EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_15_031_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 31

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.031.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 031

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1992

L 409

11

 

 

31992L0112

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/112/EEZ od 15. prosinca 1992. o postupcima usklađivanja programâ za smanjenje i konačno potpuno uklanjanje onečišćenja uzrokovanog otpadom iz industrije titanovog dioksida

3

1993

L 276

16

 

 

31993D0572

 

 

 

(93/572/EEZ)
Odluka Komisije od 19. listopada 1993. o stavljanju proizvoda koji sadrži genetski modificirane organizme na tržište na temelju članka 13. Direktive Vijeća 90/220/EEZ

9

1993

L 279

42

 

 

31993D0584

 

 

 

(93/584/EEZ)
Odluka Komisije od 22. listopada 1993. o utvrđivanju mjerila za pojednostavljene postupke namjernog uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka na temelju članka 6. stavka 5. Direktive Vijeća 90/220/EEZ

11

1994

L 203

22

 

 

31994D0505

 

 

 

(94/505/EZ)
Odluka Komisije od 18. srpnja 1994. o izmjeni Odluke od 18. prosinca 1992. o stavljanju na tržište proizvoda koji sadrži GMO, živog cjepiva Nobi-Porvac Aujeszky (gI, tk), prema članku 13. Direktive Vijeća 90/220/EEZ

13

1997

L 031

69

 

 

31997D0098

 

 

 

(97/98/EZ)
Odluka Komisije od 23. siječnja 1997. o stavljanju na tržište genetski modificiranog kukuruza (Zea mays L.) s kombiniranom modifikacijom za insekticidna svojstva koja prenosi gen Bt-endotoksin i povišenom tolerancijom na herbicid glufosinat-amonijak, prema Direktivi Vijeća 90/220/EEZ (1)

15

1997

L 164

38

 

 

31997D0392

 

 

 

(97/392/EZ)
Odluka Komisije od 6. lipnja 1997. o stavljanju na tržište genetski modificirane uljane repice (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1), prema Direktivi Vijeća 90/220/EEZ (1)

17

1997

L 164

40

 

 

31997D0393

 

 

 

(97/393/EZ)
Odluka Komisije od 6. lipnja 1997. o stavljanju na tržište genetski modificirane uljane repice (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1), prema Direktivi Vijeća 90/220/EEZ (1)

19

1997

L 225

34

 

 

31997D0549

 

 

 

(97/549/EZ)
Odluka Komisije od 14. srpnja 1997. o stavljanju na tržište testa T102 (Streptococcus thermophilus T102), na temelju Direktive Vijeća 90/220/EEZ (1)

21

2000

L 258

43

 

 

32000D0608

 

 

 

(2000/608/EZ)
Odluka Komisije od 27. rujna 2000. o smjernicama za procjenu rizika opisanu u Prilogu III. Direktivi 90/219/EEZ o ograničenoj uporabi genetski modificiranih mikroorganizama (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 2736) (1)

22

2002

L 189

12

 

 

32002L0049

 

 

 

Direktiva 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša

28

2004

L 065

20

 

 

32004D0204

 

 

 

(2004/204/EZ)
Odluka Komisije od 23. veljače 2004. o utvrđivanju detaljnih aranžmana za funkcioniranje upisnikâ za unos podataka o genetskim promjenama u genetski modificiranim organizmima (GMO-ima), u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 540) (1)

42

2007

L 258

39

 

 

32007D0639

 

 

 

(2007/639/EZ)
Odluka Komisije od 2. listopada 2007. o utvrđivanju zajedničkog obrasca za dostavu podataka i informacija u skladu s Uredbom (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 4409)

45

2009

L 125

75

 

 

32009L0041

 

 

 

Direktiva 2009/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o ograničenoj uporabi genetski modificiranih mikroorganizama (preinačena) (1)

50

2011

L 182

24

 

 

32011D0408

 

 

 

(2011/408/EU)
Odluka Vijeća od 28. lipnja 2011. o utvrđivanju pojednostavljenih pravila i postupaka o sanitarnoj kontroli proizvoda ribarstva, školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa, njihovih nusproizvoda i proizvoda dobivenih od tih nusproizvoda iz Grenlanda (1)

73

2012

L 197

1

 

 

32012L0018

 

 

 

Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ (1)

77

2013

L 038

1

 

 

32013R0114

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 114/2013 od 6. studenoga 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za podnošenje zahtjeva za izuzeće od ciljnih vrijednosti specifičnih emisija CO2 za nova laka gospodarska vozila (1)

114

2013

L 065

1

 

 

32013R0195

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 195/2013 od 7. ožujka 2013. o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 s obzirom na inovativne tehnologije za smanjivanje emisija CO2 iz lakih osobnih i teretnih vozila (1)

124

2013

L 090

106

 

 

32013D0162

 

 

 

(2013/162/EU)
Odluka Komisije od 26. ožujka 2013. o utvrđivanju godišnjih emisijskih jedinica za razdoblje od 2013. do 2020. u skladu s Odlukom br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 1708)

136

2013

L 100

1

 

 

32013D0163

 

 

 

(2013/163/EU)
Provedbena odluka Komisije od 26. ožujka 2013. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama za proizvodnju cementa, vapna i magnezijevog oksida (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 1728) (1)

141

2013

L 113

1

 

 

32013D0377

 

 

 

Odluka br. 377/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. travnja 2013. o privremenom odstupanju od Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (1)

186

2013

L 122

1

 

 

32013R0389

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, odlukama br. 280/2004/EZ i br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o ukidanju uredbi Komisije (EU) br. 920/2010 i br. 1193/2011 (1)

190

2013

L 147

46

 

 

32013D0256

 

 

 

(2013/256/EU)
Provedbena odluka Komisije od 30. svibnja 2013. o priznavanju alata Biograce za izračun stakleničkih plinova za dokazivanje sukladnosti s kriterijima održivosti u skladu s direktivama 98/70/EZ i 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

249

2013

L 165

13

 

 

32013R0525

 

 

 

Uredba br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ (1)

251

2013

L 165

80

 

 

32013D0529

 

 

 

Odluka br. 529/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o pravilima za obračun emisija i uklanjanja stakleničkih plinova koji nastaju iz djelatnosti povezanih s korištenjem zemljišta, prenamjenom zemljišta i šumarstvom te informacijama o mjerama povezanima s tim djelatnostima

279

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top