EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0891

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/891 z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 664/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych

C/2022/1932

Dz.U. L 155 z 08/06/2022, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/891/oj

8.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/3


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/891

z dnia 1 kwietnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 664/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 53 ust. 3 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2117 (2) zmieniono art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do systemu zmian w specyfikacji produktu. Z dniem 8 czerwca 2022 r. zmiany „inne niż nieznaczne” i zmiany „nieznaczne” zastępuje się odpowiednio zmianami „na poziomie Unii” i zmianami „standardowymi”, które mają różne zakresy i podlegają różnym procedurom.

(2)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 664/2014 (3) zawarto przepisy uzupełniające zasady dotyczące zmian innych niż nieznaczne i nieznacznych. Aby zapewnić funkcjonowanie nowego systemu zmian, przepisy dotyczące zmian innych niż nieznaczne i nieznacznych określone w tym rozporządzeniu należy zastąpić nowymi przepisami.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności procedury należy ustanowić przepisy dotyczące dopuszczalności wniosków o zatwierdzenie zmiany na poziomie Unii. Z tego samego powodu, jeżeli wniosek o zatwierdzenie zmiany na poziomie Unii zawiera również zmiany standardowe, te zmiany standardowe należy uznać za nieistniejące i nie należy ich uznawać za zatwierdzone w kontekście zmiany na poziomie Unii.

(4)

Należy ustanowić procedurę zatwierdzania zmiany standardowej i zmiany tymczasowej, aby umożliwić państwom członkowskim przeprowadzenie odpowiedniej oceny wniosków oraz aby zagwarantować spójne podejście we wszystkich państwach członkowskich. Dokładność i kompletność oceny dokonywanej przez państwa członkowskie powinna odpowiadać dokładności i kompletności wymaganej w procesie oceny w ramach procedury dotyczącej wniosków o rejestrację oznaczenia geograficznego.

(5)

Konieczne jest ustanowienie przepisów w celu zapewnienia koordynacji między procedurami dotyczącymi zmian w specyfikacji produktu w przypadkach, gdy wnioski dotyczące zmiany na poziomie Unii i zmiany standardowej są rozpatrywane w tym samym czasie, odpowiednio, przez Komisję i właściwy organ państwa członkowskiego. Ponieważ oba wnioski dotyczą zmiany w tej samej specyfikacji produktu, lecz są objęte dwiema różnymi równoległymi procedurami mającymi inny harmonogram, należy ustanowić przepisy, które pozwolą uniknąć niespójności.

(6)

Należy przyjąć przepisy przejściowe w celu zapewnienia płynnego przejścia od obecnych przepisów rozporządzenia delegowanego (UE) nr 664/2014 do przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(7)

Ponieważ zmiany w specyfikacji produktu wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2021/2117 stosuje się od dnia 8 czerwca 2022 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tej samej daty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 664/2014

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 664/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Wnioski o zmiany na poziomie Unii w specyfikacji produktu

Do celów art. 53 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek o zatwierdzenie zmiany na poziomie Unii w specyfikacji produktu zawiera wyłącznie zmiany na poziomie Unii. Jeżeli wniosek o zatwierdzenie zmiany na poziomie Unii obejmuje również zmiany standardowe lub tymczasowe, procedura dotycząca zmiany na poziomie Unii ma zastosowanie jedynie do zmiany na poziomie Unii. Uwzględnione we wniosku zmiany standardowe lub tymczasowe uznaje się za niezgłoszone.”;

2)

dodaje się artykuły 6a–6d w brzmieniu:

„Artykuł 6a

Dopuszczalność wniosków o zatwierdzenie zmian na poziomie Unii

1.   Wnioski o zatwierdzenie zmiany na poziomie Unii w specyfikacji produktu uznaje się za dopuszczalne, jeżeli są one składane zgodnie z art. 53 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 i przekazywane Komisji zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (*1) oraz jeżeli są zgodne z art. 10 wspomnianego rozporządzenia wykonawczego.

Zatwierdzenie przez Komisję wniosku o zatwierdzenie zmiany na poziomie Unii w specyfikacji produktu obejmuje wyłącznie zmiany na poziomie Unii określone we wniosku.

2.   W przypadku gdy Komisja uzna, że wniosek nie jest dopuszczalny, informuje ona organy zainteresowanego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub wnioskodawcę mającego siedzibę w państwie trzecim o przyczynach uznania wniosku za niedopuszczalny.

Artykuł 6b

Zmiana standardowa w specyfikacji produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym

1.   Do celów art. 53 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wnioski o zatwierdzenie zmiany standardowej w specyfikacji produktu składa się do organów państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się obszar geograficzny danego produktu. Jeżeli wniosek o zatwierdzenie zmiany standardowej w specyfikacji produktu nie pochodzi od grupy składającej wniosek, która złożyła wniosek o objęcie ochroną nazwy lub nazw, do których odnosi się specyfikacja produktu, państwo członkowskie umożliwia tej grupie składającej wniosek przedstawienie uwag na temat wniosku, o ile dana grupa składająca wniosek nadal istnieje.

Wniosek o zatwierdzenie zmiany standardowej zawiera opis zmian standardowych i wykazuje, że proponowane zmiany kwalifikują się jako standardowe zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012. Należy również przedstawić streszczenie powodów, które sprawiają, że dane zmiany są konieczne.

2.   Jeżeli państwo członkowskie uznaje, że spełniono wymagania określone w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012 i w przepisach przyjętych na podstawie tego rozporządzenia, może ono zatwierdzić zmianę standardową. Decyzja o zatwierdzeniu zawiera zmienioną skonsolidowaną specyfikację produktu oraz, w stosownych przypadkach, zmieniony skonsolidowany jednolity dokument lub zawiera elektroniczne odesłanie do opublikowanej wersji skonsolidowanej specyfikacji produktu oraz, w stosownych przypadkach, jednolitego dokumentu.

Decyzję o zatwierdzeniu podaje się do wiadomości publicznej. Zatwierdzona zmiana standardowa ma zastosowanie w danym państwie członkowskim od dnia, w którym decyzja o zatwierdzeniu została podana do wiadomości publicznej. Państwo członkowskie powiadamia Komisję o zatwierdzonych zmianach standardowych nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym podano do wiadomości publicznej krajową decyzję o ich zatwierdzeniu. Państwo członkowskie bez zbędnej zwłoki powiadamia Komisję o wszelkich prawomocnych orzeczeniach krajowych unieważniających decyzję zatwierdzającą zmianę standardową.

3.   Powiadomienie o decyzjach zatwierdzających zmiany standardowe dotyczące produktów pochodzących z państw trzecich przekazuje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem organów danego państwa trzeciego, grupa składająca wniosek mająca uzasadniony interes, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym odpowiednia decyzja została podana do wiadomości publicznej.

4.   Powiadomienie Komisji o zatwierdzonej zmianie standardowej uznaje się za należyte, jeżeli jest zgodne z art. 10a rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 668/2014.

5.   W przypadku gdy zmiana standardowa pociąga za sobą zmianę jednolitego dokumentu, Komisja publikuje opis zmiany standardowej oraz zmieniony jednolity dokument w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym otrzymała powiadomienie o tej zmianie standardowej.

W przypadku gdy zmiana standardowa nie pociąga za sobą zmiany jednolitego dokumentu, Komisja podaje do wiadomości publicznej opis zmiany standardowej za pośrednictwem systemów cyfrowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 668/2014, w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym otrzymała powiadomienie o danej zmianie standardowej.

Za treść powiadomienia o zmianie standardowej odpowiedzialny jest organ krajowy, o którym mowa w ust. 2 i 3, lub grupa składająca wniosek, o której mowa w ust. 3, która powiadomiła Komisję o zmianie standardowej.

6.   Zmiany standardowe mają zastosowanie na terytorium Unii od dnia, w którym zostały opublikowane zgodnie z ust. 5 akapit pierwszy lub od dnia, w którym zostały podane do wiadomości publicznej zgodnie z ust. 5 akapit drugi.

7.   Jeżeli obszar geograficzny obejmuje więcej niż jedno państwo członkowskie, dane państwa członkowskie stosują procedurę dotyczącą zmiany standardowej oddzielnie. Zmiana standardowa ma zastosowanie na terytorium zainteresowanych państw członkowskich dopiero po wejściu w życie ostatniej krajowej decyzji zatwierdzającej. Państwo członkowskie, które jako ostatnie zatwierdza zmianę standardową, przesyła Komisji odpowiednie powiadomienie nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym jego decyzja o zatwierdzeniu została podana do wiadomości publicznej.

Jeżeli co najmniej jedno z państw członkowskich nie przyjmie krajowej decyzji o zatwierdzeniu, o której mowa w akapicie pierwszym, każde z zainteresowanych państw członkowskich może złożyć dany wniosek w ramach procedury dotyczącej zmiany na poziomie Unii.

8.   Ust. 7 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy część danego obszaru geograficznego znajduje się na terytorium państwa trzeciego.

Artykuł 6c

Związek między zmianą na poziomie Unii a zmianą standardową

1.   Jeżeli zmiana standardowa pociągająca za sobą zmianę jednolitego dokumentu zostaje zatwierdzona w trakcie rozpatrywania przez Komisję wniosku o zatwierdzenie zmiany na poziomie Unii, dane państwo członkowskie odpowiednio aktualizuje jednolity dokument zawarty we wniosku o zatwierdzenie zmiany na poziomie Unii. Jeżeli rozpatrywana zmiana na poziomie Unii została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w celu zgłoszenia sprzeciwu, zaktualizowaną wersję jednolitego dokumentu należy opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L, jako załącznik do rozporządzenia wykonawczego w sprawie zatwierdzenia zmiany na poziomie Unii.

2.   Jeżeli zmieniona wersja jednolitego dokumentu zawarta we wniosku o wprowadzenie zmiany standardowej zatwierdzonym na poziomie krajowym nie uwzględnia najnowszych zmian na poziomie Unii, które zostały zatwierdzone, zmiana standardowa nie jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwo członkowskie, które zatwierdziło tę zmianę standardową, przesyła Komisji skonsolidowaną wersję jednolitego dokumentu uwzględniającą zarówno zmiany na poziomie Unii, jak i zmiany standardowe, w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 6d

Zmiana tymczasowa w specyfikacji produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym

1.   Zmiany tymczasowe w specyfikacji produktu są zatwierdzane i podawane do wiadomości publicznej przez państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się obszar geograficzny danego produktu. Powiadomienie o zmianach tymczasowych przekazuje się Komisji wraz z powodami uzasadniającymi te zmiany nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym podano do wiadomości publicznej krajową decyzję o ich zatwierdzeniu. Zmiana tymczasowa ma zastosowanie w danym państwie członkowskim od dnia, w którym decyzja o zatwierdzeniu została podana do wiadomości publicznej.

2.   Jeżeli obszar geograficzny obejmuje więcej niż jedno państwo członkowskie, dane państwa członkowskie stosują procedurę dotyczącą zmiany tymczasowej, o której mowa w ust. 1, oddzielnie.

3.   Powiadomienie o zmianach tymczasowych dotyczących produktów pochodzących z państw trzecich, wraz z powodami je uzasadniającymi, przekazuje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem organów danego państwa trzeciego, grupa składająca wniosek mająca uzasadniony interes, nie później niż w terminie jednego miesiąca od zatwierdzenia tych zmian tymczasowych.

4.   Powiadomienie Komisji o zatwierdzonej zmianie tymczasowej uznaje się za należyte, jeżeli jest ono zgodne z art. 10b rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 668/2014.

5.   Komisja podaje do wiadomości publicznej powiadomienie o zmianach tymczasowych za pośrednictwem systemów cyfrowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 668/2014, w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym otrzymała powiadomienie o danej zmianie tymczasowej. Zmiana tymczasowa ma zastosowanie na terytorium Unii od dnia, w którym została podana do wiadomości publicznej przez Komisję.

Za treść powiadomienia o zmianie tymczasowej odpowiedzialny jest organ krajowy, o którym mowa w ust. 1 i 3, lub grupa składająca wniosek, o której mowa w ust. 3, która powiadomiła Komisję o zmianie tymczasowej.

(*1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).”."

Artykuł 2

Przepisy przejściowe

Art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 664/2014, w wersji sprzed daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, ma nadal zastosowanie do wniosków o wprowadzenie zmian innych niż nieznaczne lub zmian nieznacznych, a także do powiadomień o zmianach tymczasowych w specyfikacji produktów objętych chronioną nazwą pochodzenia, chronionym oznaczeniem geograficznym i gwarantowaną tradycyjną specjalnością, które oczekują na rozpatrzenie przez Komisję przed dniem 8 czerwca 2022 r.

Artykuł 3

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 8 czerwca 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 kwietnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2117 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina i (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 435 z 6.12.2021, s. 262).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 17).


Top