EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1304

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z  17. decembri 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006

OJ L 347, 20.12.2013, p. 470–486 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1304/oj

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/470


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1304/2013

z 17. decembri 2013

o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 164,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (3) sa zavádza rámec pre činnosť Európskeho sociálneho fondu (ESF), Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka a Európskeho námorného a rybárskeho fondu a stanovujú sa najmä tematické ciele, zásady a pravidlá programovania, monitorovania a hodnotenia, riadenia a kontroly. Preto je potrebné, aby sa vymedzilo poslanie a rozsah pôsobnosti ESF spolu s príslušnými investičnými prioritami, ktorými sa plnia tematické ciele, a aby sa stanovili osobitné predpisy týkajúce sa druhu činností, ktoré sa môžu financovať zo zdrojov ESF.

(2)

ESF by mal v súlade s úlohami, ktorými bol poverený na základe článku 162 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), zlepšiť pracovné príležitosti, posilňovať sociálne začlenenie, bojovať proti chudobe, podporovať vzdelanie, zručnosti a celoživotné vzdelávanie a vytvárať obsiahle a udržateľné politiky v oblasti aktívneho začlenenia, a tým prispievať k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v súlade s článkom 174 ZFEÚ. V súlade s článkom 9 ZFEÚ by mal ESF zohľadniť požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.

(3)

Európska rada na svojom zasadnutí 17. júna 2010 žiadala, aby všetky spoločné politiky vrátane politiky súdržnosti podporili Stratégiu Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“). S cieľom zabezpečiť úplné zladenie ESF s cieľmi tejto stratégie, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť, vzdelanie, odbornú prípravu a boj proti sociálnemu vylúčeniu, chudobe a diskriminácii by mal ESF podporovať členské štáty so zreteľom na príslušné integrované usmernenia a príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ a v náležitých prípadoch na národnej úrovni národné programy reforiem podporované národnými stratégiami v oblasti zamestnanosti, národnými sociálnymi správami, národnými stratégiami integrácie Rómov a národnými stratégiami pre osoby so zdravotným postihnutím. ESF by mal takisto prispievať k relevantným aspektom vykonávania hlavných iniciatív s osobitným ohľadom na „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“, „Mládež v pohybe“ a „Európsku platformu proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu“. Takisto by mal podporovať relevantné činnosti v rámci iniciatív „Digitálna agenda“ a „Inovácia v Únii“.

(4)

Únia je konfrontovaná so štrukturálnymi výzvami, ktoré sú dôsledkom hospodárskej globalizácie, technických zmien a starnúcej pracovnej sily, ako aj narastajúceho nedostatku zručností a pracovných miest v niektorých sektoroch a regiónoch. S nimi sa spája súčasná hospodárska a finančná kríza, ktorej výsledkom je zvýšená miera nezamestnanosti, ktorá zasiahla najmä mladých ľudí a iné znevýhodnené osoby, ako sú migranti a menšiny.

(5)

ESF by sa mal zamerať na podporu zamestnanosti, zlepšenie prístupu na trh práce a venovať pritom osobitnú pozornosť tým, ktorí sú najviac vzdialení od trhu práce a na podporu dobrovoľnej pracovnej mobility. ESF by mal tiež podporovať aktívne a zdravé starnutie, a to aj inovatívnymi formami organizácie práce a presadzovaním ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, a zvyšovaním zamestnateľnosti. Pri podpore lepšieho fungovania trhov práce pomocou zlepšenia prechodnej geografickej mobility pracovníkov by mal ESF predovšetkým podporiť činnosti EURES (činnosti siete Európskych služieb zamestnanosti), pokiaľ ide o výber pracovníkov a služby súvisiace s náležitou informovanosťou, poradenstvom a usmernením na vnútroštátnej i na cezhraničnej úrovni. Operácie financované z ESF by mali byť v súlade s článkom 5 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie, v ktorej je stanovené, že od nikoho nemožno vyžadovať, aby vykonával nútené alebo povinné práce.

(6)

ESF by mal tiež podporovať sociálne začlenenie a predchádzať chudobe a bojovať proti nej s cieľom prekonať kolobeh znevýhodňovania medzi generáciami, čo znamená mobilizáciu celej škály politík, ktorých cieľovou skupinou sú najviac znevýhodňované osoby bez ohľadu na vek vrátane detí, chudobných pracujúcich a starších žien. Pozornosť by sa mala zamerať na účasť žiadateľov o azyl a utečencov. ESF sa môže využívať na zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, udržateľným a veľmi kvalitným službám všeobecného záujmu, najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti, k službám zamestnanosti a odbornej prípravy, službám pre bezdomovcov, pre osoby, ktoré neabsolvujú školskú dochádzku, k službám starostlivosti o deti a dlhodobej starostlivosti. Podporované služby môžu byť verejné, súkromné alebo komunitné a môžu ich poskytovať rôzne kategórie poskytovateľov, konkrétne orgány verejnej správy, súkromné spoločnosti, sociálne podniky, mimovládne organizácie.

(7)

ESF by sa mal pokúsiť vyriešiť problém predčasného ukončovania školskej dochádzky a podporiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu, investovať do odborného vzdelávania a prípravy, zlepšiť na trhu práce význam vzdelania a odbornej prípravy a posilniť celoživotné vzdelávanie, vrátane formálnych, neformálnych a bežných foriem vzdelávania.

(8)

Okrem týchto priorít by sa v záujme zlepšenia hospodárskeho rastu a pracovných príležitostí v menej rozvinutých regiónoch a členských štátoch mala zvýšiť efektivita verejnej správy na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ako aj schopnosť verejnej správy prispievať svojou účasťou sa. Mali by sa posilniť inštitucionálne kapacity zúčastnených strán, vrátane mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú zamestnanie, vzdelanie, odbornú prípravu a sociálne politiky, a to aj v oblasti boja proti diskriminácii.

(9)

Podpora v rámci investičnej priority „miestny rozvoj vedený komunitou“ môže prispieť ku všetkým tematickým cieľom stanoveným v tomto nariadení. Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou podporované z ESF by mali mať inkluzívny charakter, pokiaľ ide o znevýhodnené osoby žijúce na danom území, a to z hľadiska správy miestnej akčnej skupiny a obsahu stratégie.

(10)

Zároveň je mimoriadne dôležité podporiť rozvoj a konkurencieschopnosť mikropodnikov a malých a stredných podnikov Únie, ako aj zabezpečiť, aby sa ľudia pomocou získavania vhodných zručností a vďaka príležitostiam celoživotného vzdelávania dokázali prispôsobiť novým výzvam, ako je prechod k znalostnej ekonomike, digitálnej agende a prechod na nízkouhlíkové a energeticky efektívne hospodárstvo. ESF by mal v duchu svojich hlavných tematických cieľov prispievať k riešeniu týchto úloh. V tejto súvislosti by mal ESF podporovať prechod pracovnej sily zo vzdelávania do pracovného života so zameraním na ekologickejšie zručnosti a pracovné miesta a mal by riešiť nedostatok zručností vrátane zručností v sektoroch účinného využívania energie, energie z obnoviteľných zdrojov a trvalo udržateľnej dopravy. ESF by mal takisto prispievať ku kultúrnym a kreatívnym zručnostiam. Sociokultúrny sektor, sektor tvorivej činnosti a kultúrny sektor sú dôležité pri nepriamom riešení cieľov ESF, a preto by sa ich potenciál mal lepšie začleniť do projektov a tvorby programov ESF.

(11)

Vzhľadom na pretrvávajúcu potrebu bojovať proti nezamestnanosti v Únii ako celku by sa pre najviac postihnuté regióny mala vytvoriť iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí. V takýchto regiónoch by sa mali prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí podporovať mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, ktorí sú nezamestnaní alebo neaktívni, čím sa posilní a zrýchli vykonávanie opatrení podporovaných z ESF. Popri investíciách z ESF v najviac postihnutých regiónoch by sa mali na iniciatívu na podporu zamestnanosti osobitne vyčleniť dodatočné finančné prostriedky. Tým, že by sa iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí zameriavala skôr na jednotlivé osoby než na štruktúry, by mala dopĺňať ďalšie opatrenia ESF a vnútroštátne opatrenia v prospech mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, a to aj vykonávaním systému záruk pre mladých ľudí v súlade s odporúčaním Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí (4), ktorým sa stanovuje, že mladí ľudia by mali dostať kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže v lehote štyroch mesiacov po tom, čo sa stanú nezamestnanými alebo ukončia formálne vzdelanie. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí môže tiež podporovať aj opatrenia na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Prístup k sociálnym dávkam pre mladých ľudí a ich rodiny alebo závislé osoby by nemal byť podmienený účasťou mladých ľudí na iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

(12)

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí by mala byť v plnej miere začlenená do programovania ESF, avšak v náležitých prípadoch by sa mali vytvoriť osobitné ustanovenia týkajúce sa iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v záujme dosahovania jej cieľov. Je potrebné zjednodušiť a uľahčiť vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, najmä pokiaľ ide o ustanovenia o finančnom hospodárení a opatrenia týkajúce sa tematického zamerania. S cieľom zaručiť, že výsledky iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí sú jasne preukázané a oznámené, by sa mali stanoviť opatrenia zamerané na osobitné monitorovanie a hodnotenie, ako aj na poskytovanie informácií a propagáciu. Mládežnícke organizácie by mali byť zapojené do diskusií monitorovacích výborov o príprave, vykonávaní a vyhodnotení iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

(13)

ESF by mal prispieť k napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020 tým, že zabezpečí väčšiu podporu prioritám Únie. Minimálny podiel ESF na financovaní politiky súdržnosti je stanovený v súlade s článkom 92 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. ESF by mal predovšetkým vo väčšej miere podporiť boj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe, a to minimálnym účelovým viazaním vyčlenených zdrojov vo výške 20 % celkových zdrojov ESF vyčlenených pre každý členský štát. Výber a počet investičných priorít, ktoré ESF podporí, by mali byť tiež obmedzené v závislosti od úrovne vývoja podporovaných regiónov.

(14)

S cieľom zabezpečiť dôslednejšie monitorovanie a lepšie posúdenie výsledkov dosiahnutých na úrovni Únie prostredníctvom opatrení, ktoré ESF podporuje, by sa mal v tomto nariadení zaviesť spoločný súbor ukazovateľov výstupov a výsledkov. Takéto ukazovatele by mali zodpovedať investičnej priorite a druhu opatrení podporovaných v súlade s týmto nariadením ako aj príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Ukazovatele by mali v prípade potreby dopĺňať ukazovatele výsledkov a/alebo výstupov konkrétnych programov.

(15)

Členské štáty sa vyzývajú, aby predložili správu o účinkoch vplyv investícií ESF na rovnaké príležitosti, rovnaký prístup a integráciu marginalizovaných skupín vo všetkých operačných programoch.

(16)

Členské štáty a Komisia by mali pravidelne hodnotiť efektívnosť, účinnosť a dosah podpory ESF pri presadzovaní sociálneho začlenenia a boja proti chudobe, najmä v prípade znevýhodnených osôb, ako sú Rómovia, pričom rešpektujú požiadavky na ochranu údajov v súvislosti so zhromažďovaním a uchovávaním citlivých údajov týkajúcich sa účastníkov. Členské štáty by sa mali podporovať v tom, aby v národných správach pripojených k ich národným programom reforiem informovali o iniciatívach financovaných ESF, najmä v súvislosti s marginalizovanými komunitami, ako sú Rómovia a prisťahovalci.

(17)

Efektívne a účinné vykonávanie opatrení podporovaných z ESF závisí od dobrej správy a partnerstva medzi všetkými príslušnými územnými a sociálno-ekonomickými činiteľmi, s prihliadnutím na činiteľov na regionálnej a miestnej úrovni, najmä zastrešujúce združenia zastupujúce miestne a regionálne samosprávy, organizovanú občiansku spoločnosť, hospodárskych, a najmä sociálnych partnerov a mimovládne organizácie. Členské štáty by preto mali zabezpečiť účasť sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií na strategickom riadení ESF, od vytvárania priorít operačných programov po vykonávanie a hodnotenie výsledkov ESF.

(18)

Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby implementácia priorít financovaných zo zdrojov ESF prispeli k podpore rovnosti žien a mužov v súlade s článkom 8 ZFEÚ. Z hodnotení vyplýva, že je dôležité včas a jednotným spôsobom zohľadniť ciele v oblasti rodovej rovnosti vo všetkých dimenziách a vo všetkých etapách prípravy, monitorovania, vykonávania a hodnotenia operačných programov a zároveň zabezpečiť, aby sa prijímali špecifické opatrenia, ktorými sa podporí rodová rovnosť, hospodárska nezávislosť žien, zvyšovanie vzdelávania a zručností a opätovné začlenenie žien, ktoré sú obeťami násilia, na trh práce a do spoločnosti.

(19)

V súlade s článkom 10 ZFEÚ by vykonávanie priorít financovaných zo zdrojov ESF malo prispieť k boju proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie tým, že sa bude venovať osobitná pozornosť osobám, ktoré sú vystavené viacnásobnej diskriminácii. Diskriminácia z dôvodu pohlavia by sa preto mala chápať v širokom význame tak, aby pokryla všetky rodové aspekty v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Vykonávanie priorít financovaných zo zdrojov ESF by malo prispievať k podporovaniu rovnakých príležitostí. ESF by mal podporovať plnenie povinnosti Únie v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s ohľadom okrem iného na vzdelanie, prácu, zamestnanie a prístupnosť. ESF by mal takisto podporovať prechod od inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť. ESF by nemal podporovať žiadne opatrenie, ktorým sa prispieva k segregácii či sociálnemu vylúčeniu.

(20)

Podpora sociálnych inovácií prispieva k vytváraniu politík, ktoré vo vyššej miere reagujú na sociálnu zmenu. ESF by mal podporovať inovačné sociálne podniky a podnikateľov ako aj inovačné projekty mimovládnych organizácií a ďalších subjektov v rámci sociálneho hospodárstva. Pre zlepšenie efektívnosti politík je praktické najmä testovanie a hodnotenie inovačných riešení predtým, ako sa zvýši miera ich využívania, čím je opodstatnená aj špecifická podpora zo strany ESF. Za predpokladu, že sa preukáže ich účinnosť, by inovačné riešenia mali zahŕňať rozvoj merania sociálnych kritérií ako je napríklad sociálne označovanie.

(21)

Cezhraničná spolupráca má významnú pridanú hodnotu, a preto by ju mali podporovať všetky členské štáty s výnimkou náležite odôvodnených prípadov so zreteľom na zásadu proporcionality. Je tiež potrebné posilniť úlohu Komisie, ktorou je uľahčiť výmenu skúseností a koordinovať vykonávanie príslušných iniciatív.

(22)

S cieľom posilniť integrovaný a holistický prístup k zamestnanosti a sociálneho začlenenia by mal ESF podporovať medziodvetvové partnerstvá na územnom základe.

(23)

Splnenie stratégie Európa 2020 a jej hlavných cieľov by mala napomôcť mobilizácia regionálnych a miestnych zúčastnených strán. S cieľom aktívnejšie zapojiť regionálne a miestne orgány, mestá, sociálnych partnerov a mimovládne organizácie prostredníctvom prípravy a vykonávania operačných programov možno využiť a podporiť územné dohody, miestne iniciatívy zamerané na zamestnanosť a sociálne začlenenie, udržateľné a inkluzívne stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v mestských a vidieckych oblastiach a udržateľné stratégie mestského rozvoja.

(24)

V nariadení (EÚ) č. 1303/2013 sa stanovuje, že pravidlá oprávnenosti výdavkov sa majú stanoviť na národnej úrovni s určitými výnimkami, pre ktoré je potrebné stanoviť osobitné ustanovenia s ohľadom na ESF.

(25)

S cieľom zjednodušiť využívanie ESF a znížiť riziko chýb a vzhľadom na špecifickosť operácií, ktoré ESF podporuje, je vhodné stanoviť ustanovenia, ktoré dopĺňajú nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o oprávnenosť nákladov.

(26)

Používanie štandardných stupníc jednotkových nákladov, jednorazových platieb a financovania paušálnou sadzbou by malo viesť k zjednodušeniu pre prijímateľov a malo by sa ním znížiť administratívne zaťaženie všetkých projektových partnerov v rámci ESF.

(27)

Je dôležité zabezpečiť riadne finančné hospodárenie v rámci každého operačného programu a jeho vykonávania čo najefektívnejším a pre prijímateľov čo najprijateľnejším spôsobom. Členské štáty by nemali vytvárať dodatočné pravidlá, ktoré by prijímateľom komplikovali využívanie fondov.

(28)

Členské štáty a regióny by sa mali podporiť, aby využívali ESF prostredníctvom finančných nástrojov s cieľom podporovať napríklad študentov, vytváranie pracovných miest, mobilitu pracovníkov, sociálne začlenenie a sociálne podnikanie.

(29)

ESF by mal dopĺňať ďalšie programy Únie a mali by sa rozvíjať úzke synergie medzi ESF a inými finančnými nástrojmi Únie.

(30)

Investície do ľudského kapitálu sú hlavnou hybnou silou, na ktorú sa môže Únia spoľahnúť pri zabezpečovaní medzinárodnú konkurencieschopnosť a udržateľného oživenia hospodárstva. V rámci žiadneho typu investícií sa nemôžu vytvoriť štrukturálne reformy, pokiaľ ich nesprevádza koherentná stratégia v oblasti rozvoja ľudského kapitálu zameraná na rast. Preto je potrebné zabezpečiť, aby v programovom období 2014-2020 umožnili zdroje na zlepšenie zručností a zvýšenie miery zamestnanosti prijímať opatrenia primeraného rozsahu.

(31)

Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o stanovenie vymedzenia štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb, ako aj ich maximálnych súm podľa rôznych druhov operácií. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(32)

Komisii by pri správe ESF mal pomáhať výbor uvedený v článku 163 ZFEÚ.

(33)

Keďže toto nariadenie nahrádza nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 (5), uvedené nariadenie by sa malo zrušiť. Toto nariadenie by však nemalo mať vplyv na ďalšie poskytovanie pomoci alebo jej zmenu schválené Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 1081/2006 alebo akéhokoľvek iného právneho predpisu, ktorý sa uplatňuje na túto pomoc k 31. decembru 2013. Uvedené nariadenie alebo takéto iné uplatniteľné právne predpisy by sa mali po 31. decembri 2013 naďalej uplatňovať na takúto pomoc alebo na príslušné operácie až do ich ukončenia. Žiadosti o poskytnutie pomoci predložené alebo schválené podľa nariadenia (ES) č. 1081/2006 by mali ostať v platnosti,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú úlohy Európskeho sociálneho fondu (ESF) vrátane iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, rozsah jeho podpory, osobitné ustanovenia a druhy výdavkov, ktoré sú oprávnené na to, aby sa zahrnuli do pomoci.

Článok 2

Úloha

1.   ESF podporuje vyššiu úroveň zamestnanosti a kvality práce, zlepšuje prístup na trh práce, podporuje geografickú a pracovnú mobilitu pracovníkov a uľahčuje ich prispôsobenie sa priemyselnej zmene a zmenám výrobného systému nevyhnutným na trvalo udržateľný rozvoj, podporuje vysoký stupeň vzdelania a odbornej prípravy pre všetkých a podporuje prechod medzi vzdelávaním a zamestnaním v prípade mladých ľudí, boj proti chudobe, zlepšuje sociálne začlenenie, a podporuje rodovú rovnosť, nediskrimináciu a rovnaké príležitosti, čím prispieva k prioritám Únie, pokiaľ ide o posilňovanie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

2.   ESF si plní úlohy stanovené v odseku 1 tým, že členské štáty podporuje v napĺňaní priorít a hlavných cieľov stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“), a tak, že členským štátom umožňuje riešiť ich konkrétne problémy s prihliadnutím na plnenie cieľov stratégie Európa 2020. ESF podporuje vytváranie a vykonávanie politík a činností súvisiacich s jeho úlohou, pričom zohľadňuje príslušné integrované usmernenia a príslušné usmernenia pre jednotlivé krajiny prijaté v súlade s článkom121 ods. 2 a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ a prípadne na národnej úrovni, národné programy reforiem, ako aj iné príslušné vnútroštátne stratégie a správy.

3.   ESF je prínosom pre ľudí vrátane znevýhodnených osôb, ako sú dlhodobo nezamestnaní, osoby so zdravotným postihnutím, migranti, etnické menšiny, marginalizované komunity a osoby všetkých vekových skupín, ktoré čelia chudobe a sociálnemu vylúčeniu. ESF takisto poskytuje podporu pracovníkom, podnikom vrátane subjektov v oblasti sociálnej ekonomiky a podnikateľom, ako aj systémom a štruktúram s cieľom uľahčiť im prispôsobenie sa novým úlohám vrátane odstránenia nepomeru medzi ponúkanou a požadovanou odbornou kvalifikáciou a podporiť dobrú správu verejných vecí, spoločenský pokrok a uskutočňovanie reforiem, najmä v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, odbornej prípravy a sociálnych politík.

Článok 3

Rozsah podpory

1.   ESF v zmysle tematických cieľov stanovených v článku 9 prvom odseku bodoch 8, 9, 10 a 11 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ktoré zodpovedajú písmenám a), b), c) a d) tohto odseku a v súlade so svojimi úlohami podporuje tieto investičné priority:

a)

v záujme tematického cieľa „podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily“:

i)

prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily;

ii)

trvalo udržateľnú integráciu mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí;

iii)

samostatnú zárobkovú činnosť, podnikanie a zakladanie podnikov vrátane inovatívnych mikropodnikov, malých a stredných podnikov:

iv)

rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu;

v)

prispôsobenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov zmenám;

vi)

aktívne a zdravé starnutie;

vii)

modernizáciu inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby zamestnanosti, a zlepšovanie prispôsobenia sa potrebám trhu práce, vrátane opatrení zameraných na zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility ako aj programov mobility a lepšej spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými zainteresovanými stranami;

b)

v záujme tematického cieľa „podpora sociálneho začlenenia, boja proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii“:

i)

aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti;

ii)

sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia;

iii)

boj proti všetkým formám diskriminácie a presadzovanie rovnakých príležitostí;

iv)

zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu;

v)

podpora sociálneho podnikania a odbornej integrácie v sociálnych podnikoch a podpory sociálneho a solidárneho hospodárstva na uľahčenie prístupu k zamestnaniu;

vi)

stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou;

c)

v rámci tematického cieľa „investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania“:

i)

zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy;

ii)

zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín;

iii)

zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií;

iv)

zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania;

d)

v záujme tematického cieľa „zvyšovanie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy“:

i)

investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme nových reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy;

Táto investičná priorita je uplatniteľná len v členských štátoch oprávnených na podporu z Kohézneho fondu alebo v členských štátoch, ktoré majú jeden alebo viac regiónov úrovne 2 NUTS uvedených v článku 90 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

ii)

budovanie kapacít pre všetky zainteresované strany, ktoré poskytujú vzdelanie, celoživotné vzdelávanie, odbornú prípravu a zamestnanie a sú činné v oblasti sociálnej politiky, a to aj prostredníctvom sektorových a územných dohôd na účely mobilizácie reformy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

2.   Prostredníctvom investičných priorít uvedených v odseku 1 ESF takisto prispieva k ostatným tematickým cieľom uvedeným v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, a to najmä prostredníctvom:

a)

podpory prechodu na nízkouhlíkové, zdrojovo efektívne a environmentálne trvalo udržateľné hospodárstvo odolné voči zmene klímy, pomocou zdokonalenia systémov vzdelávania a odbornej prípravy potrebných na prispôsobenie zručností a spôsobilostí, zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily a vytvárania nových pracovných miest v sektoroch súvisiacich so životným prostredím a s energiou;

b)

zlepšovania prístupu, využitia a kvality informačných a komunikačných technológií pomocou rozvíjania digitálnej gramotnosti a elektronického vzdelávania, a investícií do digitálnej integrácie a súvisiacich podnikateľských zručností;

c)

posilnenia výskumu, technického vývoja a inovácie pomocou rozvoja postgraduálneho štúdia a podnikateľských zručností, odbornej prípravy vedcov, činností zameraných na vytváranie sietí a partnerstiev medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania, výskumnými a technologickými strediskami a podnikmi;

d)

zvyšovania konkurencieschopnosti a trvalej udržateľnosti malých a stredných podnikov, pomocou podpory adaptability podnikov, manažérov a pracovníkov a rozsiahlejšej investície do ľudského kapitálu a podpory orgánom poskytujúcim odborné vzdelávanie alebo prípravu zamerané na prax.

Článok 4

Konzistentnosť a tematické zameranie

1.   Členské štáty zabezpečujú, aby stratégia a opatrenia stanovené v operačných programoch boli konzistentné a reagovali na zistené problémy v rámci národných programov reforiem, ako aj prípadne v ich iných národných stratégiách, ktoré sa zameriavajú na boj proti nezamestnanosti, chudobe a sociálnemu vylúčeniu, a tiež v príslušných odporúčaniach Rady prijatých v súlade s článkom 148 ods. 4 ZFEÚ s cieľom prispieť k dosiahnutiu hlavných cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a znižovania chudoby.

2.   Aspoň 20 % celkových zdrojov ESF v každom členskom štáte sa vyčleňuje na tematický cieľ „podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii“ stanovený v článku 9 prvom odseku bode 9 nariadenia EÚ č. 1303/2013.

3.   Pri tematickom zameraní postupujú členské štáty podľa týchto metód:

a)

v prípade rozvinutejších regiónov sústreďujú členské štáty aspoň 80 % vyčlenených prostriedkov ESF na každý operačný program na najviac päť investičných priorít stanovených v článku 3 ods. 1;

b)

v prípade prechodných regiónov sústreďujú členské štáty aspoň 70 % vyčlenených prostriedkov ESF na každý operačný program na najviac päť investičných priorít stanovených v článku 3 ods. 1;

c)

v prípade menej rozvinutých regiónoch sústreďujú členské štáty aspoň 60 % vyčlenených prostriedkov ESF na každý operačný program na najviac päť investičných priorít stanovených v článku 3 ods. 1.

4.   Prioritné osi uvedené v článku 11 ods. 1 sú z výpočtu percentuálnych podielov uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto článku vyňaté.

Článok 5

Ukazovatele

1.   Spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov ako sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu a prípadne programovo špecifické ukazovatele sa používajú v súlade s článkom 27 ods. 4 a článkom 96 ods. 2 písm. b) bodmi ii) a iv) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Všetky spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov sa uvádzajú v súvislosti so všetkými investičnými prioritami. Ukazovatele výsledkov stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu sa uvádzajú v súlade s odsekom 2 tohto článku. Ak je to možné, tieto údaje sa roztriedia podľa rodu.

Pokiaľ ide o spoločné a programovo špecifické ukazovatele výstupov, východiská sa stanovujú na nulu. Pre tieto ukazovatele sa stanovia súhrnné kvantifikované cieľové hodnoty pre rok 2023, ak je to relevantné pre charakter podporovaných operácií. Ukazovatele výstupov sa vyjadrujú v absolútnych číslach.

Pokiaľ ide o tie spoločné a programovo špecifické ukazovatele výsledkov, pre ktoré sa stanovili súhrnné kvantifikované cieľové hodnoty pre rok 2023, základné hodnoty sa stanovia tak, že sa použijú najnovšie dostupné údaje alebo iné relevantné zdroje informácií. Programovo špecifické ukazovatele výsledkov a súvisiace ciele môžu byť vyjadrené kvantitatívne alebo kvalitatívne.

2.   Okrem odseku 1 sa ukazovatele výsledkov uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu použijú na všetky operácie podporované v rámci investičnej priority podľa článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) na vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Všetky ukazovatele uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu sú prepojené so súhrnnou kvantifikovanou cieľovou hodnotou na rok 2023 a s východiskovým stavom.

3.   Každý riadiaci orgán postúpi elektronické údaje pre každú prioritnú os, roztriedené podľa investičnej priority, v rovnakom čase ako výročné vykonávacie správy. Údaje sa predkladajú pre kategórie intervencií uvedené v článku 96 ods. 2 písm. b) bodom iv) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a pre ukazovatele výstupov a výsledkov. Odchylne od článku 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa údaje poskytnuté pre ukazovatele výstupov a výsledkov vzťahujú na hodnoty pre čiastočne alebo v plnej miere realizované operácie.

KAPITOLA II

ŠPECIFICKÉ USTANOVENIA PRE PROGRAMOVANIE A VYKONÁVANIE

Článok 6

Zapojenie partnerov

1.   Zapojenie partnerov, ako sa uvádza v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, do vykonávania operačných programov môže mať formu globálnych grantov, ako sa uvádza v článku 123 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. V takýchto prípadoch sa v operačnom programe uvádza časť programu, na ktorý sa vzťahuje globálny grant, vrátane predbežného vyčlenenia financií z každej prioritnej osi na túto časť.

2.   S cieľom podporiť primeranú účasť sociálnych partnerov na činnostiach podporovaných ESF zabezpečujú riadiace orgány operačného programu v regióne vymedzenom v článku 90 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 alebo v členských štátoch oprávnených na podporu Kohézneho fondu, aby sa podľa potrieb vyčlenilo primerané množstvo zdrojov ESF na budovanie kapacít vo forme odbornej prípravy, opatrení zameraných na vytváranie sietí a posilnenia sociálneho dialógu, ako aj na činnosti, ktoré sociálni partneri vykonávajú spoločne.

3.   S cieľom podporiť primeranú účasť mimovládnych organizácií na opatreniach podporovaných ESF a ich prístup k týmto činnostiam, najmä v oblasti sociálneho začlenenia, rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí, riadiace orgány operačného programu zabezpečujú v regióne vymedzenom v článku 90 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 alebo v členských štátoch oprávnených na podporu z Kohézneho fondu, aby sa vyčlenilo primerané množstvo zdrojov ESF na budovanie kapacít pre mimovládne organizácie.

Článok 7

Podpora rovnosti medzi ženami a mužmi

Členské štáty a Komisia podporujú rovnosť medzi mužmi a ženami uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti počas prípravy, vykonávania, monitorovania a hodnotenia operačných programov, ako sa uvádza v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Členské štáty a Komisia podporujú prostredníctvom ESF aj špecificky zamerané opatrenia v rámci akejkoľvek z investičných priorít uvedené v článku 3 a najmä v článku 3 ods. 1 písm. a) bode iv) tohto nariadenia s cieľom zvýšiť udržateľnú účasť a postup žien v zamestnaní a bojovať tak proti feminizácii chudoby, znižovať segregáciu na základe pohlavia na trhu práce, bojovať proti rodovým stereotypom na trhu práce a vo vzdelávaní a odbornej príprave, a podporovať zosúladenie pracovného a súkromného života pre všetkých ako aj rovnocenné rozdelenie opatrovateľských povinností medzi mužov a ženy.

Článok 8

Podpora rovnakých príležitostí a nediskriminácie

Členské štáty a Komisia podporujú rovnaké príležitosti pre všetkých bez diskriminácie založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženskom vyznaní alebo viere, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii podľa zásady uplatňovania nediskriminácie, ako sa uvádza v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Členské štáty a Komisia podporujú prostredníctvom ESF aj špecifické opatrenia v rámci akejkoľvek z investičných priorít uvedených v článku 3, a najmä v článku 3 ods. 1 písm. b) bode iii) tohto nariadenia. Takéto opatrenia sú zamerané na boj proti všetkým formám diskriminácie, ako aj na zlepšenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom zlepšiť účasť na trhu práce, vzdelávaní a odbornej príprave, a tým posilniť sociálne začlenenie, znižovať rozdiely, pokiaľ ide o úroveň vzdelania a zdravotný stav, a umožniť prechod od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitnej starostlivosti, najmä pre tých, ktorí sú vystavení viacnásobnej diskriminácii.

Článok 9

Sociálna inovácia

1.   ESF podporuje sociálnu inováciu vo všetkých oblastiach, ktoré patria do jeho rozsahu pôsobnosti, ako sa vymedzuje v článku 3 tohto nariadenia, najmä s cieľom otestovať, posúdiť a zhodnotiť, a to aj na miestnej a regionálnej úrovni, inovačné riešenia s cieľom riešiť sociálne potreby, v rámci partnerstva s relevantnými partnermi a najmä sociálnymi partnermi.

2.   Členské štáty vymedzia v ich operačných programoch alebo v neskoršej fáze počas vykonávania oblasti pre sociálnu inováciu, ktorá zodpovedá špecifickým potrebám členských štátov.

3.   Komisia umožňuje budovanie kapacít pre sociálnu inováciu, najmä podporou vzájomného poznávania, zriaďovaním sietí a šírením a presadzovaním osvedčených postupov a metodík.

Článok 10

Nadnárodná spolupráca

1.   Členské štáty podporujú nadnárodnú spoluprácu s cieľom podporovať vzájomné poznávanie, čím sa zvyšuje efektivita politík podporovaných ESF. Nadnárodná spolupráca zahŕňa partnerov aspoň z dvoch členských štátov.

2.   Odchylne od odseku 1 sa členské štáty s jediným operačným programom podporovaným z ESF alebo s jediným operačným programom financovaným z viacerých programov môžu v náležite odôvodnených prípadoch a s prihliadnutím na zásadu proporcionality výnimočne rozhodnúť, že nepodporia opatrenia nadnárodnej spolupráce.

3.   Členské štáty, spolu s príslušnými partnermi, si môžu vybrať oblasti pre nadnárodnú spoluprácu zo zoznamu spoločných oblastí navrhnutého Komisiou a schváleného výborom uvedeným v článku 25 alebo vybrať akúkoľvek inú oblasť zodpovedajúcu ich konkrétnym potrebám.

4.   Komisia napomáha nadnárodnú spoluprácu v spoločných oblastiach zoznamu uvedeného v odseku 3 a, ak je to vhodné, v iných oblastiach, ktoré vybrali členské štáty, prostredníctvom vzájomného poznávania a koordinovanej alebo jednotnej akcie. Komisia pracuje predovšetkým na úrovni EÚ, aby napomáhala vytváranie nadnárodných partnerstiev, výmenu skúseností, budovanie kapacít a vytváranie sietí, ako aj zhodnocovanie a šírenie príslušných výstupov. Okrem toho Komisia rozvíja koordinovaný vykonávací rámec vrátane spoločných kritérií oprávnenosti, druhov činností a ich časového harmonogramu, ako aj metodických prístupov k monitorovaniu a hodnoteniu s cieľom uľahčiť nadnárodnú spoluprácu.

Článok 11

Osobitné ustanovenia pre operačné programy

1.   Odchylne od článku 96 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa v operačných programoch môžu stanoviť prioritné osi pre vykonávanie sociálnej inovácie a nadnárodnej spolupráce, ako sa uvádza v článkoch 9 a 10 tohto nariadenia.

2.   Odchylne od článku 120 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa maximálna miera spolufinancovania pre prioritnú os zvyšuje o desať percentuálnych bodov, no nepresahuje 100 %, ak je celá prioritná os venovaná sociálnej inovácii alebo nadnárodnej spolupráci alebo ich kombinácii.

3.   Okrem ustanovenia článku 96 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa v operačných programoch stanovuje aj príspevok na plánované činnosti, ktoré ESF podporuje k:

a)

tematickým cieľom uvedeným v článku 9 prvom odseku bodoch 1 až 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 prostredníctvom prioritnej osi, ak je to potrebné;

b)

sociálnej inovácii a nadnárodnej spolupráci, ako sa uvádza v článkoch 9 a 10 tohto nariadenia, ak nepatria do určenej prioritnej osi.

Článok 12

Osobitné ustanovenia o postupe v prípade určitých územných znakov

1.   ESF by mal podporovať stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v mestských a vidieckych oblastiach, ako sa uvádza v článkoch 32, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, územné dohody a miestne iniciatívy zamerané na zamestnanosť vrátane zamestnanosti mladých ľudí, vzdelanie a sociálne začlenenie, ako aj integrované územné investície uvedené v článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

2.   Ako doplnok k intervenciám EFRR uvedeným v článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 (6), môže ESF podporovať udržateľný mestský rozvoj pomocou stratégií, pričom stanovuje integrované opatrenia na riešenie hospodárskych, environmentálnych a sociálnych výziev, ktoré zasahujú mestské oblasti identifikované členskými štátmi na základe zásad ustanovených v ich príslušných partnerských dohodách.

KAPITOLA III

OSOBITNÉ USTANOVENIA O FINANČNOM RIADENÍ

Článok 13

Oprávnenosť výdavkov

1.   ESF podporuje oprávnené výdavky, ktoré môžu ako sa uvádza v článku 120 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zahŕňať akékoľvek finančné zdroje, na ktoré prispievajú spoločne zamestnávatelia a zamestnanci.

2.   ESF môže podporiť výdavky vynaložené na operácie, ktoré sa vykonávajú mimo oblasti programov, no v rámci Únie za predpokladu, že sú splnené tieto dve podmienky:

a)

operácia je prínosom pre programovú oblasť;

b)

povinnosti orgánov v rámci operačného programu, ktoré súvisia s riadením, kontrolou a auditom operácie, plnia orgány zodpovedné za operačný program, v rámci ktorého sa uvedená operácia podporuje, alebo uzatvárajú dohody s orgánmi v členskom štáte, v ktorom sa operácia vykonáva, za predpokladu, že sú v tomto členskom štáte splnené povinnosti súvisiace s riadením, kontrolou a auditom príslušnej operácie.

3.   Výdavky na takéto operácie vzniknuté mimo Únie sú do výšky 3 % rozpočtu operačného programu ESF alebo časti ESF na operačnom programe financovanom z viacerých fondov oprávnené na príspevok z ESF, pod podmienkou, že súvisia s tematickými cieľmi podľa článku 3 ods. 1 písm. a) alebo článku 3 ods. 1 písm. c), a ak príslušný monitorovací výbor odsúhlasil operáciu alebo príslušné druhy operácií.

4.   Okrem výdavkov uvedených v článku 69 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 nie je ani nákup infraštruktúry, pozemku a nehnuteľnosti oprávnený na príspevok z ESF.

5.   Vecné príspevky vo forme dávok alebo výplat vyplácané treťou stranou v prospech účastníkov operácie môžu byť oprávnené na príspevok z ESF za predpokladu, že vecné príspevky vznikli v súlade s vnútroštátnymi predpisov vrátane účtovníckych predpisov a neprekročia náklady, ktoré znáša tretia strana.

Článok 14

Zjednodušené možnosti nákladov

1.   Okrem možností uvedených v článku 67 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 môže Komisia uhradiť výdavky zaplatené členskými štátmi na základe štandardnej stupnice jednotkových nákladov a jednorazových platieb vymedzených Komisiou. Sumy vypočítané na tomto základe sa pokladajú za verejnú podporu vyplatenú prijímateľom a za oprávnené výdavky na účely uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Na účel prvého pododseku je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24, pokiaľ ide o typ zahrnutých operácií, vymedzenie štandardnej stupnice jednotkových nákladov a jednorazových platieb a ich maximálnych súm, ktoré sa môžu upravovať podľa platných všeobecne odsúhlasených metód, pri riadnom zohľadnení skúseností získaných počas predchádzajúceho programového obdobia.

Finančné audity sú zamerané výlučne na overovanie plnenia podmienok pre úhradu nákladov Komisiou na základe štandardnej stupnice jednotkových nákladov a jednorazových platieb.

V prípade uplatnenia financovania na základe štandardnej stupnice jednotkových nákladov a jednorazových platieb v súlade s prvým pododsekom, môže členský štát uplatňovať svoje vlastné postupy účtovania na podporu operácií. Na účely tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 nie sú takéto postupy účtovania a výsledné sumy predmetom auditu vykonávaného orgánom auditu alebo Komisiou.

2.   V súlade s článkom 67 ods. 1 písm. d) a ods. 5 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa môže použiť paušálna sadzba do výšky 40 % priamych nákladov na zamestnancov, aby sa pokryli zostávajúce oprávnené náklady na operáciu, a to bez požiadavky, aby členský štát vykonal akýkoľvek výpočet na stanovenie uplatniteľnej sadzby.

3.   Ak verejná podpora na granty a návratnú pomoc nepresahuje 100 000 EUR, sumy uvedené v článku 67 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 možno okrem využitia metód stanovených v článku 67 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 stanoviť aj na základe každého konkrétneho prípadu s odvolaním sa na návrh rozpočtu schválený ex ante riadiacim orgánom.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 67 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 granty, v prípade ktorých verejná podpora nepresahuje 50 000 EUR, sú vo forme štandardných stupníc jednotkových nákladov alebo jednorazových platieb, v súlade s odsekom 1 tohto článku alebo článkom 67 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 alebo paušálnych sadzieb v súlade s článkom 67 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 s výnimkou operácií, ktoré sú podporované v rámci schémy štátnej pomoci. Ak sa využíva paušálne financovanie, kategórie nákladov, ktoré sa používajú na výpočet sadzby, sa môžu uhrádzať v súlade s článkom 67 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 15

Finančné nástroje

Podľa článku 37 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 môže ESF podporovať činnosti a politiky patriace do jeho rozsahu pôsobnosti pomocou finančných nástrojov vrátane mikroúverov a garančných fondov.

KAPITOLA IV

INICIATÍVA NA PODPORU ZAMESTNANOSTI MLADÝCH ĽUDÍ

Článok 16

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Iniciatívou na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa podporí boj proti nezamestnanosti mladých ľudí v oprávnených regiónoch Únie, prostredníctvom poskytovania podpory opatreniam podľa článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) tohto nariadenia. Zameriava sa na všetkých mladých ľudí vo veku do 25 rokov, ktorí nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy, vrátane dlhodobo nezamestnaných, a bez ohľadu na to, či sú zaregistrovaní na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie alebo nie. Na základe dobrovoľnosti môžu členské štáty rozhodnúť o rozšírení cieľovej skupiny s cieľom zahrnúť mladých ľudí vo veku do 30 rokov.

Na účely iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí pre roky 2014 – 2015 sú „oprávnené regióny“ tie regióny úrovne 2 NUTS, v ktorých úroveň nezamestnanosti mladých osôb vo veku od 15 do 24 rokov bola v roku 2012 vyššia ako 25 %, a v prípade členských štátov, kde sa miera nezamestnanosti mladých ľudí v roku 2012 zvýšila o viac ako 30 %, regióny úrovne 2 NUTS, v ktorých miera nezamestnanosti mladých bola v roku 2012 vyššia ako 20 %.

Zdroje pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí môžu byť revidované smerom nahor pre roky 2016 až 2020 v rámci rozpočtového postupu v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 1311/2013. Na určenie regiónov oprávnených v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí na roky 2016 – 2020 sa v druhom pododseku odkaz na údaje z roku 2012 považuje za odkaz na najnovšie ročné údaje. Pri rozdelení dodatočných zdrojov podľa členských štátov sa postupuje rovnako ako pri počiatočnom rozdelení v súlade s prílohou VIII nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Členské štáty sa po dohode s Komisiou môžu rozhodnúť vyčleniť obmedzenú sumu, ktorá nepresahuje 10 % finančných prostriedkov v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, mladým ľudom s pobytom v subregiónoch s vysokou úrovňou nezamestnanosti mladých ľudí, ktoré nespadajú do oprávnených regiónov úrovne 2 NUTS.

Článok 17

Tematické zameranie

Prostriedky osobitne vyčlenené na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa nezohľadňujú pri výpočte tematického zamerania podľa článku 4.

Článok 18

Programovanie

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je začlenená do programovania ESF podľa článku 96 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Členské štáty v prípade potreby stanovia opatrenia týkajúce sa programovania pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v ich partnerských dohodách a v ich operačných programoch.

Opatrenia týkajúce sa programovania môžu mať jednu alebo viacero z týchto podôb:

a)

osobitný operačný program;

b)

osobitná prioritná os v rámci operačného programu;

c)

časť z jednej alebo viacerých prioritných osí.

Články 9 a 10 tohto nariadenia sa vzťahujú aj na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Článok 19

Monitorovanie a hodnotenie

1.   Monitorovací výbor okrem funkcií stanovených v článku 110 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 aspoň raz ročne preskúmava vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, pokiaľ ide o operačný program a pokrok dosiahnutý pri plnení jej cieľov.

2.   Výročné vykonávacie správy a záverečná správa podľa článku 50 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 obsahujú dodatočné informácie o vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Komisia postúpi Európskemu parlamentu zhrnutie týchto správ, ako sa uvádza v článku 53 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Komisia sa zúčastní na výročnej rozprave Európskeho parlamentu o týchto správach.

3.   Od apríla 2015 a počas nasledujúcich rokov riadiaci orgán predkladá Komisii pre každú prioritnú os alebo jej časť elektronicky štruktúrované údaje na podloženie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a to v rovnakom čase ako výročnú vykonávaciu správu podľa článku 50 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Predkladaný ukazovateľ údajov sa týka hodnôt ukazovateľov stanovených v prílohách I a II k tomuto nariadeniu a v prípade potreby osobitných ukazovateľov pre jednotlivé programy. Týkajú sa čiastočne alebo plne vykonaných operácií.

4.   Výročné správy o vykonávaní podľa článku 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 alebo prípadne správa o pokroku uvedená v článku 111 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a výročná správa o vykonávaní predložená do 31. mája 2016 obsahujú hlavné zistenia vyplývajúce z hodnotenia podľa odseku 6 tohto článku. V správach sa uvádza a hodnotí kvalita pracovných ponúk doručených účastníkom zapojeným do iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí vrátane znevýhodnených osôb, osôb z marginalizovaných komunít a osôb opúšťajúcich vzdelávanie bez kvalifikácie. V správach sa tiež uvádza a hodnotí ich pokrok v pokračujúcom vzdelávaní, pri hľadaní udržateľných a dôstojných pracovných miest alebo pri presune k učňovským prípravám alebo kvalitným stážam.

5.   Správa o pokroku uvedená v článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 obsahuje dodatočné informácie o vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zahŕňa posúdenie jej vykonávania. Komisia postúpi Európskemu parlamentu zhrnutie týchto správ, ako sa uvádza v článku 53 ods. 2 uvedeného nariadenia, a zúčastní sa na rozprave Európskeho parlamentu o zhrnutí týchto správ.

6.   Najmenej dvakrát v priebehu programového obdobia sa v rámci hodnotenia vykonáva posúdenie účinnosti, efektívnosti a vplyvu spoločnej podpory z ESF a osobitne vyčlenených prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to aj na vykonávanie systému záruk pre mladých ľudí.

Prvé hodnotenie sa vypracuje do 31. decembra 2015 a druhé hodnotenie do 31. decembra 2018.

Článok 20

Informačné a komunikačné opatrenia

1.   Prijímatelia zabezpečujú, aby subjekty, ktoré sa na operácii zúčastňujú, boli osobitne informovaní o podpore v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí poskytnutej prostredníctvom finančných prostriedkov z ESF a zdrojov osobitne vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

2.   Akýkoľvek doklad týkajúci sa vykonávania operácie, a ktorý vydaný pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane potvrdenia o účasti alebo iné potvrdenie obsahuje vyhlásenie o tom, že operácia bola podporená v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Článok 21

Technická pomoc

Členské štáty môžu finančné prostriedky osobitne vyčlenené na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí zohľadniť vo výpočte limitu celkovej sumy finančných prostriedkov pridelených na technickú pomoc pre každý členský štát.

Článok 22

Finančná podpora

1.   V rozhodnutí Komisie o prijatí operačného programu sa stanovuje maximálna výška podpory z finančných prostriedkov osobitne vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zodpovedajúcej podpory z ESF ako celková suma a tiež podľa kategórie regiónov na každú prioritnú os. Zodpovedajúca podpora z ESF je aspoň taká vysoká ako podpora z finančných prostriedkov osobitne vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí na každú prioritnú os.

2.   Na základe súm uvedených v odseku 1 sa v rozhodnutí Komisie uvedenom v odseku 1 taktiež stanovuje pomer medzi kategóriami regiónov pre podporu z ESF na každú prioritnú os.

3.   Ak sa iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí vykonáva prostredníctvom osobitnej prioritnej osi, ktorá sa vzťahuje na oprávnené regióny patriace do viac než jednej kategórie, vo vzťahu k prostriedkom vyčleneným z ESF sa použije najvyššia miera spolufinancovania.

Na finančné prostriedky osobitne vyčlenené na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa nevzťahuje požiadavka spolufinancovania zo strany členského štátu

Celková miera spolufinancovania prioritnej osi stanovená v rozhodnutí Komisie podľa odseku 1 sa vypočítava na základe zohľadnenia miery spolufinancovania finančných prostriedkov vyčlenených z ESF spolu s finančnými prostriedkami osobitne vyčlenenými na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Článok 23

Finančné riadenie

Okrem článku 130 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 Komisia pri náhrade predbežných platieb a vyplácaní záverečnej platby v prospech iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí podľa prioritnej osi stanovuje rozdelenie výšky prostriedkov, ktoré sa majú nahradiť z rozpočtu Únie, rovnako medzi ESF a finančné prostriedky osobitne vyčlenené na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Po náhrade všetkých zdrojov z finančných prostriedkov osobitne vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí Komisia vyčlení pre ESF zvyšné finančné prostriedky, ktoré sa majú nahradiť z rozpočtu Únie.

Komisia rozdelí náhradu z ESF medzi kategórie regiónov podľa pomeru stanoveného v článku 22 ods. 2.

KAPITOLA V

DELEGOVANIE PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 24

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty s výhradou splnenia podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 14 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie od 21. decembri 2013 do 31. decembra 2020.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 14 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 14 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 25

Výbor podľa článku 163 ZFEÚ

1.   Komisii pomáha výbor (ďalej len „výbor ESF“) zriadený podľa článku 163 ZFEÚ.

2.   Člen Komisie zodpovedný za predsedníctvo vo výbore ESF môže delegovať túto zodpovednosť na vyššieho úradníka Komisie. Sekretariát výboru ESF zabezpečuje Komisia.

3.   Každý členský štát vymenúva jedného zástupcu vlády, jedného zástupcu zamestnaneckých organizácií a jedného zástupcu zamestnávateľských organizácií a jedného náhradníka za každého člena na obdobie najviac siedmich rokov. Ak chýba člen, náhradník je automaticky oprávnený zúčastniť sa na rokovaniach.

4.   Výbor ESF pozostáva z jedného zástupcu každej organizácie zastupujúcej zamestnanecké organizácie a zamestnávateľské organizácie na úrovni Únie.

5.   Výbor ESF môže pozvať na svoje zasadnutia nehlasujúcich zástupcov Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu, ako aj nehlasujúcich zástupcov príslušných organizácií občianskej spoločnosti, ak sa na základe programu schôdze vyžaduje ich účasť.

6.   Výbor ESF:

a)

je konzultovaný o návrhoch rozhodnutí Komisie, ktoré sa týkajú operačných programov a programovania v prípade podpory z ESF;

b)

je konzultovaný o plánovanom využívaní technickej pomoci v prípade podpory z ESF ako aj o iných otázkach, ktoré majú vplyv na vykonávanie stratégií na úrovni Únie, ktoré sú relevantné pre ESF;

c)

schvaľuje zoznam spoločných tém pre nadnárodnú spoluprácu podľa článku 10 ods. 3.

7.   Výbor ESF môže vydávať stanoviská k:

a)

otázkam týkajúcim sa príspevku ESF k vykonávaniu stratégie Európa 2020:

b)

otázkam týkajúcim sa nariadenia č. 1303/2013 relevantným pre ESF;

c)

otázkam súvisiacim s ESF, ktoré mu predložila Komisia a ktoré sú iné ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 6.

8.   Stanoviská výboru ESF sa prijímajú absolútnou väčšinou platných hlasov a oznámia sa na informačné účely Európskemu parlamentu. Komisia informuje výbor ESF o spôsobe, akým zohľadnila jeho stanoviská.

Článok 26

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie ani na úpravu, vrátane úplného alebo čiastočného zrušenia, pomoci schválenej Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 1081/2006 alebo akéhokoľvek iného právneho predpisu, ktorý sa uplatňuje na túto pomoc k 31. decembru 2013. Uvedené nariadenie alebo iné takéto uplatniteľné právne predpisy sa naďalej uplatňujú po 31. decembri 2013 na takúto pomoc alebo dotknuté operácie až do ich ukončenia.

2.   Žiadosti o pomoc predložené alebo schválené na základe nariadenia (ES) č. 1081/2006 pred 1. januárom 2014 zostávajú v platnosti.

Článok 27

Zrušenie

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 26 tohto nariadenia, nariadenie (ES) č. 1081/2006 sa týmto s účinnosťou od 1. januára 2014 zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 28

Preskúmanie

Európsky parlament a Rada preskúmajú toto nariadenie do 31. decembra 2020 v súlade s článkom 164 ZFEÚ.

Článok 29

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Ú. v. EÚ C 143, 22.5.2012, s. 82 a Ú.v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 101.

(2)  Ú. v. EÚ C 225, 27.7.2012, s. 127.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja 17. decembri 2013, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde na rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Pozri stranu 320 tohto úradného vestníka).

(4)  Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 12).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Pozri stranu 289 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA I

Spoločné výstupné a výsledné ukazovatele pre investície ESF

1.   Spoločné výstupné ukazovatele pre účastníkov

„Účastníci“ (1) sú osoby, ktoré priamo využívajú intervenciu ESF, ktoré možno identifikovať na základe ich charakteristiky a možno si vyžiadať ich charakteristiku a pre ktoré sú vyhradené špecifické výdavky. Ďalšie osoby sa nepokladajú za účastníkov. Všetky údaje sa roztriedia podľa pohlavia.

Spoločné ukazovatele výstupov pre účastníkov sú tieto:

nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných*,

dlhodobo nezamestnané osoby*,

neaktívne osoby*,

neaktívne osoby, ktoré nie sú v procese vzdelávania ani odbornej prípravy*,

zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb*,

osoby vo veku do 25 rokov*,

osoby vo veku nad 54 rokov*,

nad 54 rokov, ktorí sú nezamestnaní, vrátane dlhodobo nezamestnaných alebo neaktívnych osôb, ktoré nie sú v procese vzdelávania ani odbornej prípravy*,

osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním*,

osoby s vyšším sekundárnym (ISCED 3) alebo post-sekundárnym (ISCED 4) vzdelaním*,

osoby s terciárnym vzdelaním (ISCED 5 až 8)*,

účastníci, ktorí žijú v domácnostiach nezamestnaných osôb*;

účastníci, ktorí žijú v domácnostiach nezamestnaných osôb so závislými deťmi*,

účastníci, ktorí žijú v domácnostiach ako osamelé osoby so závislými deťmi*,

migranti, účastníci s cudzím pôvodom, menšiny (vrátane marginalizovaných komunít ako sú napríklad Rómovia)**,

účastníci so zdravotným postihnutím**,

iné znevýhodnené osoby**.

Celkový počet účastníkov sa vypočíta automaticky na základe výstupových ukazovateľov.

Tieto údaje o účastníkov vstupujúcich do operácie podporovanej ESF sa poskytnú v rámci výročných správ o vykonávaní, ako sa uvádza v článku 50 ods. 1 a 2 a článku 111 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

bezdomovci alebo osoby postihnuté vylúčením z bývania*,

osoby z vidieckych oblastí* (2),

Údaje o účastníkoch v dvoch ukazovateľoch uvedených vyššie sa budú poskytovať v rámci výročných správ o vykonávaní, ako sa uvádza v článku 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Údaje sa zbierajú na základe reprezentatívnej vzorky účastníkov v rámci každej investičnej priority. Interná platnosť vzorky sa zabezpečí tak, že údaje bude možné zovšeobecniť na úrovni investičnej priority.

2.   Spoločné výstupové ukazovatele pre subjekty sú:

počet projektov, ktoré úplne alebo čiastočne zrealizovali sociálni partneri alebo mimovládne organizácie,

počet projektov vyhradených na udržateľnú účasť žien na zamestnaní a ich postup v ňom,

počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni,

počet podporených mikropodnikov, malých a stredných podnikov (vrátame družstevných podnikov, podnikov sociálneho hospodárstva),

Tieto údaje sa poskytnú v rámci výročných správ o vykonávaní, ako sa uvádza v článku 50 ods. 1 a 2 a článku 111 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

3.   Spoločné ukazovatele okamžitých výsledkov pre účastníkov sú:

neaktívni účastníci, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce*,

účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy*,

účastníci, ktorí v čase odchodu získavajú kvalifikáciu*,

účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní*,

znevýhodnení účastníci, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce, vzdelávania/odbornej prípravy, získavania kvalifikácie, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní**.

Tieto údaje sa poskytnú v rámci výročných správ o vykonávaní, ako sa uvádza v článku 50 ods. 1 a 2 a článku 111 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Všetky údaje sa roztriedia podľa pohlavia.

4.   Spoločné ukazovatele dlhodobých výsledkov pre účastníkov sú:

účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní*,

účastníci, ktorých situácia na trhu práce sa šesť mesiacov po odchode zlepšila*,

účastníci vo veku nad 54 rokov, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní*,

znevýhodnení účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní**.

Tieto údaje sa poskytnú v rámci výročných správ o vykonávaní, ako sa uvádza v článku 50 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Zbierajú sa na základe reprezentatívnej vzorky účastníkov v rámci každej investičnej priority. Interná platnosť vzorky sa zabezpečí tak, že údaje bude možné zovšeobecniť na úrovni investičnej priority. Všetky údaje sa roztriedia podľa pohlavia.


(1)  Riadiace orgány zriadia systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov o jednotlivých účastníkoch v elektronickej podobe ako sa stanovuje v článku 125 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.Ustanovenia o spracovaní údajov zavedené členskými štátmi musia byť v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31), a najmä s jej článkami 7 a 8.

Údaje nahlásené pod ukazovateľmi označenými * (hviezdička) sú osobné údaje podľa článku 7 smernice 95/46/ES. Ich spracovanie je spracovanie potrebné kvôli súladu s právnymi záväzkami, ktorým podlieha kontrolór (článok 7 písm. c) smernice 95/46/ES). Definíciu kontrolóra možno nájsť v článku 2 smernice 95/46/ES.

Údaje nahlásené pod ukazovateľmi označenými ** (dve hviezdičky) sú osobitnou kategóriou podľa článku 8 smernice 95/46/ES. Pod podmienkou poskytnutia vhodných bezpečnostných opatrení môžu členské štáty, z dôvodov závažného verejného záujmu, stanoviť výnimky, okrem tých, ktoré boli stanovené v článku 8 ods. 2 smernice 95/46/ES, a to štátnym zákonom alebo rozhodnutím dozorného úradu (článok 8 ods. 4 smernice 95/46/ES).

(2)  Údaje sa zbierajú na úrovni malých administratívnych jednotiek (malé administratívne jednotky 2), v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).


PRÍLOHA II

Ukazovatele výsledkov týkajúce sa iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Tieto údaje sa poskytujú v rámci výročných správ o vykonávaní, ako sa uvádza v článku 50 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v správe, ktorá sa má predložiť v apríli 2015, ako sa uvádza v článku 19v ods. 3 tohto nariadenia. Všetky údaje sa roztriedia podľa pohlavia.

1.   Spoločné ukazovatele okamžitých výsledkov u účastníkov

„Účastníci“ (1) sú osoby, ktoré priamo využívajú intervenciu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a ktoré možno identifikovať, vyžiadať si ich charakteristiku a pre ktoré sú vyhradené špecifické výdavky.

Ukazovatele okamžitých výsledkov sú:

nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí*,

nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž*,

nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných*,

dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí*,

dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž*,

dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných*,

neaktívni účastníci, ktorí nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy a ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí*,

neaktívni účastníci, ktorí nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy a ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž*,

neaktívni účastníci, ktorí nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, ktorí sú v čase odchodu zapojení do procesu vzdelávania/odbornej prípravy, získavania kvalifikácie alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných*.

2.   Spoločné ukazovatele dlhodobých výsledkov pre účastníkov

Ukazovatele dlhodobých výsledkov sú:

účastníci, ktorí šesť mesiacov po odchode absolvujú ďalšie vzdelávanie, program odbornej prípravy vedúci k získaniu kvalifikácie, učňovskú prípravu alebo stáž*,

účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní*,

účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode samostatne zárobkovo činní*.

Údaje pre dlhodobé ukazovatele výsledkov sa zbierajú na základe reprezentatívnej vzorky účastníkov v rámci každej investičnej priority. Interná platnosť vzorky sa zabezpečí tak, že údaje bude možné zovšeobecniť na úrovni investičnej priority.


(1)  Riadiace orgány zriadia systém zaznamenávania a ukladania údajov o jednotlivých účastníkoch v elektronickej podobe ako sa stanovuje v článku 125 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.Ustanovenia o spracúvaní údajov zavedené členskými štátmi musia byť v súlade s ustanoveniami smernice 95/46/ES, a najmä s jej článkami 7 a 8.

Údaje nahlásené pod ukazovateľmi označenými * (hviezdička) sú osobné údaje podľa článku 7 smernice 95/46/ES. Ich spracovanie je spracovanie potrebné kvôli súladu s právnymi záväzkami, ktorým podlieha kontrolór (článok 7 písm. c) smernice 95/46/ES). Definíciu kontrolóra možno nájsť v článku 2 smernice 95/46/ES.

Údaje nahlásené pod ukazovateľmi označenými ** (dve hviezdičky) sú osobitnou kategóriou podľa článku 8 smernice 95/46/ES. Pod podmienkou poskytnutia vhodných bezpečnostných opatrení môžu členské štáty, z dôvodov závažného verejného záujmu, stanoviť výnimky, okrem tých, ktoré boli stanovené v článku 8 ods. 2 smernice 95/46/ES, a to štátnym zákonom alebo rozhodnutím dozorného úradu (článok 8 ods. 4 smernice 95/46/ES).


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

 

Článok 5

Článok 5

Článok 6

Článok 6

Článok 7

 

Článok 8

Článok 7

Článok 9

Článok 8

Článok 10

Článok 9

Článok 10

 

Článok 11

 

Článok 12

Článok 11

Článok 13

 

Článok 14

 

Článok 15

 

Články 16 až 23

 

Článok 24

 

Článok 25

Článok 12

Článok 26

Článok 13

Článok 27

Článok 14

Článok 28

Článok 15

Článok 29


Top