EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 31991L0068

Direktiva Sveta z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami

UL L 46, 19.2.1991, str. 19–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 03 zvezek 011 str. 146 - 164

Druge posebne izdaje (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, BG, RO, HR)

Pravni status dokumenta Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 20/04/2021; se razveljavijo in nadomestijo z 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/68/oj

31991L0068Uradni list L 046 , 19/02/1991 str. 0019 - 0036
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 36 str. 0155
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 36 str. 0155


Direktiva Sveta

z dne 28. januarja 1991

o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami

(91/68/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker usklajeno delovanje skupne ureditve trga za ovce in koze ne bo prineslo pričakovanih rezultatov, dokler bodo neskladnosti med državami članicami v zvezi z zdravstvenimi pogoji ovirale trgovanje v Skupnosti;

ker je za spodbujanje takšnega trgovanja priporočljivo, da se te neskladnosti odpravi in da se uvede pravila, ki bi veljala po vsej Skupnosti za trženje ovc in koz v okviru tega trgovanja; ker bo ta cilj prispeval tudi k dokončni vzpostavitvi enotnega trga;

ker bi morale ovce in koze, da bi bile primerne za trgovanje v Skupnosti, izpolnjevati nekatere zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, katerih namen je preprečiti širjenje nalezljivih ali kužnih bolezni;

ker bi se morale ustrezne zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali razlikovati glede na namen, zaradi katerega se s temi živalmi trguje;

ker zdravstveno stanje ovc in koz ni enako po vsem ozemlju Skupnosti; ker bi bilo zaradi tega treba upoštevati "regije", kakor je določeno v Direktivi Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči med državami članicami Evropske skupnosti [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 90/425/EGS [5], pri trgovanju z deli tega ozemlja;

ker trgovanje med regijami, v katerih so pogoji v zvezi z zdravstvenim varstvom živali enakovredni, ne sme biti ovirano;

ker bi bilo treba predvideti, da bi Komisija lahko odobrila nekatere dodatne zahteve glede na napredek, ki ga je država članica dosegla pri izkoreninjenju nekaterih bolezni, če te zahteve v nobenem primeru ne presegajo veljavnih nacionalnih zahtev zadevne države članice;

ker bi bilo treba, da se prepreči širjenje nalezljivih ali kužnih bolezni, določiti pogoje, ki zadevajo prevoz živali v namembni kraj;

ker bi bilo treba predvideti uvedbo zdravstvenega spričevala, ki bi ga izdal uradni veterinar in ki bi spremljal ovce in koze do njihovega namembnega kraja, in sicer da se zagotovi izpolnjevanje veljavnih zahtev;

ker bi bilo treba, kar zadeva organizacijo in izvajanje pregledov v državah članicah ter izvajanje varnostnih ukrepov, ki jih je treba uvesti, predvideti sklicevanje na splošne predpise, določene v Direktivi Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi;

ker je treba predvideti, da bi imela Komisija pravico do opravljanja lastnih pregledov;

ker bi bilo treba uvesti postopek, katerega namen je tesno in uspešno sodelovanje med državami članicami in Komisijo, in sicer v okviru Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva opredeljuje pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje v Skupnosti z ovcami in kozami.

Člen 2

V tej direktivi se po potrebi uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Direktive 64/432/EGS ter naslednje:

1. ovce ali koze za zakol so živali ovčjih ali kozjih vrst, ki so namenjene za neposreden odvoz ali odvoz preko odobrenega trga ali zbirnega centra v klavnico, da bi jih tam zaklali pod pogoji, določenimi v členu 6 Direktive 64/432/EGS;

2. ovce ali koze za pleme in rejo: ovce in koze, razen tistih iz točke 1, ki so namenjene za odvoz v namembni kraj, bodisi neposredno ali preko odobrenega trga ali zbirnega centra;

3. gospodarstvo: gospodarstvo, kakor je opredeljeno v členu 2(4) Direktive 90/425/EGS;

4. gospodarstvo za ovce ali koze, na katerem uradno potrjeno ni bruceloze, pomeni gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje iz naslova I poglavja 1 Priloge A;

5. gospodarstvo za ovce ali koze, uradno prosto bruceloze, pomeni gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje iz poglavja 2 Priloge A;

6. trgovanje pomeni trgovanje med državami članicami v smislu člena 9(2) Pogodbe;

7. bolezen, ki jo je treba obvezno prijaviti, pomeni bolezen, ki je med naštetimi v oddelkih I in II Priloge B, in o kateri je treba obvezno uradno obvestiti pristojni organ države članice, če se pojavi sum o njenem pojavu ali če se dejansko pojavi;

8. uradni veterinar pomeni veterinarja, ki ga imenuje pristojni osrednji organ države članice;

9. odobreni sejem ali zbirni center pomeni kateri koli kraj, razen gospodarstva, kjer se ovce ali koze prodajajo, kupujejo in/ali zberejo ali natovarjajo in ki je v skladu s členom 3(7) Direktive 64/432/EGS in členom 5(1)(b)(i) Direktive 90/425/EGS za odobrene trge in sejme ali zbirne centre;

10. regija pomeni del ozemlja Skupnosti, kakor je opredeljeno v členu 2(o) Direktive 64/432/EGS.

Člen 3

1. Z ovcami in kozami za zakol se lahko trguje samo, če izpolnjujejo pogoje iz člena 4.

2. Z ovcami in kozami za pleme in rejo se lahko trguje samo, če izpolnjujejo pogoje iz členov 4, 5 in 6, brez poseganja v dodatna jamstva, ki se jih lahko zahteva na podlagi členov 7 in 8.

Vendar lahko pristojni organi namembnih držav članic dopustijo splošna ali omejena odstopanja v zvezi s prevozi ovc in koz za pleme in rejo, ki se znajdejo v bližini notranjih meja Skupnosti izključno zaradi paše. Države članice, ki tovrstna odstopanja izkoristijo, obvestijo Komisijo o vsebini dodeljenih odstopanj.

Člen 4

1. Ovce in koze:

(a) morajo biti identificirane in registrirane v skladu z zahtevami člena 3(1)(c) Direktive 90/425/EGS; rok za priglasitev nacionalnih sistemov za identifikacijo in registracijo ovc in koz začne teči od datuma sprejetja te direktive;

(b) ne smejo kazati kliničnih znakov bolezni, ko jih pregleda uradni veterinar, pri čemer je treba ta pregled opraviti v 48 urah pred natovarjanjem ovc in koz;

(c) ne smejo prihajati z gospodarstva, kjer velja kakšna prepoved zaradi zdravstvenih razlogov, in niso smele biti v stiku z živalmi s takšnega gospodarstva, in sicer:

(i) če se takšna prepoved povezuje z izbruhom katere koli od naslednjih bolezni, za katere so živali dovzetne:

- bruceloza,

- steklina,

- vranični prisad,

(ii) po zakolu zadnje živali, ki trpi zaradi ene od zgoraj navedenih bolezni ali je zanjo dovzetna, mora obdobje prepovedi trajati najmanj:

- 42 dni za brucelozo,

- 30 dni za steklino,

- 15 dni za vranični prisad,

in ne smejo prihajati z gospodarstva ali niso smele biti v stiku z živalmi z gospodarstva, ki leži na okuženem območju in ki ga živali ne smejo zapustiti na podlagi člena 3(2)(b)(ii) Direktive 64/432/EGS;

(d) zanje ne smejo veljati omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo na podlagi Direktive Sveta 85/511/EGS z dne 18. novembra 1985 o uvedbi ukrepov Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke [6], kakor je bila spremenjena z Direktivo 90/423/EGS [7].

Poleg tega se uporabljajo tudi določbe člena 4a Direktive 64/432/EGS.

2. Države članice zagotovijo, da tudi naslednje ni predmet trgovanja:

- ovce in koze, ki bi jih bilo treba morda usmrtiti na podlagi nacionalnega programa za izkoreninjenje bolezni, na katere se ne nanaša Priloga C k Direktivi 90/425/EGS ali poglavje 1 Priloge B k tej Direktivi,

- ovce in koze, ki se jih na njihovem lastnem ozemlju ne sme tržiti zaradi zdravstvenih ali veterinarskih razlogov, ki jih upravičuje člen 36 Pogodbe.

3. Za ovce in koze mora veljati tudi naslednje:

- roditi so se morale in morali so jih vzgajati na ozemlju Skupnosti,

- če pa so jih uvozili, morajo izhajati iz tretje države, vključene na seznam, izdelan v skladu s členom 3 Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih glede zdravstvenih in veterinarskih pregledov ob uvozu goveda in prašičev ter svežega mesa iz tretjih držav [8], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 90/425/EGS, ter

(i) izpolnjevati bodisi pogoje o zdravju živali, določene v skladu s členom 8 Direktive 72/462/EGS,

(ii) če ti pogoji niso opredeljeni, pa morajo izpolnjevati pogoje iz drugega, tretjega in četrtega pododstavka člena 7(2) Direktive 90/425/EGS.

Člen 5

Brez poseganja v dodatna jamstva, ki se morda zahtevajo na podlagi členov 7 in 8, morajo ovce in koze za pleme in rejo poleg pogojev iz člena 4 izpolnjevati tudi zahteve iz poglavja 1.D ali poglavja 2.D Priloge A – da lahko prispejo na gospodarstvo za ovce ali koze, kjer uradno prosto bruceloze, ali na gospodarstvo za ovce ali koze, prosto bruceloze.

Člen 6

Brez poseganja v dodatna jamstva, ki se morda zahtevajo na podlagi členov 7 in 8, morajo živali za pleme izpolnjevati tudi naslednje zahteve:

(a) Izhajati morajo z gospodarstva in v stiku so bile le z živalmi z gospodarstva:

(i) kjer niso bile klinično diagnosticirane naslednje bolezni:

- v preteklih šestih mesecih kontagiozna agalakcija ovc (Mycoplasma agalactiae) ali kontagiozna agalakcija koz (Mycoplasma agalactiae. M. capricolum, M. Mycoides var. mycoides"large colony"),

- v preteklih 12 mesecih paratuberkuloza ali kazeozni limfadenitis,

- v preteklih treh letih pulmonalna adenomatoza ovac, Maedi/visna ali kozji virusni artritis/encefalitis. Vendar se to obdobje skrajša na 12 mesecev, če so bile živali, okužene z maedi/visno ali kozjim virusnim artritisom/encefalitisom zaklane in če so preostale živali negativno reagirale na dve preiskavi, priznana na podlagi postopka iz člena 15,

ali postopka, ki brez poseganja v skladnost z zahtevami v zvezi z drugimi boleznimi v okviru programa, priznanega v skladu s členoma 7 in 8, predvideva za eno ali več od zgoraj omenjenih bolezni zdravstvena jamstva, ki so enakovredna tistim za navedeno bolezen ali bolezni;

(ii) kjer uradni veterinar, ki je odgovoren za izdajo zdravstvenega spričevala ni zabeležil dejstev, ki bi nakazovala na neizpolnjevanje zahtev iz točke (i);

(iii) katerega lastnik zatrdi, da mu takšna dejstva niso znana, in pisno potrdi, da žival ali živali, namenjene za trgovanje v Skupnosti, izpolnjujejo merila iz točke (i);

(b) v zvezi s praskavcem velja zanje tudi naslednje:

(i) prihajati morajo z gospodarstva, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- gospodarstvo je predmet uradnih pregledov, ki so v skladu s členom 3(1)(b) Direktive 90/425/EGS,

- živali morajo biti označene,

- na njem najmanj dve leti ni bil potrjen noben primer garij,

- pri starih ovcah, ki izhajajo s tega gospodarstva in so namenjene za zakol, je treba opraviti preiskavo vzorcev, če gospodarstvo ne leži v regiji ali državi članici, kjer veljajo pogoji, ki jih je treba sprejeti v skladu s členom 8,

- samice lahko sprejmejo na to gospodarstvo le, če izhajajo z gospodarstva, ki izpolnjuje iste zahteve;

(ii) vse od skotitve ali zadnji dve leti so bile neprekinjeno na gospodarstvu ali gospodarstvih, ki izpolnjujejo zahteve iz točke (i);

(iii) kadar so namenjene za državo članico, kjer veljajo za njeno celotno ozemlje ali za dele njenega ozemlja določbe iz členov 7 ali 8, morajo ustrezati jamstvom, ki so predvidena v navedenih členih;

(c) kar zadeva kontagiozni epididimitis (B. ovis), velja za nekastrirane ovne za pleme naslednje:

- prihajati morajo z gospodarstva, kjer v preteklih 12 mesecih ni bil diagnosticiran noben primer kontagioznega epididimitisa (B. ovis),

- 60 dni pred odvozom so bili neprekinjeno na tem gospodarstvu,

- v 30 dneh pred odvozom so z negativnimi rezultati opravili serološko preiskavo, izvedeno v skladu s Prilogo D, ali pa izpolnjujejo enakovredna zdravstvena jamstva, ki jih je treba priznati na podlagi postopka, določenega v členu 15;

(d) spričevalo, ustrezno vzorcu III v Prilogi E, potrjuje, da so te zahteve izpolnjene.

Člen 7

1. Država članica, ki ima obvezen ali prostovoljen nacionalni program za nadzor ali nacionalni program za spremljanje ene od nalezljivih ali kužnih bolezni iz oddelkov II in III Priloge B za vse svoje ozemlje ali le za del tega ozemlja, lahko navedeni program predloži Komisiji, v katerem poudari predvsem:

- razširitev bolezni v državi članici,

- razloge za uvedbo programa, ob upoštevanju pomembnosti bolezni in verjetnih koristi programa v razmerju s stroški za njegovo izvajanje,

- geografsko območje, na katerem naj bi se program izvajal,

- statusne kategorije, ki se nanašajo na gospodarstva, standarde, ki jih je treba določiti za vsako kategorijo, in postopke preiskav, ki jih je treba ob tem uporabiti,

- postopke programa za spremljanje,

- kako ukrepati, če gospodarstvo izgubi svoj status,

- kako ukrepati, če so izvidi preiskav, izvedenih v skladu z določbami programa, pozitivni.

2. Programe, ki jih predstavijo države članice, preveri Komisija. Programe iz odstavka 1, se lahko potrdi v skladu s postopkom iz člena 15, če so izpolnjena merila, določena v odstavku 1. Na podlagi istega postopka se opredeli tudi splošna ali omejena dodatna jamstva, ki so morda potrebna v okviru trgovanja znotraj Skupnosti, in sicer sočasno ali vsaj tri mesece po odobritvi programov. Ta jamstva ne smejo presegati tistih, ki jih države članice uporabljajo na svojih ozemljih.

3. Programi, ki jih države članice predložijo, se lahko spreminjajo ali dopolnjujejo v skladu s postopkom, določenim v členu 15. Spremembe ali dopolnila programov, ki so bili že odobreni, ali jamstev, ki so bila opredeljena v skladu z odstavkom 2, se lahko odobri po istem postopku.

4. Programi, ki so odobreni v skladu s tem členom, so upravičeni do financiranja Skupnosti, kakor je predvideno v členu 24 Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterinarstva [9], in sicer za bolezni in pod pogoji, določenimi v navedeni odločbi.

Člen 8

1. Če država članica meni, da na njenem ozemlju ali na delu njenega ozemlja ni navzoča ena od bolezni, naštetih v oddelkih II in III Priloge B, za katero so ovce in koze dovzetne, predloži Komisiji ustrezne dokazne listine o tem, iz katerih je razvidno predvsem naslednje:

- vrsta bolezni in zgodovina njenega pojavljanja na tem ozemlju,

- rezultati nadzornih preiskav na osnovi seroloških, mikrobioloških, patoloških in epidemioloških raziskav ter na osnovi dejstva, da je treba bolezen po zakonu prijaviti pristojnemu organu,

- obdobje, v katerem se je nadzor izvajalo,

- po potrebi obdobje, v katerem je bilo cepljenje proti bolezni prepovedano, in geografsko območje, na katerega se je ta prepoved nanašala,

- ukrepe za preverjanje odsotnosti bolezni.

2. Komisija preuči dokazne listine, ki jih predložijo države članice. Splošna ali omejena dodatna jamstva, ki se jih lahko zahteva pri trgovanju v Skupnosti, se določi na podlagi postopka, določenega v členu 15. Ta jamstva ne smejo presegati tistih, ki jih države članice uporabljajo na svojih ozemljih. Če so dokazne listine predložene pred 1. januarjem 1992, se odločitve o dodatnih jamstvih sprejmejo pred 1. julijem 1992.

3. Zadevna država članica uradno obvesti Komisijo o kakršnih koli spremembah dokaznih listin, opredeljenih v odstavku 1, ki se nanašajo na bolezen. Jamstva, opredeljena, kakor je določeno v odstavku 2, se na podlagi takšnega uradnega obvestila po postopku, določenem v členu 15, lahko spremeni ali ukine.

Člen 9

Pri trgovanju med državami članicami mora ovce in koze med prevozom v namembni kraj spremljati zdravstveno spričevalo, ki ga je podpisal uradni veterinar in ki ustreza vzorcem v Prilogi E (vzorci I, II in III) in ga je treba izpolniti na dan pregleda, predvidenega v členu 4(1)(b), najmanj v enem od uradnih jezikov namembne države članice, ter je veljaven 10 dni. Spričevalo sestoji iz enega samega lista.

Člen 10

1. Predpisi, določeni v Direktivi 90/425/EGS, veljajo zlasti za preglede na kraju izvora, za organiziranje in izvajanje pregledov, ki jih mora opravljati namembna država članica, ter za varnostne ukrepe, ki jih je treba uvesti.

2. V naslovu I Priloge A k Direktivi 90/425/EGS se doda naslednje sklicevanje:

"Direktiva Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami,

UL L 46, 19.2.1991, str. 19."

3. V točki A Priloge B k Direktivi 90/425/EGS se prva alinea črta.

Člen 11

1. Veterinarski strokovnjaki Komisije lahko izvajajo preglede na kraju samem, in sicer v obsegu, ki je potreben, da se zagotovi enotno uporabo te direktive, ter v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi. Država članica, na katere ozemlju se izvajajo pregledi, ponudi strokovnjakom vso pomoč, ki jo potrebujejo za opravljanje svoje naloge. Komisija obvesti države članice o rezultatih teh pregledov.

2. Splošne določbe za izvajanje tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 15.

Predpisi, ki se uporabljajo za preglede, na katere se nanaša ta člen, se določijo v skladu z istim postopkom.

Člen 12

Države članice, ki izvajajo alternativni nadzorni sistem, ki ponuja enakovredna jamstva kot tista iz člena 5 in člena 6 (a) in (c) glede gibanja ovc in koz na njihovem ozemlju, lahko druga drugi dopuščajo odstopanja od pregleda, predvidenega v členu 4(1)(b), ter obveznosti do predložitve spričevala, predvidenega v členu 9. O tem uradno obvestijo Komisijo.

Člen 13

Določbe te direktive se ponovno preučijo pred 1. januarjem 1993 v okviru predlogov, ki se nanašajo na dopolnitev notranjega trga, o čemer bo Svet odločal s kvalificirano večino.

Člen 14

Svet s kvalificirano večino in na predlog Komisije spremeni Prilogo A.

Priloge B, C in D se spremenijo v skladu s postopkom, določenim v členu 15.

Člen 15

1. Če je treba ravnati po postopku iz tega člena, predsednik na lastno pobudo ali pa na zahtevo predstavnika države članice, preda zadevo Stalnemu veterinarskemu odboru, ustanovljenem s Sklepom 68/361/EGS [10], v nadaljevanju "odbor".

2. (a) Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko glede na nujnost zadeve določi predsednik. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa člen 148(2) Pogodbe, za odločanje Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način, določen v navedenem členu. Predsednik ne glasuje.

Komisija sprejme predlagane ukrepe, kadar so v skladu z mnenjem odbora.

(b) Če predlagani ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni bilo podano, Komisija brez odlašanja predloži Svetu predlog ukrepov, ki naj se sprejmejo. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če Svet ne odloči v treh mesecih po prejemu predloga, predlagane ukrepe sprejme Komisija, razen če se Svet proti navedenim ukrepom ni izrekel z navadno večino.

Člen 16

Komisija lahko v skladu s postopkom, določenim v členu 15 – za obdobje treh let – sprejme prehodne ukrepe, ki so potrebni za olajšanje prehoda na novo ureditev, kakor je predvideno v tej direktivi.

Člen 17

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev z:

(i) členi 7 in 8 te direktive dva meseca po datumu njene notifikacije; ustrezne nacionalne določbe se še naprej uporabljajo do odobritve programov, in če takšni programi ne obstajajo, do datuma, na katerega se nanaša točka (ii);

(ii) drugimi določbami te direktive najpozneje do 31. decembra 1992.

2. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 18

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. januarja 1991

Za Svet

Predsednik

J.-C. Juncker

[1] UL C 48, 27.2.1989, str. 21.

[2] UL C 96, 17.4.1989, str. 187.

[3] UL C 194, 31.7.1989, str. 9.

[4] UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

[5] UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

[6] UL L 315, 26.11.1985, str. 11.

[7] UL L 224, 18.8.1990, str. 13.

[8] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

[9] UL L 224, 18.8.1990, str. 19.

[10] UL L 255, 18.10.1968, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

POGLAVJE 1

I. Gospodarstvo za ovce ali koze, uradno prosto bruceloze (B. melitensis)

A. Dodelitev statusa

Gospodarstvo za ovce ali koze, uradno prosto bruceloze (B. melitensis), je

1. gospodarstvo:

(a) na katerem vse živali, dovzetne za brucelozo (B. melitensis), najmanj 12 mesecev ne kažejo ne kliničnih ne katerih koli drugih znakov bruceloze (B. melitensis);

(b) na katerem ni ovc ali koz, ki so bile cepljene proti brucelozi (B. melitensis), razen tistih, ki so bile cepljene najmanj pred dvema letoma s sevom Rev. I ali katerim drugim cepivom, odobrenim na podlagi postopka, določenega v členu 15 te direktive;

(c) na katerem sta bili v skladu s Prilogo C opravljeni dve preiskavi z negativnim rezultatom, med katerima je minilo šest mesecev ali več, in sicer na vseh ovcah in kozah na gospodarstvu, ki so v času preiskave starejše od šest mesecev; in

(d) na katerem so po preiskavah iz točke (c), samo ovce ali koze, ki so se skotile na gospodarstvu ali ki na podlagi pogojev iz točke D prihajajo z gospodarstva, uradno prostega bruceloze, ali gospodarstva, prostega bruceloze,

in na katerih so po opredelitvi statusa zahteve iz točke B še naprej izpolnjene;

2. gospodarstvo, ki v skladu s točko II leži v državi članici ali regiji, uradno prosti bruceloze.

B. Ohranitev statusa

1. V primeru gospodarstev za ovce ali koze, uradno prostih bruceloze (B. melitensis), ki ne ležijo na delu ozemlja, uradno prostem bruceloze, in na katerih se po opredelitvi statusa dovoz živali izvaja v skladu z zahtevami točke D, je treba letno pregledati reprezentativno število ovc in koz, ki so starejše od šest mesecev. Gospodarstvo lahko obdrži svoj status, uradno prostega bruceloze (B. melitensis), če so rezultati preiskav negativni.

Reprezentativno število živali, ki jih je treba preiskati, mora na vsakem gospodarstvu zajemati:

- vse nekastrirane samce, starejše od šest mesecev,

- vse živali, ki so prispele na gospodarstvo v času od prejšnje preiskave,

- 25 % samic, ki so primerne za razmnoževanje (t.j. so spolno dozorele) ali ki dojijo, in sicer najmanj 50 na vsakem gospodarstvu – razen na gospodarstvih, kjer je manj kot 50 takšnih samic; v tem primeru je treba preiskati vse samice.

2. Za regijo, ki ne sodi med uradno prosto bruceloze, in v kateri je več kakor 99 % gospodarstev za ovce ali koze, uradno prostih bruceloze (B. melitensis), se pogostost pregledov na gospodarstvih za ovce ali koze, uradno prostih bruceloze, lahko razširi na tri leta, če so gospodarstva, ki niso uradno prosto bruceloze, pod uradnim nadzorom ali če se zanje uvede program izkoreninjenja bolezni.

C. Sum ali dejanski pojav bruceloze

1. Kadar na gospodarstvu za ovce ali koze, uradno prostem bruceloze,

(a) obstaja sum, da je ena ali več ovc ali koz zbolela za brucelozo (B. melitensis), mora pristojni organ gospodarstvu odvzeti status, uradno prostega bruceloze. Vendar se status lahko odvzame tudi začasno, če se žival ali živali nemudoma uničijo ali izolirajo, do uradne potrditve bolezni ali uradne zavrnitve suma o pojavu te bolezni;

(b) je potrjena navzočnost bruceloze (B. melitensis), pristojni organ lahko začasen odvzem odpravi, samo če so usmrčene vse okužene živali ali vse živali tistih vrst, ki so dovzetne za okužbo, in če so rezultati dveh preiskav, med katerima minejo najmanj trije meseci ali več in se ju izvede v skladu s Prilogo C na vseh živalih na gospodarstvu, ki so starejše od šest mesecev, negativni.

2. Če gospodarstvo iz odstavka 1, leži v regiji, uradno prosti bruceloze (B. melitensis), mora zadevna država članica o tem nemudoma obvestiti Komisijo in druge države članice.

Pristojni organ zadevne države članice mora:

(a) usmrtiti vse okužene živali in vse živali tistih vrst, ki so dovzetne za okužbo, na zadevnem gospodarstvu. Zadevna država članica mora obveščati Komisijo in druge države članice o razvoju stanja;

(b) izvesti epidemiološko preiskavo in črede, ki so epidemiološko povezane z okuženo čredo, morajo opraviti preiskave, določene v točki 1(b).

3. Če se v skladu s točko 2 potrdi izbruh bruceloze, Komisija po oceni okoliščin ob ponovnem izbruhu bruceloze (B. melitensis) sprejme, če njena ocena to upravičuje, po postopku, določenem v členu 15, odločitev o začasnem odvzemu ali ukinitvi statusa omenjene regije. Če se status ukine, se v skladu z istim postopkom določijo pogoji za novo opredelitev statusa.

D. Uvajanje živali na gospodarstvo za ovce ali koze, uradno prosto bruceloze (B. melitensis)

Ovc in koz se ne sme uvajati na gospodarstva za ovce ali koze, uradno proste bruceloze, razen če:

1. - prihajajo z gospodarstva za ovce ali koze, uradno prostega bruceloze;

2. ali:

- prihajajo z gospodarstva, prostega bruceloze, in

- so posamično označene v skladu s členom 4(1)(a) te direktive,

- niso bile nikdar cepljene proti brucelozi, če pa so bile cepljene, se je to zgodilo več kakor tri leta pred tem. Vendar se na gospodarstvo lahko uvede tudi samice, starejše od dveh let, ki so bile cepljene, preden so dosegle starost sedem mesecev, in

- so bile na gospodarstvu izvora izolirane pod uradnim nadzorom in so med to izolacijo z negativnimi rezultati opravile dve preiskavi, med katerima je minilo najmanj šest tednov, v skladu s Prilogo C.

II. Država članica ali regija, uradno prosta bruceloze

Za vsako državo članico ali regijo v smislu člena 2(10) te direktive se lahko na podlagi postopka, določenega v členu 15, potrdi, da v njej uradno potrjeno ni bruceloze:

1. (a) kjer je najmanj 99,8 % gospodarstev za ovce ali koze uradno prostih bruceloze;

ali

(b) če izpolnjuje naslednje pogoje:

(i) ovčja ali kozja bruceloza je bolezen, ki jo je treba že najmanj pet let obvezno prijaviti;

(ii) že najmanj pet let niso uradno potrdili nobenega primera ovčje ali kozje bruceloze;

(iii) cepljenje je prepovedano že najmanj tri leta; in

(c) katerih skladnost s temi pogoji je bila določena s postopkom iz člena 15 te direktive;

2. v kateri so bili izpolnjeni pogoji iz točke 1; in

(i) kjer vsakoletni naključni pregledi, izvedeni bodisi na ravni gospodarstva ali klavnice, z 99-odstotno stopnjo zanesljivosti kažejo, da je bilo okuženih manj kakor 0,2 % gospodarstev, ali da je najmanj 10 % ovc in koz, starejših od šest mesecev, z negativnimi rezultati opravilo preiskave v skladu s Prilogo C;

(ii) so pogoji za dodeljeni status še naprej izpolnjeni.

POGLAVJE 2

Gospodarstvo za ovce ali koze, prosto bruceloze (B. melitensis)

A. Dodelitev statusa

A. Gospodarstvo za ovce ali koze, prosto bruceloze (B. melitensis), je gospodarstvo:

1. kjer:

(a) vse živali, dovzetne za brucelozo (B. melitensis), najmanj 12 mesecev ne kažejo kliničnih ali kakršnih koli drugih znakov bruceloze;

(b) so vse ali nekaj ovc in koz cepili s sevom Rev. 1 ali z drugim cepivom, odobrenim po postopku, določenim v členu 15 te direktive. Cepljene živali so morale biti cepljene, preden so dopolnile sedem mesecev;

(c) so v skladu s Prilogo C opravili dve preiskavi z negativnim rezultatom, med katerima je minilo šest mesecev ali več, in sicer na vseh cepljenih ovcah in kozah na gospodarstvu, ki so v času preiskav starejše od 18 mesecev;

(d) so v skladu s Prilogo C opravili dve preiskavi z negativnim rezultatom, med katerima je minilo šest mesecev ali več, in sicer na vseh necepljenih ovcah in kozah na gospodarstvu, ki so v času preiskav starejše od šest mesecev;

(e) so se po izvedbi preiskav, na katere se nanašata točki (c) ali (d), vse ovce in koze na gospodarstvu tam tudi skotile ali pa prihajajo z gospodarstva, kjer bruceloze ni, pod pogoji, določenimi v oddelku D; in

2. kjer so po dodelitvi statusa, gospodarstva prostega bruceloze, še naprej izpolnjene zahteve, določene pod B.

B. Ohranitev statusa

Vsako leto je treba izvesti preiskave na reprezentativnem številu ovac in koz na vsakem gospodarstvu. Gospodarstvo lahko ohrani svoj status, samo če so rezultati preiskav negativni.

Reprezentativno število živali, ki jih je treba preiskati, mora za vsako gospodarstvo zajemati:

- vse nekastrirane samce, ki so starejši od šest mesecev in niso bili cepljeni,

- vse nekastrirane samce, starejše od 18 mesecev, ki so bili cepljeni,

- vse živali, ki so prispele na gospodarstvo v času od prejšnje preiskave,

- 25 % samic, ki so primerne za razmnoževanje (t.j. so spolno dozorele) ali ki dojijo, in sicer najmanj 50 na vsakem gospodarstvu – razen na gospodarstvih, kjer je manj kakor 50 takšnih samic; v tem primeru je treba preiskati vse samice.

C. Sum ali dejanski pojav bruceloze

1. Status gospodarstva za ovce ali koze, prostega bruceloze, je treba ukiniti, če je na gospodarstvu ena ali več ovc ali koz, za katere obstaja sum, da so okužene z brucelozo (B. melitensis). Vendar se ta status lahko odvzame začasno, če se žival ali živali nemudoma usmrtijo ali izolirajo, do uradne potrditve bolezni ali uradne zavrnitve suma o pojavu te bolezni.

2. Če je navzočnost bruceloze (B. melitensis) potrjena, se začasen odvzem lahko umakne, samo če so bile usmrčene vse okužene živali ali vse živali tistih vrst, ki so dovzetne za okužbo, in če se v skladu s Prilogo C opravi dve preiskavi, med katerima minejo trije meseci ali več,

- na vseh cepljenih živalih, ki so starejše od 18 mesecev,

- na vseh necepljenih živalih, starejših od šest mesecev, in

če so rezultati obeh preiskav negativni.

D. Uvajanje živali na gospodarstvo za ovce ali koze, prosto bruceloze (B. melitensis)

Na gospodarstva za ovce ali koze, prosta bruceloze, se lahko uvede samo naslednje živali:

1. ovce ali koze, ki prihajajo z gospodarstva za ovce ali koze, prostega bruceloze ali uradno prostega bruceloze (B. melitensis);

2. do datuma, ki je določen za gospodarstva za namene pridobitve statusa gospodarstva, prostega bruceloze, in sicer v skladu z načrti izkoreninjenja bolezni, sprejetimi z Odločbo 90/242/EGS [1], ovce ali koze z gospodarstev, razen s tistih iz točke 1, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) označene morajo biti posamično v skladu s členom 4(1)(a) te direktive;

(b) izhajati morajo z gospodarstva, na katerem vse živali tistih vrst, ki so dovzetne za brucelozo (B. melitensis), najmanj 12 mesecev ne kažejo ne kliničnih ne katerih koli drugih znakov bruceloze (B. melitensis);

(c) (i) - v preteklih dveh letih niso bile cepljene;

- na gospodarstvu izvora so bile izolirane pod uradnim nadzorom in med to izolacijo so z negativnimi rezultati opravile dve preiskavi, med katerima je minilo najmanj šest tednov, v skladu s Prilogo C; ali

(ii) cepljene so bile s sevom Rev. I ali katerim koli drugim cepivom, odobrenim v skladu s postopkom, določenim v členu 15 te direktive, in sicer preden so bile stare sedem mesecev in najpozneje 15 dni pred prihodom na namembno gospodarstvo.

E. Sprememba statusa

Gospodarstvu za ovce ali koze, prostega bruceloze (B. melitensis), se lahko vsaj za dve leti dodeli status gospodarstva, uradno prostega bruceloze (B. melitensis):

(a) če na njem ni nobene živali, ki je bila najmanj v preteklih dveh letih cepljena proti brucelozi (B. melitensis);

(b) če so bili ves ta čas izpolnjeni pogoji, določeni v točki D.2.;

(c) če je bil konec drugega leta izid preiskave, izvedene v skladu s Prilogo C na vseh živalih, starejših od šest mesecev, v vsakem primeru negativen.

[1] UL L 140, 1.6.1990, str. 123.

--------------------------------------------------

PRILOGA B

I [1]

- Slinavka in parkljevka

- Bruceloza (B. melitensis)

- Kontagiozni epididimitis (B. ovis)

- Vranični prisad

- Steklina

II [2]

- Praskavec

III

- Kontagiozna agalakcija

- Paratuberkuloza

- Kazeozni limfadenitis

- Pulmonalna adanomatoza

- Maedi/visna

- Kozji virusni artritis/encefalitis.

[1] Bolezni, ki jih je treba obvezno prijaviti.

[2] Bolezni, ki jih je treba obvezno prijaviti.

--------------------------------------------------

PRILOGA C

Preiskave na brucelozo (B. melitensis)

Za dodelitev statusa gospodarstva, prostega bruceloze, se izvede preiskava na brucelozo (B. melitensis), in sicer s Rose Bengal testom ali s testom reakcije vezanega komplementa (RVK), kakor je opisano v Prilogi k Odločbi 90/242/EGS, ali s katero koli drugo metodo, odobreno v skladu s postopkom, določenim v členu 15 te direktive. Preiskava z reakcijo vezanega komplementa se uporablja samo za preiskavo posameznih živali.

Če je pri izvajanju Rose Bengal testa pri več kakor 5 % živali na gospodarstvu vidna pozitivna reakcija, se izvede dodatno preiskavo na vsaki živali na gospodarstvu, in sicer s preiskavo vezanega komplementa.

Serum, ki vsebuje 20 ali več ICFT enot/ml, je treba pri preiskavi z vezanim komplementom obravnavati kot pozitiven.

Uporabljene antigene mora odobriti nacionalni laboratorij in morajo biti standardizirani glede na drugi mednarodni standardni serum proti bakteriji Brucella abortus.

--------------------------------------------------

PRILOGA D

Uradne preiskave na kontagiozni epididimitis (Brucella ovis)

Preiskava vezanega komplementa:

Specifične antigene mora odobriti nacionalni laboratorij in morajo biti standardizirani glede na mednarodni standardni serum proti bakteriji Brucella ovis.

Delovni serum mora biti standardiziran z mednarodnim standardnim serumom proti bakteriji Brucella ovis, ki ga je pripravil Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, United Kingdom.

Serum, ki vsebuje 50 ali več mednarodnih enot na ml, je treba obravnavati kot pozitiven.

--------------------------------------------------

PRILOGA E

VZOREC I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

VZOREC II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

VZOREC III

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Na vrh