EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Резюмета на законите на ЕС

Резюметата на правни актове на ЕС са кратки, лесни за разбиране обяснения на основните правни актове, приети от ЕС. Те са предназначени за широка, неспециализирана аудитория.

Повечето резюмета обхващат основните видове законодателство, прието от ЕС – директиви, регламенти и решения. Някои обаче се отнасят до други документи, като например международни споразумения.

Резюметата са групирани в 32 области на политиката и във всяко от тях има връзки към пълния, официален текст на акта. Не се предлагат резюмета за правни актове, които:

  • смятаме за достатъчно ясни/кратки
  • са насочени изключително към специализирана аудитория.

Помощ

Резюмета по тематични области