EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:191:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 191, 29 юни 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.191.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 191

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
29 юни 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

480-а пленарна сесия, проведена на 25 и 26 април 2012 г.

2012/C 191/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Седма програма за действие в областта на околната среда и проследяване на 6-ата програма за действие в областта на околната среда“ (проучвателно становище)

1

2012/C 191/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Насърчаване на устойчивите методи на производство и потребление в ЕС“ (проучвателно становище)

6

2012/C 191/03

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Образование на тема енергия“ (проучвателно становище)

11

2012/C 191/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Издателската дейност в движение“ (становище по собствена инициатива)

18

2012/C 191/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Кооперации и преструктуриране“ (становище по собствена инициатива)

24


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

480-а пленарна сесия, проведена на 25 и 26 април 2012 г.

2012/C 191/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006“COM(2011) 615 final — 2011/0276 (COD)

30

2012/C 191/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006“COM(2011) 612 final — 2011/0274 (COD)

38

2012/C 191/08

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби по отношение на Европейския фонд за регионално развитие и целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006“COM(2011) 614 final — 2011/0275 (COD)

44

2012/C 191/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“COM(2011) 611 final — 2011/0273 (COD)

49

2012/C 191/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи“COM(2011) 610 final — 2011/0272 (COD)

53

2012/C 191/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела“COM(2011) 445 final — 2011/0204 (COD)

57

2012/C 191/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети“COM(2011) 778 final — 2011/0389 (COD) и „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес“COM(2011) 779 final — 2011/0359 (COD)

61

2012/C 191/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал“COM(2011) 860 final — 2011/0417 (COD)

72

2012/C 191/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума от моторни превозни средства“COM(2011) 856 final — 2011/0409 (COD)

76

2012/C 191/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (преработена)“COM(2011) 656 final — 2011/0298 (COD)

80

2012/C 191/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги“COM(2011) 895 final — 2011/0439 (COD),„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки“COM(2011) 896 final — 2011/0438 (COD),„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия“COM(2011) 897 final — 2011/0437 (COD)

84

2012/C 191/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите – Към политика на ЕС в областта на наказателното право: гарантиране на ефективно прилагане на политиките на ЕС чрез наказателното право“COM(2011) 573 final

97

2012/C 191/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар“COM(2011) 883 final — 2011/0435 (COD)

103

2012/C 191/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и гражданство“ за периода 2014—2020 година“COM(2011) 758 final — 2011/0344 (COD)

108

2012/C 191/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)“COM(2011) 874 final

111

2012/C 191/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика“COM(2011) 625 final — 2011/0280 (COD),„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти“ („Общ регламент за ООП“) COM(2011) 626 final — 2011/0281 (COD) (A-21),„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони“ от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) COM(2011) 627 final — 2011/0282 (COD),„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика“COM(2011) 628 final — 2011/0288 (COD),„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета във връзка с прилагането на директни плащания за селскостопански производители за 2013 г.“COM(2011) 630 final — 2011/0286 (COD),„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на режима на схемата за единно плащане и подпомагане на лозарите“COM(2011) 631 final — 2011/0285 (COD)

116

2012/C 191/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор“COM(2011) 877 final — 2011/0430 (COD)

129

2012/C 191/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите – Глобалният подход към миграцията и мобилността“COM(2011) 743 final

134

2012/C 191/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програма на Европейския съюз за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване, изменящ Регламент (ЕО) № 106/2008 относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване“COM(2012) 109 final

142


BG

 

Top