EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1090

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2023/1090, 24. jaanuar 2023, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/833 ning komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2020/124 Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) kaitse- ja rakendusmeetmete teatavate sätete osas

C/2023/436

OJ L 146, 6.6.2023, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1090/oj

6.6.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 146/3


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2023/1090,

24. jaanuar 2023,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/833 ning komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2020/124 Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) kaitse- ja rakendusmeetmete teatavate sätete osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrust (EL) 2019/833, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed, muudetakse määrust (EL) 2016/1627 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2115/2005 ja (EÜ) nr 1386/2007, (1) eriti selle artikli 50 lõikeid 1 ja 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

EL on ühinenud Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooniga (NAFO konventsioon), mis kiideti heaks nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3179/78 (2).

(2)

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid vastu määruse (EL) 2019/833, et võtta NAFO kaitse- ja rakendusmeetmed üle ELi õigusesse.

(3)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/124 (3) täiendati määrust (EL) 2019/833 mitme NAFO kaitse- ja rakendusmeetmega.

(4)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/989 (4) muudeti delegeeritud määrust (EL) 2020/124 NAFO meetmetega, mis võeti vastu organisatsiooni 2019. aasta koosolekul.

(5)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2021/860 (5) muudeti delegeeritud määrust (EL) 2020/124 NAFO meetmetega, mis võeti vastu organisatsiooni 2020. aastal toimunud aastakoosolekul.

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/1231 (6) muudeti määrust (EL) 2019/833 NAFO meetmetega, mis võeti vastu organisatsiooni 2019. ja 2020. aastal toimunud aastakoosolekul.

(7)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2022/1281 (7) muudeti delegeeritud määrust (EL) 2020/124 NAFO meetmetega, mis võeti vastu organisatsiooni 2021. aastal toimunud aastakoosolekul.

(8)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2022/2037 (8) muudeti määrust (EL) 2019/833 NAFO meetmetega, mis võeti vastu organisatsiooni 2021. aasta aastakoosolekul.

(9)

NAFO muutis 2022. aasta septembris peetud aastakoosolekul oma kaitse- ja rakendusmeetmeid, ajakohastades uurimislaevadele kehtestatud piiranguid, käsitledes rajoonist 3M püütud tursa lossimise või ümberlaadimise kontrollimeetmeid, jättes välja vaatlusprogrammi aruandlust käsitlevad sätted ja lisades püügipäevikusse ristviite.

(10)

Need muudatused tuleks rakendada ka liidu õiguses. Seepärast tuleks määrust (EL) 2019/833 ja delegeeritud määrust (EL) 2020/124 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) 2019/833 muudetakse järgmiselt.

(1)

Artikli 4 lõikesse 1 lisatakse järgmised punktid c ja d:

„c)

püüda 3M rajoonist turska rohkem kui 15 tonni liidu saaki kalendriaastal. Kui uurimislaeva püük ületab seda kogust, arvestatakse ülemäärane kogus maha laeva lipuliikmesriigile eraldatud kogusest. Lisaks, kui liikmesriigile 3M rajoonist eraldatud tursakogus on ammendatud, ei anna see liikmesriik oma laevadele luba edasisteks teadusuuringuteks. Lipuliikmesriik lõpetab käimasolevad teadusuuringud kohe, kui liit on püüdnud 15 tonni; või

d)

püüda 3M rajoonist krevetti rohkem kui 10 tonni liidu saaki kalendriaastal. Asjaomane liikmesriik lõpetab 3M rajoonist püütud krevetiga seotud teadusuuringud, kui liit on püüdnud 10 tonni.“

(2)

Artikli 4 lõige 1a jäetakse välja.

(3)

Artikli 9a lõike 1 punktile c lisatakse järgmine lause:

„Lossitud või ümberlaaditud saagi inspekteerimine toimub järgmiselt:

i)

vähemalt 50 %, kui NAFO kogukvoot 3M rajoonist püütud tursa püügivõimalustest on alla 6 000 tonni, ning

ii)

vähemalt 25 %, kui NAFO kogukvoot 3M rajoonist püütud tursa püügivõimalustest on 6 000 – 12 000 tonni.“

(4)

Artikli 27 lõike 7 punkt a jäetakse välja.

Artikkel 2

Delegeeritud määruse (EL) 2020/124 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. jaanuar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 141, 28.5.2019, lk 1.

(2)  Nõukogu 28. detsembri 1978. aasta määrus (EMÜ) nr 3179/78 Euroopa Majandusühenduse sõlmitud Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalastuskoostöö konventsiooni kohta (EÜT L 378, 30.12.1978, lk 1).

(3)  Komisjoni 15. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/124, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/833, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed (ELT L 34, 6.2.2020, lk 1).

(4)  Komisjoni 27. aprilli 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/989, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/124 Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) kaitse- ja rakendusmeetmete teatavate sätete ja lisade osas (ELT L 221, 10.7.2020, lk 5).

(5)  Komisjoni 23. märtsi 2021. aasta delegeeritud määrus (EL) 2021/860, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/124 Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) kaitse- ja rakendusmeetmete lisa osas (ELT L 190, 31.5.2021, lk 19).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuli 2021. aasta määrus (EL) 2021/1231, millega muudetakse määrust (EL) 2019/833, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed (ELT L 274, 30.7.2021, lk 32).

(7)  Komisjoni 4. märtsi 2022. aasta delegeeritud määrus (EL) 2022/1281, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/833 ning komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2020/124 Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) kaitse- ja rakendusmeetmete teatavate sätete ja lisade osas (ELT L 195, 22.7.2022, lk 21).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. oktoobri 2022. aasta määrus (EL) 2022/2037, millega muudetakse määrust (EL) 2019/833, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed (ELT L 275, 25.10.2022, lk 11).


LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2020/124 lisa punktis 30 asendatakse viieteistkümnes taane järgmisega:

„15)

Kas proovitraalimine on NAFO kaitse- ja rakendusmeetmete artikli 6 lõike 6 punkti b alapunkti iii või artikli 6 lõike 10 kohaselt tehtud? (JAH/EI)“


Top