EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32008D0185

2008/185/ES: Odločba Komisije z dne 21. februarja 2008 o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega in o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 669) (Kodificirana različica) (Besedilo velja za EGP)

UL L 59, 4.3.2008, str. 19–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 020 str. 98 - 109

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 20/04/2021; razveljavil 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/185/oj

4.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/19


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. februarja 2008

o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega in o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 669)

(Kodificirana različica)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/185/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči v med državami članicami Evropske skupnosti (1), in zlasti člena 8, člena 9(2) in člena 10(2) Direktive,

Ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2001/618/ES z dne 23. julija 2001 o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega, o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni in o razveljavitvi odločb 93/24/EGS in 93/244/EGS (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno odločbo kodificirati.

(2)

Mednarodni urad za epizootske bolezni (OIE) je mednarodna organizacija, ustanovljena na podlagi Sporazuma o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov pri uporabi GATT iz leta 1994, pristojna za sprejem mednarodnih zdravstvenih predpisov za trgovino z živalmi in proizvodi živalskega izvora. Ti predpisi so objavljeni v Mednarodnem kodeksu o zdravstvenem varstvu živali.

(3)

Poglavje o bolezni Aujeszkega iz Mednarodnega kodeksa o zdravstvenem varstvu živali je bilo bistveno spremenjeno.

(4)

Potrebno je določiti dodatna jamstva, ki se zahtevajo glede bolezni Aujeszkega za trgovino s prašiči v Skupnosti, da se zagotovi njihova skladnost z mednarodnimi predpisi o tej bolezni in boljši nadzor v Skupnosti.

(5)

Potrebno je določiti merila glede podatkov, ki jih morajo zagotavljati države članice o bolezni Aujeszkega v skladu s členom 8 Direktive 64/432/EGS.

(6)

Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odpreme prašičev za pleme ali proizvodnjo, namenjene državam članicam ali območjem, prostim bolezni Aujeszkega iz Priloge I, ki prihajajo iz katerekoli druge države članice ali območja, ki ni našteto v navedeni prilogi, se dovolijo ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1.

za bolezen Aujeszkega velja v državi članici izvora obveznost prijavljanja;

2.

v državi članici ali na območju izvora se pod nadzorom pristojnega organa izvaja načrt za nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, ki izpolnjuje merila iz člena 9(1) Direktive 64/432/EGS. V skladu s tem načrtom se pri prevozu in premikih prašičev izvajajo ustrezni ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni med gospodarstvi z različnimi statusi;

3.

za gospodarstvo izvora prašičev:

(a)

v predhodnih 12 mesecih na gospodarstvu niso bili ugotovljeni nobeni, za bolezen Aujeszkega značilni klinični znaki ali patoanatomske spremembe, rezultati seroloških preiskav na bolezen Aujeszkega pa so bili negativni;

(b)

v predhodnih 12 mesecih na gospodarstvih, ki so v oddaljenosti 5 km od gospodarstva izvora prašičev, niso bili ugotovljeni nobeni, za bolezen Aujeszkega značilni klinični znaki ali patoanatomske spremembe, rezultati seroloških preiskav na bolezen Aujeszkega pa so bili negativni; vendar se ta odločba ne uporablja, če so se na teh gospodarstvih pod nadzorom pristojnega organa in v skladu z načrtom za izkoreninjenje bolezni iz točke 2 redno izvajali ukrepi za sistematični nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, ki so učinkovito preprečevali vsakršno širjenje bolezni na gospodarstvo izvora;

(c)

cepljenje proti bolezni Aujeszkega se ni izvajalo vsaj 12 mesecev;

(d)

prašiči so bili vsaj dvakrat v presledku najmanj štirih mesecev serološko preiskani na prisotnost protiteles proti glikoproteinom ADV-gE ali ADV-gB ali ADV-gD ali proti celemu virusu bolezni Aujeszkega. Te preiskave so morale pokazati odsotnost bolezni Aujeszkega in da cepljeni prašiči nimajo protiteles proti glikoproteinu gE;

(e)

novi prašiči v predhodnih 12 mesecih niso prišli z gospodarstev z nižjim zdravstvenim statusom živali glede bolezni Aujeszkega, razen če so bili preiskani na bolezen Aujeszkega in so bili rezultati preiskav negativni;

4.

prašiči, ki se bodo premikali:

(a)

niso bili cepljeni;

(b)

so bili 30 dni pred odpremo izolirani v prostorih, ki jih je odobril pristojni organ, in sicer tako, da je bila preprečena vsakršna nevarnost za širitev bolezni Aujeszkega na te prašiče;

(c)

so živeli na gospodarstvu izvora ali gospodarstvu z enakovrednim statusom od svojega rojstva naprej, na gospodarstvu izvora pa so živeli vsaj:

(i)

30 dni med prašiči, namenjenimi za proizvodnjo;

(ii)

90 dni med prašiči, namenjenimi za pleme;

(d)

so bili z negativnim rezultatom vsaj dvakrat serološko preiskani na prisotnost protiteles proti glikoproteinom ADV-gB ali ADV-gD ali proti celemu virusu bolezni Aujeszkega s presledkom vsaj 30 dni med obema testoma. Pri prašičih, mlajših od štirih mesecev, pa se lahko uporabi tudi serološka preiskava za ugotavljanje protiteles proti glikoproteinu ADV-gE. Vzorci za zadnji test morajo biti odvzeti v 15 dneh pred odpremo. Število preiskanih prašičev v izolacijski enoti mora biti dovolj veliko, da se ugotovi:

(i)

2 % serološka prevalenca s 95 % intervalom zaupanja za izolacijsko enoto pri prašičih, namenjenih za proizvodnjo;

(ii)

0,1 % serološka prevalenca s 95 % intervalom zaupanja za izolacijsko enoto pri prašičih, namenjenih za pleme.

Vendar pa prva od obeh preiskav ni potrebna, če:

(i)

je bila v okviru načrta iz točke 2 med 45. in 170. dnem pred odpremo na gospodarstvu izvora opravljena serološka preiskava, ki je pokazala odsotnost protiteles proti povzročitelju bolezni Aujeszkega in da cepljeni prašiči nimajo protiteles proti glikoproteinu gE;

(ii)

prašiči, ki se bodo premikali, so živeli na gospodarstvu izvora od rojstva;

(iii)

medtem, ko so bili prašiči, ki se bodo premikali, v izolaciji, na gospodarstvo izvora niso priključili novih prašičev.

Člen 2

Odpreme prašičev za zakol, namenjene državam članicam ali območjem brez bolezni Aujeszkega iz Priloge I, ki prihajajo iz katerekoli druge države članice ali območja, ki ni našteto v navedeni prilogi, se dovolijo ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1.

za bolezen Aujeszkega velja v državi članici izvora obveznost prijavljanja;

2.

v državi članici ali območju izvora prašičev se izvaja načrt za nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, ki izpolnjuje merila iz člena 1(2);

3.

prašiči morajo biti prepeljani neposredno v klavnico in:

(a)

prihajajo z gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje iz člena 1(3), ali

(b)

so bili cepljeni proti bolezni Aujeszkega vsaj 15 dni pred odpremo in prihajajo z gospodarstva izvora, kjer:

(i)

so v okviru načrta iz točke 2 pod nadzorom pristojnega organa v zadnjih 12 mesecih redno izvajali ukrepe za nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega;

(ii)

so živeli vsaj 30 dni pred odpremo in kjer ob izpolnjevanju veterinarskega spričevala iz člena 7 niso bili ugotovljeni nobeni klinični znaki ali patoanatomske spremembe, značilne za to bolezen ali

(c)

niso bili cepljeni in prihajajo z gospodarstva, kjer:

(i)

so v okviru načrta iz točke 2 pod nadzorom pristojnega organa v zadnjih 12 mesecih redno izvajali ukrepe za sistematični nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega in v zadnjih šestih mesecih niso ugotovili za bolezen Aujeszkega značilnih kliničnih znakov ali patoanatomskih sprememb, rezultati seroloških preiskav na bolezen Aujeszkega pa so bili negativni;

(ii)

je pristojni organ prepovedal cepljenje proti bolezni Aujeszkega in vnos cepljenih prašičev, ker je gospodarstvo v postopku za pridobitev najvišjega statusa glede bolezni Aujeszkega v skladu z načrtom iz točke 2;

(iii)

so živeli vsaj 90 dni pred odpremo.

Člen 3

Prašiči za pleme, namenjeni državam članicam ali območjem iz Priloge II, kjer izvajajo odobrene programe za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, morajo:

1.

prihajati iz držav članic ali območij, naštetih v Prilogi I, ali

2.

prihajati:

(a)

iz držav članic ali območij, naštetih v Prilogi II, in

(b)

z gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje iz člena 1(3), ali

3.

izpolnjevati naslednje pogoje:

(a)

za bolezen Aujeszkega velja v državi članici izvora obveznost prijavljanja;

(b)

v državi članici ali območju izvora se izvaja načrt za nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, ki izpolnjuje merila iz člena 1(2);

(c)

v predhodnih 12 mesecih na gospodarstvu izvora prašičev niso bili ugotovljeni za bolezen Aujeszkega značilni klinični znaki ali patoanatomske spremembe, rezultati seroloških preiskav na bolezen Aujeszkega pa so bili negativni;

(d)

prašiči so bili 30 dni neposredno pred odpremo izolirani v prostorih, ki jih je odobril pristojni organ, in sicer tako, da je bila preprečena vsakršna nevarnost za širitev bolezni Aujeszkega;

(e)

na prašičih je bila z negativnim rezultatom opravljena serološka preiskava na prisotnost protiteles proti glikoproteinu gE. Vzorci za zadnji test morajo biti odvzeti v 15 dneh pred odpremo. Število preiskanih prašičev v izolacijski enoti mora biti dovolj veliko, da se ugotovi 2 % serološka prevalenca s 95 % intervalom zaupanja za te prašiče;

(f)

prašiči so živeli na gospodarstvu izvora ali gospodarstvu z enakovrednim statusom od svojega rojstva naprej, in so živeli na gospodarstvu izvora vsaj 90 dni.

Člen 4

Prašiči za proizvodnjo, namenjeni državam članicam ali območjem iz Priloge II, kjer izvajajo odobrene programe za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, morajo:

1.

prihajati iz držav članic ali območij, naštetih v Prilogi I, ali

2.

prihajati:

(a)

iz držav članic ali območij, naštetih v Prilogi II in

(b)

z gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje iz člena 1(3), ali

3.

izpolnjevati naslednje pogoje:

(a)

za bolezen Aujeszkega velja v državi članici izvora obveznost prijavljanja;

(b)

v državi članici ali območju izvora se izvaja načrt za nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, ki izpolnjuje merila iz člena 1(2);

(c)

v predhodnih 12 mesecih na gospodarstvu izvora prašičev niso bili ugotovljeni za bolezen Aujeszkega značilni klinični znaki ali patoanatomske spremembe, rezultati seroloških preiskav na bolezen Aujeszkega pa so bili negativni;

(d)

na gospodarstvu izvora je bila med 45. in 170. dnem pred odpremo opravljena serološka preiskava na bolezen Aujeszkega, ki je pokazala njeno odsotnost in da cepljeni prašiči nimajo protiteles proti glikoproteinu gE;

(e)

prašiči so živeli na gospodarstvu izvora od rojstva ali so na takšnem gospodarstvu živeli vsaj 30 dni po vnosu z gospodarstva z enakovrednim statusom, kjer je bila opravljena serološka preiskava, enakovredna preiskavi iz točke (d) zgoraj.

Člen 5

Serološki testi, opravljeni za sistematični nadzor ali odkrivanje bolezni Aujeszkega pri prašičih v skladu s to odločbo, morajo izpolnjevati standarde iz Priloge III.

Člen 6

Vsaka država članica mora ne glede na člen 10(3) Direktive 64/432/EGS vsaj enkrat letno v skladu z enotnimi merili iz Priloge IV zagotavljati podatke o pojavu bolezni Aujeszkega, vključno s podrobnostmi o programih sistematičnega nadzora in izkoreninjenja, ki potekajo v državah članicah iz Priloge II, in v drugih državah članicah ali območjih, ki niso našteti v navedeni prilogi, kjer izvajajo programe sistematičnega nadzora in izkoreninjenja.

Člen 7

1.   Brez poseganja v določbe Skupnosti o veterinarskih spričevalih, uradni veterinar, preden izpolni oddelek C veterinarskega spričevala, zahtevanega v Direktivi 64/432/EGS za prašiče, namenjene državam članicam ali območjem iz priloge I ali II, preveri:

(a)

status gospodarstva in države članice ali območja izvora prašičev glede bolezni Aujeszkega;

(b)

status gospodarstva in države članice ali območja, kamor so prašiči namenjeni, glede bolezni Aujeszkega, če izvor prašičev ni v državi članici ali območju, prostem bolezni;

(c)

ali prašiči ustrezajo pogojem iz te odločbe.

2.   Za prašiče, namenjene državam članicam ali območjem iz priloge I ali II, se spričevalo na podlagi točke 4 oddelka C veterinarskega spričevala iz odstavka 1 izpolni in dopolni, kakor sledi:

(a)

v prvi alinei je treba za besedo „bolezen“ dodati besedo „Aujeszkega“;

(b)

v drugi alinei se je treba sklicevati na to odločbo. V isti vrstici se v oklepaju navede številka člena te odločbe, ki velja za zadevne prašiče.

Člen 8

Države članice morajo zagotoviti, da prašiči, namenjeni državam članicam ali območjem, naštetim v prilogi I ali II, med prevozom ali tranzitom ne pridejo v stik s prašiči z drugim ali neznanim statusom glede bolezni Aujeszkega.

Člen 9

Odločba 2001/681/ES se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno odločbo se upoštevajo kot sklici na to odločbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi VI.

Člen 10

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. februarja 2008

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/729/ES (UL L 294, 13.11.2007, str. 26).

(2)  UL L 215, 9.8.2001, str. 48. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/729/ES.

(3)  Glej Prilogo V.


PRILOGA I

Države članice ali njihove regije, proste bolezni Aujeszkega, kjer je cepljenje prepovedano

Oznaka ISO

Država članica

Regije

CZ

Češka

Vse regije

DK

Danska

Vse regije

DE

Nemčija

Vse regije

FR

Francija

Departmaji Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Ciper

Celotno območje države

LU

Luksemburg

Vse regije

AT

Avstrija

Celotno območje države

SK

Slovaška

Vse regije

FI

Finska

Vse regije

SE

Švedska

Vse regije

UK

Združeno kraljestvo

Vse regije v Angliji, na Škotskem in v Walesu


PRILOGA II

Države članice ali njihove regije, kjer se izvajajo odobreni programi nadzora bolezni Aujeszkega

Oznaka ISO

Država članica

Regije

BE

Belgija

Celotno območje države

ES

Španija

Ozemlje avtonomnih skupnosti Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja

Ozemlje provinc León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid in Ávila v avtonomni skupnosti Castilla y León

Ozemlje provinc Las Palmas in Kanarski otoki

FR

Francija

Departmaji Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan in Nord

IT

Italija

Območje province Bolzano

NL

Nizozemska

Celotno območje države


PRILOGA III

Standardi za serološke teste na bolezen Aujeszkega – Protokol za encimsko imunsko preiskovalno metodo ELISA za odkrivanje protiteles proti virusu bolezni Aujeszkega (celemu virusu), glikoproteinu B (ADV-gB), glikoproteinu D (ADV-gD) ali glikoproteinu E (ADV-gE)

1.

Ustanove, naštete v točki 2(d), ocenijo ustreznost testov in tesnih kompletov za ELISA ADV-gE po merilih iz točke 2(a), (b) in (c). Pristojni organ v vsaki državi članici zagotovi, da se registrirajo samo testni kompleti za ELISA ADV-gE, ki izpolnjujejo te standarde. Preverjanja iz točke 2(a) in (b) je potrebno opraviti pred odobritvijo testa, preverjanje iz točke 2(c) pa se mora potem opraviti vsaj za vsako serijo.

2.

Standardizacija, občutljivost in specifičnost testa

(a)

Občutljivost testa mora biti takšna, da naslednji referenčni serumi Skupnosti dajo pozitivne rezultate:

Referenčni serum Skupnosti ADV 1 pri razredčitvi 1:8,

Referenčni serum Skupnosti ADV-gE A,

Referenčni serum Skupnosti ADV-gE B,

Referenčni serum Skupnosti ADV-gE C,

Referenčni serum Skupnosti ADV-gE D,

Referenčni serum Skupnosti ADV-gE E,

Referenčni serum Skupnosti ADV-gE F.

(b)

Specifičnost testa mora biti takšna, da naslednji referenčni serumi Skupnosti dajo negativne rezultate:

Referenčni serum Skupnosti ADV-gE G,

Referenčni serum Skupnosti ADV-gE H,

Referenčni serum Skupnosti ADV-gE J,

Referenčni serum Skupnosti ADV-gE K,

Referenčni serum Skupnosti ADV-gE L,

Referenčni serum Skupnosti ADV-gE M,

Referenčni serum Skupnosti ADV-gE N,

Referenčni serum Skupnosti ADV-gE O,

Referenčni serum Skupnosti ADV-gE P,

Referenčni serum Skupnosti ADV-gE Q.

(c)

Za kontrolo posameznih serij mora referenčni serum Skupnosti ADV 1 dati pozitivne rezultate pri razredčitvi 1:8, eden od referenčnih serumov Skupnosti od ADV-gE G do ADV-gE Q, kot so našteti v točki (b), pa mora dati negativni rezultat.

Za kontrolo posameznih serij s testnimi kompleti ADV-gB in ADV-gD mora referenčni serum Skupnosti ADV 1 dati pozitivni rezultat pri razredčitvi 1:2, referenčni serum Skupnosti Q iz točke (b) pa mora dati negativni rezultat.

(d)

Poleg tega so spodaj naštete ustanove pristojne za preverjanje kakovosti metode ELISA v vsaki državi članici, zlasti za proizvodnjo in standardizacijo državnih referenčnih serumov glede na referenčne serume Skupnosti.

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel. +43 (0) 505 55-38112

Faks +43 (0) 505 55-38108

E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen

Tel. + 49 33979 80-0

Faks + 49 33979 80-200

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tel. + 372 7 386 100

Faks: + 372 7 386 102

E-mail: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

Tel. +34 916 290 300

Faks+34 916 290 598

E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-mail: info@evira.fi

Tel. +358 20 772 003 (exchange)

Faks +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest —

LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

Tel. (44-1932) 341111

Faks (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

Tel. +30 2106010903

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel. +36 1 460-6300

Faks +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —

Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,

Via Bianchi, 9;

25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Tel. +371 7620526

Faks +371 7620434

E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte Controle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut

Badawczy

al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel. +48 81 889 30 00

Faks +48 81 886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens veterinärmedicinska anstalt

Department of Virology

S-751 89 Uppsala

Tel. (46-18) 67 40 00

Faks (46-18) 67 44 67

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

Slovenska republika


PRILOGA IV

Merila glede podatkov, ki jih je potrebno zagotavljati ob pojavu Aujeszkega (BA) in o načrtih za nadzor in izkoreninjenje te bolezni v skladu s členom 8 Direktive Sveta 64/432/EGS

1.

Država članica: …

2.

Datum: …

3.

Poročevalno obdobje: …

4.

Število gospodarstev, kjer je bila s kliničnimi serološkimi ali virološkimi preiskavami ugotovljena BA: …

5.

Podatki o cepljenjih proti BA, seroloških preiskavah in kategorizaciji gospodarstev (prosimo, da izpolnite priloženo razpredelnico):

Območje

Število gospodarstev

Število gospodarstev, kjer poteka program proti BA (1)

Število gospodarstev, ki niso okužena z BA

(s cepljenjem) (2)

Število gospodarstev brez BA

(brez cepljenja) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

6.

Dodatni podatki o serološkem spremljanju v Centrih za umetno osemenjevanje za izvozne namene v okviru programa nadzora itd: …


(1)  Program pod nadzorom pristojnega organa.

(2)  Gospodarstva, kjer so bili z negativnim rezultatom opravljeni serološki testi na BA v skladu z uradnim programom proti BA in kjer so izvajali cepljenje v predhodnih 12 mesecih.

(3)  Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 1(3).


PRILOGA V

RAZVELJAVLJENA ODLOČBA S SEZNAMOM NJENIH ZAPOREDNIH SPREMEMB

Odločba Komisije 2001/618/ES

(UL L 215, 9.8.2001, str. 48)

 

Odločba Komisije 2001/746/ES

(UL L 278, 23.10.2001, str. 41)

Samo glede sklicevanja na Odločbo 2001/618/ES v členu 1

Odločba Komisije 2001/905/ES

(UL L 335, 19.12.2001, str. 22)

Samo glede sklicevanja na Odločbo 2001/618/ES v členu 2

Odločba Komisije 2002/270/ES

(UL L 93, 10.4.2002, str. 7)

Samo člen 3

Odločba Komisije 2003/130/ES

(UL L 52, 27.2.2003, str. 9)

 

Odločba Komisije 2003/575/ES

(UL L 196, 2.8.2003, str. 41)

 

Odločba Komisije 2004/320/ES

(UL L 102, 7.4.2004, str. 75)

Samo člen 2 in Priloga II

Odločba Komisije 2005/768/ES

(UL L 290, 4.11.2005, str. 27)

 

Odločba Komisije 2006/911/ES

(UL L 346, 9.12.2006, str. 41)

Samo glede sklicevanja na Odločbo 2001/618/ES v členu 1 in točki 12 Priloge

Odločba Komisije 2007/603/ES

(UL L 236, 8.9.2007, str. 7)

 

Odločba Komisije 2007/729/ES

(UL L 294, 13.11.2007, str. 26)

Samo glede sklicevanja na Odločbo 2001/618/ES v členu 1 in točki 10 Priloge


PRILOGA VI

Korelacijska Tabela

Odločba 2001/618/ES

Ta odločba

Člen 1(a) in (b)

Člen 1, točki 1 in 2

Člen 1(c), prva do pete alinee

Člen 1, točka 3(a) do (e)

Člen 1(d), prva do četrte alinee

Člen 1, točka 4(a) do (d)

Člen 2(a) in (b)

Člen 2, točki 1 in 2

Člen 2(c), prva do tretja alinea

Člen 2, točka 3(a) do (c)

Člen 3(a)

Člen 3, točka 1

Člen 3(b), prva in druga alinea

Člen 3, točka 2(a) in (b)

Člen 3(c), prva do šesta alinea

Člen 3, točka 3(a) do (f)

Člen 4(a)

Člen 4, točka 1

Člen 4(b), prva in druga alinea

Člen 4, točka 2(a) in (b)

Člen 4(c), prva do peta alinea

Člen 4, točka 3(a) do (e)

Členi 5 to 8

Členi 5 do 8

Člen 9

Člen 10

Člen 9

Člen 11

Člen 10

priloge I do IV

priloge I do IV

Priloga V

Priloga VI


Na vrh