Резюмета на законите на ЕС

Помощ Експортиране във формат PDF Разпечатване на страницата 

Резюметата на правни актове на ЕС предлагат ясна, разбираема и сбита информация за основните аспекти на европейското законодателство, политики и дейности. Те са предназначени за широка, неспециализирана аудитория и обхващат 32 тематични области, съответстващи на дейностите на Европейския съюз.


Резюмета по тематични области

 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Борба срещу измамите
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външна търговия
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Заетост и социална политика
 • Икономически и парични въпроси
 • Институционална политика
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митница
 • Морско дело и рибарство
 • Научни изследвания и иновации
 • Образование, обучение, младеж, спорт
 • Обществено здраве
 • Околна среда и изменение на климата
 • Потребители
 • Правосъдие, свобода и сигурност
 • Предприятие
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Селско стопанство
 • Транспорт
 • Хуманитарна помощ и гражданска защита
 • Човешки права