Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Milieu

Het milieubeleid van de EU is gebaseerd op artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Het is gericht op het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en op de bescherming van de gezondheid van de mens. Ook wordt gestreefd naar een behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Ten slotte draagt dit beleid bij aan de bevordering op internationaal niveau van maatregelen om het hoofd te bieden aan regionale of mondiale milieuproblemen, waarbij met name klimaatverandering wordt aangepakt. Het milieubeleid berust op het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen aan de bron moeten worden bestreden en het beginsel dat de „vervuiler betaalt”.

In 2013 heeft de EU haar zevende milieuactieprogramma (MAP) aangenomen, waarmee het EU-milieubeleid voor de periode tot 2020 wordt geleid. Het MAP stelt een langetermijnvisie op over waar het de EU in 2050 wil hebben en heeft drie prioritaire actiegebieden:

  1. natuurlijk kapitaal: bescherming, instandhouding en verbetering van vruchtbare grond, zeeën, zoet water en schone lucht, en biodiversiteit;
  2. hulpbronnenefficiënte economie: de volledige levering van het hele pakket maatregelen inzake klimaatverandering en energie van de EU; betere milieuprestaties van producten; en beperking van de milieueffecten van consumptie;
  3. een gezonde omgeving voor gezonde mensen.