EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:191:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 191, 29 juni 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.191.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 191

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
29 juni 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

480:e plenarsessionen den 25 och 26 april 2012

2012/C 191/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Sjunde miljöhandlingsprogrammet och uppföljning av sjätte miljöhandlingsprogrammet” (förberedande yttrande)

1

2012/C 191/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Främjande av en hållbar produktion och konsumtion i EU” (förberedande yttrande)

6

2012/C 191/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Energiutbildning” (förberedande yttrande)

11

2012/C 191/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Bokförlagsbranschen under utveckling” (yttrande på eget initiativ)

18

2012/C 191/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kooperativ och omstrukturering” (yttrande på eget initiativ)

24


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

480:e plenarsessionen den 25 och 26 april 2012

2012/C 191/06

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006”COM(2011) 615 final – 2011/0276 (COD)

30

2012/C 191/07

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006”COM(2011) 612 final – 2011/0274 (COD)

38

2012/C 191/08

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006”COM(2011) 614 final – 2011/0275 (COD)

44

2012/C 191/09

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete”COM(2011) 611 final – 2011/0273 (COD)

49

2012/C 191/10

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet och genomförandet av sådana grupperingar”COM(2011) 610 final – 2011/0272 (COD)

53

2012/C 191/11

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införlivande av ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur”COM(2011) 445 final – 2011/0204 (COD)

57

2012/C 191/12

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning”COM(2011) 778 final – 2011/0389 (COD) och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse”COM(2011) 779 final – 2011/0359 (COD)

61

2012/C 191/13

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska riskkapitalfonder”COM(2011) 860 final – 2011/0417 (COD)

72

2012/C 191/14

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om motorfordons ljudnivå”COM(2011) 856 final – 2011/0409 (COD)

76

2012/C 191/15

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (omarbetning)”COM(2011) 656 final – 2011/0298 (COD)

80

2012/C 191/16

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster”COM(2011) 895 final – 2011/0439 (COD),”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling”COM(2011) 896 final – 2011/0438 (COD) och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av koncessioner”COM(2011) 897 final – 2011/0437 (COD)

84

2012/C 191/17

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Straffrätt i EU: garantier för ett effektivt genomförande av EU:s politik genom straffrättsliga åtgärder”COM(2011) 573 final

97

2012/C 191/18

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning […] om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden”COM(2011) 883 final – 2011/0435 (COD)

103

2012/C 191/19

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020”COM(2011) 758 final – 2011/0344 (COD)

108

2012/C 191/20

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life)”COM(2011) 874 final – 2011/0428 (COD)

111

2012/C 191/21

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken”COM(2011) 625 final – 2011/0280 (COD),”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning)”COM(2011) 626 final – 2011/0281 (COD),”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)”COM(2011) 627 final – 2011/0282 (COD),”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken”COM(2011) 628 final – 2011/0288 (COD),”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tillämpningen av direktstöd till jordbrukare avseende år 2013”COM(2011) 630 final – 2011/0286 (COD) och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller systemet med samlat gårdsstöd och stödet till vinodlare”COM(2011) 631 final – 2011/0285 (COD)

116

2012/C 191/22

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn”COM(2011) 877 final – 2011/0430 (COD)

129

2012/C 191/23

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – En övergripande strategi för migration och rörlighet”COM(2011) 743 final

134

2012/C 191/24

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning för Europeiska unionen om ändring av förordning (EG) nr 106/2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning”COM(2012) 109 final – 2012/0049 (COD)

142


SV

 

Top