EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31996L0022

Padomes Direktīva 96/22/EK (1996. gada 29. aprīlis) par noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu lietošanas aizliegumu lopkopībā un par Direktīvu 81/602/EEK, 88/146/EEK un 88/299/EEK atcelšanu

OV L 125, 23.5.1996., 3./9. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 64 - 70
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 64 - 70
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 64 - 70
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 64 - 70
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 64 - 70
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 64 - 70
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 64 - 70
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 64 - 70
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 64 - 70
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 242 - 248
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 242 - 248
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 51 - 57

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 18/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/22/oj

31996L0022Oficiālais Vēstnesis L 125 , 23/05/1996 Lpp. 0003 - 0009


Padomes Direktīva 96/22/EK

(1996. gada 29. aprīlis)

par noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu lietošanas aizliegumu lopkopībā un par Direktīvu 81/602/EEK, 88/146/EEK un 88/299/EEK atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas Līgumu un jo īpaši tā 43.pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas viedokli [3],

tā kā:

(1) Direktīva 81/602/EEK [4] aizliedz dažu hormonālas iedarbības un visu tireostatiskas iedarbības vielu lietošanu un Direktīva 88/146/EEK [5] aizliedz dažu hormonālas iedarbības vielu izmantošanu lopkopībā, tomēr pieļaujot dažus izņēmumus;

(2) Padomes Direktīva 88/299/EEK nosaka Direktīvas 88/146/EEK [6] 7. pantā minēto izņēmumu piemērošanu dažu kategoriju dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībā;

(3) dažu tireostatiskas, estrogēnas, androgēnas vai gestagēnas iedarbības vielu atliekvielas nonāk gaļā un citos dzīvnieku izcelsmes produktos, tās var apdraudēt patērētāju veselību un ietekmēt dzīvnieku izcelsmes produktu kvalitāti;

(4) jaunas vielas ar anabolisku iedarbību, piemēram, beta-agonistus, nelikumīgi lieto lopu audzēšanā dzīvnieku masas un produktivitātes pieauguma stimulēšanai;

(5) Komisijas 1990. – 1992. gadā veiktā aptauja liecina, ka beta-agonisti ir plaši pieejami lopu audzēšanas sektorā, un tas veicina to nelikumīgu lietošanu;

(6) nepareiza beta-agonistu lietošana var radīt nopietnu risku cilvēku veselībai; tā kā patērētāju interesēs jāaizliedz beta-agonistu uzglabāšana, tirdzniecība un ievadīšana visu sugu dzīvniekiem; tā kā turklāt jāaizliedz stilbēna un tireostatisku vielu uzglabāšana, tirdzniecība un ievadīšana visu sugu dzīvniekiem un jāreglamentē citu vielu lietošana;

(7) tomēr beta-agonistus saturošus medikamentus precīzi noteiktos medicīniskos nolūkos var atļaut ievadīt dažu kategoriju liellopiem, zirgiem un lolojumdzīvniekiem;

(8) turklāt visiem patērētājiem jānodrošina vienādi viņu prasībām un vēlmēm atbilstošas gaļas un gaļas produktu piegādes nosacījumi; tā kā patērētāju ietekmējamība var palielināt minēto produktu noietu;

(9) būtu jāpatur spēkā aizliegums izmantot hormonus saturošas vielas dzīvnieku nobarošanai; tā kā pieļaujama dažu vielu ievadīšana terapeitiskos vai zootehniskos nolūkos, ja to stingri kontrolē, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu;

(10) vielu izdalīšanās laiks no organisma nav saskaņots Kopienas līmenī un pastāv ievērojamas atšķirības dalībvalstu starpā, īpaši attiecībā uz licenzētiem hormonus vai beta-agonistus saturošiem veterinārajiem medikamentiem; tā kā jāsaskaņo veterināro zāļu maksimālais izdalīšanās laiks no organisma;

(11) dzīvus dzīvniekus, kuri saņēmuši šādas vielas terapeitiskos vai zootehniskos nolūkos, kā arī šo dzīvnieku gaļu parasti nedrīkst pārdot, jo tādējādi tiek mazināta kontroles efektivitāte attiecībā sistēmu kopumā; tā kā tomēr ar īpašiem nosacījumiem atkāpe no šā aizlieguma pieļaujama gadījumos, kad Kopienas iekšējā tirgū vai no trešās valsts ieved šķirnes dzīvniekus un reproduktīvi mazvērtīgus šķirnes dzīvniekus;

(12) šādus izņēmumus var atļaut, ja ir pienācīgas garantijas tirdzniecības aizsardzībai; tā kā šādām garantijām ir jāattiecas uz atļautajiem produktiem, to lietošanas noteikumiem un šo noteikumu izpildes pārbaudi, jo sevišķi attiecībā uz laiku, kas vajadzīgs, lai viela izdalītos no organisma;

(13) būtu jānodrošina efektīva un pareiza šīs direktīvas noteikumu piemērošana;

(14) jāatceļ Direktīvas 81/602/EEK, 88/146/EEK un 88/299/EEK;

(15) lai visās dalībvalstīs cīņa pret nelikumīgu augšanas un produktivitātes stimulatoru lietošanu būtu sekmīga, pasākumi jāizvērš Kopienas līmenī;

(16) 1996.gada 18.janvārī Eiropas Parlaments ir uzdevis Komisijai un Padomei turpināt iestāties pret hormonu preparātus saturošas gaļas ievešanu Kopienā, pieprasījis saglabāt augšanas stimulatoru lietošanas pilnīgu aizliegumu lopkopībā un lūdzis Padomei nekavējoties pieņemt Kopienas priekšlikumu par Eiropas Parlamenta 1994. gada 19. aprīlī izteikto atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šajā direktīvā izmanto direktīvās 64/433/EEK [7], 71/118/EEK [8], 77/99/EEK [9] un 91/495/EEK [10] dotās gaļas un gaļas produktu definīcijas, Direktīvā 91/493/EEK [11] dotās akvakultūras produktu definīcijas un direktīvās 81/851/EEK [12] un 81/852/EEK [13] dotās veterināro medikamentu definīcijas.

2. Turklāt izmanto arī šādas definīcijas:

a) "mājdzīvnieki" ir govju, cūku, aitu un kazu dzimtas dzīvnieki, mājas nepārnadži, mājputni un truši, kā arī fermā audzēti minēto sugu savvaļas dzīvnieki un savvaļas atgremotāji;

b) "terapeitiska lietošana" ir saskaņā ar šīs direktīvas 4. pantu atļautas vielas lietošana konkrēta mājdzīvnieka auglības problēmu ārstēšanai pēc tam, kad to ir izmeklējis veterinārārsts, to skaitā nevēlamas grūsnības pārtraukšanai; beta-agonistu gadījumā - tokolīzes stimulēšanai govīm atnešanās laikā un respiratoru problēmu ārstēšanai, kā arī tokolīzes stimulēšanai zirgu dzimtas mājdzīvniekiem, kuri nav paredzēti gaļas ieguvei;

c) "zootehniska lietošana" ir:

i) jebkuras vielas, ko atļauj šīs direktīvas 5. pants, lietošana konkrēta dzīvnieka meklēšanās sinhronizācijai un donoru un recipientu sagatavošanai embriju implantēšanai pēc tam, kad veterinārārsts ir izmeklējis dzīvnieku, vai, saskaņā ar šīs direktīvas 5. panta otro daļu, tā uzraudzībā;

ii) akvakultūras dzīvnieku gadījumā - atļautu vielu lietošana pēc veterinārārsta receptes vai tā uzraudzībā audzēšanai paredzētu dzīvnieku dzimuma inversijai;

d) "nelikumīga lietošana" ir neatļautu vielu un produktu lietošana vai atļautu vielu un produktu lietošana citiem mērķiem vai citos apstākļos, nekā tas paredzēts Kopienas tiesību aktos.

2. pants

Dalībvalstis aizliedz:

a) piedāvāt tirgū stilbēnu, stilbēna atvasinājumus, to sāļus un esterus un tireostatiskas vielu ievadīšanai jebkādu sugu dzīvniekiem;

b) piedāvāt tirgū beta-agonistus ievadīšanai dzīvniekiem, kuru gaļa un tās produkti ir paredzēti lietošanai pārtikā citiem mērķiem un citos apstākļos, nekā tas paredzēts 4. panta 2. punktā.

3. pants

Dalībvalstis aizliedz:

a) jebkādā veidā mājdzīvniekiem un akvakultūras dzīvniekiem ievadīt tireostatiskas, estrogēnas, androgēnas un gestagēnas iedarbības vielas un beta-agonistus;

b) turēt novietnēs a) punktā minētos dzīvniekus, izņemot gadījumus, kad novietne pakļauta oficiālai kontrolei, piedāvāt tirgū vai nokaut mājdzīvniekus vai akvakultūras dzīvniekus, kas paredzēti uzturam, ja tiem ievadītas a) punktā minētās vielas vai tās atrastas šo dzīvnieku organismā, izņemot gadījumus, kad minētajiem dzīvniekiem šīs vielas ievadītas saskaņā ar 4. un 5. pantu;

c) piedāvāt tirgū uzturam akvakultūras dzīvniekus, kuriem ievadītas a) punktā minētās vielas, kā arī no šādiem dzīvniekiem iegūtus pārstrādātus produktus;

d) piedāvāt tirgū b) punktā minēto dzīvnieku gaļu;

e) pārstrādāt d) punktā minēto gaļu.

4. pants

Atkāpjoties no 2. un 3. panta, dalībvalstis var atļaut:

1. Terapeitiskos nolūkos ievadīt mājdzīvniekiem estradiolu 17β, testosteronu un progesteronu un to atvasinājumus, kuru pamatsavienojumi pēc hidrolīzes viegli uzsūcas aplicēšanas vietā.

Terapeitiskos nolūkos izmantotajiem veterinārajiem medikamentiem jāatbilst Direktīvas 81/851/EEK prasībām un tos var ievadīt tikai veterinārārsts konkrētiem mājdzīvniekiem injekcijas vai maksts spirāles veidā olnīcu disfunkcijas gadījumā; šī atļauja neattiecas uz implantiem. Minēto dzīvnieku ārstēšana atbildīgajam veterinārārstam jāreģistrē. Reģistrā jāmin vismaz sekojoši punkti (atbilstoši Direktīvai 81/851/EEK):

- ārstēšanas veids,

- atļauto produktu veids,

- ārstēšanas datums,

- konkrēta dzīvnieka identifikācija.

Reģistru jāuzrāda kompetentām iestādēm pēc to pieprasījuma.

2. Ievadīt terapeitiskiem nolūkiem atļautus veterināros medikamentus, kuri satur:

i) aliltrenbolonu (iekšķīgi) vai beta-agonistus zirgu dzimtas dzīvniekiem un lolojumdzīvniekiem saskaņā ar ražotāju instrukcijām;

ii) beta-agonistus (injicējot) tokolīzes ierosināšanai govīm atnešanās laikā.

Šos medikamentus drīkst ievadīt tikai veterinārārsts vai, 2. punkta i) apakšpunktā minēto medikamentu gadījumā, veterinārārsta uzraudzībā; lietojums atbildīgajam veterinārārstam jāreģistrē, ierakstot vismaz 1. punktā minētos datus.

Zemniekiem aizliedz turēt beta-agonistus saturošus veterināros medikamentus, kurus var lietot tokolīzes ierosināšanas nolūkos.

Tomēr neierobežojot 2. panta ii) punkta pirmo apakšpunktu, terapeitisko lietošanu aizliedz produktīvajiem dzīvniekiem, to skaitā reproduktīvi mazvērtīgiem šķirnes dzīvniekiem.

5. pants

Atkāpjoties no 3. panta a) apakšpunkta un neierobežojot 2. pantu, dalībvalstis var atļaut zootehniskos nolūkos ievadīt mājdzīvniekiem estrogēnas, androgēnas vai gestagēnas iedarbības veterināros medikamentus, kuru lietošana ir atļauta saskaņā ar direktīvām 81/851/EEK un 81/852/EEK. Šādus veterināros medikamentus ievada veterinārārsts precīzi identificētiem dzīvniekiem; lietošanu atbildīgais veterinārārsts reģistrē saskaņā ar 4. panta 1. punktu.

Tomēr, dalībvalstis var atļaut meklēšanās sinhronizāciju un donoru un recipientu sagatavošanu embriju implantēšanai veikt nevis veterinārārstam pašam, bet gan tā uzraudzībā.

Attiecībā uz akvakultūras dzīvniekiem, lai veiktu dzimuma inversiju jaunām zivīm, pirmo trīs mēnešu laikā tām var ievadīt androgēnas iedarbības veterināros medikamentus, kuru lietošana ir atļauta saskaņā ar direktīvām 81/851/EEK un 81/852/EEK.

Šajā pantā paredzētajos gadījumos veterinārārsts izraksta recepti vienreizējai zāļu saņemšanai, kurā precizē vajadzīgo lietojumu un medikamenta daudzumu, parakstītos medikamentus reģistrējot.

Tomēr zootehnisko lietošanu aizliedz produktīviem dzīvniekiem, to skaitā, uzsākot reproduktīvi mazvērtīgu šķirnes dzīvnieku nobarošanu.

6. pants

1. Hormonus saturošu medikamentu un beta-agonistu ievadīšanai, kuru lietošana mājdzīvniekiem atļauta saskaņā ar 4. un 5. pantu, jānotiek atbilstoši direktīvu 81/851/EEK un 81/852/EEK prasībām.

2. Tomēr saskaņā 1. punktu, nav atļauti:

a) šādi hormonus saturoši medikamenti:

i) ar ilgstošu iedarbību organismā;

ii) ar izdalīšanās laiku no organisma, kas pārsniedz 15 dienas pēc pēdējās ievadīšanas;

iii) medikamenti:

- kas bija atļauti saskaņā ar noteikumiem, kas izdoti pirms Regulas (EEK) Nr. 2309/93 [14] pieņemšanas,

- kuru lietošanas nosacījumi nav zināmi,

- kuru atliekvielu noteikšanai nav nepieciešamo reaģentu vai aparatūras;

b) veterinārie medikamenti, kas satur beta-agonistus, kuru izdalīšanās laiks no organisma pārsniedz 28 dienas pēc pēdējās ievadīšanas.

7. pants

1. Tirdzniecības nolūkos dalībvalstis var atļaut laist tirgū šķirnes dzīvniekus un reproduktīvi mazvērtīgus šķirnes dzīvniekus, kuriem pēdējā laikā lietoti 4. un 5. pantā minētie medikamenti; dalībvalstis var atļaut apzīmogot ar Kopienas zīmogu šādu dzīvnieku gaļu, ja ievēroti 4. un 5. pantā minētie nosacījumi un attiecīgi 6. panta 2. punkta a) ii) un b) apakšpunktos izklāstītais minimālais vielu izdalīšanās laiks no organisma un nosacījumi, ko saistībā ar vielu izdalīšanās laiku no organisma paredz atļauja laišanai tirgū.

Tomēr augstvērtīgus zirgus, jo sevišķi sporta zirgus, sacīkšu zirgus, cirka zirgus, vaislai vai izstādēm paredzētus zirgus, to skaitā, reģistrētus zirgu dzimtas dzīvniekus, kuriem 4. pantā minētajos nolūkos ievadīti aliltrebolonu vai beta-agonistus saturoši veterinārie medikamenti un nav beidzies vielu izdalīšanās laiks, var pārdot, ja ievēroti nosacījumi, kas reglamentē šādu ievadīšanu, un ārstēšanas veids un datums ierakstīts dzīvnieka sertifikātā vai pasē.

2. Nedrīkst piedāvāt tirgū uzturam paredzētu gaļu vai produktus, kas iegūti no dzīvniekiem, kuriem tikuši ievadīti medikamenti ar estrogēnu, androgēnu vai gestagēnu iedarbību vai beta-agonisti, izņemot gadījumus, kad minētajiem dzīvniekiem lietoti 6. panta prasībām atbilstoši veterinārie medikamenti, un, ja to izdalīšanās laiks no organisma beidzies pirms kaušanas.

8. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka:

1. 2. pantā un 3. panta a) punktā minētās vielas importēšanas, ražošanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, tirdzniecības un lietošanas laikā var atrasties tikai to personu rīcībā, kurām to saskaņā ar Direktīvas 90/676/EEK [15] 1. pantu atļauj valstu tiesību akti;

2. Papildus pārbaudēm, ko paredz direktīvas, kas reglamentē dažādu augšminēto produktu laišanu tirgū, kompetentas valsts iestādes bez iepriekšēja brīdinājuma veic arī Direktīvas 96/23/EK [16] 11. pantā paredzētās pārbaudes, lai pārliecinātos par:

a) saskaņā ar 2. pantu aizliegto dzīvnieku nobarošanai paredzēto vielu vai produktu klātbūtni;

b) neatļautu dzīvnieku ārstēšanu;

c) vielas izdalīšanās laika, ko paredz 6. pants, neievērošanu;

d) ierobežojumu neievērošanu attiecībā uz atsevišķām vielām vai produktiem, kas uzskaitīti 4. un 5. pantā;

3. Pārbaudēs vielu klātbūtnes konstatācijai:

a) 1. punktā minētās vielas nosaka dzīvniekos, dzīvnieku dzirdināšanai paredzētajā ūdenī un visās vietās, kur dzīvniekus audzē un tur;

b) iepriekšminēto vielu atliekvielas dzīvos dzīvniekos, to ekskrementos, ķermeņa šķidrumos un audos, kā arī dzīvnieku izcelsmes produktos nosaka saskaņā ar Direktīvas 96/23/EK III un IV pielikumu;

4. Ja, veicot 2. un 3. punktā minētās pārbaudes, atklājas:

a) vielu vai produktu klātbūtne, kuru lietošana vai uzglabāšana ir aizliegta, vai aizliegtu vielu atliekvielas, kas ietilpst nelikumīga lietojuma kategorijā, tad šādas vielas vai produktus konfiscē un dzīvniekus, kuriem tās ievadītas, kā arī no tiem iegūto gaļu pakļauj oficiālai kontrolei, līdz tiek veikti vajadzīgie soda pasākumi;

b) ka nav izpildītas 2.panta b) un c) punktu prasības, kompetentā iestāde veic attiecīgus pārkāpuma smagumam atbilstošus pasākumus.

9. pants

Neierobežojot Direktīvu 81/851/EEK, uzņēmumiem, kuri pērk vai ražo vielas ar tireostatisku, estrogēnu, androgēnu vai gestagēnu iedarbību un beta-agonistus, uzņēmumiem, kuriem atļauts šādas vielas tirgot neierobežotā daudzumā, un uzņēmumiem, kuri pērk vai no šādām vielām ražo farmaceitiskos vai veterināros medikamentus, pieprasa veikt reģistrāciju, hronoloģiskā kārtībā norādot ieraksta iegūto vai saražoto vielu daudzumu, pārdoto vai farmaceitisko vai veterināro medikamentu ražošanai izmantoto izejvielu daudzumu un personu vārdus, kurām šie daudzumi pārdoti vai no kurām tie pirkti.

Iepriekšminētajai informācijai jābūt pieejamai kompetentajai iestādei pēc tās lūguma, ja tā ir elektroniski apstrādāta, izdruku veidā.

10. pants

Ja dalībvalstī izdarīto pārbaužu rezultāti liecina, ka kādā dzīvnieku vai produktu izcelsmes valstī nav ievērotas šīs direktīvas prasības, šīs dalībvalsts kompetentā iestāde var izmantot 1989. gada 21. novembra Direktīvu 89/608/EEK par dalībvalstu administratīvo iestāžu savstarpējo palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu tiesību un normatīvo aktu attiecībā uz veterināriju un zootehniku pareizu piemērošanu [17].

11. pants

1. Trešās valstis, kuru tiesību un normatīvie akti atļauj stilbēnu, stilbēna atvasinājumu un to sāļu un esteru vai tireostatisku vielu laišanu tirgū un lietošanu visu sugu dzīvniekiem, nedrīkst iekļaut valstu sarakstā, no kurām saskaņā ar Kopienas tiesību un normatīvajiem aktiem atļauts eksportēt uz dalībvalstīm mājdzīvniekus un akvakultūras dzīvniekus un no šādiem dzīvniekiem iegūtu gaļu vai produktus.

2. Dalībvalstis aizliedz ievest no trešajām valstīm, kuras ir kādā no 1. punktā minētajiem sarakstiem:

a) mājdzīvniekus vai akvakultūras dzīvniekus;

i) kuriem jebkādā veidā tikuši ievadīti 2. panta a) punktā minētie produkti vai vielas;

ii) kuriem tikuši ievadīti 3. panta a) punktā minētie produkti un vielas, izņemot gadījumus, kad tie lietoti, ievērojot 4., 5. un 7. panta noteikumus un prasības, un atbilstoši starptautiskiem ieteikumiem ir ievēroti vielu izvadīšanas periodi;

b) gaļu un produktus, kuri iegūti no dzīvniekiem, kuru ievešana aizliegta saskaņā ar a) punktu.

3. Tomēr no trešajām valstīm drīkst ievest nobarošanai paredzētus dzīvniekus vai reproduktīvi mazvērtīgus šķirnes dzīvniekus un šo dzīvnieku gaļu, ja tās sniedz garantijas, kas atbilst vismaz šajā direktīvā paredzētajām garantijām, kas noteiktas saskaņā ar Direktīvas 96/23/EK 33. pantā minēto procedūru minētās direktīvas V nodaļas izpildei.

4. No trešām valstīm ievestos produktus pārbauda saskaņā ar Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvas 91/496/EEK, ar ko nosaka principus no trešām valstīm Kopienā ievesto dzīvnieku veterinārās kontroles organizēšanai [18], 4. panta 2. punkta c) apakšpunktu un Padomes 1990. gada 10. decembra Direktīvas 90/675/EEK [19]8. panta 2. punktu (MediaLex piezīme: no 1999. gada 1. jūlija - Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvas 97/78/EK 4. panta 4. punkta c) apakšpunkts).

12. pants

Padome pēc Komisijas ierosinājuma ar kvalificētu balsu vairākumu var noteikt pārejas laika pasākumus šajā direktīvā paredzēto noteikumu ieviešanai.

13. pants

1. Ar šo no 1997. gada 1. jūlija ir atceltas direktīvas 81/602/EEK, 88/146/EEK un 88/299/EEK.

2. Atsauces uz atceltajām direktīvām uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās jālasa saskaņā ar pielikumā doto korelācijas tabulu.

14. pants

1. Dalībvalstīs 1997. gada 1. jūlijā stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, to skaitā, sodi, kas vajadzīgi, lai līdz 1997. gada 1. jūlijam izpildītu šīs direktīvas prasības, un, attiecībā uz beta-agonistiem, tās vēlākais līdz 1997. gada 1. jūlijam par veikto tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis paredz šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai galvenos savu tiesību aktus, ko tās pieņēmušas jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

3. Kamēr vēl nav piemēroti šīs direktīvas noteikumi attiecībā uz beta-agonistiem, joprojām ir piemērojamas valstu normas, kuras izveidotas atbilstoši Līguma vispārīgiem noteikumiem.

15. pants

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

16. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1996. gada 29. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

W. Luchetti

[1] OV C 302, 9.11.1993., 8. lpp. un OV C 222, 10.8.1994., 16. lpp.

[2] OV C 128, 9.5.1994., 107. lpp.

[3] OV C 52, 19.2.1994., 30. lpp.

[4] OV L 222, 7.8.1981., 32. lpp. Jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 85/358/EEK (OV L 191, 23.7.1985., 46. lpp.).

[5] OV L 70, 16.3.1988., 16. lpp. Jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[6] OV L 128, 21.5.1988., 36. lpp.

[7] OV 121, 29.7.1964., 2012./64. lpp. Jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/23/EK (OV L 243, 11.10.1995., 7. lpp.).

[8] OV L 55, 8.3.1971., 23. lpp. Jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[9] OV L 26, 31.1.1977., 85. lpp. Jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 85/68/EK (OV L 332, 30.12.1995., 10. lpp.).

[10] OV L 268, 24.9.1991., 41. lpp. Jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[11] OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp. Jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/71/EK (OV L 332, 30.12.1995., 40. lpp.).

[12] OV L 317, 6.11.1981., 1. lpp. Jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/40EEK (OV L 214, 24.8.1993., 31. lpp.).

[13] OV L 317, 6.11.1981., 16. lpp. Jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/40/EEK (OV L 214, 24.8.1993., 31. lpp.).

[14] OV L 214, 24.8.1993., 1. lpp.

[15] OV L 373, 31.12.1990., 15. lpp.

[16] OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.

[17] OV L 351, 2.12.1989, 34. lpp.

[18] OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp., Jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 95/157/EK (OV L 103, 6.5.1995., 40. lpp.).

[19] OV L 373, 31.12.1990., 1. lpp. Jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/52/EK (OV L 265, 8.11.1995., 16. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Korelācijas tabula

Direktīva | direktīva 81/602/EEK, 88/146/EEK vai 88/299/EEK |

| |

1. panta 1. punkts | 2. panta 1) punkts | 81/602/EEK |

1. panta 1) punkts | 88/146/EEK |

1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts | 1. panta 2) punkts | 81/602/EEK |

1. panta 2) punkts | 88/146/EEK |

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts | 88/299/EEK |

2. panta a) punkts | 3. pants | 81/602/EEK |

2. panta b) punkts | - | |

3. pants | 2. pants | 81/602/EEK |

4. panta 1. punkts | 4. pants | 81/602/EEK |

2. pants un 3. panta b) apakšpunkts | 88/146/EEK |

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 2. panta 4. punkts | 88/299/EEK |

4. pants 2. punkts | - | |

5. pants | 4. pants | 81/602/EEK |

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 2. panta 4. punkts | 88/299/EEK |

6. pants | 2. panta 3. punkts | 88/299/EEK |

7. panta 1. punkts | 7. panta | 88/146/EEK |

2. un 3. punkts | 88/299/EEK |

7. panta 2. punkts | 4. pants | 88/299/EEK |

8. pants | 7. pants | 81/602/EEK |

9. pants | 4. pants | 88/146/EEK |

10. pants | - | |

11. panta 1. punkts | - | |

11. panta 2. punkts | 6. panta 1. un 2. punkts | 88/146/EEK |

11. panta 3. punkts | 5. pants | 88/299/EEK |

11. panta 4. punkts | 6. panta 7. punkts | 88/146/EEK |

12. pants | - | |

13. pants | - | |

14. pants | - | |

15. pants | - | |

16. pants | - | |

Pielikums | - | |

--------------------------------------------------

Augša