EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31985L0611

Padomes direktīva (1985. gada 20. decembris) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)

OV L 375, 31.12.1985., 3./18. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 38 - 53
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 38 - 53
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 06 Sējums 002 Lpp. 116 - 129
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 06 Sējums 002 Lpp. 116 - 129
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 139 - 154
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 139 - 154
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 139 - 154
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 139 - 154
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 139 - 154
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 139 - 154
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 139 - 154
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 139 - 154
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 139 - 154
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 138 - 153
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 138 - 153

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 01/07/2011; Atcelts ar 32009L0065 . Jaunākā konsolidētā versija: 20/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/611/oj

31985L0611Oficiālais Vēstnesis L 375 , 31/12/1985 Lpp. 0003 - 0018
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 6 Sējums 2 Lpp. 0116
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 3 Lpp. 0038
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 6 Sējums 2 Lpp. 0116
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 06 Sējums 3 Lpp. 0038


Padomes direktīva

(1985. gada 20. decembris)

par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)

(85/611/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 57. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā dalībvalstu tiesību akti par kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem dažādās valstīs ievērojami atšķiras, jo īpaši attiecībā uz šo uzņēmumu pienākumiem un to kontroli; tā kā šīs atšķirības deformē konkurenci starp šiem uzņēmumiem un nenodrošina līdzvērtīgu aizsardzību sertifikātu turētājiem;

tā kā valstu tiesību akti, kas reglamentē kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus, jākoordinē, lai Kopienas līmenī tuvinātu konkurences nosacījumus starp šādiem uzņēmumiem, reizē nodrošinot efektīvāku un vienveidīgāku aizsardzību sertifikātu turētājiem; tā kā šāda koordinācija ļaus vienas dalībvalsts kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam vieglāk pārdot savus sertifikātus citās dalībvalstīs;

tā kā minēto mērķu sasniegšana ļaus vieglāk atcelt ierobežojumus kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātu brīvai apgrozībai Kopienā, un šāda koordinācija palīdzēs veidot Eiropas kapitāla tirgu;

tā kā, ņemot vērā minētos mērķus, ir vēlams pieņemt kopīgus pamatnoteikumus par dalībvalstu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu darbības atļaušanu, uzraudzību, struktūru, darbību un informāciju, kas tiem jāpublicē;

tā kā šo kopīgo noteikumu piemērošana ir pietiekama garantija, lai ļautu dalībvalstu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, ievērojot piemērojamos noteikumus par kapitāla apriti, laist savus sertifikātus tirgū citās dalībvalstīs, kas attiecībā uz šiem uzņēmumiem vai to sertifikātiem nevar piemērot noteikumus, kuri šajās valstīs neattiecas uz jomu, ko reglamentē šī direktīva; tā kā, ja kolektīvā ieguldījuma uzņēmums, kas atrodas vienā dalībvalstī, savus sertifikātus laiž tirgū citā dalībvalstī, tam tomēr jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka sertifikātu turētāji šajā citā dalībvalstī var viegli īstenot savas finansiālās tiesības un lai to rīcībā būtu visa vajadzīgā informācija;

tā kā dalībvalstu tiesību aktu koordinācija sākotnēji jāveic tikai attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kas nav slēgta veida uzņēmumi un kas veic savu sertifikātu publisku tirdzniecību Kopienā un kuru vienīgais mērķis ir veikt ieguldījumus pārvedamos vērtspapīros (kas patiešām ir biržu sarakstos vai līdzīgos regulētos tirgos oficiāli iekļauti pārvedami vērtspapīri); tā kā tādu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu reglamentēšana, uz kuriem neattiecas direktīva, rada dažādas problēmas, kas jārisina ar citu noteikumu palīdzību, un uz šādiem uzņēmumiem attieksies vēlāka koordinācija; tā kā līdz šādai koordinācijai visas dalībvalstis drīkst noteikt tās pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) kategorijas, kas — ņemot vērā to īstenoto ieguldījumu un aizdevumu politiku — nav iekļauti šīs direktīvas darbības jomā, kā arī noteikumus, kas attiecas uz šādiem PVKIU, kad tie veic darbību tās teritorijā;

tā kā tādu PVKIU sertifikātu brīva tirdzniecība, kam līdz pat 100 % aktīvu ir atļauts ieguldīt pārvedamos vērtspapīros, kurus ir emitējusi tā pati iestāde (valsts, vietējā pašvaldība utt.), nedrīkst tieši vai netieši traucēt kapitāla tirgus darbību vai apgrūtināt dalībvalstu finanšu stāvokli, vai radīt tādu situāciju ekonomikā, kas ir līdzīga tai, ko tiecas novērst Līguma 68. panta 3. punkts;

tā kā jāņem vērā īpašā situācija Grieķijas Republikas un Portugāles Republikas finanšu tirgū, atvēlot šīm valstīm papildlaiku, kurā īstenot šo direktīvu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I Iedaļa

Vispārīgi noteikumi un darbības joma

1. pants

1. Dalībvalstis šo direktīvu piemēro pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (turpmāk "PVKIU"), kas atrodas to teritorijā.

2. Šajā direktīvā, ievērojot 2. pantu, PVKIU ir uzņēmumi:

- kuru vienīgais mērķis ir publiski iegūta kapitāla kolektīvs ieguldīšana pārvedamos vērtspapīros un kuri darbojas pēc dalīta riska principa,

un

- kuru sertifikāti pēc turētāju lūguma tieši vai netieši tiek atpirkti vai izpirkti no šo uzņēmumu aktīviem. Pasākumus, ko veic PVKIU, lai nodrošinātu, ka to sertifikātu fondu biržas cena būtiski neatšķiras no to tīrās aktīvu vērtības, uzskata par līdzvērtīgiem šādai atpirkšanai vai izpirkšanai.

3. Saskaņā ar tiesību aktiem šādus uzņēmumus drīkst nodibināt vai nu atbilstīgi līgumtiesībām (kā kopīgus fondus, ko pārvalda pārvaldības sabiedrības) vai trasta tiesībām (kā ieguldījumu fondus), vai saskaņā ar statūtiem (kā ieguldījumu sabiedrības).

Šajā direktīvā "kopīgie fondi" ir arī ieguldījumu fondi.

4. Šī direktīva tomēr neattiecas uz ieguldījumu sabiedrībām, kuru aktīvi ar meitas uzņēmumu starpniecību lielākoties tiek ieguldīti citādi nevis pārvedamos vērtspapīros.

5. Dalībvalstis liedz PVKIU, uz kuriem attiecas šī direktīva, pārveidoties par tādiem kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem, uz kuriem šī direktīva neattiecas.

6. Ievērojot noteikumus, kas attiecas uz kapitāla apriti, kā arī 44. un 45. pantu, un 52. panta 2. punktu, neviena dalībvalsts attiecībā uz PVKIU, kas atrodas citā dalībvalstī, vai attiecībā uz sertifikātiem, ko ir emitējuši šādi PVKIU, ja tie tirgo savus sertifikātus tās teritorijā, nedrīkst piemērot nekādus citus noteikumus jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

7. Neskarot 6. punktu, dalībvalsts drīkst piemērot PVKIU, kas atrodas to teritorijā, prasības, kas ir stingrākas par tām, kas noteiktas šīs direktīvas 4. pantā un turpmāk, vai papildina tās, ar nosacījumu, ka tās ir vispārpiemērojamas un tās nav pretrunā šīs direktīvas noteikumiem.

2. pants

1. Pie uzņēmumiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, nepieder šādi PVKIU:

- slēgta veida PVKIU,

- PVKIU, kuri iegūst kapitālu, neveicot savu sertifikātu publisku pārdošanu Kopienā vai kādā tās daļā,

- PVKIU, kuru sertifikātus saskaņā ar fonda nolikumu vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentiem drīkst publiski pārdot tikai valstīs, kas nav dalībvalstis,

- tādas PVKIU kategorijas, ko noteikusi dalībvalsts, kurā PVKIU atrodas, un uz ko — ņemot vērā to ieguldījumu un aizņēmumu politiku — neattiecas V nodaļā un 36. pantā paredzētās normas.

2. Piecos gados pēc šīs direktīvas ieviešanas Komisija iesniedz Padomei ziņojumu par 1. punkta, un jo īpaši tā ceturtā ievilkuma ieviešanu. Vajadzības gadījumā Komisija ierosina piemērotus pasākumus, lai paplašinātu tās darbības jomu.

3. pants

Šajā direktīvā uzskata, ka PVKIU atrodas dalībvalstī, kur ieguldījumu fonda ieguldījumu sabiedrībai vai pārvaldības sabiedrībai ir juridiskā adrese; dalībvalstīm jāprasa, lai pārvaldes iestāde būtu tajā pašā dalībvalstī, kur juridiskā adrese.

II IEDAĻA

PVKIU darbības atļaušana

4. pants

1. Lai veiktu darbību, PVKIU jābūt atļaujai, ko izsniegušas tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā PVKIU atrodas, turpmāk sauktas "kompetentās iestādes".

Šāda atļauja ir derīga visās dalībvalstīs.

2. Ieguldījumu fonda darbību atļauj vienīgi tad, ja kompetentās iestādes apstiprinājušas pārvaldības sabiedrību, fonda nolikumu un depozitārija izvēli. Ieguldījuma sabiedrības darbību atļauj vienīgi tad, ja kompetentās iestādes apstiprinājušas gan tās dibināšanas dokumentus, gan depozitārija izvēli.

3. Kompetentās iestādes nedrīkst atļaut PVKIU darbību, ja pārvaldības sabiedrības, ieguldījumu sabiedrības vai depozitārija direktoriem nav atbilstīga reputācija vai trūkst pienākumu veikšanai vajadzīgās pieredzes. Šajā sakarā pārvaldības sabiedrības, ieguldījumu sabiedrības un depozitārija direktoru vārdi, kā arī visu viņu vietnieku vārdi tūlīt jāpaziņo kompetentajām iestādēm.

"Direktori" ir personas, kas saskaņā ar tiesību aktiem vai dibināšanas dokumentiem pārstāv pārvaldības sabiedrību, ieguldījumu sabiedrību vai depozitāriju vai praktiski nosaka pārvaldības sabiedrības, ieguldījumu sabiedrības vai depozitārija politiku.

4. Bez kompetento iestāžu atļaujas nedrīkst mainīt ne pārvaldības sabiedrību, ne arī depozitāriju, kā arī nedrīkst grozīt fonda nolikumu vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentus.

III IEDAĻA

Pienākumi attiecībā uz ieguldījumu fondu struktūru

5. pants

Pārvaldības sabiedrībai jābūt pietiekamiem finanšu resursiem, lai tā varētu sekmīgi darboties un pildīt savus pienākumus.

6. pants

Pārvaldības sabiedrības nedrīkst iesaistīties darbībās, kas nav ieguldījumu fondu un ieguldījumu sabiedrību pārvaldība.

7. pants

1. Ieguldījumu fonda aktīvi jānodod depozitārijam glabāšanā.

2. Depozitārija pienākumu, kā minēts 9. pantā, neiespaido tas, ka tas visus glabātos aktīvus vai daļu no tiem ir uzticējis trešai personai.

3. Turklāt depozitārijam:

a) jānodrošina, ka sertifikātu pārdošana, emisija, atpirkšana, izpirkšana un atcelšana, ko veic ieguldījumu fonda vārdā vai pārvaldības sabiedrība, tiek veikta saskaņā ar tiesību aktiem un fonda nolikumu;

b) jānodrošina, ka sertifikātu vērtība tiek aprēķināta saskaņā ar tiesību aktiem un fonda nolikumu;

c) jāizpilda pārvaldības sabiedrības norādījumi, ja vien tie nav pretrunā tiesību aktiem vai fonda nolikumam;

d) jānodrošina, ka darījumos ar ieguldījumu fonda aktīviem atlīdzība tiek sniegta parastajā termiņā;

e) jānodrošina, ka ieguldījumu fonda ieņēmumus izmanto saskaņā ar tiesību aktiem un fonda nolikumu.

8. pants

1. Depozitārija juridiskajai adresei jābūt tajā pašā dalībvalstī, kur pārvaldības sabiedrības juridiskajai adresei, vai arī tai jādarbojas šajā dalībvalstī, ja tās juridiskā adrese ir citā dalībvalstī.

2. Depozitārijam jābūt iestādei, kas ir valsts kontrolē. Tam arī jāsniedz pietiekamas finansiālas un profesionālas garantijas, lai tas kā depozitārijs varētu efektīvi veikt savu darbu un pildīt saistības, ko uzliek šāds statuss.

3. Dalībvalstis nosaka 2. punktā paredzēto iestāžu kategorijas, no kurām var izraudzīties depozitāriju.

9. pants

Depozitārijs saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā ir pārvaldības sabiedrības juridiskā adrese, atbild pārvaldības sabiedrībai un sertifikātu turētājiem par visiem zaudējumiem, kas radušies tādēļ, ka depozitārijs bez attaisnojuma nav pildījis savus pienākumus vai tos pildījis nepilnīgi. Prasīt atbildību attiecībā pret sertifikātu turētājiem drīkst vai nu tieši vai netieši ar pārvaldības sabiedrības starpniecību atkarībā no juridiskajām attiecībām starp depozitāriju, pārvaldības sabiedrību un sertifikātu turētājiem.

10. pants

1. Neviena sabiedrība nedrīkst darboties gan kā pārvaldības sabiedrība, gan kā depozitārijs.

2. Pārvaldības sabiedrībai un depozitārijam, veicot attiecīgos pienākumus, jādarbojas neatkarīgi un tikai sertifikātu turētāju interesēs.

11. pants

Tiesību akti vai fonda nolikums paredz pārvaldības sabiedrības un depozitārija maiņas nosacījumus un noteikumus, kas ļauj nodrošināt sertifikātu turētāju aizsardzību šādas maiņas gadījumā.

IV IEDAĻA

Pienākumi attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību struktūru un to depozitāriju

12. pants

Dalībvalstis nosaka ieguldījumu sabiedrību juridisko formu. Šīm sabiedrībām ir jābūt pietiekamam iemaksātajam kapitālam, lai tās varētu sekmīgi darboties un pildīt pienākumus.

13. pants

Ieguldījumu sabiedrības nedrīkst veikt darbības, kas nav minētas 1. panta 2. punktā.

14. pants

1. Ieguldījumu sabiedrības aktīvi jānodod depozitārijam glabāšanā.

2. Depozitārija atbildību, kas minēta 16. pantā, neiespaido tas, ka tas visus aktīvus vai daļu no tiem ir nodevis glabāšanā trešai pusei.

3. Turklāt depozitārijam:

a) jānodrošina, ka sertifikātu pārdošana, emisija, atpirkšana, izpirkšana un atcelšana, ko veic sabiedrība vai tās vārdā, tiek veikta saskaņā ar tiesību aktiem un sabiedrības dibināšanas dokumentiem;

b) jānodrošina, ka darījumos ar sabiedrības aktīviem atlīdzība tiek sniegta parastajā termiņā;

c) jānodrošina, ka sabiedrības ieņēmumi tiek izmantoti saskaņā ar tiesību aktiem un tās dibināšanas dokumentiem.

4. Dalībvalsts drīkst pieņemt lēmumu, ka attiecībā uz tās teritorijā esošajām ieguldījumu sabiedrībām, kuras tirgo savus sertifikātus tikai vienā vai vairākās tādās biržās, kur to sertifikāti ir iekļauti oficiālā sarakstā, netiek izvirzīta prasība, lai tām būtu depozitāriji šīs direktīvas nozīmē.

Šādām sabiedrībām nepiemēro 34., 37. un 38. pantu. Tomēr šādu sabiedrību aktīvu izvērtēšanas noteikumiem jābūt norādītiem tiesību aktos vai sabiedrību dibināšanas dokumentos.

5. Dalībvalsts drīkst pieņemt lēmumu, ka tās teritorijā esošajām ieguldījumu sabiedrībām, kuras vismaz 80 % no saviem sertifikātiem tirgo ar vienas vai vairāku fondu biržu starpniecību, kas ir norādītas to dibināšanas dokumentos, neizvirza prasību, lai tām būtu depozitāriji šīs direktīvas nozīmē, ja to sertifikāti ir iekļauti to dalībvalstu fondu biržu oficiālajos sarakstos, kuru teritorijās sertifikātus tirgo, un ja visus darījumus, ko šāda sabiedrība veic ārpus fondu biržām, veic tikai par fondu biržas cenām. Sabiedrības dibināšanas dokumentos jābūt norādītai tai fondu biržai tirdzniecības valstī, kuras cenas nosaka tās cenas, par kādām minētā sabiedrība veic darījumus ārpus fondu biržas šajā valstī.

Dalībvalsts izmanto iepriekšējā apakšpunktā paredzēto iespēju vienīgi tad, ja atzīst, ka sertifikātu turētājiem ir aizsardzība, kas ir līdzvērtīga aizsardzībai, ko sertifikātu turētājiem sniedz PVKIU, kam ir depozitāriji šīs direktīvas nozīmē.

Īpaši šādām sabiedrībām un 4. punktā minētajām sabiedrībām:

a) dibināšanas dokumentos jānorāda savu sertifikātu tīro aktīvu cenu aprēķina metodes, ja tās nenosaka tiesību akti;

b) jāveic tirgus intervence, lai novērstu savu sertifikātu fondu biržas cenu svārstības, kas pārsniedz 5 % no to tīro aktīvu vērtības;

c) jānosaka savu sertifikātu tīrā aktīvu vērtība un tā jāpaziņo kompetentajām iestādēm vismaz divreiz nedēļā un jāpublicē divreiz mēnesī.

Vismaz divreiz mēnesī neatkarīgam revidentam jāpārliecinās, ka sertifikātu cenas aprēķins veikts saskaņā ar tiesību aktiem un sabiedrības dibināšanas dokumentiem. To darot, revidentam jāapstiprina, ka sabiedrības aktīvi ir ieguldīti saskaņā ar tiesību aktos un sabiedrības dibināšanas dokumentos paredzētajiem noteikumiem.

6. Dalībvalstis nosauc Komisijai tās sabiedrības, uz kurām attiecas 4. un 5. punktā paredzētās atkāpes.

Komisija ziņo Kontaktkomitejai par 4. un 5. punkta piemērošanu piecu gadu laikā pēc šīs direktīvas ieviešanas. Saņēmusi Kontaktkomitejas atzinumu, Komisija vajadzības gadījumā ierosina attiecīgus pasākumus.

15. pants

1. Depozitārija juridiskajai adresei jābūt tajā pašā dalībvalstī, kur ir ieguldījumu sabiedrības juridiskā adrese, vai arī tam jādarbojas šajā dalībvalstī, ja tā juridiskā adrese ir citā dalībvalstī.

2. Depozitārijam jābūt iestādei, kas ir valsts kontrolē. Tam arī jāsniedz pietiekamas finansiālas un profesionālas garantijas, lai tas kā depozitārijs varētu sekmīgi veikt savu darbu un pildīt saistības, ko uzliek šāds statuss.

3. Dalībvalstis nosaka 2. punktā paredzēto iestāžu kategorijas, no kurām var izraudzīties depozitāriju.

16. pants

Depozitārijs saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kur ir ieguldījumu sabiedrības juridiskā adrese, atbild ieguldījumu sabiedrībai un sertifikātu turētājiem par visiem zaudējumiem, kas radušies tādēļ, ka depozitārijs bez attaisnojuma nav pildījis savus pienākumus vai tos pildījis nepilnīgi.

17. pants

1. Neviena sabiedrība nedrīkst darboties gan kā ieguldījumu sabiedrība, gan kā depozitārijs.

2. Pildot depozitārija uzdevumus, depozitārijam jārīkojas tikai sertifikātu turētāju interesēs.

18. pants

Tiesību akti vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumenti paredz depozitārija maiņas nosacījumus un noteikumus, kas ļauj nodrošināt sertifikātu turētāju aizsardzību šādas maiņas gadījumā.

V IEDAĻA

Pienākumi attiecībā uz PVKIU ieguldījumu politiku

19. pants

1. Ieguldījumu fonda vai ieguldījumu sabiedrības ieguldījumi drīkst būt tikai:

a) pārvedami vērtspapīri, kas ir iekļauti kādas dalībvalsts fondu biržas oficiālajā sarakstā un/vai;

b) pārvedami vērtspapīri, ko tirgo citā regulētā dalībvalsts tirgū, kas darbojas regulāri un ir atzīts un atvērts plašai sabiedrībai un/vai;

c) pārvedami vērtspapīri, kas ir iekļauti fondu biržas oficiālā sarakstā valstī, kas nav dalībvalsts, vai ko valstī, kas nav dalībvalsts, tirgo citā regulētā tirgū, kas darbojas regulāri un ir atzīts un atvērts plašai sabiedrībai, ja kompetentās iestādes ir apstiprinājušas fondu biržas vai tirgus izvēli, vai arī tā ir paredzēta kādā tiesību aktā vai fonda nolikumā, vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos, un/vai;

d) nesen emitēti pārvedami vērtspapīri, ja:

- emisijas noteikumos ir ietverta saistība iesniegt pieteikumu iekļaušanai fondu biržas oficiālā sarakstā vai citā regulētā tirgū, kas darbojas regulāri un ir atzīts un atvērts plašai sabiedrībai, ja kompetentās iestādes ir apstiprinājušas fondu biržas vai tirgus izvēli, vai arī tā ir paredzēta kādā tiesību aktā vai fondu nolikumā, vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos, un/vai,

- šādu iekļaušanu panāk gada laikā pēc emisijas.

2. Tomēr:

a) PVKIU ne vairāk kā 10 % no saviem aktīviem drīkst ieguldīt pārvedamos vērtspapīros, kas nav 1. punktā minētie vērtspapīri;

b) dalībvalsts drīkst noteikt, ka PVKIU ne vairāk kā 10 % no saviem aktīviem var ieguldīt parāda instrumentos, kurus šajā direktīvā to īpašību dēļ uzskata par līdzvērtīgiem pārvedamiem vērtspapīriem un kuri cita starpā ir pārvedami, likvīdi un kuriem ir vērtība, ko var precīzi noteikt jebkurā laikā vai tik bieži, kā to paredz 34. pants;

c) ieguldījumu sabiedrība drīkst iegūt kustamu un nekustamu īpašumu, kas ir būtisks tās tiešai darbībai;

d) PVKIU nedrīkst iegūt ne dārgmetālus, ne sertifikātus par tiem.

3. Kopējie 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētie ieguldījumi nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 10 % no PVKIU aktīviem.

4. Ieguldījumu fondi un ieguldījumu sabiedrības drīkst turēt papildu likvīdus līdzekļus.

20. pants

1. Dalībvalstis iesniedz Komisijai:

a) ne vēlāk kā šīs direktīvas ieviešanas dienā — to parāda instrumentu sarakstus, kurus saskaņā ar 19. panta 2. punkta b) apakšpunktu tās paredz pielīdzināt pārvedamiem vērtspapīriem, uzrādot minēto instrumentu īpašības un šādas rīcības pamatojumu;

b) ziņas par visiem grozījumiem, ko tās domā izdarīt instrumentu sarakstos, kas minēti a) apakšpunktā, vai visos instrumentos, ko tās domā turpmāk pielīdzināt pārvedamiem vērtspapīriem, līdz ar šādas rīcības pamatojumu.

2. Komisija tūlīt nosūta šo informāciju citām dalībvalstīm līdz ar visām piezīmēm, ko uzskata par lietderīgām. Šādus ziņojumus saskaņā ar procedūru, kas noteikta 53. panta 4. punktā, drīkst apspriest Kontaktkomitejā.

21. pants

1. Dalībvalstis drīkst ļaut PVKIU, ievērojot to paredzētos nosacījumus un ierobežojumus, izmantot metodes un instrumentus, kas attiecas uz pārvedamiem vērtspapīriem, ja šādas metodes un instrumentus izmanto efektīvai vērtspapīru portfeļa pārvaldībai.

2. Dalībvalstis drīkst arī ļaut PVKIU saistībā ar to aktīvu un pasīvu pārvaldību izmantot metodes un instrumentus, kas sniedz aizsardzību pret valūtas risku.

22. pants

1. Vienas iestādes emitētos pārvedamos vērtspapīros PVKIU nedrīkst ieguldīt vairāk par 5 % savu aktīvu.

2. Dalībvalstis drīkst 1. punktā noteikto maksimumu paaugstināt līdz ne vairāk kā 10 %. Tomēr to vērtspapīru kopējā vērtība, ko PVKIU tur emitentiestādēs, katrā no tām ieguldot vairāk par 5 % no saviem aktīviem, nedrīkst pārsniegt 40 % no tās aktīvu vērtības.

3. Dalībvalstis drīkst 1. punktā noteikto robežu paaugstināt līdz ne vairāk kā 35 %, ja attiecīgos vērtspapīrus emitē vai garantē dalībvalsts, tās vietējās varasiestādes, valstis, kas nav dalībvalstis, vai starptautiskas publiskās organizācijas, kurās viena vai vairākas dalībvalstis ir locekles.

23. pants

1. Atkāpjoties no 22. panta un neatkarīgi no Līguma 68. panta 3. punkta dalībvalstis, drīkst ļaut PVKIU saskaņā ar dalīta riska principu ieguldīt līdz 100 % aktīvu dažādos pārvedamos vērtspapīros, ko emitējusi vai garantējusi jebkura dalībvalsts, tās vietējās varasiestādes, valsts, kas nav dalībvalsts, vai starptautiskas publiskās organizācijas, kurās viena vai vairākas dalībvalstis ir locekles.

Kompetentās iestādes piešķir šādu iespēju atkāpties tikai tad, ja uzskata, ka PVKIU sertifikātu turētājiem ir aizsardzība, kas ir līdzvērtīga tādu PVKIU sertifikātu turētāju aizsardzībai, kuri nepārsniedz 22. pantā noteiktos ierobežojumus.

Šāda PVKIU turējumā jābūt vērtspapīriem vismaz no sešām dažādām emisijām, bet nevienas emisijas vērtspapīru apjoms nedrīkst pārsniegt 30 % no PVKIU kopējiem aktīviem.

2. Fonda nolikumā vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos 1. punktā minētajiem PVKIU skaidri jānorāda valstis, vietējās varasiestādes vai starptautiskās publiskās organizācijas, kas emitē vai garantē vērtspapīrus, kuros šie PVKIU paredz ieguldīt vairāk nekā 35 % no to aktīviem; kompetentajām iestādēm jāapstiprina šo fondu nolikumi vai dibināšanas dokumenti.

3. Turklāt katram šādam PVKIU, kas minēts 1. punktā, savā prospektā vai jebkādā citā reklāmizdevumā jāiekļauj izcelts paziņojums, vēršot uzmanību uz šādu atļauju un norādot valstis, vietējās varasiestādes un/vai starptautiskās publiskās organizācijas, kuru vērtspapīros tas paredz ieguldīt vai ir jau ieguldījis vairāk nekā 35 % no saviem aktīviem.

24. pants

1. PVKIU nedrīkst iegādāties citu atklāto kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātus, ja vien tie nav kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi 1. panta 2. punkta pirmā un otrā ievilkuma izpratnē.

2. PVKIU nedrīkst ieguldīt vairāk nekā 5 % no saviem aktīviem šādu kolektīvu ieguldījumu uzņēmumu sertifikātos.

3. Ieguldījumu tāda ieguldījumu fonda sertifikātos, ko vada tā pati pārvaldības sabiedrība vai cita sabiedrība, ar kuru pārvaldības sabiedrību saista kopīga vadība vai kontrole, vai būtiska tieša vai netieša līdzdalība, drīkst veikt vienīgi tad, ja ieguldījumu fonds saskaņā ar tā nolikumu ir specializējies ieguldījumos konkrētā ģeogrāfiskā rajonā vai tautsaimniecības nozarē, un ar nosacījumu, ka kompetentās iestādes atļauj veikt šādus ieguldījumus. Atļauju piešķir tikai tad, ja ieguldījumu fonds ir paziņojis par savu nodomu izmantot šo iespēju un ja minētā iespēja ir skaidri norādīta fonda nolikumā.

Pārvaldības sabiedrība nedrīkst iekasēt kādu samaksu vai izmaksas tādēļ, ka darījums attiecas uz tāda ieguldījumu fonda sertifikātiem, kur daļa no aktīviem ir ieguldīti sertifikātos, kas pieder citam ieguldījumu fondam, kuru vada tā pati pārvaldības sabiedrība vai jebkura cita sabiedrība, ar ko pārvaldības sabiedrību saista kopīga vadība vai kontrole, vai būtiska tieša vai netieša līdzdalība.

4. Šā panta 3. punktu piemēro arī tad, ja ieguldījumu sabiedrība iegādājas sertifikātus citā ieguldījumu sabiedrībā, ar kuru tā ir saistīta 3. punkta nozīmē.

Šā panta 3. punktu piemēro arī tad, ja ieguldījumu sabiedrība iegādājas tāda ieguldījumu fonda sertifikātus, ar kuru tā ir saistīta, vai ieguldījumu fonds iegādājas tādas ieguldījumu sabiedrības sertifikātus, ar kuru tas ir saistīts.

25. pants

1. Ieguldījumu sabiedrība vai pārvaldības sabiedrība, kas darbojas saistīti ar visiem ieguldījumu fondiem, ko tā vada un uz ko attiecas šī direktīva, nedrīkst iegādāties akcijas ar tādām balsstiesībām, kas ļautu tai būtiski ietekmēt emitentiestādes pārvaldību.

Līdz turpmākai koordinācijai dalībvalstīm jāievēro esošie noteikumi, kuri citu dalībvalstu tiesību aktos transponē principu, kas ir formulēts pirmajā apakšpunktā.

2. Turklāt ieguldījumu sabiedrība vai ieguldījumu fonds nedrīkst iegūt vairāk nekā:

- 10 % no vienas emitentiestādes akcijām bez balsstiesībām,

- 10 % no vienas emitentiestādes parāda vērtspapīriem,

- 10 % no sertifikātiem, kas pieder kādam atsevišķam kolektīvu ieguldījumu uzņēmumam 1. panta 2. punkta pirmā un otrā ievilkuma nozīmē.

Iegādājoties vērtspapīrus, otrajā un trešajā ievilkumā noteiktos ierobežojumus drīkst neievērot, ja tobrīd nav iespējams aprēķināt parāda vērtspapīru bruto vērtību vai vērtspapīru tīro vērtību.

3. Dalībvalstis drīkst atteikties no 1. un 2. punkta piemērošanas attiecībā uz:

a) pārvedamiem vērtspapīriem, ko emitējušas vai garantējušas dalībvalsts vai tās vietējās varasiestādes;

b) pārvedamiem vērtspapīriem, ko emitējusi vai garantējusi valsts, kas nav dalībvalsts;

c) pārvedamiem vērtspapīriem, ko emitējušas starptautiskas publiskās organizācijas, kurās viena vai vairākas dalībvalstis ir locekles;

d) akcijām, ko PVKIU tur tādas valsts, kas nav dalībvalsts, sabiedrības kapitālā, kura iegulda savus aktīvus galvenokārt tādu emitentiestāžu vērtspapīros, kuru juridiskā adrese atrodas šajā valstī, ja saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem PVKIU tikai tā var ieguldīt šīs valsts emitentiestāžu vērtspapīros. Šo atkāpi tomēr piemēro vienīgi tad, ja tās valsts, kas nav dalībvalsts, sabiedrība savā ieguldījumu politikā ievēro ierobežojumus, kas noteikti 22., 24. pantā un 25. panta 1. un 2. punktā. Ja robežas, kas noteiktas 22. un 24. pantā, ir pārkāptas, ar vajadzīgajām pārmaiņām piemēro 26. pantu;

e) ieguldījumu sabiedrības turētām akcijām tādu meitas uzņēmumu kapitālā, kas tikai savās interesēs nodarbojas ar pārvaldību, konsultācijām vai tirdzniecību.

26. pants

1. PVKIU nav jāievēro šajā iedaļā noteiktie ierobežojumi, ja tas īsteno pierakstīšanās tiesības, kas attiecas uz pārvedamiem vērtspapīriem, kas ir to aktīvu sastāvdaļa.

Nodrošinot dalīta riska principa ievērošanu, dalībvalstis var atļaut tādiem PVKIU, kuru darbības atļauja piešķirta nesen, atkāpties no 22. un 23. panta sešus mēnešus pēc to darbības atļaujas saņemšanas dienas.

2. Ja pirmajā punktā minētās robežas ir pārsniegtas no PVKIU neatkarīgu iemeslu dēļ, vai īstenojot pierakstīšanās tiesības, šim PVKIU attiecībā uz saviem tirdzniecības darījumiem par prioritāru mērķi jāpieņem minētā stāvokļa izlabošana, atbilstīgi ņemot vērā tā sertifikātu turētāju intereses.

VI IEDAĻA

Pienākumi attiecībā uz informāciju, ko sniedz sertifikātu turētājiem

A. Prospekta un periodisko pārskatu publicēšana

27. pants

1. Ieguldījumu sabiedrībai un pārvaldības sabiedrībai — par katru no tās pārvaldītajiem fondiem — jāpublicē:

- prospekts,

- pārskats par katru finanšu gadu, un

- pusgada pārskats, kas aptver finanšu gada pirmos sešus mēnešus.

2. Gada un pusgada pārskats jāpublicē, ievērojot šādus termiņus no tā perioda beigām, uz kuru tie attiecas:

- četri mēneši attiecībā uz gada pārskatu,

- divi mēneši attiecībā uz pusgada pārskatu.

28. pants

1. Prospektā jābūt ziņām, kas vajadzīgas ieguldītājiem, lai viņi varētu pieņemt pamatotu lēmumu par viņiem piedāvāto ieguldījumu. Tajā jābūt vismaz tām ziņām, kas paredzētas A sarakstā, kurš pievienots šai direktīvai, ciktāl šīs ziņas jau neparādās dokumentos, ko pievieno prospektam saskaņā ar 29. panta 1. punktu.

2. Gada pārskatā jābūt bilancei vai paziņojumam par aktīviem un pasīviem, sīkam finanšu gada ieņēmumu un izdevumu pārskatam, ziņojumam par darbību finanšu gada laikā un citām ziņām, kas paredzētas B sarakstā, kurš pievienots šai direktīvai, kā arī citādām svarīgām ziņām, kas ļauj ieguldītājiem pieņemt pamatotu lēmumu par PVKIU darbības attīstību un tās rezultātiem.

3. Pusgada pārskatā jābūt vismaz tām ziņām, kas paredzētas šai direktīvai pievienotā B saraksta I līdz IV nodaļā; ja PVKIU ir izmaksājis vai piedāvā izmaksāt pagaidu dividendes, datiem jāuzrāda rezultāti pēc nodokļiem attiecīgajā pusgadā un izmaksātās vai piedāvātās pagaidu dividendes.

29. pants

1. Fonda nolikums vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumenti ir prospekta būtiska sastāvdaļa, kas tam jāpievieno.

2. Šā panta 1. punktā minētie dokumenti tomēr nav jāpievieno prospektam, ja sertifikātu turētājam ir paziņots, ka viņam šie dokumenti pēc lūguma tiks atsūtīti vai tiks paziņota vieta, kur katrā dalībvalstī, kurā attiecīgie sertifikāti ir laisti tirgū, viņš var iepazīties ar šiem dokumentiem.

30. pants

Būtiskie prospekta dati ir regulāri jāatjaunina.

31. pants

Vienai vai vairākām personām, ko tiesību akti pilnvaro veikt revīziju, saskaņā ar Padomes Direktīvu 84/253/EEK (1984. gada 10. aprīlis), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz personu apstiprināšanu grāmatvedības dokumentu obligāto revīziju veikšanai [4], jāpārbauda gada pārskatos norādītie grāmatvedības dati. Revidentu ziņojumu, tostarp piezīmes, pilnībā iekļauj gada pārskatā.

32. pants

PVKIU jānosūta kompetentajām iestādēm savs prospekts un visi grozījumi tajā, kā arī gada un pusgada pārskati.

33. pants

1. Prospekts, jaunākais gada pārskats un attiecīgais pusgada ziņojums, kas ir publicēts, pirms līguma noslēgšanas par brīvu jāpiedāvā parakstītājiem.

2. Turklāt gada un pusgada pārskatiem jābūt publiski pieejamiem vietās, ko norāda prospektā.

3. Gada un pusgada pārskatus sertifikātu turētājiem pēc lūguma izsniedz par brīvu.

B. Citas informācijas publicēšana

34. pants

PVKIU attiecīgi jāpublisko savu sertifikātu emisijas, pārdošanas, atpirkšanas vai izpirkšanas cena ikreiz, kad tas tos emitē, pārdod, atpērk vai izpērk, un vismaz divreiz mēnesī. Kompetentās iestādes tomēr drīkst PVKIU samazināt publicēšanas biežumu līdz vienai reizei mēnesī, ja šāds izņēmums neskar sertifikātu turētāju intereses.

35. pants

Visās publikācijās, kurās aicina iegādāties PVKIU sertifikātus, jānorāda, ka ir pieejams prospekts, un vietas, kur to var iegūt.

VIII IEDAĻA

Vispārīgie PVKIU pienākumi

36. pants

1. Aizņemties nedrīkst:

- ieguldījumu sabiedrība, ne

- pārvaldības sabiedrība vai depozitārijs, kas darbojas ieguldījumu fonda vārdā.

Tomēr PVKIU drīkst iegūt valūtu ar kompensācijas aizņēmumu ("back-to-back"loan).

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalsts drīkst atļaut PVKIU aizņemties:

a) līdz 10 %

- no aktīviem — ieguldījumu sabiedrībai, un

- no fondu vērtības — ieguldījumu fondam,

ja tas ir pagaidu aizņēmums;

b) līdz 10 % no aktīviem — ieguldījumu sabiedrībai, ja aizņēmums ļauj iegūt nekustamo īpašumu, kas ir būtisks tās uzdevumu tiešai veikšanai; ne šajā, ne a) apakšpunktā minētajā gadījumā aizņēmums kopumā nedrīkst pārsniegt 15 % no aizņēmēja aktīviem.

37. pants

1. Pēc katra sertifikātu turētāja lūguma savi sertifikāti PVKIU ir jāatpērk vai jāizpērk.

2. Atkāpjoties no 1. punkta:

a) tiesību aktos, fonda nolikumā vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos paredzētos gadījumos un saskaņā ar tajos paredzēto kārtību PVKIU drīkst uz laiku pārtraukt savu sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu. Pārtraukumu drīkst paredzēt tikai ārkārtējos gadījumos, ja apstākļi to prasa un ja pārtraukums ir attaisnojams, ņemot vērā sertifikātu turētāju intereses;

b) dalībvalstis drīkst atļaut kompetentajām iestādēm prasīt sertifikātu atpirkšanas vai izpirkšanas pārtraukumu sertifikātu turētāju vai vispārības interesēs.

3. Gadījumos, kas minēti 2. punkta a) apakšpunktā, PVKIU nekavējoties savs lēmums jāpaziņo kompetentajām iestādēm un attiecīgajām visu to dalībvalstu iestādēm, kur tas tirgo savus sertifikātus.

38. pants

Aktīvu novērtēšanas noteikumi un PVKIU sertifikātu pārdošanas vai emisijas cenas un atpirkšanas vai izpirkšanas cenas aprēķina noteikumiem jābūt noteiktiem tiesību aktos, fonda nolikumā vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos.

39. pants

Ieguldījumu fondi vai ieguldījumu sabiedrības ieņēmumus sadala vai atkārtoti iegulda saskaņā ar tiesību aktiem un fonda nolikumu vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentiem.

40. pants

PVKIU sertifikātu drīkst emitēt tikai tad, ja PVKIU aktīvos parastajā termiņā ir izdarīta iemaksa, kas ir vienāda ar tīro emisijas cenu. Šis noteikums neliedz izplatīt bezmaksas sertifikātus.

41. pants

1. Neskarot 19. un 21. pantu:

- ne ieguldījumu sabiedrība,

- ne pārvaldības sabiedrība vai depozitārijs, kas darbojas ieguldījumu fonda vārdā,

nedrīkst piešķirt aizdevumus vai kā galvotājs darboties trešās puses vārdā.

2. Šā panta 1. punkts neliedz šādiem uzņēmumiem iegādāties pārvedamus vērtspapīrus, kas nav pilnībā apmaksāti.

42. pants

Ne:

- ieguldījumu sabiedrība, ne

- pārvaldības sabiedrība vai depozitārijs, kas darbojas ieguldījumu fonda vārdā,

nedrīkst veikt pārvedamu vērtspapīru tirdzniecību, kas nav nodrošināta.

43. pants

Tiesību aktos vai fonda nolikumā jāparedz atlīdzība un izdevumi, ko pārvaldības sabiedrība ir tiesīga prasīt no ieguldījumu fonda, un metode, kā aprēķina šādu atlīdzību.

Tiesību aktos vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos ir jāparedz izdevumi, kurus segs sabiedrība.

VIII IEDAĻA

Īpaši noteikumi, ko piemēro PVKIU, kuri tirgo savus sertifikātus dalībvalstīs, kas nav valstis, kur tie atrodas

44. pants

1. PVKIU, kas tirgo savus sertifikātus citā dalībvalstī, jāievēro šajā valstī spēkā esošie normatīvie un administratīvie akti jomās, uz ko neattiecas šī direktīva.

2. Katrs PVKIU drīkst reklamēt savus sertifikātus dalībvalstī, kurā tos tirgo. Tam jāievēro noteikumi, kas šajā valstī reglamentē reklāmu.

3. Noteikumi, kas minēti 1. un 2. punktā, jāpiemēro bez diskriminācijas.

45. pants

Gadījumā, kas minēts 4. pantā, attiecīgam PVKIU saskaņā ar normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas ir spēkā tirdzniecības dalībvalstī, jāveic arī vajadzīgie pasākumi, lai šajā valstī nodrošinātu iespēju veikt maksājumus sertifikātu turētājiem, sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu, kā arī darīt pieejamu informāciju, kas PVKIU ir jāsniedz.

46. pants

Ja PVKIU plāno tirgot savus sertifikātus dalībvalstī, kas nav tā atrašanās dalībvalsts, tam vispirms attiecīgi jāinformē šīs otras dalībvalsts kompetentās iestādes un varas iestādes. Tam tajā pašā reizē jānosūta minētajām iestādēm:

- kompetento iestāžu atzinums par to, ka tas atbilst nosacījumiem, kas paredzēti šajā direktīvā,

- fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti,

- prospekts,

- vajadzības gadījumā, jaunākais gada pārskats un attiecīgais pusgada pārskats, un

- ziņas par pasākumiem, kas veikti tā sertifikātu tirdzniecībai minētajā citā dalībvalstī.

PVKIU drīkst sākt tirgot savus sertifikātus minētajā otrā dalībvalstī divus mēnešus pēc šāda paziņojuma, ja vien attiecīgās dalībvalsts iestādes ar pamatotu lēmumu, kas pieņemts pirms minētā divu mēnešu termiņa beigām, nav noteikušas, ka sertifikātu tirdzniecībai veiktie pasākumi neatbilst 44. panta 1. punktā un 45. pantā minētajiem noteikumiem.

47. pants

Ja PVKIU tirgo savus sertifikātus dalībvalstī, kas nav tā atrašanās dalībvalsts, šajā otrā dalībvalstī tam vismaz vienā no šīs dalībvalsts oficiālām valodām jāizplata dokumenti un informācija, kas jāpublicē tā atrašanās dalībvalstī, saskaņā ar tādām pašām procedūrām kā tās, kas paredzētās šajā otrā valstī.

48. pants

Nolūkā veikt savas darbības PVKIU Kopienā drīkst izmantot to pašu nosaukumu (kā ieguldījumu sabiedrība vai ieguldījumu fonds), ko tas izmanto tā atrašanās dalībvalstī. Ja draud rasties pārpratums, uzņēmēja dalībvalsts drīkst likt, lai skaidrības labad nosaukumu papildina ar dažiem paskaidrojumiem.

IX IEDAĻA

Noteikumi attiecībā uz iestādēm, kas atbild par darbības atļaušanu un pārraudzību

49. pants

1. Dalībvalstis norāda iestādes, kurām jāveic šajā direktīvā paredzētie pienākumi. Par to dalībvalstis informē Komisiju, norādot visu pienākumu sadalījumu.

2. Iestādēm, kas minētas 1. punktā, jābūt valsts iestādēm vai struktūrām, ko norāda valsts iestādes.

3. Tās valsts iestāžu kompetencē, kurā atrodas PVKIU, ir minēto PVKIU pārraudzība. Bet tās valsts iestāžu kompetencē, kurās PVKIU tirgo savus sertifikātus saskaņā ar 44. pantu, ir uzraudzīt VIII iedaļas noteikumu ievērošanu.

4. Attiecīgajām iestādēm jābūt visām pilnvarām, kas vajadzīgas to uzdevumu izpildei.

50. pants

1. Dalībvalstu iestādes, kas minētas 49. pantā, cieši sadarbojas, lai veiktu savu uzdevumu, un tikai šajā nolūkā piegādā viena otrai visu vajadzīgo informāciju.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka visas personas, kas strādā vai agrāk ir strādājušas 49. pantā minētajās iestādēs, saista profesionālais noslēpums. Tas nozīmē, ka nekādas slepenas ziņas, kas saņemtas, pildot pienākumus, nevienai personai vai iestādei nedrīkst izpaust citādi kā saskaņā ar tiesību aktiem.

3. Tomēr 2. punkts neliedz sazināties 49. pantā minētajām dažādo dalībvalstu iestādēm, kā to paredz šī direktīva. Uz šādu informācijas apmaiņu attiecas profesionālā noslēpuma pienākums personām, kas strādā vai agrāk strādājušas iestādēs, kuras saņem šādu informāciju.

4. Neskarot gadījumus, uz ko attiecas krimināltiesību akti, 49. pantā minētā veida iestāde, kas saņem šādu informāciju, drīkst to izmantot tikai savu uzdevumu izpildei vai saistībā ar administratīvām lietām vai tiesvedību, kas attiecas uz šādu izpildi.

51. pants

1. Iestādēm, kas minētas 49. pantā, jāpamato katrs lēmums neizsniegt atļauju un katrs atteikums, kas pieņemts, ieviešot vispārīgos pasākumus, kuri noteikti šīs direktīvas piemērošanai, un pamatojums jādara zināms iesniedzējam.

2. Dalībvalstis nosaka, ka lēmumi, ko attiecībā uz PVKIU pieņem saskaņā ar normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, dod tiesības griezties tiesās; tas pats ir spēkā, ja lēmums nav pieņemts sešos mēnešos pēc tam, kad PVKIU saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem iesniedzis atļaujas pieteikumu ar visām vajadzīgajām ziņām.

52. pants

1. Tikai tās dalībvalsts iestādes, kurā PVKIU atrodas, ir tiesīgas veikt pasākumus attiecībā pret šo PVKIU, ja tas pārkāpis kādu no normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem vai fonda nolikumā vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos paredzētajiem noteikumiem.

2. Tās dalībvalsts varas iestādes, kurā tirgo PVKIU sertifikātus, tomēr ir tiesīgas veikt pasākumus attiecībā pret šo PVKIU, ja tas pārkāpj VIII iedaļā minētos noteikumus.

3. Katrs lēmums atsaukt atļauju vai citāds nopietns pasākums, kas vērsts pret PVKIU, vai katrs atpirkšanas vai izpirkšanas pārtraukums, kas tam piemērots, tās dalībvalsts iestādēm, kurā uzņēmums atrodas, nekavējoties jāpaziņo tās otras dalībvalsts iestādēm, kurā sertifikātus tirgo.

X IEDAĻA

Kontaktkomiteja

53. pants

1. Pie Komisijas izveido Kontaktkomiteju, turpmāk "Komiteja". Tās uzdevums ir:

a) neskarot Līguma 169. un 170. pantu, veicināt šīs direktīvas saskaņotu piemērošanu, regulāri apspriežoties par visiem praktiskiem jautājumiem, kas rodas sakarā ar tās piemērošanu un kuru sakarā domu apmaiņu uzskata par lietderīgu;

b) veicināt dalībvalstu apspriešanos par stingrākām vai papildu prasībām, ko tās drīkst pieņemt saskaņā ar 1. panta 7. punktu, vai par noteikumiem, ko tās drīkst pieņemt saskaņā ar 44. un 45. pantu;

c) vajadzības gadījumā konsultēt Komisiju par papildinājumiem vai grozījumiem, kas būtu jāizdara šajā direktīvā.

2. Komitejas uzdevums nav pēc būtības izvērtēt lēmumus, ko atsevišķos gadījumos pieņēmušas 49. pantā minētās iestādes.

3. Komitejā ir dalībvalstu ieceltas personas un Komisijas pārstāvji. Komitejas priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis. Sekretariāta pakalpojumus nodrošina Komisija.

4. Komitejas sēdes sasauc tās priekšsēdētājs pats pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts pārstāvju lūguma. Komiteja izstrādā savu reglamentu.

XI IEDAĻA

Pārejas noteikumi, izņēmumi un nobeiguma noteikumi

54. pants

Tikai attiecībā uz Dānijas PVKIU, Dānijā emitētos pantebreve uzskata par līdzvērtīgiem 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem pārvedamiem vērtspapīriem.

55. pants

Atkāpjoties no 7. panta 1. punkta un 14. panta 1. punkta kompetentās iestādes drīkst atļaut tiem PVKIU, kam šīs direktīvas pieņemšanas dienā ir divi vai vairāk depozitāriji, saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem saglabāt attiecīgo depozitāriju skaitu, ja šīm iestādēm ir garantijas, ka uzdevumi, kas jāpilda saskaņā ar 7. panta 3. punktu un 14. panta 3. punktu, patiešām tiks pildīti.

56. pants

1. Atkāpjoties no 6. panta, dalībvalstis drīkst ļaut pārvaldības sabiedrībām emitēt uzrādītāja sertifikātus, kas ir citu sabiedrību vārda vērtspapīri.

2. Dalībvalstis var atļaut pārvaldības sabiedrībām, kas šīs direktīvas pieņemšanas dienā veic arī darbības, kas nav 6. pantā paredzētās darbības, minētās darbības turpināt piecus gadus pēc šīs dienas.

57. pants

1. Dalībvalstīs līdz 1989. gada 1. oktobrim stājas spēkā pasākumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par tiem dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

2. PVKIU, kas darbojas šīs direktīvas pieņemšanas dienā, dalībvalstis drīkst piešķirt laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus pēc minētās dienas, lai izpildītu attiecīgās valsts tiesību aktos ietvertās jaunās prasības.

3. Grieķijas Republikai un Portugāles Republikai ir ļauts atlikt šīs direktīvas ieviešanu ne vēlāk kā līdz 1992. gada 1. aprīlim.

Gadu pirms šīs dienas Komisija ziņo Padomei par šīs direktīvas ieviešanu un visām grūtībām, kādas, īstenojot šo direktīvu, var būt bijušas Grieķijas Republikai vai Portugāles Republikai, lai ievērotu pirmajā apakšpunktā minēto termiņu.

Vajadzības gadījumā Komisija ierosina Padomei pagarināt termiņu par ne vairāk kā četriem gadiem.

58. pants

Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savas valsts svarīgākos normatīvos un administratīvos aktus, ko tās pieņem jomā, kuru regulē šī direktīva.

59. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1985. gada 20. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

R. Krieps

[1] OV C 171, 26.7.1976., 1. lpp.

[2] OV C 57, 7.3.1977., 31. lpp.

[3] OV C 75, 26.3.1977., 10. lpp.

[4] OV L 126, 12.5.1984., 20. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

A SARAKSTS

1.Ziņas par ieguldījumu fondu | 1.Ziņas par pārvaldības sabiedrību | 1.Ziņas par ieguldījumu sabiedrību |

1.1.Nosaukums. | 1.1.Nosaukums vai veids, juridiskā forma, juridiskā adrese un pārvaldes iestādes adrese, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi. | 1.1.Nosaukums vai veids, juridiskā forma, juridiskā adrese un pārvaldes iestādes adrese, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi. |

1.2.Ieguldījumu fonda dibināšanas datums. Norāde par darbības laiku, ja tas ir ierobežots. | 1.2.Sabiedrības dibināšanas datums. Norāde par darbības laiku, ja tas ir ierobežots. | 1.2.Sabiedrības dibināšanas datums. Norāde par darbības laiku, ja tas ir ierobežots. |

| 1.3.Ja sabiedrība pārvalda citus ieguldījumu fondus, norāde par šiem citiem ieguldījumu fondiem. | |

1.4.Paziņojums par vietu, kur var saņemt fonda nolikumu, ja tas nav pielikumā, un periodiskos pārskatus. | | 1.4.Paziņojums par vietu, kur var saņemt sabiedrības dibināšanas dokumentus, ja tie nav pielikumā, un periodiskos pārskatus. |

1.5.Sertifikātu turētājiem būtiskas īsas norādes par nodokļu sistēmu, ko piemēro ieguldījumu fondam. Ziņas par to, vai sākumā izdara atskaitījumus no ieņēmumiem un vai fonds maksā sertifikātu turētājiem no kapitāla peļņas. | | 1.5.Sertifikātu turētājiem būtiskas īsas norādes par nodokļu sistēmu, ko piemēro sabiedrībai. Ziņas par to, vai sākumā izdara atskaitījumus no ieņēmumiem un vai sabiedrība maksā sertifikātu turētājiem no kapitāla peļņas. |

1.6.Aprēķina un sadales dienas. | | 1.6.Aprēķina un sadales dienas. |

1.7.To personu vārdi, kas atbild par 31. pantā minēto grāmatvedības dokumentu pārbaudi. | | 1.7.To personu vārdi, kas atbild par 31. pantā minēto grāmatvedības dokumentu pārbaudi. |

| 1.8.Sabiedrības vadības, pārvaldības un pārraudzības struktūru locekļu vārdi un amati. Ziņas par galveno darbību, ko viņi veic ārpus sabiedrības, ja tai ir būtisks sakars ar šo sabiedrību. | 1.8.Sabiedrības vadības, pārvaldības un pārraudzības struktūru locekļu vārdi un amati. Ziņas par galveno darbību, ko viņi veic ārpus sabiedrības, ja tai ir būtisks sakars ar šo sabiedrību. |

| 1.9.Reģistrētā kapitāla apmērs ar norādi par apmaksāto kapitālu. | 1.9.Pamatkapitāls. |

1.10.Ziņas par attiecīgo sertifikātu veidiem un galvenajām pazīmēm, un jo īpaši:attiecīgā sertifikātā nostiprināto tiesību veids (materiālās, personiskās vai citas),oriģināli vērtspapīri vai īpašumtiesību apliecības; iegrāmatojums reģistrā vai kontā,sertifikātu veids: vārda vai uzrādītāja. Norāde par visiem nomināliem, kas var būt paredzēti,norāde par sertifikātu turētāja balsstiesībām, ja tādas ir,apstākļi, kādos var pieņemt lēmumu par ieguldījumu fonda likvidāciju un likvidācijas procedūra, īpaši attiecībā uz sertifikātu turētāju tiesībām. | | 1.10.Ziņas par attiecīgo sertifikātu veidiem un galvenajām pazīmēm, un jo īpaši:oriģināli vērtspapīri vai īpašumtiesību apliecības; iegrāmatojums reģistrā vai kontā,sertifikātu veids: vārda vai uzrādītāja. Norāde par visiem nomināliem, kas var būt paredzēti,norāde par sertifikātu turētāja balsstiesībām,apstākļi, kādos var pieņemt lēmumu par ieguldījumu sabiedrības likvidāciju, un likvidācijas procedūra, īpaši attiecībā uz sertifikātu turētāju tiesībām. |

1.11.Vajadzības gadījumā norāde par fondu biržām vai tirgiem, kur sertifikāti tiek kotēti vai tirgoti. | | 1.11.Vajadzības gadījumā norāde par fondu biržām vai tirgiem, kur sertifikāti tiek kotēti vai tirgoti. |

1.12.Sertifikātu emisijas un pārdošanas procedūras un nosacījumi. | | 1.12.Sertifikātu emisijas un pārdošanas procedūras un nosacījumi. |

1.13.Sertifikātu atpirkšanas vai izpirkšanas procedūras un apstākļi, kādos atpirkšanu vai izpirkšanu drīkst pārtraukt. | | 1.13.Sertifikātu atpirkšanas vai izpirkšanas procedūras un nosacījumi un apstākļi, kādos atpirkšana vai izpirkšanu drīkst pārtraukt. |

1.14.Ieņēmumu noteikšanas un izmantošanas noteikumi. | | 1.14.Ieņēmumu noteikšanas un izmantošanas noteikumi. |

1.15.Ieguldījumu fonda ieguldījumu mērķu apraksts, tostarp tā finanšu mērķi (kapitāla pieaugums vai ieņēmumi), ieguldījumu politika (piem., specializācija ģeogrāfiskos apgabalos vai tautsaimniecības nozarēs), šīs ieguldījumu politikas ierobežojumi un norāde par visām metodēm, instrumentiem vai pilnvarām aizņemties, kuras var izmantot ieguldījumu fonda pārvaldībā. | | 1.15.Sabiedrības ieguldījumu mērķu apraksts, tostarp tās finanšu mērķi (kapitāla pieaugums vai ieņēmumi), ieguldījumu politika (piem., specializācija ģeogrāfiskos apgabalos vai tautsaimniecības nozarēs), šīs ieguldījumu politikas ierobežojumi un norāde par visām metodēm, instrumentiem vai pilnvarām aizņemties, kuras var izmantot sabiedrības pārvaldībā. |

1.16.Aktīvu novērtēšanas noteikumi. | | 1.16.Aktīvu novērtēšanas noteikumi. |

1.17.Sertifikātu pārdošanas vai emisijas cenas un atpirkšanas vai izpirkšanas cenas noteikšana, jo īpaši:šo cenu aprēķina metode un biežums,ziņas par sertifikātu pārdošanas vai emisijas un atpirkšanas vai izpirkšanas izmaksām,šo cenu publicēšanas līdzekļi, vietas un biežums. | | 1.17.Sertifikātu pārdošanas vai emisijas cenas un atpirkšanas vai izpirkšanas cenas noteikšana, jo īpaši:šo cenu aprēķina metode un biežums,ziņas par sertifikātu pārdošanas vai emisijas un atpirkšanas vai izpirkšanas izmaksām,šo cenu publicēšanas līdzekļi, vietas un biežums. [1] |

1.18.Ziņas par atlīdzības veidu, apmēru un aprēķinu, kas ieguldījumu fondam jāmaksā pārvaldības sabiedrībai, depozitārijam vai trešām personām, pārvaldības sabiedrības, depozitārija vai trešo pušu izdevumu atlīdzināšana, ko veic ieguldījumu fonds. | | 1.18.Ziņas par atlīdzības veidu, apmēru un aprēķinu, kas sabiedrībai jāmaksā saviem direktoriem, vadības, pārvaldības un pārraudzības struktūru locekļiem, depozitārijam vai trešām personām, tās direktoru, depozitārija vai trešo pušu izdevumu atlīdzināšana, ko veic sabiedrība. |

2. Ziņas par depozitāriju:

2.1. Nosaukums vai veids, juridiskā forma, juridiskā adrese un pārvaldes iestādes adrese, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi.

2.2. Galvenā darbība.

3. Ziņas par konsultatīvajiem uzņēmumiem vai ārējiem ieguldījumu konsultantiem, kas saskaņā ar līgumu sniedz padomus, par ko tiek maksāts no PVKIU aktīviem:

3.1. Uzņēmuma nosaukums vai veids vai konsultanta vārds;

3.2. Līguma ar pārvaldības sabiedrību vai ieguldījumu sabiedrību būtiskākie noteikumi, kas var būt svarīgi sertifikātu turētājiem, izņemot noteikumus par atlīdzību;

3.3. Citas nozīmīgas darbības.

4. Ziņas par kārtību, kādā izdara maksājumus sertifikātu turētājiem, atpērk vai izpērk pajas un dara pieejamu informāciju par PVKIU. Šādai informācijai jebkurā gadījumā jābūt pieejamai dalībvalstī, kurā atrodas PVKIU. Turklāt, ja pajas tiek tirgotas citā dalībvalstī, šādu informāciju attiecībā uz šo valsti sniedz prospektā, ko publicē tur.

B SARAKSTS

Ziņas, kas jāiekļauj regulārajos ziņojumos

I. Paziņojums par aktīviem un pasīviem

- pārvedami vērtspapīri,

- 19. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā veida parāda instrumenti,

- banku bilances,

- citi aktīvi,

- kopējie aktīvi,

- pasīvi,

- tīro aktīvu vērtība.

II. Apgrozībā esošo sertifikātu skaits

III. Tīrā aktīvu vērtība uz vienu sertifikātu

IV. Vērtspapīru portfelis, norādot atsevišķi:

a) pārvedamos vērtspapīrus, kas reģistrēti fondu biržas oficiālā sarakstā;

b) pārvedamos vērtspapīrus, ko tirgo citā regulētā tirgū;

c) direktīvas 19. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētā veida pārvedamos vērtspapīrus, kas nesen emitēti;

d) citus direktīvas 19. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā veida pārvedamos vērtspapīrus;

e) parāda instrumentus, ko saskaņā ar 19. panta 2. punkta b) apakšpunktu uzskata par līdzvērtīgiem;

turklāt — izvērtējot saskaņā ar vispiemērotākajiem kritērijiem, ņemot vērā PVKIU ieguldījumu politiku (piem., saskaņā ar ekonomikas, ģeogrāfijas vai valūtas kritēriju), izsakot kā procentuālo daļu no tīrajiem aktīviem; katram no iepriekš minētajiem ieguldījumiem jānorāda tā procentuālā daļa no attiecīgā PVKIU kopējiem aktīviem.

Paziņojums par izmaiņām vērtspapīru portfeļa struktūrā pārskata periodā.

V. Paziņojums par pārmaiņām PVKIU aktīvos pārskata periodā, tostarp:

- ieņēmumi no ieguldījumiem,

- citi ieņēmumi,

- pārvaldības izmaksas,

- depozitārija izmaksas,

- citas izmaksas un nodokļi,

- tīrie ieņēmumi,

- sadalītie un no jauna ieguldītie ieņēmumi,

- izmaiņas kapitāla bilancē,

- ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums,

- visas citas izmaiņas, kas iespaido PVKIU aktīvus un pasīvus.

VI. Salīdzinājuma tabula, kura aptver pēdējos trīs finanšu gadus un kurā par katru finanšu gadu uzrāda finanšu gada beigu:

- kopējo tīro aktīvu vērtību,

- tīro aktīvu vērtību uz vienu sertifikātu.

VII. Ziņas par saistību galīgo apjomu pa darījumu kategorijām 21. panta izpratnē, kurus PVKIU ir izpildījis pārskata periodā.

[1] Ieguldījumu sabiedrības šīs direktīvas 14. panta 5. punkta nozīmē norāda arī:

- sertifikātu tīrās aktīvu vērtības aprēķina metodi un biežumu,

- šīs vērtības publicēšanas līdzekļus, vietu un biežumu,

- tirdzniecības valsts fondu biržu, kuras cenas nosaka to darījumu cenas, ko šajā valstī veic ārpus fondu biržām.

--------------------------------------------------

Augša