EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0543

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/543 av den 22 mars 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 763/2008 om folk- och bostadsräkningar vad gäller tekniska specifikationer för variablerna och deras indelningar (Text av betydelse för EES. )

C/2017/1728

OJ L 78, 23.3.2017, p. 13–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/543/oj

23.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/543

av den 22 mars 2017

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 763/2008 om folk- och bostadsräkningar vad gäller tekniska specifikationer för variablerna och deras indelningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 763/2008 av den 9 juli 2008 om folk- och bostadsräkningar (1), särskilt artikel 5.4, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa att data från de folk- och bostadsräkningar som genomförs i medlemsstaterna är jämförbara och för att det ska gå att sammanställa tillförlitliga översikter på unionsnivå måste undersökningsvariablerna utformas och indelas på samma sätt i alla medlemsstater. Det bör därför antas tekniska specifikationer för variablerna och deras indelning.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tekniska specifikationerna för de undersökningsvariabler och indelningar som ska tillämpas på de data som ska översändas till kommissionen för referensåret 2021 förtecknas i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 218, 13.8.2008, s. 14.


BILAGA

Tekniska specifikationer för variablerna och deras indelningar vid folk- och bostadsräkningar

De tekniska specifikationerna redovisas på följande sätt:

Varje variabel har en egen rubrik.

I vissa fall följer det efter rubriken en allmän teknisk specifikation för variabeln.

Därefter specificeras variabelns indelning(ar). En del variabler har flera indelningar, som kan ha varierande detaljnivå. I sådana fall betecknas den högsta detaljnivån med H, den mellanliggande detaljnivån med M, den lägsta detaljnivån med L och den nationella detaljnivån med N.

Indelningarna hänför sig till vissa totaler, som också anges. En indelning kan åtföljas av en ytterligare teknisk specifikation som gäller specifikt för den indelningen.

Variabel: Plats för stadigvarande bosättning

När medlemsstaterna tillämpar den definition på stadigvarande bosättning som anges i artikel 2 d i förordning (EG) nr 763/2008 ska de behandla specialfall på följande sätt:

a)

När en person regelbundet bor på flera platser under året, ska den bosättning där personen tillbringar större delen av året anges som personens plats för stadigvarande bosättning oberoende av om denna bosättning är belägen på annan plats inom landet eller i utlandet. Dock gäller att en person som har sitt arbete på annan ort under arbetsveckan och återvänder hem till familjen över veckosluten ska anses ha den plats där familjen bor som plats för stadigvarande bosättning, oberoende av om personens arbetsställe är beläget på annan plats inom landet eller i utlandet.

b)

För grundskole- och gymnasieelever som inte bor med sin familj under skolterminerna ska den plats där familjen bor anses vara plats för stadigvarande bosättning, oavsett hur ofta de återvänder hem till familjen och oberoende av om eleverna går i skola på annan plats inom landet eller i utlandet.

c)

För högskole- och universitetsstuderande som inte bor med sin familj medan de studerar ska den adress som dessa studerande har under studieterminen anses vara plats för stadigvarande bosättning, oberoende av om det rör sig om en institution (t.ex. en internatskola) eller en privatbostad, och oberoende av om studierna genomförs på annan plats inom landet eller i utlandet. Undantagsvis och när utbildningsplatsen ligger inom landet kan den plats där familjen bor anses utgöra plats för stadigvarande bosättning.

d)

En institution ska anses utgöra platsen för stadigvarande bosättning för alla boende som vid tidpunkten för folk- och bostadsräkningen har tillbringat eller sannolikt kommer att tillbringa minst 12 månader på institutionen i fråga.

e)

Den allmänna regeln angående var dygnsvilan oftast tillbringas gäller personer i obligatorisk militärtjänstgöring och personer som ingår i väpnade styrkor och som bor i militärförläggningar eller militärläger.

f)

Räkningsplatsen ska anses som platsen för stadigvarande bosättning när det gäller hemlösa personer, nomader, lösdrivare och personer utan stadigvarande bosättning.

g)

För ett barn som växlar mellan två platser för stadigvarande bosättning (t.ex. om föräldrarna är frånskilda) ska den plats där barnet tillbringar huvuddelen av sin tid anses utgöra platsen för stadigvarande bosättning. I fall där barnet tillbringar lika lång tid med båda föräldrarna ska den plats där barnet befinner sig på räkningsdagens kväll, eller alternativt det hushåll där barnet är folkbokfört, anses utgöra platsen för stadigvarande bosättning.

h)

Sjömän och fiskare som är stadigvarande bosatta i landet men som vid tidpunkten för folk- och bostadsräkningen är till sjöss (inklusive de som inte har någon annan bostad än på fartyget) ska ingå.

i)

Personer som vistas irreguljärt i landet eller är papperslösa ska ingå, liksom asylsökande och personer som har ansökt om eller fått beviljat flyktingstatus eller liknande former av internationellt skydd, förutsatt att de uppfyller kriterierna för stadigvarande bosättning i landet. Meningen är inte att dessa personer ska urskiljas separat, utan att se till att de inte undantas från räkningen.

j)

Barn som fötts under de tolv månader som föregår referenstidpunkten för folk- och bostadsräkningen och vars familjer är stadigvarande bosatta i landet vid denna referenstidpunkt ska räknas med.

k)

Personer vars faktiska och/eller avsedda vistelse i landet är exakt ett år ska räknas med.

Militär och diplomatisk personal och deras familjer

l)

Utländsk militär och diplomatisk personal och deras familjer som befinner sig i landet ska, oavsett vistelsens längd, undantas från den befolkning som är stadigvarande bosatt i landet.

m)

Om längden på vistelsen utanför landet kan fastställas för landets militära och diplomatiska personal och deras familjer som befinner sig utomlands gäller följande:

Om de bor utomlands under mindre än tolv månader och de har för avsikt att återvända till utreseorten, ska de räknas med i landet i enlighet med reglerna för stadigvarande bosättning. De kan klassificeras enligt (i prioritetsordning)

i)

familjens eventuella hemadress i landet, eller

ii)

den tjänstgöringsort inom landet som de var knutna till före utresan.

Om de bor utomlands under minst tolv månader eller om de inte har för avsikt att återvända till utreseorten (men att återvända till landet inom en tolvmånadersperiod) ska de hänföras till en ”virtuell plats” (”extra-regio”) i utreselandet.

Med definitionen av plats för stadigvarande bosättning som grund ska personer som normalt är bosatta på räkningsplatsen, men som vid räkningstidpunkten är frånvarande eller förväntas vara frånvarande mindre än ett år, anses vara tillfälligt frånvarande och ska därför räknas med i totalbefolkningen. Däremot ska personer som bor eller förväntas bo utanför räkningsplatsen under minst ett år inte anses vara tillfälligt frånvarande och därför inte räknas med i totalbefolkningen. Detta är oberoende av längden på eventuella tillfälliga besök hos släktingar.

Personer som omfattas av räkningen men som inte uppfyller kriterierna för stadigvarande bosättning på räkningsplatsen, dvs. som inte bor eller förväntas bo på räkningsplatsen under minst 12 månader i sträck, anses vara tillfälligt närvarande och räknas därför inte med i den totala stadigvarande befolkningen.

Geografiskt område  (1)

GEO.N.

GEO.L.

GEO.M.

GEO.H.

0.

Totalt (inom medlemsstatens territorium)

0.

0.

0.

0.

x.

Alla Nuts 1-regioner i medlemsstaten

 

x.

x.

x.

 

x.x.

Alla Nuts 2-regioner i medlemsstaten

 

x.x.

x.x.

x.x.

 

 

x.x.x.

Alla Nuts 3-regioner i medlemsstaten

 

 

x.x.x.

x.x.x.

 

 

 

x.x.x.x.

Alla LAU 2-regioner i medlemsstaten

 

 

 

x.x.x.x.

Indelningarna för Geografiskt område är avsedda för uppdelning av totaler eller deltotaler som hänför sig till personer (Plats för stadigvarande bosättning). De kan också användas för regional uppdelning av totaler där varken variabeln Plats för stadigvarande bosättning eller variabeln Arbetsställets belägenhet kan tillämpas.

För indelningarna för Geografiskt område ska de versioner av nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (Nuts (2)) och klassificeringen av lokala administrativa enheter (LAU) som gäller den 1 januari 2021 användas.

Variabel: Arbetsställets belägenhet

Arbetsställets belägenhet är det geografiska område där en vid räkningstillfället anställd person utför sitt arbete.

För personer som mestadels arbetar hemma är arbetsställets belägenhet samma som platsen för stadigvarande bosättning. Begreppet ”arbetar” hänför sig till sådant arbete som personen utför som en sysselsatt person enligt definitionen under variabeln Aktuell sysselsättningsstatus. Med arbetar ”mestadels” hemma avses att personen tillbringar hela eller huvuddelen av sin arbetstid hemma och i mindre utsträckning eller inte alls på en arbetsplats utanför hemmet.

För indelningarna för Arbetsställets belägenhet ska den version av nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (Nuts) som gäller den 1 januari 2021 användas.

Uppgifter om personer som inte har något fast arbetsställe men som anmäler sig på ett specifikt ställe då deras arbetsperiod börjar (t.ex. bussförare, flygplansbesättningar, anställda i gatustånd som inte tas bort vid arbetsdagens slut) bör avse den adressen. Denna grupp kan också omfatta enskilda personer som regelbundet pendlar över gränsen till arbetet i ett grannland. Indelningen Inget fast arbetsställe (i eller utanför medlemsstaten) omfattar dels alla utan något fast arbetsställe, dels t.ex. sjömän, fiskare och offshorearbetare för vilka det kanske inte går att ange något exakt arbetsställe.

Arbetsställets belägenhet  (3)

LPW.N.

LPW.L.

0.

Totalt

0.

0.

1.

Inom medlemsstatens territorium

1.

1.

 

1.x.

Alla Nuts 1-regioner i medlemsstaten

 

1.x.

 

 

1.x.x.

Alla Nuts 2-regioner i medlemsstaten

 

1.x.x.

 

1.y.

Okänt arbetsställe i medlemsstaten

 

1.y.

2.

Inte inom medlemsstatens territorium

2.

2.

3.

Inget fast arbetsställe (i eller utanför medlemsstaten)

3.

3.

4.

Okänt arbetsställe (okänt om i eller utanför medlemsstaten)

4.

4.

5.

Inte tillämpligt (arbetar inte)

5.

5.

Indelningarna för Arbetsställets belägenhet är avsedda för uppdelning av totaler eller deltotaler som hänför sig till personer.

Variabel: Ort/plats

En ort/plats definieras som ett avgränsat bosättningscentrum, dvs. ett område som definieras av att befolkningen bor i närbelägna eller angränsande byggnader. Sådana byggnader kan bestå av

a)

ett sammanhängande uppbyggt område med klart igenkännbar gatubildning, eller

b)

en grupp byggnader som inte utgör del av ett sådant uppbyggt område men till vilka ett lokalt erkänt platsnamn är unikt anknutet, eller

c)

en grupp byggnader som även om de inte fyller någotdera av de två kriterierna ovan kännetecknas av att ingen av byggnaderna ligger mer än 200 meter från sin närmaste granne.

Vid tillämpning av denna definition ska vissa markanvändningskategorier inte anses bryta kontinuiteten hos ett uppbyggt område. Till sådana kategorier hör industriella och kommersiella byggnader och anläggningar, allmänna parker, lekplatser och parker, fotbollsplaner och sportanläggningar, floder med broar, spårvägar, kanaler, parkeringsplatser och annan transportinfrastruktur, kyrkogårdar och begravningsplatser.

LAU 2-regioner med färre än 2 000 invånare totalt kan antas vara en ort/plats.

Invånarna på en ort/plats definieras som personer som har sin stadigvarande bosättning på den orten/platsen.

En flerdelad byggnad ska fördelas till den kategori som representerar antalet personer som har sin plats för stadigvarande bosättning i den byggnaden.

Ortens/platsens storlek

LOC.

0.

Totalt

0.

1.

Minst 1 000 000 invånare

1.

2.

500 000 –999 999 invånare

2.

3.

200 000 –499 999 invånare

3.

4.

100 000 –199 999 invånare

4.

5.

50 000 –99 999 invånare

5.

6.

20 000 –49 999 invånare

6.

7.

10 000 –19 999 invånare

7.

8.

5 000 –9 999 invånare

8.

9.

2 000 –4 999 invånare

9.

10.

1 000 –1 999 invånare

10.

11.

500–999 invånare

11.

12.

200–499 invånare

12.

13.

Färre än 200 invånare

13.

Indelningen Ortens/platsens storlek är avsedd för uppdelning av totaler eller deltotaler av enheter som kan finnas inom Ort/plats, inbegripet totaler eller deltotaler som hänför sig till personer.

Variabel: Kön

Kön

SEX.

0.

Totalt

0.

1.

Man

1.

2.

Kvinna

2.

Indelningen Kön är avsedd för uppdelning av totaler eller deltotaler som hänför sig till personer.

Variabel: Ålder

Den ålder som ska redovisas är den ålder i hela år som personen nått på referensdagen.

Ålder

AGE.L.

AGE.M.

AGE.H.

0.

Totalt

0.

0.

0.

1.

Under 15 år

1.

1.

1.

 

1.1.

Under 5 år

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1

Under 1 år

 

 

1.1.1

 

 

1.1.2.

1 år

 

 

1.1.2.

 

 

1.1.3.

2 år

 

 

1.1.3.

 

 

1.1.4.

3 år

 

 

1.1.4.

 

 

1.1.5.

4 år

 

 

1.1.5.

 

1.2.

5 till 9 år

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

5 år

 

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

6 år

 

 

1.2.2.

 

 

1.2.3.

7 år

 

 

1.2.3.

 

 

1.2.4.

8 år

 

 

1.2.4.

 

 

1.2.5.

9 år

 

 

1.2.5.

 

1.3.

10 till 14 år

 

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1.

10 år

 

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

11 år

 

 

1.3.2.

 

 

1.3.3.

12 år

 

 

1.3.3.

 

 

1.3.4.

13 år

 

 

1.3.4.

 

 

1.3.5.

14 år

 

 

1.3.5.

2.

15 till 29 år

2.

2.

2.

 

2.1.

15 till 19 år

 

2.1.

2.1.

 

 

2.1.1.

15 år

 

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

16 år

 

 

2.1.2.

 

 

2.1.3.

17 år

 

 

2.1.3.

 

 

2.1.4.

18 år

 

 

2.1.4.

 

 

2.1.5.

19 år

 

 

2.1.5.

 

2.2.

20 till 24 år

 

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

20 år

 

 

2.2.1.

 

 

2.2.2.

21 år

 

 

2.2.2.

 

 

2.2.3.

22 år

 

 

2.2.3.

 

 

2.2.4.

23 år

 

 

2.2.4.

 

 

2.2.5.

24 år

 

 

2.2.5.

 

2.3.

25 till 29 år

 

2.3.

2.3.

 

 

2.3.1.

25 år

 

 

2.3.1.

 

 

2.3.2.

26 år

 

 

2.3.2.

 

 

2.3.3.

27 år

 

 

2.3.3.

 

 

2.3.4.

28 år

 

 

2.3.4.

 

 

2.3.5.

29 år

 

 

2.3.5.

3.

30 till 49 år

3.

3.

3.

 

3.1.

30 till 34 år

 

3.1.

3.1.

 

 

3.1.1.

30 år

 

 

3.1.1.

 

 

3.1.2.

31 år

 

 

3.1.2.

 

 

3.1.3.

32 år

 

 

3.1.3.

 

 

3.1.4.

33 år

 

 

3.1.4.

 

 

3.1.5.

34 år

 

 

3.1.5.

 

3.2.

35 till 39 år

 

3.2.

3.2.

 

 

3.2.1.

35 år

 

 

3.2.1.

 

 

3.2.2.

36 år

 

 

3.2.2.

 

 

3.2.3.

37 år

 

 

3.2.3.

 

 

3.2.4.

38 år

 

 

3.2.4.

 

 

3.2.5.

39 år

 

 

3.2.5.

 

3.3.

40 till 44 år

 

3.3.

3.3.

 

 

3.3.1.

40 år

 

 

3.3.1.

 

 

3.3.2.

41 år

 

 

3.3.2.

 

 

3.3.3.

42 år

 

 

3.3.3.

 

 

3.3.4.

43 år

 

 

3.3.4.

 

 

3.3.5.

44 år

 

 

3.3.5.

 

3.4.

45 till 49 år

 

3.4.

3.4.

 

 

3.4.1.

45 år

 

 

3.4.1.

 

 

3.4.2.

46 år

 

 

3.4.2.

 

 

3.4.3.

47 år

 

 

3.4.3.

 

 

3.4.4.

48 år

 

 

3.4.4.

 

 

3.4.5.

49 år

 

 

3.4.5.

4.

50 till 64 år

4.

4.

4.

 

4.1.

50 till 54 år

 

4.1.

4.1.

 

 

4.1.1.

50 år

 

 

4.1.1.

 

 

4.1.2.

51 år

 

 

4.1.2.

 

 

4.1.3.

52 år

 

 

4.1.3.

 

 

4.1.4.

53 år

 

 

4.1.4.

 

 

4.1.5.

54 år

 

 

4.1.5.

 

4.2.

55 till 59 år

 

4.2.

4.2.

 

 

4.2.1.

55 år

 

 

4.2.1.

 

 

4.2.2.

56 år

 

 

4.2.2.

 

 

4.2.3.

57 år

 

 

4.2.3.

 

 

4.2.4.

58 år

 

 

4.2.4.

 

 

4.2.5.

59 år

 

 

4.2.5.

 

4.3.

60 till 64 år

 

4.3.

4.3.

 

 

4.3.1.

60 år

 

 

4.3.1.

 

 

4.3.2.

61 år

 

 

4.3.2.

 

 

4.3.3.

62 år

 

 

4.3.3.

 

 

4.3.4.

63 år

 

 

4.3.4.

 

 

4.3.5.

64 år

 

 

4.3.5.

5.

65 till 84 år

5.

5.

5.

 

5.1.

65 till 69 år

 

5.1.

5.1.

 

 

5.1.1.

65 år

 

 

5.1.1.

 

 

5.1.2.

66 år

 

 

5.1.2.

 

 

5.1.3.

67 år

 

 

5.1.3.

 

 

5.1.4.

68 år

 

 

5.1.4.

 

 

5.1.5.

69 år

 

 

5.1.5.

 

5.2.

70 till 74 år

 

5.2.

5.2.

 

 

5.2.1.

70 år

 

 

5.2.1.

 

 

5.2.2.

71 år

 

 

5.2.2.

 

 

5.2.3.

72 år

 

 

5.2.3.

 

 

5.2.4.

73 år

 

 

5.2.4.

 

 

5.2.5.

74 år

 

 

5.2.5.

 

5.3.

75 till 79 år

 

5.3.

5.3.

 

 

5.3.1.

75 år

 

 

5.3.1.

 

 

5.3.2.

76 år

 

 

5.3.2.

 

 

5.3.3.

77 år

 

 

5.3.3.

 

 

5.3.4.

78 år

 

 

5.3.4.

 

 

5.3.5.

79 år

 

 

5.3.5.

 

5.4.

80 till 84 år

 

5.4.

5.4.

 

 

5.4.1.

80 år

 

 

5.4.1.

 

 

5.4.2.

81 år

 

 

5.4.2.

 

 

5.4.3.

82 år

 

 

5.4.3.

 

 

5.4.4.

83 år

 

 

5.4.4.

 

 

5.4.5.

84 år

 

 

5.4.5.

6.

85 år och över

6.

6.

6.

 

6.1.

85 till 89 år

 

6.1.

6.1.

 

 

6.1.1.

85 år

 

 

6.1.1.

 

 

6.1.2.

86 år

 

 

6.1.2.

 

 

6.1.3.

87 år

 

 

6.1.3.

 

 

6.1.4.

88 år

 

 

6.1.4.

 

 

6.1.5.

89 år

 

 

6.1.5.

 

6.2.

90 till 94 år

 

6.2.

6.2.

 

 

6.2.1.

90 år

 

 

6.2.1.

 

 

6.2.2.

91 år

 

 

6.2.2.

 

 

6.2.3.

92 år

 

 

6.2.3.

 

 

6.2.4.

93 år

 

 

6.2.4.

 

 

6.2.5.

94 år

 

 

6.2.5.

 

6.3.

95 till 99 år

 

6.3.

6.3.

 

 

6.3.1.

95 år

 

 

6.3.1.

 

 

6.3.2.

96 år

 

 

6.3.2.

 

 

6.3.3.

97 år

 

 

6.3.3.

 

 

6.3.4.

98 år

 

 

6.3.4.

 

 

6.3.5.

99 år

 

 

6.3.5.

 

6.4.

100 år och över

 

6.4.

6.4.

Indelningarna för Ålder är avsedda för uppdelning av totaler eller deltotaler som hänför sig till personer.

Variabel: Civilstånd

Civilstånd definieras som en individs (rättsliga) äktenskapliga status i förhållande till landets lagar eller sedvänjor rörande äktenskap (lagenliga status).

En person klassificeras enligt det civilstånd som gäller på referensdagen.

I medlemsstater där lagstiftningen innehåller bestämmelser om hemskillnad för gifta makar eller partner i registrerat partnerskap bör sådana separerade personer klassificeras i kategorin Gift eller i ett registrerat partnerskap (LMS.L. 2. och LMS.H. 2.).

Civilstånd

LMS.L.

LMS.H.

0.

Totalt

0.

0.

1.

Har aldrig varit gift eller i ett registrerat partnerskap

1.

1.

2.

Gift eller i ett registrerat partnerskap

2.

2.

 

2.1.

Gift eller i ett registrerat partnerskap med en person av motsatt kön

 

2.1.

2.2.

Gift eller i ett registrerat partnerskap med en person av samma kön

 

2.2.

3.

Änka/änkling eller i registrerat partnerskap som upplösts genom partnerns död (och inte i nytt äktenskap eller i nytt registrerat partnerskap)

3.

3.

4.

Frånskild eller i upplöst registrerat partnerskap (och inte i nytt äktenskap eller nytt registrerat partnerskap)

4.

4.

5.

Uppgift saknas

5.

5.

Indelningen Civilstånd är avsedd för uppdelning av totaler eller deltotaler som hänför sig till personer.

Variabel: Aktuell sysselsättningsstatus

Med aktuell sysselsättningsstatus avses en persons aktuella förhållande till ekonomisk aktivitet, baserat på en referensperiod på en vecka som kan vara en specificerad, nylig, fast kalendervecka, den senaste hela kalenderveckan eller de senaste sju dagarna före folkräkningen.

Med arbetskraften avses alla personer som uppfyller kraven för att räknas in bland sysselsatta eller arbetslösa.

En sysselsatt person är en person som fyllt 15 år och som under referensveckan

a)

har utfört minst en timmes arbete mot betalning eller vinst, i pengar eller i natura, eller

b)

har varit tillfälligt frånvarande från ett arbete som personen redan hade genom ett formellt förhållande eller tillfälligt frånvarande från en företagsverksamhet.

Anställda som tillfälligt inte arbetar ska anses vara sysselsatta mot betalning förutsatt att de har ett formellt anställningsförhållande. Tänkbara orsaker till sådan tillfällig frånvaro är

a)

sjukdom eller skada,

b)

semester eller ledighet,

c)

strejk eller lockout,

d)

studie- eller utbildningsledighet,

e)

mamma- eller föräldraledighet,

f)

nedgång i den ekonomiska verksamheten,

g)

tillfällig störning eller inställelse av arbetet t.ex. på grund av dåligt väder, mekaniska eller elektriska stopp eller brist på råvaror eller bränsle, eller

h)

annan tillfällig frånvaro med eller utan beviljad ledighet.

Det formella anställningsförhållandet bestäms enligt ett eller flera av följande kriterier:

a)

Fortsatt erhållande av lön.

b)

En försäkran om att få återgå i arbete efter det tillfälliga avbrottet eller en överenskommelse om datum för återgång.

c)

Den längd för frånvaron från arbetet som, där det är relevant, kan vara den tidsperiod för vilken arbetstagare kan få ersättning utan skyldighet att ta emot andra arbeten.

Egenföretagare ska anses vara sysselsatta om de har arbetat som egenföretagare under referensveckan eller om de är tillfälligt frånvarande från arbetet medan företaget under tiden fortsätter att existera.

Medhjälpande familjemedlemmar anses vara sysselsatta i arbete på samma grunder som andra sysselsatta, dvs. oberoende av hur många timmar de arbetat under referensperioden. På motsvarande sätt ska personer som utför uppgifter eller fullgör skyldigheter som följer av en anställning som innehas av en familjemedlem i samma eller i ett annat hushåll, också anses vara sysselsatt.

Som arbetslösa räknas alla personer som fyllt 15 år och som var

a)

utan arbete, dvs. inte var anställda eller egenföretagare under referensveckan, och

b)

tillgängliga för arbete vid tidpunkten, dvs. tillgängliga för arbete som anställda eller egenföretagare under referensveckan och de påföljande två veckorna, och

c)

arbetssökande, dvs. personer som har vidtagit särskilda åtgärder för att finna arbete som anställd eller egenföretagare inom de fyra veckor som slutar med referensveckan.

Kategorin Övriga omfattar personer utanför arbetskraften som får offentligt bistånd eller privat stöd, samt alla andra som inte ingår i någon av ovanstående kategorier.

Vid valet av verksamhetsstatus för en person ska status Sysselsatt ges företräde framför Arbetslös och status Arbetslös framför Utanför arbetskraften.

Vid valet av sysselsättningsstatus för en person som för tillfället står utanför arbetskraften ska företräde ges status Personer under landets lägsta tillåtna ålder för förvärvsarbete framför Mottagare av pensions- eller kapitalinkomster, status Mottagare av pensions- eller kapitalinkomster framför Studerande och status Studerande framför Övriga.

Kategorin Studerande (CAS.H.2.3.) ska således väljas för högstadie- och gymnasieelever och högskole- och universitetsstuderande som

har uppnått landets lägsta tillåtna ålder för förvärvsarbete enligt ovan,

står utanför arbetskraften, och som

inte är mottagare av pension eller kapitalinkomster.

Aktuell sysselsättningsstatus

CAS.L.

CAS.H.

0.

Totalt

0.

0.

1.

Arbetskraft

1.

1.

 

1.1.

Sysselsatt

1.1.

1.1.

 

1.2.

Arbetslös

1.2.

1.2.

2.

Utanför arbetskraften

2.

2.

 

2.1.

Personer under landets lägsta tillåtna ålder för förvärvsarbete

 

2.1.

 

2.2.

Mottagare av pension eller kapitalinkomster

 

2.2.

 

2.3.

Studerande

 

2.3.

 

2.4.

Övriga

 

2.4.

3.

Uppgift saknas

3.

3.

Indelningarna för Aktuell sysselsättningsstatus är avsedda för uppdelning av totaler eller deltotaler som hänför sig till personer.

Variabel: Yrke

Med Yrke avses den typ av arbete som utförs på en arbetsplats. Med Typ av arbete avses de huvudsakliga uppgifterna och skyldigheterna som gäller för arbetet.

Placeringen av en person inom indelningarna för variablerna Yrke, Näringsgren och Yrkesställning ska basera sig på samma arbete. Personer som har flera arbeten ska fördelas till ett yrke som grundar sig på det huvudsakliga arbetet, som identifieras enligt

1)

den tid som tillbringas på arbetet eller, om den uppgiften inte finns,

2)

mottagen inkomst.

Personer som fyllt 15 år och som var sysselsatta (dvs. som hade Aktuell sysselsättningsstatus (CAS) – Sysselsatt (CAS.L. och CAS.H. 1.1)) under referensveckan ska endast klassificeras under en av kategorierna OCC.1. till OCC.11.

Personer under 15 år och personer som fyllt 15 år som

var arbetslösa under referensveckan (Aktuell sysselsättningsstatus – Arbetslös (CAS.L. 1.2)) eller som

stod utanför arbetskraften (Aktuell sysselsättningsstatus – Utanför arbetskraften (CAS.L. och CAS.H.2.)) ska klassificeras under Inte tillämpligt (OCC.12.).

Om kategoribenämningarna i den version av Isco-klassificeringen som gäller den 1 januari 2021 avviker från kategoribenämningarna för OCC.2. till OCC.11., ska benämningarna i den version av Isco-klassificeringen som gäller den 1 januari 2021 användas.

Yrke

OCC.

0.

Totalt

0.

1.

Ledningsarbete

1.

2.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

2.

3.

Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper

3.

4.

Kontors- och kundservicearbete

4.

5.

Service-, omsorgs- och försäljningsarbete

5.

6.

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

6.

7.

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning

7.

8.

Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m.

8.

9.

Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning

9.

10.

Militärt arbete

10.

11.

Uppgift saknas

11.

12.

Ej tillämpligt

12.

Indelningen Yrke är avsedd för uppdelning av totaler eller subtotaler som hänför sig till personer.

Variabel: Näringsgren

Med näringsgren avses typen av produktion eller verksamhet vid det företag eller liknande enhet där en anställd person har sitt arbete. För personer som har rekryterats och anställt av ett företag men som i praktiken har sin arbetsplats vid ett annat företag (uthyrda arbetstagare, utstationerade arbetstagare) ska som näringsgren anges det företag eller liknande enhet där personen i praktiken utför sitt arbete.

Placeringen av en person inom indelningarna för variablerna Yrke, Näringsgren och Yrkesställning ska basera sig på samma arbete. Personer som har flera arbeten ska fördelas till en näringsgren på grundval av det huvudsakliga arbetet, som identifieras enligt

den tid som tillbringas på arbetet eller, om den uppgiften inte finns,

mottagen inkomst.

Personer som fyllt 15 år och som var sysselsatta (dvs. som hade Aktuell sysselsättningsstatus (CAS) – Sysselsatt (CAS.L. och CAS.H. 1.1)) under referensveckan ska endast klassificeras under en av kategorierna IND.1. till IND.11.

Personer under 15 år och personer som fyllt 15 år som

var arbetslösa under referensveckan (Aktuell sysselsättningsstatus – Arbetslös (CAS.L. och CAS.H.1.2)) eller som

stod utanför arbetskraften (Aktuell sysselsättningsstatus – Utanför arbetskraften (CAS.L. och CAS.H.2.)) ska klassificeras under Inte tillämpligt (IND.12.).

Näringsgren

IND.L.

IND.H.

0.

Totalt

0.

0.

1.

Jordbruk, skogsbruk och fiske

1.

1.

2.

Tillverkning, utvinning av mineral och annan industri

2.

2.

 

2.1.

Utvinning av mineral

 

2.1.

 

2.2.

Tillverkning

 

2.2.

 

2.3.

Försörjning av el, gas, värme och kyla

 

2.3.

 

2.4

Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering

 

2.4.

3.

Byggverksamhet

3.

3.

4.

Handel, transport och magasinering, hotell och restaurangverksamhet

4.

4.

 

4.1

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

 

4.1.

 

4.2

Transport och magasinering

 

4.2.

 

4.3

Hotell- och restaurangverksamhet

 

4.3.

5.

Informations- och kommunikationsverksamhet

5.

5.

6.

Finans- och försäkringsverksamhet

6.

6.

7.

Fastighetsverksamhet

7.

7.

8.

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

8.

8.

 

8.1.

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

 

8.1.

 

8.2.

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

 

8.2.

9.

Offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och omsorg och sociala tjänster

9.

9.

 

9.1.

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

 

9.1.

 

9.2.

Utbildning

 

9.2.

 

9.3.

Vård och omsorg; sociala tjänster

 

9.3.

10.

Andra tjänster

10.

10.

 

10.1.

Kultur, nöje och fritid

 

10.1.

 

10.2.

Annan serviceverksamhet

 

10.2.

 

10.3.

Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk

 

10.3.

 

10.4.

Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

 

10.4.

11.

Uppgift saknas

11.

11.

12.

Ej tillämpligt

12.

12.

Om kategoribenämningarna i den version av Nace-klassificeringen som gäller den 1 januari 2021 avviker från kategoribenämningarna för IND.1. till IND.10., ska benämningarna i den version av Nace-klassificeringen som gäller den 1 januari 2021 användas.

Indelningen Näringsgren är avsedd för uppdelning av totaler eller deltotaler som hänför sig till personer.

Variabel: Yrkesställning

En anställd person är en person vars arbete består av betald sysselsättning, dvs. ett arbete där personen genom ett uttryckligt eller underförstått avtal får en grundlön som är oberoende av den arbetsgivande enhetens intäkter (denna enhet kan vara ett företag, en icke-vinstdrivande institution, en statlig enhet eller ett hushåll). Personer som har betald sysselsättning får i regel betalt genom lön, men kan också få betalt genom försäljningskommissioner, ackordsersättningar, bonus eller betalning i natura såsom livsmedel, boende eller utbildning. Vissa av de verktyg, kapitalvaror, it-system och/eller anläggningar som den sysselsatta personen använder kan ägas av andra och personen kan arbeta under direkt övervakning av ägaren eller ägarna eller personer som anställs av ägaren eller ägarna, eller enligt strikta riktlinjer som har fastställs av dem.

En arbetsgivare är en person som arbetar för egen räkning eller med ett begränsat antal partner, som innehar ett egenföretagararbete och som i denna ställning har engagerat en eller flera personer för att på kontinuerlig grund (inbegripet referensveckan) arbeta för arbetsgivaren i egenskap av anställda. Personen som är arbetsgivare fattar de operativa besluten rörande företaget eller delegerar dessa beslut utan att för den skull lämna över ansvaret för företagets välmående.

Om en person är både arbetsgivare och arbetstagare ska personen endast fördelas till en av dessa grupper, beroende på

den tid som tillbringas på arbetet eller, om den uppgiften inte finns,

mottagen inkomst.

En egenföretagare utan anställda är en person som arbetar för egen räkning eller med en eller ett begränsat antal partner, som innehar ett egenföretagararbete och som inte på kontinuerlig grund (inbegripet referensveckan) har engagerat anställda.

I Andra sysselsatta ingår personer som är medhjälpande familjemedlemmar och medlemmar av producentkooperativ.

En medhjälpande familjemedlem är en person som

innehar ett egenföretagararbete i ett marknadsorienterat företag som drivs av en familjemedlem som bor i samma hushåll, och som

inte kan betraktas som en partner (dvs. som en arbetsgivare eller egenföretagare utan anställda) på grundval av att personens åtagande i driften av företaget i form av arbetstid eller andra faktorer som bestäms enligt nationella omständigheter, inte ligger på en nivå som är jämförbar med åtagandenivån för den som leder företaget.

En medlem av ett producentkooperativ är en person som innehar ett egenföretagararbete inom en verksamhet som är organiserad som ett kooperativ där varje medlem deltar på lika villkor som de övriga medlemmarna när det gäller att bestämma hur produktion, försäljning och/eller andra arbeten organiseras eller avgöra om investeringar och fördelningen av intäkterna mellan medlemmar.

Placeringen av en person inom indelningarna för variablerna Yrke, Näringsgren och Yrkesställning ska basera sig på samma arbete. Yrkesställningen för personer som har flera arbeten ska grunda sig på det huvudsakliga arbetet, som identifieras enligt

den tid som tillbringas på arbetet eller, om den uppgiften inte finns,

mottagen inkomst.

Personer som fyllt 15 år och som var sysselsatta (dvs. som hade Aktuell sysselsättningsstatus (CAS) – Sysselsatt (CAS.L. och CAS.H.1.1)) under referensveckan ska endast klassificeras under en av kategorierna SIE.1. till SIE.5. utifrån deras yrkesställning.

Personer under 15 år och personer som fyllt 15 år som

var arbetslösa under referensveckan (Aktuell sysselsättningsstatus – Arbetslös (CAS.L.1.2. och CAS.H.1.2)) eller som

stod utanför arbetskraften (Aktuell sysselsättningsstatus – Utanför arbetskraften (CAS.L.2 och CAS.H.2.)) ska klassificeras under Inte tillämpligt (SIE.6.).

Yrkesställning

SIE.

0.

Totalt

0.

1.

Arbetstagare

1.

2.

Arbetsgivare

2.

3.

Egenföretagare utan anställda

3.

4.

Andra sysselsatta

4.

5.

Uppgift saknas

5.

6.

Ej tillämpligt

6.

Indelningen Yrkesställning är avsedd för uppdelning av totaler eller deltotaler som hänför sig till personer.

Variabel: Utbildningsnivå

Med Utbildningsnivå avses den högsta nivå som en person har slutfört inom utbildningssystemet i det land där utbildningen erhölls. All utbildning som har betydelse för uppfyllandet av en nivå ska beaktas, även utbildning som har tillhandahållits utanför skolor och universitet.

En person som fyllt 15 år ska endast klassificeras under en av kategorierna från EDU.1. till EDU.10., i enlighet med personens utbildningsnivå (högsta avslutade nivå). Personer under 15 år ska klassificeras under Inte tillämpligt (EDU.11.).

EDU.1. avser personer som inte slutfört Isced-nivå 1 med godkänt resultat. Detta omfattar personer som aldrig har gått i skolan, har gått i någon form av förskola (dvs. Isced-nivå 0 i utbildningsklassificeringen) eller börjat grundskolan men aldrig slutfört Isced-nivå 1 (årskurs 1–6) med godkänt resultat.

Om kategoribenämningarna i den version av Isced-klassificeringen som gäller den 1 januari 2021 avviker från kategoribenämningarna för EDU.2. till EDU.9., ska benämningarna i den version av Isced-klassificeringen som gäller den 1 januari 2021 användas.

Utbildningsnivå (högsta avslutade nivå)

EDU.

0.

Totalt

0.

1.

Isced-nivå 0: Förskola

1.

2.

Isced-nivå 1: Grundskola (åk 1–6)

2.

3.

Isced-nivå 2: Grundskola (åk 7–9)

3.

4.

Isced-nivå 3: Gymnasieskola

4.

5.

Isced-nivå 4: Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå

5.

6.

Isced-nivå 5: Kortare utbildning på högskolenivå

6.

7.

Isced-nivå 6: Kandidatexamen eller motsvarande

7.

8.

Isced-nivå 7: Masterexamen eller motsvarande

8.

9.

Isced-nivå 8: Doktorsexamen eller motsvarande

9.

10.

Uppgift saknas (personer som fyllt 15 år)

10.

11.

Inte tillämpligt (personer under 15 år)

11.

Indelningen Utbildningsnivå (högsta avslutade nivå) är avsedd för uppdelning av totaler eller deltotaler som hänför sig till personer.

Variabel: Födelseland och födelseort

Uppgiften om födelseort ska anges enligt moderns plats för stadigvarande bosättning vid födelsetidpunkten eller, om uppgiften inte finns, den ort där födelsen ägde rum.

Uppgiften om födelseland ska anges på grundval av de internationella gränser som gäller den 1 januari 2021.

Med EU-medlemsstat avses ett land som den 1 januari 2021 är medlem i Europeiska unionen.

Födelseland och födelseort

POB.L.

POB.M.

POB.H.

0.

Totalt

0.

0.

0.

1.

Födelseorten ligger i det uppgiftslämnande landet

1.

1.

1.

2.

Födelseorten ligger inte i det uppgiftslämnande landet

2.

2.

2.

 

2.1.

Annan EU-medlemsstat

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgien

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bulgarien

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

Tjeckien

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Danmark

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Tyskland

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estland

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Irland

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grekland

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Spanien

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

Frankrike

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Kroatien

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Italien

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Cypern

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Lettland

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Litauen

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Luxemburg

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Ungern

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Malta

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Nederländerna

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Österrike

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Polen

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Portugal

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Rumänien

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Slovenien

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Slovakien

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Finland

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Sverige

 

 

2.1.27.

 

 

2.1.28.

Förenade kungariket

 

 

2.1.28.

 

2.2.

Annat land

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

Annat land inom Europa

 

2.2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.01.

Albanien

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andorra

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Vitryssland

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Island

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Kosovo (*1)

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Liechtenstein

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Moldavien

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Monaco

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10..

Montenegro

 

 

2.2.1.10..

 

 

 

2.2.1.11.

Norge

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Bosnien och Hercegovina

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Ryssland

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

San Marino

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Serbien

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Schweiz

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Turkiet

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Ukraina

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

Vatikanstaten

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Färöarna

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Gibraltar

 

 

2.2.1.21.

 

 

 

2.2.1.22.

Guernsey

 

 

2.2.1.22.

 

 

 

2.2.1.23.

Isle of Man

 

 

2.2.1.23.

 

 

 

2.2.1.24.

Jersey

 

 

2.2.1.24.

 

 

 

2.2.1.25.

Sark

 

 

2.2.1.25.

 

 

 

2.2.1.26.

Annat land i Europa

 

 

2.2.1.26.

 

 

2.2.2.

Afrika

 

2.2.2.

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.01.

Algeriet

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Benin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Botswana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina Faso

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Kamerun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Kap Verde

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

Centralafrikanska republiken

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Tchad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Komorerna

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Kongo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Elfenbenskusten

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

Demokratiska republiken Kongo

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Djibouti

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Egypten

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Ekvatorialguinea

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Eritrea

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Etiopien

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambia

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Ghana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Guinea

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Guinea-Bissau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Kenya

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesotho

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Liberia

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Libyen

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagaskar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malawi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauretanien

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Mauritius

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Marocko

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Moçambique

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Namibia

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Niger

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Nigeria

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Rwanda

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Sankt Helena

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

São Tomé och Príncipe

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

Senegal

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Seychellerna

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Sierra Leone

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Somalia

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Sydafrika

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Sudan

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Sydsudan

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Swaziland

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Togo

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Tunisien

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Uganda

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Tanzania

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Västsahara

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zambia

 

 

2.2.2.55.

 

 

 

2.2.2.56.

Zimbabwe

 

 

2.2.2.56.

 

 

 

2.2.2.57.

Annat land i Afrika

 

 

2.2.2.57.

 

 

2.2.3.

Västindien, Syd- eller Centralamerika

 

2.2.3.

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.01.

Anguilla

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Antigua och Barbuda

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Argentina

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Aruba

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Bahamas

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Barbados

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Belize

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Bolivia

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Brasilien

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Brittiska Jungfruöarna

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Caymanöarna

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Chile

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Colombia

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Costa Rica

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Kuba

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Curaçao

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

Dominica

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Dominikanska republiken

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Ecuador

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

El Salvador

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Falklandsöarna

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Grenada

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Guatemala

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Guyana

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Haiti

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Honduras

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Jamaica

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Mexiko

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Montserrat

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Nicaragua

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Panama

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Paraguay

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Peru

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Saint-Barthélemy

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Saint Kitts och Nevis

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Saint Lucia

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Saint-Martin

 

 

2.2.3.37.

 

 

 

2.2.3.38.

Sint-Maarten

 

 

2.2.3.38.

 

 

 

2.2.3.39.

Saint Vincent och Grenadinerna

 

 

2.2.3.39.

 

 

 

2.2.3.40.

Surinam

 

 

2.2.3.40.

 

 

 

2.2.3.41.

Trinidad och Tobago

 

 

2.2.3.41.

 

 

 

2.2.3.42.

Turks- och Caicosöarna

 

 

2.2.3.42.

 

 

 

2.2.3.43.

Uruguay

 

 

2.2.3.43.

 

 

 

2.2.3.44.

Venezuela

 

 

2.2.3.44.

 

 

 

2.2.3.45.

Annat land i Västindien eller i Syd- eller Centralamerika

 

 

2.2.3.45.

 

 

2.2.4.

Nordamerika

 

2.2.4.

2.2.4.

 

 

 

2.2.4.01.

Kanada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Grönland

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

Förenta staterna

 

 

2.2.4.03.

 

 

 

2.2.4.04.

Bermuda

 

 

2.2.4.04.

 

 

 

2.2.4.05.

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

2.2.4.05.

 

 

 

2.2.4.06.

Annat land i Nordamerika

 

 

2.2.4.06.

 

 

2.2.5.

Asien

 

2.2.5.

2.2.5.

 

 

 

2.2.5.01.

Afghanistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Armenien

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Azerbajdzjan

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahrain

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladesh

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Bhutan

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Brunei

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Kambodja

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Kina

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Georgien

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

Indien

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonesien

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Irak

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Iran

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Israel

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Japan

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Jordanien

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kazakstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Nordkorea

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Sydkorea

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Kuwait

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kirgizistan

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laos

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Libanon

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malaysia

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Maldiverna

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongoliet

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Myanmar/Burma

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Nepal

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Oman

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Filippinerna

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Qatar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Saudiarabien

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapore

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Sri Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Syrien

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Taiwan

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tadzjikistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Thailand

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Östtimor

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Turkmenistan

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Förenade Arabemiraten

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Uzbekistan

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Vietnam

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Palestina

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Jemen

 

 

2.2.5.47.

 

 

 

2.2.5.48.

Annat land i Asien

 

 

2.2.5.48.

 

 

2.2.6.

Oceanien

 

2.2.6.

2.2.6.

 

 

 

2.2.6.01.

Australien

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

Mikronesien

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Cooköarna

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Fiji

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Franska Polynesien

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

De franska territorierna i södra Indiska oceanen och Antarktis

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Kiribati

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Marshallöarna

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Nauru

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Nya Kaledonien

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Nya Zeeland

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Palau

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Papua Nya Guinea

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Samoa

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Salomonöarna

 

 

2.2.6.15.

 

 

 

2.2.6.16.

Tonga

 

 

2.2.6.16.

 

 

 

2.2.6.17.

Tuvalu

 

 

2.2.6.17.

 

 

 

2.2.6.18.

Pitcairnöarna

 

 

2.2.6.18.

 

 

 

2.2.6.19.

Vanuatu

 

 

2.2.6.19.

 

 

 

2.2.6.20.

Wallis och Futuna

 

 

2.2.6.20.

 

 

 

2.2.6.21.

Annat land i Oceanien

 

 

2.2.6.21.

3.

Övriga

3.

3.

3.

4.

Uppgift saknas

4.

4.

4.

Indelningarna för Födelseland och födelseort är avsedda för uppdelning av totaler eller deltotaler som hänför sig till personer.

Landsförteckningen under Födelseland och födelseort gäller endast för statistiska ändamål.

Variabel: Medborgarskap

Medborgarskap definieras som en särskild rättslig anknytning som finns mellan en enskild och en stat och som förvärvats vid födseln eller genom naturalisering, antingen genom förklaring, valmöjlighet, giftermål eller på annat sätt i enlighet med nationell lagstiftning.

En person med två eller fler medborgarskap ska redovisas endast under ett medborgarskap, vilket ska bestämmas i följande prioritetsordning:

1.

Uppgiftslämnande land.

2.

Om personen inte är medborgare i det uppgiftslämnande landet: annan EU-medlemsstat.

3.

Om personen inte är medborgare i någon annan EU-medlemsstat: annat land utanför Europeiska unionen.

Om en person har medborgarskap i två länder som båda tillhör Europeiska unionen men ingetdera landet är det uppgiftslämnande landet, ska medlemsstaterna bestämma vilket land som ska anges för medborgarskapet.

Med EU-medlemsstat avses ett land som den 1 januari 2021 är medlem i Europeiska unionen.

För uppgiftslämnande länder som är EU-medlemsstater är den underkategori till kategorin Inte medborgare i det uppgiftslämnande landet men i en annan medlemsstat (COC.H.2.1.) som hänför sig till deras medlemsstat inte tillämplig. För uppgiftslämnande länder som inte är EU-medlemsstater ska kategorin Inte medborgare i det uppgiftslämnande landet men i en annan medlemsstat (COC.L.2.1. COC.M.2.1. COC.H.2.1.) ändras till Medborgare i en EU-medlemsstat.

Personer som varken är medborgare i ett land eller statslösa och som har vissa men inte alla av de rättigheter och skyldigheter som hör samman med medborgarskap, ska klassificeras under Erkända icke-medborgare (COC.H. 2.2.1.20.).

Medborgarskap

COC.L.

COC.M.

COC.H.

0.

Totalt

0.

0.

0.

1.

Medborgare i det uppgiftslämnande landet

1.

1.

1.

2.

Inte medborgare i det uppgiftslämnande landet

2.

2.

2.

 

2.1.

Inte medborgare i det uppgiftslämnande landet men i en annan EU-medlemsstat

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgien

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bulgarien

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

Tjeckien

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Danmark

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Tyskland

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estland

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Irland

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grekland

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Spanien

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

Frankrike

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Kroatien

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Italien

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Cypern

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Lettland

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Litauen

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Luxemburg

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Ungern

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Malta

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Nederländerna

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Österrike

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Polen

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Portugal

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Rumänien

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Slovenien

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Slovakien

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Finland

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Sverige

 

 

2.1.27.

 

 

2.1.28.

Förenade kungariket

 

 

2.1.28.

 

2.2.

Medborgare i ett land utanför EU

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

Annat europeiskt land

 

2.2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.01.

Albanien

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andorra

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Vitryssland

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Island

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Kosovo (*2)

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Liechtenstein

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Moldavien

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Monaco

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Montenegro

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

Norge

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Bosnien och Hercegovina

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Ryssland

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

San Marino

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Serbien

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Schweiz

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Turkiet

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Ukraina

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

Vatikanstaten

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Erkända icke-medborgare

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Annat land i Europa

 

 

2.2.1.21.

 

 

2.2.2.

Land i Afrika

 

2.2.2.

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.01.

Algeriet

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Benin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Botswana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina Faso

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Kamerun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Kap Verde

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

Centralafrikanska republiken

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Tchad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Komorerna

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Kongo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Elfenbenskusten

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

Demokratiska republiken Kongo

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Djibouti

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Egypten

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Ekvatorialguinea

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Eritrea

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Etiopien

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambia

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Ghana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Guinea

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Guinea-Bissau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Kenya

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesotho

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Liberia

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Libyen

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagaskar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malawi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauretanien

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Mauritius

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Marocko

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Moçambique

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Namibia

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Niger

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Nigeria

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Rwanda

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

São Tomé och Príncipe

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Senegal

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

Seychellerna

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Sierra Leone

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Somalia

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Sydafrika

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Sudan

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Sydsudan

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Swaziland

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Togo

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Tunisien

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Uganda

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Tanzania

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Västsahara

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Zambia

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zimbabwe

 

 

2.2.2.55.

 

 

 

2.2.2.56.

Annat land i Afrika

 

 

2.2.2.56.

 

 

2.2.3.

Land i Västindien, Syd- eller Centralamerika

 

2.2.3.

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.01.

Antigua och Barbuda

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Argentina

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Aruba

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Bahamas

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Barbados

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Belize

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Bolivia

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Brasilien

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Chile

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Colombia

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Costa Rica

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Kuba

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Curaçao

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Dominica

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Dominikanska republiken

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Ecuador

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

El Salvador

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Grenada

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Guatemala

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

Guyana

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Haiti

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Honduras

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Jamaica

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Mexiko

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Nicaragua

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Panama

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Paraguay

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Peru

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Saint Kitts och Nevis

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Saint Lucia

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Sint-Maarten

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Saint Vincent och Grenadinerna

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Surinam

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Trinidad och Tobago

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Uruguay

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Venezuela

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Annat land i Västindien eller i Syd- eller Centralamerika

 

 

2.2.3.37.

 

 

2.2.4.

Land i Nordamerika

 

2.2.4.

2.2.4.

 

 

 

2.2.4.01.

Kanada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Förenta staterna

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

Annat land i Nordamerika

 

 

2.2.4.03.

 

 

2.2.5.

Land i Asien

 

2.2.5.

2.2.5.

 

 

 

2.2.5.01.

Afghanistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Armenien

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Azerbajdzjan

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahrain

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladesh

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Bhutan

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Brunei

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Kambodja

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Kina

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Georgien

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

Indien

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonesien

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Irak

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Iran

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Israel

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Japan

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Jordanien

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kazakstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Nordkorea

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Sydkorea

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Kuwait

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kirgizistan

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laos

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Libanon

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malaysia

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Maldiverna

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongoliet

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Myanmar/Burma

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Nepal

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Oman

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Filippinerna

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Qatar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Saudiarabien

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapore

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Sri Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Syrien

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Taiwan

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tadzjikistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Thailand

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Östtimor

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Turkmenistan

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Förenade Arabemiraten

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Uzbekistan

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Vietnam

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Palestina

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Jemen

 

 

2.2.5.47.

 

 

 

2.2.5.48.

Annat land i Asien

 

 

2.2.5.48.

 

 

2.2.6.

Land i Oceanien

 

2.2.6.

2.2.6.

 

 

 

2.2.6.01.

Australien

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

Mikronesien

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Fiji

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Kiribati

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Marshallöarna

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Nauru

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Nya Zeeland

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Palau

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Papua Nya Guinea

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Samoa

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Salomonöarna

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Tonga

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Tuvalu

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Vanuatu

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Annat land i Oceanien

 

 

2.2.6.15.

3.

Statslös

3.

3.

3.

4.

Uppgift saknas

4.

4.

4.

Indelningarna för Medborgarskap är avsedda för uppdelning av totaler eller deltotaler som gäller personer.

Landsförteckningen under Medborgarskap gäller endast för statistiska ändamål.

Variabel: Tidigare bosatt utomlands och inflyttningsår till landet (från 1980)

Som inflyttningsår anges det kalenderår då personen senast bosatte sig stadigvarande i landet. Rapporteringen ska gälla året för senaste inflyttning till landet, inte året för första ankomst (dvs. variabeln ger inte information om vistelser som inte är stadigvarande).

Indelningen År för inflyttning till landet från 2010 är inriktad på senare internationell migration från och med år 2010.

År för inflyttning till landet från 2010

YAT.

0.

Totalt

0.

1.

Tidigare bosatt utomlands och inflyttning till landet år 2010 eller senare

1.

2.

Bosatt utomlands och inflyttning till landet år 2009 eller tidigare, eller aldrig bosatt utomlands

2.

3.

Uppgift saknas

3.

Indelningen År för inflyttning till landet från 2010 är avsedd för uppdelning av totaler eller deltotaler som hänför sig till personer.

Indelningarna för Inflyttningsår till landet från 1980 är inriktade på internationell migration från och med år 1980.

Uppgifter som anges för 2021 ska hänföra sig till tidsperioden mellan den 1 januari 2021 och referensdagen.

År för inflyttning till landet från 1980

YAE.L.

YAE.H.

0.

Totalt

0.

0.

1.

Tidigare bosatt utomlands och inflyttning till landet år 1980 eller senare

1.

1.

 

1.1.

2020 till 2021

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

2021

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

2020

 

1.1.2.

 

1.2.

2015 till 2019

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

2019

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

2018

 

1.2.2.

 

 

1.2.3.

2017

 

1.2.3.

 

 

1.2.4.

2016

 

1.2.4.

 

 

1.2.5.

2015

 

1.2.5.

 

1.3.

2010 till 2014

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1.

2014

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

2013

 

1.3.2.

 

 

1.3.3.

2012

 

1.3.3.

 

 

1.3.4.

2011

 

1.3.4.

 

 

1.3.5.

2010

 

1.3.5.

 

1.4.

2005 till 2009

1.4.

1.4.

 

 

1.4.1.

2009

 

1.4.1.

 

 

1.4.2.

2008

 

1.4.2.

 

 

1.4.3.

2007

 

1.4.3.

 

 

1.4.4.

2006

 

1.4.4.

 

 

1.4.5.

2005

 

1.4.5.

 

1.5.

2000 till 2004

1.5.

1.5.

 

1.6.

1995 till 1999

1.6.

1.6.

 

1.7.

1990 till 1994

1.7.

1.7.

 

1.8.

1985 till 1989

1.8.

1.8.

 

1.9.

1980 till 1984

1.9.

1.9.

2.

Bosatt utomlands och inflyttning till landet år 1979 eller tidigare, eller aldrig bosatt utomlands

2.

2.

3.

Uppgift saknas

3.

3.

Indelningarna för År för inflyttning till landet från 1980 är avsedda för uppdelning av totaler eller deltotaler som hänför sig till personer.

Variabel: Tidigare plats för stadigvarande bosättning och inflyttningsdatum på nuvarande plats för stadigvarande bosättning, eller plats för stadigvarande bosättning ett år före folk- och bostadsräkningen

Här redovisas förhållandet mellan den aktuella platsen för stadigvarande bosättning och platsen för stadigvarande bosättning ett år före folk- och bostadsräkningen.

Inom indelningen Plats för stadigvarande bosättning ett år före folk- och bostadsräkningen ska eventuella ändringar av bosättning hänföra sig till tidsperioden mellan ett år före referensdagen och referensdagen. En flytt inom samma LAU 2-område ska även anses som en flytt inom samma Nuts 3-område.

Barn under 1 år ska klassificeras under Inte tillämpligt (ROY.4.).

Länder som samlar in uppgifter om variabeln Tidigare plats för stadigvarande bosättning och inflyttningsdatum på nuvarande plats för stadigvarande bosättning ska klassificera alla personer som har bytt sin stadigvarande bosättning mer än en gång inom året före referensdagen enligt deras senaste tidigare plats för stadigvarande bosättning, dvs. den plats för stadigvarande bosättning från vilken de flyttat till sin aktuella plats för stadigvarande bosättning.

Plats för stadigvarande bosättning ett år före folk- och bostadsräkningen

ROY.

0.

Totalt

0.

1.

Platsen för stadigvarande bosättning har inte ändrats

1.

2.

Platsen för stadigvarande bosättning har ändrats

2.

 

2.1.

Flytt inom det uppgiftslämnande landet

2.1.

 

 

2.1.1.

Platsen för stadigvarande bosättning ett år före folk- och bostadsräkningen ligger inom samma Nuts 3-område som den aktuella platsen för stadigvarande bosättning

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Platsen för stadigvarande bosättning ett år före folk- och bostadsräkningen ligger utanför det Nuts 3-område som är den aktuella platsen för stadigvarande bosättning

2.1.2.

 

2.2.

Inflyttning från ett land utanför det uppgiftslämnande landet

2.2.

3.

Uppgift saknas

3.

4.

Ej tillämpligt

4.

Indelningen Plats för stadigvarande bosättning ett år före folk- och bostadsräkningen är avsedd för uppdelning av totaler eller deltotaler som hänför sig till personer.

Variabel: Familjeställning

Begreppet familj definieras i snäv mening, dvs. som två eller flera personer som tillhör samma hushåll och som är gifta, som är i ett registrerat partnerskap, som är i ett samboförhållande eller som är förälder och barn. En familj består således av ett par utan barn, ett par med ett eller flera barn eller en ensam förälder med ett eller flera barn. Detta familjebegrepp begränsar förhållandet mellan barn och vuxna till direkta (första gradens) förhållande, dvs. mellan föräldrar och barn.

Med barn (son/dotter) avses söner och döttrar som är biologiska, adopterade eller styvbarn (oavsett ålder eller civilstånd) och som har sin stadigvarande bosättning i minst ena förälderns hushåll och som inte har någon partner eller eget barn i samma hushåll. Fosterbarn ska inte räknas med. En son eller en dotter som bor med en make/maka, med en registrerad partner, med en partner i ett samboförhållande eller med ett eller flera barn, anses inte vara ett barn. För ett barn som växlar mellan två hushåll (t.ex. om föräldrarna är frånskilda) ska den plats där barnet tillbringar huvuddelen av sin tid anses utgöra barnets hushåll. I fall där barnet tillbringar lika lång tid med båda föräldrarna ska det hushåll där barnet befinner sig på räkningsdagens kväll, eller alternativt det hushåll där barnet är folkbokfört, anses utgöra barnets hushåll.

Begreppet partner ska omfatta gifta par, par i registrerade partnerskap och par i samboförhållande. Registrerat partnerskap definieras som i de tekniska specifikationerna för variabeln Civilstånd.

Två personer anses ha ett samboförhållande när de

tillhör samma hushåll,

har ett äktenskapsliknande förhållande med varandra, och

inte är gifta eller i registrerat partnerskap med varandra.

Hushåll där en mellanliggande generation saknas (hushåll som består av mor/farförälder eller mor/farföräldrar och med ett eller flera barnbarn men inga föräldrar till dessa barnbarn) omfattas inte av definitionen av familj.

Familjeställning

FST.L.

FST.M.

FST.H.

0.

Totalt

0.

0.

0.

1.

Partner

1.

1.

1.

 

1.1.

Personer i äktenskap eller registrerat partnerskap

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

Personer i olikkönat äktenskap eller registrerat partnerskap

 

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

Personer i samkönat äktenskap eller registrerat partnerskap

 

 

1.1.2.

 

1.2.

Personer i ett samboförhållande

 

1.2.

1.2.

2.

Ensamstående föräldrar

2.

2.

2.

3.

Söner/döttrar

3.

3.

3.

 

3.1.

Inte med ensamstående förälder

 

3.1.

3.1.

 

3.2.

Med ensamstående förälder

 

3.2.

3.2.

4.

Uppgift saknas

4.

4.

4.

5.

Inte tillämpligt – inte i en familj

5.

5.

5.

Indelningarna för Familjeställning är avsedda för uppdelning av totaler eller deltotaler som hänför sig till personer.

Variabel: Familjetyp

Specifikationerna för familjer och definitionerna av begreppen Familj, Barn, Par och Samboförhållande som ges för variabeln Familjeställning gäller också för variabeln Familjetyp.

Familjetyp

TFN.L.

TFN.H.

0.

Totalt

0.

0.

1.

Familjer bestående av ett gift par eller ett par i registrerat partnerskap

1.

1.

 

1.1.

Gift par eller par i registrerat partnerskap utan inneboende barn

 

1.1.

 

 

1.1.1.

Par bestående av man och hustru

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

Par i samkönat äktenskap eller registrerat partnerskap

 

1.1.2.

 

1.2.

Gift par eller par i registrerat partnerskap med minst ett inneboende barn under 25 år

 

1.2.

 

 

1.2.1.

Par bestående av man och hustru

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Par i samkönat äktenskap eller registrerat partnerskap

 

1.2.2.

 

1.3.

Gift par eller par i registrerat partnerskap vars yngsta inneboende son eller dotter har fyllt 25 år

 

1.3.

 

 

1.3.1.

Par bestående av man och hustru

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

Par i samkönat äktenskap eller registrerat partnerskap

 

1.3.2.

2.

Familjer bestående av par i samboförhållande

2.

2.

 

2.1.

Par i samboförhållande utan inneboende barn

 

2.1.

 

2.2.

Par i samboförhållande med minst ett inneboende barn under 25 år

 

2.2.

 

2.3.

Par i samboförhållande vars yngsta inneboende son eller dotter har fyllt 25 år

 

2.3.

3.

Familjer med en ensamstående far

3.

3.

 

3.1.

Ensamstående far med minst ett inneboende barn under 25 år

 

3.1.

 

3.2.

Ensamstående far vars yngsta inneboende son eller dotter har fyllt 25 år

 

3.2.

4.

Familjer med en ensamstående mor

4.

4.

 

4.1.

Ensamstående mor med minst ett inneboende barn under 25 år

 

4.1.

 

4.2.

Ensamstående mor vars yngsta inneboende son eller dotter har fyllt 25 år

 

4.2.

Indelningarna för Familjetyp är avsedda för uppdelning av totalen för Familj och eventuella deltotaler.

Variabel: Familjens storlek

Den definition för familj som ges för variabeln Familjeställning gäller också för variabeln Familjens storlek.

Familjens storlek

SFN.

0.

Totalt

0.

1.

2 personer

1.

2.

3 till 5 personer

2.

 

2.1.

3 personer

2.1.

 

2.2.

4 personer

2.2.

 

2.3.

5 personer

2.3.

3.

6 personer eller fler

3.

 

3.1.

6 till 10 personer

3.1.

 

3.2.

11 personer eller fler

3.2.

Indelningarna för Familjens storlek är avsedda för uppdelning av totalen för Familj och eventuella deltotaler.

Variabel: Hushållsställning

Medlemsstaterna ska tillämpa konceptet med gemensam konsumtion (Housekeeping) vid identifiering av privathushåll eller, om detta inte är möjligt, konceptet med gemensamt boende (Household-dwelling).

1.   Konceptet med gemensam konsumtion (Housekeeping)

Enligt detta koncept är ett privathushåll antingen

a)

ett enpersonshushåll, dvs. en person som bor ensam i en separat bostadsenhet eller som i egenskap av inneboende upptar ett eller flera separata rum i en bostadsenhet men som inte ansluter sig till övriga boende i bostaden på det sätt som definieras för ett flerpersonershushåll nedan, eller

b)

ett flerpersonershushåll, dvs. en grupp med två eller flera personer som tillsammans upptar en hel bostadsenhet eller delar av den och som förser sig själva med livsmedel och eventuellt även andra nödvändigheter för sitt uppehälle. Medlemmarna i gruppen kan dela sina inkomster i större eller mindre utsträckning.

2.   Konceptet med gemensamt boende (Household-dwelling)

Enligt detta koncept anses alla personer som bor i en bostadsenhet utgöra del av samma hushåll, dvs. det finns ett hushåll per upptagen bostad. Det innebär att antalet upptagna bostadsenheter och antalet hushåll som upptar dem är lika stort, och bostadsenheterna och hushållen har samma belägenhet.

Kategorin Personer som bor i ett privathushåll består av Personer som ingår i en familj (HST.M. och HST.H.1.1.) och Personer som inte ingår i en familj (HST.M. och HST.H. 1.2.). Kategorin Personer som ingår i en familj omfattar alla personer som ingår i ett privathushåll som innehåller en familj som personerna är medlemmar av. Kategorin Personer som inte ingår i en familj består av personer som antingen ingår i ett hushåll som inte utgör en familj eller som ingår i ett familjehushåll utan att vara medlem av familjen i fråga.

Ett hushåll som inte består av en familj kan vara ett enpersonshushåll (personen bor ensam (HST.H.1.2.1.)) eller ett flerpersonershushåll som inte består av en familj. Kategorin Bor inte ensam (HST.H.1.2.2.) består av personer som antingen bor i ett flerpersonershushåll som inte består av en familj eller som bor i ett familjehushåll utan att vara medlem av familjen i fråga.

Ett kollektivt hushåll består av personer vars behov av skydd och uppehälle tillgodoses av en institution. Med institution avses en juridisk person där långtidsboende och tjänster tillhandahålls en grupp människor. Institutioner har vanligtvis gemensamma utrymmen som delas av de boende (badrum, sällskapsrum, matsalar, sovsalar osv.).

Hemlösa (HST.M. 2.2. och HST.H.2.2.) är personer som bor på gatan utan något sådant skydd som faller inom räckvidden för begreppet bostad (primärt hemlösa) eller personer som flyttar ofta mellan tillfälliga inkvarteringar (sekundärt hemlösa).

Hushållsställning

HST.L.

HST.M.

HST.H.

0.

Totalt

0.

0.

0.

1.

Personer som bor i ett privathushåll

1.

1.

1.

 

1.1.

Personer som ingår i en familj

 

1.1.

1.1.

 

1.2.

Personer som inte ingår i en familj

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

Bor ensam

 

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Bor inte ensam

 

 

1.2.2.

 

1.3.

Personer som bor i ett privathushåll, men uppgift om kategori saknas

 

1.3.

1.3.

2.

Personer som inte bor i ett privathushåll

2.

2.

2.

 

2.1.

Personer i ett kollektivt hushåll

 

2.1.

2.1.

 

2.2.

Personer som inte bor i ett privathushåll (inklusive hemlösa), men uppgift om kategori saknas

 

2.2.

2.2.

Indelningarna för Hushållsställning är avsedda för uppdelning av totaler eller deltotaler som hänför sig till personer.

Variabel: Hushållstyp

De specifikationer för hushållsbegreppen som ges för variabeln Hushållsställning gäller också för variabeln Hushållstyp.

Med parhushåll avses hushåll bestående av ett gift par, ett par i registrerat partnerskap eller ett par i samboförhållande.

Hushållstyp

TPH.L.

TPH.H.

0.

Totalt

0.

0.

1.

Hushåll som inte består av en familj

1.

1.

 

1.1.

Enpersonshushåll

1.1.

1.1.

 

1.2.

Flerpersonershushåll

1.2.

1.2.

2.

Enfamiljshushåll

2.

2.

 

2.1.

Parhushåll

 

2.1.

 

 

2.1.1.

Par utan inneboende barn

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Par med minst ett inneboende barn under 25 år

 

2.1.2.

 

 

2.1.3.

Par vars yngsta inneboende son eller dotter har fyllt 25 år

 

2.1.3.

 

2.2.

Hushåll med ensamstående far

 

2.2.

 

 

2.2.1.

Hushåll med ensamstående far med minst ett inneboende barn under 25 år

 

2.2.1.

 

 

2.2.2.

Hushåll med ensamstående far vars yngsta inneboende son eller dotter har fyllt 25 år

 

2.2.2.