EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0389

Kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011 Text av betydelse för EES

OJ L 122, 3.5.2013, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 031 P. 190 - 248

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/389/oj

3.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 389/2013

av den 2 maj 2013

om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 19,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet (2), särskilt artikel 6.1 första stycket andra meningen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (3), särskilt artikel 11.3,

efter att ha samrått med Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

Registersystemet säkerställer tillförlitlig redovisning av transaktioner inom unionens system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS), som inrättades genom direktiv 2003/87/EG, protokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (Kyotoprotokollet) och beslut nr 406/2009/EG. Registren är standardiserade och säkra elektroniska databaser innehållande gemensamma uppgifter, som gör det möjligt att spåra utfärdande, innehav, överföring och annullering av de berörda enheterna och som ger allmänheten tillträde till uppgifter eller vid behov garanterar sekretess samt säkerställer att det inte sker några överföringar som är oförenliga med de skyldigheter som följer av direktiv 2003/87/EG, Kyotoprotokollet och beslut nr 406/2009/EG.

(2)

Enligt artikel 19.1 i direktiv 2003/87/EG ska alla utsläppsrätter som utfärdas från och med den 1 januari 2012 hållas i ett unionsregister på konton som administreras av medlemsstaterna. Ett sådant register föreskrivs i kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (4).

(3)

Direktiv 2003/87/EG har ändrats väsentligt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (5), vilket kräver omfattande ändringar av registersystemet. Ändringarna kommer att tillämpas från och med den handelsperiod som inleds 2013. I dagsläget finns det inte något internationellt avtal som kan ersätta det gällande Kyotoprotokollet och gälla i medlemsstaterna efter 2012. Från och med 2012 auktioneras utsläppsrätter för luftfart ut på grundval av kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med direktiv 2003/87/EG (6), på samma sätt som allmänna utsläppsrätter. Kommissionens förordning (EU) nr 1193/2011 av den 18 november 2011 om upprättande av ett unionsregister för den handelsperiod i EU:s utsläppshandelssystem som inleds den 1 januari 2013, och följande handelsperioder, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 2216/2004 och (EU) nr 920/2010 (7) antogs därför i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/87/EG och gäller för den handelsperiod i EU:s utsläppshandelssystem som inleds den 1 januari 2013, och följande handelsperioder. Den gäller också för utsläppsrätter för luftfart som auktionerades ut under 2012.

(4)

För att Kyotoenheter och utsläppsrätter ska kunna hållas på samma konton i unionsregistret måste detta uppfylla de funktionella och tekniska specifikationerna för datainväxlingsstandarder för registersystem enligt Kyotoprotokollet, antagna genom beslut 12/CMP.1 fattat av klimatkonferensen i dess funktion som Kyotoprotokollets partsmöte (beslut 12/CMP.1).

(5)

Enligt artikel 20 i direktiv 2003/87/EG ska det finnas en oberoende transaktionsförteckning, EU:s transaktionsförteckning (EUTL), för att notera utfärdande, överlåtelse och annullering av utsläppsrätter. Enligt artikel 6.2 i beslut nr 280/2004/EG ska information om utfärdande, innehav, överföring, förvärv, annullering och återlösen av tilldelade utsläppsenheter, sänkkrediter, utsläppsreduktionsenheter och certifierade utsläppsminskningar samt överflyttning av tilldelade utsläppsenheter, utsläppsreduktionsenheter och certifierade utsläppsminskningar göras tillgänglig för transaktionsförteckningen.

(6)

Unionsregistret bör innehålla de konton där processer och transaktioner som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i direktiv 2003/87/EG registreras. Kontona bör ha en enhetlig utformning som garanterar registersystemets integritet och allmänhetens tillgång till informationen i systemet. Utsläppsrätterna bör anges i unionsregistret.

(7)

Transaktioner med utsläppsrätter inom unionsregistret bör göras via en kommunikationslänk som inbegriper EU:s transaktionsförteckning, medan transaktioner med Kyotoenheter bör göras via en kommunikationslänk som inbegriper både EU:s transaktionsförteckning och den internationella transaktionsförteckningen (ITL) enligt Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).

(8)

Eftersom utsläppsrätter och Kyotoenheter endast förekommer i dematerialiserad form och är fungibla bör äganderätten till en utsläppsrätt eller Kyotoenhet fastställas först när den registreras på det aktuella kontot i unionsregistret. För att minska riskerna i samband med upphävande av transaktioner som förts in i registret, och störningar i systemet eller på marknaden till följd av detta, är det nödvändigt att se till att utsläppsrätter och Kyotoenheter är fullt fungibla. I synnerhet kan transaktioner inte upphävas, återkallas eller förklaras ogiltiga, utöver vad som föreskrivs i registrets regler, efter den tidpunkt som anges i dessa regler. Ingenting i denna förordning hindrar kontoinnehavare eller tredje parter från att göra gällande någon rätt eller något krav till följd av den underliggande transaktionen, som de kan ha beträffande återvinning eller återgång enligt lag, med avseende på en transaktion som förts in i ett system, t.ex. på grund av bedrägeri eller tekniskt fel, så länge detta inte leder till att transaktionen återkallas, upphävs eller förklaras ogiltig i systemet. Vidare bör förvärv i god tro av utsläppsrätter eller Kyotoenheter vara skyddade.

(9)

Den centrala förvaltaren ansvarar främst för att tillhandahålla, driva och upprätthålla unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning, förvalta centrala konton och utföra transaktioner som görs centralt. Den nationella administratörens huvuduppgift är att fungera som kontaktpunkt för respektive kontoinnehavare i unionsregistret och att utföra alla transaktioner som förutsätter direktkontakt med kontoinnehavarna, bland annat öppnande, avstängning och avslutande av konton.

(10)

Om medlemsstaterna tilldelar gratis utsläppsrätter på grundval av artikel 10c i direktiv 2003/87/EG, bör dessa utsläppsrätter utfärdas i enlighet med artikel 10c i det direktivet och i enlighet med de kommissionsbeslut som antagits på grundval av detta. Därför bör, i de relevanta nationella fördelningstabellerna, hänsyn tas till de berörda medlemsstaternas ansökningar i enlighet artikel 10c.5 i direktiv 2003/87/EG samt till relevanta kommissionsbeslut enligt artikel 10c.6 i det direktivet.

(11)

Om en medlemsstat, med beaktande av sin ansökan i enlighet med artikel 10c.5 i direktiv 2003/87/EG och av relevant kommissionsbeslut enligt artikel 10c.6 i det direktivet, fördröjer utfärdandet av utsläppsrätter som ska tilldelas gratis i enlighet med artikel 10c i direktiv 2003/87/EG (utfärdande i efterhand av utsläppsrätter) bör medlemsstaten i sin nationella fördelningstabell enligt artikel 51.1 i den här förordningen ta upp tilldelning som ska beviljas gratis på grundval av investeringar eller finansiella överföringar som redan gjorts vid tidpunkten för anmälan av tabellen.

(12)

Om en medlemsstat, med beaktande av sin ansökan i enlighet med artikel 10c.5 i direktiv 2003/87/EG och av relevant kommissionsbeslut enligt artikel 10c.6 i det direktivet, utfärdar de utsläppsrätter som ska tilldelas gratis på grundval av artikel 10c i direktiv 2003/87/EG oberoende av investeringar som redan gjorts (förhandsutfärdande av utsläppsrätter), bör medlemsstaten i sin nationella fördelningstabell ta upp den tilldelning som ska beviljas gratis i enlighet med artikel 10c i direktiv 2003/87/EG för perioden 2013–2019 när den anmäler sin nationella fördelningstabell till kommissionen i enlighet med artikel 51.1 i den här förordningen.

(13)

På grundval av de rapporter som lämnas in till kommissionen i enlighet med artikel 10c.1 i direktiv 2003/87/EG bör medlemsstaterna göra ändringar i sina nationella fördelningstabeller i syfte att visa utvecklingen vad gäller de investeringar och finansiella överföringar som har gjorts i enlighet med artikel 10c i direktiv 2003/87/EG respektive motsvarande kommissionsbeslut.

(14)

Enligt artikel 11 i direktiv 2003/87/EG ska de behöriga myndigheterna senast den 28 februari varje år utfärda den kvantitet utsläppsrätter som ska tilldelas för det året. Om en verksamhetsutövare har lämnat information i enlighet med artikel 24 i kommissionens beslut 2011/278/EU av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (8) som påverkar det antal utsläppsrätter som ska tilldelas den verksamhetsutövaren, måste verksamhetsutövarens tilldelning räknas om och anmälas i enlighet med artikel 24.2 i det beslutet innan överföringen av utsläppsrätter kan ske enligt artikel 53.2 i denna förordning.

(15)

Ingenting i denna förordning bör hindra en behörig myndighet från att kräva att en verksamhetsutövare överför ett antal utsläppsrätter som erhållits utöver dess justerade tilldelning för det relevanta året, till EU:s konto för tilldelning. Sådan överföring kan krävas om det har tilldelats för många utsläppsrätter, t.ex. på grund av att det gjorts fel vid den ursprungliga tilldelningen eller att verksamhetsutövaren inte på ett korrekt och fullständigt sätt har lämnat information till den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 24 i beslut 2011/278/EU, senast det datum som anges i den artikeln. Detta under förutsättning att den centrala förvaltaren har gjort en ändring av den medlemsstatens nationella fördelningstabell i enlighet med artikel 52.2 i denna förordning för att justera tilldelningen i enlighet med detta.

(16)

Enligt artikel 11b i direktiv 2003/87/EG är det efter den 31 december 2012 förbjudet att utfärda certifierade utsläppsminskningar (CER) och utsläppsminskningsenheter (ERU) som leder till dubbelräkning av minskningar av utsläpp av växthusgaser. Enligt artikel 5.2 i kommissionens beslut 2006/780/EG av den 13 november 2006 om undvikande av dubbelräkning av minskningar av utsläpp av växthusgaser inom ramen för gemenskapens system för handel med utsläppsrätter när det gäller projektverksamhet enligt Kyotoprotokollet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (9) får utsläppsrätter i de reserver som upprättas genom artikel 3 i nämnda beslut omvandlas till tilldelade utsläppsenheter (AAU) eller säljas som utsläppsrätter för perioden 2008–2012. Medlemsstaterna bör dessutom ha möjlighet att till och med den 30 april 2013 utfärda utsläppsminskningsenheter från projekt som inbegriper sådan verksamhet som omfattas av direktiv 2003/87/EG först från och med den 1 januari 2013, med avseende på utsläppsminskningar som ägt rum till och med den 31 december 2012.

(17)

Gemenskapen, medlemsstaterna och ett antal tredjeländer har gjort åtaganden om minskning av utsläpp under perioden 2008–2012 som rör hela ekonomin. Medlemsstaterna har infört rättsligt bindande utsläppsminskningsmål som rör hela ekonomin för perioden 2013–2020, i enlighet med direktiv 2003/87/EG och beslut nr 406/2009/EG. En ändring av Kyotoprotokollet bör omfatta införande av internationellt rättsligt bindande kvantifierade utsläppsmål för perioden 2013–2020 för parter som anges i bilaga B till protokollet, så snart det har trätt i kraft för dessa parter. Enligt beslut 13/CMP.1 fattat av partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar, i dess funktion som möte mellan parterna i Kyotoprotokollet (beslut 13/CMP.1), får utsläppsminskningsenheter (ERU) endast utfärdas genom omvandling av tilldelade utsläppsenheter (AAU) eller sänkkrediter (RMU) som har ett serienummer som omfattar den åtagandeperiod för vilken de har utfärdats. ERU kan inte utfärdas om åtagandeperioden i det relevanta löpnumret inte motsvarar den period under vilken utsläppsminskningarna ägde rum. Utsläppshandelssystemets (ETS) konton i unionsregistret bör inte innehålla ERU som är oförenliga med dessa regler. Därför bör ERU som utfärdas av tredjeländer som inte har infört rättsligt bindande kvantifierade utsläppsmål för 2013–2020 enligt en ändring av Kyotoprotokollet i enlighet med artikel 3.9 i protokollet, eller som inte har deponerat ett ratifikationsinstrument för en sådan ändring av Kyotoprotokollet, endast hållas i unionsregistret om det har certifierats att de avser utsläppsminskningar som fastställts ha ägt rum före 2013. Sådana ERU som överförs till unionsregistret efter den 1 maj 2013 förväntas utfärdas i enlighet med det kontrollförfarande inom ramen för övervakningskommittén för gemensamt genomförande som anges i beslut 9/CMP.1 för klimatkonventionens partskonferens, i dess funktion som Kyotoprotokollets partsmöte (beslut 9/CMP.1) (enligt det så kallade spår 2-förfarandet).

(18)

Enligt artikel 11a i direktiv 2003/87/EG kan CER och ERU från projektverksamhet före ikraftträdandet av ett internationellt avtal om klimatförändringar utnyttjas genom att verksamhetsutövare ges möjlighet att byta ut CER och ERU mot utsläppsrätter.

(19)

Tredjeländer eller deras icke-federala eller regionala enheter bör kunna öppna konton i unionsregistret så snart man har enats med ett tredjeland om de praktiska detaljerna för att koppla samman utsläppshandelssystemet med ett annat obligatoriskt system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser med absoluta utsläppstak.

(20)

I artikel 11 i beslut nr 406/2009/EG föreskrivs att korrekt bokföring av transaktioner enligt det beslutet måste säkerställas i registersystemet.

(21)

Årliga utsläppsenheter (AEA) bör utfärdas på fullgörandekonton enligt ansvarsfördelningsbeslutet (ESD), unionsregistret, i de kvantiteter som fastställs i enlighet med artiklarna 3.2 och 10 i beslut nr 406/2009/EG. Årliga utsläppsenheter får endast hållas på ansvarsfördelningsbeslutets fullgörandekonton i unionsregistret.

(22)

Unionsregistret bör stödja genomförandet av den årliga verifieringen av fullgörandet enligt beslut nr 406/2009/EG genom att tillhandahålla processerna för införande i fullgörandekontona av årliga granskade växthusgasutsläpp, för fastställande av fullgörandestatustalet för varje medlemsstats fullgörandekonto enligt ansvarsfördelningsbeslutet för varje år och för tillämpning av korrigerande åtgärder enligt artikel 7 i beslut nr 406/2009/EG.

(23)

Unionsregistret bör säkerställa tillförlitlig bokföring av transaktioner som anges i artikel 3.3, 3.4, och 3.5 och i artikel 5 i beslut nr 406/2009/EG.

(24)

För att diskrepanser ska undvikas bör EU:s transaktionsförteckning göra automatiska kontroller av registersystemets alla processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, konton, årliga utsläppsenheter, rätten till reduktionsenheter och Kyotoenheter, och den internationella transaktionsförteckningen bör göra automatiska kontroller av processer rörande Kyotoenheter. Processer som inte godkänns vid en kontroll bör avbrytas för att säkerställa att transaktionerna i unionsregistersystemet uppfyller kraven i direktiv 2003/87/EG och beslut 406/2009/EG och de krav som följer av klimatkonventionen och Kyotoprotokollet.

(25)

Det bör finnas lämpliga och harmoniserade krav rörande öppnande av konton, autentisering och tillträdesrätt för att skydda den information som finns i det gemensamma registersystemet och för att undvika bedrägeri. En översyn av dessa krav bör övervägas i framtiden för att säkerställa deras effektivitet med beaktande av proportionalitetsprincipen. Det bör finnas noteringar om alla processer, verksamhetsutövare och personer i registersystemet.

(26)

Den centrala förvaltaren bör begränsa driftsavbrotten i registersystemet till ett minimum genom att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera tillgången till unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning och tillhandahålla robusta system och förfaranden för att skydda relevant information.

(27)

Eftersom det kan vara önskvärt att möjliggöra ytterligare kontotyper eller andra medel som skulle underlätta innehav av utsläppsrätter eller Kyotoenheter för tredje parters räkning, eller användning av dem som säkerhet, bör dessa frågor utredas i samband med en framtida översyn av denna förordning.

(28)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (10) samt beslut 13/CMP.1 bör rapporter regelbundet offentliggöras för att ge allmänheten tillgång till informationen i det gemensamma registersystemet (med vissa förbehåll på grund av sekretesskrav).

(29)

De nationella administratörerna, den centrala förvaltaren och kommissionen bör följa unionslagstiftningen och nationell lagstiftning om skydd av enskilda personer när det gäller behandling av och den fria rörligheten för personuppgifter, främst direktiv Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (11), samt den nationella lagstiftning som genomför det direktivet, och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (12), om dessa är tillämpliga på uppgifter som lagras och bearbetas i enlighet med denna förordning och för vilka de är registeransvariga.

(30)

Kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (13) bör gälla tills alla transaktioner som krävs med avseende på handelsperioden 2008–2012 har slutförts. Den bör ändras för att möjliggöra inväxling av utsläppsrätter för luftfart som innehas av användare vid slutet av handelsperioden 2008–2012 mot utsläppsrätter för luftfart som är giltiga för den handelsperiod som inleds 2013, med omedelbar verkan. Förordning (EU) nr 920/2010 bör därför upphöra att gälla från och med den 1 oktober 2013.

(31)

Förordning (EU) nr 1193/2011 bör därför upphöra att gälla och ersättas med en förordning som inbegriper de bestämmelser som krävs enligt direktiv 2003/87/EG, beslut nr 280/2004/EG och beslut nr 406/2009/EG, med omedelbar verkan.

(32)

I förordning (EU) 1193/2011 föreskrevs tidsfrister för när villkoren för samarbetet mellan den centrala förvaltaren och nationella administratörer ska ha avtalats samt tidsfrister för anmälan av nationella fördelningstabeller och nationella fördelningstabeller för luftfart. Förordning (EU) 1193/2011 upphör att gälla, men dessa skyldigheter bör bibehållas.

(33)

Den här förordningen bör träda i kraft snarast.

(34)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

GEMENSAMMA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1

Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1

Syfte

I denna förordning anges allmänna krav och krav rörande drift och underhåll för unionsregistret för den handelsperiod som inleds den 1 januari 2013, och följande handelsperioder, för den oberoende transaktionsförteckning som föreskrivs i artikel 20.1 i direktiv 2003/87/EG och för de register som föreskrivs i artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG.

I denna förordning föreskrivs även ett kommunikationssystem mellan unionsregistret och den oberoende transaktionsförteckningen (ITL).

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på utsläppsrätter som utfärdas för den handelsperiod i EU:s utsläppshandelssystem som inleds den 1 januari 2013, och för följande handelsperioder, samt på årliga utsläppsenheter och Kyotoenheter.

Denna förordning ska också tillämpas på utsläppsrätter för luftfart som ska auktioneras ut och som utfärdades för handelsperioden 1 januari 2012–31 december 2012.

Artikel 3

Definitioner

Såvida ingenting annat anges ska de termer som används i avdelning II i denna förordning definieras på samma sätt som i direktiv 2003/87/EG. Därutöver ska definitionerna i artikel 3 i förordning (EU) nr 1031/2010 och artikel 3 i kommissionens beslut 2011/278/EU gälla. Dessutom gäller följande definitioner:

(1)   kontoinnehavare: den fysiska eller juridiska person som har ett konto i registersystemet.

(2)   central förvaltare: den person som har utsetts av kommissionen i enlighet med artikel 20 i direktiv 2003/87/EG.

(3)   behörig myndighet: den eller de myndigheter som en medlemsstat har utsett i enlighet med artikel 18 i direktiv 2003/87/EG.

(4)   extern handelsplattform: varje typ av multilateral inväxling som sammanför eller hjälper till att sammanföra flera av tredje parts köp- och säljintressen enligt definitionen i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (14) och där föremålet för köp och försäljning utgörs av utsläppsrätter eller Kyotoenheter.

(5)   kontrollör: en kontrollör enligt definitionen i artikel 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 600/2012 (15).

(6)   tilldelade utsläppsenheter (AAU): enheter som utfärdas i enlighet med artikel 7.3 i beslut nr 280/2004/EG.

(7)   utsläppsrätter för luftfart: utsläppsrätter som utfärdas i enlighet med artikel 3c.2 i direktiv 2003/87/EG.

(8)   allmänna utsläppsrätter: alla andra utsläppsrätter som utfärdas i enlighet med direktiv 2003/87/EG.

(9)   långsiktiga certifierade utsläppsminskningar (lCER): certifierade utsläppsminskningar utfärdade för en projektverksamhet för ny- eller återbeskogning under mekanismen för ren utveckling (CDM) som, om inte annat anges i beslut 5/CMP.1 fattat av partskonferensen i dess funktion som möte mellan parterna i Kyotoprotokollet, upphör att gälla samtidigt som krediteringsperioden för utsläppsminskningar för den projektverksamhet för ny- eller återbeskogning inom mekanismen för vilken de utfärdades löper ut.

(10)   sänkkredit (RMU): en enhet som utfärdats enlighet med relevanta bestämmelser i bilagan till beslut 13/CMP.1.

(11)   tillfälliga certifierade utsläppsminskningar (tCER): certifierade utsläppsminskningar utfärdade för en projektverksamhet för ny- eller återbeskogning under mekanismen för ren utveckling som, om inte annat anges i beslut 5/CMP.1, upphör att gälla samtidigt som den åtagandeperiod enligt Kyotoprotokollet som följer på den period då de utfärdades.

(12)   Kyotoenheter: tilldelade utsläppsenheter (AAU), utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER), sänkkrediter (RMU), långsiktiga certifierade utsläppsminskningar (lCER) och tillfälliga certifierade utsläppsminskningar (tCER).

(13)   process: en automatisk teknisk metod för att genomföra en åtgärd som hör samman med ett konto, en enhet eller en del av rätten till reduktionsenheter i ett register.

(14)   transaktion: en process i unionsregistret som innebär att en utsläppsrätt, en Kyotoenhet, en årlig utsläppsenhet eller en del av rätten till reduktionsenheter överförs från ett konto till ett annat konto.

(15)   överlämna: det att en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör redovisar en utsläppsrätt mot de kontrollerade utsläppen från anläggningen eller luftfartyget i fråga.

(16)   annullering: slutligt avskaffande av en Kyotoenhet som innehavaren gör utan redovisning mot kontrollerade utsläpp.

(17)   borttagning: slutligt avskaffande av en utsläppsrätt som innehavaren gör utan redovisning mot kontrollerade utsläpp.

(18)   återlösen: redovisning av en Kyotoenhet som görs av en part i Kyotoprotokollet mot den partens rapporterade utsläpp.

(19)   penningtvätt: enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG (16).

(20)   allvarliga brott: enligt definitionen i artikel 3.5 i direktiv 2005/60/EG.

(21)   finansiering av terrorism: enligt definitionen i artikel 1.4 i direktiv 2005/60/EG.

(22)   nationell administratör: den enhet som har uppgiften att för medlemsstatens del administrera en uppsättning användarkonton under en medlemsstats jurisdiktion i unionsregistret och som har utsetts i enlighet med artikel 8.

(23)   verksamhetsledare: personer som i praktiken leder en juridisk persons dagliga verksamhet.

(24)   medeleuropeisk tid: medeleuropeisk sommartid under sommartiden enligt definitionen i artiklarna 1, 2 och 3 i direktiv 2000/84/EG.

(25)   nationell administrativ plattform: externt system som drivs av en nationell administratör eller en behörig myndighet som på ett säkert sätt är anslutet till unionsregistret i syfte att automatisera funktioner kopplade till administrationen av konton och fullgörandekraven i unionsregistret.

(26)   internationella reduktionsenheter: certifierade utsläppsminskningar, utsläppsminskningsenheter och reduktionsenheter från projekt eller annan verksamhet för att minska utsläppen som får användas enligt artikel 11a.5 i direktiv 2003/87/EG.

(27)   årlig utsläppsenhet (AEA): en undergrupp av en medlemsstats årliga utsläppstilldelning fastställd enligt artiklarna 3.2 och 10 i beslut nr 406/2009/EG, motsvarande ett ton koldioxidekvivalent.

(28)   rätt till reduktionsenheter: en medlemsstats rätt, uttryckt som ett tal som är lika med en procentandel av dess växthusgasutsläpp under 2005 i enlighet med artikel 5.4 i beslut nr 406/2009/EG, att utnyttja reduktionsenheter som avses i artikel 5 i beslut nr 406/2009/EG i syfte att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 3 i beslut nr 406/2009/EG.

(29)   outnyttjad rätt till reduktionsenheter: en medlemsstats rätt till reduktionsenheter minskad med summan av internationella reduktionsenheter, tCER eller lCER som hölls på fullgörandekontot vid tidpunkten för fastställandet av fullgörandestatustalet i enlighet med artikel 79 i denna förordning.

(30)   fullgörandeperiod: perioden 1 januari 2013–31 december 2020, under vilken medlemsstaterna ska begränsa sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med artikel 3 i beslut nr 406/2009/EG.

KAPITEL 2

Registersystemet

Artikel 4

Unionsregistret

1.   Ett unionsregister har upprättats för den handelsperiod i EU:s utsläppshandelssystem som inleds den 1 januari 2013 och följande handelsperioder ska upprättas.

2.   Den centrala förvaltaren ska driva och upprätthålla unionsregistret och dess tekniska infrastruktur.

3.   Medlemsstaterna ska använda unionsregistret för att uppfylla sina förpliktelser enligt artikel 19 i direktiv 2003/87/EG och artikel 11 i beslut nr 406/2009/EG och för att säkerställa tillförlitlig redovisning av utsläppsrätter, AEA och av rätten till reduktionsenheter, inom tillämpningsområdet för denna förordning. Unionsregistret ska ge nationella administratörer och kontoinnehavare tillgång till de processer som anges i denna förordning.

4.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret uppfyller de funktionella och tekniska specifikationerna för datainväxlingsstandarder för registersystem enligt Kyotoprotokollet, fastställda enligt beslut 12/CMP.1, och beakta de krav på maskinvara, nät, programvara och säkerhet som anges i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 105 i denna förordning.

Artikel 5

Nationella och unionens KP-register

5.   För att uppfylla sina skyldigheter som parter i Kyotoprotokollet och i enlighet med artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG när det gäller att säkerställa tillförlitlig redovisning av Kyotoenheter, ska varje medlemsstat och unionen driva ett Kyotoprotokollregister (KP-register) i form av en standardiserad europeisk elektronisk databas som beaktar klimatkonventionens krav rörande register, särskilt de funktionella och tekniska specifikationerna för datainväxlingsstandarder för registersystem enligt Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med beslut 12/CMP.1. och i enlighet med de krav avseende maskinvara, nätverk, programvara och de säkerhetskrav som anges i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 105 i denna förordning.

6.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret också fungerar som ett KP-register för unionen i dess egenskap av part i Kyotoprotokollet. Den centrala förvaltaren ska också agera som administratör för unionens KP-register, som ingår i unionsregistret.

Artikel 6

Europeiska unionens transaktionsförteckning

1.   Europeiska unionens transaktionsförteckning, i form av en standardiserad elektronisk databas, i enlighet med artikel 20 i direktiv 2003/87/EG, ska upprättas för transaktioner inom ramen för denna förordning. EU:s transaktionsförteckning ska också användas för att notera alla uppgifter som hör samman med innehav och överföringar av Kyotoenheter som gjorts tillgängliga i enlighet med artikel 6.2 i beslut nr 280/2004/EG.

2.   Den centrala förvaltaren ska driva och underhålla transaktionsförteckningen i enlighet med denna förordning.

3.   Den centrala förvaltaren ska se till att EU:s transaktionsförteckning har kapacitet att kontrollera och notera alla processer som avses i denna förordning, tar hänsyn till de funktionella och tekniska specifikationerna för datainväxlingsstandarder för registersystem enligt Kyotoprotokollet, fastställda enligt beslut 12/CMP.1, och uppfyller de krav på maskinvara, nät och programvara som anges i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 105 i denna förordning.

4.   Den centrala förvaltaren ska se till att EU:s transaktionsförteckning har kapacitet att notera alla processer som beskrivs i kapitel 3 i avdelning I och avdelningarna II, III och IV.

Artikel 7

Kommunikationslänkar mellan registren, den internationella transaktionsförteckningen och EU:s transaktionsförteckning

1.   Den centrala förvaltaren och medlemsstaterna ska se till att unionsregistret och KP-registren upprätthåller en kommunikationslänk med den internationella transaktionsförteckningen i syfte att kommunicera transaktioner med Kyotoenheter.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att EU:s transaktionsförteckning upprätthåller en kommunikationslänk med den internationella transaktionsförteckningen för notering och kontroll av de överföringar som anges i punkt 1. Alla föreslagna överföringar som inbegriper ett KP-register ska behandlas och kontrolleras av EU:s transaktionsförteckning innan överföringen noteras.

3.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret upprätthåller en direkt kommunikationslänk med EU:s transaktionsförteckning för kontroll och notering av de transaktioner med utsläppsrätter, AEA eller delar av rätten till reduktionsenheter och de processer rörande kontoförvaltning som anges i kapitel 3 i avdelning I. Alla transaktioner som inbegriper utsläppsrätter, AEA eller delar av rätten att använda reduktionsenheter ska ske inom unionsregistret och ska noteras och kontrolleras av EU:s transaktionsförteckning. Den centrala förvaltaren kan etablera en begränsad kommunikationslänk mellan EU:s transaktionsförteckning och registret i ett tredjeland som undertecknat ett fördrag om anslutning till unionen, så att sådana register kan kommunicera med den internationella transaktionsförteckningen genom EU:s transaktionsförteckning och notera uppgifter om kontrollerade utsläpp för verksamhetsutövare i denna. Innan en sådan kommunikationslänk kan etableras ska dessa register ha klarat alla testnings- och initialiseringsförfaranden som krävs för register.

Artikel 8

Nationella administratörer och KP-registeradministratörer

1.   Varje medlemsstat ska utse en nationell administratör. Trots bestämmelserna i artikel 13.2 ska medlemsstaten ha tillgång till och i enlighet med artikel 11 förvalta sina egna konton och de konton i unionsregistret som omfattas av dess jurisdiktion, genom sin nationella administratör enligt definitionen i bilaga I. Varje medlemsstats nationella administratör ska också agera som administratör för medlemsstatens KP-register i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

2.   Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att det inte förekommer intressekonflikter mellan de nationella administratörerna, den centrala förvaltaren och kontoinnehavarna.

3.   Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om sin nationella administratörs identitet och kontaktuppgifter, däribland ett nödtelefonnummer som kan användas vid säkerhetstillbud.

4.   Kommissionen ska samordna genomförandet av denna förordning med de nationella administratörerna i medlemsstaterna och med den centrala förvaltaren. Särskilt gäller att kommissionen ska samråda med administratörernas arbetsgrupp under kommittén för klimatförändringar om frågor och förfaranden som hör samman med driften av register som regleras av denna förordning och med genomförandet av denna förordning. Administratörernas arbetsgrupp ska senast den 31 mars 2012 komma överens om villkor för den centrala förvaltarens och de nationella administratörernas samarbete, däribland gemensamma driftsförfaranden för genomförandet av denna förordning, förfaranden för ändrings- och tillbudshantering i unionsregistret samt tekniska specifikationer för unionsregistrets och EU:s transaktionsförtecknings funktionssätt och tillförlitlighet. Villkoren för samarbetet kan omfatta formerna för konsolidering av de externa kommunikationslänkarna, it-infrastrukturen, förfarandena för tillträde till användarkonton och mekanismerna för förvaltning av KP-konton i unionsregistret med motsvarande delar av andra KP-register till ett gemensamt europeiskt registersystem som upprätthålls av den centrala förvaltaren. Arbetsordningen för administratörernas arbetsgrupp ska antas av kommittén för klimatförändringar.

5.   Den centrala förvaltaren, de behöriga myndigheterna och de nationella administratörerna ska endast genomföra processer som är nödvändiga för utförandet av deras respektive funktioner enligt direktiv 2003/87/EG, beslut nr 280/2004/EG och beslut nr 406/2009/EG och de bestämmelser som antas i enlighet med dessa rättsakter.

KAPITEL 3

Konton

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser för alla konton

Artikel 9

Konton

1.   Medlemsstaterna och den centrala förvaltaren ska se till att alla KP-register och unionsregistret innehåller de konton som anges i bilaga I.

2.   Varje enskild typ av konto får hålla de typer av enheter som anges i bilaga I.

Artikel 10

Kontostatus

1.   Kontostatusen ska vara en av följande: öppet, spärrat, undantaget eller avslutat.

2.   Inga processer får inledas från spärrade konton, utom de processer som anges i artiklarna 25, 31, 35, 67, 77, 81 och 82.

3.   Inga processer får inledas från avslutade konton. Ett avslutat konto får inte öppnas på nytt och det får inte mottaga enheter.

4.   Om en anläggning undantas från unionens system enligt artikel 27 i direktiv 2003/87/EG ska den nationella administratören ställa statusen för det motsvarande verksamhetsutövardepåkontot till undantaget så länge anläggningen är undantagen.

5.   När en behörig myndighet anmäler att en luftfartygsoperatörs flygningar inte längre omfattas av unionens system enligt bilaga I till direktiv 2003/87/EG under ett visst år, ska den nationella administratören ställa statusen för det motsvarande luftfartygsoperatörskontot till undantaget efter att först ha informerat den berörda luftfartygsoperatören och fram till dess att den behöriga myndigheten anmäler att luftfartygsoperatörens flygningar åter omfattas av unionens system.

6.   Inga processer får inledas från undantagna konton, utom de processer som anges i artiklarna 25 och 68 och de processer som anges i artiklarna 35 och 67 och som gäller den period då kontostatusen inte var ställd till undantaget.

Artikel 11

Förvaltning av konton

1.   Varje konto ska ha en administratör som ska ansvara för att förvalta kontot för en medlemsstats eller unionens del.

2.   En kontoadministratör ska anges för varje enskild kontotyp enligt bilaga I.

3.   Administratören för ett konto ska i enlighet med bestämmelserna i denna förordning öppna, stänga av, begränsa tillträdesrätten till eller avsluta ett konto, ändra kontostatus, godkänna behöriga ombud, tillåta sådana ändringar av kontouppgifter som kräver administratörens godkännande, samt inleda transaktioner om kontoinnehavaren begär detta i enlighet med artikel 23.5.

4.   Administratören får kräva att kontoinnehavarna och deras ombud samtycker till att uppfylla rimliga villkor som är förenliga med denna förordning rörande de frågor som tas upp i bilaga II.

5.   Kontona ska omfattas av kontoadministratörens medlemsstats lagstiftning och jurisdiktion, och enheterna på kontot ska anses vara belägna inom den medlemsstatens territorium.

Artikel 12

Underrättelser från den centrala förvaltaren

Den centrala förvaltaren ska underrätta kontoombuden och den nationella administratören om inledning och slutförande eller avbrytande av processer som berör kontot, och förändringar av kontostatus, genom en automatisk mekanism som beskrivs i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 105.

Avsnitt 2

Öppnande och uppdatering av konton

Artikel 13

Öppnande av konto som administreras av den centrala förvaltaren

1.   Den centrala förvaltaren ska, inom 20 dagar från mottagandet av den information som anges i bilaga III, öppna alla ETS-förvaltningskonton i unionsregistret, unionens KP-konton, kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter, kontot för borttagning av utsläppsrätter enligt ansvarsfördelningsbeslutet och ett fullgörandekonto för varje medlemsstat för varje år i fullgörandeperioden.

2.   Den nationella administratören, som utsetts enligt artikel 8.1, ska fungera som behörigt ombud för fullgörandekontona, såvida inte den berörda medlemsstaten utser en annan person.

3.   Varje medlemsstat ska ge den centrala förvaltaren den information som fastställs i tabell VIII-I i bilaga VIII avseende varje behörigt ombud och extra behörigt ombud för fullgörandekontona.

Artikel 14

Öppnande av konto för nationella administrativa plattformar i unionsregistret

1.   Från och med den 1 januari 2014 kan en nationell administratör ansöka om att öppna ett konto för nationell administrativ plattform i unionsregistret. Ansökan ska lämnas till den centrala förvaltaren. Den nationella administratören ska lämna information enligt den centrala förvaltarens krav. Informationen ska minst omfatta det som anges i bilaga III och uppgifter som visar att den nationella administrativa plattformen garanterar en säkerhet som är likvärdig med eller högre än den säkerhet som garanteras av unionsregistret enligt denna förordning, med beaktande av de tekniska och säkerhetsmässiga krav som beskrivs i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 105.

2.   Inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information enligt punkt 1 ska den centrala förvaltaren öppna ett konto för nationell administrativ plattform i unionsregistret eller informera den nationella administratören om att kontoansökan har avslagits om den nivå av säkerhet som garanteras av den nationella administrativa plattformen inte är tillräcklig i förhållande till de krav som anges i punkt 1.

3.   Den nationella administratören, som utsetts enligt artikel 8.1, ska agera som behörigt ombud för kontot för nationell administrativ plattform.

Artikel 15

Öppnande av ett mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter i unionsregistret

1.   En auktionsförrättare, ett clearingsystem eller ett avvecklingssystem enligt definitionen i förordning (EU) nr 1031/2010 eller en auktionsplattform som utsetts i enlighet med artikel 26 eller artikel 30 i den förordningen, kan lämna in en ansökan till den nationella administratören om att öppna ett mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter i unionsregistret. Den person som ansöker om kontot ska lämna de uppgifter som anges i bilaga IV.

2.   Den nationella administratören ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information enligt punkt 1 i denna artikel och enligt artikel 24 öppna mottagarkontot för auktionerade utsläppsrätter i unionsregistret eller informera den person som ansöker om kontot om att kontoansökan har avslagits i enlighet med artikel 22.

Artikel 16

Öppnande av verksamhetsutövardepåkonto i unionsregistret

1.   Den behöriga myndigheten eller verksamhetsutövaren ska inom 20 arbetsdagar från det att tillståndet för utsläpp av växthusgaser har trätt i kraft förse den nationella administratören med den information som anges i bilaga VI, och ska lämna ansökan till den nationella administratören om att öppna ett verksamhetsutövardepåkonto i unionsregistret.

2.   Den nationella administratören ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information enligt punkt 1 i denna artikel och enligt artikel 24 öppna ett verksamhetsutövardepåkonto för varje anläggning i unionsregistret eller informera sökanden om att kontoansökan har avslagits i enlighet med artikel 22.

Artikel 17

Öppnande av luftfartygsoperatörskonto i unionsregistret

1.   Den behöriga myndigheten eller luftfartygsoperatören ska inom 20 arbetsdagar från godkännandet av övervakningsplanen för en luftfartygsoperatör förse den nationella administratören med den information som anges i bilaga VII och ska lämna ansökan till den nationella administratören om att öppna ett luftfartygsoperatörskonto i unionsregistret.

2.   Varje luftfartygsoperatör ska ha ett luftfartygsoperatörskonto.

3.   Luftfartygsoperatörer som bedriver luftfartsverksamhet med sammanlagda årliga utsläpp under 25 000 ton koldioxidekvivalenter per år eller som utför mindre än 243 flygningar per period under tre på varandra följande fyramånadersperioder, kan bemyndiga en fysisk person eller en juridisk person att öppna ett luftfartygsoperatörskonto och att överlämna utsläppsrätter i enlighet med artikel 12.2a i direktiv 2003/87/EG för deras räkning. Ansvaret för fullgörandet ligger fortfarande kvar hos luftfartygsoperatören. När luftfartygsoperatören bemyndigar en fysisk eller juridisk person ska den se till att det inte förekommer intressekonflikter mellan den bemyndigade fysiska eller juridiska personen och behöriga myndigheter, nationella administratörer, kontrollörer eller andra organ som omfattas av bestämmelserna i direktiv 2003/87/EG och de rättsakter som antas för dess genomförande. I detta fall ska den bemyndigade fysiska eller juridiska personen tillhandahålla den information som krävs i enlighet med punkt 1.

4.   Den nationella administratören ska inom 40 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information enligt punkt 1 i denna artikel och enligt artikel 24 öppna ett luftfartygsoperatörskonto för varje luftfartygsoperatör i unionsregistret eller informera sökanden om att kontoansökan har avslagits i enlighet med artikel 22.

5.   Statusen för luftfartygsoperatörskonton ska ändras från spärrat till öppet efter notering av kontrollerade utsläpp enligt artikel 35.1-5 och ett fullgörandestatustal större än eller lika med noll, beräknat enligt artikel 37.1. Kontots status ska också ändras till öppet vid en tidigare tidpunkt mellan dagen för kontots öppnande och den dag då kontrollerade utsläpp tas upp i unionsregistret för första gången efter det att den nationella administratören mottagit en ansökan från kontoinnehavaren om att aktivera dennes konto för handel, förutsatt att denna ansökan minst omfattar de uppgifter krävs enligt de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 105.

Artikel 18

Öppnande av persondepåkonto och handelskonto i unionsregistret

1.   Sökanden ska lämna sin ansökan om att öppna ett persondepåkonto eller handelskonto i unionsregistret till den nationella administratören. Sökanden ska lämna de uppgifter som den nationella administratören begär; informationen ska minst omfatta det som anges i bilaga IV.

2.   Den nationella administratörens medlemsstat kan som villkor för att öppna ett persondepåkonto eller handelskonto kräva att sökanden har permanent adress eller är registrerad i den berörda nationella administratörens medlemsstat.

3.   Den nationella administratörens medlemsstat kan som villkor för att öppna ett persondepåkonto eller handelskonto kräva att sökanden är registrerad för mervärdesskatt (moms) i den berörda nationella administratörens medlemsstat.

4.   Den nationella administratören ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information enligt punkt 1 i denna artikel och enligt artikel 24 öppna ett persondepåkonto eller handelskonto i unionsregistret eller informera sökanden om att kontoansökan har avslagits i enlighet med artikel 22.

Artikel 19

Öppnande av nationella depåkonton i unionsregistret

En medlemsstats behöriga myndighet ska ålägga den nationella administratören att öppna ett nationellt depåkonto i unionsregistret inom 20 dagar från mottagandet av den information som anges i bilaga III.

Artikel 20

Öppnande av konto för extern handelsplattform i unionsregistret

1.   Externa handelsplattformar kan ansöka om att öppna ett konto för extern handelsplattform i unionsregistret. Ansökan ska lämnas till den nationella administratören. Den person som ansöker om kontot ska lämna de uppgifter som den nationella administratören begär. Informationen ska minst omfatta det som anges i bilaga IV och uppgifter som visar att den externa handelsplattformen garanterar en säkerhet som är likvärdig med eller högre än den säkerhet som garanteras av unionsregistret enligt denna förordning och att den har infört säkerhetsarrangemang som ger minst samma skyddsnivå som den som krävs för godkännande av ett extra ombud i enlighet med artikel 23.3.

2.   De nationella administratörerna ska se till att externa handelsplattformar uppfyller de tekniska och säkerhetsmässiga krav som beskrivs i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 105.

3.   Den nationella administratören ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information enligt punkt 1 i denna artikel och enligt artikel 24 öppna ett konto för extern handelsplattform i unionsregistret eller informera den centrala förvaltaren eller den sökande om att kontoansökan har avslagits i enlighet med artikel 22. Den berörda nationella administratören ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om öppnandet av sådana konton.

4.   Ett extra behörigt ombuds godkännande enligt artikel 23.3 ska inte krävas för att inleda en transaktion när det gäller transaktioner som inleds av externa handelsplattformar.

Artikel 21

Öppnande av kontrollörskonton i unionsregistret

1.   Ansökan om att öppna kontrollörskonto i unionsregistret ska lämnas till den nationella administratören. Den person som ansöker om kontot ska lämna den information som den nationella administratören begär, inbegripet den information som anges i bilagorna III och V.

2.   Den nationella administratören ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information enligt punkt 1 i denna artikel och enligt artikel 24 öppna kontrollörskontot i unionsregistret eller informera sökanden om att kontoansökan har avslagits i enlighet med artikel 22.

Artikel 22

Avslag på ansökan om att öppna ett konto

1.   Den nationella administratören ska kontrollera att de uppgifter och handlingar som lämnats vid kontoansökan är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga.

2.   En nationell administratör kan avslå en ansökan om att öppna ett konto

a)

om de uppgifter och handlingar som lämnats är ofullständiga, inaktuella eller på annat sätt otillförlitliga eller felaktiga,

b)

om sökanden eller, om denne är en juridisk person, någon av den sökandes verksamhetsledare utreds eller under de senaste fem åren har fällts för bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett hjälpmedel,

c)

om den nationella administratören har rimliga skäl att anta att kontona kan komma att användas för bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott,

d)

av skäl som anges i nationell lagstiftning.

3.   Om den nationella administratören avslår en ansökan om att öppna ett konto kan sökanden lämna invändningar till den relevanta myndigheten enligt nationell lagstiftning, och myndigheten ska antingen ålägga den nationella administratören att öppna kontot eller vidhålla avslaget i ett motiverat beslut, om inte annat följer av proportionella krav i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.

Artikel 23

Behöriga ombud

1.   Varje konto, med undantag för kontrollörskontot, ska ha minst två behöriga ombud. Ett kontrollörskonto ska ha minst ett behörigt ombud. De behöriga ombuden ska inleda transaktioner och andra processer för kontoinnehavarens del.

2.   Utöver de behöriga ombud som anges i punkt 1 kan konton även ha behöriga ombud som har insyn på kontot men inte får inleda några transaktioner eller andra processer.

3.   Konton får ha ett eller flera extra behöriga ombud. Godkännande från ett extra behörigt ombud krävs utöver godkännandet från det behöriga ombudet för att inleda en transaktion, utom för

(a)

överföringar till ett konto som finns med på kontoinnehavarens lista över betrodda konton i unionsregistret,

(b)

transaktioner som inleds av externa handelsplattformar, vars konton öppnas i enlighet med artikel 20, och

(c)

inväxling av utsläppsrätter i enlighet med artikel 60, överlämnande av utsläppsrätter i enlighet med artikel 67, borttagning av utsläppsrätter enligt artikel 68 och annullering av Kyotoenheter enligt artikel 69, om inga extra behöriga ombud har nominerats. I så fall ska inledandet av transaktionen bekräftas av ett annat kontoombud.

4.   Kontoinnehavare får ange att deras konton ska kunna nås via en extern handelsplattform. Sådana kontoinnehavare ska utse en person som redan är behörigt ombud för en extern handelsplattform till behörigt ombud.

5.   Om ett behörigt ombud inte har tillträde till unionsregistret av tekniska eller andra skäl får den nationella administratören på begäran inleda transaktioner för det behöriga ombudets räkning, förutsatt att den nationella administratören tillåter en sådan begäran och att tillträdesrätten inte har stängts av i enlighet med denna förordning.

6.   Det kan också i specifikationerna för datainväxling och teknik finnas en angivelse om högsta antal behöriga ombud och extra behöriga ombud för varje enskild kontotyp.

7.   Behöriga ombud och extra behöriga ombud ska vara fysiska personer som har fyllt 18 år. Alla behöriga ombud och extra behöriga ombud för ett visst konto ska vara separata personer, men samma person kan vara behörigt ombud eller extra behörigt ombud för flera konton. Den nationella administratörens medlemsstat kan kräva att minst ett av de behöriga ombuden för ett konto ska ha permanent adress i den berörda nationella administratörens medlemsstat, utom när det gäller kontrollörskonton.

Artikel 24

Nominering och godkännande av behöriga ombud och extra behöriga ombud

1.   Vid ansökan om öppnande av konto ska sökanden nominera ett antal behöriga ombud och extra behöriga ombud i enlighet med artikel 23.

2.   Vid nominering av ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud ska kontoinnehavaren tillhandahålla den information som administratören kräver. Informationen ska minst omfatta det som anges i bilaga VIII.

3.   Inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information som krävs enligt punkt 2 ska den nationella administratören godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud, eller underrätta kontoinnehavaren om att den nominerade personen inte godkänns. Om utvärderingen av den nominerade personen kräver mer tid kan administratören förlänga tidsfristen med högst 20 extra arbetsdagar och underrätta kontoinnehavaren om detta.

4.   Den nationella administratören ska kontrollera att de uppgifter och handlingar som lämnats vid nomineringen av ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga.

5.   En nationell administratör kan besluta att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud

a)

om de uppgifter och handlingar som lämnats är ofullständiga, inaktuella eller på annat sätt otillförlitliga eller felaktiga,

b)

om det nominerade ombudet utreds eller under de senaste fem åren har fällts för bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument,

c)

av skäl som anges i nationell lagstiftning.

6.   Om den nationella administratören inte godkänner ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud kan kontoinnehavaren lämna invändningar till den relevanta myndigheten enligt nationell lag; myndigheten ska då antingen ålägga den nationella administratören att godkänna ombudet eller vidhålla avslaget i ett motiverat beslut, om inte annat följer av proportionella krav i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.

Artikel 25

Uppdatering av kontouppgifter och uppgifter om behöriga ombud

1.   Kontoinnehavarna ska inom tio arbetsdagar underrätta den nationella administratören om ändringar i de uppgifter som lämnats för öppnande av ett konto. Dessutom ska kontoinnehavarna senast den 31 december varje år bekräfta för den nationella administratören att uppgifterna för deras konto fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga.

2.   Luftfartygsoperatörer ska inom tio arbetsdagar underrätta administratören för sina konton om de har varit föremål för en sammanslagning av två eller flera luftfartygsoperatörer eller uppdelning i två eller flera luftfartygsoperatörer.

3.   Underrättelsen om ändringar ska styrkas med sådana uppgifter som den nationella administratören kräver i enlighet med detta avsnitt. Den nationella administratören ska inom 15 arbetsdagar från mottagandet av en sådan underrättelse och styrkande uppgifter godkänna de uppdaterade uppgifterna. Administratören kan besluta att inte uppdatera uppgifterna i enlighet med artikel 24.4 och 24.5. Kontoinnehavaren ska i så fall alltid underrättas om beslutet. Invändningar mot administratörens beslut kan lämnas till den behöriga myndigheten eller den relevanta myndigheten enligt nationell lagstiftning i enlighet med artikel 22.

4.   Den nationella administratören ska minst en gång vart tredje år kontrollera om de uppgifter som lämnades vid kontoansökan fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga och ska be kontoinnehavaren att meddela eventuella ändringar.

5.   En innehavare av ett verksamhetsutövardepåkonto får endast sälja eller avyttra sitt verksamhetsutövardepåkonto tillsammans med den anläggning som är kopplade till kontot.

6.   Kontoinnehavaren får inte sälja eller avyttra sitt kontoinnehav till en annan person, om inte annat följer av punkt 5.

7.   Ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud får inte överföra sin status som sådant ombud till en annan person.

8.   En kontoinnehavare kan begära att ett behörigt ombud stryks från ett konto. Den nationella administratören ska vid mottagandet av begäran stänga av det behöriga ombudets eller det extra behöriga ombudets tillträdesrätt. Administratören ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av begäran stryka det behöriga ombudet.

9.   En kontoinnehavare kan nominera nya behöriga ombud eller extra behöriga ombud i enlighet med artikel 24.

10.   Om den administrerande medlemsstaten för en luftfartygsoperatör ändras, genom det förfarande som beskrivs i artikel 18a i direktiv 2003/87/EG eller till följd av unionens utvidgning, ska den centrala förvaltaren ändra den nationella administratören för motsvarande luftfartygsoperatörskonto. Om administratören för ett luftfartygsoperatörskonto ändras, kan den nya administratören ålägga luftfartygsoperatören att lämna in de kontoöppningsuppgifter som krävs enligt artikel 17 och den information om behöriga ombud som krävs enligt artikel 24.

11.   Den medlemsstat som ansvarar för förvaltningen av ett konto får inte ändras, om inte annat följer av punkt 10.

Artikel 26

Lista över betrodda konton

1.   Det kan i unionsregistret upprättas en lista över betrodda mottagarkonton för auktionerade utsläppsrätter, depåkonton och handelskonton.

2.   Konton som innehas av samma kontoinnehavare ska automatiskt anges i listan över betrodda konton.

3.   Ändringar i listan över betrodda konton ska inledas och slutföras genom förfarandet i artikel 39 för överföringar som anges i avdelning II kapitel 2 avsnitt 6. Ändringen ska bekräftas av ett extra behörigt ombud eller, om inget extra behörigt ombud har nominerats, av ett annat behörigt ombud. Den frist som anges i artikel 39.3 ska inte tillämpas för borttagning av konton från listan över betrodda konton; för alla andra ändringar av listan över betrodda konton ska fördröjningen vara sju dagar.

Avsnitt 3

Avslutande av konton

Artikel 27

Avslutande av konton

Inom tio arbetsdagar från mottagandet av en begäran från innehavaren av ett annat konto än dem som anges i artiklarna 28, 29, 30 och 31 ska administratören avsluta kontot i fråga, om inte annat följer av artikel 32.1.

Artikel 28

Avslutande av verksamhetsutövardepåkonton

1.   Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar underrätta den nationella administratören om ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser har upphävts eller dragits in eller om den får kännedom om att en anläggning har stängts. Den nationella administratören ska inom tio arbetsdagar från underrättelsen föra in aktuellt datum i unionsregistret.

2.   Den nationella administratören kan avsluta ett verksamhetsutövardepåkonto senast den 30 juni året efter det år då anläggningen stängde, eller tillståndet för utsläpp av växthusgaser upphävdes eller drogs in, om anläggningen i fråga har överlämnat en mängd utsläppsrätter som minst motsvarar de kontrollerade utsläppen och den inte är undantagen enligt artikel 27 i direktiv 2003/87/EG.

Artikel 29

Avslutande av luftfartygsoperatörskonton

Den nationella administratören ska avsluta ett depåkonto för luftfartygsoperatörer endast om den har ålagts detta av den behöriga myndigheten till följd av att den behöriga myndigheten har fått kännedom om att luftfartygsoperatören har gått samman med en annan luftfartygsoperatör eller om luftfartygsoperatören har upphört med all verksamhet som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG, antingen genom underrättelse från kontoinnehavaren eller genom andra underlag.

Artikel 30

Avslutande av kontrollörskonton

1.   Inom tio arbetsdagar från mottagandet av en begäran från en kontrollör om att avsluta dennes kontrollörskonto, ska den nationella administratören avsluta kontot i fråga.

2.   Den behöriga myndigheten kan också ålägga den nationella administratören att avsluta ett kontrollörskonto om någon av följande omständigheter föreligger:

a)

Kontrollörens ackreditering har löpt ut eller dragits tillbaka.

b)

Kontrollören har upphört med sin verksamhet.

Artikel 31

Avslutande av fullgörandekontona enligt ansvarsfördelningsbeslutet

1.   Den centrala förvaltaren ska avsluta ett fullgörandekonto enligt ansvarsfördelningsbeslutet tidigast en månad efter fastställandet av fullgörandestatustalet för det kontot i enlighet med artikel 79 och senast den 21 december, samt efter anmälan i förväg till kontoinnehavaren.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret genomför en överföring enligt artikel 81 till relevant KP-återlösenskonto av alla utnyttjade internationella reduktionsenheter, tCER och lCER.

3.   När direkt överföring till relevant KP-återlösenskonto är förbjudet enligt de transaktionsregler som gäller för den internationella transaktionsförteckningen enligt Kyotoprotokollet, ska de internationella reduktionsenheterna och de tCER och lCER som har använts för fullgörande överföras först till ett särskilt depåkonto som öppnats för detta ändamål av den nationella administratören.

4.   Vid avslutet av fullgörandekontot ska den centrala förvaltaren se till att unionsregistret överför de AEA som återstår på fullgörandekontot till kontot för borttagning.

Artikel 32

Överskott på konton som ska avslutas

1.   Om ett konto som administratören ska avsluta i enlighet med artiklarna 27, 28 och 29 visar ett överskott i fråga om utsläppsrätter eller Kyotoenheter, ska administratören uppmana kontoinnehavaren att anvisa ett annat konto till vilket utsläppsrätterna eller Kyotoenheterna kan överföras. Om kontoinnehavaren inte har besvarat administratörens uppmaning inom 40 arbetsdagar ska administratören överföra utsläppsrätterna och Kyotoenheterna till sitt nationella depåkonto.

2.   Om det finns ett överskott av utsläppsrätter eller Kyotoenheter på ett konto vars tillträdesrätt har stängts av enligt artikel 34 kan den behöriga myndigheten kräva att dessa utsläppsrätter och Kyotoenheter omedelbart överförs till relevant nationellt konto.

Artikel 33

Avslutande av konton och strykning av behöriga ombud på administratörens initiativ

1.   Om de omständigheter som föranleder avstängning av tillträdesrätt till konton enligt artikel 34 trots upprepade underrättelser inte rättas till inom en rimlig period, kan den behöriga myndigheten uppmana den nationella administratören att avsluta de konton vars tillträdesrätt har stängts av, eller ställa statusen till spärrat om det rör sig om verksamhetsutövardepåkonton eller luftfartygsoperatörskonton, fram till dess att den behöriga myndigheten slår fast att de omständigheter som föranledde avstängningen inte längre föreligger.

2.   Om saldot på ett persondepåkonto eller handelskonto är noll och inga transaktioner har registrerats under en ettårsperiod, kan den nationella administratören underrätta kontoinnehavaren om att kontot kommer att avslutas inom 40 arbetsdagar, om den nationella administratören inte dessförinnan får en begäran om att kontot ska vara kvar. Om det inte kommer in någon sådan begäran från kontoinnehavaren kan den nationella administratören avsluta kontot.

3.   Den nationella administratören ska avsluta ett verksamhetsutövardepåkonto på begäran av den behöriga myndigheten om det inte finns några rimliga förväntningar på att ytterligare utsläppsrätter kommer att överlämnas.

4.   Den nationella administratören kan stryka ett behörigt ombud eller ett extra behörigt ombud om administratören anser att det behöriga ombudet eller det extra behöriga ombudet inte borde ha godkänts enligt artikel 24.3, och särskilt om administratören upptäcker att de handlingar och id-uppgifter som lämnats vid nomineringen är ofullständiga, inaktuella eller på annat sätt otillförlitliga eller felaktiga.

5.   Kontoinnehavaren kan inom trettio kalenderdagar lämna invändningar till den enligt nationell lagstiftning behöriga myndigheten om att kontots status ändrats enligt punkt 1 eller att ett behörigt ombud eller ett extra behörigt ombud har strukits enligt punkt 4, och myndigheten ska antingen ålägga den nationella administratören att återställa kontot, det behöriga ombudet eller det extra behöriga ombudet, eller vidhålla ändringen av kontots status eller strykningen i ett motiverat beslut, om inte annat följer av proportionella krav i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.

Avsnitt 4

Avstängning av tillträdesrätt till konton

Artikel 34

Avstängning av tillträdesrätt till konton

1.   En administratör kan stänga av tillträdesrätten för ett behörigt ombud eller ett extra behörigt ombud till ett konto i registret eller till processer som det behöriga ombudet annars skulle ha tillträdesrätt till, om administratören har rimliga skäl att anta att det behöriga ombudet

(a)

har försökt få tillträde till konton eller processer som inte omfattas av behörigheten,

(b)

upprepade gånger har försökt få tillträde till konton eller processer med hjälp av ett felaktigt användarnamn och lösenord, eller

(c)

har försökt att äventyra säkerheten, tillgängligheten, integriteten eller sekretessen i unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning eller i de uppgifter som behandlas eller lagras där.

2.   En administratör kan stänga av tillträdesrätten för alla behöriga ombud eller extra behöriga ombud till ett specifikt konto om någon av följande omständigheter föreligger:

a)

Kontoinnehavaren har avlidit utan rättslig efterträdare eller har upphört att existera som juridisk person.

b)

Kontoinnehavaren har inte betalat avgiften.

c)

Kontoinnehavaren har brutit mot de villkor som gäller för kontot.

d)

Kontoinnehavaren har inte godtagit de ändringar av villkoren som fastställts av den nationella administratören eller den centrala förvaltaren.

e)

Kontoinnehavaren har inte meddelat ändringar av kontouppgifter eller lämnat styrkande handlingar rörande ändringar av kontouppgifter eller styrkande handlingar för att uppfylla nya krav avseende kontouppgifter.

f)

Kontoinnehavaren har inte sett till att kontot har det minsta tillåtna antalet behöriga ombud.

g)

Kontoinnehavaren har inte uppfyllt medlemsstatens krav att ha ett behörigt ombud som har permanent adress i den nationella administratörens medlemsstat.

h)

Kontoinnehavaren har inte uppfyllt medlemsstatens krav att kontoinnehavaren ska ha permanent adress eller vara registrerad i kontoadministratörens medlemsstat.

3.   En administratör får stänga av tillträdesrätten till ett visst konto för alla behöriga ombud eller extra behöriga ombud liksom möjligheten att inleda processer från det kontot

a)

i högst fyra veckor om administratören har rimliga skäl att anta att kontot har använts eller kommer att användas för bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism, korruption eller andra allvarliga brott, eller

b)

på grundval av och i enlighet med bestämmelser i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte.

4.   Den nationella administratören kan stänga av tillträdesrätten till ett konto om administratören bedömer att kontoansökan borde ha avslagits i enlighet med artikel 22 eller att kontoinnehavaren inte längre uppfyller kraven för öppnande av kontot.

5.   Kontoadministratören ska omedelbart upphäva avstängningen när de omständigheter som ledde till avstängningen inte längre föreligger.

6.   Kontoinnehavaren kan inom trettio kalenderdagar lämna invändningar mot avstängningen av sin tillträdesrätt enligt punkterna 1 och 3 till den behöriga myndigheten eller den relevanta myndigheten enligt nationell lag. Myndigheten ska då antingen ålägga den nationella administratören att återställa tillträdesrätten eller vidhålla avstängningen i ett motiverat beslut, om inte annat följer av proportionella krav i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.

7.   Den behöriga myndigheten eller kommissionen kan också ålägga den nationella administratören eller den centrala förvaltaren att genomföra en avstängning av något av de skäl som anges i punkterna 1, 2, 3 och 4.

8.   En nationell rättsvårdande myndighet i administratörens medlemsstat får också be administratören att genomföra en avstängning på grundval av och i enlighet med nationell lagstiftning.

9.   När tillträdesrätten till ett externt handelsplattformskonto har stängts av ska administratören också stänga av den externa handelsplattformens tillträdesrätt till användarkonton enligt artikel 23.4. När tillträdesrätten för behöriga ombud och extra behöriga ombud till ett externt handelsplattformskonto har stängts av ska administratören också stänga av den tillträdesrätt som en kontoinnehavare gett ombuden via den externa handelsplattformen enligt artikel 23.4.

10.   När en innehavare av ett verksamhetsutövardepåkonto eller ett luftfartygsoperatörskonto på grund av avstängning enligt denna artikel är förhindrad att genomföra överlämnande under de tio arbetsdagar som föregår den tidsfrist för överlämnande som anges i artikel 12.2a och 12.3 i direktiv 2003/87/EG, ska den nationella administratören på kontoinnehavarens begäran överlämna det antal utsläppsrätter som kontoinnehavaren anger.

AVDELNING II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR UNIONSREGISTRET FÖR EU:S UTSLÄPPSHANDELSSYSTEM

KAPITEL 1

Kontrollerade utsläpp och fullgörande

Artikel 35

Uppgifter om kontrollerade utsläpp för en anläggning eller en luftfartygsoperatör

1.   När så krävs enligt nationell lagstiftning ska varje verksamhetsutövare och luftfartygsoperatör välja en kontrollör ur förteckningen över kontrollörer som finns registrerade hos den nationella administratören. En verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör som också agerar som kontrollör får inte välja sig själv som kontrollör.

2.   Den nationella administratören, den behöriga myndigheten eller, efter beslut av den behöriga myndigheten, kontoinnehavaren eller kontrollören ska senast den 31 mars notera utsläppsuppgifter för det föregående året.

3.   De årliga utsläppsuppgifterna ska lämnas enligt den mall som finns i bilaga IX.

4.   När en verksamhetsutövares rapport om utsläppen från en anläggning under föregående år eller en luftfartygsoperatörs rapport om utsläppen från all luftfartsverksamhet under ett föregående år har godkänts efter en kontroll i enlighet med artikel 15.1 i direktiv 2003/87/EG, ska kontrollören eller den behöriga myndigheten godkänna de årliga kontrollerade utsläppen.

5.   Den nationella administratören ska markera de utsläpp som godkänts enligt punkt 4 såsom kontrollerade i unionsregistret av den nationella administratören eller den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten kan besluta att kontrollören, i stället för den nationella administratören, ska ha ansvaret för att markera utsläppen såsom kontrollerade i unionsregistret.

6.   Den behöriga myndigheten kan ålägga den nationella administratören att korrigera en anläggnings eller en luftfartygsoperatörs kontrollerade årsutsläpp, i syfte att säkerställa efterlevnad av artiklarna 14 och 15 i direktiv 2003/87/EG, genom att föra in de korrigerade kontrollerade eller beräknade utsläppen för anläggningen eller luftfartygsoperatören under ett visst år i unionsregistret.

7.   Om det den 1 maj varje år inte har noterats utsläppsuppgifter för föregående år i unionsregistret för en anläggning eller en luftfartygsoperatör eller om uppgifterna om de kontrollerade utsläppen har konstaterats vara felaktiga, ska ersättande uppskattningar som noteras i unionsregistret beräknas så nära som möjligt enligt artiklarna 14 och 15 i direktiv 2003/87/EG.

Artikel 36

Spärrande av konton på grund av försummelse att notera kontrollerade utsläpp

1.   Om föregående års kontrollerade årsutsläpp för en anläggning eller en luftfartygsoperatör inte har noterats i unionsregistret den 1 april varje år, ska den centrala förvaltaren se till att unionsregistret ställer statusen för verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens depåkonto till spärrat.

2.   När alla försenade noteringar av kontrollerade årsutsläpp för en anläggning eller luftfartygsoperatör har gjorts i unionsregistret ska den centrala förvaltaren se till att unionsregistret ställer statusen för kontot till öppet.

Artikel 37

Beräkning av fullgörandestatustalet

1.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret den 1 maj varje år anger fullgörandestatustalet för föregående år för varje anläggning och luftfartygsoperatör som har ett öppet eller spärrat depåkonto för verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatörer, genom att beräkna summan av alla utsläppsrätter som har överlämnats för perioden i fråga med avdrag för summan av alla kontrollerade utsläpp under perioden fram till och inklusive det aktuella året, plus en korrektionsfaktor.

2.   Den ovan nämnda korrektionsfaktorn ska vara noll om föregående periods sista års fullgörandestatustal var större än noll, men ska kvarstå som fullgörandestatustalet för föregående periods sista år om talet är mindre än eller lika med noll.

3.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret noterar fullgörandestatustalet för varje anläggning och luftfartygsoperatör för varje år.

KAPITEL 2

Transaktioner

Avsnitt 1

Allmänt

Artikel 38

Endast sådana transaktioner som uttryckligen anges för en kontotyp i denna förordning ska inledas för denna kontotyp.

Artikel 39

Överföringarnas utförande

1.   För alla transaktioner som anges i detta kapitel och som inte inleds av en extern handelsplattform ska unionsregistret kräva bekräftelse via ytterligare en kanal innan transaktionen kan inledas. En transaktion ska inte inledas förrän ett extra behörigt ombud eller i lämpliga fall ett annat kontoombud, vars godkännande krävs enligt artikel 23.3, har bekräftat transaktionen via ytterligare en kanal.

2.   För alla överföringar som anges i artikel 64 och avsnitt 8 i detta kapitel ska överföringen inledas omedelbart om den bekräftas måndag–fredag kl. 10.00–16.00 (medeleuropeisk tid), med undantag för allmänna helgdagar i de medlemsstater som beslutar att avbryta fristen enligt punkt 3.

En överföring som bekräftas vid en annan tidpunkt ska inledas samma dag måndag–fredag, med undantag för allmänna helgdagar enligt första stycket, kl. 10.00 medeleuropeisk tid, om den bekräftas före kl. 10.00 medeleuropeisk tid, eller följande dag måndag–fredag, med undantag för allmänna helgdagar enligt första stycket, kl. 10.00 medeleuropeisk tid, om den bekräftas efter kl. 16.00 medeleuropeisk tid.

3.   För alla överföringar av utsläppsrätter och Kyotoenheter som anges i artiklarna 64 och 65, och för alla överföringar som anges i artikel 66 till konton som inte anges på listan över betrodda konton för innehavaren av ett handelskonto, ska en fördröjning på 26 timmar tillämpas mellan det att överföringen inleds och det att underrättelsen om att överföringen kan slutföras skickas enligt artikel 104. Fördröjningen ska inte tillämpas lördagar och söndagar kl. 00.00–24.00 medeleuropeisk tid. Medlemsstaterna får också besluta att fördröjningen inte ska tillämpas kl. 00.00–24.00 medeleuropeisk tid på nationella allmänna helgdagar under ett visst år, förutsatt att det beslutet offentliggörs senast den 1 december föregående år.

4.   Om kontoombud misstänker att en överföring har inletts i bedrägligt syfte, kan kontoombudet senast två timmar före utgången av fördröjningen enligt punkt 3 begära att den nationella administratören eller om lämpligt den centrala förvaltaren häver överföringen på kontoombudets vägnar innan underrättelsen om att överföringen kan slutföras skickas. Kontoinnehavaren ska omedelbart efter begäran rapportera det misstänkta bedrägeriet till den behöriga nationella rättsvårdande myndigheten. Rapporten ska vidarebefordras till den nationella administratören eller om lämpligt den centrala förvaltaren inom sju dagar.

5.   När en överföring inleds enligt punkterna 1 och 2 ska en underrättelse skickas till alla kontoombud om den föreslagna överföringen.

Artikel 40

Utsläppsrätters natur och transaktioners slutförande

1.   En utsläppsrätt eller Kyotoenhet ska vara ett fungibelt, dematerialiserat instrument som kan handlas på marknaden.

2.   Utsläppsrätters och Kyotoenheters dematerialiserade natur ska innebära att uppgifterna i unionsregistret ska utgöra tillräckligt prima facie-bevis för äganderätten till en utsläppsrätt eller Kyotoenhet och för varje annat objekt för vilket denna förordning föreskriver eller godkänner notering i unionsregistret.

3.   Utsläppsrätters och Kyotoenheters fungibilitet ska innebära att varje skyldighet till återvinning eller återgång som kan uppstå för en utsläppsrätt eller Kyotoenhet enligt nationell lagstiftning endast ska gälla utsläppsrätten eller Kyotoenheten som typ.

Om inte annat följer av artikel 70 och den dataredovisningsprocess som anges i artikel 103, ska en transaktion bli slutgiltig och oåterkallelig när den har slutförts enligt artikel 104. Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella bestämmelser eller korrigeringsåtgärder enligt nationell lagstiftning som kan leda till ett krav eller uppdrag att genomföra en ny transaktion i unionsregistret, får ingen lag, bestämmelse, regel eller praxis beträffande ogiltigförklaring av kontrakt eller transaktioner medföra att en transaktion som har blivit slutgiltig och oåterkallelig enligt denna förordning förklaras ogiltig i registret.

Kontoinnehavare eller tredje parter ska inte hindras från att göra gällande någon rätt eller något krav till följd av den underliggande transaktionen, som de kan ha beträffande återvinning, återgång eller skadeersättning enligt lag, med avseende på en transaktion som har blivit slutgiltig i unionsregistret, exempelvis på grund av bedrägeri eller tekniskt fel, så länge detta inte leder till att transaktionen återkallas, upphävs eller förklaras ogiltig i unionsregistret.

4.   En köpare och innehavare av en utsläppsrätt eller Kyotoenhet som handlar i god tro ska erhålla äganderätt till en utsläppsrätt eller Kyotoenhet fri från varje brist i den överlåtande partens äganderätt.

Avsnitt 2

Utfärdande av utsläppsrätter

Artikel 41

Utfärdande av utsläppsrätter

1.   Den centrala förvaltaren kan, beroende på vad som är lämpligt, öppna ett konto för EU:s totala antal utsläppsrätter, ett konto för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart, ett konto för EU:s auktionering av utsläppsrätter, ett konto för EU:s auktionering av utsläppsrätter för luftfart, ett EU-konto för inväxling av reduktionsenheter och ett EU-konto för internationella reduktionsenheter, och ska upprätta eller annullera konton och utsläppsrätter i enlighet med kraven i unionens lagstiftning, bland annat i enlighet med artiklarna 3e.3, 9, 9a, 10a.8 och 11a i direktiv 2003/87/EG, artikel 10.1 i förordning (EU) nr 1031/2010 eller artikel 41.1 i förordning (EU) nr 920/2010.

2.   Kommissionen ska vid en eller flera lämpliga tidpunkter ålägga den centrala förvaltaren att utfärda ett antal allmänna utsläppsrätter som totalt sett motsvarar det antal som fastställs i enlighet med artikel 2.1 i kommissionens beslut 2010/670/EU (17) om eller för överföring till konton som upprättats för det ändamål som anges i artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG.

3.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret tilldelar varje utsläppsrätt en unikt serienummer vid utfärdandet.

Avsnitt 3

Kontoöverföringar före auktioner och fördelning

Artikel 42

Överföring av allmänna utsläppsrätter som ska fördelas genom auktion

1.   Den centrala förvaltaren ska, för den enligt förordning (EU) nr 1031/2010 utsedda auktionsförrättarens räkning, i god tid överföra allmänna utsläppsrätter från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter till kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter i en mängd som motsvarar de årliga volymer som fastställs enligt artikel 10 i den förordningen.

2.   Om anpassningar görs till de årliga volymerna i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 1031/2010 ska den centrala förvaltaren överföra motsvarande antal allmänna utsläppsrätter från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter till kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter eller från kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter till kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter.

Artikel 43

Överföring av allmänna utsläppsrätter som ska tilldelas gratis

Den centrala förvaltaren ska i god tid överföra allmänna utsläppsrätter från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter till EU:s konto för tilldelning i en mängd som motsvarar summan av de utsläppsrätter som tilldelas gratis enligt medlemsstaternas nationella fördelningstabeller.

Artikel 44

Överföring av allmänna utsläppsrätter till reserven för nya deltagare

1.   Den centrala förvaltaren ska i god tid överföra allmänna utsläppsrätter från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter till EU:s konto för reserven för nya deltagare i en mängd som motsvarar fem procent av den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter i unionen som fastställs i de beslut som antagits i enlighet med artiklarna 9 och 9a i direktiv 2003/87/EG minskat med det antal som ska utfärdas enligt artikel 41.2.

2.   Om den sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter i unionen utökas genom ett beslut som antagits i enlighet med artiklarna 9 och 9a i direktiv 2003/87/EG ska den centrala förvaltaren överföra ytterligare allmänna utsläppsrätter från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter till EU:s s konto för reserven för nya deltagare i en mängd som motsvarar fem procent av ökningen av den sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter i unionen.

3.   Om den sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter i unionen minskas genom ett beslut som antagits i enlighet med artiklarna 9 och 9a i direktiv 2003/87/EG ska den centrala förvaltaren ta bort allmänna utsläppsrätter från EU:s s konto för reserven för nya deltagare i en mängd som motsvarar fem procent av minskningen av den sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter i unionen.

4.   Vid tilldelning till nya deltagare eller vid tilldelning till nya deltagare efter en betydande kapacitetsökning i enlighet med artiklarna 19 och 20 i beslut 2011/278/EU ska den centrala förvaltaren överföra den slutliga kvantitet utsläppsrätter som gratis tilldelas verksamhetsutövaren för hela handelsperioden och som noteras i EU:s transaktionsförteckning i enlighet med artikel 51.2 i den här förordningen från EU:s s konto för reserven för nya deltagare till EU:s konto för tilldelning.

Artikel 45

Överföring av utsläppsrätter för luftfart som ska fördelas genom auktion

1.   Den centrala förvaltaren ska, för den enligt förordning (EU) nr 1031/2010 utsedda auktionsförrättarens räkning, i god tid överföra utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart till kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter för luftfart i en mängd som motsvarar de årliga volymer som fastställs enligt artikel 12.1 i förordning (EU) nr 1031/2010.

2.   Om anpassningar görs av de årliga volymerna i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 1031/2010 ska den centrala förvaltaren överföra motsvarande mängd utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart till kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter för luftfart eller från kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter för luftfart till kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart.

Artikel 46

Överföring av utsläppsrätter för luftfart som ska tilldelas gratis

1.   Den centrala förvaltaren ska i god tid överföra utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart till kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart i en mängd som motsvarar antalet utsläppsrätter för luftfart för gratis tilldelning som fastställs i kommissionens beslut som antas på grundval av artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG.

2.   Om antalet utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis utökas genom ett beslut som antas i enlighet med artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG ska den centrala förvaltaren överföra ytterligare utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart till kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart i en mängd som motsvarar ökningen av antalet utsläppsrätter för luftfart som ska tilldelas gratis.

3.   Om antalet utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis minskas genom ett beslut som antas i enlighet med artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG ska den centrala förvaltaren ta bort utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart i en mängd som motsvarar minskningen av antalet utsläppsrätter för luftfart som ska tilldelas gratis.

Artikel 47

Överföring av utsläppsrätter för luftfart till den särskilda reserven

1.   Den centrala förvaltaren ska i god tid överföra utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart till EU:s konto för den särskilda reserven i en mängd som motsvarar antalet utsläppsrätter för luftfart i den särskilda reserven som fastställs i det beslut som antas i enlighet med artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG.

2.   Om antalet utsläppsrätter för luftfart i den särskilda reserven utökas genom ett beslut som antas i enlighet med artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG ska den centrala förvaltaren överföra ytterligare utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart till EU:s konto för den särskilda reserven i en mängd som motsvarar ökningen av antalet utsläppsrätter i den särskilda reserven.

3.   Om antalet utsläppsrätter för luftfart i den särskilda reserven minskas genom ett beslut som antas på grundval av artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG ska den centrala förvaltaren ta bort utsläppsrätter för luftfart från EU:s konto för den särskilda reserven i en mängd som motsvarar minskningen av antalet utsläppsrätter i den särskilda reserven.

4.   Om utsläppsrätter fördelas ur den särskilda reserven i enlighet med artikel 3f i direktiv 2003/87/EG ska den slutliga mängden utsläppsrätter för luftfart som gratis tilldelas luftfartygsoperatören för hela handelsperioden och som noteras i EU:s transaktionsförteckning i enlighet med artikel 54.2 i denna förordning automatiskt överföras från EU:s konto för den särskilda reserven till kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart.

Artikel 48

Överföring av allmänna utsläppsrätter till kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter

Vid slutet av varje handelsperiod ska den centrala förvaltaren överföra alla utsläppsrätter som återstår på EU:s konto för tilldelning och EU:s reservkonto för nya deltagare till kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter.

Artikel 49

Överföring av utsläppsrätter för luftfart till kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart

Vid slutet av varje handelsperiod ska den centrala förvaltaren överföra alla utsläppsrätter som återstår på EU:s konto för den särskilda reserven till kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart.

Artikel 50

Borttagning av utsläppsrätter för luftfart

Den centrala förvaltaren ska se till att alla utsläppsrätter som återstår på kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart vid slutet av varje handelsperiod överförs till unionens konto för borttagning av utsläppsrätter.

Avsnitt 4

Tilldelning till stationära anläggningar

Artikel 51

Införande av nationella fördelningstabeller i EU:s transaktionsförteckning

1.   Varje medlemsstat ska lämna sin nationella fördelningstabell för perioden 2013–2020 till kommissionen senast den 31 december 2012. Medlemsstaterna ska se till att de nationella fördelningstabellerna innehåller den information som anges i bilaga X.

2.   Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att föra in den nationella fördelningstabellen i EU:s transaktionsförteckning om den anser att den nationella fördelningstabellen är förenlig med direktiv 2003/87/EG, beslut 2011/278/EU och beslut som antas av kommissionen i enlighet med artikel 10c.6 i direktiv 2003/87/EG. I annat fall ska den avslå den nationella fördelningstabellen inom rimlig tid och utan dröjsmål informera den berörda medlemsstaten om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att en kommande tabell ska kunna godkännas. Den medlemsstaten ska lämna en korrigerad nationell fördelningstabell till kommissionen inom tre månader.

Artikel 52

Ändringar av nationella fördelningstabeller

1.   Den nationella administratören ska ändra den nationella fördelningstabellen i EU:s transaktionsförteckning om

a)

en anläggnings tillstånd har dragits in eller på annat sätt löpt ut,

b)

en anläggning har upphört med verksamheten,

c)

en anläggning har delats upp i två eller flera anläggningar,

d)

två eller flera anläggningar har sammanslagits till en enda anläggning.

2.   En medlemsstat ska underrätta kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell, i fråga om

a)

tilldelning till nya deltagare eller tilldelning till nya deltagare efter en betydande kapacitetsökning,

b)

delvis upphörande av verksamheter och betydande kapacitetsminskningar,

c)

gratis tilldelning enligt artikel 10c i direktiv 2003/87/EG som motiveras mot bakgrund av utvecklingen av de investeringar som har gjorts och rapporterats till kommissionen i enlighet med artikel 10c.1 i det direktivet,

d)

andra ändringar som inte avses i punkt 1.

Efter anmälan enligt första stycket ska kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att göra motsvarande ändringar av den nationella fördelningstabellen i EU:s transaktionsförteckning om den anser att ändringarna av den nationella fördelningstabellen är förenliga med direktiv 2003/87/EG, beslut 2011/278/EU och beslut som antas av kommissionen i enlighet med artikel 10c.6 i direktiv 2003/87/EG. I annat fall ska den avslå ändringarna inom rimlig tid och utan dröjsmål informera den berörda medlemsstaten om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att en kommande tabell ska kunna godkännas.

Artikel 53

Gratis tilldelning av allmänna utsläppsrätter

1.   Den nationella administratören ska för varje verksamhetsutövare, år och rättslig grund i bilaga X ange i den nationella fördelningstabellen om en anläggning bör tilldelas några utsläppsrätter för året i fråga.

2.   Från och med den 1 februari 2013 ska den centrala förvaltaren se till att unionsregistret överför allmänna utsläppsrätter automatiskt från EU:s konto för tilldelning av utsläppsrätter i enlighet med den relevanta nationella fördelningstabellen till relevant öppet eller spärrat verksamhetsutövardepåkonto, med beaktande av bestämmelserna om automatisk överföring, som anges i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 105.

3.   Om ett undantaget verksamhetsutövardepåkonto inte tar emot utsläppsrätter enligt punkt 2, ska dessa utsläppsrätter inte överföras till kontot även om kontots status senare ändras till öppet.

4.   Den centrala förvaltaren ska se till att en verksamhetsutövare kan göra överföringar för att återlämna överskjutande utsläppsrätter till EU:s konto för tilldelning om den centrala förvaltaren har gjort en ändring av en medlemsstats nationella fördelningstabell enligt artikel 52.2 för att korrigera för en övertilldelning av utsläppsrätter till den verksamhetsutövaren, och den behöriga myndigheten har begärt att verksamhetsutövaren ska återlämna dessa överskjutande utsläppsrätter.

Avsnitt 5

Tilldelning till luftfartygsoperatörer

Artikel 54

Införande av nationella fördelningstabeller för luftfart i EU:s transaktionsförteckning

1.   Varje medlemsstat ska lämna sin nationella fördelningstabell för luftfart för perioden 2013–2020 till kommissionen senast den 30 september 2012. Medlemsstaterna ska se till att de nationella fördelningstabellerna för luftfart innehåller den information som anges i bilaga XI.

2.   Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att föra in den nationella fördelningstabellen för luftfart i EU:s transaktionsförteckning om den anser att den nationella fördelningstabellen för luftfart är förenlig med direktiv 2003/87/EG, särskilt med den tilldelning av utsläppsrätter som medlemsstaterna beräknar och offentliggör i enlighet med artikel 3e.4 i det direktivet. I annat fall ska den avslå den nationella fördelningstabellen för luftfart inom rimlig tid, och utan dröjsmål informera den berörda medlemsstaten om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att en kommande tabell ska kunna godkännas. Den medlemsstaten ska lämna en korrigerad nationell fördelningstabell för luftfart till kommissionen inom tre månader.

Artikel 55

Ändringar av nationella fördelningstabeller för luftfart

1.   Den nationella administratören ska ändra den nationella fördelningstabellen för luftfart i EU:s transaktionsförteckning om

a)

en luftfartygsoperatör upphört med alla sina flygningar som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG,

b)

en luftfartygsoperatör har delats upp i två eller flera luftfartygsoperatörer,

c)

två eller flera luftfartygsoperatörer har sammanslagits till en enda luftfartygsoperatör.

2.   En medlemsstat ska underrätta kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för luftfart, i fråga om

a)

varje tilldelning av utsläppsrätter från den särskilda reserven i enlighet med artikel 3f i direktiv 2003/87/EG,

b)

varje justering som följer av att åtgärder har antagits i enlighet med artikel 25a i direktiv 2003/87/EG,

c)

andra ändringar som inte avses i punkt 1.

3.   Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att göra motsvarande ändringar av den nationella fördelningstabellen för luftfart i EU:s transaktionsförteckning om den anser att ändringen av den nationella fördelningstabellen för luftfart är förenlig med direktiv 2003/87/EG, särskilt med den tilldelning av utsläppsrätter som beräknas och offentliggörs i enlighet med artikel 3f.7 i det direktivet vid tilldelning av utsläppsrätter från den särskilda reserven. I annat fall ska den avslå ändringarna inom rimlig tid och utan dröjsmål informera medlemsstaten om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att en kommande tabell ska kunna godkännas.

4.   Om det görs en sammanslagning mellan luftfartygsoperatörer som administreras av olika medlemsstater, ska ändringen enligt punkt 1 c inledas av den nationella administratören för den luftfartygsoperatör vars tilldelning ska införlivas i en annan luftfartygsoperatörs tilldelning. Innan ändringen genomförs ska den godkännas av den nationella administratören för den luftfartygsoperatör i vars tilldelning den andra luftfartygsoperatörens tilldelning kommer att införlivas.

Artikel 56

Gratis tilldelning av utsläppsrätter för luftfart

1.   Den nationella administratören ska för varje luftfartygsoperatör och år ange i den nationella fördelningstabellen för luftfart om luftfartygsoperatören bör tilldelas några utsläppsrätter för året i fråga eller inte.

2.   Från och med den 1 februari 2013 ska den centrala förvaltaren se till att unionsregistret överför allmänna utsläppsrätter automatiskt från kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart till relevant öppet eller spärrat luftfartygsoperatörskonto i enlighet med den relevanta fördelningstabellen, med beaktande av bestämmelserna om automatisk överföring, som anges i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 105.

3.   Om ett undantaget luftfartygsoperatörskonto inte tar emot utsläppsrätter enligt punkt 2, ska dessa utsläppsrätter inte tilldelas kontot även om kontots status senare ändras till öppet.

Artikel 57

Återlämnande av utsläppsrätter för luftfart

När en ändring av den nationella fördelningstabellen för luftfart genomförs i enlighet med artikel 25a i direktiv 2003/87/EG efter överföringen av utsläppsrätter till luftfartygsoperatörskontona för ett visst år i enlighet med artikel 56 i denna förordning, ska den centrala förvaltaren verkställa varje överföring som krävs enligt åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 25a i direktiv 2003/87/EG.

Avsnitt 6

Användning av CER och ERU

Artikel 58

Innehav av internationella reduktionsenheter i unionsregistret

1.   Den centrala förvaltaren ska se till att CER och ERU från projekt i medlemsstaterna endast hålls på utsläppshandelssystemets konton i unionsregistret om deras utfärdande inte var förbjudet enligt artikel 11b i direktiv 2003/87/EG.

Den centrala förvaltaren ska se till att ERU som utfärdas för utsläppsminskningar som äger rum till och med den 31 december 2012 från projekt i medlemsstaterna och som omfattar verksamheter som inte finns upptagna i bilaga I till direktiv 2003/87/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009 (18), men som finns upptagna i bilaga I till direktiv 2003/87/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG (19), endast hålls på utsläppshandelssystemets (ETS) konton i unionsregistret om de har utfärdats före den 30 april 2013.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att ERU som utfärdas efter den 31 december 2012 för utsläppsminskningar som ägt rum till och med den 31 december 2012 och som rör projekt i tredjeländer utan juridiskt bindande kvantifierade utsläppsmål för 2013–2020 i enlighet med en ändring av Kyotoprotokollet enligt artikel 3.9 i protokollet, eller som inte har deponerat ett ratifikationsinstrument för en sådan ändring av Kyotoprotokollet endast hålls på utsläppshandelssystemets (ETS) konton i unionsregistret om det är fråga om utsläppsminskningar som kontrollerats i enlighet med det kontrollförfarande inom ramen för övervakningskommittén för gemensamt genomförande som anges i beslut 9/CMP.1 (enligt det så kallade spår 2-förfarandet) eller, om sådan kontroll inte är möjlig, om de har intygats som utfärdade för utsläppsminskningar som äger rum till och med den 31 december 2012 av en oberoende enhet som ackrediterats i enlighet med beslut 9/CMP.1.

3.   Den centrala förvaltaren ska ge de nationella administratörerna en förteckning över de konton i utsläppshandelssystemet som håller internationella reduktionsenheter som inte kan hållas i enlighet med punkterna 1 och 2 efter de datum som anges där. På grundval av denna förteckning ska den nationella administratören uppmana kontoinnehavaren att ange ett KP-konto till vilket sådana internationella reduktionsenheter ska överföras.

Om kontoinnehavaren inte har svarat på administratörens uppmaning inom 40 arbetsdagar, ska administratören överföra de internationella reduktionsenheterna till ett nationellt KP-konto.

Artikel 59

Införande av tabeller över rätt till internationella reduktionsenheter i EU:s transaktionsförteckning

1.   Varje medlemsstat ska anmäla sin tabell över rätt till internationella reduktionsenheter till kommissionen inom en månad efter antagandet av åtgärder i enlighet med artikel 11a.8 i direktiv 2003/87/EG. Medlemsstaterna ska se till att tabellen över rätt till internationella reduktionsenheter omfattar den sammanlagda ursprungliga rätten till reduktionsenheter för perioden 2008–2020 för varje verksamhetsutövare och luftfartygsoperatör samt den information som föreskrivs i bilaga XII.

2.   Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att föra in tabellen över rätt till internationella reduktionsenheter i EU:s transaktionsförteckning om den anser att tabellen är förenlig med direktiv 2003/87/EG och de bestämmelser som antagits enligt artikel 11a.8 i det direktivet. I annat fall ska kommissionen avslå tabellen över rätt till internationella reduktionsenheter inom rimlig tid, och utan dröjsmål informera medlemsstaten om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att en kommande tabell ska kunna godkännas. En medlemsstat ska lämna en korrigerad tabell över rätt till internationella reduktionsenheter till kommissionen inom en månad.

3.   En medlemsstat ska underrätta kommissionen om ändringar i tabellen över rätt till internationella reduktionsenheter, inbegripet tilldelning till nya deltagare. Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att göra motsvarande ändringar i tabellen över rätt till internationella reduktionsenheter som finns i EU:s transaktionsförteckning, om den anser att ändringarna av tabellen över rätt till internationella reduktionsenheter är förenliga med direktiv 2003/87/EG och med de bestämmelser som antagits enligt artikel 11a.8 i det direktivet. I annat fall ska kommissionen avslå ändringarna inom rimlig tid, och utan dröjsmål informera medlemsstaten om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att en kommande tabell ska kunna godkännas.

Artikel 60

Användning av internationella reduktionsenheter genom inväxling av utsläppsrätter

1.   En verksamhetsutövare kan begära inväxling av en internationell reduktionsenhet mot en allmän utsläppsrätt, i enlighet med artikel 11a.2 i direktiv 2003/87/EG till och med den 31 mars 2015 och i enlighet med artikel 11a.3 och 11a.4 i det direktivet till och med den 31 december 2020. Denna ska föreslå en överföring av internationella reduktionsenheter från relevant verksamhetsutövardepåkonto till EU-kontot för internationella reduktionsenheter för verksamhetsutövare i unionsregistret.

En luftfartygsoperatör får begära inväxling av en internationell reduktionsenhet mot en utsläppsrätt för luftfarten enligt artikel 11a.2 i direktiv 2003/87/EG till och med den 31 mars 2015 och enligt artikel 11a.3 och 11a.4 i det direktivet till och med den 31 december 2020. Luftfartygsoperatören ska föreslå en överföring av internationella reduktionsenheter från relevant luftfartygsoperatörskonto till EU-kontot för internationella reduktionsenheter för luftfartygsoperatörer i unionsregistret.

2.   På begäran ska den centrala förvaltaren se till att unionsregistret genomför en överföring av internationella reduktionsenheter till relevant EU-konto för internationella reduktionsenheter under förutsättning att

a)

överföringen är tillåten enligt det inledande kontots status,

b)

relevant tabell över rätt till internationella reduktionsenheter har noterats i EU:s transaktionsförteckning och verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören har en post i tabellen i enlighet med artikel 59,

c)

antalet enheter som föreslås i överföringen inte överstiger återstående rätt till reduktionsenheter enligt 61,

d)

alla enheter som föreslås i överföringen får användas i enlighet med artiklarna 11a och 11b i direktiv 2003/87/EG, artikel 58 i denna förordning samt sådana åtgärder som har vidtagits i enlighet med artikel 11a.9 i direktiv 2003/87/EG.

3.   Efter avslutad överföring enligt punkt 1 första stycket ska den centrala förvaltaren se till att unionsregistret skapar ett motsvarande antal allmänna utsläppsrätter på EU-kontot för inväxling av reduktionsenheter för verksamhetsutövare och, på relevant behörig myndighets vägnar, överför ett motsvarande antal allmänna utsläppsrätter till det verksamhetsutövardepåkonto från vilket överföringen inleddes.

Efter avslutad överföring enligt punkt 1 andra stycket ska den centrala förvaltaren se till att unionsregistret skapar ett motsvarande antal utsläppsrätter för luftfarten om så är lämpligt på EU-kontot för inväxling av reduktionsenheter för luftfartygsoperatör och, på relevant behörig myndighets vägnar, överför ett motsvarande antal utsläppsrätter för luftfarten till det luftfartygsoperatörskonto från vilket överföringen inleddes.

Artikel 61

Beräkning av återstående rätt till internationella reduktionsenheter

1.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret automatiskt fastställer återstående rätt till internationella reduktionsenheter för varje verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör genom att från den totala ursprungliga rätten till internationella reduktionsenheter enligt artikel 59 dra

a)

summan av alla CER och ERU som har överlämnats av en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör i enlighet med artikel 11a i direktiv 2003/87/EG, ändrat genom förordning (EG) nr 219/2009,

b)

summan av alla CER och ERU som överförts till EU-kontot för internationella reduktionsenheter i enlighet med artikel 60 i denna förordning.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret korrigerar den återstående rätten till internationella reduktionsenheter så att återkallanden enligt artikel 70 visas.

Avsnitt 7

Auktion

Artikel 62

Införande av auktionstabeller i EU:s transaktionsförteckning

1.   Den berörda auktionsplattformen ska inom en månad från det att en auktionskalender har fastställts och offentliggjorts i enlighet med artiklarna 11.1, 13.1, 13.2 eller 32.4 i förordning (EU) nr 1031/2010 förse kommissionen med motsvarande auktionstabell. Auktionsplattformen ska tillhandahålla två auktionstabeller för varje kalenderår från och med 2012, en för auktionering av allmänna utsläppsrätter och en för auktionering av utsläppsrätter för luftfart, och se till att auktionstabellerna omfattar den information som anges i bilaga XIII.

2.   Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att föra in auktionstabellen i EU:s transaktionsförteckning om den anser att auktionstabellen är förenlig med förordning (EU) nr 1031/2010. I annat fall ska den avslå auktionstabellen inom rimlig tid och utan dröjsmål informera auktionsplattformen om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att en kommande tabell ska kunna godkännas. Auktionsplattformen ska lämna en korrigerad auktionstabell till kommissionen inom tre månader.

Artikel 63

Ändringar av auktionstabellerna

1.   Den berörda auktionsplattformen ska omedelbart underrätta kommissionen om eventuella nödvändiga ändringar av auktionstabellen.

2.   Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att föra in den korrigerade auktionstabellen i EU:s transaktionsförteckning om den anser att den korrigerade auktionstabellen är förenlig med förordning (EU) nr 1031/2010. I annat fall ska den avslå ändringarna inom rimlig tid och utan dröjsmål informera auktionsplattformen om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att en kommande tabell ska kunna godkännas.

3.   Kommissionen kan ålägga den centrala förvaltaren att stänga av överföringen av utsläppsrätter enligt angivelserna i en auktionstabell om den får kännedom om en nödvändig ändring av auktionstabellen som auktionsplattformen inte har meddelat.

Artikel 64

Auktionering av utsläppsrätter

1.   Kommissionen ska i god tid ålägga den centrala förvaltaren att på begäran av den berörda auktionsförrättaren, som förordnats i enlighet med förordning (EU) nr 1031/2010, överföra allmänna utsläppsrätter från kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter och/eller utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter för luftfart till aktuellt mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter i enlighet med auktionstabellerna. För utsläppsrätter som utfärdas för att auktioneras ut enligt artikel 10.1 i förordning (EU) nr 1031/2010 ska kommissionen i god tid ålägga den centrala förvaltaren att överföra utsläppsrätter på begäran av den berörda auktionsförrättaren från det konto där utsläppsrätterna utfärdades till det konto som upprättats för att ta emot de auktionerade utsläppsrätterna i enlighet med den berörda auktionstabellen. Tillhandahållandet av auktionstabellen enligt artikel 62 ska utgöra begäran.

2.   Innehavaren av det aktuella mottagarkontot för auktionerade utsläppsrätter ska se till att de auktionerade utsläppsrätterna överförs till den vinnande budgivaren eller senare rättsinnehavare i enlighet med förordning (EU) nr 1031/2010.

3.   I enlighet med förordning (EU) nr 1031/2010 kan det behöriga ombudet för ett mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter åläggas att överföra alla utsläppsrätter som inte levererades från mottagarkontot för auktionerade utsläppsrätter till kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter.

Avsnitt 8

Handel

Article 65

Överföring av utsläppsrätter eller Kyotoenheter på begäran av innehavaren av ett depåkonto

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska den centrala förvaltaren, på begäran av en innehavare av ett depåkonto, se till att unionsregistret genomför en överföring av utsläppsrätter eller Kyotoenheter till något annat konto såvida överföringen inte hindras av det inledande kontots status.

2.   Verksamhetsutövardepåkonton, luftfartygsoperatörskonton och persondepåkonton får endast överföra utsläppsrätter eller Kyotoenheter till ett konto som finns med på listan över betrodda konton som upprättats enligt artikel 26, med undantag av följande:

(a)

Inväxling av internationella reduktionsenheter i enlighet med artikel 60.

(b)

Överlämnande av utsläppsrätter i enlighet med artikel 67.

(c)

Borttagning av utsläppsrätter i enlighet med artikel 68.

(d)

Annullering av Kyotoenheter i enlighet med artikel 69.

Artikel 66

Överföring av utsläppsrätter eller Kyotoenheter på begäran av innehavaren av ett handelskonto

Den centrala förvaltaren ska på begäran av en innehavare av ett handelskonto se till att unionsregistret överför utsläppsrätter eller Kyotoenheter till ett depåkonto eller handelskonto i unionsregistret såvida överföringen inte hindras av det inledande kontots status.

Avsnitt 9

Överlämnande av utsläppsrätter

Artikel 67

Överlämnande av utsläppsrätter

1.   En verksamhetsutövare eller en luftfartygsoperatör ska överlämna utsläppsrätter genom att lämna förslag till unionsregistret om att

a)

överföra angivet antal utsläppsrätter som utfärdats för att uppfylla kraven under samma handelsperiod från relevant verksamhetsutövardepåkonto eller luftfartygsoperatörskonto till unionens konto för borttagning av utsläppsrätter,

b)

notera antalet och typen av överförda utsläppsrätter såsom överlämnade för utsläppen från verksamhetsutövarens anläggning eller utsläppen från luftfartygsoperatörens verksamhet under den aktuella perioden.

2.   Utsläppsrätter för luftfart får endast överlämnas av luftfartygsoperatörer.

3.   En överlämnad utsläppsrätt får inte överlämnas på nytt.

Avsnitt 10

Borttagning av utsläppsrätter och annullering av Kyotoenheter

Artikel 68

Borttagning av utsläppsrätter

1.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret genomför kontoinnehavares begäran enligt artikel 12.4 i direktiv 2003/87/EG om att ta bort utsläppsrätter som hålls på kontoinnehavarnas konton genom att

a)

överföra angivet antal utsläppsrätter från kontot i fråga till unionens konto för borttagning av utsläppsrätter,

b)

notera antalet överförda utsläppsrätter såsom borttagna för året i fråga.

2.   Borttagna utsläppsrätter ska inte noteras såsom överlämnade för utsläpp.

Artikel 69

Annullering av Kyotoenheter

Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret genomför kontoinnehavares begäran enligt artikel 12.4 i direktiv 2003/87/EG om att annullera Kyotoenheter som hålls på kontoinnehavarnas konton, genom att överföra angiven typ av och angivet antal Kyotoenheter från relevant konto till annulleringskontot i kontoadministratörens KP-register eller annulleringskontot i unionsregistret.

Avdelning 11

Återkallande av Transaktioner

Artikel 70

Återkallande av slutgiltigt godkända processer som har inletts felaktigt

1.   Om en kontoinnehavare eller en nationell administratör som agerar på kontoinnehavarens vägnar oavsiktligt eller felaktigt inleder en av de transaktioner som avses i punkt 2, kan kontoinnehavaren genom en skriftlig begäran föreslå att kontoadministratören återkallar den slutförda transaktionen. Begäran ska vara korrekt undertecknad av kontoinnehavarens behöriga ombud, som ska vara behörigt eller behöriga att inleda den typ av transaktion som ska återkallas, och begäran ska postas inom fem arbetsdagar från det slutgiltiga slutförandet av processen. Begäran ska innehålla en förklaring om att transaktionen inletts felaktigt eller oavsiktligt.

2.   En kontoinnehavare kan föreslå återkallande av följande transaktioner:

a)

Överlämnande av utsläppsrätter.

b)

Borttagning av utsläppsrätter.

c)

Inväxling av internationella reduktionsenheter.

3.   Om kontots administratör konstaterar att begäran uppfyller villkoren enligt punkt 1 och instämmer i begäran, kan administratören föreslå att transaktionen återkallas i unionsregistret.

4.   Om en nationell administratör oavsiktligt eller felaktigt inleder en av de transaktioner som avses i punkt 5, kan den genom en skriftlig begäran föreslå att den centrala förvaltaren återkallar den slutförda transaktionen. Begäran ska innehålla en förklaring om att transaktionen inletts felaktigt eller oavsiktligt.

5.   Nationella administratörer kan föreslå återkallande av följande transaktioner:

a)

Tilldelning av allmänna utsläppsrätter.

b)

Tilldelning av utsläppsrätter för luftfart.

6.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret godtar förslaget till återkallande enligt punkterna 1 och 4, spärrar de enheter som ska överföras genom återkallandet och vidarebefordrar förslaget till den centrala förvaltaren, förutsatt att alla av följande villkor är uppfyllda:

a)

En transaktion för överlämnande eller borttagning av utsläppsrätter som ska återkallas har slutförts mindre än 30 arbetsdagar före kontoadministratörens förslag enligt punkt 3.

b)

Återkallandet leder inte till att en verksamhetsutövare inte uppfyller kraven på fullgörande för ett tidigare år.

c)

Mottagarkontot för den transaktion som ska återkallas innehåller fortfarande den mängd enheter och av den typ som gäller för den transaktion som ska återkallas.

d)

Tilldelningen av allmänna utsläppsrätter som ska återkallas har genomförts efter att anläggningens tillstånd löpte ut.

7.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret genomför återkallandet med enheter av samma enhetstyp som finns på mottagarkontot för den transaktion som återkallas.

KAPITEL 3

Kopplingar till andra system för handel med utsläppsrätter

Artikel 71

Samordningsarrangemang

Den centrala förvaltaren kan skapa konton och processer och genomföra transaktioner och andra operationer när så är lämpligt för att genomföra arrangemang enligt artikel 25.1b i direktiv 2003/87/EG.

AVDELNING 3

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR KP-REGISTER

Artikel 72

Öppnande av persondepåkonto i KP-register

Sökanden ska lämna sin ansökan om att öppna ett persondepåkonto i ett KP-register till den nationella administratören. Sökanden ska lämna samma uppgifter som begärs av den nationella administratören i enlighet med artikel 18.

Artikel 73

Överföringarnas utförande

För alla överföringar från konton i KP-register ska artiklarna 38, 39, 65 och 66 gälla.

AVDELNING 4

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR REDOVISNING AV TRANSAKTIONER ENLIGT BESLUT nr 406/2009

Artikel 74

Utfärdande av AEAs

1.   I början av fullgörandeperioden ska den centrala förvaltaren på kontot för EU:s totala antal årliga utsläppsenheter (AEAs) utfärda ett antal AEAs som motsvarar summan av alla medlemsstaternas AEAs under samtliga år i fullgörandeperioden i enlighet med de beslut som antas i enlighet med artikel 3.2 och artikel 10 i beslut nr 406/2009/EG.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret ger varje AEAs en unik identifieringskod vid utfärdandet.

Artikel 75

Årliga utsläppsenheter (AEAs)

Syftet med AEAs ska vara att se till att medlemsstaterna kan uppnå sina mål för begränsning av växthusgasutsläpp enligt artikel 3 i beslut nr 406/2009 och AEAs ska endast kunna överföras på de villkor som anges i artikel 3.3, 3.4 och 3.5 i det beslutet.

Artikel 76

Överföring av AEAs till de olika fullgörandekontona

I början av fullgörandeperioden ska den centrala förvaltaren överföra ett antal AEAs som motsvarar de enskilda medlemsstaternas AEAs för vart och ett av de år som ingår i fullgörandeperioden i enlighet med de beslut som antas i enlighet med artikel 3.2 och artikel 10 i beslut nr 406/2009/EG, från kontot för EU:s totala antal årliga utsläppsenheter (AEAs) till de relevanta fullgörandekontona.

Artikel 77

Införande av relevanta uppgifter om växthusgasutsläpp

1.   När relevanta uppgifter om växthusgasutsläpp under ett visst år av fullgörandeperioden finns tillgängliga avseende de flesta medlemsstaterna ska den centrala förvaltaren, i varje medlemsstats (ESD) fullgörandekonto för ett givet fullgörandeår, föra in uppgifter om medlemsstatens sammanlagda kvantitet växthusgasutsläpp uttryckt i ton koldioxidekvivalenter.

2.   Den centrala förvaltaren ska också ange summan av de relevanta uppgifterna om växthusgasutsläpp för alla medlemsstater under ett givet år på kontot för EU:s totala antal årliga utsläppsenheter (AEAs).

Artikel 78

Beräkning av saldot på fullgörandekontot

1.   När de relevanta uppgifterna om växthusgasutsläpp förs in i enlighet med artikel 77 ska den centrala förvaltaren se till att unionsregistret beräknar saldot för respektive fullgörandekonto genom att den sammanlagda kvantiteten växthusgasutsläpp uttryckt i ton koldioxidekvivalenter på respektive fullgörandekonto subtraheras från summan av alla AEAs på samma fullgörandekonto.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret visar saldot för vart och ett av fullgörandekontona.

Artikel 79

Fastställande av fullgörandestatustalet

1.   När de relevanta uppgifterna om växthusgasutsläpp har förts in i enlighet med artikel 77 och efter utgången av period enligt unionslagstiftningen som fastställs för att tillåta flexibilitet i enlighet med artiklarna 3 och 5 i beslut 406/2009/EG ska den centrala förvaltaren se till att unionsregistret fastställer fullgörandestatustalet för varje fullgörandekonto genom att beräkna summan av alla AEAss, internationella reduktionsenheter, tCER och lCER minus den totala kvantiteten växthusgasutsläpp utryckt som ton koldioxidekvivalenter på samma fullgörandekonto.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret registrar fullgörandestatustalet för varje fullgörandekonto.

Artikel 80

Tillämpning av artikel 7.1 a och c i beslut nr 406/2009/EG

1.   Om det fullgörandestatustal som fastställs i enlighet med artikel 79 är negativt, ska den centrala förvaltaren se till att unionsregistret för över den överskjutande mängden växthusgasutsläpp uttryckt som ton koldioxidekvivalenter, multiplicerat med den faktor som anges i artikel 7.1 a i beslut nr 406/2009/EG, från medlemsstatens fullgörandekonto för det aktuella året till medlemsstatens fullgörandekonto för det efterföljande året.

2.   Den centrala förvaltaren ska också spärra den berörda medlemsstatens fullgörandekonton för de år som återstår av fullgörandeperioden.

3.   Den centrala förvaltaren ska ändra fullgörandekontots status från spärrat till öppet för alla återstående år av fullgörandeperioden från och med det år då det fullgörandestatustal som fastställs enligt artikel 79 visar överensstämmelse.

Artikel 81

Användning av internationella reduktionsenheter, tCER och lCER

Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret, på begäran av en medlemsstat, gör en överföring av internationella reduktionsenheter, tCER och lCER till medlemsstatens fullgörandekonto för ett visst år av fullgörandeperioden. En sådan överföring ska inte göras om

a)

medlemsstatens begäran inges innan saldot beräknas för fullgörandekontot eller efter det att fullgörandestatustalet för det aktuella året har fastställts, eller

b)

om de villkor som fastställs i artikel 5 i beslut nr 406/2009/EG inte uppfylls.

Artikel 82

Överföring av AEAs bakåt

Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret, på begäran av en medlemsstat, gör en överföring av AEAs till medlemsstatens fullgörandekonto för ett visst år från medlemsstatens fullgörandekonto för det efterföljande året av fullgörandeperioden. En sådan överföring ska inte göras om

a)

medlemsstatens begäran inges innan saldot beräknas för fullgörandekontot eller efter det att fullgörandestatustalet för det aktuella året har fastställts, eller

b)

det antal som är avsett att överföras överstiger 5 % av det efterföljande årets årliga utsläppstilldelning enligt artikel 3.2 i beslut nr 406/2009/EG, eller en högre procentandel om en större överföringsandel har beviljats av kommissionen i enlighet med i artikel 3.3 andra stycket i beslut nr 406/2009/EG.

Artikel 83

Överföring av AEAs framåt

Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret, på begäran av en medlemsstat, gör en överföring av AEAs från medlemsstatens fullgörandekonto för ett visst år av fullgörandeperioden till medlemsstatens fullgörandekonto för ett valfritt efterföljande år av fullgörandeperioden. En sådan överföring ska inte göras om

a)

medlemsstatens begäran inges innan saldot beräknas för fullgörandekontot för det aktuella året, eller

b)

det antal som är avsett att överföras överstiger det överskott på kontot som beräknas enligt artikel 78, eller

c)

statusen på det fullgörandekonto på vilket överföringen inleds inte tillåter överföringen.

Artikel 84

Överföring av outnyttjad rätt till reduktionsenheter

Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret, på begäran av en medlemsstat, gör en överföring av hela eller delar av outnyttjad rätt till reduktionsenheter från medlemsstatens fullgörandekonto för ett visst år av fullgörandeperioden till medlemsstatens fullgörandekonto för ett valfritt efterföljande år av fullgörandeperioden. En sådan överföring ska inte göras om överföringen inleds innan fullgörandestatusen för det aktuella året har fastställts.

Artikel 85

Överföring av upp till 5 % av en medlemsstats årliga utsläppstilldelning

Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret, på begäran av en medlemsstat, gör en överföring av AEAs från medlemsstatens fullgörandekonto för ett visst år till en annan medlemsstats fullgörandekonto. En sådan överföring ska inte göras om

a)

det antal som är avsett att överföras överstiger 5 % av den årliga utsläppstilldelningen det aktuella året, vilken fastställs i enlighet med artikel 3.2 i beslut nr 406/2009/EG, för den medlemsstat som initierar överföringen, eller 5 % av den återstående tilldelningen,

b)

medlemsstaten har begärt en överföring till ett fullgörandekonto för ett tidigare år än det aktuella året,

c)

statusen på det fullgörandekonto på vilket överföringen inleds inte tillåter överföringen.

Artikel 86

Överföringar efter det att saldot på fullgörandekontot beräknats

Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret, på begäran av en medlemsstat, gör en överföring av AEAs från medlemsstatens fullgörandekonto för ett visst år till en annan medlemsstats fullgörandekonto. En sådan överföring ska inte göras om

a)

medlemsstatens begäran inges innan saldot beräknas för kontot enligt artikel 78,

b)

det antal som är avsett att överföras överstiger det överskott på kontot som beräknas enligt artikel 78, eller

c)

statusen på det fullgörandekonto på vilket överföringen inleds inte tillåter överföringen.

Artikel 87

Överföring av upp till 3 % av rätt till reduktionsenheter

Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret, på begäran av en medlemsstat, gör en överföring av hela eller delar av rätten till reduktionsenheter från medlemsstatens fullgörandekonto för ett visst år till en annan medlemsstats fullgörandekonto. En sådan överföring ska inte göras om

a)

medlemsstatens begäran inges innan fullgörandestatusen har beräknats för det aktuella året,

b)

det antal som är avsett att överföras överstiger en medlemsstats årliga kvantitet motsvarande 3 % enligt artikel 5.6 i beslut nr 406/2009/EG efter avdrag för summan av internationella reduktionsenheter, tCER och lCER som hålls på fullgörandekontot vid den tidpunkt då fullgörandestatustalet fastställs i enlighet med artikel 79 i denna förordning, eller

c)

statusen på det fullgörandekonto på vilket överföringen inleds inte tillåter överföring.

Artikel 88

Anpassningar

1.   Vid anpassningar enligt artikel 10 i beslut nr 406/2009/EG eller vid andra ändringar av den summa som avses i artikel 74 i denna förordning som skulle leda till en ökning av en medlemsstats årliga utsläppstilldelning under fullgörandeperioden ska den centrala förvaltaren skapa motsvarande antal AEAs på kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter och överföra dessa till den berörda medlemsstatens relevanta fullgörandekonto.

2.   Vid anpassningar enligt artikel 10 i beslut nr 406/2009/EG eller vid andra ändringar av den summa som avses i artikel 74 i denna förordning som skulle leda till en minskning av en medlemsstats årliga utsläppstilldelning under fullgörandeperioden ska den centrala förvaltaren överföra motsvarande antal AEAs från den berörda medlemsstatens relevanta fullgörandekonto till kontot för borttagning av utsläppsrätter enligt ansvarsfördelningsbeslutet.

Artikel 89

Inväxling av tCER och lCER

1.   Om en tCER eller en lCER måste bli utbytt när den hålls i unionsregistret, ska den berörda medlemsstaten i enlighet med artikel 5.1 d i beslut nr 406/2009/EG begära överföring av en Kyotoenhet från sitt KP-register till relevant partsdepåkonto i unionsregistret.

2.   En utgången lCER ska inte beaktas vid fastställandet av fullgörandestatustalet enligt artikel 79.

Artikel 90

Genomförande och återkallande av överföringar

1.   För alla överföringar som anges i denna avdelning ska artiklarna 38, 39, 65 och 66 gälla.

2.   Felaktiga överföringar till fullgörandekonton kan återkallas på begäran av den nationella administratören. I sådana fall ska artikel 70.4, 70.6 och 70.7 gälla.

AVDELNING V

GEMENSAMMA TEKNISKA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1

Tekniska krav på registersystemet

Avsnitt 1

Tillgänglighet

Artikel 91

Tillgänglighet och tillförlitlighet i fråga om unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning

1.   Den centrala förvaltaren ska vidta alla rimliga åtgärder för att se till att

(a)

unionsregistret är tillgängligt för kontoombud och nationella administratörer dygnet runt sju dagar i veckan,

(b)

de kommunikationslänkar som avses i artikel 7 mellan unionsregistret, EU:s transaktionsförteckning och den internationella transaktionsförteckningen fungerar dygnet runt sju dagar i veckan,

(c)

det finns maskin- och programvara i reserv om ordinarie maskin- eller programvara inte skulle fungera,

(d)

unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning reagerar snabbt när kontoombud lämnar en begäran.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning bygger på stabila system och har förfaranden för dataskydd så att data och funktioner snabbt kan återställas i händelse av fel eller haveri i systemet.

3.   Den centrala förvaltaren ska begränsa driftsavbrotten i unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning till ett minimum.

Artikel 92

Hjälpcentraler

1.   De nationella administratörerna ska via nationella hjälpcentraler tillhandahålla hjälp och stöd för innehavarna av och ombuden för de konton som administratörerna administrerar i unionsregistret.

2.   Den centrala förvaltaren ska via en central hjälpcentral tillhandahålla stöd för de nationella administratörerna när dessa tillhandahåller stöd enligt punkt 1.

Avsnitt 2

Säkerhet och autentisering

Artikel 93

Autentisering av unionsregistret och nationella KP-register

1.   Identiteten för unionsregistret ska autentiseras av EU:s transaktionsförteckning enligt de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 105.

2.   Medlemsstaterna och unionen ska använda de digitala certifikat som utfärdas av klimatkonventionens sekretariat eller av detta utsedd enhet för att autentisera sina KP-register mot klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning för att etablera den kommunikationslänk som anges i artikel 7.

Artikel 94

Tillträde till konton i unionsregistret

1.   Kontoombuden ska ha tillträde till sina konton i unionsregistret genom den skyddade delen av unionsregistret. Den centrala förvaltaren ska se till att den skyddade delen av unionsregistrets webbplats kan nås via Internet. Unionsregistrets webbplats ska vara tillgänglig på unionens alla officiella språk.

2.   Efter det att ett plattformskonto öppnats enligt artikel 14.1 eller artikel 20.1 ska den centrala förvaltaren fastställa förbindelsemöjligheten mellan plattformen och unionsregistret. Den centrala förvaltaren ska se till att konton i unionsregistret, där tillträde via externa handelsplattformar enligt artikel 21.4 har aktiverats och ett behörigt ombud också är det behöriga ombudet för ett externt handelsplattformskonto, kan nås av den externa handelsplattformen som drivs av innehavaren av detta externa handelsplattformskonto.

3.   Kommunikationerna mellan behöriga ombud eller plattformar och det skyddade området i unionsregistret ska krypteras med beaktande av de säkerhetskrav som anges i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 105.

4.   Den centrala förvaltaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att ingen obehörig kan ta sig in i det skyddade området på unionsregistrets webbplats.

5.   Om identifieringsuppgifterna för ett behörigt ombud eller ett extra behörigt ombud inte längre är säkra, ska det behöriga ombudet eller det extra behöriga ombudet omedelbart stänga av tillträdesrätten till det berörda kontot, underrätta kontoadministratören om detta och begära nya identifieringsuppgifter.

Artikel 95

Autentisering och auktorisering av behöriga ombud i unionsregistret

1.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret, för varje behörigt ombud och extra behörigt ombud, utfärdar ett användarnamn och ett lösenord för autentisering vid tillträde till registret.

2.   Ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud ska endast ha tillträdesrätt till de konton i unionsregistret som autentiseringen omfattar, och ska endast kunna begära att sådana processer inleds som ombudet är auktoriserat för enligt artikel 23. Tillträde och begäran om inledande av processer ska ske via ett skyddat område på unionsregistrets webbplats.

3.   Utöver användarnamn och lösenord enligt punkt 1 ska sekundär autentisering göras för att ge behörigt ombud eller extra behörigt ombud tillgång till unionsregistret, i enlighet med de typer av mekanismer för sekundär autentisering som anges i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 105.

4.   Administratören för ett konto får förutsätta att en användare som har autentiserats av unionsregistret är det behöriga ombud eller extra behöriga ombud för vilket identifieringsuppgifterna har registrerats, utom om det behöriga ombudet eller extra behöriga ombudet underrättar kontots administratör om att identifieringsuppgifterna inte längre är säkra och därför ska ersättas.

5.   Det behöriga ombudet ska vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra att identifieringsuppgifterna förkommer, stjäls eller röjs. Om identifieringsuppgifterna förkommer, stjäls eller röjs ska det behöriga ombudet omedelbart anmäla det till den nationella administratören.

Artikel 96

Avstängning av all tillträdesrätt på grund av säkerhetsbrott eller säkerhetsrisker

1.   Kommissionen kan ålägga den centrala förvaltaren att stänga av tillträdesrätten till unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning eller någon del av dessa om den har skäl att misstänka att det föreligger säkerhetsbrott eller allvarliga säkerhetsrisker i unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning som hotar systemets integritet, inklusive de reservsystem som avses i artikel 91.

2.   Om det föreligger säkerhetsbrott eller säkerhetsrisker som kan leda till avstängning av tillträdesrätter ska en nationell administratör som får kännedom om bristerna eller riskerna snarast underrätta den centrala förvaltaren om hur detta kan påverka andra delar av unionsregistret. Den centrala förvaltaren ska underrätta alla nationella administratörer.

3.   En nationell administratör som får kännedom om en situation som innebär att alla tillträdesrätter till de konton som administratören förvaltar i enlighet med denna förordning måste stängas av ska i så god tid som möjligt i förväg underrätta den centrala förvaltaren och kontoinnehavarna om detta. Den centrala förvaltaren ska underrätta alla nationella administratörer så snart som möjligt.

4.   I den underrättelse som avses i punkt 3 ska anges hur långvarig avstängningen väntas bli, och underrättelsen ska presenteras på ett tydligt sätt på den offentliga delen av EU:s transaktionsförtecknings webbplats.

Artikel 97

Avstängning av tillträdesrätt till utsläppsrätter eller Kyotoenheter vid misstanke om bedrägeri

1.   En nationell administratör eller en nationell administratör som agerar på begäran av den behöriga myndigheten kan stänga av tillträdesrätten till utsläppsrätter eller Kyotoenheter i den del av unionsregistret som den administrerar

(a)

i högst fyra veckor om den misstänker att utsläppsrätterna eller Kyotoenheterna har ingått i en transaktion som utgör bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism, korruption eller andra allvarliga brott, eller

(b)

på grundval av och i enlighet med bestämmelser i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte.

2.   Kommissionen kan ålägga den centrala förvaltaren att stänga av tillträdesrätten till utsläppsrätter eller Kyotoenheter i unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning i högst fyra veckor om den misstänker att utsläppsrätterna eller Kyotoenheterna har ingått i en transaktion som utgör bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism, korruption eller andra allvarliga brott.

3.   Den nationella administratören eller kommissionen ska omedelbart informera den behöriga rättsvårdande myndigheten om avstängningen.

4.   En nationell rättsvårdande myndighet i den nationella administratörens medlemsstat kan också ålägga administratören att genomföra en avstängning på grundval av och i enlighet med nationell lag.

Artikel 98

Samarbete med behöriga myndigheter och anmälan om penningtvätt, finansiering av terrorism och brottslig verksamhet

1.   Den nationella administratören, samt dess verksamhetsledare och anställda, ska samarbeta fullt ut med de berörda behöriga myndigheterna för att införa tillfredsställande och lämpliga rutiner för att förebygga och förhindra transaktioner som har samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism.

2.   Den nationella administratören, samt dess verksamhetsledare och anställda, ska samarbeta fullt ut med den finansunderrättelseenhet som avses i artikel 21 i direktiv 2005/60/EG genom att snarast

(a)

på eget initiativ informera finansunderrättelseenheten när de känner till, misstänker eller har rimliga skäl att misstänka att det förekommer, har förekommit, eller gjorts försök till penningtvätt, finansiering av terrorism eller brottsliga handlingar,

(b)

på begäran ge finansunderrättelseenheten all nödvändig information enligt de förfaranden som inrättats genom tillämplig lagstiftning.

3.   Den information som avses i punkt 2 ska vidarebefordras till finansunderrättelseenheten i den nationella administratörens medlemsstat. I de nationella genomförandeåtgärderna för de bestämmelser och förfaranden för efterlevnadskontroll och kommunikation som avses i artikel 34.1 i direktiv 2005/60/EG ska det anges vilken eller vilka personer som är ansvariga för att vidarebefordra information enligt den här artikeln.

4.   Den nationella administratörens medlemsstat ska se till att den nationella administratören omfattas av de nationella genomförandeåtgärderna för artiklarna 26–29, 32, och 35 i direktiv 2005/60/EG.

Artikel 99

Avstängning av processer

1.   Kommissionen kan uppmana den centrala förvaltaren att tillfälligt stänga av EU:s transaktionsförtecknings godkännande av vissa eller alla processer som härrör från unionsregistret, om registret inte drivs och underhålls i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. Den ska omedelbart underrätta de berörda nationella administratörerna.

2.   Den centrala förvaltaren kan tillfälligt stänga av funktionerna för inledning eller godkännande av vissa eller alla processer i unionsregistret, i syfte att genomföra schemalagt eller akut underhåll i unionsregistret.

3.   En nationell administratör kan begära att kommissionen återställer en process som stängts av enligt punkt 1 om administratören bedömer att de omständigheter som föranledde avstängningen har blivit avhjälpta. Kommissionen ska i så fall uppmana den centrala förvaltaren att återställa processen i fråga. I annat fall ska den avslå begäran inom rimlig tid och utan dröjsmål informera den nationella administratören om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att en kommande begäran ska kunna godkännas.

Avsnitt 3

Automatisk kontroll, notering och slutförande av processer

Artikel 100

Automatisk kontroll av processer

1.   Alla processer ska uppfylla de allmänna informationstekniska krav som gäller för elektroniska meddelanden och som ska säkerställa att processerna i unionsregistret läses, kontrolleras och noteras på rätt sätt. Alla processer ska uppfylla de särskilda processrelaterade krav som anges i denna förordning.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att EU: s transaktionsförteckning utför automatiska kontroller med beaktande av de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 105 för alla processer i syfte att upptäcka avvikelser och diskrepanser som gör att en föreslagen process inte uppfyller kraven i direktiv 2003/87/EG, beslut nr 406/2009/EG och denna förordning.

Artikel 101

Upptäckta diskrepanser

1.   När det gäller processer som görs via den direkta kommunikationslänken mellan unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning enligt artikel 7.3 ska den centrala förvaltaren, om den senare upptäcker diskrepanser vid de automatiska kontrollerna enligt artikel 102,2 ska den centrala förvaltaren se till att EU:s transaktionsförteckning avslutar alla processer och meddelar detta till unionsregistret och administratören för de konton som berörs av de avslutade transaktionerna, genom returnering av en automatisk svarskod från kontrollen. Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret omedelbart underrättar berörda kontoinnehavare om att processen har avbrutits.

2.   När det gäller transaktioner som görs genom klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning enligt artikel 7.1 och klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning eller EU:s transaktionsförteckning upptäcker diskrepanser vid de automatiska kontrollerna enligt artikel 102,2 ska klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning avbryta alla berörda processer. Efter att klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning har avbrutit en transaktion ska den centrala förvaltaren se till att även EU:s transaktionsförteckning avbryter transaktionen. Klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning underrättar administratörerna för de berörda registren om att transaktionen har avbrutits genom att returnera en automatisk svarskod från kontrollen. Om unionsregistret är ett av de berörda registren ska den centrala förvaltaren se till att unionsregistret också underrättar administratören för de konton i unionsregistret som berörs av den avslutade transaktionen genom att returnera en automatisk svarskod från kontrollen. Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret omedelbart underrättar berörda kontoinnehavare om att processen har avbrutits.

Artikel 102

Diskrepanser upptäckta inom unionsregistret och nationella KP-register

1.   Den centrala förvaltaren och medlemsstaterna ska se till att unionsregistret och andra KP-register innehåller kontrollkoder för indata och utdata för att säkerställa korrekt tolkning av den information som utbyts under varje process. Kontrollkoderna ska beakta de koder som anges i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 105.

2.   Den centrala förvaltaren ska säkra att unionsregistret, före och under körningen av alla processer, genomför lämpliga automatiska kontroller för att säkerställa att diskrepanser upptäcks och felaktiga processer avbryts före de automatiska kontrollerna som görs av EU:s transaktionsförteckning.

Artikel 103

Dataredovisning – inkonsekvenser upptäckta av EU:s transaktionsförteckning

1.   Den centrala förvaltaren ska se till att EU:s transaktionsförteckning regelbundet inleder dataredovisning för att säkerställa att förteckningens noteringar för konton, innehav av Kyotoenheter och utsläppsrätter motsvarar noteringarna för dessa innehav i unionsregistret. Den centrala förvaltaren ska se till att EU:s transaktionsförteckning registrerar alla processer.

2.   Om en inkonsekvens upptäcks av EU:s transaktionsförteckning under den redovisning som avses i punkt 1 och inkonsekvensen innebär att informationen om konton, innehav av Kyotoenheter och utsläppsrätter i unionsregistret vid den periodiska redovisningsprocessen inte stämmer överens med informationen i EU:s transaktionsförteckning, ska den centrala förvaltaren säkerställa att EU:s transaktionsförteckning förhindrar att ytterligare processer kan slutföras med de konton, utsläppsrätter eller Kyotoenheter som berörs av inkonsekvensen. Den centrala förvaltaren ska se till att EU: s transaktionsförteckning omedelbart underrättar den centrala förvaltaren och administratörerna för berörda konton om alla inkonsekvenser.

Artikel 104

Slutgiltigt godkännande av processer

1.   Alla transaktioner som kommuniceras till klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning i enlighet med artikel 7.1 ska vara avslutade när klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning underrättar EU:s transaktionsförteckning om att processen är slutförd.

2.   Alla transaktioner och andra processer som kommuniceras till EU:s transaktionsförteckning i enlighet med artikel 7.3 ska vara avslutade när EU:s transaktionsförteckning underrättar unionsregistret om att processen är slutförd. Den centrala förvaltaren ska se till att EU:s transaktionsförteckning automatiskt avbryter slutförandet av en transaktion eller process om den inte har kunnat slutföras inom 24 timmar efter det att den kommunicerades.

3.   Dataredovisningsprocessen som avses i artikel 103.1 ska vara slutgiltigt godkänd när alla inkonsekvenser mellan informationen i unionsregistret och informationen i EU:s transaktionsförteckning för en viss tidpunkt och dag har korrigerats och dataredovisningsprocessen har inletts på nytt och slutförts för registret.

Avsnitt 4

Specifikationer och hantering av ändringar

Artikel 105

Specifikationer för datainväxling och teknik

1.   Kommissionen ska förse de nationella administratörerna med de specifikationer för datainväxling och teknik som behövs för inväxling mellan register och transaktionsförteckningar av information avseende identifieringskoder, koder för automatiska kontroller, svarskoder och krav på uppgiftslagring samt de testningsförfaranden och säkerhetskrav som krävs för att inleda datainväxlingt.

2.   Specifikationerna för datainväxling och teknik ska upprättas i samråd med administratörernas arbetsgrupp i kommittén för klimatförändringar och följa de funktionella och tekniska specifikationerna för datainväxlingsnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med beslut 12/CMP.1.

Artikel 106

Hantering av ändringar och versioner

Om det krävs en ny version av unionsregistrets programvara ska den centrala förvaltaren se till att de testningsförfaranden som anges i specifikationerna för datainväxling och teknik enligt artikel 105 har genomförts innan en kommunikationslänk inrättas och aktiveras mellan programvarans nya version och EU:s transaktionsförteckning eller klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning.

KAPITEL 2

Uppgiftslagring, rapporter, sekretess och avgifter

Artikel 107

Bearbetning av information och personuppgifter

1.   Den centrala förvaltaren och medlemsstaterna ska se till att unionsregistret, EU:s transaktionsförteckning och andra KP-register endast lagrar och bearbetar den information om konton, kontoinnehavare och kontoombud som avses i tabell III-I i bilaga III, tabell VI-I i bilaga VI, tabell VII-I i bilaga VII och tabell VIII-I i bilaga VIII.

2.   Inga uppgifter ur de särskilda kategorier av uppgifter som definieras i artikel 8 i direktiv 95/46/EG och i artikel 10 i förordning (EG) nr 45/2001 ska registreras i unionsregistret, EU:s transaktionsförteckning eller andra KP-register.

3.   Den centrala förvaltaren och medlemsstaterna ska se till att de enda personuppgifter som överförs till klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning är sådana som avser transaktioner där Kyotoenheter överförs.

Artikel 108

Uppgiftslagring

1.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret lagrar uppgifter om samtliga processer, förteckningsuppgifter och kontoinnehavare under fem år efter det att ett konto har avslutats.

2.   Den centrala förvaltaren och medlemsstaterna ska se till att unionsregistret och andra KP-register lagrar uppgifter rörande alla relevanta KP-processer, förteckningsuppgifter och innehavarna av KP-konton i 15 år efter avslutandet av kontot eller tills alla genomförandefrågor som uppkommer inom ramen för organ som inrättats enligt Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar har lösts, beroende på vilket som infaller sist.

3.   Den centrala förvaltaren ska se till att de nationella administratörerna kan få tillgång till, använda sökfunktioner och exportera alla uppgifter i unionsregistret som är kopplade till konton som de administrerar eller har administrerat.

Artikel 109

Rapportering

1.   Den centrala förvaltaren ska på EU:s transaktionsförtecknings webbplats på ett öppet och organiserat sätt tillhandahålla den information som anges i bilaga XIV för de mottagare som anges i den bilagan. Den centrala förvaltaren ska vidta alla rimliga åtgärder för att tillhandahålla den information som avses i bilaga XIV med den regelbundenhet som anges i bilaga XIV. Den centrala förvaltaren får inte lämna ut ytterligare information som finns i EU:s transaktionsförteckning eller unionsregistret utom om detta tillåts enligt artikel 110.

2.   De nationella administratörerna kan också på en allmänt tillgänglig webbplats och på ett öppet och organiserat sätt tillhandahålla den del av informationen som avses i bilaga XIV och som de har tillträde till enligt artikel 110, med den regelbundenhet och för de mottagare som anges i den bilagan. De nationella administratörerna får inte lämna ut ytterligare information som finns i unionsregistret utom om detta tillåts enligt artikel 110.

Artikel 110

Sekretess

1.   Information i EU:s transaktionsförteckning, unionsregistret och varje annat KP-register, inbegripet information om kontosaldon, genomförda transaktioner, den unika enhetskoden för utsläppsrätter och det unika numeriska värdet för serienummer för Kyotoenheter som finns där eller som berörs av en transaktion, ska vara sekretessbelagd, såvida inget annat krävs enligt unionslagstiftningen eller proportionerliga bestämmelser i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.

2.   Den centrala förvaltaren eller nationella administratören får tillhandahålla uppgifter ur unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning till följande enheter:

(a)

Medlemsstaternas rättsvårdande myndigheter och skattemyndigheter.

(b)

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

(c)

Europeiska revisionsrätten.

(d)

Eurojust.

(e)

De behöriga myndigheter som avses i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG (20) och i artikel 37.1 i direktiv 2005/60/EG.

(f)

Behöriga nationella tillsynsmyndigheter.

(g)

Medlemsstaternas nationella administratörer och de behöriga myndigheter som avses i artikel 18 i direktiv 2003/87/EG.

3.   Uppgifter kan lämnas till de enheter som avses i punkt 2 på deras begäran till den centrala förvaltaren eller till en nationell administratör, på villkor att begäran är motiverad och uppgifterna ifråga behövs för att uppdaga, utreda och beivra brott och för skatteförvaltnings- och skatteverkställighetsändamål och revision och ekonomisk övervakning av bedrägeri som rör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott, otillbörlig marknadspåverkan för vilka konton i unionsregistret eller KP-register kan vara ett instrument, eller av överträdelser av unionslagstiftning eller nationell lagstiftning att säkerställa att unionens system för handel med utsläppsrätter fungerar väl.

4.   En enhet som tar emot uppgifter enligt punkt 3 ska se till att dessa uppgifter endast används för de ändamål som anges i begäran enligt punkt 3 och att uppgifterna inte avsiktligt eller oavsiktligt görs tillgängliga för personer som inte berörs av det avsedda ändamålet för användningen av uppgifterna. Denna bestämmelse ska inte hindra dessa enheter från att göra uppgifter tillgängliga för andra enheter som förtecknas i punkt 2, om detta är nödvändigt för de ändamål som anges i den begäran som görs enligt punkt 3.

5.   Den centrala förvaltaren kan på begäran ge de enheter som förtecknas i punkt 2 tillträde till anonyma transaktionsuppgifter, om syftet är att upptäcka misstänkta transaktionsmönster, på villkor att uppgifterna inte gör det möjligt att direkt identifiera specifika personer. Enheter med sådant tillträde kan underrätta de övriga enheter som förtecknas i punkt 2 om misstänkta transaktionsmönster.

6.   Europol ska löpande få ta del av, men inte kunna ändra, uppgifterna i unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter i enlighet med rådets beslut 2009/371/RIF (21). Europol ska hålla kommissionen underrättad om hur uppgifterna används.

7.   De nationella administratörerna ska på ett säkert sätt förse alla övriga nationella administratörer och den centrala förvaltaren med namn och identiteter tillhörande personer för vilka de har avslagit en ansökan om att öppna ett konto enligt artikel 22.2 a–c eller som de har beslutat att inte utse som behörigt ombud eller extra behörigt ombud enligt artikel 24.5 a–b, samt namn och identiteter tillhörande kontoinnehavaren, behörigt ombud eller extra behörigt ombud för konton för vilka tillträdesrätten har stängts av i enlighet med artikel 34 eller för konton som har avslutats i enlighet med artikel 33. De nationella administratörerna ska underrätta de berörda personerna.

8.   De nationella administratörerna kan besluta att underrätta nationella rättsvårdande myndigheter och skattemyndigheter om alla transaktioner som omfattar ett antal enheter som överskrider den mängd som fastställts av den nationella administratören, liksom om alla konton som berörs av ett antal transaktioner inom en period, som ligger över ett antal som fastställts av den nationella administratören.

9.   EU:s transaktionsförteckning, unionsregistret och andra KP-register ska inte begära att kontoinnehavarna lämnar prisinformation rörande utsläppsrätter eller Kyotoenheter.

10.   Den auktionsövervakare som förordnas enligt artikel 24 i förordning (EU) nr 1031/2010 ska ha tillgång till all information om mottagarkontot för auktionerade utsläppsrätter i unionsregistret.

Artikel 111

Avgifter

1.   Den centrala förvaltaren får inte ta ut avgifter av innehavarna av konton i unionsregistret.

2.   De nationella administratörerna får ta ut rimliga avgifter av innehavarna av konton som dessa administratörer administrerar.

3.   De nationella administratörerna ska underrätta den centrala förvaltaren om de avgifter som tas ut och inom tio arbetsdagar underrätta den centrala förvaltaren om ändringar av avgifterna. Den centrala förvaltaren ska anslå avgifterna på en offentlig webbplats.

Artikel 112

Driftsavbrott

Den centrala förvaltaren ska begränsa driftsavbrotten i unionsregistret till ett minimum genom att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera tillgången till och säkerheten i unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning och tillhandahålla robusta system och förfaranden för skydd av all information.

AVDELNING IV

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 113

Genomförande

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra denna förordning, och särskilt för att nationella administratörer ska kunna fullgöra sina skyldigheter att kontrollera och verifiera de uppgifter som lämnats enligt artiklarna 22.1, 24.4 och 25.4.

Artikel 114

Fortsatt användning av konton

De konton som anges i kapitel 3 i avdelning I i denna förordning och som öppnas eller används i enlighet med förordning (EU) nr 920/2010 ska fortsätta att användas för de ändamål som anges i den här förordningen.

Handelsplattformskonton som öppnats enligt förordning (EU) nr 920/2010 ska fortsätta att användas som externa handelsplattformskonton för de ändamål som anges i den här förordningen.

Artikel 115

Ikraftträdande för begränsningar av användningen

Den centrala förvaltaren ska förse nationella administratörer med en förteckning över de konton inom utsläppshandelssystemet på vilka det hålls internationella reduktionsenheter som inte kan användas till följd av åtgärder som antas i enlighet med artikel 11a.9 i direktiv 2003/87/EG efter det datum som fastställts genom de åtgärderna. På grundval av förteckningen ska den nationella administratören uppmana kontoinnehavaren att ange ett KP-konto till vilket sådana internationella reduktionsenheter ska överföras. Om kontoinnehavaren inte besvarar administratörens uppmaning inom fyrtio arbetsdagar ska administratören överföra de internationella reduktionsenheterna till ett nationellt KP-konto.

Artikel 116

Ändringar av förordning (EU) nr 920/2010

Förordning (EU) nr 920/2010 ska ändras på följande sätt:

(1)

Artiklarna 3–28 ska utgå.

(2)

Artikel 32 ska ersättas med följande:

”Artikel 32

Undantagna luftfartygsoperatörskonton

1.   Om det inom den tidsfrist som anges i artikel 12.2a i direktiv 2003/87/EG rörande överlämnande av utsläppsrätter noteras värdet noll för kontrollerade utsläpp i unionsregistret för en luftfartygsoperatör för föregående år enligt artikel 29, ska unionsregistret ställa statusen för motsvarande luftfartygsoperatörskonto till undantaget.

2.   Unionsregistret ska ställa kontots status till öppet när värdet för de kontrollerade utsläppen för året före det innevarande är annat än noll.”

(3)

Artikel 41.4 ska ersättas med följande:

”4.   Om ett inaktivt luftfartygsoperatörskonto inte tar emot utsläppsrätter enligt punkt 1, ska dessa utsläppsrätter inte skapas på kontot även om kontots status senare ändras till öppet.”

(4)

Artikel 57 ska ersättas med följande:

”Artikel 57

Sparande mellan perioder

Inom tio arbetsdagar från slutförandet av de clearingtransaktioner som anges i artikel 56 ska unionsregistret ta bort de kapitel II-utsläppsrätter som är giltiga för perioden 2008–2012 och som hålls på användarkonton i unionsregistret, utfärda motsvarande mängd kapitel II-utsläppsrätter som är giltiga för perioden 2013–2020 till samma konton och ta bort de kapitel III-utsläppsrätter som är giltiga för perioden 2008–2012 och som hålls på användarkonton i unionsregistret, samt utfärda motsvarande mängd kapitel III-utsläppsrätter som är giltiga för perioden 2013–2020 till samma konton.”

(5)

Artikel 52.4 ska ersättas med följande:

”4.   Efter att clearingtransaktioner enligt artikel 56 har genomförts ska den centrala förvaltaren genomföra ett avdrag från den minsta deponerade mängden som noterats i EU:s transaktionsförteckning. Avdraget ska motsvara den totala mängden kapitel III-utsläppsrätter som överlämnats av verksamhetsutövare och som administreras av medlemsstatens nationella administratörer för perioden 2008–2012, plus det clearingvärde som beräknats i enlighet med artikel 56.3.”

(6)

Artiklarna 59–79 ska utgå.

Artikel 117

Upphävande

4. Förordning (EU) nr 1193/2011 ska upphöra att gälla.

Förordning (EU) nr 920/2010 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 oktober 2013.

Artikel 118

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 49, 19.2.2004, s. 1.

(3)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 136.

(4)  EUT L 270, 14.10.2010, s. 1.

(5)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 63.

(6)  EUT L 302, 18.11.2010, s. 1.

(7)  EUT L 315, 29.11.2011, s. 1.

(8)  EUT L 130, 17.5.2011, s. 1.

(9)  EUT L 316, 16.11.2006, s. 12.

(10)  EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

(11)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(12)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(13)  EUT L 270, 14.10.2010, s. 1.

(14)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.

(15)  EUT L 181, 12.7.2012, s. 1.

(16)  EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

(17)  EUT L 290, 6.11.2010, s. 39.

(18)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 109.

(19)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 63.

(20)  EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.

(21)  EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.


BILAGA I

Tabell I-I

Kontotyper och enhetstyper som kan hållas på de olika kontotyperna (artikel 9)

Kontotypens namn

Kontoinnehavare

Kontots administratör

Antalet konton av denna typ

Icke- Kyotoenheter

Kyotoenheter

Utsläppsrätter

AEAs

AAU

CER

ERU

lCER/tCER

RMU/ERU från RMU

Allmänna utsläppsrätter

Utsläppsrätter för luftfart

I.   

Förvaltningskonton i unionsregistret

Konto för EU:s totala antal utsläppsrätter

EU

Central förvaltare

1

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Konto för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart

EU

Central förvaltare

1

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Konto för EU:s auktionering av utsläppsrätter

EU

Central förvaltare

1

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Konto för EU:s tilldelning av utsläppsrätter

EU

Central förvaltare

1

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

EU:s reservkonto för nya deltagare

EU

Central förvaltare

1

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Konto för EU:s auktionering av utsläppsrätter för luftfart

EU

Central förvaltare

1

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

EU:s konto för den särskilda reserven

EU

Central förvaltare

1

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Konto för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart

EU

Central förvaltare

1

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Unionens konto för borttagning av utsläppsrätter

EU

Central förvaltare

1

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter

Auktionsförrättare, auktionsplattform, clearingsystem eller avvecklingssystem

Nationell administratör som har öppnat kontot

Ett eller flera för varje auktionsplattform

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

EU: s internationella kreditkonto

EU

Central förvaltare

2

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja  (2)

Ja  (2)

Nej

Nej

EU:s konto för inväxling av reduktionsenheter

EU

Central förvaltare

2

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

II.   

Depåkonton i unionsregistret

Verksamhetsutövardepåkonto

Verksamhetsutövare

Nationell administratör i den medlemsstat där anläggningen finns

Ett för varje anläggning

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja  (2)

Ja  (2)

Nej

Nej

Luftfartygsoperatörskonto

Luftfartygsoperatör

Nationell administratör för den medlemsstat som administrerar luftfartygsoperatören

Ett för varje luftfartygsoperatör

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja  (2)

Ja  (2)

Nej

Nej

Persondepåkonto

Person

Nationell administratör eller central förvaltare som har öppnat kontot

Godkänt antal

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja  (2)

Ja  (2)

Nej

Nej

Nationellt depåkonto

Medlemsstat

Nationell administratör för den medlemsstat som har kontot

Ett eller flera för varje medlemsstat

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja  (2)

Ja  (2)

Nej

Nej

III.   

Handelskonton i unionsregistret

Handelskonto

Person

Nationell administratör eller central förvaltare som har öppnat kontot

Godkänt antal

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja  (2)

Ja  (2)

Nej

Nej

IV.   

Andra konton i unionsregistret

Externt handelsplattformskonto

Extern handelsplattform

Nationell administratör som har öppnat kontot

Ett per medlemsstat för varje extern handelsplattform

Denna kontotyp kan inte hålla några enheter.

Kontrollörskonto

Kontrollör

Nationell administratör som har öppnat kontot

Ett per medlemsstat för varje kontrollör

Denna kontotyp kan inte hålla några enheter.

Nationellt administrativt plattformskonto

Medlemsstat

Central förvaltare

Högst ett för varje medlemsstat

Denna kontotyp kan inte hålla några enheter.

V.   

KP-konton i det konsoliderade europeiska registersystemet

Partsdepåkonto

Part i Kyotoprotokollet

KP-registrets förvaltare (i unionsregistret: den centrala förvaltaren)

Minst 1

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Annulleringskonto

1

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Återlösenskonto

1

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Handelssystemets depositionskonto för tilldelade utsläppsenheter

1

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

tCER Inväxlingsskonto

EU

Central förvaltare

1

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

lCER Inväxlingsskonto

EU

Central förvaltare

1

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Persondepåkonto (3)

Person

Nationell administratör eller central förvaltare som har öppnat kontot

1

Nej

Nej

Nej

Av medlemsstaten (1)

Av medlemsstaten (1)

Av medlemsstaten (1)

Av medlemsstaten (1)

Av medlemsstaten (1)

VI.   

Konton för redovisning av transaktioner enligt avdelning 4

Konto för EU:s totala antal AEAs

EU

Central förvaltare

1

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Borttagningskonto enligt ansvarsfördelningsbeslutet

EU

Central förvaltare

1

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Fullgörandekonto enligt ansvarsfördelningsbeslutet

Medlemsstat

Central förvaltare

1 för vart och ett av de åtta fullgörandeåren för varje medlemsstat

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej


(1)  Medlemsstatens nationella administratör kan avgöra om kontotypen kan hålla denna typ av enhet.

(2)  Med undantag för enheter som inte kan användas i enlighet med artiklarna 11a och 11b i direktiv 2003/87/EG, artikel 58 i denna förordning och de åtgärder som antas i enlighet med artikel 11a.9 i direktiv 2003/87/EG.

(3)  På KP-verksamhetsutövardepåkonton i nationella KP-register kan, före den konsolidering som avses i artikel 8.4, samma enhetstyper hållas.


BILAGA II

Villkor (artikel 11)

Betalning av avgifter

1.

Villkor rörande avgifter för öppnande och innehav av konton.

Ändring av basvillkoren

2.

Ändring av basvillkoren om förordningen eller den nationella lagstiftningen ändras

Tvistlösning

3.

Bestämmelser om lösning av tvister mellan kontoinnehavare och val av domstol för den nationella administratören.

Allmänt och civilrättsligt ansvar

4.

Begränsning av ansvaret för den nationella administratören.

5.

Begränsning av ansvaret för kontoinnehavaren.


BILAGA III

Information som ska åtfölja ansökan om att öppna ett konto (artiklarna 13, 14 och 19)

1.

Information som förtecknas i tabell III-I.

Tabell III-I

Kontouppgifter för alla konton

 

A

B

C

D

E

F

Item No.

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från administratören?

Visas på unionsregistrets offentliga webbplats?

1

Kontots ID (ges av unionsregistret)

O

Förinställd

Nej

Ej tillämpligt

Nej

2

Kontotyp

O

Urval

Nej

Ej tillämpligt

Ja

3

Åtagandeperiod

O

Urval

Nej

Ej tillämpligt

Ja

4

Kontoinnehavarens ID (ges av unionsregistret)

O

Fri

Ja

Ja

Nej

5

Kontoinnehavarens namn

O

Fri

Ja

Ja

Ja

6

Kontots identifierare (ges av kontoinnehavaren)

O

Fri

Ja

Nej

Nej

7

Kontoinnehavarens adress – land

O

Urval

Ja

Ja

Ja

8

Kontoinnehavarens adress – region eller delstat

F

Fri

Ja

Ja

Ja

9

Kontoinnehavarens adress – stad

O

Fri

Ja

Ja

Ja

10

Kontoinnehavarens adress – postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

11

Kontoinnehavarens adress – rad 1

O

Fri

Ja

Ja

Ja

12

Kontoinnehavarens adress – rad 2

F

Fri

Ja

Ja

Ja

13

Kontoinnehavarens företags registreringsnummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

14

Kontoinnehavarens telefonnummer

O

Fri

Ja

Nej

Nej

15

Kontoinnehavarens telefonnummer 2

O

Fri

Ja

Nej

Nej

16

Kontoinnehavarens e-postadress

O

Fri

Ja

Nej

Nej

17

Födelsedatum (fysiska personer)

O för fysiska personer

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

18

Födelseort – stad (fysiska personer)

O för fysiska personer

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

19

Födelseort – land

F

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

20

Typ av handling som styrker identitet (för fysiska personer)

O

Urval

Ja

Ja

Nej

21

ID-handlingens nummer (för fysiska personer)

O

Fri

Ja

Ja

Nej

22

ID-handlingens sista giltighetsdag

F

Fri

Ja

Ja

Nej

23

Momsregistreringsnummer med landskod

O om sådant tilldelats

Fri

Ja

Ja

Nej

24

Kontots öppningsdatum

O

Förinställd

Nej

Ej tillämpligt

Ja

25

Kontots avslutningsdatum

F

Förinställd

Ja

Ja

Ja

2.

Kontots identifierare ska vara unik inom registersystemet.


BILAGA IV

Information som ska lämnas rörande mottagarkonton för auktionerade utsläppsrätter, persondepåkonton, handelskonton och externa plattformskonton (artiklarna 15, 18 och 20)

1.

Den information som förtecknas i tabell III-I i bilaga III. (Kontots ID och den alfanumeriska identifieraren ska vara unika inom registersystemet).

2.

Handlingar som styrker att den person som ansöker om öppnande av konto har ett öppnat bankkonto i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3.

Handlingar som styrker identiteten för den fysiska person som ansöker om att öppna kontot; dessa kan vara en kopia av något av följande:

(a)

Id-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

(b)

Pass.

4.

Handlingar som styrker den permanenta adressen för en fysisk person som är kontoinnehavare; dessa kan vara en kopia av något av följande:

(a)

Identitetshandling enligt punkt 3, om den innehåller uppgift om permanent adress.

(b)

Någon annan av en stat utfärdad identitetshandling som innehåller uppgift om permanent adress.

(c)

Om landet där den permanenta adressen finns inte utfärdar identitetshandlingar med uppgifter om permanent adress, ett utlåtande från de lokala myndigheterna som bekräftar den nominerades permanenta adress.

(d)

Annan handling som normalt godtas i kontoadministratörens medlemsstat för att styrka en permanent adress.

5.

Följande handlingar om det är en juridisk person som ansöker om att öppna kontot:

(a)

Kopia av den juridiska personens stiftelseurkunder och kopia av handling som styrker registreringen av den juridiska personen.

(b)

Kontouppgifter.

(c)

Bekräftelse på momsregistrering.

(d)

Information om den verklige förmånstagaren enligt definitionen i direktiv 2005/60/EG, inbegripet typen av ägande eller kontroll som utövas.

(e)

Förteckning över verksamhetsledare.

(f)

Kopia av årsredovisning eller av de senaste reviderade räkenskaperna eller, om det inte finns några reviderade räkenskaper, en kopia av räkenskaperna stämplad av skattekontor eller ekonomichef.

6.

Handlingar som styrker den registrerade adressen för den juridiska person som är kontoinnehavare, om adressen inte framgår av den handling som lämnats in enligt punkt 5.

7.

Utdrag ur belastningsregistret för den fysiska person som ansöker om att öppna kontot eller, om det är en juridisk person, av dess verksamhetsledare.

8.

Kopior av handlingar som lämnas för att styrka uppgifter enligt denna bilaga ska bestyrkas av notarius publicus eller annan liknande person som anges av den nationella administratören. Kopior av handlingar som utfärdats utanför den medlemsstat som begär kopian ska legaliseras. Bestyrkanden eller legaliseringar får vid ansökningsdatum inte vara mer än tre månader gamla.

9.

Kontots administratör kan kräva att de handlingar som lämnas åtföljs av en auktoriserad översättning till det språk som registeradministratören anger.

10.

I stället för pappershandlingar kan kontoadministratören använda elektroniska mekanismer för att kontrollera de handlingar som lämnas enligt denna bilaga.


BILAGA V

Ytterligare information som krävs för att öppna ett kontrollörskonto (artikel 21)

1.

En handling som styrker att den person som ansöker om att öppna ett konto är ackrediterad som kontrollör enligt artikel 15 i direktiv 2003/87/EG.


BILAGA VI

Information som krävs för att öppna ett verksamhetsutövardepåkonto (artikel 16)

1.

Informationen som förtecknas i tabell III-I i bilaga III.

2.

I de uppgifter som lämnas enligt tabell III-I i bilaga III ska anläggningens verksamhetsutövare benämnas kontoinnehavaren. Det namn som anges för kontoinnehavaren ska överensstämma helt med namnet på den fysiska eller juridiska person som är innehavare av det berörda tillståndet för utsläpp av växthusgaser.

3.

Informationen som förtecknas i tabell VI-I och VI-II i denna bilaga.

Tabell VI-I

Kontouppgifter för verksamhetsutövardepåkonton

 

A

B

C

D

E

F

Punkt nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från administratören?

Visas på unionsregistrets offentliga webbplats?

1

Anläggnings-ID

O

Förinställd

Nej

Ja

2

Tillståndets kod

O

Fri

Ja

Ja

Ja

3

Datum då tillståndet träder i kraft

O

Fri

Nej

Ja

4

Datum då tillstödet löper ut

F

Fri

Ja

Ja

Ja

5

Anläggningens namn

O

Fri

Ja

Ja

Ja

6

Typ av verksamhet vid anläggningen

O

Urval

Ja

Ja

Ja

7

Anläggningens adress – land

O

Förinställd

Ja

Ja

Ja

8

Anläggningens adress – region eller delstat

F

Fri

Ja

Ja

Ja

9

Anläggningens adress – stad

O

Fri

Ja

Ja

Ja

10

Anläggningens adress – postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

11

Anläggningens adress – rad 1

O

Fri

Ja

Ja

Ja

12

Anläggningens adress – rad 2

F

Fri

Ja

Ja

Ja

13

Anläggningens telefonnummer 1

O

Fri

Ja

Nej

Nej

14

Anläggningens telefonnummer 2

O

Fri

Ja

Nej

Nej

15

Anläggningens e-postadress

O

Fri

Ja

Nej

Nej

16

Moderbolag

F

Fri

Ja

Nej

Ja

17

Dotterbolag

F

Fri

Ja

Nej

Ja

18

EPRTR-kod

O om sådan tilldelats

Fri

Ja

Nej

Ja

19

Latitud

F

Fri

Ja

Nej

Ja

20

Longitud

F

Fri

Ja

Nej

Ja

Tabell VI-II

Uppgifter om kontaktperson vid anläggningen

 

A

B

C

D

E

F

Punkt nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från administratören?

Visas på unionsregistrets offentliga webbplats?

1

Kontrollör

F

Urval

Ja

Nej

Nej

 

Företagets namn

F

Fri

Ja

Nej

Nej

 

Företagsavdelning

F

Fri

Ja

Nej

Nej

2

Kontaktperson i medlemsstaten - förnamn

F

Fri

Ja

Nej

Nej

3

Kontaktperson i medlemsstaten - efternamn

F

Fri

Ja

Nej

Nej

4

Kontaktpersonens adress – land

F

Förinställd

Ja

Nej

Nej

5

Kontaktpersonens adress – region eller delstat

F

Fri

Ja

Nej

Nej

6

Kontaktpersonens adress – stad

F

Fri

Ja

Nej

Nej

7

Kontaktpersonens adress – postnummer

F

Fri

Ja

Nej

Nej

8

Kontaktpersonens adress – rad 1

F

Fri

Ja

Nej

Nej

9

Kontaktpersonens adress – rad 2

F

Fri

Ja

Nej

Nej

10

Kontaktpersonens telefonnummer 1

F

Fri

Ja

Nej

Nej

11

Kontaktpersonens telefonnummer 2

F

Fri

Ja

Nej

Nej

12

Kontaktpersonens e-postadress

F

Fri

Ja

Nej

Nej


BILAGA VII

Information som krävs för att öppna ett luftfartygsoperatörskonto (artikel 17)

1.

Informationen som förtecknas i tabell III-I i bilaga III och i tabell VII-I i bilaga VII.

2.

I de uppgifter som lämnas enligt tabell III-I ska luftfartygsoperatören anges som kontoinnehavare. Det namn som noteras för kontoinnehavaren ska vara identiskt med namnet i övervakningsplanen. Om namnet i övervakningsplanen inte längre är aktuellt, ska namnet i handelsregistret eller det namn som används av Eurocontrol noteras.

Tabell VII-I

Kontouppgifter för luftfartygsoperatörskonton

 

A

B

C

D

E

F

Punkt nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från administratören?

Visas på unionsregistrets offentliga webbplats?

1

Luftfartygsoperatörens id (tilldelat av unionsregistret)

O

Fri

Nej

Ja

2

Unik kod enligt kommissionens förordning (EG) nr 748/2009

O

Fri

Ja

Ja

Ja

3

Anropssignal (ICAO-beteckning)

F

Fri

Ja

Ja

Ja

4

ID enligt övervakningsplanen

O

Fri

Ja

Ja

Ja

5

Övervakningsplan – första tillämpningsåret

O

Fri

Nej

Ja

6

Övervakningsplan – sista tillämpningsåret

F

Fri

Ja

Ja

Ja

3.

Anropssignalen är den ICAO-beteckning (Internationella civila luftfartsorganisationen) som anges i fält 7 i färdplanen eller, om sådan saknas, luftfartygets registreringsbeteckning.


BILAGA VIII

Information som ska lämnas till kontots administratör rörande behöriga ombud och extra behöriga ombud (artikel 24)

1.

Informationen som förtecknas i tabell VIII-I i bilaga VIII.

Tabell VIII-I

Uppgifter om behöriga ombud

 

A

B

C

D

E

F

Punkt nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från administratören?

Visas på unionsregistrets offentliga webbplats?

1

Personens id

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

2

Typ av kontoombud

O

Urval

Ja

Nej

Nej

3

Förnamn

O

Fri

Ja

Ja

Nej

4

Efternamn

O

Fri

Ja

Ja

Nej

5

Titel

F

Fri

Ja

Nej

Nej

6

Befattning

F

Fri

Ja

Nej

Nej

 

Företagets namn

F

Fri

Ja

Nej

Nej

 

Företagsavdelning

F

Fri

Ja

Nej

Nej

7

Land

O

Förinställd

Nej

Ej tillämpligt

Nej

8

Region eller stat

F

Fri

Ja

Ja

Nej

9

Stad

O

Fri

Ja

Ja

Nej

10

Postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Nej

11

Adress – rad 1

O

Fri

Ja

Ja

Nej

12

Adress – rad 2

F

Fri

Ja

Ja

Nej

13

Telefon 1

O

Fri

Ja

Nej

Nej

14

Mobiltelefon

O

Fri

Ja

Ja

Nej

15

E-postadress

O

Fri

Ja

Ja

Nej

16

Födelsedatum

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

17

Födelseort – stad

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

18

Födelseort – land

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

19

Typ av handling som styrker identitet

O

Urval

Ja

Ja

Nej

20

ID-handlingens nummer

O

Fri

Ja

Ja

Nej

21

ID-handlingens sista giltighetsdag

F

Fri

Ja

Ja

Nej

22

Språkval

F

Val

Ja

Nej

Nej

23

Sekretessnivå

F

Val

Ja

Nej

Nej

24

Rätt att agera som extra ombud

O

Flera val

Ja

Ja

Nej

2.

En undertecknad förklaring där kontoinnehavaren uttrycker sin vilja att nominera en viss person som behörigt ombud eller extra behörigt ombud och konstaterar att det behöriga ombudet har rätt att inleda eller att det extra behöriga ombudet har rätt att godkänna transaktioner för kontoinnehavarens del, samt eventuella begränsningar av denna rätt.

3.

Handlingar som styrker identiteten för den nominerade; dessa kan vara en kopia av något av följande:

(a)

Id-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

(b)

Pass.

4.

Handlingar som styrker den nominerades permanenta adress; dessa kan vara en kopia av något av följande:

(a)

En identitetshandling enligt punkt 3, om den innehåller uppgift om den permanenta adressen.

(b)

Någon annan av en stat utfärdad identitetshandling som innehåller uppgift om permanent adress.

(c)

Om landet där den permanenta adressen finns inte utfärdar identitetshandlingar med uppgifter om permanent adress, ett utlåtande från de lokala myndigheterna som bekräftar den nominerades permanenta adress.

(d)

Annan handling som normalt godtas i kontoadministratörens medlemsstat för att styrka en permanent adress.

5.

Utdrag ur den nominerades belastningsregister.

6.

Kopior av handlingar som lämnas för att styrka uppgifter enligt denna bilaga ska bestyrkas av notarius publicus eller annan liknande person som anges av den nationella administratören. Kopior av handlingar som utfärdats utanför den medlemsstat som begär kopian ska legaliseras. Bestyrkanden eller legaliseringar får vid ansökningsdatum inte vara mer än tre månader gamla.

7.

Kontots administratör kan kräva att de handlingar som lämnas åtföljs av en auktoriserad översättning till det språk som den nationella administratören anger.

8.

I stället för pappershandlingar kan kontoadministratören använda elektroniska mekanismer för att kontrollera de handlingar som lämnas enligt denna bilaga.


BILAGA IX

Format för inlämning av årliga utsläppsuppgifter (artikel 35)

1.

Utsläppsuppgifterna för verksamhetsutövare ska innehålla den information som anges i tabell IX-I, med beaktande av det elektroniska formatet för inlämning av utsläppsuppgifter som beskrivs i de specifikationer för datainväxling och teknik som anges i artikel 105.

Tabell IX-I

Utsläppsuppgifter för verksamhetsutövare

1

Anläggningskod eller luftfartygsoperatörens ID:

 

2

Rapporteringsår

 

Utsläpp av växthusgaser

 

i ton

i ton koldioxidekvivalenter

3

Koldioxidutsläpp

 

 

4

Utsläpp av dikväveoxid

 

 

5

PFC-utsläpp

 

 

6

Totala utsläpp

Formula


BILAGA X

Nationell fördelningstabell för perioden 2013 – 2020 (artikel 51)

Rad nr

 

Kvantitet allmänna utsläppsrätter som tilldelas gratis

 

I enlighet med artikel 10a.7 i direktiv 2003/87/EG

I enlighet med artikel 10 c i direktiv 2003/87/EG (överlåtbara)

I enlighet med annan bestämmelse i direktiv 2003/87/EG

Totalt

 

1

Medlemsstatens landskod

 

 

 

 

Manuellt

2

 

Anläggnings-ID

 

 

 

 

Manuellt

3

 

Kvantitet som ska fördelas:

 

 

 

 

 

4

 

 

År 2013

 

 

 

 

Manuellt

5

 

 

År 2014

 

 

 

 

Manuellt

6

 

 

År 2015

 

 

 

 

Manuellt

7

 

 

År 2016

 

 

 

 

Manuellt

8

 

 

År 2017

 

 

 

 

Manuellt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

År 2018

 

 

 

 

Manuellt

10

 

 

År 2019

 

 

 

 

Manuellt

11

 

 

År 2020

 

 

 

 

Manuellt

Raderna 2–11 ska upprepas för varje anläggning.


BILAGA XI

Nationell fördelningstabell för luftfart för perioden 2013–2020 (artikel 54)

Rad nr

 

Kvantitet utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis

 

I enlighet med artikel 3e i direktiv 2003/87/EG

I enlighet med artikel 3f i direktiv 2003/87/EG

Totalt

 

1

Medlemsstatens landskod

 

 

 

Manuellt

2

 

Luftfartygsoperatörens ID

 

 

 

Manuellt

3

 

Kvantitet som ska fördelas:

 

 

 

 

4

 

 

År 2013

 

 

 

Manuellt

5

 

 

År 2014

 

 

 

Manuellt

6

 

 

År 2015

 

 

 

Manuellt

7

 

 

År 2016

 

 

 

Manuellt

8

 

 

År 2017

 

 

 

Manuellt

9

 

 

År 2018

 

 

 

Manuellt

1

 

 

År 2019

 

 

 

Manuellt

11

 

 

År 2020

 

 

 

Manuellt

Raderna 2 –11 ska upprepas för varje luftfartsoperatör.


BILAGA XII

Nationell rätt till internationella reduktionsenheter – tabell för 2008 – 2020 (artikel 59)

Rad nr

 

Rätt till internationella reduktionsenheter

 

Enligt artikel 11a.8 tredje stycket i direktiv 2003/87/EG

I enlighet med en annan bestämmelse i artikel 11a.8 i direktiv 2003/87/EG

Totalt

 

1

Medlemsstatens landskod

 

 

 

Manuellt

2

 

Anläggnings-ID

 

 

 

Manuellt

3

 

Ursprunglig rätt till internationella reduktionsenheter

 

 

 

Manuellt

4

 

Luftfartygsoperatörens ID

 

 

 

Manuellt

5

 

Ursprunglig rätt till internationella reduktionsenheter

 

 

 

Manuellt

Raderna 2–3 ska upprepas för varje anläggning.

Raderna 4–5 ska upprepas för varje luftfartygsoperatör.


BILAGA XIII

Auktionstabell (artikel 63)

Rad nr

Information om auktionsplattformen

 

 

1

Auktionsplattformens identifieringsnummer

 

 

2

Auktionsövervakarens identitet

 

 

3

Kontonummer för mottagarkontot för utauktionerade utsläppsrätter

 

 

4

Information om enskilda auktioner av [allmänna utsläppsrätter/utsläppsrätter för luftfart]

 

5

Enskild auktionsvolym

Datum och klockslag för leverans till mottagarkontot för auktionerade utsläppsrätter

Auktionsförrättare vid den enskilda auktionen

Manuellt

6

 

 

 

Manuellt

7

 

Manuellt

8

 

Manuellt

9

 

Manuellt

10

 

Manuellt

11

 

Manuellt

12

 

Manuellt

13

 

 

 

Manuellt

14

 

Manuellt

15

 

Manuellt

16

 

Manuellt

17

 

Manuellt

18

 

Manuellt

19

 

Manuellt


BILAGA XIV

Krav på rapportering från den centrala förvaltaren (artikel 109)

I.   INFORMATION I UNIONSREGISTRET AVSEENDE EU: S UTSLÄPPSHANDELSSYSTEM

Information tillgänglig för allmänheten

1.

På EU:s transaktionsförtecknings offentliga webbplats ska följande information visas för varje enskilt konto:

(a)

All information som enligt tabell III-I i bilaga III, tabell VI-I i bilaga VI och tabell VII-I i bilaga VII ska visas på EU:s transaktionsförtecknings offentliga webbplats. Informationen ska uppdateras med 24 timmars mellanrum.

(b)

Utsläppsrätter som fördelats till enskilda kontoinnehavare enligt artiklarna 43 och 44. Informationen ska uppdateras med 24 timmars mellanrum.

(c)

Kontots status i enlighet med artikel 10.1. Informationen ska uppdateras med 24 timmars mellanrum.

(d)

Antalet utsläppsrätter som har överlämnats enligt artikel 67.

(e)

Kontrollerade utsläpp tillsammans med korrigeringar för år X för den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot ska visas från och med den 1 april år X+1.

(f)

En symbol och en förklaring om huruvida anläggningen eller luftfartygsoperatören som är kopplad till det berörda depåkontot före den 30 april har överlämnat ett antal utsläppsrätter som minst motsvarar alla utsläpp under alla föregående år. De symboler och förklaringar som ska visas framgår av tabell XIV-I. Symbolen ska uppdateras den 1 maj och ska, utöver tillägg av en asterisk (*) i de fall som anges på rad 5 i tabell XIV-I, inte ändras före nästa 1 maj.

Tabell XIV-I

Fullgörandeförklaringar

Rad nr

Fullgörandestatus enligt artikel 34

Har kontrollerade utsläpp noterats för senaste hela år?

Symbol

Förklaring

som ska visas på EU:s transaktionsförtecknings offentliga webbplats

1

0 eller ett positivt tal

Ja

A

”Antalet utsläppsrätter som har överlämnats fram till den 30 april är större än eller lika med kontrollerade utsläpp”

2

Ett negativt tal

Ja

B

”Antalet utsläppsrätter som har överlämnats fram till den 30 april är lägre än kontrollerade utsläpp”

3

Valfritt tal

Nej

C

”Kontrollerade utsläpp noterades inte före den 30 april”

4

Valfritt tal

Nej (eftersom processen för överlämnande av utsläppsrätter och/eller processen för uppdatering av kontrollerade utsläpp har stängts av för medlemsstatens register)

X

”Kontrollerade utsläpp kunde inte noteras och/eller överlämnas före den 30 april på grund av att processen för överlämnande av utsläppsrätter och/eller processen för uppdatering av kontrollerade utsläpp har stängts av för medlemsstatens register”

5

Valfritt tal

Ja eller Nej (men med efterföljande uppdatering som görs av behörig myndighet)

* [läggs till den ursprungliga symbolen]

”De kontrollerade utsläppen har uppskattats eller korrigerats av den behöriga myndigheten”

2.

EU:s transaktionsförteckning ska på sin offentliga webbplats visa följande allmänna information, som ska uppdateras med 24 timmars mellanrum:

(a)

Varje medlemsstats nationella fördelningstabell, inklusive uppgifter om ändringar i tabellen enligt artikel 52.

(b)

Varje medlemsstats nationella fördelningstabell för luftfart, inklusive uppgifter om ändringar i tabellen enligt artikel 55.

(c)

Varje medlemsstats tabell över rätt till internationella reduktionsenheter.

(d)

Totala antalet utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som på föregående dag hölls på alla användarkonton i unionsregistret.

(e)

En förteckning över de typer av Kyotoenheter som inte är certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter och som kan hållas på användarkonton i KP-register som administreras av en viss nationell administratör enligt bilaga I.

(f)

Aktuell information om berättigande till internationella reduktionsenheter enligt artiklarna 11a och 11b i direktiv 2003/87/EG, artikel 58 i denna förordning och de åtgärder som antagits i enlighet med artikel 11a.9 i direktiv 2003/87/EG.

(g)

De avgifter som de nationella administratörerna tar ut enligt artikel 111.

3.

Den 30 april varje år ska EU:s transaktionsförteckning på sin offentliga webbplats visa följande allmänna information:

(a)

Summan av kontrollerade utsläpp per medlemsstat som noterats för föregående kalenderår, som en procentandel av summan av kontrollerade utsläpp för året före det året.

(b)

Den procentandel av överföringstransaktionernas antal och mängd för alla utsläppsrätter och Kyotoenheter under föregående kalenderår som hör till konton som administreras av en viss medlemsstat.

(c)

Den procentandel av överföringstransaktionernas antal och mängd för alla utsläppsrätter och Kyotoenheter under föregående kalenderår mellan konton som administreras av olika medlemsstater som hör till konton som administreras av en viss medlemsstat.

4.

EU:s transaktionsförteckning ska på sin officiella webbplats och för varje slutförd transaktion som noterats i EU:s transaktionsförteckning per den 30 april visa följande information den 1 maj det tredje året efter det år då informationen noterades.

(a)

Kontoinnehavarens namn och kontoinnehavarens id för det överförande kontot.

(b)

Kontoinnehavarens namn och kontoinnehavarens id för det mottagande kontot.

(c)

Antalet utsläppsrätter eller Kyotoenheter som ingår i transaktionen, utan den unika enhetskoden för utsläppsrätterna och det unika numeriska värdet för Kyotoenheternas serienummer.

(d)

Transaktionskod.

(e)

Datum och klockslag då transaktionen slutfördes (Mellaneuropeisk tid, MET).

(f)

Transaktionstyp.

Information tillgänglig för kontoinnehavarna

5.

Unionsregistret ska på den del av sin webbplats som endast kan nås av kontoinnehavarna visa följande information, som ska uppdateras i realtid:

(a)

Aktuellt innehav av utsläppsrätter och Kyotoenheter, utan den unika enhetskoden för utsläppsrätterna och det unika numeriska värdet för Kyotoenheternas serienummer.

(b)

En förteckning över föreslagna transaktioner som inletts av den berörda kontoinnehavaren, och uppgifter om varje föreslagen transaktion,

(i)

elementen enligt punkt 4 i denna bilaga,

(ii)

datum och klockslag då transaktionen föreslogs (Mellaneuropeisk tid, MET),

(iii)

den föreslagna transaktionens aktuella status,

(iv)

eventuella svarskoder som har returnerats efter kontrollerna i registret och i EU:s transaktionsförteckning.

(c)

En förteckning över utsläppsrätter och Kyotoenheter som kontot har förvärvat efter slutförda transaktioner. För varje transaktion ska de element visas som anges i punkt 4.

(d)

En förteckning över utsläppsrätter och Kyotoenheter som har överförts från kontot till följd av slutförda transaktioner. För varje transaktion ska de element visas som anges i punkt 4.

Information tillgänglig för nationella administratörer

6.

Unionsregistret ska på den del av sin webbplats som endast kan nås av nationella administratörer visa följande information: Kontoinnehavare och behöriga ombud för vilka en nationell administratör har stängt av tillträdesrätten till ett konto i unionsregistret i enlighet med artikel 34.

II.   INFORMATION OM REDOVISNING AV TRANSAKTIONER ENLIGT BESLUT nr 406/2009/EG

Information tillgänglig för allmänheten

7.

Den centrala förvaltaren ska offentliggöra följande uppgifter om varje konto och vid behov uppdatera uppgifterna med inom 24 timmar.

a)

All information som enligt tabell III-I i bilaga III ska visas på EU:s transaktionsförtecknings offentliga webbplats.

b)

Årliga utsläppstilldelningar enligt artikel 3.2 i beslut nr 406/2009/EG och eventuella ytterligare anpassning i enlighet med artikel 10 i beslut nr 406/2009/EG.

c)

Status för varje fullgörandekonto enligt ansvarsfördelningsbeslutet i enlighet med artikel 10.

d)

Det sammanlagda antal utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER), tillfälliga certifierade utsläppsminskningar (tCER) och långsiktiga certifierade utsläppsminskningar (lCER) som använts enligt artikel 81.

e)

Relevanta uppgifter om växthusgasutsläpp enligt artikel 77.

(f)

Fullgörandestatustalet enligt artikel 79 för varje fullgörandekonto enligt ansvarsfördelningsbeslutet enligt följande:

(i)

A för fullgörande.

(ii)

I för icke-fullgörande.

(g)

Relevanta uppgifter om kvantiteten växthusgasutsläpp enligt artikel 80.

(h)

Följande information för varje slutförd transaktion som noterats i EU:s transaktionsförteckning:

i)

Kontoinnehavarens namn och kontoinnehavarens id för det överförande kontot.

ii)

Kontoinnehavarens namn och kontoinnehavarens id för det mottagande kontot.

(iii)

Antalet AEAs eller rätt till reduktionsenheter som ingår i transaktionen, utan den unika enhetskoden för AEAs.

(iv)

Transaktionskod.

(v)

Datum och klockslag då transaktionen slutfördes (mellaneuropeisk tid, MET).

(vi)

Transaktionstyp.

Information tillgänglig för kontoinnehavarna

8.

Unionsregistret ska på den del av sin webbplats som endast kan nås av kontoinnehavarna visa följande information, som ska uppdateras i realtid:

(a)

Aktuellt innehav av AEAs, rätt till reduktionsenheter och Kyotoenheter, utan den unika enhetskoden för AEAs och det unika numeriska värdet för Kyotoenheternas serienummer.

(b)

En förteckning över föreslagna transaktioner som inletts av den berörda kontoinnehavaren, och för varje föreslagen transaktion

(i)

elementen enligt punkt 7f i i denna bilaga.

ii)

datum och klockslag då transaktionen föreslogs (mellaneuropeisk tid),

iii)

den föreslagna transaktionens aktuella status,

iv)

eventuella svarskoder som har returnerats efter kontrollerna i registret och i EU:s transaktionsförteckning.

(c)

en förteckning över AEAs, Kyotoenheter och rätt till reduktionsenheter som kontot har förvärvat efter slutförda transaktioner. För varje transaktion ska de element som avses i punkt 7f i i denna bilaga anges.

d)

en förteckning över AEAs och rätt till reduktionsenheter som överförts från kontot efter slutförda transaktioner. För varje transaktion ska de element som avses i punkt 7f i i denna bilaga anges.


Top