EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1090

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/1090 av den 24 januari 2023 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 och delegerad förordning (EU) 2020/124 vad gäller vissa bestämmelser i de bevarande- och tillämpningsföreskrifter som fastställts av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo)

C/2023/436

EUT L 146, 6.6.2023, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1090/oj

6.6.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 146/3


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/1090

av den 24 januari 2023

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 och delegerad förordning (EU) 2020/124 vad gäller vissa bestämmelser i de bevarande- och tillämpningsföreskrifter som fastställts av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 av den 20 maj 2019 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del, om ändring av förordning (EU) 2016/1627 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2115/2005 och (EG) nr 1386/2007 (1), särskilt artikel 50.1 och 50.2, och

av följande skäl:

(1)

EU är part i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (Nafokonventionen), som godkändes genom rådets förordning (EEG) nr 3179/78 (2).

(2)

Europaparlamentet och rådet antog förordning (EU) 2019/833 i syfte att införliva Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter i EU-rätten.

(3)

Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/124 (3) kompletterades förordning (EU) 2019/833 med ett antal bevarande- och tillämpningsföreskrifter fastställda av Nafo.

(4)

Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/989 (4) ändrades delegerad förordning (EU) 2020/124 genom införande av Nafos föreskrifter som antogs vid Nafos årsmöte 2019.

(5)

Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/860 (5) ändrades delegerad förordning (EU) 2020/124 genom införande av Nafos föreskrifter som antogs vid Nafos årsmöte 2020.

(6)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1231 (6) ändrades förordning (EU) 2019/833 genom införande av Nafos föreskrifter som antogs vid Nafos årsmöten 2019 och 2020.

(7)

Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1281 (7) ändrades delegerad förordning (EU) 2020/124 genom införande av Nafos föreskrifter som antogs vid Nafos årsmöte 2021.

(8)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2037 (8) ändrades förordning (EU) 2019/833 genom införande av Nafos föreskrifter som antogs vid Nafos årsmöte 2021.

(9)

Vid sitt årsmöte i september 2022 ändrade Nafo sina bevarande- och tillämpningsföreskrifter genom uppdateringar av begränsningar för forskningsfartyg, kontrollåtgärder när det gäller landningar eller omlastningar av torskfångster från sektion 3M, strykning av bestämmelser om rapportering av observatörsprogram och tillägg av en korshänvisning i fiskeloggboken.

(10)

Dessa ändringar bör också införlivas i unionsrätten. Förordning (EU) 2019/833 och delegerad förordning (EU) 2020/124 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) 2019/833 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4.1 ska följande led läggas till som leden c och d:

”c)

ta upp torsk från sektion 3M utöver en unionsfångst på 15 ton under ett kalenderår; om ett forskningsfartygs fångst överstiger denna mängd ska överskottet räknas av från tilldelningen för fartygets flaggmedlemsstat; om medlemsstatens tilldelning av torsk från sektion 3M är uttömd får medlemsstaten inte heller tillåta sina fartyg att bedriva ytterligare forskningsverksamhet; all pågående forskningsverksamhet ska stoppas av flaggmedlemsstaten så snart unionen har fångat 15 ton, eller

d)

ta upp räkor från sektion 3M utöver en unionsfångst på 10 ton under ett kalenderår; den berörda medlemsstaten ska stoppa forskningverksamheten när det gäller räkor från sektion 3M så snart unionen har fångat 10 ton.”

2.

Artikel 4.1a ska utgå.

3.

I artikel 9a.1 c ska följande mening läggas till:

”Inspektioner av landningar eller omlastningar ska utföras avseende

i)

minst 50 % när den totala Nafokvoten för torsk i sektion 3M uttryckt i fiskemöjligheter understiger 6 000 ton,

ii)

minst 25 % när den totala Nafokvoten för torsk i sektion 3M uttryckt i fiskemöjligheter uppgår till mellan 6 000 och 12 000 ton.”

4.

I artikel 27.7 ska led a utgå.

Artikel 2

Bilagan till delegerad förordning (EU) 2020/124 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 141, 28.5.2019, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 3179/78 av den 28 december 1978 om Europeiska ekonomiska gemenskapens antagande av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (EGT L 378, 30.12.1978, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/124 av den 15 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (EUT L 34, 6.2.2020, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/989 av den 27 april 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/124 vad gäller vissa bestämmelser och bilagor från de bevarande- och tillämpningsföreskrifter som fastställts av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo) (EUT L 221, 10.7.2020, s. 5).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/860 av den 23 mars 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/124 vad gäller bilagan till de bevarande- och tillämpningsföreskrifter som fastställts av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo) (EUT L 190, 31.5.2021, s. 19).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1231 av den 14 juli 2021 om ändring av förordning (EU) 2019/833 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (EUT L 274, 30.7.2021, s. 32).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1281 av den 4 mars 2022 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/124 vad gäller vissa bestämmelser och bilagor från de bevarande- och tillämpningsföreskrifter som fastställts av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo) (EUT L 195, 22.7.2022, s. 21).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2037 av den 19 oktober 2022 om ändring av förordning (EU) 2019/833 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (EUT L 275, 25.10.2022, s. 11).


BILAGA

I bilagan till delegerad förordning (EU) 2020/124 ska, i punkt 30, femtonde ledet ersättas med följande:

”(15)

Genomfördes ett provtråldrag i enlighet med artikel 6.6 b iii eller 6.10 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna? (Ja/Nej)”


Top