EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0506

Förslag till rådets beslut om gemenskapens ståndpunkt inom associeringsrådet beträffande Estlands deltagande i gemenskapens finansieringsorgan för miljön (LIFE)

/* KOM/2000/0506 slutlig - ACC 2000/0216 */

52000PC0506

Förslag till rådets beslut om gemenskapens ståndpunkt inom associeringsrådet beträffande Estlands deltagande i gemenskapens finansieringsorgan för miljön (LIFE) /* KOM/2000/0506 slutlig - ACC 2000/0216 */


Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt inom associeringsrådet beträffande Estlands deltagande i gemenskapens finansieringsorgan för miljön (Life)

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Europeiska rådet bekräftade vid sitt möte i Helsingfors i december 1999 betydelsen av den utvidgningsprocess som inleddes i samband med rådets möte i Luxemburg i december 1997. Den förstärkta strategi inför anslutningen som fastställdes 1997 och som innehåller bestämmelser om att de tretton kandidatländerna får delta i gemenskapens program framhölls på nytt som en viktig del av denna strategi.

Europaavtalen med de tio kandidatländerna i Central- och Östeuropa innehåller bestämmelser om dessa länders deltagande i gemenskapens program. Enligt Europaavtalen skall respektive lands associeringsråd besluta om villkoren för dessa länders deltagande.

När det gäller miljö har Estland ansökt om att få delta i den tredje etappen av Life.

Den tredje etappen av Life, som för närvarande håller på att antas av Europaparlamentet och rådet, kommer inom kort att ersätta den andra etappen (1996-1999).

I den förordning där tredje etappen av Life fastställs sägs att Life bör vara öppet för deltagande från länderna i Central- och Östeuropa (artikel 6) från och med år 2000, men på grund av att Europaparlamentet och rådet inte antagit förordningen ännu, kan deltagandet bli möjligt först från och med 2001.

Estland har bekräftat att man önskar delta i den tredje etappen av Life från och med 2001, som en viktig del av landets strategi inför anslutningen, och att man önskar finansiera sitt ekonomiska bidrag med medel dels från den nationella budgeten, dels från sin årliga Phare-tilldelning.

Huvudpunkterna i förslaget till associeringsrådens beslut är följande:

* Projekt och initiativ som läggs fram av deltagare från Estland skall omfattas av samma villkor, regler och förfaranden inom ramen för Life som medlemsstaterna, särskilt i fråga om inlämnande, bedömning och urval av ansökningar, de nationella myndigheternas ansvar när det gäller genomförandet och verksamhet i samband med övervakningen av deras deltagande i de finansierade projekten.

* Estland skall varje år betala ett bidrag i enlighet med vad som fastställs i associeringsrådets beslut. Detta bidrag kommer inte att återbetalas till Estland om det i slutet av året visar sig att resultaten av åtgärderna inte motsvarar de bidrag som betalats in.

* I enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte i Luxemburg kommer estniska experter att inbjudas att delta som observatörer vid Life-kommittéernas möten när det gäller de punkter som berör dem.

* Beslutet kommer att gälla under den tid som Life:s tredje fas pågår, och träda i kraft samma dag som det antas.

Om associeringsrådets beslut antas så snart som möjligt får Estland möjlighet att aktivt delta i detta interna gemenskapsinstrument, som en del av den förstärkta strategin inför anslutningen. Av den anledningen har det stor politisk betydelse.

Rådet föreslås därför anta de bifogade förslagen till beslut rörande gemenskapens ståndpunkt inom respektive associeringsråd.

2000/0216 (ACC)

Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt inom associeringsrådet beträffande Estlands deltagande i gemenskapens finansieringsorgan för miljön (Life)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 jämförd med artikel 300.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, trädde i kraft den 1 februari 1998.

(2) Enligt artikel 108 i Europaavtalet och bilaga X till detta får Estland delta i gemenskapens ramprogram, särskilda program, projekt eller övriga verksamheter, i synnerhet på miljöområdet och villkoren för Estlands deltagande i denna verksamhet skall bestämmas av associeringsrådet.

(3) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG nr.../2000) av den ... 2000 om finansieringsorganet för miljön (Life) [1] och, i synnerhet, artikel 6 i denna, fastställs att Life skall vara öppet för deltagande från kandidatländerna från Central- och Östeuropa i enlighet med villkoren i associeringsavtalen och på basis av bestämmelserna i respektive associeringsråds beslut.

[1] EGT L ..., ..... 2000, s. ..,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Den ståndpunkt som gemenskapen skall inta inom det associeringsråd som inrättats genom Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, när det gäller Estlands deltagande i finansieringsorganet för miljön (Life) utgörs av det bifogade förslaget till associeringsrådets beslut.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

Utkast BESLUT NR .../ 2000 AV ASSOCIERINGSRÅDET mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, om fastställande av villkoren för Republiken Estlands deltagande i finaniseringsinstrumentet för miljön (Life)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, och i synnerhet artikel 108 i detta [2], och

[2] EGT L 51, 26.2.1999, s. 3.

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 108 i Europaavtalet och bilaga X till detta får Estland delta i gemenskapens ramprogram, särskilda program, projekt eller övriga verksamheter, i synnerhet på miljöområdet.

(2) Enligt samma artikel skall villkoren för Estlands deltagande i denna verksamhet bestämmas av associeringsrådet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Estland skall från och med den 1 januari 2001 delta i finansieringsorganet för miljön (nedan kallat Life) på de villkor som fastställs i bilagorna I och II, vilka skall utgöra en integrerad del av detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut skall gälla under den tid som Life:s tredje etapp pågår med början den 1 januari 2001.

Artikel 3

Förslag som Estland lämnar till kommissionen före den 31 oktober 2000 i fråga om Life Natur och före den 30 november 2000 i fråga om Life Miljö kommer att uppfylla kraven för bedömning.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas av associeringsrådet.

Utfärdat i Bryssel den

På associeringsrådets vägnar

Ordförande

BILAGA I Villkor för Republiken Estlands deltagande i finansieringsorganet för miljön (Life)

1. Estland kommer att delta i all verksamhet inom Life i enlighet med de mål, kriterier, förfaranden och tidsramar som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG nr.../2000) av den ... 2000 om detta finansieringsorgan.

2. För att få delta i programmen skall Estland varje år betala ett bidrag till Europeiska unionens budget i enlighet med villkoren i bilaga II.

Om det är nödvändigt mot bakgrund av utvecklingen av Life eller utvecklingen av Estlands förmåga att tillgodogöra sig stödet, har associeringskommittén rätt att anpassa detta bidrag för att undvika obalans i budgeten i samband med genomförandet av Life.

3. Villkoren för inlämnande, bedömning och urval av ansökningar avseende institutioner, organisationer och enskilda personer i Estland som kan komma i fråga för programmen kommer att vara desamma som för institutioner, organisationer och enskilda personer i gemenskapen.

När oberoende experter skall utses för att delta i projektutvärderingen enligt de relevanta bestämmelserna i besluten om inrättande av programmen får kommissionen även överväga att utse estniska experter.

4. För att återspegla Life:s gemenskapsdimension bör de gränsöverskridande projekt och verksamheter som Estland föreslår omfatta minst en partner från en av gemenskapens medlemsstater.

5. Gemenskapens medlemsstater och Estland kommer inom ramen för gällande bestämmelser att göra sitt yttersta för att underlätta fri rörlighet och vistelse för experter och övriga som kan komma i fråga för programmen och som förflyttar sig mellan Estland gemenskapens medlemsstater för att delta i verksamhet som omfattas av detta beslut.

6. Verksamhet som omfattas av detta beslut skall av Estland befrias från indirekta skatter, tullar, förbud och restriktioner beträffande import och export av varor och tjänster avsedda att användas i samband med denna verksamhet

7. Utan att det påverkar Europeiska gemenskapernas kommissions och revisionsrättens ansvar i samband med övervakningen och utvärderingen av programmen enligt artikel 9 i förordning EEG ...2000 (Life), kommer Estlands deltagande i programmet att kontinuerligt följas upp inom ramen för ett partnerskap mellan Europeiska gemenskapernas kommission och Estland. Estland kommer att delta i andra särskilda åtgärder som gemenskapen anger i detta sammanhang.

8. I överensstämmelse med gemenskapens budgetförordningar skall kontrakt och avtal som ingås med estniska organ innehålla bestämmelser om att kommissionen och revisionsrätten skall utföra eller låta utföra kontroller och revisioner. De finansiella revisionerna kan utföras i syfte att kontrollera dessa organs inkomster och utgifter i samband med kontraktsenliga åtaganden gentemot gemenskapen. I en anda av samarbete och ömsesidigt intresse skall de behöriga myndigheterna i Estland tillhandahålla det rimliga och genomförbara stöd som är nödvändigt för, eller som kan underlätta, utförandet av sådana kontroller och revisioner.

9. Utan att det påverkar tillämpningen av de förfaranden som avses i artiklarna 3.7 och 11 i förordning EG nr .../2000, kommer estniska representanter att delta som observatörer i de relevanta kommittéerna när det gäller de punkter som berör dem. De estniska företrädarna skall inte delta i dessa möten i samband med omröstning.

10. Det språk som skall användas i alla typer av kontakter med kommissionen när det gäller ansökningsförfaranden, kontrakt, rapporter som skall lämnas in och andra administrativa förfaranden inom ramen för programmen skall vara ett av gemenskapens officiella språk.

11. Gemenskapen och Estland kan när som helst med tolv månaders varsel skriftligen säga upp verksamhet som omfattas av detta beslut. Projekt och verksamhet som pågår vid tidpunkten för uppsägningen skall fortsätta till dess att de slutförts enligt de villkor som anges i relevanta avtal.

BILAGA II Republiken Estlands finansiella bidrag till Life

1. Det finansiella bidrag som Estland skall betala till Europeiska unionens budget för att få delta i Life skall vara 600 000 euro för vart och ett av de två första budgetåren. Extrakostnader för administration ingår i denna summa.

Det bidrag som Estland skall betala för den följande perioden kommer att fastställas av associeringsrådet under 2002.

2. Estland kommer att betala det bidrag som anges ovan med medel dels från den estniska nationella budgeten, dels från Estlands nationella Phare-program. Om inte annat följer av det särskilda programplaneringsförfarandet för Phare kommer de erforderliga Phare-medlen att överföras till Estland med stöd av en särskild finansieringsöverenskommelse. Dessa medel kommer tillsammans med den del som tas från Estlands statsbudget att utgöra Estlands nationella bidrag från vilket Estland kommer att göra betalningar på grundval av kommissionens årliga betalningsinfordran.

3. Phare-medel kommer att begäras i enlighet med följande tidsplan:

- 285 000 euro för bidraget till Life för det första året (2001),

- 285 000 euro för det andra året.

Den resterande delen av Estlands bidrag kommer att täckas med medel från Estlands statsbudget.

4. Budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget kommer att gälla, framför allt vad avser förvaltningen av Estlands bidrag.

Resekostnader och kostnader för uppehälle som företrädare och experter från Estland ådrar sig i samband med deltagandet som observatörer i de kommittéer som avses i punkt 9 i bilaga I eller i samband med andra möten som rör genomförandet av Life skall betalas av kommissionen på samma grundval och i enlighet med de förfaranden som nu tillämpas för icke-statliga experter från Europeiska unionens medlemsstater.

5. När detta beslut träder i kraft och därefter i början av varje år kommer kommissionen att sända en betalningsinfordran till Estland motsvarande dess bidrag till Life enligt detta beslut.

Detta bidrag skall anges i euro och betalas in på ett av kommissionen öppnat bankkonto i euro.

Estland kommer att betala sitt bidrag enligt betalningsinfordran

- senast den 1 april när det gäller den del som finansieras med medel från dess nationella budget, under förutsättning att kommissionen skickar ut sin betalningsinfordran före den 1 mars, eller senast en månad efter det att betalningsinfordran har skickats ut, om detta sker senare,

- senast den 1 april när det gäller den del som finansieras med medel från Phare, under förutsättning att motsvarande belopp vid den tidpunkten har skickats till Estland, eller senast 30 dagar efter det att dessa medel har sänts till Estland.

Vid försenad inbetalning av bidraget skall Estland betala dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagen. Räntesatsen skall vara den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar för sina transaktioner i euro den dag då bidraget förfaller till betalning med ett tillägg av 1,5 procentenheter.

FINANSIERINGSÖVERSIKT

1. ÅTGÄRDENS BETECKNING

Estlands deltagande i finansieringsorganet för miljön (Life).

2. BERÖRDA BUDGETPOSTER

B 4-3200A, B 4-3201A och B7-030 (Ekonomiskt bistånd till de associerade länderna i Central- och Östeuropa) och 6091 (Inkomster från kandidatländernas deltagande i gemenskapsprogram)

3. Rättslig grund

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 jämförd med artikel 300.2 i detta.

Europaavtalet med Estland (artikel 108) som möjliggör deltagande i gemenskapsprogram.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG nr.../2000) av den ... 2000 om finansieringsorganet för miljön (Life) och, i synnerhet, artikel 6 i denna.

4. beskrivning av åtgärden

4.1 Allmänt mål

Europaavtalet: i enlighet med artikel 108 i Europaavtalet som fastställer en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, som trädde i kraft den 1 februari 1998 och med bilaga X till detta, får Estland delta i gemenskapens ramprogram, särskilda program, projekt eller övriga verksamheter, i synnerhet på miljöområdet och villkoren för Estlands deltagande i denna verksamhet skall bestämmas av associeringsrådet.

I enlighet med kommissionens meddelande "Agenda 2000" av den 16 juli 1997 och med slutsatserna från Europeiska rådets möte i Luxemburg har Estlands deltagande i Life varit en del av den förstärkta strategi inför anslutningen som fungerar som hjälp för Estland inför dess kommande anslutning till unionen.

Landets deltagande i Life kommer inte bara att bidra till förberedelsen för den kommande anslutningen till unionen och för genomförandet av de bestämmelser i Europaavtalet som rör ekonomiskt och miljömässigt samarbete, utan även till att det blir möjligt för Estland att bekanta sig med de förfaranden och metoder som tillämpas i samband med gemenskapens program.

Syftet med detta nya förslag till associeringsrådets beslut är att göra Estlands deltagande i den nya tredje etappen av Life så effektivt som möjligt. I detta beslut fastställs villkoren för framför allt Estlands ekonomiska bidrag och de praktiska arrangemangen för deltagande i Life.

4.2 Period som omfattas åtgärden och bestämmelser om förnyelse eller förlängning

Till dess att det berörda gemenskapsprogrammet upphör att gälla, dvs. till och med den 31 december 2004.

5. Klassificering av utgifter och inkomster

5.1 Icke-obligatoriska utgifter

5.2 Differentierade anslag

5.3 Typ av inkomst som avses

Eftersom det i artikel 108 i Europaavtalet anges att Estland självt skall täcka de kostnader som uppstår i samband med dess deltagande, kommer Estland att uppmanas att betala ett bidrag för att få delta i programmen. Eftersom det emellertid anges i samma artikel att gemenskapen kan betala ett tillägg till Estlands bidrag, kommer Estland att bidra med endast en del från sin nationella budget. Resten av dess bidrag kommer att tas från dess nationella Phare-program. De erforderliga Phare-medlen kommer att debiteras budgetpost B7-030 och överföras till Estland med stöd av en särskild finansieringsöverenskommelse. Dessa medel kommer tillsammans med den del som tas från Estlands statsbudget att utgöra Estlands nationella bidrag från vilket Estland kommer att göra betalningar på grundval av kommissionens årliga betalningsinfordran. Det totala bidraget, efter Estlands betalning, kommer att överföras till budgetpost 6091 i EU:s budgetintäkter.

6. Typ av utgifter och inkomster

- Bidrag med 100 %.

- Bidrag till samfinansiering med andra finansieringskällor inom den offentliga eller privata sektorn.

- Ingen bestämmelse om att hela eller delar av gemenskapens bidrag skall återbetalas.

- Vad gäller inkomsterna hänförs Estlands bidrag för att täcka kostnaderna för dess deltagande till budgetpost 6091. Inkomsterna kommer att fördelas på utgiftsposterna för det berörda programmet och, i förekommande fall, de relevanta budgetposterna för driftskostnader. De beräknade totala inkomsterna anges under punkt 7.4.

7. Budgetkonsekvenser

7.1 Metod för att beräkna åtgärdens totala kostnad (samband mellan de enskilda och de totala kostnaderna)

Med utgångspunkt i Europaavtalet med Estland gäller följande finansierings- och budgetbestämmelser för det berörda programmet: I Estlands bidrag tas hänsyn till följande två faktorer:

- De förutsebara driftskostnaderna, som har beräknats med utgångspunkt i BNP per capita viktat mot köpkraften i förhållande till Life-budgeten (det preliminära budgetförslaget för Life 2000), landets beräknade förmåga att tillgodogöra sig stödet samt tidigare erfarenhet från dess deltagande i Life.

- De förutsebara administrativa kostnaderna för möten och tjänsteresor.

Dessa uppskattade administrativa kostnader uppgår årligen till 12 000 euro för tjänsteresor och deltagande i möten (kapitel A) och 18 000 euro för projektövervakning (kapitel B).

(Estland kommer, som ett komplement till sin statsbudget, att använda en del av medlen från sitt årliga nationella Phare-program för att finansiera sitt bidrag till driftskostnaderna.)

7.2 Kostnadernas fördelning mellan åtgärdens olika delar (i euro)

>Plats för tabell>

7.3 Driftskostnader för undersökningar, experter m.m., vilka ingår i del B i budgeten:

Högst det belopp som står i proportion till de anslag av detta slag som EU:s femton medlemsstater ställer till förfogande för programmet, men inom gränserna för den del av bidraget som härrör från landets nationella budget.

7.4 Tidsplan för åtagande- och betalningsbemyndiganden

Belopp som skall debiteras budgetpost B7-030:

285 000 euro under 2001 och samma summa för 2002, i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

De beräknade årliga intäkterna för 2001 och 2002 är följande:

600 000 euro av vilka 570 000 euro är driftskostnader och 30 000 euro är administrativa kostnader.

8. Bestämmelser om bedrägeribekämpning

Alla kommissionens kontrakt, avtal och andra rättsliga åtaganden innehåller bestämmelser om kontrollbesök på plats av kommissionen och revisionsrätten. Bland annat är de som får stöd i samband med åtgärderna skyldiga att lämna in rapporter och finansieringsöversikter. Dessa bedöms utifrån sitt innehåll och med beaktande av huruvida kostnaderna är berättigade enligt målen för gemenskapsfinansieringen.

De bestämmelser om bedrägeribekämpning som gäller för de grundläggande budgetposterna gäller också för denna post efter anpassning till situationen i länderna i Centraleuropa.

9. analys av kostnadseffektivitet

9.1 Särskilda och kvantifierbara mål. Målgrupp

Målet med att öppna finansieringsorganet Life för Estland är att ge landet fördelar liknande dem som gemenskapens medlemsstater åtnjuter.

I fråga om Life Natur är det specifika målet att gynna de åtgärder som krävs för identifiering, förvaltning och återställande av naturliga livsmiljöer och för bevarande av vilda djur och växter av intresse för gemenskapen och/eller Europa.

I fråga om åtgärder som inte berör naturskydd är målen i synnerhet följande:

- Att hjälpa till att finna de lämpligaste investeringarna i infrastruktur som krävs för att genomföra gemenskapens miljölagstiftning och för att genomföra demonstrationsåtgärder för att få ett effektivare gemenskapsstöd för miljön.

- Att bidra till en hållbar utveckling inom industrin genom att gynna demonstrationsprojekt där innovativa rena tekniker och metoder används.

- Att gynna bättre landanvändning genom att ta hänsyn till miljön och en hållbar utveckling i syfte att uppnå renare socio-ekonomiska verksamheter, i synnerhet i städer.

Och slutligen, när det gäller de stödåtgärderna, är målet att uppnå ett bättre förhållande mellan kostnader och fördelar för det stöd som är ett resultat av instrumentet och att förhindra bedrägerier.

Erfarenheterna av Life visar att följande grupper gynnas av programmet:

- Den privata sektorn (små och medelstora företag, företagsgrupper) inom områden som nya teknologier och materialåtervinning av avfall.

- Offentliga sektorn (lokala och centrala myndigheter).

- Partnerskap mellan den privata och offentliga sektorn.

- Icke-statliga organisationer och sammanslutningar, i synnerhet på regional och lokal nivå.

- Universitet (huvudsakligen för att bevara naturen).

9.2 Skäl för åtgärden

- Behov av gemenskapsfinansierat stöd

Med tanke på den höga kostnaden för deltagande i programmen och Estlands i budgethänseende svåra situation är stöd från Phare-programmet synnerligen viktigt.

- Val av tillvägagångssätt

Med ett bidrag från den nationella budgeten, kompletterat med ett från Phare, kommer Estlands deltagande i Life att göra det möjligt för estniska intressenter att samarbeta med målet att bekanta sig med EU:s miljölagstiftning. Life kommer alltså att tjäna det dubbla syftet att ge Estland en förebyggande plattform på området och att integrera estniska organ i gemenskapens nätverk för att bidra till att förbereda Estland för ett framtida medlemskap.

- Viktiga osäkerhetsfaktorer som kan påverka åtgärdens specifika resultat

Eftersom projekten kommer att väljas ut utifrån kvalitativa kriterier, kommer det faktiska resultatet bara att kunna bedömas med utgångspunkt i de estniska företagens, organens och icke-statliga organisationernas förmåga att delta i de ansökningsomgångar som kommissionen kommer att utlysa i samband med Life.

9.3 Uppföljning och utvärdering av åtgärden

De förfaranden för uppföljning och utvärdering som ingår i Life (i enlighet med förordningen om Life) kommer också att gälla för de estniska förmånstagarna.

10. ADMINISTRATIVA UTGIFTER (del A avsnitt III i budgeten)

Den faktiska avsättningen av nödvändiga administrativa medel kommer att baseras på kommissionens årliga beslut om fördelning av medel med hänsyn till vilket antal tjänster och vilka ytterligare medel som beviljas av budgetmyndigheten.

10.1 Konsekvenser för antalet tjänster

>Plats för tabell>

10.2 Total budgetkonsekvens av personal

>Plats för tabell>

(*) Genom användning av de befintliga resurser som krävs för att förvalta åtgärden (beräkningen grundar sig på budgetposterna A1, A2, A4, A5 och A6).

10.3 Ökning av andra administrativa utgifter till följd av åtgärden (i euro)

>Plats för tabell>

De ovannämnda utgifterna kommer att täckas med de intäkter (artikel 4.2 tredje strecksatsen i budgetförordningen) som erhålls från Estland (se punkterna 5.3 och 7.4 i denna finansieringsöversikt).

Top