52000PC0506

Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning i associeringsrådet vedrørende Estlands deltagelse i Fællesskabets finansielle instrument for miljøet (LIFE) /* KOM/2000/0506 endelig udg. - ACC 2000/0216 */


Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i associeringsrådet vedrørende Estlands deltagelse i Fællesskabets finansielle instrument for miljøet (Life)

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Det Europæiske Råd bekræftede på sit møde i Helsingfors i december 1999 den udvidelsesproces, der blev lanceret på mødet i Luxembourg i december 1997. Betydningen af den styrkede førtiltrædelsesstrategi, der blev fastlagt i 1997, blev understreget på ny. Som et vigtigt led i denne strategi kan de 13 ansøgerlande deltage i Fællesskabets programmer.

Hvad de ti ansøgerlande i Central- og Østeuropa angår, er deres deltagelse i Fællesskabets programmer fastlagt i de respektive Europaaftaler. I henhold til Europaaftalerne opstilles vilkårene og betingelserne for disse landes deltagelse af de respektive associeringsråd.

Hvad miljøområdet angår, har Estland anmodet om at deltage i den tredje fase af Life.

Tredje fase af Life (2000-2004), vil om kort tid afløse anden fase (1996-1999).

Ifølge forordningen om oprettelse af tredje fase af Life skal Life være åben for deltagelse fra CØE-landene (artikel 6) fra 2000, men som følge af de forsinkelser, der er indtrådt i Parlamentets og Rådets vedtagelse heraf, vil deltagelsen først kunne lade sig gøre fra 2001.

Estland har allerede bekræftet, at det, som et vigtigt led i landets førtiltrædelsesproces, er rede til at deltage i den nye tredje Life-fase fra og med 2001 og betale sit finansielle bidrag, dels over sit statsbudget, dels over sin årlige Phare-bevilling.

De vigtigste emner, der tages op i det foreslåede udkast til associeringsrådets afgørelse, er som følger:

* For projekter og foranstaltninger, der forelægges af deltagere fra Estland, gælder samme betingelser, regler og procedurer for Life som for medlemsstaterne, navnlig hvad angår indgivelse, vurdering og udvælgelse af ansøgninger, de nationale myndigheders ansvar med hensyn til gennemførelsen af programmerne samt aktiviteterne i forbindelse med overvågningen af deres deltagelse i programmerne.

* Estland skal hvert år betale et bidrag i henhold til associeringsrådets afgørelser. Der finder ingen tilbagebetaling sted, hvis der ved årets udgang ikke er disponeret over det fulde bidrag til de udvalgte projekter.

* Som anført i konklusionerne af Det Europæiske Råd i Luxembourg, vil estiske eksperter blive indbudt til at deltage som observatører i Life-udvalgene med hensyn til de spørgsmål, som vedrører dem.

* Afgørelsen gælder i tredje fase af Life og træder i kraft på dagen for vedtagelsen heraf.

Hvis associeringsrådets afgørelse træffes i god tid, vil Estland, som led i den styrkede førtiltrædelsesstrategi, kunne deltage aktivt i dette interne fællesskabsinstrument. Afgørelsen har derfor stor politisk betydning.

Rådet opfordres derfor til at vedtage vedlagte forslag til afgørelse om Fællesskabets holdning i det pågældende associeringsråd.

2000/0216 (ACC)

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i associeringsrådet vedrørende Estlands deltagelse i Fællesskabets finansielle instrument for miljøet (Life)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR,

under henvisning til Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1, sammenholdt med artikel 300, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side trådte i kraft den 1. februar 1998;

(2) I henhold til Europaaftalens artikel 108 og bilag X kan Estland deltage i Fællesskabets rammeprogrammer, særprogrammer, projekter eller andre foranstaltninger, bl.a. på miljøområdet, og associeringsrådet fastsætter de vilkår og betingelser, der skal gælde for Estlands deltagelse i disse aktiviteter.

(3) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2000) af ... 2000 om det finansielle instrument for miljøet (Life) [1], særlig artikel 6, er Life åben for deltagelse fra ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i overensstemmelse med betingelserne i de associeringsaftaler, der er indgået med disse lande, og på grundlag af bestemmelserne i de relevante associeringsråds afgørelser -

[1] EFT L ... af ... 2000, s. ..

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Den holdning, som Fællesskabet bør indtage i det associeringsråd, der blev oprettet ved Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Estland på den anden side, vedrørende Estlands deltagelse i det finansielle instrument for miljøet (Life), fremgår af vedlagte udkast til associeringsrådets afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

Udkast til

AFGØRELSE Nr. .../2000 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET Associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side

om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Republikken Estlands deltagelse i det finansielle instrument for miljøet (Life)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR -

under henvisning til Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side, særlig artikel 108 [2], og

[2] EFT L 51 af 26.2.1999, s. 3.

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til Europaaftalens artikel 108 og bilag X kan Estland deltage i Fællesskabets rammeprogrammer, særprogrammer, projekter og andre foranstaltninger, bl.a. på miljøområdet.

(2) I henhold til same artikel fastlægger associeringsrådet vilkårene og betingelserne for Estlands deltagelse i disse aktiviteter -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Estland deltager fra den 1. januar 2001 i det finansielle instrument for miljøet (i det følgende benævnt Life) i henhold til de vilkår og betingelser, der er fastsat i bilag I og II, som udgør en integrerende del af denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse gælder fra den 1. januar 2001 til udløbet af tredje fase af Life.

Artikel 3

Forslag, der indgives af Estland til Kommissionen inden den 31. oktober 2000 for Life-Natur og inden den 30. november 2000 for Life-Miljø, vil kunne tages i betragtning med henblik på vurdering.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for associeringsrådets vedtagelse heraf.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På associeringsrådets vegne

Formand

BILAG I Vilkår og betingelser for Estlands deltagelse i det finansielle instrument for miljøet (Life)

1. Estland deltager i alle foranstaltningerne i Life i overensstemmelse med de mål, kriterier, procedurer og frister, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. ../2000 af .. 2000 om Life.

2. For at deltage i programmet indbetaler Estland hvert år et bidrag til Den Europæiske Unions almindelige budget efter betingelserne i bilag II.

Associeringsudvalget kan justere dette bidrag for at undgå ubalance på budgettet under gennemførelsen af Life, hvis dette er nødvendigt for at tage hensyn til udviklingen i Life eller ændringer i Estlands absorptionskapacitet.

3. Vilkårene og betingelserne for indgivelse, vurdering og udvælgelse af ansøgninger fra støtteberettigede institutioner, organisationer og enkeltpersoner i Estland er de samme som dem, der finder anvendelse for støtteberettigede institutioner, organisationer og enkeltpersoner i Fællesskabet.

Kommissionen kan tage estiske eksperter i betragtning, når den i henhold til de relevante bestemmelser i afgørelsen om programmets oprettelse udpeger uafhængige eksperter, som skal bistå med projektvurderingen.

4. For at afspejle fællesskabsdimensionen af Life bør de transnationale projekter og aktiviteter, der foreslås af Estland, i det omfang det er relevant, indbefatte mindst én partner fra et af Fællesskabets medlemsstater.

5. Fællesskabets medlemsstater og Estland bestræber sig inden for de gældende bestemmelser mest muligt for at lette fri bevægelighed og ophold for eksperter og andre dertil beføjede personer mellem Estland og Fællesskabet i forbindelse med deltagelse i aktiviteter, der er omfattet af denne afgørelse.

6. Aktiviteter, der er omfattet af denne afgørelse, skal i Estland være fritaget for indirekte skatter, told, forbud og restriktioner for varer og tjenesteydelser, der skal anvendes i forbindelse med sådanne aktiviteter.

7. Uden at dette berører Europa-Kommissionens og Revisionsretten for De Europæiske Fællesskabers ansvar for overvågning og evaluering af programmet i henhold til artikel 9 i forordning (EF) .. 2000 (Life), vil Estlands deltagelse i programmet blive løbende overvåget af Kommissionen og Estland på grundlag af et partnerskab. Estland deltager i alle andre særlige aktiviteter, som Fællesskabet iværksætter i denne sammenhæng.

8. I overensstemmelse med Fællesskabets finansforordninger skal kontrakter indgået med instanser i Estland indeholde bestemmelser om kontrol- og revisionsforanstaltninger, der gennemføres af Kommissionen og Revisionsretten eller under disses ansvar. Der kan foretages finansiel revision med henblik på at kontrollere sådanne instansers indtægter og udgifter i forbindelse med deres kontraktlige forpligtelser over for Fællesskabet. Af hensyn til samarbejdet og den gensidige interesse yder de estiske myndigheder enhver rimelig og gennemførlig bistand, der under de givne omstændigheder måtte være nødvendig eller hensigtsmæssig til gennemførelsen af sådanne kontrol- og revisionsforanstaltninger.

9. Uden at dette berører de procedurer, der er omhandlet i artikel 3, stk. 7, og i artikel 11 i forordning (EF) nr. ../2000, deltager repræsentanter for Estland som observatører i de relevante udvalg for de spørgsmål, der vedrører dem. Repræsentanterne for Estland er ikke til stede ved afstemning i udvalgene.

10. Det sprog, der anvendes i alle kontakter med Kommissionen i forbindelse med ansøgningsprocessen, kontrakter, rapporter, der skal forelægges, og andre administrative arrangementer i forbindelse med programmerne, skal være et af Fællesskabets officielle sprog.

11. Fællesskabet og Estland kan når som helst opsige gennemførelsen af aktiviteter i henhold til denne afgørelse med 12 måneders skriftligt varsel. Projekter og aktiviteter, der er i gang på tidspunktet for opsigelsen, fortsætter, indtil de er fuldført på de i de pågældende aftaler fastlagte betingelser.

BILAG II Estlands finansielle bidrag til Life

1. Estlands finansielle bidrag til Den Europæiske Unions budget for deltagelse i Life beløber sig til 600 000 EUR for hvert af de to første regnskabsår. Dette beløb omfatter supplerende omkostninger af administrativ art.

Estlands bidrag for den efterfølgende periode vil blive fastsat af associeringsrådet i løbet af 2002.

2. Estland betaler det ovennævnte bidrag, dels over det estiske statsbudget, dels over Estlands nationale Phare-program. Under iagttagelse af en særlig Phare-programmeringsprocedure vil de ansøgte Phare-midler blive overført til Estland på grundlag af en særskilt finansieringsaftale. Sammen med den del, der kommer fra det estiske statsbudget, vil disse midler udgøre Estlands nationale bidrag, hvorfra Estland vil foretage betalinger i overensstemmelse med Kommissionens årlige indkaldelser af midler.

3. Der ansøges om Phare-midler efter følgende tidsplan:

- EUR 285 000 til bidraget til Life for det første år 2001

- EUR 285 000 for det andet år.

Den resterende del af Estlands bidrag dækkes over det estiske statsbudget.

4. Finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget finder anvendelse, bl.a. hvad angår forvaltningen af Estlands bidrag.

De estiske repræsentanters og eksperters rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse som observatører i arbejdet i det udvalg, der henvises til i bilag I, punkt 9, eller andre møder i tilknytning til gennemførelsen af Life, vil blive refunderet af Kommissionen på samme grundlag og efter samme procedure, som er gældende for ikke-statslige eksperter fra Den Europæiske Unions medlemsstater.

5. Efter denne afgørelses ikrafttræden og ved begyndelsen af hvert af de følgende år sender Kommissionen Estland en indkaldelse af midler svarende til landets bidrag til Life i henhold til denne afgørelse.

Dette bidrag vil blive udtrykt i euro og skal indbetales til en af Kommissionens EUR-bankkonti.

Estland betaler sit bidrag i overensstemmelse med indkaldelsen af midler:

- senest den 1. april for den del, der finansieres over dets statsbudget, forudsat at Kommissionen har sendt indkaldelsen af midler før den 1. marts, eller senest en måned efter, at indkaldelsen af midler er sendt, hvis senere

- senest den 1. april for den del, der finansieres over Phare, forudsat at de tilsvarende beløb er blevet sendt til Estland senest på dette tidspunkt, eller senest inden for en frist på 30 dage efter, at disse midler er blevet sendt til Estland.

Enhver forsinkelse ved betalingen af bidraget vil medføre, at Estland skal betale renter af det udestående beløb fra forfaldsdagen. Rentesatsen svarer til den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine transaktioner i euro i den måned, hvor forfaldsdatoen ligger, forhøjet med 1,5 procentpoint.

FINANSIERINGSOVERSIGT

1. Foranstaltningens betegnelse

Estlands deltagelse i det finansielle instrument for miljøet (Life).

2. Budgetpost

B 4-3200A, B 4-3201A og B7-030 (Økonomisk bistand til de associerede lande i Central- og Østeuropa) og 6091 (Indtægter fra ansøgerlandenes deltagelse i fællesskabsprogrammer)

3. Retsgrundlag

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1, sammenholdt med artikel 300, stk. 2.

Europaaftalen med Estland (artikel 108) om deltagelse i fællesskabsprogrammer;

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. ../2000 af .. 2000 om det finansielle instrument for miljøet (Life), særlig artikel 6.

4. Beskrivelse af foranstaltningen

4.1 Foranstaltningens generelle mål

Europaaftalen: i overensstemmelse med artikel 108 i Europaaftalen om en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side, som trådt i kraft den 1. februar 1998 og med bilag XVIII hertil kan Estland deltage i Fællesskabets rammeprogrammer, særprogrammer, projekter eller andre foranstaltninger, bl.a. på miljøområdet, og associeringsrådet fastsætter de vilkår og betingelser, der skal gælde for Estlands deltagelse i disse aktiviteter.

I tråd med Kommissionens meddelelse "Agenda 2000" af 16. juli 1997 og med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Luxembourg har Estlands deltagelse i Life været led i den styrkede førtiltrædelsesstrategi, som støtter landets forberedelser til dets kommende tiltrædelse af Unionen.

Estlands deltagelse i Life vil ikke alene bidrage til forberedelsen af landets kommende tiltrædelse af Unionen og til virkeliggørelsen af Europaaftalens bestemmelser om økonomisk og miljømæssigt samarbejde, men vil også give landet mulighed for at gøre sig fortroligt med de procedurer og metoder, der anvendes i Fællesskabets programmer.

Formålet med dette nye udkast til associeringsrådets afgørelse er, at Estlands deltagelse i den nye tredje fase af Life kan blive så effektiv som muligt. I lighed med den første afgørelse fastsætter denne afgørelse bl.a. betingelserne for Estlands finansielle bidrag og praktiske regler for deltagelse i Life.

4.2 Foranstaltningens varighed og nærmere bestemmelser for dens forlængelse

Indtil udløbet af det pågældende fællesskabsprogram, dvs. den 31. december 2004.

5. Klassifikation af udgifterne/indtægterne

5.1 Ikke-obligatoriske udgifter

5.2 Opdelte bevillinger

5.3 Indtægtstype

Eftersom det i artikel 108 i Europaaftalen er fastsat, at Estland selv skal afholde udgifterne til dets deltagelse, vil landet blive opfordret til at betale et bidrag til deltagelse i programmet. Da det imidlertid i samme artikel hedder, at Fællesskabet i givet fald kan betale et supplement til Estlands eget bidrag, vil Estland kun bidrage med en del af beløbet over sit statsbudget. Den resterende del af landets bidrag vil blive taget fra landets nationale Phare-program. De pågældende Phare-midler vil blive konteret post B7-030 og overført til Estland på grundlag af en særskilt finansieringsaftale. Sammen med den del, der kommer fra det estiske statsbudget, vil disse midler udgøre Estlands nationale bidrag, hvorfra Estland vil foretage betalinger i overensstemmelse med Kommissionens årlige indkaldelser af midler. Når først hele beløbet er betalt af Estland, vil det blive overført til konto 6091 på EU's budgetindtægter.

6. Udgifternes/indtægternes art

- 100% tilskud

- Tilskud til samfinansiering med andre offentlige og/eller private tilskudsydere

- Der er ingen bestemmelser om, at hele fællesskabsbidraget eller en del deraf refunderes

- Med hensyn til indtægter konteres Estlands bidrag til dækning af omkostningerne ved landets deltagelse konto 6091. Indtægten vil blive allokeret udgiftsposterne for det pågældende program og i givet fald de relevante konti for driftsudgifter. De samlede forventede indtægter er anført under punkt 7.4.

7. Finansielle virkninger

7.1 Metode til omkostningsberegning (forhold mellem enhedsomkostninger og samlede omkostninger)

Med udgangspunkt i Europaaftalen med Estland er de finansielle og budgetmæssige bestemmelser for det pågældende program følgende: Ved fastsættelse af Estlands bidrag er to elementer taget i betragtning:

- de påregnede driftsomkostninger, som med hensyn til Life-budgettet (foreløbigt budgetforslag for Life 2000) er baseret på BNP pr. indbygger vægtet med købekraftspariteten, landets anslåede absorptionskapacitet samt tidligere erfaringer med deltagelsen i Life

- de påregnede administrative omkostninger til møder og tjenesterejser.

Disse forventede administrative omkostninger beløber sig årligt til EUR 12 000 for tjenesterejser og deltagelse i møder (kapitel A) og EUR 18 000 for projektovervågning (kapitel B)

(Estland vil anvende en del af sit nationale årlige Phare-program som supplement til sit statsbudget for at finansiere bidraget til driftsudgifterne.)

7.2 Omkostningernes fordeling på de enkelte elementer

>TABLE POSITION>

7.3 Driftsudgifter til undersøgelser, eksperter osv., der er indeholdt i budgettets del B

Op til et maksimumsbeløb, der står i forhold til bevillingerne af denne art i EUR 15-tildelingerne til programmet (højst 5%), men inden for et loft, der svarer til den del af bidraget, der kommer fra landets statsbudget.

7.4 Forfaldsplan over forpligtelses- og betalingsbevillinger

Beløb, der skal opføres på konto B7-030

EUR 285 000 i 2001 og det samme beløb for 2002 i forpligtelsesbevillinger og i betalingsbevillinger.

De beregnede årlige indtægter for 2001 og 2002 er som følger:

EUR 600 000, hvoraf EUR 570 000 til driftsomkostninger og EUR 30 000 til administrative omkostninger.

8. Forholdsregler mod svig

Alle Kommissionens kontrakter, aftaler og andre retlige forpligtelser rummer bestemmelser om kontrolbesøg på stedet af Kommissionen og Revisionsretten. er de instanser, der modtager støtte under foranstaltningerne, forpligtet til at indsende beretninger og finansieringsoversigter. Disse analyseres ud fra deres indhold og udgifternes berettigelse, set på baggrund af formålet med Fællesskabets finansiering.

Forholdsreglerne mod svig med midlerne under de grundlæggende budgetposter finder også anvendelse på denne post, dog tilpasset landene i Central- og Østeuropa.

9. Oplysninger om cost-effectiveness

9.1 Specifikke og kvantificerbare mål; målgruppe

Formålet med at åbne det finansielle instrument Life for Estland er at give landet de samme fordele som Fællesskabets medlemsstater.

Hvad angår Life-Natur, er det specifikke mål først og fremmest at fremme foranstaltninger til identifikation, vedligeholdelse eller genopretning af naturlige levesteder og til bevaring af vilde dyr og planter af betydning for Fællesskabet og/eller Europa.

Hvad angår foranstaltninger, der ikke vedrører naturbeskyttelse, er målene navnlig:

- at bistå med at indkredse de mest hensigtsmæssige infrastrukturinvesteringer, der behøves til at føre Fællesskabets miljølovgivning ud i livet og gennemføre demonstrationsaktioner, hvorved Fællesskabets miljøbidrag kan udnyttes bedre

- at bidrage til en bæredygtig udvikling i industrien ved at fremme demonstrationsprojekter for innovative renere teknikker og metoder

- at fremme bedre arealanvendelse, ved at der tages hensyn til miljø og bæredygtig udvikling, således at de socioøkonomiske aktiviteter, navnlig i byområderne, bliver mindre forurenende.

Hvad endelig ledsageforanstaltninger angår, er formålet at sikre, at bistanden fra Life giver det størst mulige udbytte i forhold til udgifterne, og at eventuelt svig forhindres.

I overensstemmelse med erfaringerne med Life ydes støtten til følgende:

- den private sektor (SMV'er, forretningspartnerskaber), f.eks. ny teknologi og genanvendelse af affald

- den offentlige sektor (lokale og centrale myndigheder)

- partnerskab mellem den private og den offentlige sektor

- ikke-statslige organisationer og sammenslutninger, navnlig på regionalt/lokalt plan

- universiteter (hovedsagelig for naturbeskyttelse).

9.2 Begrundelse

- Behov for finansiel støtte fra Fællesskabet

I betragtning af de store udgifter ved deltagelsen i programmet og Estlands vanskelige budgetsituation er bistand fra Phare af stor betydning.

- Valg af støtteform

Med et bidrag fra statsbudgettet, suppleret med et bidrag fra Phare, vil Estlands deltagelse i Life give de estiske interessenter mulighed for at samarbejde, så de kan gøre sig fortrolige med EU's regelsæt på miljøområdet. Life vil derfor tjene et dobbelt formål: at forsyne Estland med et passende grundlag på dette område og inddrage de estiske instanser i Fællesskabets netværk, hvilket vil udgøre et konkret bidrag til forberedelsen af Estlands kommende medlemsskab.

- De vigtigste usikkerhedsmomenter, som vil kunne påvirke de konkrete resultater af foranstaltningen

Eftersom projekterne vil blive udvalgt ud fra kvalitetskriterier, vil det kun være muligt at måle den reelle virkning på grundlag af estiske virksomheders, instansers og ikke-statslige organisationers evne til at reagere på de indkaldelser af forslag, Kommissionen vil udsende under Life.

9.3 Tilsyn og evaluering

Tilsyns- og evalueringsprocedurerne for Life (som anført i Life-forordningen) vil også gælde de estiske støttemodtagere.

10. Udgifter til administration (budgettets sektion A, del III)

Den faktiske tilvejebringelse af de fornødne administrative midler afhænger af Kommissionens årlige beslutning om ressourceallokeringen under hensyntagen til det personale og de yderligere bevillinger, som bevilges af budgetmyndigheden.

10.1 Indvirkning på antallet af stillinger

>TABLE POSITION>

10.2 Samlet finansiel virkning af de menneskelige ressourcer

>TABLE POSITION>

(*) Ved at udnytte de bestående ressourcer, der kræves til at forvalte foranstaltningen (beregnet på basis af A1, A,2, A4, A5 og A6)

10.3 Forøgelse af andre administrative udgifter som følge af foranstaltningen

>TABLE POSITION>

Ovennævnte udgifter vil blive dækket gennem de bidrag (artikel 4, stk. 2, tredje led, i finansforordningen), som Estland yder (jf. punkt 5.3 og 7.4 i finansieringsoversigten).