EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0185

Komisijas Regula (ES) Nr. 185/2010 ( 2010. gada 4. marts ), ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 55, 5.3.2010, p. 1–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 226 - 280

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; Atcelts ar 32015R1998 . Latest consolidated version: 01/03/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/185/oj

5.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 185/2010

(2010. gada 4. marts),

ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 3. punktu Komisijai jāpieņem sīki izstrādāti pasākumi šīs regulas 4. panta 1. punktā minēto kopīgo pamatstandartu un tādu 4. panta 2. punktā minēto vispārējo pasākumu īstenošanai, kas papildina kopīgos pamatstandartus.

(2)

Ja šajos pasākumos ietilpst neizpaužami drošības pasākumi, tie būtu jāuzskata par klasificētu ES informāciju Komisijas 2001. gada 29. novembra Lēmuma 2001/844/EK, EOTK, Euratom, ar ko groza tās iekšējo reglamentu (2), izpratnē, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 300/2008 18. panta a) punktā, un tāpēc nebūtu publicējami. Šie pasākumi būtu jāpieņem atsevišķi ar dalībvalstīm adresētu lēmumu.

(3)

Regulu (EK) Nr. 300/2008 kopumā piemēro no dienas, kas noteikta īstenošanas noteikumos, kuri pieņemti saskaņā ar šīs regulas 4. panta 2. un 3. punktā minētajām procedūrām, bet vēlākais no 2010. gada 29. aprīļa. Šī regula būtu jāpiemēro no 2010. gada 29. aprīļa tādēļ, lai saskaņotu Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu piemērošanu.

(4)

Laika gaitā pilnveidosies metodes un tehnoloģijas šķidro sprāgstvielu atklāšanai. Ievērojot jaunākos tehnikas sasniegumus un operatīvo pieredzi gan Kopienas, gan pasaules līmenī, Komisija vajadzības gadījumā sagatavos priekšlikumus par to, ka jāpārskata tehniskie un operatīvie noteikumi šķidrumu, aerosolu un gelu atklāšanai.

(5)

Tādēļ būtu jāatceļ Komisijas 2003. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 1217/2003, ar ko nosaka kopējas specifikācijas valstu civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmām (3), Komisijas 2003. gada 22. augusta Regula (EK) Nr. 1486/2003, ar ko nosaka procedūras Komisijas inspekciju veikšanai civilās aviācijas drošības jomā (4), Komisijas 2004. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1138/2004 par kopēju definīciju ierobežotas iekļuves drošības zonu kritiskajām daļām lidostās (5) un Komisijas 2008. gada 8. augusta Regula (EK) Nr. 820/2008, ar ko nosaka pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (6), – ar šīm regulām tika īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā (7).

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 19. panta 1. punktu izveidotā Civilās aviācijas drošības komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Ar šo regulu nosaka sīki izstrādātus īstenošanas pasākumus kopīgajiem pamatstandartiem civilās aviācijas aizsardzībai pret nelikumīgas iejaukšanās darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību, un vispārējiem pasākumiem, kuri papildina kopīgos pamatstandartus.

2. pants

Īstenošanas noteikumi

1.   Regulas 1. pantā minētie pasākumi ir izklāstīti pielikumā.

2.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/200810. panta 1. punktu šo regulu pienācīgi ņem vērā valsts civilās aviācijas drošības programmās.

3. pants

Atcelšana

No 2010. gada 29. aprīļa atceļ Regulu (EK) Nr. 1217/2003, Regulu (EK) Nr. 1486/2003, Regulu (EK) Nr. 1138/2004 un Regulu (EK) Nr. 820/2008.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 29. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 4. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.

(2)  OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 169, 8.7.2003., 44. lpp.

(4)  OV L 213, 23.8.2003., 3. lpp.

(5)  OV L 221, 22.6.2004., 6. lpp.

(6)  OV L 221, 19.8.2008., 8. lpp.

(7)  OV L 355, 30.12.2002., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.   LIDOSTU DROŠĪBA

1.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.0.1.

Ja nav noteikts citādi, šajā nodaļā izklāstīto pasākumu īstenošanu nodrošina iestāde, lidostas ekspluatants, gaisa pārvadātājs vai tiesību subjekts, kam uzticēta atbildība saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 10. pantā minēto valsts civilās aviācijas drošības programmu.

1.0.2.

Šajā nodaļā par lidostas daļu uzskata gaisa kuģus, autobusus, bagāžas ratiņus vai citus transportlīdzekļus, kā arī pārejas vai izejas uz gaisa kuģiem.

Šajā nodaļā “nodrošināta bagāža” ir pārbaudīta izlidojošā reģistrētā bagāža, kas ir fiziski aizsargāta tā, lai tajā nevarētu ievietot nekādus priekšmetus.

1.0.3.

Neskarot Regulā (EK) Nr. 272/2009 paredzētos izņēmumu piešķiršanas kritērijus, dienās, kad nav plānoti vairāk kā astoņi izlidojošie reisi, pilnvarotā iestāde var atļaut piemērot īpašas drošības procedūras vai atbrīvojumus lidostu kontrolējamās teritorijas aizsardzībai un drošībai ar noteikumu, ka ierobežotas iekļuves drošības zonas kritiskajā daļā vai lidostā, kas neietilpst 1.1.3. punkta darbības jomā, vienlaikus ir tikai viens gaisa kuģis, kurš uzņem/izkrauj kravu vai uzņem/izlaiž pasažierus.

1.1.   LIDOSTU PLĀNOJUMA PRASĪBAS

1.1.1.   Robežas

1.1.1.1.

Katrā lidostā ir skaidri norobežotas atklātās teritorijas, kontrolējamās teritorijas, ierobežotas iekļuves drošības zonas, kritiskās daļas un attiecīgos gadījumos norobežotas zonas, lai katrā no šīm zonām varētu veikt atbilstošus drošības pasākumus.

1.1.1.2.

Atklātās teritorijas un kontrolējamās teritorijas robeža ir fizisks šķērslis, kas ir skaidri redzams plašai sabiedrībai un liedz nesankcionētu piekļuvi.

1.1.2.   Ierobežotas iekļuves drošības zonas

1.1.2.1.

Ierobežotas iekļuves drošības zonas ir vismaz:

a)

lidostas daļa, kurai var piekļūt pārbaudīti izlidojošie pasažieri; un

b)

lidostas daļa, caur kuru var ceļot vai kurā var atrasties pārbaudīta izlidojošā bagāža, ja tā nav nodrošināta bagāža; un

c)

lidostas daļa, kas paredzēta to gaisa kuģu novietošanai, kuri gatavojas uzņemt pasažierus vai kravu.

1.1.2.2.

Lidostas daļu uzskata par ierobežotas iekļuves drošības zonu vismaz tik ilgi, kamēr turpinās 1.1.2.1. punktā minētās darbības.

Nosakot ierobežotas iekļuves drošības zonu, tieši pirms šādas zonas noteikšanas tajā veic drošības pārmeklēšanu vietās, kurās varētu būt atstāti nepiederoši priekšmeti, lai gūtu pamatotu pārliecību, ka tur nav aizliegtu priekšmetu. Šo noteikumu uzskata par izpildītu attiecībā uz gaisa kuģiem, kas pakļauti gaisa kuģu drošības pārmeklēšanai.

1.1.2.3.

Ja ierobežotas iekļuves drošības zonā varētu būt iekļuvušas nepiederošas personas, pēc iespējas drīzāk veic drošības pārmeklēšanu vietās, kurās varētu būt atstāti nepiederoši priekšmeti, lai gūtu pamatotu pārliecību, ka tur nav aizliegtu priekšmetu. Šo noteikumu uzskata par izpildītu attiecībā uz gaisa kuģiem, kas pakļauti gaisa kuģu drošības pārmeklēšanai.

1.1.3.   Ierobežotas iekļuves drošības zonu kritiskās daļas

1.1.3.1.

Kritiskās daļas nosaka lidostās, kurās vairāk nekā 40 personām ir lidostas identitātes kartes, kas ļauj piekļūt ierobežotas iekļuves drošības zonām.

1.1.3.2.

Kritiskās daļas ir vismaz:

a)

visas lidostas daļas, kurām var piekļūt pārbaudīti izlidojošie pasažieri; un

b)

visas lidostas daļas, caur kurām var ceļot vai kurās var atrasties pārbaudīta izlidojošā bagāža, ja tā nav nodrošināta bagāža.

Lidostas daļu uzskata par kritisko daļu vismaz tik ilgi, kamēr turpinās a) vai b) apakšpunktā minētās darbības.

1.1.3.3.

Nosakot kritisko daļu, tieši pirms šādas daļas noteikšanas tajā pēc iespējas drīzāk veic drošības pārmeklēšanu vietās, kurās varētu būt atstāti nepiederoši priekšmeti, lai gūtu pamatotu pārliecību, ka tur nav aizliegtu priekšmetu. Šo noteikumu uzskata par izpildītu attiecībā uz gaisa kuģiem, kas pakļauti gaisa kuģu drošības pārmeklēšanai.

1.1.3.4.

Ja kritiskajās daļās varētu būt iekļuvušas nepārmeklētas personas, pēc iespējas drīzāk veic drošības pārmeklēšanu vietās, kurās varētu būt atstāti nepiederoši priekšmeti, lai gūtu pamatotu pārliecību, ka tur nav aizliegtu priekšmetu.

Šo noteikumu uzskata par izpildītu attiecībā uz gaisa kuģiem, kas pakļauti gaisa kuģu drošības pārmeklēšanai vai pārbaudei.

Šo noteikumu nepiemēro, ja šajās daļās ir iekļuvušas personas, uz kurām attiecas 1.3.2. un 4.1.1.7. punkts.

Personas, kas ierodas no trešām valstīm, kuras nav 4.B papildinājumā minētās valstis, uzskata par nepārbaudītām personām.

1.2.   PIEKĻUVES KONTROLE

1.2.1.   Piekļuve kontrolējamai teritorijai

1.2.1.1.

Personas un transportlīdzekļi kontrolējamā teritorijā var iekļūt vienīgi tad, ja tiem ir pamatots iemesls tur atrasties.

1.2.1.2.

Lai persona varētu iekļūt kontrolējamā teritorijā, tai jābūt atļaujai.

1.2.1.3.

Lai transportlīdzeklis varētu iekļūt kontrolējamā teritorijā, tam jābūt transportlīdzekļa caurlaidei.

1.2.1.4.

Personas, kas atrodas kontrolējamā teritorijā, pēc pieprasījuma uzrāda atļauju pārbaudei.

1.2.2.   Piekļuve ierobežotas iekļuves drošības zonām

1.2.2.1.

Personas un transportlīdzekļi ierobežotas iekļuves drošības zonās var iekļūt vienīgi tad, ja tiem ir pamatots iemesls tur atrasties.

1.2.2.2.

Lai persona varētu iekļūt ierobežotas iekļuves drošības zonās, tai jāuzrāda kāda no šīm atļaujām:

a)

derīga iekāpšanas karte vai līdzvērtīgs dokuments; vai

b)

derīga apkalpes identitātes karte; vai

c)

derīga lidostas identitātes karte; vai

d)

derīga valsts pilnvarotās iestādes identitātes karte; vai

e)

derīga atbilstības nodrošināšanas iestādes identitātes karte, ko atzīst pilnvarotā valsts iestāde.

1.2.2.3.

Lai transportlīdzeklis varētu iekļūt ierobežotas iekļuves drošības zonās, tam jābūt derīgai transportlīdzekļa caurlaidei.

1.2.2.4.

Iekāpšanas karti vai līdzvērtīgu dokumentu, kas minēts 1.2.2.2. punkta a) apakšpunktā, pirms personas ielaišanas ierobežotas iekļuves drošības zonās pārbauda, lai pamatoti pārliecinātos par tā derīgumu.

Attiecīgi 1.2.2.2. punkta b)–e) apakšpunktā minēto karti pirms personas ielaišanas ierobežotas iekļuves drošības zonās pārbauda, lai pamatoti pārliecinātos par tās derīgumu un atbilstību turētājam.

1.2.2.5.

Lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi ierobežotas iekļuves drošības zonām, piekļuves punktus kontrolē:

a)

elektroniska sistēma, kas vienlaikus ļauj piekļūt vienai personai; vai

b)

pilnvarotas personas, kas īsteno piekļuves kontroli.

1.2.2.6.

Transportlīdzekļa caurlaidi pirms transportlīdzekļa ielaišanas ierobežotas iekļuves drošības zonās pārbauda, lai pārliecinātos par tās derīgumu un atbilstību transportlīdzeklim.

1.2.2.7.

Uz piekļuvi ierobežotas iekļuves drošības zonām attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

1.2.3.   Prasības Kopienas apkalpes identitātes kartēm un lidostas identitātes kartēm

1.2.3.1.

Kopienas gaisa pārvadātāja apkalpes locekļa apkalpes identitātes karti var izdot tikai dienesta vajadzībām un ja attiecīgais darbinieks ir veiksmīgi izturējis iepriekšējās darbības pārbaudi saskaņā ar 11.1.3. punktu.

1.2.3.2.

Apkalpes un lidostas identitātes kartes izdod ilgākais uz pieciem gadiem.

1.2.3.3.

Ja persona neiztur iepriekšējās darbības pārbaudi, identitātes karti nekavējoties anulē.

1.2.3.4.

Kartes turētājs nēsā identitātes karti redzamā vietā, vismaz atrodoties ierobežotas iekļuves drošības zonās.

Persona, kas nenēsā karti redzamā vietā ierobežotas iekļuves drošības zonās, kurās neatrodas pasažieri, saņem aizrādījumu no personām, kas atbild par 1.5.1. punkta c) apakšpunkta izpildi, un vajadzības gadījumā par pārkāpumu tiek ziņots.

1.2.3.5.

Identitātes karti nekavējoties atdod izdevējiestādei:

a)

pēc izdevējiestādes pieprasījuma; vai

b)

pārtraucot darba attiecības; vai

c)

mainoties darba devējam; vai

d)

ja ir mainījušās piekļuves vajadzības zonām, kurām izdota atļauja; vai

e)

ja beidzas kartes derīguma termiņš; vai

f)

ja karti anulē.

1.2.3.6.

Par identitātes kartes nozaudēšanu, zādzību vai neatdošanu nekavējoties ziņo izdevējiestādei.

1.2.3.7.

Pēc kartes atdošanas, derīguma termiņa beigām, anulēšanas vai paziņojuma par nozaudēšanu, zādzību vai neatdošanu elektronisku karti nekavējoties atspējo.

1.2.3.8.

Uz Kopienas apkalpes identitātes kartēm un lidostas identitātes kartēm attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

1.2.4.   Papildu prasības Kopienas apkalpes identitātes kartēm

1.2.4.1.

Kopienas gaisa pārvadātāja apkalpes locekļa apkalpes identitātes kartē norāda:

a)

turētāja vārdu/uzvārdu un fotogrāfiju; un

b)

gaisa pārvadātāja nosaukumu; un

c)

vārdu “crew” (“apkalpe”) angļu valodā (piemēro vēlākais piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas); un

d)

derīguma termiņa pēdējo dienu (piemēro vēlākais piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas).

1.2.5.   Papildu prasības lidostas identitātes kartēm

1.2.5.1.

Lidostas identitātes kartē norāda:

a)

turētāja vārdu/uzvārdu un fotogrāfiju; un

b)

turētāja darba devēja nosaukumu, ja tas nav ieprogrammēts elektroniski; un

c)

izdevējiestādes vai lidostas nosaukumu; un

d)

zonas, kurām turētājam atļauts piekļūt; un

e)

derīguma termiņa pēdējo dienu, ja tā nav ieprogrammēta elektroniski.

Nosaukumus un piekļuves zonas var aizstāt ar līdzvērtīgu identifikāciju.

1.2.5.2.

Lai novērstu lidostas identitātes karšu ļaunprātīgu izmantošanu, izveido sistēmu, kas pamatoti ļauj atklāt nozaudētu, zagtu vai neatdotu karšu izmantošanas mēģinājumus. Atklājot šādus mēģinājumus, seko atbilstoša rīcība.

1.2.6.   Prasības transportlīdzekļu caurlaidēm

1.2.6.1.

Transportlīdzekļa caurlaidi var izdot tikai dienesta vajadzībām.

1.2.6.2.

Transportlīdzekļa caurlaidi izdod konkrētam transportlīdzeklim un tajā norāda:

a)

zonas, kurām transportlīdzeklim atļauts piekļūt; un

b)

derīguma termiņa pēdējo dienu.

Uz elektroniskām transportlīdzekļu caurlaidēm nav jānorāda zonas, kurām transportlīdzeklim atļauts piekļūt, un derīguma termiņa pēdējā diena, ja šī informācija ir elektroniski nolasāma un to pārbauda pirms transportlīdzekļa ielaišanas ierobežotas iekļuves drošības zonās.

1.2.6.3.

Elektronisku transportlīdzekļa caurlaidi transportlīdzeklim piestiprina tā, lai tā nebūtu nododama citam.

1.2.6.4.

Transportlīdzeklim atrodoties kontrolējamā teritorijā, transportlīdzekļa caurlaide ir piestiprināta redzamā vietā.

1.2.6.5.

Transportlīdzekļa caurlaidi nekavējoties atdod izdevējiestādei:

a)

pēc izdevējiestādes pieprasījuma; vai

b)

ja transportlīdzekli vairs nav paredzēts izmantot iekļuvei kontrolējamā teritorijā; vai

c)

beidzoties caurlaides derīguma termiņam, ja caurlaide automātiski nekļūst nederīga.

1.2.6.6.

Par transportlīdzekļa caurlaides nozaudēšanu, zādzību vai neatdošanu nekavējoties ziņo izdevējiestādei.

1.2.6.7.

Pēc transportlīdzekļa caurlaides atdošanas, derīguma termiņa beigām vai paziņojuma par nozaudēšanu, zādzību vai neatdošanu elektronisku transportlīdzekļa caurlaidi nekavējoties atspējo.

1.2.6.8.

Lai novērstu transportlīdzekļu caurlaižu ļaunprātīgu izmantošanu, izveido sistēmu, kas pamatoti ļauj atklāt nozaudētu, zagtu vai neatdotu transportlīdzekļu caurlaižu izmantošanas mēģinājumus. Atklājot šādus mēģinājumus, seko atbilstoša rīcība.

1.2.7.   Piekļuve pilnvarotas personas pavadībā

1.2.7.1.

Apkalpes locekļi, kam nav derīgas lidostas identitātes kartes, ierobežotas iekļuves drošības zonās vienmēr uzturas pilnvarotas personas pavadībā, izņemot:

a)

zonas, kurās var uzturēties pasažieri; un

b)

zonas, kas atrodas tā gaisa kuģa tiešā tuvumā, ar kuru šie apkalpes locekļi ir ielidojuši vai izlidos; un

c)

apkalpēm paredzētas zonas.

1.2.7.2.

Izņēmuma kārtā personu var atbrīvot no 1.2.5.1. punkta prasībām un iepriekšējās darbības pārbaudes prasības, ja šī persona ierobežotas iekļuves drošības zonās vienmēr uzturas pilnvarotas personas pavadībā.

1.2.7.3.

Pavadītājam ir:

a)

derīga 1.2.2.2. punkta c), d) vai e) apakšpunktā minētā identitātes karte; un

b)

atļauja pavadīt personas ierobežotas iekļuves drošības zonās; un

c)

pienākums pastāvīgi turēt pavadāmo personu vai personas tiešā redzeslokā; un

d)

pienākums pamatoti gādāt, lai pavadāmā persona vai personas nepārkāptu drošības noteikumus.

1.2.7.4.

Transportlīdzekli var atbrīvot no 1.2.6. punkta prasībām, ja šis transportlīdzeklis kontrolējamās teritorijās vienmēr atrodas pilnvarotas personas pavadībā.

1.2.8.   Citi atbrīvojumi

Citus atbrīvojumus piemēro saskaņā ar atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētajiem noteikumiem.

1.3.   TĀDU PERSONU PĀRBAUDES, KAS NAV PASAŽIERI, UN LĪDZI PAŅEMTU PRIEKŠMETU PĀRBAUDES

1.3.1.   Tādu personu pārbaudes, kas nav pasažieri, un līdzi paņemtu priekšmetu pārbaudes

1.3.1.1.

Tādu personu pārbaudes, kas nav pasažieri, un līdzi paņemtu priekšmetu pārbaudes veic tāpat kā attiecīgi pasažieru un rokas bagāžas pārbaudes.

1.3.1.2.

Šīs nodaļas 4.1.1.1.–4.1.1.6. un 4.1.1.8. punkts attiecas uz tādu personu pārbaudēm, kas nav pasažieri.

1.3.1.3.

Šīs nodaļas 4.1.2.1.–4.1.2.9. un 4.1.2.12. punkts attiecas uz personu, kas nav pasažieri, līdzi paņemtu priekšmetu pārbaudēm.

1.3.1.4.

Priekšmetus, kas minēti 4.C papildinājumā, var ņemt līdzi tikai tad, ja attiecīgajai personai tas ir atļauts, lai veiktu ar lidostas iekārtu vai gaisa kuģu ekspluatāciju saistītus būtiski svarīgus uzdevumus vai pienākumus lidojumā.

1.3.1.5.

Ja personas, kas nav pasažieri, un līdzi paņemti priekšmeti jāpārbauda pastāvīgi izlases kārtā, pārbaužu biežumu nosaka pilnvarotā iestāde, pamatojoties uz riska novērtējumu.

1.3.1.6.

Uz tādu personu pārbaudēm, kas nav pasažieri, un līdzi paņemtu priekšmetu pārbaudēm attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

1.3.2.   Atbrīvojumi un īpašas pārbaudes procedūras

1.3.2.1.

Pamatojoties uz objektīviem iemesliem, pilnvarotā iestāde var atļaut atbrīvot personas, kas nav pasažieri, no pārbaudēm vai piemērot šīm personām īpašas pārbaudes procedūras, ja tās pavada saskaņā ar 1.2.7.3. punktu pilnvarots pavadītājs.

1.3.2.2.

Pārbaudītas personas, kas nav pasažieri un īslaicīgi atstāj kritiskās daļas, atgriežoties var atbrīvot no pārbaudēm, ja šīs personas ir pastāvīgi atradušās pilnvarotu personu uzraudzībā, kura ir pietiekama, lai gūtu pamatotu pārliecību, ka šīs personas kritiskajās daļās neievietos aizliegtus priekšmetus.

1.3.2.3.

Uz atbrīvojumiem un īpašām pārbaudes procedūrām attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

1.4.   TRANSPORTLĪDZEKĻU PĀRBAUDES

1.4.1.   Transportlīdzekļi, kas iekļūst kritiskajās daļās

1.4.1.1.

Pirms iekļūšanas kritiskajās daļās visus transportlīdzekļus pārbauda. No pārbaudes beigām līdz iekļūšanai kritiskajās daļās tos aizsargā pret nelikumīgu iejaukšanos.

1.4.1.2.

Pārbaudes laikā autovadītājs un visas pārējās personas no transportlīdzekļa izkāpj. Transportlīdzeklī esošās personīgās mantas ņem līdzi, lai tās pārbaudītu.

1.4.1.3.

Lai nodrošinātu transportlīdzekļu pārbaudāmo daļu nejaušu izvēli, izstrādā attiecīgas metodes.

1.4.1.4.

Uz transportlīdzekļiem, kas iekļūst kritiskajās daļās, attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

1.4.2.   Transportlīdzekļi, kas iekļūst ierobežotas iekļuves drošības zonās, izņemot kritiskās daļas

1.4.2.1.

Pārbaudes laikā autovadītājs un visas pārējās personas no transportlīdzekļa izkāpj. Transportlīdzeklī esošās personīgās mantas ņem līdzi, lai tās pārbaudītu.

1.4.2.2.

Lai nodrošinātu pārbaudāmo transportlīdzekļu un transportlīdzekļu pārbaudāmo daļu nejaušu izvēli, izstrādā attiecīgas metodes.

1.4.2.3.

Uz transportlīdzekļiem, kas iekļūst ierobežotas iekļuves drošības zonās, izņemot kritiskās daļas, attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

1.4.3.   Pārbaudes metodes

1.4.3.1.

Pārmeklēšana ar rokām ir izvēlēto transportlīdzekļa daļu rūpīga manuāla pārbaude, ieskaitot to saturu, lai pamatoti pārliecinātos, ka tajās neatrodas aizliegti priekšmeti.

1.4.3.2.

Šādas metodes var izmantot vienīgi kā papildu pārbaudes līdzekļus:

a)

suņus, kas apmācīti pazīt sprāgstvielas; un

b)

sprāgstvielu palieku detektorus (ETD).

1.4.3.3.

Uz pārbaudes metodēm attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

1.4.4.   Atbrīvojumi un īpašas pārbaudes procedūras

1.4.4.1.

Pamatojoties uz objektīviem iemesliem, pilnvarotā iestāde var atļaut atbrīvot transportlīdzekļus no pārbaudes vai piemērot tiem īpašas pārbaudes procedūras, ja tos pavada saskaņā ar 1.2.7.3. punktu pilnvarots pavadītājs.

1.4.4.2.

Uz atbrīvojumiem un īpašām pārbaudes procedūrām attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

1.5.   NOVĒROŠANA, PATRUĻAS UN CITI FIZISKAS KONTROLES PASĀKUMI

1.5.1.

Novērošanu un patruļas veic, lai uzraudzītu:

a)

robežas starp atklāto teritoriju, kontrolējamo teritoriju, ierobežotas iekļuves drošības zonām, kritiskajām daļām un attiecīgos gadījumos norobežotām zonām; un

b)

termināļu zonas un zonas, kas atrodas termināļu tuvumā un ir pieejamas sabiedrībai, ieskaitot autostāvvietas un ceļus; un

c)

identitātes kartes un to derīgumu ierobežotas iekļuves drošības zonās, izņemot zonas, kur atrodas pasažieri; un

d)

transportlīdzekļu caurlaides un to derīgumu kontrolējamā teritorijā; un

e)

reģistrēto bagāžu, kravu un pastu, lidojumā patērējamos krājumus un gaisa pārvadātāja pastu un materiālus, kas kritiskajā daļā gaida iekraušanu gaisa kuģī.

1.5.2.

Novērošanas un patruļu biežumu un to veikšanas līdzekļus nosaka pilnvarotā iestāde, pamatojoties uz riska novērtējumu, kurā ņem vērā:

a)

lidostas lielumu, tostarp darbību skaitu un veidu; un

b)

lidostas plānojumu, jo īpaši lidostā noteikto zonu savstarpējās attiecības; un

c)

novērošanas un patruļu veikšanā izmantojamo līdzekļu iespējas un ierobežojumus.

Atbilstības uzraudzībai riska novērtējuma daļas, kas attiecas uz novērošanas un patruļu biežumu un to veikšanas līdzekļiem, pēc pieprasījuma uzrāda rakstveidā.

1.5.3.

Novērošanu un patruļas neveic pēc paredzamas shēmas. Identitātes karšu derīgumu pārbauda izlases kārtā.

1.5.4.

Veic pasākumus, lai personas atturētu no pārkāpumiem drošības kontrolpunktos un lai pārkāpumu gadījumos pārkāpumus un to sekas varētu nekavējoties novērst un labot.

2.   NOROBEŽOTAS LIDOSTU ZONAS

Šajā regulā noteikumu nav.

3.   GAISA KUĢU DROŠĪBA

3.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

3.0.1.

Ja nav noteikts citādi, šajā nodaļā izklāstīto pasākumu īstenošanu attiecībā uz tā gaisa kuģiem nodrošina gaisa pārvadātājs.

3.0.2.

Trešās valstis, kurās piemērotos drošības standartus attiecībā uz gaisa kuģu drošību atzīst par līdzvērtīgiem kopīgajiem pamatstandartiem, ir uzskaitītas 3.B papildinājumā.

3.0.3.

Gaisa kuģa drošības pārbaude nav jāveic. Gaisa kuģa drošības pārmeklēšanu veic saskaņā ar 3.1. punktu.

3.0.4.

Lidostas ekspluatants gaisa pārvadātājam pēc tā pieprasījuma paziņo, vai tā gaisa kuģis atrodas vai neatrodas kritiskajā daļā. Neskaidrību gadījumā pieņem, ka gaisa kuģis atrodas lidostas daļā, kas nav kritiskā daļa.

3.0.5.

Ja kādu zonu vairs neuzskata par kritisko daļu, jo ir mainījies tās drošības statuss, lidosta par to informē pārvadātājus, uz kuriem tas attiecas.

3.1.   GAISA KUĢU DROŠĪBAS PĀRMEKLĒŠANA

3.1.1.   Kad jāveic gaisa kuģa drošības pārmeklēšana

3.1.1.1.

Gaisa kuģa drošības pārmeklēšanu veic vienmēr, ja ir pamatotas aizdomas, ka tajā varētu būt iekļuvušas nepiederošas personas.

3.1.1.2.

Veicot gaisa kuģa drošības pārmeklēšanu, pārbauda noteiktas, atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētas gaisa kuģa zonas.

3.1.1.3.

Ja gaisa kuģis ierodas kritiskajā daļā no 3.B papildinājumā neminētas trešās valsts, tā drošības pārmeklēšanu veic jebkurā laikā pēc pasažieru izkāpšanas un/vai kravas izkraušanas.

3.1.1.4.

Gaisa kuģi, kas ierodas no kādas dalībvalsts, kurā tas uzturējies tranzītā pēc ierašanās no 3.B papildinājumā neminētas trešās valsts, uzskata par gaisa kuģi, kas ieradies no trešās valsts.

3.1.1.5.

Uz gadījumiem, kad jāveic gaisa kuģa drošības pārmeklēšana, attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

3.1.2.   Kā jāveic gaisa kuģa drošības pārmeklēšana

Gaisa kuģa drošības pārmeklēšanu veic saskaņā ar atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētajiem noteikumiem.

3.1.3.   Informācija par gaisa kuģa drošības pārmeklēšanu

Par izlidojoša reisa gaisa kuģa drošības pārmeklēšanu reģistrē šādu informāciju, ko glabā vietā ārpus gaisa kuģa 24 stundas vai visu lidojuma laiku atkarībā no tā, kas ir ilgāk:

reisa numuru un

galamērķi, un

iepriekšējā reisa izlidošanas lidostu, un

norādi par to, vai ir/nav notikusi gaisa kuģa drošības pārmeklēšana.

Ja ir veikta gaisa kuģa drošības pārmeklēšana, norāda arī šādu informāciju:

gaisa kuģa drošības pārmeklēšanas dienu un laiku un

par gaisa kuģa drošības pārmeklēšanu atbildīgās personas vārdu/uzvārdu un parakstu.

3.2.   GAISA KUĢU AIZSARDZĪBA

3.2.1.   Gaisa kuģu aizsardzība – vispārīgi noteikumi

3.2.1.1.

Neatkarīgi no tā, kurā lidostas daļā gaisa kuģis ir novietots, to aizsargā pret nesankcionētu piekļuvi:

a)

nekavējoties aizrādot personām, kas cenšas nesankcionēti iekļūt gaisa kuģī; vai

b)

aizverot ārējās durvis. Ja gaisa kuģis atrodas kritiskajā daļā, ārējās durvis, kam nevar piekļūt no zemes, uzskata par aizvērtām, ja piekļuves palīglīdzekļi ir novākti un novietoti pietiekamā attālumā no gaisa kuģa, lai pamatoti liegtu piekļuvi; vai

c)

izmantojot elektroniskus līdzekļus, kas ļauj nekavējoties atklāt nesankcionētu piekļuvi.

3.2.1.2.

Šīs nodaļas 3.2.1.1. punktu nepiemēro gaisa kuģiem, kas novietoti angārā, kurš ir slēgts vai citādi aizsargāts pret nesankcionētu piekļuvi.

3.2.2.   Papildu aizsardzība gaisa kuģiem ar aizvērtām ārējām durvīm, kuri atrodas lidostas daļā, kas nav kritiskā daļa

3.2.2.1.

Ja ārējās durvis ir aizvērtas un gaisa kuģis atrodas lidostas daļā, kas nav kritiskā daļa, katras ārējās durvis aizsargā:

a)

novācot piekļuves palīglīdzekļus; vai

b)

aizzīmogojot; vai

c)

aizslēdzot; vai

d)

uzraugot.

Šā punkta a) apakšpunktu nepiemēro durvīm, kam var piekļūt no zemes.

3.2.2.2.

Ja no durvīm, kam nevar piekļūt no zemes, novāc piekļuves palīglīdzekļus, tos novieto pietiekami tālu no gaisa kuģa, lai pamatoti liegtu piekļuvi.

3.2.2.3.

Ja ārējās durvis aizslēdz, tās var atslēgt vienīgi personas, kas pilda dienesta pienākumus.

3.2.2.4.

Ja ārējās durvis uzrauga, uzraudzību veic tā, lai nodrošinātu, ka nesankcionēta piekļuve gaisa kuģim tiek nekavējoties atklāta.

3.2.2.5.

Uz tādu gaisa kuģu aizsardzību, kuru ārējās durvis ir aizvērtas un kuri atrodas lidostas daļā, kas nav kritiskā daļa, attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

3.A PAPILDINĀJUMS

GAISA KUĢU DROŠĪBAS PĀRMEKLĒŠANA

Sīki izstrādāti gaisa kuģu drošības pārmeklēšanas noteikumi ir paredzēti atsevišķā Komisijas lēmumā.

3.B PAPILDINĀJUMS

GAISA KUĢU DROŠĪBA

TREŠĀS VALSTIS, KURĀS PIEMĒROTOS DROŠĪBAS STANDARTUS ATZĪST PAR LĪDZVĒRTĪGIEM KOPĪGAJIEM PAMATSTANDARTIEM

Trešās valstis, kurās piemērotos drošības standartus attiecībā uz gaisa kuģu drošību atzīst par līdzvērtīgiem kopīgajiem pamatstandartiem, ir šādas:

4.   PASAŽIERI UN ROKAS BAGĀŽA

4.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

4.0.1.

Ja nav noteikts citādi, šajā nodaļā izklāstīto pasākumu īstenošanu nodrošina iestāde, lidostas ekspluatants, gaisa pārvadātājs vai tiesību subjekts, kam uzticēta atbildība saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 10. pantā minēto valsts civilās aviācijas drošības programmu.

4.0.2.

Trešās valstis, kurās piemērotos drošības standartus attiecībā uz pasažieriem un rokas bagāžu atzīst par līdzvērtīgiem kopīgajiem pamatstandartiem, ir uzskaitītas 4.B papildinājumā.

4.0.3.

Pasažierus un viņu rokas bagāžu, kas ierodas no kādas dalībvalsts, kurā tie uzturējušies tranzītā pēc ierašanās no 4.B papildinājumā neminētas trešās valsts, uzskata par pasažieriem un rokas bagāžu, kas ieradušies no trešās valsts, ja nav apstiprinājuma, ka šie pasažieri un viņu rokas bagāža šajā dalībvalstī ir pārbaudīta.

4.0.4.

Šajā nodaļā “šķidrumi, aerosoli un geli” ir pastas, losjoni, šķidrumu/cietvielu maisījumi un spiedientvertņu saturs, piemēram, zobu pasta, matu želeja, dzērieni, zupas, sīrupi, smaržas, skūšanās putas un citas līdzīgas konsistences vielas.

4.1.   PASAŽIERU UN ROKAS BAGĀŽAS PĀRBAUDES

4.1.1.   Pasažieru pārbaudes

4.1.1.1.

Pirms pārbaudēm pasažieri novelk mēteļus un virsjakas, ko pārbauda kā rokas bagāžu.

4.1.1.2.

Pasažieru pārbaudēm izmanto:

a)

pārmeklēšanu ar rokām; vai

b)

arkveida metāla detektorus (WTMD).

Ja pārbaudītājs nevar noteikt, vai pasažierim ir līdzi paņemti aizliegti priekšmeti vai šādu priekšmetu nav, pasažierim liedz iekļuvi ierobežotas iekļuves drošības zonās vai pārliecības iegūšanas nolūkā viņu pārbauda atkārtoti.

4.1.1.3.

Pārmeklēšanu ar rokām veic tā, lai pamatoti pārliecinātos, ka pasažierim nav līdzi paņemtu aizliegtu priekšmetu.

4.1.1.4.

Ja ieslēdzas WTMD trauksmes signāls, noskaidro trauksmes cēloni.

4.1.1.5.

Rokas metāla detektorus (HHMD) var izmantot tikai kā papildu pārbaudes līdzekli. Tie neaizstāj prasības attiecībā uz pārmeklēšanu ar rokām.

4.1.1.6.

Ja gaisa kuģa salonā ir atļauts ņemt līdzi dzīvniekus, tos pārbauda kā pasažierus vai kā rokas bagāžu.

4.1.1.7.

Pamatojoties uz objektīviem iemesliem, pilnvarotā iestāde var noteikt pasažieru kategorijas, kurām piemēro īpašas pārbaudes procedūras vai kuras atbrīvo no pārbaudēm. Par noteiktajām kategorijām informē Komisiju.

4.1.1.8.

Uz pasažieru pārbaudēm attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

4.1.2.   Rokas bagāžas pārbaudes

4.1.2.1.

Pārnēsājamos datorus un citas lielas elektroierīces pirms pārbaudes izņem no rokas bagāžas un pārbauda atsevišķi.

4.1.2.2.

Šķidrumus, aerosolus un gelus pirms pārbaudes izņem no rokas bagāžas un pārbauda atsevišķi, izņemot gadījumus, kad ar rokas bagāžas pārbaudes ierīcēm ir iespējams pārbaudīt vairākas slēgtas šķidrumu, aerosolu un gelu tvertnes rokas bagāžā.

Ja šķidrumus, aerosolus un gelus izņem no rokas bagāžas, pasažieris uzrāda:

a)

visus šķidrumus, aerosolus un gelus atsevišķās tvertnēs, katras tvertnes ietilpībai nepārsniedzot 100 mililitrus vai to ekvivalentu, kas ievietotas vienā caurspīdīgā atkārtoti noslēdzamā plastmasas maisiņā, kura ietilpība nepārsniedz vienu litru, turklāt saturam ērti jāietilpst maisiņā, kam jābūt pilnīgi noslēgtam; un

b)

atsevišķi pārējos šķidrumus, aerosolus un gelus.

4.1.2.3.

Rokas bagāžas pārbaudēm izmanto:

a)

pārmeklēšanu ar rokām; vai

b)

rentgena iekārtas; vai

c)

sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (EDS) iekārtas.

Ja pārbaudītājs nevar noteikt, vai rokas bagāžā ir aizliegti priekšmeti vai šādu priekšmetu nav, rokas bagāžu aizliedz ienest gaisa kuģī vai pārliecības iegūšanas nolūkā pārbauda atkārtoti.

4.1.2.4.

Rokas bagāžas pārmeklēšana ar rokām ir bagāžas, tostarp tās satura, manuāla pārbaude, lai pamatoti pārliecinātos, ka tajā nav aizliegtu priekšmetu.

4.1.2.5.

Ja izmanto rentgena vai EDS iekārtas, pārbaudītājs aplūko katru attēlu.

4.1.2.6.

Ja izmanto rentgena vai EDS iekārtas, pārbaudītājs noskaidro katras trauksmes cēloni, lai pamatoti pārliecinātos, ka pasažieris ierobežotas iekļuves drošības zonā vai gaisa kuģī neienes aizliegtus priekšmetus.

4.1.2.7.

Ja izmanto rentgena vai EDS iekārtas, no rokas bagāžas izņem visus priekšmetus, kuru blīvums neļauj pārbaudītājam pienācīgi analizēt rokas bagāžas saturu. Bagāžu pārbauda atkārtoti un attiecīgo priekšmetu pārbauda atsevišķi kā rokas bagāžu.

4.1.2.8.

Ja izrādās, ka bagāžā atrodas liela elektroierīce, bagāžu bez šīs ierīces pārbauda atkārtoti un šo elektroierīci pārbauda atsevišķi.

4.1.2.9.

Suņus, kas apmācīti pazīt sprāgstvielas, un sprāgstvielu palieku detektorus (ETD) var izmantot vienīgi kā papildu pārbaudes līdzekļus.

4.1.2.10.

Pamatojoties uz objektīviem iemesliem, pilnvarotā iestāde var noteikt rokas bagāžas kategorijas, kurām piemēro īpašas pārbaudes procedūras vai kuras atbrīvo no pārbaudēm. Par noteiktajām kategorijām informē Komisiju.

4.1.2.11.

Pilnvarotā iestāde var piešķirt atbrīvojumu no pārbaudēm vai noteikt īpašas drošības procedūras diplomātu bagāžai ar noteikumu, ka ir ievērotas Vīnes konvencijas par diplomātiskajām attiecībām prasības.

4.1.2.12.

Uz rokas bagāžas pārbaudēm attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

4.1.3.   Šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudes

4.1.3.1.

Šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudēm izmanto:

a)

rentgena iekārtas;

b)

sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (EDS) iekārtas;

c)

sprāgstvielu palieku detektorus (ETD);

d)

ķīmisku reakciju teststrēmeles; vai

e)

pudelēs iepakotu šķidrumu skenerus.

4.1.3.2.

Kā papildu pārbaudes līdzekļus var izmantot nogaršošanu vai pārbaudes uz ādas.

4.1.3.3.

Uz šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudēm attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

4.1.3.4.

Pasažieru līdzi paņemtos šķidrumus, aerosolus un gelus var atbrīvot no pārbaudēm, ja tie ir:

a)

atsevišķās tvertnēs, katras tvertnes ietilpībai nepārsniedzot 100 mililitrus vai to ekvivalentu, kas ievietotas vienā caurspīdīgā atkārtoti noslēdzamā plastmasas maisiņā, kura ietilpība nepārsniedz vienu litru, turklāt saturam ērti jāietilpst maisiņā, kam jābūt pilnīgi noslēgtam; vai

b)

paredzēti lietošanai ceļojuma laikā medicīniskiem nolūkiem vai īpašām diētas vajadzībām, tostarp zīdaiņu barība. Pasažieris pēc pieprasījuma uzrāda no pārbaudēm atbrīvotā šķidruma autentiskuma apliecinājumu; vai

c)

iegādāti kontrolējamā teritorijā aiz iekāpšanas karšu pārbaudes punkta tirdzniecības vietās, uz kurām attiecas lidostas drošības programmā paredzētas apstiprinātas drošības procedūras, ar nosacījumu, ka šķidrums ir iepakots aizzīmogotā maisiņā, uz kura ir pietiekami pierādījumi, ka pirkums veikts attiecīgajā lidostā tajā dienā; vai

d)

iegādāti ierobežotas iekļuves drošības zonā tirdzniecības vietās, uz kurām attiecas lidostas drošības programmā paredzētas apstiprinātas drošības procedūras; vai

e)

iegādāti citā Kopienas lidostā ar nosacījumu, ka šķidrums ir iepakots aizzīmogotā maisiņā, uz kura ir pietiekami pierādījumi, ka pirkums veikts attiecīgās lidostas kontrolējamā teritorijā tajā dienā; vai

f)

iegādāti kāda Kopienas gaisa pārvadātāja gaisa kuģī ar nosacījumu, ka šķidrums ir iepakots aizzīmogotā maisiņā, uz kura ir pietiekami pierādījumi, ka pirkums veikts attiecīgajā gaisa kuģī tajā dienā.

4.2.   PASAŽIERU UN ROKAS BAGĀŽAS AIZSARDZĪBA

Uz pasažieru un rokas bagāžas aizsardzību attiecas atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie noteikumi.

4.3.   ĪPAŠI UZMANĀMI PASAŽIERI

4.3.1.

Kompetentā iestāde iepriekš paziņo gaisa pārvadātājam, ka ar tā gaisa kuģi paredzēts pārvadāt īpaši uzmanāmu pasažieri.

4.3.2.

Paziņojumā norāda šādu informāciju:

a)

personas identitāti un dzimumu; un

b)

pārvadāšanas iemeslu; un

c)

pavadītāju vārdu/uzvārdu un amatu, ja ir nodrošināta pavadība; un

d)

kompetentās iestādes veikto riska novērtējumu, tostarp iemeslus, kāpēc ir vai nav nodrošināta pavadība; un

e)

vajadzības gadījumā iepriekšēju vienošanos par sēdvietām; un

f)

pieejamo ceļošanas dokumentu aprakstu.

Gaisa pārvadātājs šo informāciju paziņo gaisa kuģa kapteinim pirms pasažieru iekāpšanas gaisa kuģī.

4.3.3.

Kompetentā iestāde nodrošina, lai tiesas uzraudzībā esošām personām vienmēr būtu pavadītāji.

4.4.   AIZLIEGTI PRIEKŠMETI

4.4.1.

Pasažieriem nav atļauts ienest ierobežotas iekļuves drošības zonās un gaisa kuģī 4.C papildinājumā minētos priekšmetus.

4.4.2.

Attiecībā uz 4.4.1. punktu var piešķirt izņēmumu ar nosacījumu, ka:

a)

pilnvarotā iestāde ir atļāvusi ienest attiecīgo priekšmetu; un

b)

gaisa pārvadātājs ir informēts par attiecīgo pasažieri un līdzi paņemto priekšmetu pirms pasažieru iekāpšanas gaisa kuģī; un

c)

ir ievēroti spēkā esošie drošības noteikumi.

Gaisa kuģī šos priekšmetus novieto drošos apstākļos.

4.4.3.

Gaisa pārvadātājs gādā, lai pasažieri saņemtu informāciju par 4.C papildinājumā minētajiem aizliegtajiem priekšmetiem pirms reģistrācijas beigām.

4.A PAPILDINĀJUMS

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PĀMEKLĒŠANU AR ROKĀM

Sīki izstrādāti pārmeklēšanas ar rokām noteikumi ir paredzēti atsevišķā Komisijas lēmumā.

4.B PAPILDINĀJUMS

PASAŽIERI UN ROKAS BAGĀŽA

TREŠĀS VALSTIS, KURĀS PIEMĒROTOS DROŠĪBAS STANDARTUS ATZĪST PAR LĪDZVĒRTĪGIEM KOPĪGAJIEM PAMATSTANDARTIEM

Trešās valstis, kurās piemērotos drošības standartus attiecībā uz pasažieriem un rokas bagāžu atzīst par līdzvērtīgiem kopīgajiem pamatstandartiem, ir šādas:

4.C PAPILDINĀJUMS

PASAŽIERI UN ROKAS BAGĀŽA

AIZLIEGTU PRIEKŠMETU SARAKSTS

Neskarot spēkā esošos drošības noteikumus, pasažieriem nav atļauts ienest ierobežotas iekļuves drošības zonās un gaisa kuģos šādus priekšmetus:

a)   šautenes, šaujamieročus un citas ierīces, kas raida šāviņus,– ierīces, ar kurām var vai šķiet, ka varētu radīt nopietnus ievainojumus, raidot šāviņus, tostarp:

visu veidu šaujamieročus, piemēram, pistoles, revolverus, bises, šautenes,

rotaļu šautenes, šaujamieroču modeļus un imitācijas, ko kļūdaini iespējams noturēt par īstiem ieročiem,

šaujamieroču sastāvdaļas, izņemot teleskopiskos tēmēkļus,

saspiesta gaisa un ogļskābās gāzes šautenes, piemēram, pistoles, skrošu šautenes, bises un bumbiņu šautenes,

signālraķešu pistoles un starta pistoles,

šaujamlokus, stiegras un bultas,

harpūnu un žebērkļu šautenes,

lingas un katapultas;

b)   apdullināšanas ierīces– ierīces, kas īpaši paredzētas apdullināšanai vai imobilizācijai, tostarp:

elektrošoka ierīces, piemēram, elektrošoka šautenes, tāzerus un elektrošoka stekus,

dzīvnieku apdullināšanas un dzīvnieku nogalināšanas ierīces,

ķīmiskas vielas, gāzes un aerosolus, kas atņem vai mazina rīcības spējas, piemēram, asaru gāzi, piparu gāzes aerosolus, skābes aerosolus un dzīvnieku atbaidīšanas aerosolus;

c)   priekšmetus ar smailu galu vai asām malām– priekšmetus ar smailu galu vai asām malām, ar kuriem var radīt nopietnus ievainojumus, tostarp:

ciršanai paredzētus priekšmetus, piemēram, cirvjus un miesnieka nažus,

ledus cirvjus un ledus cirtņus,

žiletes,

grieznes,

nažus, kuru asmeņi ir garāki par 6 cm,

šķēres, kuru asmeņi ir garāki par 6 cm, mērot no locīklas ass,

cīņas sporta aprīkojumu, kurā ietilpst smaili priekšmeti vai priekšmeti ar asām malām,

šķēpus un zobenus;

d)   darbarīkus– darbarīkus, ar kuriem var radīt nopietnus ievainojumus vai apdraudēt gaisa kuģa drošību, tostarp:

laužņus,

urbjus un urbju uzgaļus, ieskaitot pārnēsājamus bezvadu mehāniskos urbjus,

darbarīkus, kuru asmeņi vai spali ir garāki par 6 cm un kurus iespējams lietot kā ieročus, piemēram, skrūvgriežus un kaltus,

zāģus, ieskaitot pārnēsājamus bezvadu motorzāģus,

lodlampas,

skrūvpistoles un naglu pistoles;

e)   trulus rīkus– priekšmetus, ar kuriem var radīt nopietnus ievainojumus, ja ar tiem iesit, tostarp:

beisbola un softbola nūjas,

nūjas un stekus, piemēram, koka stekus, ar ādu apvilktas metāla nūjas un gumijas stekus,

cīņas sporta aprīkojumu;

f)   sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas un ierīces– sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas un ierīces, ar kurām var vai šķiet, ka varētu radīt nopietnus ievainojumus vai apdraudēt gaisa kuģa drošību, tostarp:

munīciju,

aizdedzkapseles,

detonatorus un degļus,

sprādzienbīstamu ierīču modeļus vai imitācijas,

mīnas, granātas un citu sprādzienbīstamu munīciju,

uguņošanas ierīces un citus pirotehnikas izstrādājumus,

dūmu kārbas un dūmu patronas,

dinamītu, šaujampulveri un plastmasas sprāgstvielas.

5.   REĢISTRĒTĀ BAGĀŽA

5.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

5.0.1.

Ja nav noteikts citādi, šajā nodaļā izklāstīto pasākumu īstenošanu nodrošina iestāde, lidostas ekspluatants, gaisa pārvadātājs vai tiesību subjekts, kam uzticēta atbildība saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 10. pantā minēto valsts civilās aviācijas drošības programmu.

5.0.2.

Trešās valstis, kurās piemērotos drošības standartus attiecībā uz reģistrēto bagāžu atzīst par līdzvērtīgiem kopīgajiem pamatstandartiem, ir uzskaitītas 5.A papildinājumā.

5.0.3.

Reģistrēto bagāžu, kas ir atvesta no kādas dalībvalsts, kurā gaisa kuģis uzturējies tranzītā pēc ierašanās no 5.A papildinājumā neminētas trešās valsts, uzskata par reģistrētu bagāžu, kas atvesta no trešās valsts, ja nav apstiprinājuma, ka šī reģistrētā bagāža šajā dalībvalstī ir pārbaudīta.

5.0.4.

Šajā nodaļā “nodrošināta bagāža” ir pārbaudīta izlidojošā reģistrētā bagāža, kas ir fiziski aizsargāta tā, lai tajā nevarētu ievietot nekādus priekšmetus.

5.1.   REĢISTRĒTĀS BAGĀŽAS PĀRBAUDES

5.1.1.

Reģistrētās bagāžas pārbaudēm atsevišķi vai kopā izmanto šādas metodes:

a)

pārmeklēšanu ar rokām; vai

b)

rentgena iekārtas; vai

c)

sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (EDS) iekārtas; vai

d)

sprāgstvielu palieku detektorus (ETD).

Ja pārbaudītājs nevar noteikt, vai reģistrētajā bagāžā ir aizliegti priekšmeti vai šādu priekšmetu nav, reģistrēto bagāžu nepieņem vai pārliecības iegūšanas nolūkā pārbauda atkārtoti.

5.1.2.

Pārmeklēšana ar rokām ir bagāžas, tostarp visa tās satura, manuāla pārbaude, lai pamatoti pārliecinātos, ka tajā nav aizliegtu priekšmetu.

5.1.3.

Ja izmanto rentgena vai EDS iekārtas, tādus priekšmetus, kuru blīvums neļauj pārbaudītājam pienācīgi analizēt bagāžas saturu, pārbauda ar citiem pārbaudes līdzekļiem.

5.1.4.

Pārbaude ar sprāgstvielu palieku detektoru (ETD) ir no bagāžas iekšpuses un ārpuses, kā arī no tās satura ņemtu paraugu analīze. Bagāžas satura pārbaudei var izmantot arī pārmeklēšanu ar rokām.

5.1.5.

Pamatojoties uz objektīviem iemesliem, pilnvarotā iestāde var noteikt reģistrētās bagāžas kategorijas, kurām piemēro īpašas pārbaudes procedūras vai kuras atbrīvo no pārbaudēm. Par noteiktajām kategorijām informē Komisiju.

5.1.6.

Uz reģistrētās bagāžas pārbaudēm attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

5.2.   REĢISTRĒTĀS BAGĀŽAS AIZSARDZĪBA

5.2.1.

Pasažieriem liedz piekļuvi pārbaudītai reģistrētai bagāžai, izņemot gadījumus, kad tā ir viņu bagāža un pasažierus uzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi:

a)

reģistrētajā bagāžā neievieto 5.B papildinājumā minētus aizliegtus priekšmetus;

b)

no reģistrētās bagāžas neizņem 4.C papildinājumā minētus aizliegtus priekšmetus un tos neienes ierobežotas iekļuves drošības zonās un gaisa kuģī.

5.2.2.

Reģistrēto bagāžu, kas nav bijusi aizsargāta pret neatļautu iejaukšanos, pārbauda atkārtoti.

5.2.3.

Uz reģistrētās bagāžas aizsardzību attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

5.3.   BAGĀŽAS IDENTIFIKĀCIJA

5.3.1.   Reģistrētās bagāžas identifikācija

5.3.1.1.

Gaisa pārvadātājs gādā, lai iekāpšanas laikā pasažieris uzrādītu derīgu iekāpšanas karti vai līdzvērtīgu dokumentu, kas atbilst pasažiera reģistrētajai bagāžai.

5.3.1.2.

Gaisa pārvadātājs gādā par attiecīgu procedūru, kas ļauj identificēt tādu pasažieru reģistrēto bagāžu, kuri nav iekāpuši gaisa kuģī vai ir to atstājuši pirms izlidošanas.

5.3.1.3.

Ja pasažieris neatrodas gaisa kuģī, viņa iekāpšanas kartei vai līdzvērtīgam dokumentam atbilstošo reģistrēto bagāžu uzskata par bagāžu, kuras īpašnieks neatrodas gaisa kuģī.

5.3.1.4.

Gaisa pārvadātājs gādā, lai katra tādas reģistrētās bagāžas vienība, kuras īpašnieks neatrodas gaisa kuģī, būtu skaidri identificējama kā bagāža, ko atļauts pārvadāt ar gaisa transportu.

5.3.2.   No pasažieriem neatkarīgi iemesli

5.3.2.1.

Iemeslu, kāpēc bagāža kļuvusi par bagāžu, kuras īpašnieks neatrodas gaisa kuģī, reģistrē pirms tās iekraušanas gaisa kuģī, izņemot gadījumus, kad ir veikta 5.3.3. punktā minētā drošības kontrole.

5.3.2.2.

Sīki izstrādāti papildu noteikumi par neatkarīgiem bagāžas nošķiršanas iemesliem ir paredzēti atsevišķā Komisijas lēmumā.

5.3.3.   Atbilstoši drošības kontroles pasākumi reģistrētai bagāžai, kuras īpašnieks neatrodas gaisa kuģī

5.3.3.1.

Reģistrēto bagāžu, kuras īpašnieks neatrodas gaisa kuģī un uz kuru neattiecas 5.3.2. punkts, pārbauda, izmantojot kādu no 5.1.1. punktā paredzētajām metodēm, un attiecīgos gadījumos piemēro atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētās papildu prasības.

5.3.3.2.

Reģistrēto bagāžu, kas kļūst par bagāžu, kuras īpašnieks neatrodas gaisa kuģī, 5.3.2. punktā neminētu iemeslu dēļ, atkārtoti pārbauda pēc izkraušanas no gaisa kuģa un vēlreiz pirms iekraušanas gaisa kuģī.

5.3.3.3.

Sīki izstrādāti papildu noteikumi par atbilstošiem drošības kontroles pasākumiem reģistrētai bagāžai, kuras īpašnieks neatrodas gaisa kuģī, ir paredzēti atsevišķā Komisijas lēmumā.

5.4.   AIZLIEGTI PRIEKŠMETI

5.4.1.

Reģistrētajā bagāžā pasažieriem nav atļauts pārvadāt 5.B papildinājumā minētos priekšmetus.

5.4.2.

Attiecībā uz 5.4.1. punktu var piešķirt izņēmumu ar nosacījumu, ka:

a)

pilnvarotās iestādes valstī ir spēkā noteikumi, ar kuriem saskaņā attiecīgo priekšmetu drīkst pārvadāt; un

b)

ir ievēroti spēkā esošie drošības noteikumi.

5.4.3.

Pasažierus informē par 5.B papildinājumā minētajiem aizliegtajiem priekšmetiem pirms reģistrācijas beigām.

5.A PAPILDINĀJUMS

REĢISTRĒTĀ BAGĀŽA

TREŠĀS VALSTIS, KURĀS PIEMĒROTOS DROŠĪBAS STANDARTUS ATZĪST PAR LĪDZVĒRTĪGIEM KOPĪGAJIEM PAMATSTANDARTIEM

Trešās valstis, kurās piemērotos drošības standartus attiecībā uz reģistrēto bagāžu atzīst par līdzvērtīgiem kopīgajiem pamatstandartiem, ir šādas:

5.B PAPILDINĀJUMS

REĢISTRĒTĀ BAGĀŽA

AIZLIEGTU PRIEKŠMETU SARAKSTS

Reģistrētajā bagāžā pasažieriem nav atļauts pārvadāt šādus priekšmetus:

sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas un ierīces– sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas un ierīces, ar kurām var radīt nopietnus ievainojumus vai apdraudēt gaisa kuģa drošību, tostarp:

munīciju,

aizdedzkapseles,

detonatorus un degļus,

mīnas, granātas un citu sprādzienbīstamu munīciju,

uguņošanas ierīces un citus pirotehnikas izstrādājumus,

dūmu kārbas un dūmu patronas,

dinamītu, šaujampulveri un plastmasas sprāgstvielas.

6.   KRAVA UN PASTS

6.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

6.0.1.

Šajā nodaļā izklāstīto pasākumu īstenošanu nodrošina šajā nodaļā norādītā iestāde, lidostas ekspluatants, gaisa pārvadātājs vai tiesību subjekts.

6.0.2.

Kravas sūtījumos par aizliegtiem uzskata šādus priekšmetus:

samontētas sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas ierīces, ko nepārvadā saskaņā ar spēkā esošajiem drošības noteikumiem.

6.0.3.

Pasta sūtījumos par aizliegtiem uzskata šādus priekšmetus:

sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas ierīces neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav samontētas, un to sastāvdaļas.

6.1.   DROŠĪBAS KONTROLE – VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

6.1.1.

Pirms iekraušanas gaisa kuģī visus kravas un pasta sūtījumus pārbauda pilnvarotais pārstāvis, izņemot gadījumus, kad:

a)

vajadzīgo sūtījuma drošības kontroli ir veicis pilnvarotais pārstāvis un sūtījums no drošības kontroles piemērošanas brīža līdz iekraušanai gaisa kuģī ir bijis aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos; vai

b)

vajadzīgo sūtījuma drošības kontroli ir veicis zināms nosūtītājs un sūtījums no drošības kontroles piemērošanas brīža līdz iekraušanai gaisa kuģī ir bijis aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos; vai

c)

vajadzīgo sūtījuma drošības kontroli ir veicis pazīstams nosūtītājs, sūtījums no drošības kontroles piemērošanas brīža līdz iekraušanai gaisa kuģī ir bijis aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos un to nepārvadā ar pasažieru gaisa kuģi; vai

d)

sūtījums ir atbrīvots no pārbaudēm un no brīža, kad tas kļuvis par identificējamu gaisa kravu vai identificējamu gaisa pastu, līdz iekraušanai gaisa kuģī ir bijis aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos.

6.1.2.

Ja ir pamatotas aizdomas, ka sūtījums, kam veikta drošības kontrole, no drošības kontroles piemērošanas brīža ir izmainīts vai nav bijis aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos, to pirms iekraušanas gaisa kuģī pārbauda pilnvarotais pārstāvis.

6.1.3.

Personas, kam ir atļauts bez pavadības piekļūt identificējamai gaisa kravai vai identificējamam gaisa pastam, kuriem veikta vajadzīgā drošības kontrole, ir veiksmīgi izturējušas vai nu iepriekšējās darbības pārbaudi, vai pārbaudi pirms stāšanās darbā saskaņā ar 11.1. punktu.

6.2.   PĀRBAUDES

6.2.1.   Pārbaudes

6.2.1.1.

Veicot kravas un pasta pārbaudes:

a)

izmanto līdzekli vai metodi, ar kuru vislabāk var atklāt aizliegtus priekšmetus, ņemot vērā sūtījuma veidu; un

b)

izmantotais līdzeklis vai metode atbilst standartam, kas ir pietiekams, lai ļautu pamatoti pārliecināties, ka sūtījumā nav paslēpti aizliegti priekšmeti.

6.2.1.2.

Ja pārbaudītājs nav pamatoti pārliecināts, ka sūtījumā nav aizliegtu priekšmetu, sūtījumu nepieņem vai pārliecības iegūšanas nolūkā pārbauda atkārtoti.

6.2.1.3.

Uz kravas un pasta pārbaudēm attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

6.2.2.   Atbrīvojumi no pārbaudēm

Noteikumi par atbrīvojumiem no pārbaudēm ir paredzēti atsevišķā Komisijas lēmumā.

6.3.   PILNVAROTIE PĀRSTĀVJI

6.3.1.   Pilnvaroto pārstāvju apstiprināšana

6.3.1.1.

Pilnvarotos pārstāvjus apstiprina pilnvarotā iestāde.

Pilnvarotos pārstāvjus apstiprina to atrašanās vietās.

Pilnvarotā pārstāvja apstiprinājumu piešķir ikvienam tiesību subjektam, kas veic 6.3.2. punktā minēto drošības kontroli. Šeit ietilpst trešo pušu loģistikas pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina integrētus noliktavu un transporta pakalpojumus, gaisa pārvadātāji un kravu apstrādes pārstāvji.

Pilnvarotais pārstāvis var slēgt apakšlīgumus:

a)

ar citiem pilnvarotajiem pārstāvjiem par jebkuru 6.3.2. punktā minēto drošības kontroles pasākumu piemērošanu;

b)

ar citiem tiesību subjektiem par jebkuru 6.3.2. punktā minēto drošības kontroles pasākumu piemērošanu, ja kontroli veic pilnvarotā pārstāvja atrašanās vietā vai lidostā saskaņā ar pilnvarotā pārstāvja vai lidostas drošības programmu;

c)

ar citiem tiesību subjektiem par jebkuru 6.3.2. punktā minēto drošības kontroles pasākumu piemērošanu, ja kontroli veic citur, nevis pilnvarotā pārstāvja atrašanās vietā vai lidostā un ja pilnvarotā iestāde attiecīgo tiesību subjektu ir atestējusi vai apstiprinājusi un iekļāvusi šo pakalpojumu sniedzēju sarakstā; un

d)

ar 6.6. punkta prasībām atbilstošiem transportuzņēmējiem par sūtījumu aizsardzību un transportēšanu.

6.3.1.2.

Katras dalībvalsts pilnvarotā iestāde savā valsts civilās aviācijas drošības programmā, kas minēta Regulas (EK) Nr. 300/2008 10. pantā, nosaka ar turpmāk izklāstītās pilnvaroto pārstāvju apstiprināšanas procedūras īstenošanu saistītos pienākumus:

a)

lai iegūtu apstiprinājumu, pieteikuma iesniedzējs piesakās tās dalībvalsts pilnvarotajā iestādē, kurā atrodas pieteikumā norādītās atrašanās vietas.

Pieteikuma iesniedzējs attiecīgajai pilnvarotajai iestādei iesniedz drošības programmu. Šajā programmā izklāsta metodes un procedūras, kas pārstāvim jāievēro, lai izpildītu Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasības. Programmā izklāsta arī to, kā pārstāvis uzrauga atbilstību šīm metodēm un procedūrām. Uzskata, ka pilnvarotā pārstāvja drošības programmas prasībām atbilst gaisa pārvadātāja drošības programma, kurā ir izklāstītas metodes un procedūras, kas gaisa pārvadātājam jāievēro, lai izpildītu Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasības.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz arī “Pilnvarotā pārstāvja paziņojumu par saistībām” saskaņā ar 6.A papildinājumu. Šo paziņojumu paraksta pieteikuma iesniedzēja juridiskais pārstāvis vai par drošību atbildīgā persona.

Parakstīto paziņojumu glabā attiecīgā pilnvarotā iestāde;

b)

pilnvarotā iestāde vai neatkarīgs vērtētājs, kas rīkojas tās vārdā, izvērtē drošības programmu un uz vietas pārbauda norādītās atrašanās vietas, lai izvērtētu, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasībām.

Pilnvarotajai iestādei vai neatkarīgajam vērtētājam, kas rīkojas tās vārdā, jāņem vērā, vai pieteikuma iesniedzējam ir AEO sertifikāts, kas minēts 14.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā Komisijas Regulā (EK) Nr. 1875/2006 (1), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93 (2);

c)

ja saskaņā ar a) un b) apakšpunktu sniegtā informācija pilnvaroto iestādi pārliecina, tā gādā, lai vajadzīgā informācija par pārstāvi vēlākais nākamajā darbdienā tiktu ievadīta “EK pilnvaroto pārstāvju un zināmo nosūtītāju datubāzē”. Veicot ierakstu datubāzē, pilnvarotā iestāde katrai apstiprinātajai atrašanās vietai piešķir unikālu standarta formāta burtu un ciparu identifikatoru.

Ja saskaņā ar a) un b) apakšpunktu sniegtā informācija pilnvaroto iestādi nepārliecina, tā nekavējoties to paziņo tiesību subjektam, kas vēlas iegūt pilnvarotā pārstāvja apstiprinājumu, norādot iemeslus.

Ja gaisa pārvadātāja drošības programmā ir izklāstītas metodes un procedūras, kas gaisa pārvadātājam jāievēro, lai izpildītu Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasības, var uzskatīt, ka gaisa pārvadātājs ir izpildījis a) un b) apakšpunkta prasības attiecībā uz visām programmā norādītajām atrašanās vietām. Gaisa pārvadātāja drošības programmā norādītās atrašanās vietas pārbauda uz vietas vēlākais divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Ja pilnvarotais pārstāvis ir apstiprināts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2320/2002 vai Komisijas Regulu (EK) Nr. 820/2008 un Komisijas Lēmumu C(2008) 4333, to var uzskatīt par pilnvaroto pārstāvi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktiem visās atrašanās vietās, kurās ir veiktas pārbaudes uz vietas;

d)

pilnvaroto pārstāvi neuzskata par apstiprinātu, iekams informācija par to nav ievadīta “EK pilnvaroto pārstāvju un zināmo nosūtītāju datubāzē”.

6.3.1.3.

Pilnvarotais pārstāvis katrā atrašanās vietā izraugās vismaz vienu personu, kas atbild par iesniegtās drošības programmas īstenošanu. Šī persona ir veiksmīgi izturējusi iepriekšējās darbības pārbaudi saskaņā ar 11.1. punktu.

6.3.1.4.

Periodiski, ne retāk kā reizi piecos gados, pilnvaroto pārstāvi apstiprina atkārtoti. Tas ietver pārbaudi uz vietas, lai novērtētu, vai pilnvarotais pārstāvis joprojām atbilst Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasībām.

Par pārbaudi uz vietas var uzskatīt pārbaudi, ko pilnvarotā pārstāvja telpās veic pilnvarotā iestāde saskaņā ar valsts kvalitātes kontroles programmu, ja šī pārbaude aptver visas apstiprināšanai vajadzīgās prasības.

6.3.1.5.

Ja pilnvarotā iestāde zaudē pārliecību, ka pilnvarotais pārstāvis atbilst Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasībām, tā norādītajā atrašanās vietā vai vietās anulē pilnvarotā pārstāvja statusu.

Pēc pilnvarotā pārstāvja statusa anulēšanas pilnvarotā iestāde uzreiz un noteikti 24 stundās nodrošina, lai pārstāvja statusa maiņa būtu norādīta “EK pilnvaroto pārstāvju un zināmo nosūtītāju datubāzē”.

6.3.1.6.

Neskarot ikvienas dalībvalsts tiesības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 6. pantu piemērot stingrākus pasākumus, saskaņā ar 6.3. punktu apstiprinātu pilnvaroto pārstāvi atzīst visās dalībvalstīs.

6.3.1.7.

Izņemot 6.3.1.2. punkta d) apakšpunktu, 6.3.1. punkta prasības nepiemēro, ja pilnvarotā pārstāvja apstiprinājums jāpiešķir pilnvarotajai iestādei.

6.3.2.   Drošības kontroles, ko veic pilnvarotais pārstāvis

6.3.2.1.

Pieņemot sūtījumus, pilnvarotais pārstāvis noskaidro, vai tiesību subjekts, no kura tas saņem sūtījumus, ir pilnvarotais pārstāvis, zināmais nosūtītājs, pazīstamais nosūtītājs vai neviens no minētajiem.

6.3.2.2.

Persona, kas piegādā sūtījumus pilnvarotajam pārstāvim vai gaisa pārvadātājam, uzrāda identitātes karti, pasi, autovadītāja apliecību vai citu dokumentu ar personas fotogrāfiju, kuru ir izdevusi vai atzinusi attiecīgā valsts iestāde. Karti vai dokumentu izmanto, lai noteiktu tās personas identitāti, kas piegādā sūtījumus.

6.3.2.3.

Pieņemot sūtījumus, kuriem iepriekš nav piemēroti visi vajadzīgie drošības kontroles pasākumi, pilnvarotais pārstāvis gādā, lai tos pārbaudītu saskaņā ar 6.2. punktu.

6.3.2.4.

Pēc tam, kad ir veikta šīs regulas 6.3.2.1.–6.3.2.3. punktā un atsevišķa Komisijas lēmuma 6.3. punktā minētā drošības kontrole, pilnvarotais pārstāvis nodrošina, lai:

a)

piekļuve šiem sūtījumiem tiktu kontrolēta; un

b)

šie sūtījumi būtu aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos līdz brīdim, kad tos nodod citam pilnvarotajam pārstāvim vai gaisa pārvadātājam.

6.3.2.5.

Pēc šīs regulas 6.3.2.1.–6.3.2.4. punktā minētās drošības kontroles piemērošanas pilnvarotais pārstāvis nodrošina, lai visiem sūtījumiem, kas nodoti gaisa pārvadātājam vai citam pilnvarotajam pārstāvim, būtu atbilstoši pavaddokumenti – elektroniska vai izdrukāta gaisa kravas pavadzīme vai atsevišķa deklarācija.

6.3.2.6.

Pilnvarotā iestāde jebkurā laikā pirms sūtījuma iekraušanas gaisa kuģī var pārbaudīt pavaddokumentus, kuros jānorāda šāda informācija:

a)

tā pilnvarotā pārstāvja, kas piešķīris drošības statusu, nosaukums un atrašanās vietas adrese un/vai pilnvarotās iestādes piešķirtais unikālais burtu un ciparu identifikators;

b)

sūtījuma unikālais identifikators, piemēram (iekšējās vai galvenās) gaisa kravas pavadzīmes numurs;

c)

sūtījuma saturs;

d)

sūtījuma drošības statuss, kurā ir norāde:

SPX”, t. i., drošs pārvadāšanai ar pasažieru, kravas un pasta gaisa kuģi, vai

SCO”, t. i., drošs pārvadāšanai vienīgi ar kravas un pasta gaisa kuģi;

e)

drošības statusa piešķiršanas pamatojums, kurā ir norāde:

KC”, t. i., saņemts no zināmā nosūtītāja, vai

AC”, t. i., saņemts no pazīstamā nosūtītāja, vai

izmantotais pārbaudes līdzeklis vai metode, vai

pamatojums sūtījuma atbrīvošanai no pārbaudes;

f)

tās personas, kas piešķīrusi drošības statusu, vārds/uzvārds vai līdzvērtīga identifikācija, kā arī drošības statusa piešķiršanas diena un laiks;

g)

tā pilnvarotā pārstāvja, kas akceptējis cita pilnvarotā pārstāvja piešķirto sūtījuma drošības statusu, nosaukums un atrašanās vietas adrese vai pilnvarotās iestādes piešķirtais unikālais burtu un ciparu identifikators.

6.3.2.7.

Konsolidētu sūtījumu gadījumos 6.3.2.6. punkta c), e), f) un g) apakšpunkta prasības uzskata par izpildītām, ja sūtījumu revīzijas liecību izsekojamība ļauj pilnvarotajam pārstāvim jebkurā laikā pirms sūtījuma iekraušanas gaisa kuģī un pēc iekraušanas visā lidojuma laikā vai 24 stundās atkarībā no tā, kas ir ilgāk, noteikt attiecīgi sūtījuma satura veidu, drošības statusa piešķiršanas pamatojumu un/vai tās personas, kas piešķīrusi drošības statusu, vārdu/uzvārdu un statusa piešķiršanas dienu un laiku.

6.3.2.8.

Pieņemot sūtījumus, kam iepriekš nav piemēroti visi vajadzīgie drošības kontroles pasākumi, pilnvarotais pārstāvis var izvēlēties neveikt 6.3.2. punktā minēto drošības kontroli, bet nodot sūtījumus citam pilnvarotajam pārstāvim, kurš gādā par šīs drošības kontroles piemērošanu.

Pilnvarotā pārstāvja veiktajām drošības kontrolēm piemēro arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētos papildu noteikumus.

6.4.   ZINĀMIE NOSŪTĪTĀJI

6.4.1.   Zināmo nosūtītāju apstiprināšana

6.4.1.1.

Zināmos nosūtītājus apstiprina pilnvarotā iestāde.

Zināmos nosūtītājus apstiprina to atrašanās vietās.

6.4.1.2.

Katras dalībvalsts pilnvarotā iestāde savā valsts civilās aviācijas drošības programmā atbilstoši Regulas (EK) Nr. 300/2008 10. pantam nosaka pienākumus, kas saistīti ar turpmāk izklāstītās zināmo nosūtītāju apstiprināšanas procedūras īstenošanu:

a)

lai iegūtu apstiprinājumu, pieteikuma iesniedzējs piesakās tās dalībvalsts pilnvarotajā iestādē, kurā atrodas tā atrašanās vieta.

Pieteikuma iesniedzējam izsniedz “Norādījumus zināmajiem nosūtītājiem” saskaņā ar 6.B papildinājumu;

b)

pilnvarotā iestāde vai neatkarīgs vērtētājs, kas rīkojas tās vārdā, uz vietas pārbauda norādītās atrašanās vietas, lai izvērtētu, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasībām.

Lai izvērtētu, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst minētajām prasībām, pilnvarotā iestāde vai neatkarīgs vērtētājs, kas rīkojas tās vārdā, izmanto “Zināmo nosūtītāju pārbaudes kontroljautājumu sarakstu”, kas norādīts 6.C papildinājumā. Šajā kontroljautājumu sarakstā ir iekļauts paziņojums par saistībām, ko paraksta pieteikuma iesniedzēja juridiskais pārstāvis vai tā persona, kura atrašanās vietā atbild par drošību.

Pilnvarotajai iestādei vai neatkarīgajam vērtētājam, kas rīkojas tās vārdā, jāņem vērā, vai pieteikuma iesniedzējam ir AEO sertifikāts, kas minēts 14.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā Komisijas Regulā (EK) Nr. 1875/2006, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93.

Pēc pārbaudes kontroljautājumu saraksta aizpildīšanas tajā ietverto informāciju uzskata par klasificētu informāciju.

Parakstīto paziņojumu glabā attiecīgā pilnvarotā iestāde vai neatkarīgais vērtētājs un pēc pieprasījuma uzrāda attiecīgajai pilnvarotajai iestādei;

c)

ja saskaņā ar a) un b) apakšpunktu sniegtā informācija pilnvaroto iestādi pārliecina, tā nodrošina, lai vajadzīgā informācija par zināmo nosūtītāju vēlākais nākamajā darbdienā tiktu ievadīta “EK pilnvaroto pārstāvju un zināmo nosūtītāju datubāzē”. Veicot ierakstu datubāzē, pilnvarotā iestāde katrai apstiprinātajai atrašanās vietai piešķir unikālu standarta formāta burtu un ciparu identifikatoru.

Ja saskaņā ar a) un b) apakšpunktu sniegtā informācija pilnvaroto iestādi nepārliecina, tā nekavējoties par to paziņo tiesību subjektam, kas vēlas iegūt zināmā nosūtītāja apstiprinājumu, norādot iemeslus;

d)

lai nodrošinātu 6.4.2. punkta prasību izpildi, gadījumos, kad zināmais nosūtītājs ir apstiprināts līdz 2010. gada 29. aprīlim, to saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktiem var uzskatīt par zināmo nosūtītāju laika periodā līdz trim gadiem pēc šīs regulas stāšanās spēkā;

e)

zināmo nosūtītāju neuzskata par apstiprinātu, iekams informācija par to nav ievadīta “EK pilnvaroto pārstāvju un zināmo nosūtītāju datubāzē”.

6.4.1.3.

Zināmais nosūtītājs katrā atrašanās vietā izraugās vismaz vienu personu, kas šajā atrašanās vietā atbild par drošības kontroles uzraudzību un īstenošanu. Šī persona ir veiksmīgi izturējusi iepriekšējās darbības pārbaudi.

6.4.1.4.

Periodiski, ne retāk kā reizi piecos gados, zināmo nosūtītāju apstiprina atkārtoti. Tas ietver pārbaudi uz vietas, lai novērtētu, vai zināmais nosūtītājs joprojām atbilst Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasībām.

Par pārbaudi uz vietas var uzskatīt pārbaudi, ko zināmā nosūtītāja telpās veic pilnvarotā iestāde saskaņā ar valsts kvalitātes kontroles programmu, ja šī pārbaude aptver visas jomas, kas norādītas 6.C papildinājumā iekļautajā kontrolsarakstā.

6.4.1.5.

Ja pilnvarotā iestāde zaudē pārliecību, ka zināmais nosūtītājs atbilst Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasībām, tā norādītajā atrašanās vietā vai vietās anulē zināmā nosūtītāja statusu.

Pēc zināmā nosūtītāja statusa anulēšanas pilnvarotā iestāde uzreiz un noteikti 24 stundās nodrošina, lai nosūtītāja statusa maiņa būtu norādīta “EK pilnvaroto pārstāvju un zināmo nosūtītāju datubāzē”.

6.4.1.6.

Neskarot ikvienas dalībvalsts tiesības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 6. pantu piemērot stingrākus pasākumus, saskaņā ar 6.4. punktu apstiprinātu zināmo nosūtītāju atzīst visās dalībvalstīs.

Saskaņā ar 6.4.1.2. punkta d) apakšpunktu apstiprinātajiem zināmajiem nosūtītājiem piemēro arī papildu noteikumus, kas paredzēti atsevišķa Komisijas lēmuma 6.4. punktā.

6.4.2.   Drošības kontroles, ko veic zināmais nosūtītājs

6.4.2.1.

Zināmais nosūtītājs nodrošina, lai:

a)

tā atrašanās vietā vai telpās būtu pietiekams drošības līmenis identificējamas gaisa kravas un identificējama gaisa pasta aizsardzībai pret neatļautu iejaukšanos; un

b)

visi darbinieki ar piekļuves tiesībām identificējamai gaisa kravai vai identificējamam gaisa pastam, kam piemēroti vajadzīgie drošības kontroles pasākumi, būtu pieņemti darbā un apmācīti saskaņā ar 11. nodaļas prasībām; un

c)

attiecīgi ražošanas, iepakošanas, glabāšanas, nosūtīšanas un/vai transportēšanas laikā identificējama gaisa krava vai identificējams gaisa pasts būtu aizsargāti pret nesankcionētu iejaukšanos vai izmaiņām.

Ja šī drošības kontrole kādam sūtījumam kāda iemesla dēļ nav veikta vai ja zināmais nosūtītājs nav pārsūtījis sūtījumu savām vajadzībām, zināmais nosūtītājs to skaidri dara zināmu pilnvarotajam pārstāvim, lai varētu piemērot 6.3.2.3. punktu.

6.4.2.2.

Zināmais nosūtītājs piekrīt, ka sūtījumus, kam nav piemēroti atbilstoši drošības kontroles pasākumi, pārbauda saskaņā ar 6.2.1. punktu.

6.5.   PAZĪSTAMIE NOSŪTĪTĀJI

6.5.1.

Pazīstamos nosūtītājus izraugās pilnvarotais pārstāvis.

6.5.2.

Lai izraudzītos pazīstamo nosūtītāju, piemēro šādu procedūru:

a)

pilnvarotais pārstāvis attiecīgajam tiesību subjektam izsniedz “Aviācijas drošības norādījumus pazīstamajiem nosūtītājiem” un “Pazīstamā nosūtītāja paziņojumu par saistībām” saskaņā ar 6.D papildinājumu. Šos norādījumus un paziņojumu pilnvarotajam pārstāvim izsniedz tās dalībvalsts pilnvarotā iestāde, kurā ir pārstāvja atrašanās vieta;

b)

tiesību subjekts iesniedz pilnvarotajam pārstāvim “Pazīstamā nosūtītāja paziņojumu par saistībām” saskaņā ar 6.D papildinājumu, izņemot gadījumus, kad tiesību subjektam ir AEO sertifikāts, kas minēts 14.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā Komisijas Regulā (EK) Nr. 1875/2006, ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93.

Tiesību subjekts turklāt izraugās vismaz vienu personu, kas tā telpās atbild par drošību, un paziņo pilnvarotajam pārstāvim šīs personas vārdu/uzvārdu un kontaktinformāciju.

Attiecīgos gadījumos parakstīto paziņojumu glabā pilnvarotais pārstāvis un pēc pieprasījuma uzrāda attiecīgajai pilnvarotajai iestādei.

Gadījumos, kad, pamatojoties uz AEO sertifikātu, paziņojums par saistībām nav jāaizpilda, pazīstamais nosūtītājs nekavējoties paziņo pilnvarotajam pārstāvim, ja tas vairs nav šāda sertifikāta turētājs;

c)

pilnvarotais pārstāvis pārbauda potenciālo pazīstamo nosūtītāju, noskaidrojot šādu informāciju:

informāciju par uzņēmumu, tostarp uzņēmuma faktisko adresi, un

uzņēmējdarbības veidu, un

kontaktinformāciju, tostarp par drošību atbildīgās(-o) personas(-u) kontaktinformāciju, un

PVN maksātāja vai uzņēmuma reģistrācijas numuru, un

AEO sertifikāta numuru, ja piemēro atbrīvojumu saskaņā ar 6.5.2. punkta b) apakšpunktu;

d)

ja saskaņā ar b) un c) apakšpunktu sniegtā informācija pilnvaroto pārstāvi pārliecina, pilnvarotais pārstāvis var iecelt tiesību subjektu par pazīstamo nosūtītāju.

6.5.3.

Pilnvarotais pārstāvis uztur datubāzi, kurā ir 6.5.2. punkta c) apakšpunktā minētā informācija. Datubāze ir pieejama pilnvarotajai iestādei pārbaudes veikšanai.

6.5.4.

Ja pazīstamais nosūtītājs divus gadus nav pārsūtījis gaisa kravu vai gaisa pastu savām vajadzībām, pazīstamā nosūtītāja statuss zaudē spēku.

6.5.5.

Ja pilnvarotā iestāde vai pilnvarotais pārstāvis zaudē pārliecību, ka pazīstamais nosūtītājs ievēro 6.D papildinājumā ietvertos norādījumus, pilnvarotais pārstāvis nekavējoties anulē pazīstamā nosūtītāja statusu.

6.5.6.

Ja “Aviācijas drošības norādījumos pazīstamajiem nosūtītājiem” minētā drošības kontrole kādam sūtījumam kāda iemesla dēļ nav piemērota vai ja pazīstamais nosūtītājs nav pārsūtījis sūtījumu savām vajadzībām, pazīstamais nosūtītājs to skaidri dara zināmu pilnvarotajam pārstāvim, lai varētu piemērot 6.3.2.3. punktu.

6.6.   KRAVAS UN PASTA AIZSARDZĪBA

6.6.1.   Kravas un pasta aizsardzība transportēšanas laikā

6.6.1.1.

Lai pēc vajadzīgās drošības kontroles piemērošanas nodrošinātu sūtījumu aizsardzību pret neatļautu iejaukšanos transportēšanas laikā:

a)

pilnvarotais pārstāvis, zināmais nosūtītājs vai pazīstamais nosūtītājs sūtījumus iepako vai aizzīmogo tā, lai jebkura izmainīšana būtu acīm redzama;

b)

tā transportlīdzekļa kravas nodalījumu, ar kuru sūtījumus paredzēts transportēt, aizslēdz vai aizzīmogo, transportlīdzekļus ar sānu tentu nostiprina ar TIR auklām tā, lai jebkura izmainīšana būtu acīm redzama, bet platformas transportlīdzekļiem kravas platformu uzrauga; un vai nu

c)

transportuzņēmējs, kas veic transportēšanu pilnvarotā pārstāvja, zināmā nosūtītāja vai pazīstamā nosūtītāja vārdā, paraksta transportuzņēmēja paziņojumu saskaņā ar 6.E papildinājumu, izņemot gadījumus, kad attiecīgais transportuzņēmējs ir apstiprināts kā pilnvarotais pārstāvis.

Parakstīto paziņojumu glabā pilnvarotais pārstāvis, zināmais nosūtītājs vai pazīstamais nosūtītājs, kuram transportuzņēmējs sniedz transporta pakalpojumus. Parakstītā paziņojuma kopiju pēc pieprasījuma izsniedz arī pilnvarotajam pārstāvim vai gaisa pārvadātājam, kas saņem sūtījumu, vai attiecīgajai pilnvarotajai iestādei; vai

d)

transportuzņēmējs pilnvarotajam pārstāvim, zināmajam nosūtītājam vai pazīstamajam nosūtītājam, kuram tas sniedz transporta pakalpojumus, sniedz pierādījumus, kas apliecina, ka to ir atestējusi vai apstiprinājusi pilnvarotā iestāde.

Šie pierādījumi aptver 6.E papildinājumā iekļautās prasības, un to kopijas glabā attiecīgais pilnvarotais pārstāvis, zināmais nosūtītājs vai pazīstamais nosūtītājs. Pierādījumu kopijas pēc pieprasījuma izsniedz arī pilnvarotajam pārstāvim vai gaisa pārvadātājam, kas saņem sūtījumu, vai citai pilnvarotajai iestādei.

6.6.1.2.

Šīs nodaļas 6.6.1.1. punkta b), c) un d) apakšpunktu nepiemēro transportēšanas laikā kontrolējamā teritorijā.

6.6.2.   Kravas un pasta aizsardzība lidostās

6.6.2.1.

Kravas un pasta sūtījumus, kas atrodas kritiskajā daļā, uzskata par aizsargātiem pret neatļautu iejaukšanos.

6.6.2.2.

Kravas un pasta sūtījumus, kas atrodas lidostas daļā, kura nav kritiskā daļa, uzskata par aizsargātiem pret neatļautu iejaukšanos, ja:

a)

tie ir fiziski aizsargāti tā, lai tajos nevarētu ievietot nevienu priekšmetu, ko varētu izmantot neatļautas iejaukšanās darbībām; vai

b)

tos neatstāj bez uzraudzības un tiem var piekļūt vienīgi ar kravas un pasta aizsardzību un iekraušanu gaisa kuģī saistītas personas.

6.A PAPILDINĀJUMS

PILNVAROTĀ PĀRSTĀVJA PAZIŅOJUMS PAR SAISTĪBĀM

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un tās īstenošanas tiesību aktiem

apliecinu, ka:

uzņēmuma drošības programmā ietvertā informācija ir patiesa un precīza,

šajā drošības programmā izklāstīto praksi un procedūras īstenos un uzturēs visās atrašanās vietās, ko aptver programma,

šo drošības programmu precizēs un pielāgos, lai tā atbilstu visiem turpmākiem attiecīgiem EK tiesību aktu grozījumiem, ja vien [uzņēmums (nosaukums)] nebūs paziņojis [pilnvarotajai iestādei (nosaukums)], ka vairs nevēlas nodarboties ar tirdzniecību pilnvarotā pārstāvja statusā,

[uzņēmums (nosaukums)] rakstiski paziņos [pilnvarotajai iestādei (nosaukums)]:

a)

par nelielām pārmaiņām drošības programmā, piemēram, par uzņēmuma nosaukuma maiņu, par drošību atbildīgās personas vai kontaktinformācijas maiņu, par tās personas maiņu, kurai ir piekļuve “EK pilnvaroto pārstāvju un zināmo nosūtītāju datubāzei” – nekavējoties un vismaz 10 darbdienās;

b)

par lielām plānotām pārmaiņām, piemēram, jaunām pārbaudes procedūrām, lieliem būvdarbiem, kas varētu ietekmēt attiecīgo EK tiesību aktu prasību izpildi, vai atrašanās vietas/adreses maiņu – vismaz 15 darbdienas pirms darbu sākuma/plānotajām pārmaiņām,

lai nodrošinātu attiecīgo EK tiesību aktu prasību izpildi, [uzņēmums (nosaukums)] visu veicamo pārbaužu laikā pilnīgi sadarbosies ar inspektoriem un nodrošinās piekļuvi visiem vajadzīgajiem dokumentiem,

[uzņēmums (nosaukums)] paziņos [pilnvarotai iestādei (nosaukums)] par ikvienu nopietnu drošības pārkāpumu un visiem aizdomīgajiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt gaisa kravas / gaisa pasta drošību, jo īpaši par ikvienu mēģinājumu paslēpt sūtījumos aizliegtus priekšmetus,

[uzņēmums (nosaukums)] gādās, lai visi attiecīgie darbinieki būtu atbilstoši apmācīti un informēti par saviem drošības pienākumiem saskaņā ar uzņēmuma drošības programmu, un

[uzņēmums (nosaukums)] informēs [pilnvaroto iestādi (nosaukums)], ja tas:

a)

pārtrauks nodarboties ar tirdzniecību;

b)

vairs nenodarbosies ar gaisa kravas / gaisa pasta pārsūtīšanu; vai

c)

vairs nevarēs izpildīt attiecīgo EK tiesību aktu prasības.

Uzņemos pilnu atbildību par šo paziņojumu.

Vārds/uzvārds:

Amats uzņēmumā:

Datums:

Paraksts:

6.B PAPILDINĀJUMS

Noteikumi, kas attiecas uz norādījumiem zināmajiem nosūtītājiem, ir paredzēti atsevišķā Komisijas lēmumā.

6.C PAPILDINĀJUMS

Noteikumi, kas attiecas uz zināmo nosūtītāju pārbaudes kontroljautājumu sarakstu, ir paredzēti atsevišķā Komisijas lēmumā.

6.D PAPILDINĀJUMS

AVIĀCIJAS DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PAZĪSTAMAJIEM NOSŪTĪTĀJIEM

Šie norādījumi ir sagatavoti jūsu vajadzībām un gaisa kravas / gaisa pasta sūtījumu sagatavošanā un kontrolē iesaistīto uzņēmuma darbinieku zināšanai. Norādījumi ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un tās īstenošanas tiesību aktiem.

Telpas

Piekļuvi zonām, kurās sagatavo, iepako un/vai glabā identificējamu gaisa kravu / gaisa pastu, kontrolē, lai sūtījumiem nevarētu piekļūt nepiederošas personas.

Zonās, kurās sagatavo, iepako un/vai glabā identificējamas gaisa kravas / gaisa pasta sūtījumus, apmeklētāji var uzturēties tikai pilnvarotas personas pavadībā vai nevar šīm zonām piekļūt.

Darbinieki

Pieņemot darbā personas ar piekļuves tiesībām identificējamai gaisa kravai / gaisa pastam, pārbauda šo personu profesionālo godīgumu. Šī pārbaude aptver vismaz personas identitātes pārbaudi (ja iespējams, lūdzot uzrādīt identitātes karti, autovadītāja apliecību vai pasi ar fotogrāfiju) un autobiogrāfijas un/vai iesniegto rekomendāciju pārbaudi.

Visus darbiniekus ar piekļuves tiesībām identificējamai gaisa kravai / gaisa pastam informē par viņu drošības pienākumiem saskaņā ar šiem norādījumiem.

Atbildīgā persona

Ieceļ vismaz vienu personu, kas atbild par šo norādījumu piemērošanu un kontroli (atbildīgā persona).

Sūtījumu drošība

Gaisa kravas / gaisa pasta sūtījumos nav aizliegtu priekšmetu, izņemot gadījumus, kad šādi priekšmeti ir pienācīgi deklarēti un attiecībā uz tiem ir ievēroti spēkā esošie normatīvie akti.

Gaisa kravas / gaisa pasta sūtījumus aizsargā pret neatļautu iejaukšanos.

Gaisa kravas / gaisa pasta sūtījumus pienācīgi iepako, ja iespējams, izmantojot aizzīmogojamu iepakojumu.

Nosūtāmo gaisa kravas / gaisa pasta sūtījumu pavaddokumentos sniedz pilnīgu sūtījuma aprakstu un norāda pareizu adresi.

Transportēšana

Ja pazīstamais nosūtītājs atbild par gaisa kravas / gaisa pasta sūtījumu transportēšanu, sūtījumus aizsargā pret neatļautu iejaukšanos.

Ja pazīstamais nosūtītājs izmanto apakšuzņēmēja pakalpojumus:

a)

sūtījumus pirms transportēšanas aizzīmogo;

b)

transportuzņēmējs, kas veic transportēšanu pazīstamā nosūtītāja vārdā, paraksta transportuzņēmēja paziņojumu saskaņā ar 6.E papildinājumu.

Parakstīto paziņojumu vai pilnvarotās iestādes izdotā līdzvērtīgā dokumenta kopiju glabā pazīstamais nosūtītājs.

Pārkāpumi

Par acīmredzamiem vai iespējamiem ar šiem norādījumiem saistītiem pārkāpumiem ziņo atbildīgajai personai. Atbildīgā persona attiecīgi rīkojas.

Citas izcelsmes sūtījumi

Pazīstamais nosūtītājs var nodot pilnvarotajam pārstāvim sūtījumus, ko tas nepārsūta pats, ja:

a)

tie ir nošķirti no pazīstamā nosūtītāja sūtījumiem;

b)

uz sūtījuma vai tā pavaddokumentos ir skaidri norādīta tā izcelsme.

Šādi sūtījumi pirms iekraušanas gaisa kuģī vienmēr jāpārbauda.

Pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma

Pilnvarotās iestādes aviācijas drošības inspektori var veikt pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma, lai pārbaudītu šo norādījumu izpildi. Inspektoriem vienmēr ir līdzi oficiāla caurlaide, kas, veicot pārbaudes jūsu telpās, pēc pieprasījuma jāuzrāda. Caurlaidē ir norādīts inspektora vārds/uzvārds un fotogrāfija.

Aizliegti priekšmeti

Samontētas sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas ierīces kravas sūtījumos nepārvadā, ja nav izpildītas visas drošības noteikumu prasības. Pasta sūtījumos sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas ierīces nepārvadā neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav samontētas.

Paziņojums par saistībām

“Pazīstamā nosūtītāja paziņojums par saistībām” nav jāparaksta un jāiesniedz pilnvarotajam pārstāvim, ja jūsu uzņēmumam ir AEO sertifikāts, kas minēts 14.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā Komisijas Regulā (EK) Nr. 1875/2006, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93.

Tomēr jums nekavējoties jāpaziņo pilnvarotajam pārstāvim, ja jūsu uzņēmumam vairs nav AEO sertifikāta. Šajā gadījumā pilnvarotais pārstāvis jūs informēs, kā rīkoties, lai nodrošinātu pazīstamā nosūtītāja statusu.

PAZĪSTAMĀ NOSŪTĪTĀJA PAZIŅOJUMS PAR SAISTĪBĀM

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un tās īstenošanas tiesību aktiem

apliecinu, ka:

[uzņēmums (nosaukums)] ievēro šos “Aviācijas drošības norādījumus pazīstamajiem nosūtītājiem”,

[uzņēmums (nosaukums)] gādā, lai par šiem norādījumiem būtu informēti darbinieki, kam ir piekļuves tiesības gaisa kravai / gaisa pastam,

[uzņēmums (nosaukums)] nodrošina gaisa kravas / gaisa pasta drošību līdz tā nodošanai pilnvarotajam pārstāvim,

[uzņēmums (nosaukums)] piekrīt, ka sūtījumiem var piemērot drošības kontroli, tostarp pārbaudes, un

[uzņēmums (nosaukums)] piekrīt, ka tās dalībvalsts pilnvarotā iestāde, kurā tas atrodas, tā telpās veic pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma, lai pārliecinātos, vai [uzņēmums (nosaukums)] izpilda šos norādījumus.

Uzņemos pilnu atbildību par šo paziņojumu.

Vārds/uzvārds:

Amats uzņēmumā:

Datums:

Paraksts:

6.E PAPILDINĀJUMS

TRANSPORTUZŅĒMĒJA PAZIŅOJUMS

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un tās īstenošanas tiesību aktiem

apstiprinu, ka, savācot, pārvadājot, glabājot un piegādājot gaisa kravu / gaisa pastu, kam [pilnvarotā pārstāvja / zināmā nosūtītāja / pazīstamā nosūtītāja vārdā] piemērota drošības kontrole, tiks ievērotas šādas drošības procedūras:

visi darbinieki, kas transportē minēto gaisa kravu / gaisa pastu, būs apmeklējuši drošības izpratnes mācības,

pieņemot darbā personas ar piekļuves tiesībām gaisa kravai / gaisa pastam, tiks veikta šo personu profesionālā godīguma pārbaude. Šī pārbaude aptvers vismaz personas identitātes pārbaudi (ja iespējams, lūdzot uzrādīt identitātes karti, autovadītāja apliecību vai pasi ar fotogrāfiju) un autobiogrāfijas un/vai iesniegto rekomendāciju pārbaudi,

transportlīdzekļu kravas nodalījumu aizslēgs vai aizzīmogos. Transportlīdzekļus ar sānu tentu nostiprinās ar TIR auklām. Platformas transportlīdzekļu kravas platformu gaisa kravas transportēšanas laikā uzraudzīs,

tieši pirms iekraušanas kravas nodalījumu pārmeklēs un šīs pārmeklēšanas integritāti saglabās līdz iekraušanas beigām,

katram autovadītājam būs līdzi identitātes karte, pase, autovadītāja apliecība vai cits valsts iestāžu izdots vai atzīts dokuments ar personas fotogrāfiju,

no kravas savākšanas brīža līdz piegādei autovadītāji neplānoti neapstāsies. Ja no šādas apstāšanās nevarēs izvairīties, autovadītājs pēc atgriešanās transportlīdzeklī pārbaudīs kravas drošību un atslēgu un/vai plombu integritāti. Ja autovadītājs atklās iejaukšanās pazīmes, viņš par to paziņos savam uzraugam un gaisa kravu / gaisa pastu galamērķī nepiegādās bez attiecīga paziņojuma,

par transportēšanu netiks slēgti apakšlīgumi ar trešām pusēm, izņemot gadījumus, kad attiecīgā trešā puse arī būs noslēgusi nolīgumu par transportēšanas pakalpojumiem ar [iepriekš minētais pilnvarotā pārstāvja / zināmā nosūtītāja / pazīstamā nosūtītāja nosaukums vai tās pilnvarotās iestādes nosaukums, kas transportuzņēmēju ir apstiprinājusi vai atestējusi], un

par citiem pakalpojumiem (piemēram, glabāšanu) netiks slēgti apakšlīgumi ar citām pusēm, izņemot pilnvaroto pārstāvi vai tiesību subjektu, ko pilnvarotā iestāde ir atestējusi vai apstiprinājusi un iekļāvusi šo pakalpojumu sniedzēju sarakstā.

Uzņemos pilnu atbildību par šo paziņojumu.

Vārds/uzvārds:

Amats uzņēmumā:

Datums:

Paraksts:

6.F PAPILDINĀJUMS

KRAVA UN PASTS

TREŠĀS VALSTIS, KURĀS PIEMĒROTOS DROŠĪBAS STANDARTUS ATZĪST PAR LĪDZVĒRTĪGIEM KOPĪGAJIEM PAMATSTANDARTIEM

Trešās valstis, kurās piemērotos drošības standartus attiecībā uz kravu un pastu atzīst par līdzvērtīgiem kopīgajiem pamatstandartiem, ir šādas:

7.   GAISA PĀRVADĀTĀJA PASTS UN GAISA PĀRVADĀTĀJA MATERIĀLI

7.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Ja nav noteikts citādi un ja attiecīgi 4., 5. un 6. nodaļā minēto drošības kontroli nenodrošina atbildīgā iestāde, lidostas ekspluatants, tiesību subjekts vai cits gaisa pārvadātājs, šajā nodaļā izklāstīto pasākumu īstenošanu attiecībā uz gaisa pārvadātāja pastu un gaisa pārvadātāja materiāliem nodrošina gaisa pārvadātājs.

7.1.   GAISA PĀRVADĀTĀJA PASTS UN GAISA PĀRVADĀTĀJA MATERIĀLI, KO PAREDZĒTS IEKRAUT GAISA KUĢĪ

7.1.1.

Pirms iekraušanas gaisa kuģa kravas nodalījumā gaisa pārvadātāja pastu un gaisa pārvadātāja materiālus pārbauda un aizsargā saskaņā ar 5. nodaļas noteikumiem vai tiem piemēro drošības kontroli un aizsargā saskaņā ar 6. nodaļas noteikumiem.

7.1.2.

Pirms iekraušanas jebkurā gaisa kuģa daļā, kas nav kravas nodalījums, gaisa pārvadātāja pastu un gaisa pārvadātāja materiālus pārbauda un aizsargā saskaņā ar 4. nodaļas noteikumiem par rokas bagāžu.

7.1.3.

Uz gaisa pārvadātāja pastu un gaisa pārvadātāja materiāliem, ko paredzēts iekraut gaisa kuģī, attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

7.2.   GAISA PĀRVADĀTĀJA MATERIĀLI, KO IZMANTO PASAŽIERU REĢISTRĀCIJAI UN BAGĀŽAS APSTRĀDEI

7.2.1.

Lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi, aizsargā vai uzrauga gaisa pārvadātāja materiālus, ko izmanto pasažieru reģistrācijai un bagāžas apstrādei un ko varētu izmantot, lai apdraudētu aviācijas drošību.

Pašreģistrāciju un piemērojamās interneta procedūras, ko pasažieriem atļauts izmantot, uzskata par atļautu piekļuvi šādiem materiāliem.

7.2.2.

Iznīcina vai padara nederīgus izbrāķētus materiālus, ko varētu izmantot, lai atvieglotu nesankcionētu piekļuvi vai pārvietotu bagāžu uz ierobežotas iekļuves drošības zonu vai gaisa kuģi.

7.2.3.

Izlidošanas kontroles sistēmas un reģistrācijas sistēmas pārvalda tā, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi.

Pašreģistrāciju, ko pasažieriem atļauts izmantot, uzskata par atļautu piekļuvi šādām sistēmām.

8.   LIDOJUMA LAIKĀ PATĒRĒJAMIE KRĀJUMI

8.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

8.0.1.

Ja nav noteikts citādi, šajā nodaļā izklāstīto pasākumu īstenošanu nodrošina iestāde, lidostas ekspluatants, gaisa pārvadātājs vai tiesību subjekts, kam uzticēta atbildība saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 10. pantā minēto valsts civilās aviācijas drošības programmu.

8.0.2.

Šajā nodaļā “lidojuma laikā patērējamie krājumi” ir visi priekšmeti, ko paredzēts uzņemt gaisa kuģī, lai lidojuma laikā tos izmantotu, patērētu vai iegādātos pasažieri vai apkalpe, izņemot:

a)

rokas bagāžu;

b)

personu, kas nav pasažieri, līdzi paņemtos priekšmetus; un

c)

gaisa pārvadātāja pastu un gaisa pārvadātāja materiālus.

Šajā nodaļā “lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvarotais piegādātājs” ir piegādātājs, kura procedūras atbilst kopīgiem drošības noteikumiem un standartiem, kas ir pietiekami, lai ļautu lidojuma laikā patērējamos krājumus piegādāt tieši uz gaisa kuģi.

Šajā nodaļā “lidojuma laikā patērējamo krājumu zināmais piegādātājs” ir piegādātājs, kura procedūras atbilst kopīgiem drošības noteikumiem un standartiem, kas ir pietiekami, lai ļautu lidojuma laikā patērējamos krājumus piegādāt gaisa pārvadātājam vai pilnvarotajam piegādātājam, bet ne tieši uz gaisa kuģi.

8.0.3.

Krājumus uzskata par lidojuma laikā patērējamiem krājumiem no brīža, kad tie kļūst identificējami kā gaisa kuģī uzņemami krājumi, lai lidojuma laikā tos izmantotu, patērētu vai iegādātos pasažieri vai apkalpe.

8.1.   DROŠĪBAS KONTROLE

8.1.1.   Drošības kontrole – vispārīgi noteikumi

8.1.1.1.

Lidojuma laikā patērējamos krājumus pārbauda pirms to nogādāšanas ierobežotas iekļuves drošības zonā, izņemot gadījumus, kad:

a)

vajadzīgo krājumu drošības kontroli ir veicis gaisa pārvadātājs, kas tos piegādā savam gaisa kuģim, un krājumi no kontroles piemērošanas brīža līdz to nogādāšanai gaisa kuģī ir bijuši aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos; vai

b)

vajadzīgo krājumu drošības kontroli ir veicis pilnvarotais piegādātājs un krājumi no kontroles piemērošanas brīža līdz to nogādāšanai ierobežotas iekļuves drošības zonā vai attiecīgos gadījumos gaisa pārvadātājam vai citam pilnvarotajam piegādātājam ir bijuši aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos; vai

c)

vajadzīgo krājumu drošības kontroli ir veicis zināmais piegādātājs un krājumi no kontroles piemērošanas brīža līdz to nogādāšanai gaisa pārvadātājam vai pilnvarotajam piegādātājam ir bijuši aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos.

8.1.1.2.

Ja ir redzams, ka no pilnvarotā piegādātāja vai zināmā piegādātāja saņemtie lidojuma laikā patērējamie krājumi ir izmainīti, vai ja ir pamatotas aizdomas, ka no kontroles piemērošanas brīža tie nav bijuši aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos, tos pārbauda.

8.1.1.3.

Uz lidojuma laikā patērējamo krājumu drošības kontroli attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

8.1.2.   Pārbaudes

8.1.2.1.

Veicot lidojuma laikā patērējamo krājumu pārbaudes, izmantotais līdzeklis vai metode atbilst krājumu veidam un standartam, kas ir pietiekams, lai ļautu pamatoti pārliecināties, ka krājumos nav paslēpti aizliegti priekšmeti.

8.1.2.2.

Uz lidojuma laikā patērējamo krājumu pārbaudēm attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

8.1.3.   Pilnvaroto piegādātāju apstiprināšana

8.1.3.1.

Pilnvarotos piegādātājus apstiprina pilnvarotā iestāde.

Pilnvarotos piegādātājus apstiprina to atrašanās vietās.

Pilnvarotā piegādātāja apstiprinājumu piešķir ikvienam tiesību subjektam, kas nodrošina 8.1.5. punktā minēto drošības kontroli un piegādā lidojuma laikā patērējamos krājumus tieši gaisa kuģim. Tas neattiecas uz gaisa pārvadātājiem, kas paši veic šo drošības kontroli un piegādā krājumus tikai saviem gaisa kuģiem.

8.1.3.2.

Katras dalībvalsts pilnvarotā iestāde savā valsts civilās aviācijas drošības programmā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 10. pantu nosaka pienākumus, kas saistīti ar turpmāk izklāstītās pilnvaroto piegādātāju apstiprināšanas procedūras īstenošanu:

a)

lai iegūtu pilnvarotā piegādātāja statusu, attiecīgais tiesību subjekts piesakās tās dalībvalsts pilnvarotajā iestādē, kurā atrodas tā atrašanās vieta.

Pieteikuma iesniedzējs attiecīgajai pilnvarotajai iestādei iesniedz drošības programmu. Šajā programmā izklāsta metodes un procedūras, kas piegādātājam jāievēro, lai izpildītu 8.1.5. punkta prasības. Programmā izklāsta arī to, kā piegādātājs uzrauga atbilstību šīm metodēm un procedūrām.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz arī “Lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvarotā piegādātāja paziņojumu par saistībām” saskaņā ar 8.A papildinājumu. Šo paziņojumu paraksta juridiskais pārstāvis vai par drošību atbildīgā persona.

Parakstīto paziņojumu glabā attiecīgā pilnvarotā iestāde;

b)

pilnvarotā iestāde vai neatkarīgs vērtētājs, kas rīkojas tās vārdā, izvērtē drošības programmu un uz vietas pārbauda norādītās atrašanās vietas, lai izvērtētu, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst 8.1.5. punkta prasībām;

c)

ja saskaņā ar a) un b) apakšpunktu sniegtā informācija pilnvaroto iestādi pārliecina, tā piegādātājam norādītajās atrašanās vietās var piešķirt pilnvarotā piegādātāja apstiprinājumu. Ja informācija pilnvaroto iestādi nepārliecina, tā nekavējoties par to paziņo tiesību subjektam, kas vēlas iegūt pilnvarotā piegādātāja apstiprinājumu, norādot iemeslus.

8.1.3.3.

Periodiski, ne retāk kā reizi piecos gados, pilnvaroto piegādātāju apstiprina atkārtoti. Tas ietver pārbaudi uz vietas, lai novērtētu, vai pilnvarotais piegādātājs joprojām atbilst 8.1.5. punkta prasībām.

Par pārbaudi uz vietas var uzskatīt pārbaudi, ko pilnvarotā piegādātāja telpās veic pilnvarotā iestāde saskaņā ar valsts kvalitātes kontroles programmu, ja šī pārbaude aptver visas 8.1.5. punkta prasības.

8.1.3.4.

Ja pilnvarotā iestāde zaudē pārliecību, ka pilnvarotais piegādātājs atbilst 8.1.5. punkta prasībām, tā norādītajās atrašanās vietās anulē pilnvarotā piegādātāja statusu.

8.1.3.5.

Neskarot ikvienas dalībvalsts tiesības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 6. pantu piemērot stingrākus pasākumus, saskaņā ar 8.1.3. punktu apstiprinātu pilnvaroto piegādātāju atzīst visās dalībvalstīs.

8.1.4.   Zināmo piegādātāju izraudzīšanās

8.1.4.1.

Uzņēmums var izraudzīties par zināmo piegādātāju ikvienu tiesību subjektu, kas ir tā piegādātājs, ja tas nodrošina 8.1.5.1. punktā minēto drošības kontroli un piegādā lidojuma laikā patērējamos krājumus, bet ne tieši uz gaisa kuģi. Tas neattiecas uz pilnvarotajiem piegādātājiem.

8.1.4.2.

Lai tiesību subjektu izraudzītos par zināmo piegādātāju, tas iesniedz “Lidojuma laikā patērējamo krājumu zināmā piegādātāja paziņojumu par saistībām” saskaņā ar 8.B papildinājumu katram uzņēmumam, kura piegādātājs tas ir. Šo paziņojumu paraksta juridiskais pārstāvis vai par drošību atbildīgā persona.

Parakstīto paziņojumu kā apstiprinājuma līdzekli glabā uzņēmums, kuram zināmais piegādātājs veic piegādes.

8.1.4.3.

Ja divus gadus nav veiktas piegādes, zināmā piegādātāja statuss zaudē spēku.

8.1.4.4.

Ja pilnvarotā iestāde vai uzņēmums, kuram zināmais piegādātājs veic piegādes, zaudē pārliecību, ka zināmais piegādātājs ievēro 8.1.5.1. punkta prasības, attiecīgais uzņēmums anulē zināmā piegādātāja statusu.

8.1.5.   Drošības kontroles, ko veic gaisa pārvadātājs, pilnvarotais piegādātājs un zināmais piegādātājs

8.1.5.1.

Gaisa pārvadātājs, lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvarotais piegādātājs un zināmais piegādātājs:

a)

ieceļ personu, kas uzņēmumā atbild par drošību; un

b)

nodrošina, lai personas ar piekļuves tiesībām lidojuma laikā patērējamiem krājumiem pirms šo tiesību īstenošanas apmeklētu drošības izpratnes mācības; un

c)

nepieļauj nesankcionētu piekļuvi savām telpām un lidojuma laikā patērējamiem krājumiem; un

d)

pamatoti nodrošina, lai lidojuma laikā patērējamos krājumos netiktu paslēpti aizliegti priekšmeti; un

e)

visus transportlīdzekļus un/vai tvertnes, kurās transportē lidojuma laikā patērējamos krājumus, aizzīmogo ar neizmaināmām plombām vai fiziski aizsargā.

Šā punkta e) apakšpunktu nepiemēro transportēšanas laikā kontrolējamā teritorijā.

8.1.5.2.

Uz drošības kontrolēm, ko veic gaisa pārvadātājs un pilnvarotais piegādātājs, attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

8.2.   LIDOJUMA LAIKĀ PATĒRĒJAMO KRĀJUMU AIZSARDZĪBA

Sīki izklāstīti noteikumi par lidojuma laikā patērējamo krājumu aizsardzību ir paredzēti atsevišķā Komisijas lēmumā.

8.A PAPILDINĀJUMS

LIDOJUMA LAIKĀ PATĒRĒJAMO KRĀJUMU PILNVAROTĀ PIEGĀDĀTĀJA

PAZIŅOJUMS PAR SAISTĪBĀM

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un tās īstenošanas tiesību aktiem

apliecinu, ka:

uzņēmuma drošības programmā ietvertā informācija ir patiesa un precīza,

šajā drošības programmā izklāstīto praksi un procedūras īstenos un uzturēs visās atrašanās vietās, ko aptver programma,

šo drošības programmu precizēs un pielāgos, lai tā atbilstu visiem turpmākiem attiecīgiem EK tiesību aktu grozījumiem, ja vien [uzņēmums (nosaukums)] nebūs paziņojis [pilnvarotajai iestādei (nosaukums)], ka vairs nevēlas piegādāt lidojuma laikā patērējamos krājumus tieši uz gaisa kuģi (un tātad vairs nevēlas nodarboties ar tirdzniecību pilnvarotā piegādātāja statusā),

[uzņēmums (nosaukums)] rakstiski paziņos [pilnvarotajai iestādei (nosaukums)]:

a)

par nelielām pārmaiņām drošības programmā, piemēram, par uzņēmuma nosaukuma maiņu, par drošību atbildīgās personas vai kontaktinformācijas maiņu – nekavējoties un vismaz 10 darbdienās; un

b)

par lielām plānotām pārmaiņām, piemēram, jaunām pārbaudes procedūrām, lieliem būvdarbiem, kas varētu ietekmēt attiecīgo EK tiesību aktu prasību izpildi, vai atrašanās vietas/adreses maiņu – vismaz 15 darbdienas pirms darbu sākuma / plānotajām pārmaiņām,

lai nodrošinātu attiecīgo EK tiesību aktu prasību izpildi, [uzņēmums (nosaukums)] visu veicamo pārbaužu laikā pilnīgi sadarbosies ar inspektoriem un nodrošinās piekļuvi visiem vajadzīgajiem dokumentiem,

[uzņēmums (nosaukums)] paziņos [pilnvarotajai iestādei (nosaukums)] par ikvienu nopietnu drošības pārkāpumu un visiem aizdomīgajiem apstākļiem, kas varētu attiekties uz lidojuma laikā patērējamiem krājumiem, jo īpaši par ikvienu mēģinājumu paslēpt krājumos aizliegtus priekšmetus,

[uzņēmums (nosaukums)] gādās, lai visi attiecīgie darbinieki būtu atbilstoši apmācīti un informēti par saviem drošības pienākumiem saskaņā ar uzņēmuma drošības programmu, un

[uzņēmums (nosaukums)] informēs [pilnvaroto iestādi (nosaukums)], ja tas:

a)

pārtrauks nodarboties ar tirdzniecību;

b)

vairs nepiegādās lidojuma laikā patērējamos krājumus tieši uz gaisa kuģi; vai

c)

vairs nevarēs izpildīt attiecīgo EK tiesību aktu prasības.

Uzņemos pilnu atbildību par šo paziņojumu.

Vārds/uzvārds:

Amats uzņēmumā:

Datums:

Paraksts:

8.B PAPILDINĀJUMS

LIDOJUMA LAIKĀ PATĒRĒJAMO KRĀJUMU ZINĀMĀ PIEGĀDĀTĀJA

PAZIŅOJUMS PAR SAISTĪBĀM

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un tās īstenošanas tiesību aktiem

apliecinu, ka:

[uzņēmums (nosaukums)] ievēro EK tiesību aktu prasības,

lai nodrošinātu attiecīgo EK tiesību aktu prasību izpildi, [uzņēmums (nosaukums)] visu veicamo pārbaužu laikā pilnīgi sadarbosies ar inspektoriem un nodrošinās piekļuvi visiem vajadzīgajiem dokumentiem,

[uzņēmums (nosaukums)] paziņos [gaisa pārvadātājam vai pilnvarotajam piegādātājam, kuram tas piegādā lidojuma laikā patērējamos krājumus] par ikvienu nopietnu drošības pārkāpumu un visiem aizdomīgajiem apstākļiem, kas varētu attiekties uz lidojuma laikā patērējamiem krājumiem, jo īpaši par ikvienu mēģinājumu paslēpt krājumos aizliegtus priekšmetus,

[uzņēmums (nosaukums)] gādās, lai visi attiecīgie darbinieki būtu atbilstoši apmācīti un informēti par saviem drošības pienākumiem, un

[uzņēmums (nosaukums)] informēs [gaisa pārvadātāju vai pilnvaroto piegādātāju, kuram tas piegādā lidojuma laikā patērējamos krājumus], ja tas:

a)

pārtrauks nodarboties ar tirdzniecību; vai

b)

vairs nevarēs izpildīt attiecīgo EK tiesību aktu prasības.

Uzņemos pilnu atbildību par šo paziņojumu.

Vārds/uzvārds:

Amats uzņēmumā:

Datums:

Paraksts:

9.   LIDOSTU KRĀJUMI

9.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

9.0.1.

Ja nav noteikts citādi un ja pārbaudes neveic atbildīgā iestāde vai tiesību subjekts, šajā nodaļā izklāstīto pasākumu īstenošanu nodrošina lidostas ekspluatants.

9.0.2.

Šajā nodaļā:

a)

“lidostu krājumi” ir visi priekšmeti, ko paredzēts tirgot, lietot vai darīt pieejamus jebkurā nolūkā vai jebkuru darbību veikšanai lidostu ierobežotas iekļuves drošības zonās;

b)

“lidostu krājumu zināmais piegādātājs” ir piegādātājs, kura procedūras atbilst kopīgiem drošības noteikumiem un standartiem, kas ir pietiekami, lai ļautu piegādāt lidostu krājumus ierobežotas iekļuves drošības zonās.

9.0.3.

Krājumus uzskata par lidostu krājumiem no brīža, kad tie kļūst identificējami kā krājumi, ko paredzēts tirgot, lietot vai darīt pieejamus lidostu ierobežotas iekļuves drošības zonās.

9.1.   DROŠĪBAS KONTROLES

9.1.1.   Drošības kontroles – vispārīgi noteikumi

9.1.1.1.

Lidostu krājumus pārbauda pirms to nogādāšanas ierobežotas iekļuves drošības zonās, izņemot gadījumus, kad drošības kontroli ir veicis zināmais piegādātājs un krājumi no kontroles piemērošanas brīža līdz to nogādāšanai ierobežotas iekļuves drošības zonā ir bijuši aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos.

9.1.1.2.

Lidostu krājumus, kuru izcelsmes vieta ir ierobežotas iekļuves drošības zona, var atbrīvot no šīs drošības kontroles.

9.1.1.3.

Ja ir redzams, ka no zināmā piegādātāja saņemtie lidostu krājumi ir izmainīti, vai ja ir pamatotas aizdomas, ka no kontroles piemērošanas brīža šie krājumi nav bijuši aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos, tos pārbauda.

9.1.1.4.

Pēc lidostu krājumu nogādāšanas tirdzniecības vietā, kas atrodas ierobežotas iekļuves drošības zonā, šīs tirdzniecības vietas darbinieki veic krājumu vizuālu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka krājumi nav izmainīti.

9.1.2.   Pārbaudes

9.1.2.1.

Veicot lidostu krājumu pārbaudes, izmantotais līdzeklis vai metode atbilst krājumu veidam un standartam, kas ir pietiekams, lai ļautu pamatoti pārliecināties, ka krājumos nav paslēpti aizliegti priekšmeti.

9.1.2.2.

Uz lidostu krājumu pārbaudēm attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētie papildu noteikumi.

9.1.3.   Zināmo piegādātāju izraudzīšanās

9.1.3.1.

Lidostas ekspluatants var izraudzīties par zināmo piegādātāju ikvienu tiesību subjektu, kas nodrošina 9.1.4. punktā minēto drošības kontroli un piegādā lidostu krājumus.

9.1.3.2.

Lai tiesību subjektu izraudzītos par zināmo piegādātāju, tas iesniedz lidostas ekspluatantam “Lidostu krājumu zināmā piegādātāja paziņojumu par saistībām” saskaņā ar 9.A papildinājumu. Šo paziņojumu paraksta juridiskais pārstāvis vai par drošību atbildīgā persona.

Parakstīto paziņojumu kā apstiprinājuma līdzekli glabā lidostas ekspluatants.

9.1.3.3.

Ja divus gadus nav veiktas piegādes, zināmā piegādātāja statuss zaudē spēku.

9.1.3.4.

Ja pilnvarotā iestāde vai lidostas ekspluatants zaudē pārliecību, ka zināmais piegādātājs ievēro 9.1.4. punkta prasības, lidostas ekspluatants anulē zināmā piegādātāja statusu.

9.1.4.   Drošības kontroles, ko veic zināmais piegādātājs

Lidostu krājumu zināmais piegādātājs:

a)

ieceļ personu, kas uzņēmumā atbild par drošību; un

b)

nodrošina, lai personas ar piekļuves tiesībām lidostu krājumiem pirms šo tiesību īstenošanas apmeklētu drošības izpratnes mācības; un

c)

nepieļauj nesankcionētu piekļuvi savām telpām un lidostu krājumiem; un

d)

pamatoti nodrošina, lai lidostu krājumos netiktu paslēpti aizliegti priekšmeti; un

e)

visus transportlīdzekļus un/vai tvertnes, kurās transportē lidostu krājumus, aizzīmogo ar neizmaināmām plombām vai fiziski aizsargā.

9.2.   LIDOSTU KRĀJUMU AIZSARDZĪBA

Sīki izklāstīti noteikumi par lidostu krājumu aizsardzību ir paredzēti atsevišķā Komisijas lēmumā.

9.A PAPILDINĀJUMS

LIDOSTU KRĀJUMU ZINĀMĀ PIEGĀDĀTĀJA

PAZIŅOJUMS PAR SAISTĪBĀM

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un tās īstenošanas tiesību aktiem

apliecinu, ka:

[uzņēmums (nosaukums)] ievēro EK tiesību aktu prasības,

lai nodrošinātu attiecīgo EK tiesību aktu prasību izpildi, [uzņēmums (nosaukums)] visu veicamo pārbaužu laikā pilnīgi sadarbosies ar inspektoriem un nodrošinās piekļuvi visiem vajadzīgajiem dokumentiem,

[uzņēmums (nosaukums)] paziņos [pilnvarotajai iestādei un lidostas ekspluatantam] par ikvienu nopietnu drošības pārkāpumu un visiem aizdomīgajiem apstākļiem, kas varētu attiekties uz lidostu krājumiem, jo īpaši par ikvienu mēģinājumu paslēpt krājumos aizliegtus priekšmetus,

[uzņēmums (nosaukums)] gādās, lai visi attiecīgie darbinieki būtu atbilstoši apmācīti un informēti par saviem drošības pienākumiem, un

[uzņēmums (nosaukums)] informēs [lidostas ekspluatantu], ja tas:

a)

pārtrauks nodarboties ar tirdzniecību; vai

b)

vairs nevarēs izpildīt attiecīgo EK tiesību aktu prasības.

Uzņemos pilnu atbildību par šo paziņojumu.

Vārds/uzvārds:

Amats uzņēmumā:

Datums:

Paraksts:

10.   DROŠĪBAS PASĀKUMI LIDOJUMĀ

Šajā regulā noteikumu nav.

11.   DARBINIEKU PIEŅEMŠANA DARBĀ UN APMĀCĪBA

11.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

11.0.1.

Iestāde, lidostas ekspluatants, gaisa pārvadātājs vai tiesību subjekts, kas norīko darbā personas, kuras īsteno tos pasākumus vai atbild par to pasākumu īstenošanu, kas ir tā pārziņā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 10. pantā minēto valsts aviācijas drošības programmu, nodrošina, lai šīs personas atbilstu šajā nodaļā izklāstītajiem standartiem.

11.0.2.

Šajā nodaļā “atestācija” ir pilnvarotās iestādes vai tās vārdā veikts oficiāls novērtējums un apstiprināšana, apliecinot, ka persona ir sekmīgi beigusi attiecīgās mācības un šai personai ir vajadzīgā kvalifikācija, lai prasībām atbilstošā līmenī pildītu uzticētos pienākumus.

11.0.3.

Šajā nodaļā “dzīvesvietas valsts” ir jebkura valsts, kurā persona ir pastāvīgi uzturējusies vismaz sešus mēnešus, un “pārtraukums” izglītības vai darba gājumā ir jebkurš pārtraukums, kura ilgums pārsniedz 28 dienas.

11.0.4.

Novērtējot nepieciešamību veikt apmācību saskaņā ar šo nodaļu, var ņemt vērā kvalifikāciju, ko persona ieguvusi pirms pieņemšanas darbā.

11.1.   PIEŅEMŠANA DARBĀ

11.1.1.

Personas, ko pieņem darbā, lai tās īstenotu pārbaudes, piekļuves kontroli un citus drošības kontroles pasākumus vai atbildētu par drošības kontroli ierobežotas iekļuves drošības zonā, ir veiksmīgi izturējušas iepriekšējās darbības pārbaudi.

11.1.2.

Personas, ko pieņem darbā, lai tās īstenotu pārbaudes, piekļuves kontroli un citus drošības kontroles pasākumus vai atbildētu par drošības kontroli citur, nevis ierobežotas iekļuves drošības zonā, ir veiksmīgi izturējušas iepriekšējās darbības pārbaudi vai pārbaudi pirms stāšanās darbā. Ja šajā regulā nav norādīts citādi, pilnvarotā iestāde saskaņā ar spēkā esošajiem valsts noteikumiem nosaka, vai personai jāveic iepriekšējās darbības pārbaude vai pārbaude pirms stāšanās darbā.

11.1.3.

Saskaņā ar Kopienas un dalībvalstu noteikumiem iepriekšējās darbības pārbaudē vismaz:

a)

noskaidro personas identitāti, pamatojoties uz dokumentētiem pierādījumiem;

b)

iegūst informāciju par sodāmību visās dzīvesvietas valstīs vismaz pēdējos piecos gados; un

c)

iegūst informāciju par nodarbinātību, izglītību un visiem pārtraukumiem vismaz pēdējos piecos gados.

11.1.4.

Saskaņā ar Kopienas un dalībvalstu noteikumiem pārbaudē pirms stāšanās darbā vismaz:

a)

noskaidro personas identitāti, pamatojoties uz dokumentētiem pierādījumiem;

b)

iegūst informāciju par nodarbinātību, izglītību un visiem pārtraukumiem vismaz pēdējos piecos gados; un

c)

personai jāparaksta paziņojums, kurā sniegta informācija par sodāmību visās dzīvesvietas valstīs vismaz pēdējos piecos gados.

11.1.5.

Iepriekšējās darbības pārbaudi vai pārbaudi pirms stāšanās darbā veic pirms drošības mācībām, kas ietver piekļuvi publiski nepieejamai informācijai.

11.1.6.

Visu to personu darbā pieņemšanas process, ko pieņem darbā saskaņā ar 11.1.1. un 11.1.2. punktu, ietver vismaz rakstisku pieteikumu un pārrunu posmu, lai veiktu spēju un prasmju sākotnēju novērtējumu.

11.1.7.

Personām, ko pieņem darbā drošības kontroles īstenošanai, ir vajadzīgās garīgās un fiziskās spējas un prasmes, lai efektīvi pildītu tām paredzētos pienākumus, un šīs personas tiek informētas par šīm prasībām darbā pieņemšanas procesa sākumā.

Šīs spējas un prasmes novērtē darbā pieņemšanas procesā un pirms pārbaudes laika beigām.

11.1.8.

Visu to personu darbā pieņemšanas dokumentus, ko pieņem darbā saskaņā ar 11.1.1. un 11.1.2. punktu, tostarp novērtēšanas pārbaužu rezultātus, glabā vismaz tik ilgi, kamēr ir spēkā šo personu darba līgumi.

11.2.   APMĀCĪBA

11.2.1.   Vispārīgas saistības

11.2.1.1.

Personas iegūst tiesības patstāvīgi īstenot drošības kontroli pēc sekmīgas attiecīgo mācību pabeigšanas.

11.2.1.2.

To personu apmācība, kuras pilda 11.2.3.1.–11.2.3.5. un 11.2.4. punktā minētos pienākumus, ietver teorētiskus, praktiskus un stažēšanās elementus.

11.2.1.3.

Mācību kursu saturu nosaka vai apstiprina pilnvarotā iestāde:

a)

pirms mācību sākuma instruktora vadībā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasībām; vai

b)

pirms datorizētu mācību sākuma, kuras izmanto, lai izpildītu Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasības.

Datorizētās mācības var rīkot ar instruktora vai darbaudzinātāja atbalstu vai bez tā.

11.2.1.4.

Visu apmācīto personu mācību dokumentus glabā vismaz tik ilgi, kamēr ir spēkā šo personu darba līgumi.

11.2.2.   Pamata mācības

Pamata mācību laikā personas, kas pilda 11.2.3.1., 11.2.3.4. un 11.2.3.5., kā arī 11.2.4., 11.2.5. un 11.5. punktā minētos pienākumus, iegūst šādu kvalifikāciju:

a)

zināšanas par civilajā aviācijā agrāk notikušām nelikumīgas iejaukšanās darbībām, terora aktiem un pašreizējiem apdraudējumiem;

b)

zināšanas par tiesisko regulējumu aviācijas drošības jomā;

c)

zināšanas par aviācijas drošības mērķiem un organizāciju, tostarp par to personu saistībām un pienākumiem, kuras īsteno drošības kontroli;

d)

zināšanas par piekļuves kontroles procedūrām;

e)

zināšanas par identitātes karšu sistēmām, ko izmanto lidostā;

f)

zināšanas par patrulēšanas un aizrādīšanas kārtību un apstākļiem, kādos jāaizrāda personām vai jāziņo par pārkāpumiem;

g)

zināšanas par ziņošanas kārtību;

h)

spēju identificēt aizliegtus priekšmetus;

i)

spēju atbilstoši rīkoties ar drošību saistītos incidentos;

j)

zināšanas par to, kā cilvēku uzvedība un reakcija var ietekmēt drošības sniegumu; un

k)

spēju skaidri un pārliecināti sazināties.

11.2.3.   Ar darbu saistītas drošības kontroles īstenošanā iesaistīto personu apmācība

11.2.3.1.

Ar darbu saistīto mācību laikā personas, kas veic personu, rokas bagāžas, līdzi paņemtu priekšmetu un reģistrētās bagāžas pārbaudes, iegūst šādu kvalifikāciju:

a)

izpratni par pārbaudes kontrolpunkta plānojumu un pārbaudes procesu;

b)

zināšanas par aizliegtu priekšmetu slēpšanas veidiem;

c)

spēju aizliegtu priekšmetu atklāšanas gadījumos atbilstoši reaģēt;

d)

zināšanas par izmantojamo drošības iekārtu un pārbaudes metožu iespējām un ierobežojumiem;

e)

zināšanas par reaģēšanas kārtību avārijas situācijās;

un, ja to prasa personai paredzētie pienākumi:

f)

personu saskarsmes prasmes, jo īpaši prasmi rīkoties kultūru atšķirību gadījumos, kā arī apiešanos ar īpaši uzmanāmiem pasažieriem;

g)

zināšanas par pārmeklēšanas ar rokām paņēmieniem;

h)

spēju veikt pārmeklēšanu ar rokām atbilstoši standartam, kas ir pietiekams, lai pamatoti nodrošinātu paslēptu aizliegtu priekšmetu atklāšanu;

i)

zināšanas par atbrīvojumiem no pārbaudēm un īpašām drošības procedūrām;

j)

spēju rīkoties ar izmantojamām drošības iekārtām;

k)

spēju pareizi interpretēt drošības iekārtu radītos attēlus;

l)

zināšanas par reģistrētās bagāžas aizsardzības prasībām.

11.2.3.2.

Mācību laikā personas, kas veic kravas un pasta pārbaudes, iegūst šādas zināšanas un prasmes:

a)

zināšanas par civilajā aviācijā agrāk notikušām nelikumīgas iejaukšanās darbībām, terora aktiem un pašreizējiem apdraudējumiem;

b)

izpratni par attiecīgajām tiesiskajām prasībām;

c)

zināšanas par aviācijas drošības mērķiem un organizāciju, tostarp par to personu saistībām un pienākumiem, kuras īsteno drošības kontroli piegādes ķēdē;

d)

spēju identificēt aizliegtus priekšmetus;

e)

spēju aizliegtu priekšmetu atklāšanas gadījumos atbilstoši reaģēt;

f)

zināšanas par izmantojamo drošības iekārtu un pārbaudes metožu iespējām un ierobežojumiem;

g)

zināšanas par aizliegtu priekšmetu slēpšanas veidiem;

h)

zināšanas par reaģēšanas kārtību avārijas situācijās;

i)

zināšanas par kravas un pasta aizsardzības prasībām;

un, ja to prasa personai paredzētie pienākumi:

j)

zināšanas par kravas un pasta pārbaudes prasībām, tostarp par atbrīvojumiem un īpašām drošības procedūrām;

k)

zināšanas par dažādiem kravas un pasta veidiem piemērotām pārbaudes metodēm;

l)

zināšanas par pārmeklēšanas ar rokām paņēmieniem;

m)

spēju veikt pārmeklēšanu ar rokām atbilstoši standartam, kas ir pietiekams, lai pamatoti nodrošinātu paslēptu aizliegtu priekšmetu atklāšanu;

n)

spēju rīkoties ar izmantojamām drošības iekārtām;

o)

spēju pareizi interpretēt drošības iekārtu radītos attēlus; un

p)

zināšanas par transportēšanas prasībām.

11.2.3.3.

Mācību laikā personas, kas veic gaisa pārvadātāja pasta un materiālu, lidojuma laikā patērējamo krājumu un lidostu krājumu pārbaudes, iegūst šādu kvalifikāciju:

a)

zināšanas par civilajā aviācijā agrāk notikušām nelikumīgas iejaukšanās darbībām, terora aktiem un pašreizējiem apdraudējumiem;

b)

izpratni par attiecīgajām tiesiskajām prasībām;

c)

zināšanas par aviācijas drošības mērķiem un organizāciju, tostarp par to personu saistībām un pienākumiem, kuras īsteno drošības kontroli piegādes ķēdē;

d)

spēju identificēt aizliegtus priekšmetus;

e)

spēju aizliegtu priekšmetu atklāšanas gadījumos atbilstoši reaģēt;

f)

zināšanas par aizliegtu priekšmetu slēpšanas veidiem;

g)

zināšanas par reaģēšanas kārtību avārijas situācijās;

h)

zināšanas par izmantojamo drošības iekārtu un pārbaudes metožu iespējām un ierobežojumiem;

un, ja to prasa personai paredzētie pienākumi:

i)

zināšanas par pārmeklēšanas ar rokām paņēmieniem;

j)

spēju veikt pārmeklēšanu ar rokām atbilstoši standartam, kas ir pietiekams, lai pamatoti nodrošinātu paslēptu aizliegtu priekšmetu atklāšanu;

k)

spēju rīkoties ar izmantojamām drošības iekārtām;

l)

spēju pareizi interpretēt drošības aprīkojuma radītos attēlus;

m)

zināšanas par transportēšanas prasībām.

11.2.3.4.

Ar darbu saistīto mācību laikā personas, kas veic transportlīdzekļu pārbaudes, iegūst šādu kvalifikāciju:

a)

zināšanas par tiesiskajām prasībām transportlīdzekļu pārbaudē, tostarp par atbrīvojumiem un īpašām drošības procedūrām;

b)

spēju aizliegtu priekšmetu atklāšanas gadījumos atbilstoši reaģēt;

c)

zināšanas par aizliegtu priekšmetu slēpšanas veidiem;

d)

zināšanas par reaģēšanas kārtību avārijas situācijās;

e)

zināšanas par transportlīdzekļu pārbaudes paņēmieniem; un

f)

spēju veikt transportlīdzekļu pārbaudes atbilstoši standartam, kas ir pietiekams, lai pamatoti nodrošinātu paslēptu aizliegtu priekšmetu atklāšanu.

11.2.3.5.

Ar darbu saistīto mācību laikā personas, kas lidostās īsteno piekļuves kontroli, kā arī veic uzraudzību un patruļas, iegūst šādu kvalifikāciju:

a)

zināšanas par tiesiskajām prasībām piekļuves kontrolē, tostarp par atbrīvojumiem un īpašām drošības procedūrām;

b)

zināšanas par piekļuves kontroles sistēmām, ko izmanto lidostā;

c)

zināšanas par atļaujām, tostarp par identitātes kartēm un transportlīdzekļu caurlaidēm, kas ļauj iekļūt kontrolējamā teritorijā, un spēju identificēt šīs atļaujas;

d)

zināšanas par patrulēšanas un aizrādīšanas kārtību un apstākļiem, kādos jāaizrāda personām vai jāziņo par pārkāpumiem;

e)

spēju aizliegtu priekšmetu atklāšanas gadījumos atbilstoši reaģēt;

f)

zināšanas par reaģēšanas kārtību avārijas situācijās; un

g)

personu saskarsmes prasmes, jo īpaši prasmi rīkoties kultūru atšķirību gadījumos, kā arī apiešanos ar īpaši uzmanāmiem pasažieriem.

11.2.3.6.

Mācību laikā personas, kas veic gaisa kuģu drošības pārmeklēšanu, iegūst šādu kvalifikāciju:

a)

zināšanas par tiesiskajām prasībām gaisa kuģu drošības pārmeklēšanā;

b)

zināšanas par to tipu gaisa kuģu konfigurāciju, kuru drošības pārmeklēšanu personai paredzēts veikt;

c)

spēju identificēt aizliegtus priekšmetus;

d)

spēju aizliegtu priekšmetu atklāšanas gadījumos atbilstoši reaģēt;

e)

zināšanas par aizliegtu priekšmetu slēpšanas veidiem; un

f)

spēju veikt gaisa kuģu drošības pārmeklēšanu atbilstoši standartam, kas ir pietiekams, lai pamatoti nodrošinātu paslēptu aizliegtu priekšmetu atklāšanu.

11.2.3.7.

Mācību laikā personas, kas nodrošina gaisa kuģu aizsardzību, iegūst šādu kvalifikāciju:

a)

zināšanas par to, kā nodrošināt gaisa kuģu aizsardzību un nepieļaut nesankcionētu piekļuvi;

b)

vajadzības gadījumā zināšanas par gaisa kuģu aizzīmogošanu;

c)

zināšanas par identitātes karšu sistēmām, ko izmanto lidostā;

d)

zināšanas par patrulēšanas un aizrādīšanas kārtību un apstākļiem, kādos jāaizrāda personām vai jāziņo par pārkāpumiem; un

e)

zināšanas par reaģēšanas kārtību avārijas situācijās.

11.2.3.8.

Mācību laikā personas, kas veic bagāžas identifikāciju, iegūst šādu kvalifikāciju:

a)

zināšanas par civilajā aviācijā agrāk notikušām nelikumīgas iejaukšanās darbībām, terora aktiem un pašreizējiem apdraudējumiem;

b)

izpratni par attiecīgajām tiesiskajām prasībām;

c)

zināšanas par aviācijas drošības mērķiem un organizāciju, tostarp par to personu saistībām un pienākumiem, kuras īsteno drošības kontroli;

d)

spēju aizliegtu priekšmetu atklāšanas gadījumos atbilstoši reaģēt;

e)

zināšanas par reaģēšanas kārtību avārijas situācijās;

f)

zināšanas par pasažieru un bagāžas identifikācijas prasībām un paņēmieniem; un

g)

zināšanas par pasažieru reģistrācijā un bagāžas apstrādē izmantojamo gaisa pārvadātāja materiālu aizsardzības prasībām.

11.2.3.9.

Mācību laikā personas, kas īsteno kravas un pasta drošības kontroli, izņemot pārbaudes, vai kurām ir piekļuves tiesības identificējamai gaisa kravai vai identificējamam gaisa pastam, iegūst šādu kvalifikāciju:

a)

zināšanas par civilajā aviācijā agrāk notikušām nelikumīgas iejaukšanās darbībām, terora aktiem un pašreizējiem apdraudējumiem;

b)

izpratni par attiecīgajām tiesiskajām prasībām;

c)

zināšanas par aviācijas drošības mērķiem un organizāciju, tostarp par to personu saistībām un pienākumiem, kuras īsteno drošības kontroli piegādes ķēdē;

d)

zināšanas par patrulēšanas un aizrādīšanas kārtību un apstākļiem, kādos jāaizrāda personām vai jāziņo par pārkāpumiem;

e)

zināšanas par ziņošanas kārtību;

f)

spēju identificēt aizliegtus priekšmetus;

g)

spēju aizliegtu priekšmetu atklāšanas gadījumos atbilstoši reaģēt;

h)

zināšanas par aizliegtu priekšmetu slēpšanas veidiem;

i)

zināšanas par kravas un pasta aizsardzības prasībām; un

j)

vajadzības gadījumā zināšanas par transportēšanas prasībām.

11.2.3.10.

Mācību laikā personas, kas īsteno gaisa pārvadātāja pasta un materiālu, lidojuma laikā patērējamo krājumu un lidostu krājumu drošības kontroli, izņemot pārbaudes, iegūst šādu kvalifikāciju:

a)

zināšanas par civilajā aviācijā agrāk notikušām nelikumīgas iejaukšanās darbībām, terora aktiem un pašreizējiem apdraudējumiem;

b)

izpratni par attiecīgajām tiesiskajām prasībām;

c)

zināšanas par aviācijas drošības mērķiem un organizāciju, tostarp par to personu saistībām un pienākumiem, kuras īsteno drošības kontroli;

d)

zināšanas par patrulēšanas un aizrādīšanas kārtību un apstākļiem, kādos jāaizrāda personām vai jāziņo par pārkāpumiem;

e)

zināšanas par ziņošanas kārtību;

f)

spēju identificēt aizliegtus priekšmetus;

g)

spēju aizliegtu priekšmetu atklāšanas gadījumos atbilstoši reaģēt;

h)

zināšanas par aizliegtu priekšmetu slēpšanas veidiem;

i)

zināšanas par attiecīgi gaisa pārvadātāja pasta un materiālu, lidojuma laikā patērējamu krājumu un lidostu krājumu aizsardzības prasībām; un

j)

vajadzības gadījumā zināšanas par transportēšanas prasībām.

11.2.4.   Īpašas mācības personām, kas tieši uzrauga personas, kuras īsteno drošības kontroli (uzraugošie darbinieki)

Īpašo mācību laikā uzraugošie darbinieki papildus uzraugāmo personu kvalifikācijai iegūst šādu kvalifikāciju:

a)

zināšanas par attiecīgajām tiesiskajām prasībām un to izpildi;

b)

zināšanas par uzraudzības pienākumiem;

c)

zināšanas par iekšējo kvalitātes kontroli;

d)

spēju aizliegtu priekšmetu atklāšanas gadījumos atbilstoši reaģēt;

e)

zināšanas par reaģēšanas kārtību avārijas situācijās;

f)

darbaudzināšanas un stažieru apmācīšanas iemaņas un spēju motivēt citus;

un, ja to prasa personai paredzētie pienākumi:

g)

zināšanas par konfliktu pārvaldību; un

h)

zināšanas par izmantojamo drošības iekārtu un pārbaudes metožu iespējām un ierobežojumiem.

11.2.5.   Īpašas mācības personām, kas valsts vai vietējā mērogā vispārīgi atbild par to, lai drošības programmas un to īstenošana atbilstu visiem tiesiskajiem noteikumiem (drošības vadītāji)

Īpašo mācību laikā drošības vadītāji iegūst šādu kvalifikāciju:

a)

zināšanas par attiecīgajām tiesiskajām prasībām un to izpildi;

b)

zināšanas par iekšējo, valsts, Kopienas un starptautisko kvalitātes kontroli;

c)

spēju motivēt citus;

d)

zināšanas par izmantojamo drošības iekārtu un pārbaudes metožu iespējām un ierobežojumiem.

11.2.6.   Īpašas mācības personām, kas nav pasažieri un kam bez pavadības jāiekļūst ierobežotas iekļuves drošības zonās

11.2.6.1.

Personas, kas nav pasažieri un kam bez pavadības jāiekļūst ierobežotas iekļuves drošības zonās, un kas nepieder pie 11.2.3.–11.2.5. un 11.5. punktā minētajām personām, pirms atļaujas saņemšanas, kura dod tiesības bez pavadības iekļūt ierobežotas iekļuves drošības zonās, apmeklē drošības izpratnes mācības.

11.2.6.2.

Drošības izpratnes mācību laikā minētās personas iegūst šādu kvalifikāciju:

a)

zināšanas par civilajā aviācijā agrāk notikušām nelikumīgas iejaukšanās darbībām, terora aktiem un pašreizējiem apdraudējumiem;

b)

izpratni par attiecīgajām tiesiskajām prasībām;

c)

zināšanas par aviācijas drošības mērķiem un organizāciju, tostarp par to personu saistībām un pienākumiem, kuras īsteno drošības kontroli;

d)

izpratni par pārbaudes kontrolpunkta plānojumu un pārbaudes procesu;

e)

izpratni par piekļuves kontroli un attiecīgām pārbaudes procedūrām;

f)

zināšanas par lidostas identitātes kartēm, ko izmanto lidostā;

g)

zināšanas par ziņošanas kārtību; un

h)

spēju atbilstoši rīkoties ar drošību saistītos incidentos.

11.2.6.3.

Visām personām, kas apmeklē drošības izpratnes mācības, pirms atļaujas saņemšanas, kura dod tiesības bez pavadības iekļūt ierobežotas iekļuves drošības zonās, jāpierāda, ka tām ir izpratne par visiem 11.2.6.2. punktā minētajiem tematiem.

11.3.   ATESTĀCIJA VAI APSTIPRINĀŠANA

11.3.1.

Personas, kas pilda 11.2.3.1.–11.2.3.5. punktā minētos pienākumus:

a)

ir sākotnējās atestācijas vai apstiprināšanas procedūras subjekts; un

b)

personām, kas strādā ar rentgena vai EDS iekārtām, veic atkārtotu atestācijas procedūru vismaz ik pēc trim gadiem; un

c)

visām pārējām personām veic atkārtotu atestācijas vai apstiprināšanas procedūru vismaz ik pēc pieciem gadiem.

11.3.2.

Personas, kas strādā ar rentgena vai EDS iekārtām, sākotnējās atestācijas vai apstiprināšanas procedūras laikā veic standartizētu attēlu interpretācijas testu.

11.3.3.

Atkārtotā atestācijas vai apstiprināšanas procedūra personām, kas strādā ar rentgena vai EDS iekārtām, ietver standartizēto attēlu interpretācijas testu un darba izpildes novērtējumu.

11.3.4.

Ja persona nesāk un pamatotā laikposmā, kas parasti nepārsniedz trīs mēnešus, sekmīgi nepabeidz atkārtoto atestācijas vai apstiprināšanas procedūru, attiecīgās drošības tiesības anulē.

11.3.5.

Visu atestēto vai apstiprināto personu atestācijas vai apstiprināšanas dokumentus attiecīgi glabā vismaz tik ilgi, kamēr ir spēkā šo personu darba līgumi.

11.4.   ATKĀRTOTAS MĀCĪBAS

11.4.1.

Personas, kas strādā ar rentgena vai EDS iekārtām, atkārtoti apmeklē attēlu pazīšanas mācības un veic testus. Tās ir:

a)

mācības klasē un/vai datorizētas mācības; vai

b)

ar darbu saistīta TIP programmatūras apguve ar noteikumu, ka darbā ar rentgena vai EDS iekārtām, kā norādīts turpmāk, izmanto TIP programmatūras bibliotēku, kurā ir vismaz 6 000 attēlu, un ka persona strādā ar šīm iekārtām vismaz trešdaļu darba stundu.

Testu rezultātus paziņo personai un dokumentē, un tos var ņemt vērā, kad persona veic atkārtotās atestācijas vai apstiprināšanas procedūru.

Mācības klasē un/vai datorizētās mācības ietver vismaz sešas stundas ilgas attēlu pazīšanas mācības un testus ik pēc sešiem mēnešiem. Izmanto bibliotēku, kurā ir vismaz 1 000 attēlu, kuros redzami vismaz 250 dažādu bīstamu priekšmetu attēli, ieskaitot bīstamu priekšmetu sastāvdaļu attēlus, turklāt katrs priekšmets ir uzņemts dažādos atšķirīgos rakursos. Mācību un testu laikā izmanto neprognozējami izvēlētus bibliotēkas attēlus.

Ar darbu saistītās TIP programmatūras apguvē izmanto TIP programmatūras bibliotēku, kurā ir vismaz 6 000 attēlu, kuros redzami vismaz 1 500 dažādu bīstamu priekšmetu attēli, ieskaitot bīstamu priekšmetu sastāvdaļu attēlus, turklāt katrs priekšmets ir uzņemts dažādos atšķirīgos rakursos.

11.4.2.

Personas, kas pilda 11.2. punktā minētos pienākumus, kuri nav 11.4.1. punktā minētie pienākumi, apmeklē atkārtotas mācības pietiekami bieži, lai nodrošinātu kvalifikācijas saglabāšanu un paaugstināšanu atbilstoši norisēm drošības jomā.

Atkārtotas mācības rīko:

a)

pamata un ar darbu saistīto sākotnējo mācību laikā iegūtās kvalifikācijas saglabāšanai – vismaz ik pēc pieciem gadiem, bet gadījumos, kad kvalifikācija nav izmantota ilgāk par sešiem mēnešiem – pirms persona atkal sāk pildīt drošības pienākumus; un

b)

jaunas vai papildu kvalifikācijas iegūšanai – pietiekami bieži, lai personas, kas īsteno drošības kontroli vai atbild par tās īstenošanu, nekavējoties tiktu informētas par jauniem apdraudējumiem vai tiesiskām prasībām līdz to piemērošanas sākumam.

Šā punkta a) apakšpunkta prasības neattiecas uz kvalifikāciju, kas iegūta ar darbu saistīto mācību laikā, bet personai paredzēto pienākumu izpildei vairs nav vajadzīga.

11.4.3.

Visu atkārtoti apmācīto personu mācību dokumentus glabā vismaz tik ilgi, kamēr ir spēkā šo personu darba līgumi.

11.5.   INSTRUKTORU UN NEATKARĪGO VĒRTĒTĀJU KVALIFIKĀCIJA

11.5.1.

Pilnvarotā iestāde uztur sarakstus vai var piekļūt sarakstiem, kuros iekļauti tādu atestētu instruktoru vārdi un – attiecīgos gadījumos – neatkarīgu vērtētāju vārdi, kas ir izpildījuši 11.5.2., 11.5.3. vai 11.5.4. punktā izklāstītās prasības.

11.5.2.

Instruktori un neatkarīgie vērtētāji ir sekmīgi izturējuši iepriekšējās darbības pārbaudi saskaņā ar 11.1.3. punktu un uzrāda pierādījumus par attiecīgu kvalifikāciju vai zināšanām. Neatkarīgajiem vērtētājiem nav nekādu līgumpamatotu vai finansiālu saistību pret lidostu ekspluatantiem, gaisa pārvadātājiem vai tiesību subjektiem, kuru uzraudzībai viņi pieņemti darbā.

11.5.3.

Instruktori, kas pieņemti darbā vai ir vadījuši šajā regulā minētās mācības pirms tās stāšanās spēkā, pierāda pilnvarotajai iestādei, ka viņi atbilst šādam prasību minimumam:

a)

viņiem ir 11.5.5. punktā minētās zināšanas un kompetence; un

b)

viņi vada tikai mācību kursus, ko saskaņā ar 11.2.1.3. punktu ir apstiprinājusi pilnvarotā iestāde.

11.5.4.

Neatkarīgie vērtētāji, kas pieņemti darbā pirms šīs regulas stāšanās spēkā, pierāda pilnvarotajai iestādei, ka viņi atbilst šādam prasību minimumam:

a)

viņiem ir 11.5.6. punktā minētā kompetence; un

b)

viņiem nav nekādu līgumpamatotu vai finansiālu saistību pret lidostu ekspluatantiem, gaisa pārvadātājiem vai tiesību subjektiem, kuru uzraudzībai viņi pieņemti darbā.

11.5.5.

Lai personu atestētu kā 11.2.3.1.–11.2.3.5. un 11.2.4. un 11.2.5. punktā minēto mācību vadīšanai kvalificētu instruktoru, šai personai jābūt zināšanām par darba vidi attiecīgajā aviācijas drošības jomā un kvalifikācijai un kompetencei šādās jomās:

a)

mācību metožu jomā; un

b)

apgūstamo drošības elementu jomā.

11.5.6.

Lai personu atestētu kā neatkarīgu vērtētāju, šai personai jābūt zināšanām par darba vidi attiecīgajā aviācijas drošības jomā un kompetencei šādās jomās:

a)

kvalitātes kontroles jomā; un

b)

vērtējamās vai uzraugāmās drošības jomā.

11.5.7.

Pilnvarotā iestāde pati nodrošina instruktoru un neatkarīgo vērtētāju mācības vai apstiprina un uztur atbilstošu drošības mācību kursu sarakstu. Pilnvarotā iestāde nodrošina, lai instruktori un neatkarīgie vērtētāji regulāri apmeklētu mācības vai saņemtu informāciju par norisēm attiecīgajās jomās.

11.5.8.

Ja pilnvarotā iestāde zaudē pārliecību, ka kvalificētā instruktora vadīto mācību laikā personas iegūst attiecīgo kvalifikāciju, pilnvarotā iestāde atkarībā no apstākļiem anulē mācību kursa apstiprinājumu vai nodrošina instruktora darbības apturēšanu vai viņa svītrošanu no kvalificēto instruktoru saraksta.

11.6.   MĀCĪBU SAVSTARPĒJA ATZĪŠANA

Kvalifikāciju, ko persona ir ieguvusi vienā dalībvalstī, lai izpildītu Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasības, ņem vērā citās dalībvalstīs.

12.   DROŠĪBAS IEKĀRTAS

12.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

12.0.1.

Iestāde, darbinieks vai tiesību subjekts, kas izmanto iekārtas, lai īstenotu pasākumus, par kuriem tas atbild saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 10. pantā minēto valsts aviācijas drošības programmu, veic pamatotus pasākumus, lai iekārtas atbilstu šajā nodaļā izklāstītajiem standartiem.

Informāciju, kas ir klasificēta saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2001/844/EK, EOTK, Euratom (3), pilnvarotā iestāde dara zināmu ražotājiem tikai vajadzības gadījumā.

12.0.2.

Katru drošības iekārtu regulāri pārbauda.

12.1.   ARKVEIDA METĀLA DETEKTORI (WTMD)

12.1.1.   Vispārīgi principi

12.1.1.1.

Arkveida metāla detektori (WTMD) spēj atklāt un ar trauksmes signālu norādīt vismaz konkrētus metāla priekšmetus gan atsevišķi, gan kopā.

12.1.1.2.

Atklāšanu ar WTMD neiespaido metāla priekšmetu novietojums un novietojuma virziens.

12.1.1.3.

WTMD ir stingri nostiprināts uz stabila pamata.

12.1.1.4.

WTMD ir vizuāls indikators, kas rāda, ka iekārta darbojas.

12.1.1.5.

WTMD metāla atklāšanas iestatījumu regulēšanas līdzekļi ir aizsargāti un pieejami vienīgi pilnvarotām personām.

12.1.1.6.

WTMD rada gan vizuālu trauksmes signālu, gan skaņas trauksmes signālu, kad tas atklāj metāla priekšmetus, kā minēts 12.1.1.1. punktā. Abu veidu trauksmes signāli ir pamanāmi divu metru rādiusā.

12.1.1.7.

Vizuālajā trauksmes signālā jābūt norādei uz WTMD atklātā signāla stiprumu.

12.1.1.8.

WTMD novieto tā, lai to nevarētu ietekmēt traucējumu avoti.

12.1.2.    WTMD standarti

12.1.2.1.

Ir divi WTMD standarti. Sīki izklāstītas šo standartu prasības ir paredzētas atsevišķā Komisijas lēmumā.

12.1.2.2.

Visi WTMD atbilst 1. standartam.

Šis standarts zaudē spēku 2011. gada 1. janvārī.

12.1.2.3.

Visiem WTMD, kas uzstādīti no 2007. gada 5. janvāra, piemēro 2. standartu, ja pirms šīs dienas nav parakstīts līgums par 1. standartam atbilstoša WTMD uzstādīšanu.

Visi WTMD atbilst 2. standartam līdz 2011. gada 1. janvārim.

12.1.3.   Papildu prasības WTMD

Visi WTMD, kuru uzstādīšanas līgums noslēgts no 2007. gada 5. janvāra, spēj:

a)

radīt skaņas un/vai vizuālu signālu par to personu procentuālu daļu, kas izgājušas caur WTMD un nav izraisījušas trauksmes signālu, kā minēts 12.1.1.1. punktā. Procentuālo daļu var iestatīt;

b)

skaitīt pārbaudītās personas, neskaitot personas, kas iziet caur WTMD pretējā virzienā;

c)

skaitīt trauksmes signālus;

d)

aprēķināt trauksmes signālu skaitu, kas izteikts kā pārbaudīto personu procentuāla daļa.

12.2.   ROKAS METĀLA DETEKTORI (HHMD)

12.2.1.

Rokas metāla detektori (HHMD) spēj atklāt melnā un krāsainā metāla priekšmetus. Metāla atklāšanu un konstatēto atklātā metāla novietojumu norāda trauksmes signāls.

12.2.2.

HHMD jutīguma iestatījumu regulēšanas līdzekļi ir aizsargāti un pieejami vienīgi pilnvarotām personām.

12.2.3.

HHMD rada skaņas trauksmes signālu, kad tas atklāj metāla priekšmetus. Trauksmes signāls ir pamanāms viena metra rādiusā.

12.2.4.

HHMD veiktspēju neietekmē traucējumu avoti.

12.2.5.

HHMD ir vizuāls indikators, kas rāda, ka iekārta darbojas.

12.3.   RENTGENA IEKĀRTAS

Rentgena iekārtas atbilst sīki izklāstītajām prasībām, kas paredzētas atsevišķā Komisijas lēmumā.

12.4.   SPRĀGSTVIELU ATKLĀŠANAS SISTĒMU (EDS) IEKĀRTAS

12.4.1.   Vispārīgi principi

12.4.1.1.

Sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (EDS) iekārtas spēj atklāt un ar trauksmes signālu norādīt uz bagāžā vai citos sūtījumos esošu sprādzienbīstamu materiālu noteiktu vai lielāku atsevišķu daudzumu.

12.4.1.2.

Atklāšanu neiespaido sprāgstvielu forma, novietojums un novietojuma virziens.

12.4.1.3.

EDS rada trauksmes signālu:

ja tā atklāj sprādzienbīstamus materiālus un

ja tā atklāj priekšmetus, kas neļauj atklāt sprādzienbīstamus materiālus, un

ja bagāžas vai sūtījuma saturs ir pārāk blīvs, lai to varētu analizēt.

12.4.2.    EDS standarti

12.4.2.1.

Ir trīs EDS standarti. Sīki izklāstītas šo standartu prasības ir paredzētas atsevišķā Komisijas lēmumā.

12.4.2.2.

Visas EDS atbilst 1. standartam.

Šis standarts zaudē spēku 2012. gada 1. septembrī.

Pilnvarotā iestāde var atļaut vēlākais līdz 2014. gada 1. janvārim izmantot 1. standartam atbilstošas EDS, kas uzstādītas no 2003. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 1. septembrim.

12.4.2.3.

Visām EDS, kas uzstādītas no 2007. gada 1. janvāra, piemēro 2. standartu, ja pirms 2006. gada 19. oktobra nav parakstīts līgums par 1. standartam atbilstošas EDS uzstādīšanu.

Visas EDS atbilst 2. standartam vēlākais līdz 2012. gada 1. septembrim, izņemot gadījumus, kad piemēro 12.4.2.2. punkta trešo daļu.

Šis standarts zaudē spēku 2018. gada 1. septembrī.

12.4.2.4.

Visām EDS, kas uzstādītas no 2012. gada 1. septembra, piemēro 3. standartu.

Visas EDS atbilst 3. standartam vēlākais līdz 2018. gada 1. septembrim.

12.4.3.   Kvalitātes prasības EDS attēliem

EDS attēlu kvalitātei jāatbilst sīki izstrādātajām prasībām, kas noteiktas atsevišķā Komisijas lēmumā.

12.5.   BĪSTAMU PRIEKŠMETU ATTĒLU PROJICĒŠANAS (TIP) PROGRAMMATŪRA

12.5.1.   Vispārīgi principi

12.5.1.1.

Bīstamu priekšmetu attēlu projicēšanas (TIP) programmatūra spēj projicēt bīstamu priekšmetu virtuālus attēlus bagāžas vai citu sūtījumu rentgena attēlā.

Virtuālos attēlus pārbaudāmās bagāžas un sūtījumu rentgena attēlā izkārto vienmērīgi, un to novietojums nav stingri noteikts.

Projicējamo virtuālo attēlu procentuālo daļu var iestatīt.

12.5.1.2.

TIP programmatūra nemazina rentgena iekārtas veiktspēju un normālu darbību.

Pārbaudītājs nav informēts par to, ka tiks projicēts vai ir projicēts bīstama priekšmeta virtuāls attēls līdz brīdim, kad saskaņā ar 12.5.2.2. punktu parādās ziņojums.

12.5.1.3.

TIP pārvaldības līdzekļi ir aizsargāti un pieejami vienīgi pilnvarotām personām.

12.5.2.    TIP programmatūras struktūra

12.5.2.1.

TIP programmatūrā ietilpst vismaz:

a)

bīstamu priekšmetu virtuālo attēlu bibliotēka;

b)

līdzekļi ziņojumu parādīšanai un ziņojumu nodzēšanai; un

c)

līdzekļi atsevišķu pārbaudītāju reaģēšanas rezultātu ierakstīšanai un parādīšanai.

12.5.2.2.

TIP programmatūra parāda pārbaudītājam ziņojumu:

a)

ja pārbaudītājs ir reaģējis un bīstama priekšmeta virtuāls attēls ir projicēts;

b)

ja pārbaudītājs nav reaģējis, bet bīstama priekšmeta virtuāls attēls ir projicēts;

c)

ja pārbaudītājs ir reaģējis, bet bīstama priekšmeta virtuāls attēls nav projicēts; un

d)

ja mēģinājums projicēt bīstama priekšmeta virtuālo attēlu nav izdevies un ir bijis redzams pārbaudītājam.

Ziņojumu parāda tā, ka tas neaizsedz tās bagāžas vai sūtījuma attēlu, uz ko tas attiecas.

Ziņojums saglabājas, līdz pārbaudītājs to nodzēš. Šā punkta a) un b) apakšpunkta gadījumā ziņojumu parāda kopā ar bīstamā priekšmeta virtuālo attēlu.

12.5.2.3.

Pārbaudītājs var piekļūt iekārtai, kurā ir uzstādīta un darbojas TIP programmatūra, izmantojot unikālu identifikatoru.

12.5.2.4.

TIP programmatūra spēj vismaz 12 mēnešus saglabāt atsevišķu pārbaudītāju reaģēšanas rezultātus formātā, kas ļauj sagatavot ziņojumus.

12.5.2.5.

Uz TIP programmatūras struktūru attiecas arī atsevišķā Komisijas lēmumā paredzētās sīki izstrādātās papildu prasības.

12.6.   SPRĀGSTVIELU PALIEKU DETEKTORI (ETD)

Sprāgstvielu palieku detektori (ETD) no piesārņotām bagāžas vai sūtījumu virsmām vai satura spēj savākt un analizēt cietās vai gāzveida daļiņas un ar trauksmes signālu norādīt uz sprāgstvielu palieku klātbūtni.

12.7.   ŠĶIDRUMU, AEROSOLU UN GELU PĀRBAUDES IEKĀRTAS

12.7.1.   Vispārīgi principi

12.7.1.1.

Iekārtas, kas minētas 4.1.3.1. punktā un ko izmanto šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudēm, spēj atklāt un ar trauksmes signālu norādīt uz šķidrumos, aerosolos un gelos esošu bīstamu materiālu noteiktu vai lielāku atsevišķu daudzumu.

12.7.1.2.

Atklāšanu neiespaido šķidrumu, aerosolu un gelu tvertņu forma un materiāls.

12.7.1.3.

Iekārtas lieto tā, lai tvertnes novietojums un novietojuma virziens ļautu pilnīgi izmantot iekārtu atklāšanas spējas.

12.7.1.4.

Iekārta rada trauksmes signālu:

a)

ja tā atklāj bīstamus materiālus;

b)

ja tā atklāj priekšmetus, kas neļauj atklāt bīstamus materiālus;

c)

ja tā nevar noteikt, vai šķidrumā, aerosolā vai gelā ir bīstami materiāli vai šādu materiālu nav; un

d)

ja pārbaudāmās bagāžas saturs ir pārāk blīvs, lai to varētu analizēt.

12.7.2.   Šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudes iekārtu standarti

12.7.2.1.

Ir divi šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudes iekārtu standarti. Sīki izklāstītas šo standartu prasības ir paredzētas atsevišķā Komisijas lēmumā.

12.7.2.2.

Visas šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudes iekārtas atbilst 1. standartam.

Šis standarts zaudē spēku 2014. gada 28. aprīlī.

12.7.2.3.

Visām šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudes iekārtām, kas uzstādītas no 2014. gada 29. aprīļa, piemēro 2. standartu.

Visas šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudes iekārtas atbilst 2. standartam vēlākais līdz 2016. gada 29. aprīlim.

12.7.3.   Šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudes iekārtu apstiprināšana

Ja vienas dalībvalsts pilnvarotā iestāde ir apstiprinājusi vai ja šīs iestādes vārdā ir apstiprināts, ka konkrētais aprīkojums atbilst atsevišķā Komisijas lēmumā noteiktajiem standartiem, tad atbilstību šiem standartiem atzīst arī pārējās dalībvalstis. Dalībvalstis iesniedz Komisijai tās iestādes nosaukumu – un pēc pieprasījuma arī citas ziņas –, kuras uzdevums ir aprīkojuma apstiprināšana. Komisija par šīm iestādēm informē pārējās dalībvalstis.

12.8.   PĀRBAUDES METODES, IZMANTOJOT JAUNAS TEHNOLOĢIJAS

12.8.1.

Dalībvalstis var atļaut pārbaudes metodes, kurās izmanto jaunas tehnoloģijas un kuras nav paredzētas šajā regulā, ja:

a)

tās izmanto, lai novērtētu jaunas pārbaudes metodes; un

b)

tās negatīvi neietekmē vispārējo sasniedzamo drošības līmeni; un

c)

personas, uz kurām tas attiecas, tostarp pasažierus, atbilstoši informē par to, ka notiek izmēģinājums.

12.8.2.

Vismaz četrus mēnešus pirms plānotās metodes ieviešanas attiecīgā dalībvalsts rakstiski informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par ierosināto pārbaudes metodi, ko tā gatavojas atļaut, pievienojot novērtējumu, kurā norādīts, kā tā garantēs, lai jaunās metodes piemērošana atbilstu 12.8.1. punkta b) apakšpunkta prasībām. Paziņojumā iekļauj arī sīki izklāstītu informāciju par vietām, kurās paredzēts izmantot pārbaudes metodi, un plānoto novērtēšanas perioda ilgumu.

12.8.3.

Ja Komisija sniedz dalībvalstij pozitīvu atbildi vai ja trīs mēnešos no rakstiskā pieprasījuma saņemšanas nav saņemta atbilde, attiecīgā dalībvalsts var atļaut ieviest pārbaudes metodi, izmantojot jaunas tehnoloģijas.

Ja Komisijai nav pārliecības, ka ierosinātā pārbaudes metode pietiekami garantē vispārējā drošības līmeņa nodrošināšanu Kopienā, Komisija to dara zināmu attiecīgajai dalībvalstij trīs mēnešos no 12.8.2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas, izskaidrojot savus apsvērumus. Tādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts līdz Komisijas atļaujas saņemšanai nesāk pārbaudes metodes ieviešanu.

12.8.4.

Maksimālais novērtēšanas periods katrai pārbaudes metodei, izmantojot jaunas tehnoloģijas, ir astoņpadsmit mēneši. Komisija var pagarināt šo novērtēšanas periodu ilgākais vēl uz divpadsmit mēnešiem ar nosacījumu, ka dalībvalsts sniedz atbilstīgu pamatojumu šādam pagarinājumam.

12.8.5.

Novērtēšanas periodā ne retāk kā reizi sešos mēnešos attiecīgās dalībvalsts pilnvarotā iestāde iesniedz Komisijai progresa ziņojumu par novērtēšanas gaitu. Komisija informē pārējās dalībvalstis par progresa ziņojuma saturu. Ja dalībvalsts neiesniedz progresa ziņojumu, Komisija var pieprasīt, lai dalībvalsts aptur izmēģinājumu.

12.8.6.

Ja, pamatojoties uz ziņojumu, Komisija negūst pārliecību, ka izmēģināmā pārbaudes metode pietiekami garantē vispārējā aviācijas drošības līmeņa nodrošināšanu Kopienā, Komisija dara zināmu attiecīgajai dalībvalstij, ka izmēģinājums tiek apturēts līdz attiecīgu garantiju saņemšanai.

12.8.7.

Novērtēšanas perioda ilgums nedrīkst pārsniegt trīsdesmit mēnešus.

12.A PAPILDINĀJUMS

Sīki izstrādāti noteikumi par arkveida metāla detektoru darbības parametriem ir noteikti atsevišķā Komisijas lēmumā.

12.B PAPILDINĀJUMS

Sīki izstrādāti noteikumi par sprāgstvielu atklāšanas sistēmu darbības parametriem ir noteikti atsevišķā Komisijas lēmumā.

12.C PAPILDINĀJUMS

Sīki izstrādāti noteikumi par šķidrumu, aerosolu un gelu atklāšanas sistēmu darbības parametriem ir noteikti atsevišķā Komisijas lēmumā.


(1)  OV L 360, 19.12.2006., 64. lpp.

(2)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(3)  OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp.


Top