EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1513

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1513 av den 15 oktober 2020 om vissa skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Tyskland [delgivet med nr C(2020) 7014] (Endast den tyska texten är giltig) (Text av betydelse för EES)

C/2020/7014

EUT L 344, 19.10.2020, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1513/oj

19.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1513

av den 15 oktober 2020

om vissa skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Tyskland

[delgivet med nr C(2020) 7014]

(Endast den tyska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom unionen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

Afrikansk svinpest är en infektiös virussjukdom som drabbar populationer av tamsvin och viltlevande svin och kan ha allvarliga konsekvenser för lönsamheten inom svinuppfödningen och leda till störningar i handeln inom unionen och exporten till tredjeländer.

(2)

Vid ett fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin finns det en risk för att sjukdomsagenset sprids till andra populationer av viltlevande svin och till anläggningar för svinhållning.

(3)

Genom rådets direktiv 2002/60/EG (3) införs minimiåtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest inom unionen. Enligt artikel 15 i direktiv 2002/60/EG ska det vidtas vissa åtgärder efter det att ett eller flera fall av afrikansk svinpest har bekräftats hos viltlevande svin.

(4)

Tyskland har underrättat kommissionen om det rådande läget i fråga om afrikansk svinpest inom dess territorium, till följd av ett fall av den sjukdomen i delstaten Brandenburg i den federala medlemsstaten, och har i enlighet med artikel 15 i direktiv 2002/60/EG vidtagit en rad åtgärder, inbegripet upprättande av ett smittat område där de åtgärder som avses i artikel 15 i det direktivet tillämpas, för att förhindra att sjukdomen sprids.

(5)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1270 (4) antogs efter upprättandet av det smittade området i Tyskland, i enlighet med artikel 15 i direktiv 2002/60/EG.

(6)

För att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och för att undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, måste man på unionsnivå i samarbete med den berörda medlemsstaten fastställa det smittade området med avseende på afrikansk svinpest i Tyskland.

(7)

Det smittade området i Tyskland bör därför förtecknas i bilagan till detta beslut och det bör anges hur länge denna regionalisering ska gälla.

(8)

Dessutom bör genomförandebeslut (EU) 2020/1270 upphävas och ersättas med det här beslutet.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tyskland ska se till att det smittade område som den medlemsstaten upprättat och där åtgärderna i artikel 15 i direktiv 2002/60/EG tillämpas omfattar åtminstone de områden som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Genomförandebeslut (EU) 2020/1270 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut ska tillämpas till och med den 30 november 2020.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 15 oktober 2020.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest (EGT L 192, 20.7.2002, s. 27).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1270 av den 11 september 2020 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Tyskland (EUT L 297 I, 11.9.2020, s. 1).


BILAGA

Det område som upprättas som smittat område i Tyskland och som avses i artikel 1

Tillämpning till och med

Landkreis Oder-Spree

Gemeinde Grunow-Dammendorf

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Schlaubetal

Gemeinde Neuzelle

Gemeinde Neißemünde

Gemeinde Lawitz

Gemeinde Eisenhüttenstadt

Gemeinde Vogelsang

Gemeinde Ziltendorf

Gemeinde Wiesenau

Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen

30 november 2020

Landkreis Dahme-Spreewald

Gemeinde Jamlitz

Gemeinde Lieberose – mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz

30 november 2020

Landkreis Spree-Neiße

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack

Gemeinde Tauer

Gemeinde Schenkendöbern

Gemeinde Guben

Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz

Gemeinde Peitz

30 november 2020


Top