Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európska komisia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európska komisia

SÚHRN

ÚVOD

Lisabonská zmluva potvrdila základné funkcie Komisie, pokiaľ ide o jej právo iniciatívy, jej výkonné a kontrolné právomoci a právomoci zastupovania. Určitý počet uskutočnených zmien a doplnení sa týka predovšetkým zloženia Komisie. V nadväznosti na predchádzajúce reformné zmluvy sa posilnila úloha a právomoci predsedu Komisie. Jednou z hlavných inovácií je vytvorenie funkcie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Okrem toho sa Lisabonská zmluva pokúsila znížiť počet komisárov, no Európska rada si neželala vykonať toto ustanovenie.

ZLOŽENIE

V Lisabonskej zmluve sa zavádza zásada, že Komisia by sa mala skladať z nižšieho počtu komisárov zodpovedajúcemu jednej tretine počtu členských štátov, a že členovia Komisie by sa mali vyberať rotačným systémom na základe princípu rovnosti.

Na základe výnimky ustanovenej v zmluve však v máji 2013 Európska rada jednomyseľne rozhodla o zachovaní rovnakého počtu komisárov, ako je počet členských štátov (vrátane predsedu a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku). Rada opätovne preskúma svoje rozhodnutie so zohľadnením jeho vplyvu na fungovanie Komisie najneskôr pred vymenovaním Komisie nasledujúcej po Komisii, ktorá sa ujme svojej funkcie 1. novembra 2014.

Lisabonskou zmluvou sa takisto v rámci Komisie vytvára nová funkcia: vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Jeho úlohou je riadiť vonkajšiu politiku Únie. Predsedá Rade pre zahraničné veci, riadi európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a takisto je aj jedným z podpredsedov Komisie. Vymenúva ho Európska rada, ktorá o jeho vymenovaní rozhoduje kvalifikovanou väčšinou po dohode s predsedom Komisie. Jeho vymenovanie sa predkladá na schválenie Európskemu parlamentu, súbežne s vymenovaním predsedu a ostatných členov Komisie.

ÚLOHA PREDSEDU

Amsterdamskou zmluvou a Zmluvou z Nice sa značne rozšírili právomoci predsedu Komisie. Jeho povinnosťou je vymedzovať politické smerovanie kolégia, a takisto aj rozhodovať o vnútornej organizácii Komisie. Predseda teda prideľuje úlohy jednotlivým komisárom a môže v priebehu svojho mandátu upravovať ich zodpovednosti. Spomedzi členov Komisie menuje podpredsedov s výnimkou vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti môže takisto nariadiť komisárovi odchod z funkcie bez toho, aby musel požiadať kolégium o súhlas.

POSTUP MENOVANIA

Predsedu Komisie navrhuje Európska rada, ktorá o tom rozhoduje kvalifikovanou väčšinou, a potom ho volí Európsky parlament. V Lisabonskej zmluve sa však zavádza priame prepojenie medzi výsledkom volieb do Európskeho parlamentu a výberom kandidáta na predsedu Komisie. Odteraz musí Európska rada zohľadňovať výsledky volieb do Parlamentu pri výbere osoby, ktorú plánuje vymenovať za predsedu Komisie. Táto zmena zvyšuje význam Parlamentu pri určovaní predsedu. V súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2014 Komisia odporučila európskym politickým stranám, aby určili svojho kandidáta do funkcie predsedu Komisie a posilnili tak politickú váhu volieb.

Rada po spoločnej dohode so zvoleným predsedom potom schvaľuje zoznam osôb, ktoré navrhuje vymenovať za členov Komisie, s výnimkou vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Členovia Komisie sú vyberaní na základe svojich schopností a nezávislosti. Lisabonská zmluva pridáva nové kritérium, a to ich európsku angažovanosť. Celkové kolégium sa potvrdzuje hlasovaním v Európskom parlamente.

SÚHRNNÁ TABUĽKA

Zmluva

Články

Téma

Zmluva o EÚ

17

Úloha a zloženie Komisie; určenie a právomoci predsedu Komisie

Zmluva o EÚ

18

Určenie a právomoci vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Zmluva o fungovaní EÚ

244250

Spôsob fungovania Komisie

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Európskej rady z 22. mája 2013 o počte členov Európskej komisie [ 2013/272/EÚ - Ú. v. EÚ L 165, 18.10.2013].

Posledná aktualizácia: 09.04.2014

Top