EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Glosár súhrnov

Glosár súhrnov

EURÓPSKA KOMISIA

Európska komisia bola zriadená v roku 1957 a v súčasnosti pozostáva z 28 komisárov vrátane svojho predsedu. Koná vo všeobecnom záujme EÚ, je úplne nezávislá od národných vlád a zodpovedá sa Európskemu parlamentu.

Má právo iniciatívy s cieľom navrhovať právne predpisy v širokom spektre oblastí politiky. V oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí má spoločné právo iniciatívy s krajinami EÚ. Podobne ako Európsky parlament a Rada, aj občania EÚ môžu vyzvať Komisiu, aby navrhla právne predpisy, prostredníctvom európskej iniciatívy občanov.

Komisia má právo prijímať nelegislatívne akty, najmä delegované a vykonávacie akty a má významné právomoci s cieľom zabezpečiť spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže medzi podnikmi EÚ.

Komisia dohliada na vykonávanie práva EÚ. Vykonáva rozpočet EÚ a riadi programy financovania. Zároveň vykonáva koordinačnú, výkonnú a riadiacu funkciu podľa ustanovení zmlúv. Zastupuje EÚ na celom svete v oblastiach, na ktoré sa nevzťahuje spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, napr. v oblasti obchodnej politiky a humanitárnej pomoci.

Komisia pozostáva z generálnych riaditeľstiev (odbory) a útvarov, ktoré sídlia najmä v Bruseli a Luxemburgu.

POZRI AJ