

 

 

 

Manuāla ievade

6

 

 

2015. gadā

 

 

 

 

Manuāla ievade

7

 

 

2016. gadā

 

 

 

 

Manuāla ievade

8

 

 

2017. gadā

 

 

 

 

Manuāla ievade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

2018. gadā

 

 

 

 

Manuāla ievade

10

 

 

2019. gadā

 

 

 

 

Manuāla ievade

11

 

 

2020. gadā

 

 

 

 

Manuāla ievade

Tabulas 2.–11. rindu atkārto katrai iekārtai.


XI PIELIKUMS

Valsts aviācijas nozares kvotu sadales tabula 2013.–2020. gada periodam (54. pants)

Rindas Nr.

 

Bez maksas sadalāmo aviācijas nozares kvotu daudzums

 

Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 3.e pantu

Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 3.f pantu

Kopā

 

1

Dalībvalsts kods

 

 

 

Manuāla ievade

2

 

Gaisa kuģu ekspluatanta ID

 

 

 

Manuāla ievade

3

 

Piešķiramais daudzums

 

 

 

 

4

 

 

2013. gadā

 

 

 

Manuāla ievade

5

 

 

2014. gadā

 

 

 

Manuāla ievade

6

 

 

2015. gadā

 

 

 

Manuāla ievade

7

 

 

2016. gadā

 

 

 

Manuāla ievade

8

 

 

2017. gadā

 

 

 

Manuāla ievade

9

 

 

2018 gadā

 

 

 

Manuāla ievade

10

 

 

2019. gadā

 

 

 

Manuāla ievade

11

 

 

2020. gadā

 

 

 

Manuāla ievade

Tabulas 2.–11. rindu atkārto katram gaisa kuģu ekspluatantam.


XII PIELIKUMS

Valsts starptautisko kredīta tiesību tabula 2008.–2020. gada periodam (59. pants)

Rindas Nr.

 

Starptautiskās kredīta tiesības

 

Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 8. punkta trešo daļu

Saskaņā ar citu Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 8. punkta noteikumu

Kopā

 

1

Dalībvalsts kods

 

 

 

Manuāla ievade

2

 

Iekārtas ID

 

 

 

Manuāla ievade

3

 

Sākotnējās starptautiskās kredīta tiesības

 

 

 

Manuāla ievade

4

 

Gaisa kuģu ekspluatanta ID

 

 

 

Manuāla ievade

5

 

Sākotnējās starptautiskās kredīta tiesības

 

 

 

Manuāla ievade

Tabulas 2. un 3. rindu atkārto katrai iekārtai.

Tabulas 4. un 5. rindu atkārto katram gaisa kuģu ekspluatantam.


XIII PIELIKUMS

Izsoles tabula (63. pants)

Rindas Nr.

Informācija par izsoles platformu

 

 

1

Izsoles platformas identifikācijas kods

 

 

2

Izsoles uzrauga identitāte

 

 

3

Izsoles piegādes konta numurs

 

 

4

Informācija par atsevišķām [vispārīgo kvotu/aviācijas nozares kvotu] izsolēm

 

5

Atsevišķais izsoles apjoms

Datums un laiks, kad kvotas ieskaitītas izsoles piegādes kontā

Ar katru izsoli saistītā(-o) izsolītāja(-u) identitāte

Manuāla ievade

6

 

 

 

Manuāla ievade

7

 

Manuāla ievade

8

 

Manuāla ievade

9

 

Manuāla ievade

10

 

Manuāla ievade

11

 

Manuāla ievade

12

 

Manuāla ievade

13

 

 

 

Manuāla ievade

14

 

Manuāla ievade

15

 

Manuāla ievade

16

 

Manuāla ievade

17

 

Manuāla ievade

18

 

Manuāla ievade

19

 

Manuāla ievade


XIV PIELIKUMS

Prasības par centrālā administratora ziņojumiem (109. pants)

I.   SAVIENĪBAS REĢISTRA INFORMĀCIJA, KAS SAISTĪTA AR EIROPAS SAVIENĪBAS EMISIJU TIRDZNIECĪBAS SISTĒMU

Publiski pieejamā informācija

1.

EUTL savā publiski pieejamajā tīmekļa vietnē par katru kontu rāda šādu informāciju:

a)

visa informācija, attiecībā uz ko III pielikuma III-I tabulā, VI pielikuma VI-I tabulā un VII pielikuma VII-I tabulā ir norāde „tiek rādīta EUTL publiski pieejamajā tīmekļa vietnē”; šo informāciju atjaunina ik pēc 24 stundām;

b)

kvotas, kas piešķirtas individuāliem kontu turētājiem saskaņā ar 43. un 44. pantu; šo informāciju atjaunina ik pēc 24 stundām;

c)

konta statuss saskaņā ar 10. panta 1. punktu; šo informāciju atjaunina ik pēc 24 stundām;

d)

saskaņā ar 67. pantu nodoto kvotu skaits;

e)

ar operatora kontu saistītās iekārtas verificēto emisiju rādītāju kopā ar izmaiņām tajā X. gadam rāda no (X + 1). gada 1. aprīļa;

f)

simbols un paziņojums, kas norāda, vai šī ar operatora kontu saistītā iekārta vai gaisa kuģu ekspluatants līdz 30. aprīlim ir nodevis tādu kvotu skaitu, kas ir vismaz vienāds ar visām tā emisijām visos iepriekšējos gados; rādāmie simboli un paziņojumi ir noteikti XIV-I tabulā. Simbolus atjaunina 1. maijā un, izņemot zvaigznītes „*” pievienošanu XIV-I tabulas 5. rindā aprakstītos gadījumos, tie līdz nākamā gada 1. maijam netiek mainīti.

XIV-I   tabula

Atbilstības paziņojumi

Rindas Nr.

Atbilstības statusa rādītājs saskaņā ar 34. pantu

Vai par pēdējo pilno gadu ir reģistrētas verificētās emisijas?

Simbols

Paziņojums

tiek rādīts EUTL publiski pieejamajā tīmekļa vietnē

1

0 vai jebkurš pozitīvs skaitlis

A

„Līdz 30. aprīlim nodoto kvotu skaits ir lielāks nekā verificētās emisijas vai vienāds ar tām”

2

jebkurš negatīvs skaitlis

B

„Līdz 30. aprīlim nodoto kvotu skaits ir mazāks nekā verificētās emisijas”

3

jebkurš skaitlis

C

„Verificētās iepriekšējā gada emisijas nav ievadītas līdz 30. aprīlim”

4

jebkurš skaitlis

Nē (jo kvotu nodošanas process un/vai apstiprināto emisiju datu atjaunināšanas process dalībvalsts reģistrā ir apturēts)

X

„Ievadīt verificētās emisijas un/vai tās nodot līdz 30. aprīlim nebija iespējams, jo kvotu nodošanas process un/vai verificēto emisiju atjaunināšanas process dalībvalsts reģistrā ir apturēts”

5

jebkurš skaitlis

Jā vai Nē (bet pēc tam atjaunina kompetentā iestāde)

* [pievienots sākotnējam simbolam]

„Kompetentā iestāde ir aplēsusi vai labojusi verificētās emisijas.”

2.

EUTL publiski pieejamajā EUTL tīmekļa vietnē publicē un ik pēc 24 stundām atjaunina šādu vispārīgu informāciju:

a)

katras dalībvalsts kvotu sadales tabulu, iekļaujot norādes par visām izmaiņām, kas tabulā izdarītas saskaņā ar 52. pantu;

b)

katras dalībvalsts aviācijas kvotu sadales tabulu, iekļaujot norādes par visām izmaiņām, kas tabulā izdarītas saskaņā ar 55. pantu;

c)

katras dalībvalsts starptautisko kredīta tiesību tabulu;

d)

kopēo kvotu, ERU un CER daudzumu, kas visos Savienības reģistra lietotāju kontos glabāts iepriekšējā dienā;

e)

to Kioto vienību veidu sarakstu, kuras nav ERU un CER un kuras var glabāt lietotāju kontos KP reģistros, ko administrē konkrēts valsts administrators saskaņā ar I pielikumu;

f)

aktualizētu informāciju par starptautisko kredītu atbilstību saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 11.a un 11.b pantu, šīs regulas 58. pantu un visiem pasākumiem, kas pieņemti atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 11.a panta 9. punktam;

g)

pakalpojumu maksas, ko saskaņā ar 111. pantu iekasē valsts administratori.

3.

Katra gada 30. aprīlī EUTL savā publiski pieejamajā tīmekļa vietnē rāda šādu vispārīgu informāciju:

a)

verificēto emisiju summu, ko dalībvalsts iepriekšējā kalendārā gadā ievadījusi kā procentuālo daļu no aizpagājušā gada verificēto emisiju summas;

b)

konkrētas dalībvalsts administrētu kontu procentuālo daļu no visu kvotu un Kioto vienību pārskaitīšanas darījumu skaita un apjoma iepriekšējā kalendārā gadā;

c)

konkrētas dalībvalsts administrētu kontu procentuālo daļu no visu kvotu un Kioto vienību pārskaitīšanas darījumu skaita un apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā starp dažādu valstu administrētiem kontiem.

4.

EUTL pēc attiecīgās informācijas reģistrēšanas gada savā publiski pieejamā tīmekļa vietnē parāda šādu informāciju par EUTL katru līdz konkrētā gada 30. aprīlim reģistrēto pabeigto darījumu 1. maijā pēc trim gadiem:

a)

pārskaitītāja konta turētāja nosaukumu un konta identifikatoru;

b)

saņēmēja konta turētāja nosaukumu un konta identifikatoru;

c)

darījumā iesaistīto kvotu vai Kioto vienību daudzumu, nenorādot kvotu unikālo vienības identifikācijas kodu un Kioto vienību sērijas numuru unikālo ciparisko vērtību;

d)

darījuma identifikācijas kodu;

e)

darījuma pabeigšanas datumu un laiku (pēc Centrāleiropas laika);

f)

darījuma veidu.

Konta turētājiem pieejamā informācija

5.

Savienības reģistrā tikai kontu turētājam pieejamajā Savienības reģistra tīmekļa vietnes daļā tiek rādīta šāda informācija, kas tiek atjaunināta reālā laikā:

a)

kvotu vai Kioto vienību pašreizējie turējumi, nenorādot kvotu unikālo vienības identifikācijas kodu un Kioto vienību sērijas numuru unikālo ciparisko vērtību;

b)

piedāvāto darījumu saraksts, ko iniciējis šis konta turētājs, par katru piedāvāto darījumu norādot šādas ziņas:

i)

elementus, kas minēti šā pielikuma 4. punktā,

ii)

darījuma piedāvāšanas datumu un laiku (pēc Centrāleiropas laika),

iii)

piedāvātā darījuma pašreizējo statusu,

iv)

visus atpakaļ doto atbilžu kodus pēc reģistra un EUTL veiktajām pārbaudēm;

c)

kvotu vai Kioto vienību sarakstu, kuras ieskaitītas šajā kontā pabeigtu darījumu rezultātā, par katru darījumu norādot 4. punktā minētos elementus;

d)

kvotu vai Kioto vienību sarakstu, kuras pārskaitītas no konta pabeigtu darījumu rezultātā, par katru darījumu norādot šā pielikuma 4. punktā minētos elementus.

Valsts administratoriem pieejamā informācija

6.

Savienības reģistrā tikai valsts administratoriem pieejamajā Savienības reģistra tīmekļa vietnes daļā tiek rādīta šāda informācija: kontu turētāji un pilnvarotie pārstāvji, kuriem piekļuvi kādam Savienības reģistra kontam apturējis kāds valsts administrators saskaņā ar 34. pantu.

II.   INFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR DARĪJUMU UZSKAITI SASKAŅĀ AR LĒMUMU NR. 406/2009/EK

Publiski pieejamā informācija

7.

Centrālais administrators par katru kontu publisko un 24 stundu laikā vajadzības gadījumā aktualizē šādu informāciju:

a)

visu informāciju, attiecībā uz ko III pielikuma III-I tabulā ir norāde „tiek rādīta EUTL publiski pieejamajā tīmekļa vietnē”;

b)

gada emisijas sadali, kas noteikta saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. panta 2. punktu, un jebkādas turpmākas korekcijas saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 10. pantu;

c)

katra Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības konta statusu saskaņā ar 10. pantu;

d)

kopējo ERU, CER, tCER un lCER skaitu, kas izmantots saskaņā ar 81. pantu;

e)

attiecīgos siltumnīcefekta gāzu datus saskaņā ar 77. pantu;

f)

atbilstības statusa rādītāju saskaņā ar 79. pantu katram Lēmuma par kopīgiem centieniem atbilstības kontam, ko norāda šādi:

i)

A — atbilstīgs,

ii)

N — neatbilstīgs;

g)

siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzums, kas ievadīts saskaņā ar 80. pantu;

h)

šāda informācija par katru EUTL reģistrēto pabeigto darījumu:

i)

pārskaitītāja konta turētāja vārds/nosaukums un konta turētāja ID,

ii)

saņēmēja konta turētāja vārds/nosaukums un konta turētāja ID,

iii)

AEA vai kredīta tiesību daudzums, kas iesaistīts darījumā, nenorādot AEA unikālo vienības identifikācijas kodu;

iv)

darījuma identifikācijas kods,

v)

darījuma pabeigšanas datums un laiks (pēc Centrāleiropas laika);

vi)

darījuma veids.

Konta turētājiem pieejamā informācija

8.

Savienības reģistrā tikai kontu turētājam pieejamajā Savienības reģistra tīmekļa vietnes daļā tiek rādīta šāda informācija, kas tiek atjaunināta reālā laikā:

a)

AEA, kredīta tiesību un Kioto vienību pašreizējie turējumi, nenorādot AEA unikālo vienības identifikācijas kodu un Kioto vienību sērijas numuru unikālo ciparisko vērtību;

b)

piedāvāto darījumu saraksts, ko iniciējis šis konta turētājs, par katru piedāvāto darījumu norādot šādas ziņas:

i)

elementus, kas minēti šā pielikuma 7. punkta f) apakšpunkta i) punktā,

ii)

darījuma piedāvāšanas datumu un laiku (pēc Centrāleiropas laika),

iii)

piedāvātā darījuma pašreizējo statusu,

iv)

visu atpakaļ doto atbilžu kodus pēc reģistra un EUTL veiktajām pārbaudēm;

c)

AEA, Kioto vienību un kredīta tiesību saraksts, kuras ieskaitītas šajā kontā pabeigtu darījumu rezultātā, par katru darījumu norādot šā pielikuma 7. punkta f) apakšpunkta i) punktā minētos elementus;

d)

AEA un kredīta tiesību saraksts, kuras izskaitītas no šā konta pabeigtu darījumu rezultātā, par katru darījumu norādot šā pielikuma 7. punkta f) apakšpunkta i) punktā minētos elementus.


Augša