EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Ordlista till sammanfattningarna

Ordlista till sammanfattningarna

KLAUSUL OM FRIVILLIGT UTTRÄDE

I artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen finns en mekanism för att ett land frivilligt och ensidigt ska kunna utträda ur Europeiska unionen.

Ett EU-land som vill dra sig ur måste meddela Europeiska rådet om denna avsikt. Europeiska rådet måste sedan tillhandahålla riktlinjer för att ingå ett avtal där arrangemangen fastställs för landets utträde.

Detta avtal ingås på EU:s vägnar av rådet, med kvalificerad majoritet, efter godkännande från Europaparlamentet.

EU-fördragen upphör att gälla för det aktuella landet fr.o.m. det datum då avtalet träder i kraft, eller inom två år från att utträdet meddelats. Europeiska rådet kan besluta att förlänga den perioden.

Varje land som har utträtt ur EU kan ansöka om att återinträda. Det skulle då bli tvunget att genomgå anslutningsförfarandet.

SE ÄVEN