EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0543

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/543 z 22. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o technické špecifikácie tém a ich členení (Text s významom pre EHP )

C/2017/1728

Ú. v. EÚ L 78, 23.3.2017, p. 13–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/543/oj

23.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/543

z 22. marca 2017,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o technické špecifikácie tém a ich členení

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. júla 2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 4,

keďže:

(1)

V záujme zabezpečenia porovnateľnosti údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov uskutočneného v členských štátoch a s cieľom umožniť vypracovávanie spoľahlivých prehľadov za celú Úniu je potrebné vymedziť témy sčítania a členiť ich vo všetkých členských štátoch rovnakým spôsobom. Preto by sa mali prijať technické špecifikácie pre uvedené témy a ich členenia.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Technické špecifikácie pre témy sčítania a ich členenia, ktoré sa majú uplatňovať na údaje zasielané Komisii za referenčný rok 2021, sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 14.


PRÍLOHA

Technické špecifikácie tém sčítania a ich členení

Technické špecifikácie majú takúto štruktúru:

Každá téma je označená nadpisom.

Po nadpise môžu nasledovať technické špecifikácie, ktoré sa vo všeobecnosti týkajú tejto témy.

Po nich nasleduje členenie, resp. členenia danej témy. Pri niektorých témach sa uplatňuje viacero členení, každé s rôznou úrovňou podrobnosti. V takom prípade označuje písmeno „H“ najpodrobnejšie členenia, písmeno „M“ stredne podrobné členenia a písmeno „L“ najmenej podrobné členenia. Písmeno „N“ označuje členenie na celoštátnej úrovni.

Uvádzajú sa celkové hodnoty, na ktoré sa vzťahujú jednotlivé členenia. Po každom členení môžu nasledovať ďalšie technické špecifikácie, ktoré sa konkrétne týkajú daného členenia.

Téma: Miesto obvyklého bydliska

Pri uplatňovaní vymedzenia „obvyklého bydliska“ uvedeného v článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 763/2008 zaobchádzajú členské štáty s osobitnými prípadmi takto:

a)

Ak má osoba počas roka pravidelne viaceré miesta bydliska, za miesto jej obvyklého bydliska sa považuje miesto bydliska, kde trávi väčšinu roka, bez ohľadu na to, či sa toto miesto nachádza inde v rámci danej krajiny alebo v zahraničí. V prípade osoby, ktorá cez týždeň pracuje mimo domova a cez víkendy sa vracia do bydliska rodiny, sa však za miesto obvyklého bydliska považuje bydlisko rodiny, bez ohľadu na to, či sa jej pracovisko nachádza inde v rámci danej krajiny alebo v zahraničí.

b)

V prípade žiakov základných a stredných škôl a študentov, ktorí sú počas školského roka mimo domova, a bez ohľadu na to, ako často sa vracajú do bydliska svojej rodiny, sa za miesto obvyklého bydliska považuje bydlisko rodiny (bez ohľadu na to, či študujú inde v rámci danej krajiny alebo v zahraničí).

c)

V prípade študentov terciárneho vzdelávania, ktorí sú počas štúdia na vysokej škole alebo univerzite mimo domova, sa za miesto obvyklého bydliska považuje miesto, na ktorom sa zdržiavajú počas semestra, bez ohľadu na to, či ide o zariadenie (ako napríklad internátna škola) alebo súkromné bydlisko, a bez ohľadu na to, či študujú inde v rámci danej krajiny alebo v zahraničí. Ak sa miesto štúdia nachádza v rámci danej krajiny, za miesto obvyklého bydliska sa výnimočne môže považovať bydlisko rodiny.

d)

Inštitúcia sa považuje za miesto obvyklého bydliska všetkých jej obyvateľov, ktorí v nej v čase sčítania žijú, resp. pravdepodobne budú žiť 12 mesiacov alebo viac.

e)

V prípade osôb absolvujúcich povinnú vojenskú službu a členov ozbrojených síl, ktorí žijú v kasárňach alebo vo vojenských táboroch, sa uplatňuje všeobecné pravidlo v súvislosti s miestom, na ktorom trávia väčšinu denného času odpočinku.

f)

V prípade bezdomovcov alebo osôb bez strechy nad hlavou, kočovníkov, tulákov a osôb, v prípade ktorých sa nedá hovoriť o mieste obvyklého bydliska, sa za miesto obvyklého bydliska považuje miesto sčítania.

g)

V prípade dieťaťa, ktoré sa striedavo zdržiava na dvoch miestach bydliska (napríklad ak sú jeho rodičia rozvedení), sa za miesto obvyklého bydliska považuje miesto, na ktorom trávi väčšinu času. Ak dieťa trávi u oboch rodičov rovnaký čas, za miesto obvyklého bydliska sa považuje to, kde sa dieťa nachádza v noc sčítania alebo alternatívne domácnosť, kde má dieťa svoje zákonné alebo registrované bydlisko.

h)

Započítaní sú námorníci obchodných lodí a rybári, ktorí majú v krajine obvyklé bydlisko, ale v čase sčítania sa nachádzajú na mori (vrátane tých, ktorí okrem svojho ubytovania na lodi nemajú žiadne iné bydlisko).

i)

Zahrnuté sú nelegálne sa zdržiavajúce osoby alebo osoby bez platných dokladov, ako aj žiadatelia o azyl a osoby, ktorí požiadali o postavenie utečenca alebo im bolo priznané postavenie utečenca či podobné druhy medzinárodnej ochrany, ak spĺňajú kritériá pre obvyklé bydlisko v danej krajine. Zámerom nie je tieto osoby rozlišovať, ale skôr zabezpečiť, aby sa pri sčítavaní nevynechali.

j)

Zahrnuté sú deti narodené počas dvanástich mesiacov, ktoré predchádzajú referenčnému času sčítania a ktorých rodiny majú v referenčnom čase sčítania v danej krajine obvyklé bydlisko.

k)

Zahrnuté sú osoby, ktorých pobyt v krajine (skutočný alebo plánovaný) trvá presne jeden rok.

Vojenský, námorný a diplomatický personál a ich rodiny

l)

Z obyvateľstva s obvyklým bydliskom v danej krajine je vylúčený zahraničný vojenský, námorný a diplomatický personál umiestnený v danej krajine a ich rodiny bez ohľadu na dĺžku ich pobytu.

m)

Ak sa dá v prípade vnútroštátneho vojenského, námorného a diplomatického personálu a ich rodín, ktorí sa nachádzajú mimo krajiny, určiť dĺžka pobytu mimo krajiny, platí toto:

ak sa tieto osoby zdržiavajú v zahraničí menej ako 12 mesiacov a majú v úmysle sa vrátiť na miesto, odkiaľ odišli, v krajine sa priradia podľa pravidiel pre obvyklé bydlisko. Predovšetkým by sa mohli priradiť (v zostupnom poradí) k týmto miestam:

i)

adresa domova rodiny v krajine, ak existuje, alebo

ii)

pracovisko v krajine, ku ktorej boli pred odchodom priradené.

Ak majú pobyt v zahraničí aspoň 12 mesiacov alebo ak nemajú v úmysle vrátiť sa na miesto, odkiaľ odišli (aj keď sa do krajiny počas 12-mesačného obdobia vracajú), priradia sa k „virtuálnemu miestu“ (extra región) krajiny, z ktorej odišli.

Na základe definície miesta obvyklého bydliska sa osoby, ktoré zvyčajne pobývajú v mieste sčítania, ale v čase sčítania sú neprítomné alebo pravdepodobne budú neprítomné kratšie ako jeden rok, považujú za dočasne neprítomné, a zahŕňajú sa teda do celkového počtu obyvateľov. Naopak osoby, ktoré žijú alebo pravdepodobne budú žiť mimo miesta sčítania počas obdobia jedného roka alebo dlhšie, sa nepovažujú za dočasne neprítomné, a preto sa do celkového počtu obyvateľov nezahŕňajú. To platí bez ohľadu na dĺžku návštev, na ktoré z času načas k svojej rodine prípadne prídu.

Osoby, ktoré sú do sčítania zahrnuté, ale nespĺňajú kritériá na to, aby mali miesto obvyklého bydliska v mieste sčítania, t. j. nežijú, resp. neočakávajú, že budú žiť v mieste sčítania nepretržite aspoň 12 mesiacov, sa považujú za dočasne prítomné, a preto sa nezapočítavajú do celkového počtu obyvateľov, ktorí majú v danom mieste obvyklé bydlisko.

Geografická oblasť  (1)

GEO.N.

GEO.L.

GEO.M.

GEO.H.

0.

Spolu (na území členského štátu)

0.

0.

0.

0.

x.

Všetky regióny NUTS 1 v danom členskom štáte

 

x.

x.

x.

 

x.x.

Všetky regióny NUTS 2 v danom členskom štáte

 

x.x.

x.x.

x.x.

 

 

x.x.x.

Všetky regióny NUTS 3 v danom členskom štáte

 

 

x.x.x.

x.x.x.

 

 

 

x.x.x.x.

Všetky regióny LAU 2 v danom členskom štáte

 

 

 

x.x.x.x.

Členenia témy „geografická oblasť“ slúžia na rozčlenenie všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt, ktoré sa týkajú osôb (miesto obvyklého bydliska). Môžu sa použiť aj na regionálne rozčlenenie akejkoľvek celkovej hodnoty, na ktorú sa nevzťahuje téma „miesto obvyklého bydliska“ ani „miesto pracoviska“.

Pri členeniach témy „geografická oblasť“ sa používajú verzie klasifikácie územných jednotiek na štatistické účely (NUTS (2)) a klasifikácie miestnych administratívnych jednotiek (local administrative units, LAU) platné 1. januára 2021.

Téma: Miesto pracoviska

Miesto pracoviska je geografická oblasť, v ktorej v súčasnosti zamestnaná osoba vykonáva svoju prácu.

V prípade osôb, ktoré väčšinou pracujú doma, zodpovedá miesto pracoviska miestu ich obvyklého bydliska. Termín „pracovať“ sa týka práce, ktorú táto osoba vykonáva ako „zamestnaná osoba“, ako je vymedzené v rámci témy „súčasná ekonomická aktivita“. „Väčšinou“ pracuje doma znamená, že daná osoba trávi celý svoj čas alebo jeho väčšinu prácou doma a menšiu časť svojho času trávi, resp. žiadny čas netrávi na inom pracovisku ako doma.

Pri členeniach témy „miesto pracoviska“ sa používa verzia klasifikácie územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) platná 1. januára 2021.

Informácie o osobách, ktoré nemajú stále pracovisko, ale na začiatku svojho pracovného obdobia sa hlásia na stálej adrese (napríklad vodiči autobusov, letecké posádky, prevádzkovatelia stánkov na trhoch, ktoré sa na konci pracovného dňa neodstraňujú), by sa mali vzťahovať na túto adresu. Do tejto skupiny môžu patriť aj jednotlivci, ktorí na ceste za prácou pravidelne prekračujú hranicu susednej krajiny. Členenie „Žiadne stále miesto pracoviska (v danom členskom štáte alebo mimo neho)“ zahŕňa všetky osoby bez stáleho miesta pracoviska, vzťahuje sa však aj na osoby, ako sú napríklad námorníci, rybári a pracovníci na otvorenom mori, v prípade ktorých nemusí byť možné priradiť pracovisko.

Miesto pracoviska  (3)

LPW.N.

LPW.L.

0.

Spolu

0.

0.

1.

Na území členského štátu

1.

1.

 

1.x.

Všetky regióny NUTS 1 v danom členskom štáte

 

1.x.

 

 

1.x.x.

Všetky regióny NUTS 2 v danom členskom štáte

 

1.x.x.

 

1.y.

Neznáme pracovisko v danom členskom štáte

 

1.y.

2.

Mimo územia daného členského štátu

2.

2.

3.

Žiadne stále miesto pracoviska (v danom členskom štáte alebo mimo neho)

3.

3.

4.

Neznáme miesto pracoviska (nie je známe, či je v danom členskom štáte alebo mimo neho)

4.

4.

5.

Neaplikovateľné (nepracuje)

5.

5.

Členenia témy „miesto pracoviska“ slúžia na rozčlenenie všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt, ktoré sa týkajú osôb.

Téma: Lokalita

Lokalita je vymedzená ako jasne odlíšený zhluk obyvateľov, t. j. oblasť vymedzená obyvateľstvom žijúcim v susediacich alebo priľahlých budovách. Takéto budovy:

a)

môžu tvoriť súvislú zastavanú oblasť s jasne rozoznateľnou štruktúrou ulíc alebo

b)

nemusia byť súčasťou takejto zastavanej oblasti, ak tvoria skupinu budov, ktoré sú jedinečne označené miestne známym názvom alebo

c)

nemusia spĺňať ani jedno z uvedených dvoch kritérií, ak tvoria skupinu budov, z ktorých žiadna nie je od najbližšej susednej budovy ďalej ako 200 metrov.

Pri uplatňovaní tejto definície sa zastavaná oblasť považuje za súvislú, aj keď je prerušená určitými kategóriami využitia pôdy. Tieto kategórie zahŕňajú: priemyselné a obchodné budovy a zariadenia, verejné parky, ihriská a záhrady, futbalové ihriská a iné športové zariadenia, premostené rieky, železničné koľaje, kanály, parkoviská a inú dopravnú infraštruktúru, ako aj cintoríny.

Regióny LAU 2 s celkovým počtom obyvateľov do 2 000 sa môžu považovať za jednu lokalitu.

Obyvatelia lokality sú osoby, ktoré v tejto lokalite majú svoje obvyklé bydlisko.

Osamotene stojaca budova sa zaradí do kategórie zodpovedajúcej počtu osôb, ktoré v tejto budove majú obvyklé bydlisko.

Veľkosť lokality

LOC.

0.

Spolu

0.

1.

1 000 000 osôb a viac

1.

2.

500 000 – 999 999 osôb

2.

3.

200 000 – 499 999 osôb

3.

4.

100 000 – 199 999 osôb

4.

5.

50 000 – 99 999 osôb

5.

6.

20 000 – 49 999 osôb

6.

7.

10 000 – 19 999 osôb

7.

8.

5 000 – 9 999 osôb

8.

9.

2 000 – 4 999 osôb

9.

10.

1 000 – 1 999 osôb

10.

11.

500 – 999 osôb

11.

12.

200 – 499 osôb

12.

13.

menej ako 200 osôb

13.

Členenie témy „Veľkosť lokality“ slúži na rozčlenenie všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt týkajúcich sa jednotiek, ktoré sa môžu nachádzať v „lokalitách“, vrátane všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt, ktoré sa týkajú osôb.

Téma: Pohlavie

Pohlavie

SEX.

0.

Spolu

0.

1.

Muži

1.

2.

Ženy

2.

Členenie témy „pohlavie“ slúži na rozčlenenie všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt, ktoré sa týkajú osôb.

Téma: Vek

Vykazuje sa vek v dokončených rokoch dosiahnutý k referenčnému dátumu.

Vek

AGE.L.

AGE.M.

AGE.H.

0.

Spolu

0.

0.

0.

1.

do 15 rokov

1.

1.

1.

 

1.1.

do 5 rokov

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1

do 1 roka

 

 

1.1.1

 

 

1.1.2.

1 rok

 

 

1.1.2.

 

 

1.1.3.

2 roky

 

 

1.1.3.

 

 

1.1.4.

3 roky

 

 

1.1.4.

 

 

1.1.5.

4 roky

 

 

1.1.5.

 

1.2.

5 až 9 rokov

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

5 rokov

 

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

6 rokov

 

 

1.2.2.

 

 

1.2.3.

7 rokov

 

 

1.2.3.

 

 

1.2.4.

8 rokov

 

 

1.2.4.

 

 

1.2.5.

9 rokov

 

 

1.2.5.

 

1.3.

10 až 14 rokov

 

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1.

10 rokov

 

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

11 rokov

 

 

1.3.2.

 

 

1.3.3.

12 rokov

 

 

1.3.3.

 

 

1.3.4.

13 rokov

 

 

1.3.4.

 

 

1.3.5.

14 rokov

 

 

1.3.5.

2.

15 až 29 rokov

2.

2.

2.

 

2.1.

15 až 19 rokov

 

2.1.

2.1.

 

 

2.1.1.

15 rokov

 

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

16 rokov

 

 

2.1.2.

 

 

2.1.3.

17 rokov

 

 

2.1.3.

 

 

2.1.4.

18 rokov

 

 

2.1.4.

 

 

2.1.5.

19 rokov

 

 

2.1.5.

 

2.2.

20 až 24 rokov

 

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

20 rokov

 

 

2.2.1.

 

 

2.2.2.

21 rokov

 

 

2.2.2.

 

 

2.2.3.

22 rokov

 

 

2.2.3.

 

 

2.2.4.

23 rokov

 

 

2.2.4.

 

 

2.2.5.

24 rokov

 

 

2.2.5.

 

2.3.

25 až 29 rokov

 

2.3.

2.3.

 

 

2.3.1.

25 rokov

 

 

2.3.1.

 

 

2.3.2.

26 rokov

 

 

2.3.2.

 

 

2.3.3.

27 rokov

 

 

2.3.3.

 

 

2.3.4.

28 rokov

 

 

2.3.4.

 

 

2.3.5.

29 rokov

 

 

2.3.5.

3.

30 až 49 rokov

3.

3.

3.

 

3.1.

30 až 34 rokov

 

3.1.

3.1.

 

 

3.1.1.

30 rokov

 

 

3.1.1.

 

 

3.1.2.

31 rokov

 

 

3.1.2.

 

 

3.1.3.

32 rokov

 

 

3.1.3.

 

 

3.1.4.

33 rokov

 

 

3.1.4.

 

 

3.1.5.

34 rokov

 

 

3.1.5.

 

3.2.

35 až 39 rokov

 

3.2.

3.2.

 

 

3.2.1.

35 rokov

 

 

3.2.1.

 

 

3.2.2.

36 rokov

 

 

3.2.2.

 

 

3.2.3.

37 rokov

 

 

3.2.3.

 

 

3.2.4.

38 rokov

 

 

3.2.4.

 

 

3.2.5.

39 rokov

 

 

3.2.5.

 

3.3.

40 až 44 rokov

 

3.3.

3.3.

 

 

3.3.1.

40 rokov

 

 

3.3.1.

 

 

3.3.2.

41 rokov

 

 

3.3.2.

 

 

3.3.3.

42 rokov

 

 

3.3.3.

 

 

3.3.4.

43 rokov

 

 

3.3.4.

 

 

3.3.5.

44 rokov

 

 

3.3.5.

 

3.4.

45 až 49 rokov

 

3.4.

3.4.

 

 

3.4.1.

45 rokov

 

 

3.4.1.

 

 

3.4.2.

46 rokov

 

 

3.4.2.

 

 

3.4.3.

47 rokov

 

 

3.4.3.

 

 

3.4.4.

48 rokov

 

 

3.4.4.

 

 

3.4.5.

49 rokov

 

 

3.4.5.

4.

50 až 64 rokov

4.

4.

4.

 

4.1.

50 až 54 rokov

 

4.1.

4.1.

 

 

4.1.1.

50 rokov

 

 

4.1.1.

 

 

4.1.2.

51 rokov

 

 

4.1.2.

 

 

4.1.3.

52 rokov

 

 

4.1.3.

 

 

4.1.4.

53 rokov

 

 

4.1.4.

 

 

4.1.5.

54 rokov

 

 

4.1.5.

 

4.2.

55 až 59 rokov

 

4.2.

4.2.

 

 

4.2.1.

55 rokov

 

 

4.2.1.

 

 

4.2.2.

56 rokov

 

 

4.2.2.

 

 

4.2.3.

57 rokov

 

 

4.2.3.

 

 

4.2.4.

58 rokov

 

 

4.2.4.

 

 

4.2.5.

59 rokov

 

 

4.2.5.

 

4.3.

60 až 64 rokov

 

4.3.

4.3.

 

 

4.3.1.

60 rokov

 

 

4.3.1.

 

 

4.3.2.

61 rokov

 

 

4.3.2.

 

 

4.3.3.

62 rokov

 

 

4.3.3.

 

 

4.3.4.

63 rokov

 

 

4.3.4.

 

 

4.3.5.

64 rokov

 

 

4.3.5.

5.

65 až 84 rokov

5.

5.

5.

 

5.1.

65 až 69 rokov

 

5.1.

5.1.

 

 

5.1.1.

65 rokov

 

 

5.1.1.

 

 

5.1.2.

66 rokov

 

 

5.1.2.

 

 

5.1.3.

67 rokov

 

 

5.1.3.

 

 

5.1.4.

68 rokov

 

 

5.1.4.

 

 

5.1.5.

69 rokov

 

 

5.1.5.

 

5.2.

70 až 74 rokov

 

5.2.

5.2.

 

 

5.2.1.

70 rokov

 

 

5.2.1.

 

 

5.2.2.

71 rokov

 

 

5.2.2.

 

 

5.2.3.

72 rokov

 

 

5.2.3.

 

 

5.2.4.

73 rokov

 

 

5.2.4.

 

 

5.2.5.

74 rokov

 

 

5.2.5.

 

5.3.

75 až 79 rokov

 

5.3.

5.3.

 

 

5.3.1.

75 rokov

 

 

5.3.1.

 

 

5.3.2.

76 rokov

 

 

5.3.2.

 

 

5.3.3.

77 rokov

 

 

5.3.3.

 

 

5.3.4.

78 rokov

 

 

5.3.4.

 

 

5.3.5.

79 rokov

 

 

5.3.5.

 

5.4.

80 až 84 rokov

 

5.4.

5.4.

 

 

5.4.1.

80 rokov

 

 

5.4.1.

 

 

5.4.2.

81 rokov

 

 

5.4.2.

 

 

5.4.3.

82 rokov

 

 

5.4.3.

 

 

5.4.4.

83 rokov

 

 

5.4.4.

 

 

5.4.5.

84 rokov

 

 

5.4.5.

6.

85 rokov a viac

6.

6.

6.

 

6.1.

85 až 89 rokov

 

6.1.

6.1.

 

 

6.1.1.

85 rokov

 

 

6.1.1.

 

 

6.1.2.

86 rokov

 

 

6.1.2.

 

 

6.1.3.

87 rokov

 

 

6.1.3.

 

 

6.1.4.

88 rokov

 

 

6.1.4.

 

 

6.1.5.

89 rokov

 

 

6.1.5.

 

6.2.

90 až 94 rokov

 

6.2.

6.2.

 

 

6.2.1.

90 rokov

 

 

6.2.1.

 

 

6.2.2.

91 rokov

 

 

6.2.2.

 

 

6.2.3.

92 rokov

 

 

6.2.3.

 

 

6.2.4.

93 rokov

 

 

6.2.4.

 

 

6.2.5.

94 rokov

 

 

6.2.5.

 

6.3.

95 až 99 rokov

 

6.3.

6.3.

 

 

6.3.1.

95 rokov

 

 

6.3.1.

 

 

6.3.2.

96 rokov

 

 

6.3.2.

 

 

6.3.3.

97 rokov

 

 

6.3.3.

 

 

6.3.4.

98 rokov

 

 

6.3.4.

 

 

6.3.5.

99 rokov

 

 

6.3.5.

 

6.4.

100 rokov a viac

 

6.4.

6.4.

Členenia témy „vek“ slúžia na rozčlenenie všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt, ktoré sa týkajú osôb.

Téma: Právny rodinný stav

Rodinný stav je vymedzený ako (právny) manželský stav jednotlivca vo vzťahu k rodinnému právu (alebo zvykom) daného štátu (t. j. stav de iure).

Príslušná osoba sa zaradí podľa aktuálneho právneho rodinného stavu, v ktorom sa nachádza k referenčnému dátumu.

V členských štátoch, kde je podľa právnych predpisov možná „právna odluka“ manželov alebo partnerov žijúcich v registrovanom partnerstve, sa takéto osoby zaradia do kategórie „ženatý/vydatá alebo v registrovanom partnerstve“ (LMS.L. 2. a LMS.H. 2.).

Právny rodinný stav

LMS.L.

LMS.H.

0.

Spolu

0.

0.

1.

Nikdy neuzavrel(-a) manželstvo ani registrované partnerstvo

1.

1.

2.

Ženatý/vydatá alebo v registrovanom partnerstve

2.

2.

 

2.1.

V manželstve alebo v registrovanom partnerstve s osobou opačného pohlavia

 

2.1.

2.2.

V manželstve alebo v registrovanom partnerstve s osobou rovnakého pohlavia

 

2.2.

3.

Ovdovený(-á) alebo registrované partnerstvo sa skončilo smrťou partnera (a príslušná osoba neuzavrela nové manželstvo ani registrované partnerstvo)

3.

3.

4.

Rozvedený(-á) alebo registrované partnerstvo bolo právne zrušené (a príslušná osoba neuzavrela nové manželstvo ani registrované partnerstvo)

4.

4.

5.

Nezistené

5.

5.

Členenie témy „právny rodinný stav“ slúži na rozčlenenie všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt, ktoré sa týkajú osôb.

Téma: Súčasná ekonomická aktivita

„Súčasná ekonomická aktivita“ vyjadruje súčasný vzťah osoby k ekonomickej aktivite na základe referenčného obdobia jedného týždňa, pričom môže ísť o konkrétny, nedávny, pevne stanovený kalendárny týždeň, posledný úplný kalendárny týždeň alebo posledných sedem dní pred dňom sčítania.

„Pracovná sila“ zahŕňa všetky osoby, ktoré spĺňajú požiadavky na zaradenie medzi zamestnané alebo nezamestnané osoby.

Zamestnaní“ sú všetky osoby vo veku 15 rokov a viac, ktoré počas referenčného týždňa:

a)

odviedli aspoň jednu hodinu práce za odmenu alebo zisk, či už v peňažnej alebo nepeňažnej forme, alebo

b)

boli dočasne neprítomné v práci, ktorú už vykonávali a ku ktorej mali naďalej formálny vzťah, alebo dočasne nevykonávali samostatnú zárobkovú činnosť.

Zamestnanci, ktorí sú dočasne neprítomní v práci, sa považujú za osoby pracujúce za mzdu, plat alebo iný druh odmeny, za predpokladu, že majú formálny pracovnoprávny vzťah. Možným dôvodom na takúto dočasnú neprítomnosť v práci je:

a)

choroba alebo úraz alebo

b)

dovolenka alebo

c)

štrajk alebo výluka alebo

d)

pracovné voľno na účely vzdelávania alebo odbornej prípravy alebo

e)

materská alebo rodičovská dovolenka alebo

f)

zníženie ekonomickej činnosti alebo

g)

dočasné prerušenie alebo zastavenie práce z takých dôvodov, ako je nepriaznivé počasie, porucha strojov alebo výpadok elektrickej energie, alebo nedostatok surovín či paliva alebo

h)

iná dočasná povolená alebo nepovolená neprítomnosť.

Formálny pracovnoprávny vzťah sa stanoví na základe jedného alebo viacerých z týchto kritérií:

a)

nepretržité poberanie mzdy alebo platu alebo

b)

záruka návratu do práce po ukončení nepredvídanej okolnosti, alebo dohoda ohľadne dátumu návratu alebo

c)

trvanie neprítomnosti v práci, ktorá môže prípadne zodpovedať dĺžke času, za ktorý môžu pracovníci dostať náhradu mzdy bez povinnosti prijať inú prácu.

Samostatne zárobkovo činné osoby sa považujú za „zamestnané“, ak takúto činnosť vykonávajú počas referenčného týždňa alebo ak túto činnosť dočasne nevykonávajú a ich podnik naďalej existuje.

Vypomáhajúci členovia domácnosti sa považujú za „zamestnaných“, a to na rovnakom základe ako ostatní zamestnanci, teda bez ohľadu na počet hodín odpracovaných počas referenčného obdobia. Podobne sa za zamestnané považujú aj osoby, ktoré vykonávajú úlohy alebo povinnosti v rámci zamestnaneckého pracovného miesta, ktoré má rodinný príslušník žijúci v tej istej alebo inej domácnosti.

Medzi „nezamestnaných“ patria všetky osoby vo veku 15 rokov a viac, ktoré:

a)

boli „bez práce“, t. j. v priebehu referenčného týždňa nevykonávali závislú prácu ani neboli samostatne zárobkovo činné; a

b)

boli „v súčasnosti pripravené k nástupu do práce“, t. j. v priebehu referenčného týždňa a dvoch nasledujúcich týždňov boli k dispozícii na výkon závislej práce alebo samostatnej zárobkovej činnosti; a

c)

„hľadali si prácu“, t. j. v priebehu štyroch týždňov pred referenčným týždňom (vrátane) uskutočnili konkrétne kroky na to, aby si našli závislú prácu alebo začali vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť.

Do kategórie „ostatní“ patria ekonomicky neaktívne osoby, ktoré dostávajú verejnú pomoc alebo súkromnú podporu, a všetky ostatné osoby, ktoré nepatria do žiadnej z už uvedených kategórií.

Každej osobe sa priradí jeden typ aktivity, pričom kategória „zamestnaní“ sa uprednostňuje pred kategóriou „nezamestnaní“ a kategória „nezamestnaní“ sa uprednostňuje pred kategóriou „ekonomicky neaktívni“.

Každej v súčasnosti ekonomicky neaktívnej osobe sa priradí jeden typ aktivity, pričom kategória „osoby nedosahujúce minimálny vek pre výkon ekonomickej aktivity stanovený v danom štáte“ sa uprednostňuje pred kategóriou „poberatelia dôchodku alebo príjmov z kapitálového majetku“, kategória „poberatelia dôchodku alebo príjmov z kapitálového majetku“ sa uprednostňuje pred kategóriou „študenti“ a kategória „študenti“ sa uprednostňuje pred kategóriou „ostatní“.

Kategória „študenti“ (CAS.H.2.3.) teda zahŕňa študentov na sekundárnom a terciárnom stupni vzdelávania, ktorí:

dosiahli minimálny vek pre výkon ekonomickej aktivity stanovený v danom štáte a

sú ekonomicky neaktívni a

nie sú poberateľmi dôchodku ani príjmov z kapitálového majetku.

Súčasná ekonomická aktivita

CAS.L.

CAS.H.

0.

Spolu

0.

0.

1.

Pracovná sila

1.

1.

 

1.1.

Zamestnaní

1.1.

1.1.

 

1.2.

Nezamestnaní

1.2.

1.2.

2.

Ekonomicky neaktívni

2.

2.

 

2.1.

Osoby nedosahujúce minimálny vek pre výkon ekonomickej aktivity stanovený v danom štáte

 

2.1.

 

2.2.

Poberatelia dôchodku alebo príjmov z kapitálového majetku

 

2.2.

 

2.3.

Študenti

 

2.3.

 

2.4.

Ostatní

 

2.4.

3.

Nezistené

3.

3.

Členenia témy „súčasná ekonomická aktivita“ slúžia na rozčlenenie všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt, ktoré sa týkajú osôb.

Téma: Zamestnanie

„Zamestnanie“ sa týka typu práce vykonávanej v pracovnom pomere. „Typ práce“ je vymedzený hlavnými úlohami a povinnosťami, ktoré práca zahŕňa.

V rámci členení tém „zamestnanie“, „odvetvie“ a „postavenie v zamestnaní“ sa osoby zaraďujú na základe toho istého pracovného pomeru. V prípade osôb, ktoré majú viac pracovných pomerov, sa zamestnanie určí na základe ich hlavného pracovného pomeru, ktorý sa stanoví podľa:

1.

času, ktorý v danom pomere strávia, alebo, ak tento údaj nie je k dispozícii,

2.

získaného príjmu.

Osoby vo veku 15 rokov alebo viac, ktoré boli v referenčnom týždni zamestnané [t. j. podľa „súčasnej ekonomickej aktivity – CAS“„zamestnaní“ (CAS.L. a CAS.H. 1.1)], sa zaradia iba do jednej kategórie od OCC.1. do OCC.11.

Osoby mladšie ako 15 rokov a osoby vo veku 15 rokov a viac, ktoré:

boli počas referenčného týždňa nezamestnané [podľa „súčasnej ekonomickej aktivity“„nezamestnaní“ (CAS.H.1.2)] alebo

boli ekonomicky neaktívne (podľa „súčasnej ekonomickej aktivity“„ekonomicky neaktívni“ [(CAS.L. a CAS.H.2.)], sa zaradia do kategórie „neaplikovateľné“ (OCC.12.).

Ak sa názvy kategórií klasifikácie ISCO platnej 1. januára 2021 budú líšiť od názvov kategórií OCC.2. až OCC.11., použijú sa názvy uvedené v klasifikácii ISCO platnej 1. januára 2021.

Zamestnanie

OCC.

0.

Spolu

0.

1.

Riadiaci pracovníci

1.

2.

Špecialisti

2.

3.

Technici a odborní pracovníci

3.

4.

Administratívni pracovníci

4.

5.

Pracovníci v službách a obchode

5.

6.

Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve

6.

7.

Kvalifikovaní robotníci a remeselníci

7.

8.

Operátori a montéri strojov a zariadení

8.

9.

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

9.

10.

Príslušníci ozbrojených síl

10.

11.

Nezistené

11.

12.

Neaplikovateľné

12.

Členenie témy „zamestnanie“ slúži na rozčlenenie všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt, ktoré sa týkajú osôb.

Téma: Odvetvie

„Odvetvie ekonomickej činnosti“ sa týka druhu výroby alebo činnosti podniku alebo podobného subjektu, v ktorom majú zamestnaní svoje zamestnanie. V prípade osôb, ktoré prijal a zamestnáva jeden podnik, ale ktoré v skutočnosti pracujú v inom podniku („agentúrni zamestnanci“ alebo „dočasne pridelení zamestnanci“), sa vykazuje odvetvie ekonomickej činnosti, v ktorom pôsobí podnik alebo podobný subjekt, kde daná osoba skutočne pracuje.

V rámci členení tém „zamestnanie“, „odvetvie“ a „postavenie v zamestnaní“ sa osoby zaraďujú na základe toho istého pracovného pomeru. V prípade osôb, ktoré majú viac pracovných pomerov, sa odvetvie ekonomickej činnosti určí na základe ich hlavného pracovného pomeru, ktorý sa stanoví podľa:

času, ktorý v danom pomere strávia, alebo, ak tento údaj nie je k dispozícii,

získaného príjmu.

Osoby vo veku 15 rokov a viac, ktoré boli počas referenčného týždňa zamestnané [t. j. podľa „súčasnej ekonomickej aktivity“„zamestnaní“ (CAS.L. a CAS.H. 1.1)], sa zaradia len do jednej kategórie od IND.1. po IND.11.

Osoby mladšie ako 15 rokov a osoby vo veku 15 rokov a viac, ktoré:

boli počas referenčného týždňa nezamestnané [podľa „súčasnej ekonomickej aktivity“„nezamestnaní“ (CAS.L. a CAS.H.1.2)] alebo

boli ekonomicky neaktívne (podľa súčasnej ekonomickej aktivity „ekonomicky neaktívni“ [(CAS.L. a CAS.H.2.)], sa zaradia do kategórie „neaplikovateľné“ (IND.12.).

Odvetvie

IND.L.

IND.H.

0.

Spolu

0.

0.

1.

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

1.

1.

2

Priemyselná výroba, ťažba a dobývanie a iné odvetvia

2.

2.

 

2.1.

Ťažba a dobývanie

 

2.1.

 

2.2.

Priemyselná výroba

 

2.2.

 

2.3.

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

 

2.3.

 

2.4

Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov

 

2.4.

3.

Stavebníctvo

3.

3.

4.

Veľkoobchod a maloobchod, doprava a skladovanie, ubytovacie a stravovacie služby

4.

4.

 

4.1

Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov

 

4.1.

 

4.2

Doprava a skladovanie

 

4.2.

 

4.3

Ubytovacie a stravovacie služby

 

4.3.

5.

Informácie a komunikácia

5.

5.

6.

Finančné a poisťovacie činnosti

6.

6.

7.

Činnosti v oblasti nehnuteľností

7.

7.

8.

Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy, administratívne a podporné služby

8.

8.

 

8.1.

Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy

 

8.1.

 

8.2.

Administratívne a podporné služby

 

8.2.

9.

Verejná správa a obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc

9.

9.

 

9.1.

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

 

9.1.

 

9.2.

Vzdelávanie

 

9.2.

 

9.3.

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

 

9.3.

10.

Ostatné služby

10.

10.

 

10.1.

Umenie, zábava a rekreácia

 

10.1.

 

10.2.

Ostatné činnosti

 

10.2.

 

10.3.

Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie

 

10.3.

 

10.4.

Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení

 

10.4.

11.

Nezistené

11.

11.

12.

Neaplikovateľné

12.

12.

Ak sa názvy kategórií klasifikácie NACE platnej 1. januára 2021 budú líšiť od názvov kategórií IND.1. až IND.10., použijú sa názvy uvedené v klasifikácii NACE platnej 1. januára 2021.

Členenie témy „odvetvie ekonomickej činnosti“ slúži na rozčlenenie všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt, ktoré sa týkajú osôb.

Téma: Postavenie v zamestnaní

„Zamestnanec“ je osoba, ktorá „pracuje za mzdu, plat alebo iný druh odmeny“, t. j. je v pracovnom pomere, v ktorom na základe explicitnej alebo implicitnej pracovnej zmluvy dostáva základnú odmenu nezávislú od výnosov subjektu, pre ktorý pracuje (týmto subjektom môže byť korporácia, nezisková inštitúcia, orgán štátnej správy alebo domácnosť). Osoby „pracujúce za mzdu, plat alebo iný druh odmeny“ zvyčajne dostávajú odmenu v podobe miezd a platov, ale môžu byť odmeňované aj províziou z predaja, úkolovou mzdou, prémiami alebo nepeňažným plnením, ako je jedlo, bývanie alebo odborná príprava. Nástroje, kapitálové vybavenie, informačné systémy a/alebo priestory, ktoré zamestnanec používa, môžu byť čiastočne alebo vcelku vo vlastníctve iných osôb a zamestnanec môže pracovať pod priamym dohľadom vlastníka(-ov) alebo osôb zamestnávaných vlastníkom, alebo podľa prísnych usmernení, ktoré stanovil(-i).

„Zamestnávateľ“ je osoba, ktorá pracuje na vlastný účet alebo s malým počtom spoločníkov, je „samozamestnaná“ a v tejto funkcii nepretržite (vrátane referenčného týždňa) zamestnáva jednu alebo viac osôb ako svojich „zamestnancov“. Zamestnávateľ prijíma prevádzkové rozhodnutia ovplyvňujúce podnik, alebo takéto rozhodnutia deleguje, pričom si ponecháva zodpovednosť za prosperitu podniku.

Ak je príslušná osoba súčasne zamestnávateľom a zamestnancom, zaradí sa len do jednej skupiny podľa:

času, ktorý v danom pomere strávia, alebo, ak tento údaj nie je k dispozícii,

získaného príjmu.

„Osoba pracujúca na vlastný účet“ je osoba, ktorá pracuje na vlastný účet alebo s jedným či niekoľkými málo spoločníkmi, je „samozamestnaná“ a nezamestnáva nepretržite (vrátane referenčného týždňa) žiadneho „zamestnanca“.

„Ostatné zamestnané osoby“ zahŕňajú osoby, ktoré sú „vypomáhajúci členovia domácnosti“ a „členovia produkčných družstiev“.

„Vypomáhajúci člen domácnosti“ je osoba, ktorá

je „samozamestnaná“ v trhovo orientovanom podniku, ktorý vedie príbuzná osoba žijúca v tej istej domácnosti, a

sa nemôže považovať za spoločníka (t. j. zamestnávateľa ani osobu pracujúcu na vlastný účet), pretože miera jej zapojenia do prevádzky podniku z hľadiska pracovného času alebo iných faktorov závisiacich od vnútroštátnych okolností nie je porovnateľná s mierou zapojenia vedúceho podniku.

„Člen produkčného družstva“ je osoba, ktorá je „samozamestnaná“ v podniku so štruktúrou družstva, v ktorom všetci členovia rovnakou mierou rozhodujú o organizácii výroby, predaja a/alebo ďalšej práce, investíciách a rozdelení zisku medzi členov.

V rámci členení tém „zamestnanie“, „odvetvie“ a „postavenie v zamestnaní“ sa osoby zaraďujú na základe toho istého pracovného pomeru. V prípade osôb, ktoré majú viac pracovných pomerov, sa postavenie v zamestnaní určí na základe ich hlavného pracovného pomeru, ktorý sa stanoví podľa:

času, ktorý v danom pomere strávia, alebo, ak tento údaj nie je k dispozícii,

získaného príjmu.

Osoby vo veku 15 rokov a viac, ktoré boli počas referenčného týždňa zamestnané [t. j. podľa „súčasnej ekonomickej aktivity“„zamestnaní“ (CAS.L. a CAS.H. 1.1)], sa zaradia len do jednej kategórie od SIE.1. po SIE.5 podľa svojho postavenia v zamestnaní.

Osoby mladšie ako 15 rokov a osoby vo veku 15 rokov a viac, ktoré:

boli počas referenčného týždňa nezamestnané [podľa „súčasnej ekonomickej aktivity“„nezamestnaní“ (CAS.L.1.2. a CAS.H. 1.2)] alebo

boli ekonomicky neaktívne (podľa „súčasnej ekonomickej aktivity“„ekonomicky neaktívni“ [(CAS.L.2. a CAS.H.2.)], sa zaradia do kategórie „neaplikovateľné“ (SIE.6.).

Postavenie v zamestnaní

SIE.

0.

Spolu

0.

1.

Zamestnanci

1.

2.

Zamestnávatelia

2.

3.

Osoby pracujúce na vlastný účet

3.

4.

Ostatné zamestnané osoby

4.

5.

Nezistené

5.

6.

Neaplikovateľné

6.

Členenie témy „postavenie v zamestnaní“ slúži na rozčlenenie všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt, ktoré sa týkajú osôb.

Téma: Dosiahnuté vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie sa týka najvyššieho úspešne dokončeného stupňa vzdelania dosiahnutého v rámci vzdelávacieho systému krajiny, v ktorej daná osoba vzdelanie získala. Do úvahy sa berie všetko vzdelávanie, ktoré má význam z hľadiska dosiahnutia príslušného stupňa, aj keď sa poskytovalo mimo škôl a univerzít.

Osoby vo veku 15 rokov a viac sa zaradia len do jednej z kategórií EDU.1. až EDU.10., v závislosti od dosiahnutého vzdelania (najvyššieho dokončeného stupňa vzdelania). Osoby mladšie ako 15 rokov sa zaradia to kategórie „neaplikovateľné“ (EDU.11.).

EDU.1. sa vzťahuje na osoby, ktoré úspešne nedokončili úroveň ISCED 1. Patria sem osoby, ktoré: sa nikdy nezúčastnili na vzdelávacom programe; zúčastnili sa na určitom predškolskom vzdelávaní (vymedzenom v klasifikácii vzdelávacích programov ako úroveň ISCED 0); alebo sa zúčastnili na určitom primárnom vzdelávaní, ale úspešne nedokončili úroveň ISCED 1.

Ak sa názvy kategórií klasifikácie ISCED platnej 1. januára 2021 budú líšiť od názvov kategórií EDU.2. až EDU.9, použijú sa názvy uvedené v klasifikácii ISCED platnej 1. januára 2021.

Dosiahnuté vzdelanie (najvyšší dokončený stupeň vzdelania)

EDU.

0.

Spolu

0.

1.

Úroveň ISCED 0: nižšie ako primárne vzdelanie

1.

2.

Úroveň ISCED 1: primárne vzdelanie

2.

3.

Úroveň ISCED 2: nižšie sekundárne vzdelanie

3.

4.

Úroveň ISCED 3: vyššie sekundárne vzdelanie

4.

5.

Úroveň ISCED 4: post-sekundárne vzdelanie (nezahrňované do terciárneho)

5.

6.

Úroveň ISCED 5: krátke terciárne študijné cykly

6.

7.

Úroveň ISCED 6: bakalárske alebo rovnocenné;

7.

8.

Úroveň ISCED 7: magisterské alebo rovnocenné;

8.

9.

Úroveň ISCED 8: doktorandské alebo rovnocenné.

9.

10.

Nezistené (v prípade osôb vo veku 15 rokov a viac)

10.

11.

Neaplikovateľné (osoby mladšie ako 15 rokov)

11.

Členenie témy „dosiahnuté vzdelanie (najvyšší dokončený stupeň vzdelania)“ slúži na rozčlenenie všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt, ktoré sa týkajú osôb.

Téma: Krajina/miesto narodenia

Informácie o „mieste narodenia“ sa zhromažďujú podľa miesta obvyklého bydliska matky v čase pôrodu, alebo, ak tento údaj nie je k dispozícii, miesta, kde sa pôrod uskutočnil.

Informácie o krajine narodenia sa zhromažďujú na základe medzinárodných hraníc existujúcich 1. januára 2021.

„Členský štát EÚ“ je štát, ktorý je 1. januára 2021 členom Európskej únie.

Krajina/miesto narodenia

POB.L.

POB.M.

POB.H.

0.

Spolu

0.

0.

0.

1.

Miesto narodenia vo vykazujúcom štáte

1.

1.

1.

2.

Miesto narodenia mimo vykazujúceho štátu

2.

2.

2.

 

2.1.

Iný členský štát EÚ

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgicko

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bulharsko

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

Česká republika

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Dánsko

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Nemecko

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estónsko

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Írsko

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grécko

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Španielsko

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

Francúzsko

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Chorvátsko

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Taliansko

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Cyprus

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Lotyšsko

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Litva

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Luxembursko

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Maďarsko

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Malta

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Holandsko

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Rakúsko

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Poľsko

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Portugalsko

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Rumunsko

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Slovinsko

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Slovensko

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Fínsko

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Švédsko

 

 

2.1.27.

 

 

2.1.28.

Spojené kráľovstvo

 

 

2.1.28.

 

2.2.

Mimo EÚ

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

Mimo EÚ v Európe

 

2.2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.01.

Albánsko

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andorra

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Bielorusko

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Island

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Kosovo (*1)

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Lichtenštajnsko

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Moldavsko

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Monako

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Čierna Hora

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

Nórsko

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Bosna a Hercegovina

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Ruská federácia

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

San Maríno

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Srbsko

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Švajčiarsko

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Turecko

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Ukrajina

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát)

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Faerské ostrovy

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Gibraltár

 

 

2.2.1.21.

 

 

 

2.2.1.22.

Guernsey

 

 

2.2.1.22.

 

 

 

2.2.1.23.

Ostrov Man

 

 

2.2.1.23.

 

 

 

2.2.1.24.

Jersey

 

 

2.2.1.24.

 

 

 

2.2.1.25.

Sark

 

 

2.2.1.25.

 

 

 

2.2.1.26.

Iný štát v Európe

 

 

2.2.1.26.

 

 

2.2.2.

Afrika

 

2.2.2.

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.01.

Alžírsko

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Benin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Botswana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina Faso

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Kamerun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Kapverdy

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

Stredoafrická republika

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Čad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Komory

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Kongo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Pobrežie Slonoviny

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

Konžská demokratická republika

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Džibutsko

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Egypt

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Rovníková Guinea

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Eritrea

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Etiópia

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambia

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Ghana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Guinea

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Guinea-Bissau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Keňa

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesotho

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Libéria

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Líbya

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagaskar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malawi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauritánia

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Maurícius

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Maroko

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Mozambik

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Namíbia

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Niger

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Nigéria

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Rwanda

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Svätá Helena

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Svätý Tomáš a Princov ostrov

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

Senegal

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Seychely

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Sierra Leone

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Somálsko

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Južná Afrika

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Sudán

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Južný Sudán

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Svazijsko

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Togo

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Tunisko

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Uganda

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Tanzánia

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Západná Sahara

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zambia

 

 

2.2.2.55.

 

 

 

2.2.2.56.

Zimbabwe

 

 

2.2.2.56.

 

 

 

2.2.2.57.

Iný štát v Afrike

 

 

2.2.2.57.

 

 

2.2.3.

Karibik, Južná alebo Stredná Amerika

 

2.2.3.

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.01.

Anguilla

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Antigua a Barbuda

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Argentína

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Aruba

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Bahamy

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Barbados

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Belize

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Bolívia

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Brazília

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Britské Panenské ostrovy

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Kajmanie ostrovy

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Čile

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Kolumbia

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Kostarika

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Kuba

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Curaçao

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

Dominika

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Dominikánska republika

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Ekvádor

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

Salvádor

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Falklandské ostrovy (Malvíny)

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Grenada

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Guatemala

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Guayana

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Haiti

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Honduras

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Jamajka

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Mexiko

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Montserrat

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Nikaragua

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Panama

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Paraguaj

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Peru

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Svätý Bartolomej

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Svätý Krištof a Nevis

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Svätá Lucia

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Svätý Martin (FR)

 

 

2.2.3.37.

 

 

 

2.2.3.38.

Svätý Martin (NL)

 

 

2.2.3.38.

 

 

 

2.2.3.39.

Svätý Vincent a Grenadíny

 

 

2.2.3.39.

 

 

 

2.2.3.40.

Surinam

 

 

2.2.3.40.

 

 

 

2.2.3.41.

Trinidad a Tobago

 

 

2.2.3.41.

 

 

 

2.2.3.42.

Ostrovy Turks a Caicos

 

 

2.2.3.42.

 

 

 

2.2.3.43.

Uruguaj

 

 

2.2.3.43.

 

 

 

2.2.3.44.

Venezuela

 

 

2.2.3.44.

 

 

 

2.2.3.45.

Iný štát v Karibiku, Južnej alebo Strednej Amerike

 

 

2.2.3.45.

 

 

2.2.4.

Severná Amerika

 

2.2.4.

2.2.4.

 

 

 

2.2.4.01.

Kanada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Grónsko

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

Spojené štáty americké

 

 

2.2.4.03.

 

 

 

2.2.4.04.

Bermudy

 

 

2.2.4.04.

 

 

 

2.2.4.05.

Ostrovy Saint Pierre a Miquelon

 

 

2.2.4.05.

 

 

 

2.2.4.06.

Iný štát v Severnej Amerike

 

 

2.2.4.06.

 

 

2.2.5.

Ázia

 

2.2.5.

2.2.5.

 

 

 

2.2.5.01.

Afganistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Arménsko

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Azerbajdžan

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahrajn

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladéš

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Bhután

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Brunejsko-darussalamský štát

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Kambodža

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Čína

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Gruzínsko

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

India

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonézia

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Irak

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Irán

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Izrael

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Japonsko

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Jordánsko

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kazachstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Severná Kórea

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Južná Kórea

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Kuvajt

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kirgizsko

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laos

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Libanon

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malajzia

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Maldivy

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongolsko

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Mjanmarsko

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Nepál

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Omán

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Filipíny

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Katar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Saudská Arábia

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapur

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Srí Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Sýria

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Taiwain

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tadžikistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Thajsko

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Východný Timor

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Turkménsko

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Spojené arabské emiráty

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Uzbekistan

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Vietnam

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Palestína

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Jemen

 

 

2.2.5.47.

 

 

 

2.2.5.48.

Iný štát v Ázii

 

 

2.2.5.48.

 

 

2.2.6.

Oceánia

 

2.2.6.

2.2.6.

 

 

 

2.2.6.01.

Austrália

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

Mikronézske federatívne štáty

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Cookove ostrovy (NZ)

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Fidži

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Francúzska Polynézia

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Francúzske južné územia

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Kiribati

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Marshallove ostrovy

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Nauru

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Nová Kaledónia

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Nový Zéland

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Palau

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Papua-Nová Guinea

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Samoa

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Šalamúnove ostrovy

 

 

2.2.6.15.

 

 

 

2.2.6.16.

Tonga

 

 

2.2.6.16.

 

 

 

2.2.6.17.

Tuvalu

 

 

2.2.6.17.

 

 

 

2.2.6.18.

Pitcairnove ostrovy

 

 

2.2.6.18.

 

 

 

2.2.6.19.

Vanuatu

 

 

2.2.6.19.

 

 

 

2.2.6.20.

Wallis a Futuna

 

 

2.2.6.20.

 

 

 

2.2.6.21.

Iný štát v Oceánii

 

 

2.2.6.21.

3.

Iné

3.

3.

3.

4.

Nezistené

4.

4.

4.

Členenia témy „krajina/miesto narodenia“ slúžia na rozčlenenie všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt, ktoré sa týkajú osôb.

Zoznam krajín v členení témy „krajina/miesto narodenia“ sa uplatňuje výlučne na štatistické účely.

Téma: Štátna príslušnosť

Štátna príslušnosť je vymedzená ako konkrétna zákonná väzba medzi jednotlivcom a jeho štátom, získaná narodením alebo naturalizáciou, či už vyhlásením, výberom, sobášom alebo iným spôsobom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto štátu.

Osobe, ktorá má dve štátne príslušnosti alebo viac, sa priradí iba jedna štátna príslušnosť, ktorá sa určí podľa tohto poradia priority:

1.

vykazujúci štát alebo

2.

ak osoba nemá štátnu príslušnosť vykazujúceho štátu: iný členský štát EÚ; alebo

3.

ak osoba nemá štátnu príslušnosť iného členského štátu EÚ: iný štát mimo Európskej únie.

V prípade osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou, kde sú oba štáty členmi Európskej únie, ale ani jeden z nich nie je vykazujúcim štátom, rozhodnú o priradení štátnej príslušnosti členské štáty.

„Členský štát EÚ“ je štát, ktorý je 1. januára 2021 členom Európskej únie.

V prípade vykazujúcich štátov, ktoré sú členskými štátmi EÚ, sa neuplatňuje podkategória kategórie „štátna príslušnosť iného ako vykazujúceho štátu, ale členského štátu EÚ“ (COC.H.2.1.), ktorá sa týka daného členského štátu. V prípade vykazujúcich štátov, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, sa kategória „štátna príslušnosť iného ako vykazujúceho štátu, ale členského štátu EÚ“ (COC.L.2.1. COC.M.2.1. COC.H.2.1.) mení na „štátna príslušnosť členského štátu EÚ“.

Osoby, ktoré nemajú štátnu príslušnosť žiadneho štátu, ale nie sú ani bez štátnej príslušnosti, a ktoré majú niektoré, ale nie všetky práva a povinnosti spojené so štátnou príslušnosťou, sa zaradia do kategórie „uznané osoby bez štátnej príslušnosti“ (COC.H. 2.2.1.20.).

Štátna príslušnosť

COC.L.

COC.M.

COC.H.

0.

Spolu

0.

0.

0.

1.

Štátna príslušnosť vykazujúceho štátu

1.

1.

1.

2.

Štátna príslušnosť iného ako vykazujúceho štátu

2.

2.

2.

 

2.1.

Štátna príslušnosť iného ako vykazujúceho štátu, ale členského štátu EÚ

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgicko

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bulharsko

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

Česká republika

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Dánsko

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Nemecko

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estónsko

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Írsko

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grécko

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Španielsko

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

Francúzsko

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Chorvátsko

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Taliansko

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Cyprus

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Lotyšsko

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Litva

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Luxembursko

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Maďarsko

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Malta

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Holandsko

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Rakúsko

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Poľsko

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Portugalsko

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Rumunsko

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Slovinsko

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Slovensko

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Fínsko

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Švédsko

 

 

2.1.27.

 

 

2.1.28.

Spojené kráľovstvo

 

 

2.1.28.

 

2.2.

Štátna príslušnosť štátu, ktorý nie je členom EÚ

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

Iný európsky štát

 

2.2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.01.

Albánsko

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andorra

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Bielorusko

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Island

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Kosovo (*2)

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Lichtenštajnsko

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Moldavsko

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Monako

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Čierna Hora

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

Nórsko

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Bosna a Hercegovina

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Ruská federácia

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

San Maríno

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Srbsko

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Švajčiarsko

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Turecko

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Ukrajina

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát)

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Uznané osoby bez štátnej príslušnosti

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Iný štát v Európe

 

 

2.2.1.21.

 

 

2.2.2.

Štát v Afrike

 

2.2.2.

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.01.

Alžírsko

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Benin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Botswana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina Faso

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Kamerun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Kapverdy

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

Stredoafrická republika

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Čad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Komory

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Kongo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Pobrežie Slonoviny

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

Konžská demokratická republika

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Džibutsko

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Egypt

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Rovníková Guinea

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Eritrea

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Etiópia

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambia

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Ghana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Guinea

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Guinea-Bissau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Keňa

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesotho

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Libéria

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Líbya

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagaskar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malawi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauritánia

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Maurícius

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Maroko

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Mozambik

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Namíbia

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Niger

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Nigéria

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Rwanda

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Svätý Tomáš a Princov ostrov

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Senegal

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

Seychely

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Sierra Leone

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Somálsko

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Južná Afrika

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Sudán

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Južný Sudán

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Svazijsko

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Togo

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Tunisko

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Uganda

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Tanzánia

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Západná Sahara

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Zambia

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zimbabwe

 

 

2.2.2.55.

 

 

 

2.2.2.56.

Iný štát v Afrike

 

 

2.2.2.56.

 

 

2.2.3.

Štát v Karibiku, Južnej alebo Strednej Amerike

 

2.2.3.

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.01.

Antigua a Barbuda

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Argentína

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Aruba

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Bahamy

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Barbados

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Belize

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Bolívia

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Brazília

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Čile

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Kolumbia

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Kostarika

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Kuba

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Curaçao

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Dominika

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Dominikánska republika

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Ekvádor

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

Salvádor

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Grenada

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Guatemala

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

Guayana

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Haiti

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Honduras

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Jamajka

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Mexiko

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Nikaragua

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Panama

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Paraguaj

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Peru

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Svätý Krištof a Nevis

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Svätá Lucia

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Svätý Martin (NL)

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Svätý Vincent a Grenadíny

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Surinam

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Trinidad a Tobago

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Uruguaj

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Venezuela

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Iný štát v Karibiku, Južnej alebo Strednej Amerike

 

 

2.2.3.37.

 

 

2.2.4.

Štát v Severnej Amerike

 

2.2.4.

2.2.4.

 

 

 

2.2.4.01.

Kanada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Spojené štáty americké

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

Iný štát v Severnej Amerike

 

 

2.2.4.03.

 

 

2.2.5.

Štát v Ázii

 

2.2.5.

2.2.5.

 

 

 

2.2.5.01.

Afganistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Arménsko

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Azerbajdžan

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahrajn

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladéš

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Bhután

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Brunejsko-darussalamský štát

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Kambodža

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Čína

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Gruzínsko

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

India

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonézia

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Irak

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Irán

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Izrael

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Japonsko

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Jordánsko

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kazachstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Severná Kórea

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Južná Kórea

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Kuvajt

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kirgizsko

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laos

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Libanon

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malajzia

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Maldivy

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongolsko

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Mjanmarsko/Barma

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Nepál

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Omán

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Filipíny

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Katar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Saudská Arábia

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapur

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Srí Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Sýria

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Taiwain

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tadžikistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Thajsko

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Východný Timor

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Turkménsko

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Spojené arabské emiráty

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Uzbekistan

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Vietnam

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Palestína

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Jemen

 

 

2.2.5.47.

 

 

 

2.2.5.48.

Iný štát v Ázii

 

 

2.2.5.48.

 

 

2.2.6.

Štát v Oceánii

 

2.2.6.

2.2.6.

 

 

 

2.2.6.01.

Austrália

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

Mikronézske federatívne štáty

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Fidži

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Kiribati

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Marshallove ostrovy

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Nauru

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Nový Zéland

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Palau

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Papua-Nová Guinea

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Samoa

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Šalamúnove ostrovy

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Tonga

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Tuvalu

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Vanuatu

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Iný štát v Oceánii

 

 

2.2.6.15.

3.

Bez štátnej príslušnosti

3.

3.

3.

4.

Nezistené

4.

4.

4.

Členenia témy „štátna príslušnosť“ slúžia na rozčlenenie všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt, ktoré sa týkajú osôb.

Zoznam krajín v členení témy „štátna príslušnosť“ sa uplatňuje výlučne na štatistické účely.

Téma: Pobyt v zahraničí a rok príchodu do krajiny (od roku 1980)

Rok príchodu je kalendárny rok, v ktorom si osoba naposledy zriadila obvyklé bydlisko v danej krajine. Skôr ako rok prvého príchodu sa vykazuje rok posledného príchodu do krajiny (t. j. téma „rok príchodu do krajiny“ neposkytuje informácie o prerušovaných pobytoch).

Členenie témy „rok príchodu do krajiny od roku 2010“ sa zameriava na medzinárodnú migráciu od roku 2010.

Rok príchodu do krajiny od roku 2010

YAT.

0.

Spolu

0.

1.

Osoba, ktorá niekedy mala pobyt v zahraničí a do krajiny prišla v roku 2010 alebo neskôr

1.

2.

Osoba, ktorá niekedy mala pobyt v zahraničí a do krajiny prišla v roku 2009 alebo skôr, resp. nikdy nemala pobyt v zahraničí

2.

3.

Nezistené

3.

Členenie témy „rok príchodu do krajiny od roku 2010“ slúži na rozčlenenie všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt, ktoré sa týkajú osôb.

Členenia témy „rok príchodu do krajiny od roku 1980“ sa zameriavajú na medzinárodnú migráciu od roku 1980.

Údaje za rok 2021 sa týkajú obdobia medzi 1. januárom 2021 a referenčným dátumom.

Rok príchodu do krajiny od roku 1980

YAE.L.

YAE.H.

0.

Spolu

0.

0.

1.

Osoba, ktorá niekedy mala pobyt v zahraničí a do krajiny prišla v roku 1980 alebo neskôr

1.

1.

 

1.1.

2020 až 2021

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

2021

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

2020

 

1.1.2.

 

1.2.

2015 až 2019

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

2019

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

2018

 

1.2.2.

 

 

1.2.3.

2017

 

1.2.3.

 

 

1.2.4.

2016

 

1.2.4.

 

 

1.2.5.

2015

 

1.2.5.

 

1.3.

2010 až 2014

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1.

2014

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

2013

 

1.3.2.

 

 

1.3.3.

2012

 

1.3.3.

 

 

1.3.4.

2011

 

1.3.4.

 

 

1.3.5.

2010

 

1.3.5.

 

1.4.

2005 až 2009

1.4.

1.4.

 

 

1.4.1.

2009

 

1.4.1.

 

 

1.4.2.

2008

 

1.4.2.

 

 

1.4.3.

2007

 

1.4.3.

 

 

1.4.4.

2006

 

1.4.4.

 

 

1.4.5.

2005

 

1.4.5.

 

1.5.

2000 až 2004

1.5.

1.5.

 

1.6.

1995 až 1999

1.6.

1.6.

 

1.7.

1990 až 1994

1.7.

1.7.

 

1.8.

1985 až 1989

1.8.

1.8.

 

1.9.

1980 až 1984

1.9.

1.9.

2.

Osoba, ktorá niekedy mala pobyt v zahraničí a do krajiny prišla v roku 1979 alebo skôr, resp. nikdy nemala pobyt v zahraničí

2.

2.

3.

Nezistené

3.

3.

Členenia témy „rok príchodu do krajiny od roku 1980“ slúžia na rozčlenenie všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt, ktoré sa týkajú osôb.

Téma: Predchádzajúce miesto obvyklého bydliska a dátum príchodu do súčasného miesta; alebo miesto obvyklého bydliska jeden rok pred sčítaním

Vykazuje sa vzťah medzi súčasným miestom obvyklého bydliska a miestom obvyklého bydliska jeden rok pred sčítaním.

V prípade členenia témy „miesto obvyklého bydliska jeden rok pred sčítaním“ sa akákoľvek zmena bydliska týka obdobia od jedného roka pred referenčným dátumom do referenčného dátumu. Za pohyb v rámci tej istej oblasti NUTS 3 sa považuje aj pohyb v rámci tej istej oblasti LAU2.

Deti mladšie ako jeden rok sa zaradia do kategórie „neaplikovateľné“ (ROY.4.).

Štáty, ktoré zbierajú informácie o téme „predchádzajúce miesto obvyklého bydliska a dátum príchodu do súčasného miesta“ zaradia všetky osoby, ktoré v priebehu roka pred referenčným dátumom zmenili miesto svojho obvyklého bydliska viac ako raz, podľa ich predchádzajúceho miesta obvyklého bydliska, t. j. miesta obvyklého bydliska, z ktorého sa presťahovali do súčasného miesta obvyklého bydliska.

Miesto obvyklého bydliska jeden rok pred sčítaním

ROY.

0.

Spolu

0.

1.

Miesto obvyklého bydliska sa nezmenilo

1.

2.

Miesto obvyklého bydliska sa zmenilo

2.

 

2.1.

Presťahovanie sa v rámci vykazujúceho štátu

2.1.

 

 

2.1.1.

Miesto obvyklého bydliska jeden rok pred sčítaním v rámci rovnakej oblasti NUTS 3 ako súčasné miesto obvyklého bydliska

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Miesto obvyklého bydliska jeden rok pred sčítaním v inej oblasti NUTS 3 ako súčasné miesto obvyklého bydliska

2.1.2.

 

2.2.

Prisťahovanie sa z územia mimo vykazujúceho štátu

2.2.

3.

Nezistené

3.

4.

Neaplikovateľné

4.

Členenie témy „miesto obvyklého bydliska jeden rok pred sčítaním“ slúži na rozčlenenie všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt, ktoré sa týkajú osôb.

Téma: Postavenie v rodine

Základ rodiny je vymedzený v užšom zmysle; sú to dve alebo viac osôb, ktoré patria k rovnakej domácnosti a ktoré sú vo vzájomnom vzťahu ako manželia, partneri žijúci v registrovanom partnerstve, partneri žijúci v konsenzuálnom zväzku alebo ako rodič a dieťa. Rodina teda zahŕňa bezdetné páry, páry s jedným alebo viac deťmi, alebo osamelých rodičov s jedným alebo viac deťmi. V tejto koncepcii rodiny sú vzťahy medzi deťmi a dospelými obmedzené na priame vzťahy (prvého stupňa), t. j. vzťahy medzi rodičmi a deťmi.

Dieťa (syn/dcéra) je pokrvný, nevlastný alebo adoptovaný syn či dcéra (bez ohľadu na vek alebo rodinný stav), ktorý má obvyklé bydlisko v domácnosti aspoň jedného z rodičov a ktorý nemá partnera ani vlastné deti v tej istej domácnosti. Deti v pestúnskej starostlivosti sa nezahŕňajú. Za dieťa nepovažujú syn či dcéra, ktorí žijú s manželom/manželkou, registrovaným partnerom, partnerom v konsenzuálnom zväzku alebo s jedným či viacerými vlastnými deťmi. V prípade dieťaťa, ktoré sa striedavo zdržiava v dvoch domácnostiach (napríklad ak sú jeho rodičia rozvedení), sa domácnosť určí podľa toho, kde trávi väčšinu svojho času. Ak dieťa trávi u oboch rodičov rovnaký čas, za domácnosť sa považuje tá, kde sa dieťa nachádza v noc sčítania alebo alternatívne domácnosť, kde má dieťa svoje zákonné alebo registrované bydlisko.

Termín „partneri“ zahŕňa manželské páry, páry žijúce v registrovanom partnerstve a páry žijúce v konsenzuálnom zväzku. „Registrované partnerstvo“ je vymedzené rovnako ako v technických špecifikáciách k téme „právny rodinný stav“.

Dve osoby sa považujú za partnerov žijúcich v „konsenzuálnom zväzku“, ak

patria k rovnakej domácnosti a

majú vzťah podobný manželstvu a

nie sú zosobášené ani spolu nežijú v registrovanom partnerstve.

Vymedzenie rodiny nezahŕňa „domácnosti starých rodičov a vnúčat“ (domácnosti pozostávajúce zo starého rodiča, resp. starých rodičov a jedného alebo viac vnúčat, ktoré nezahŕňajú rodičov vnúčat).

Postavenie v rodine

FST.L.

FST.M.

FST.H.

0.

Spolu

0.

0.

0.

1.

Partneri

1.

1.

1.

 

1.1.

Osoby v manželskom páre alebo registrovanom partnerstve

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

Osoby v manželskom páre alebo registrovanom partnerstve opačného pohlavia

 

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

Osoby v manželskom páre alebo registrovanom partnerstve rovnakého pohlavia

 

 

1.1.2.

 

1.2.

Partneri žijúci v konsenzuálnom zväzku

 

1.2.

1.2.

2.

Osamelí rodičia

2.

2.

2.

3.

Synovia/dcéry

3.

3.

3.

 

3.1.

Rodičov, ktorí nie sú osamelí

 

3.1.

3.1.

 

3.2.

Osamelých rodičov

 

3.2.

3.2.

4.

Nezistené

4.

4.

4.

5.

Neaplikovateľné – osoby, ktoré netvoria základ rodiny

5.

5.

5.

Členenia témy „postavenie v rodine“ slúžia na rozčlenenie všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt, ktoré sa týkajú osôb.

Téma: Typ základu rodiny

Špecifikácie koncepcií rodiny a definície termínov „základ rodiny“, „dieťa“, „pár“ a „konsenzuálny zväzok“ uvedené v rámci témy „postavenie v rodine“ platia aj pre tému „typ základu rodiny“.

Typ základu rodiny

TFN.L.

TFN.H.

0.

Spolu

0.

0.

1.

Rodiny pozostávajúce z manželského páru alebo z páru žijúceho v registrovanom partnerstve

1.

1.

 

1.1.

Rodiny pozostávajúce z manželského páru alebo z páru žijúceho v registrovanom partnerstve bez detí, ktoré by bývali s rodinou

 

1.1.

 

 

1.1.1.

Rodiny pozostávajúce z páru manžel/manželka

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

Rodiny pozostávajúce z manželského páru alebo z páru žijúceho v registrovanom partnerstve rovnakého pohlavia

 

1.1.2.

 

1.2.

Rodiny pozostávajúce z manželského páru alebo z páru žijúceho v registrovanom partnerstve s aspoň jedným dieťaťom mladším ako 25 rokov, ktoré býva s rodinou

 

1.2.

 

 

1.2.1.

Rodiny pozostávajúce z páru manžel/manželka

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Rodiny pozostávajúce z manželského páru alebo z páru žijúceho v registrovanom partnerstve rovnakého pohlavia

 

1.2.2.

 

1.3.

Rodiny pozostávajúce z manželského páru alebo z páru žijúceho v registrovanom partnerstve s najmladším dieťaťom, ktoré býva s rodinou, vo veku 25 rokov alebo viac

 

1.3.

 

 

1.3.1.

Rodiny pozostávajúce z páru manžel/manželka

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

Rodiny pozostávajúce z manželského páru alebo z páru žijúceho v registrovanom partnerstve rovnakého pohlavia

 

1.3.2.

2.

Rodiny pozostávajúce z páru žijúceho v konsenzuálnom zväzku

2.

2.

 

2.1.

Páry žijúce v konsenzuálnom zväzku bez detí, ktoré by bývali v domácnosti

 

2.1.

 

2.2.

Páry žijúce v konsenzuálnom zväzku s aspoň jedným dieťaťom mladším ako 25 rokov, ktoré býva v domácnosti

 

2.2.

 

2.3.

Páry žijúce v konsenzuálnom zväzku s najmladším dieťaťom, ktoré v domácnosti býva, vo veku 25 rokov alebo viac

 

2.3.

3.

Rodiny osamelých otcov

3.

3.

 

3.1.

Rodiny osamelých otcov s aspoň jedným dieťaťom mladším ako 25 rokov, ktoré s rodinou býva

 

3.1.

 

3.2.

Rodiny osamelých otcov s najmladším dieťaťom, ktoré býva s rodinou, vo veku 25 rokov a viac

 

3.2.

4.

Rodiny osamelých matiek

4.

4.

 

4.1.

Rodiny osamelých matiek s aspoň jedným dieťaťom mladším ako 25 rokov, ktoré s rodinou býva

 

4.1.

 

4.2.

Rodiny osamelých matiek s najmladším dieťaťom, ktoré býva s rodinou, vo veku 25 rokov alebo viac

 

4.2.

Členenia témy „typ základu rodiny“ slúžia na rozčlenenie celkovej hodnoty „základov rodín“ a všetkých čiastkových hodnôt.

Téma: Veľkosť základu rodiny

Definícia termínu „základ rodiny“ uvedená v rámci témy „postavenie v rodine“ platí aj pre tému „veľkosť základu rodiny“.

Veľkosť základu rodiny

SFN.

0.

Spolu

0.

1.

2 osoby

1.

2.

3 až 5 osôb

2.

 

2.1.

3 osoby

2.1.

 

2.2.

4 osoby

2.2.

 

2.3.

5 osôb

2.3.

3.

6 osôb a viac

3.

 

3.1.

6 až 10 osôb

3.1.

 

3.2.

11 osôb a viac

3.2.

Členenia témy „veľkosť základu rodiny“ slúžia na rozčlenenie celkovej hodnoty „základov rodín“ a všetkých čiastkových hodnôt.

Téma: Postavenie v domácnosti

V záujme zistenia súkromných domácností členské štáty uplatňujú „koncepciu hospodáriacej domácnosti“ alebo, ak to nie je možné, „koncepciu bytovej domácnosti“.

1.   Koncepcia hospodáriacej domácnosti

Podľa koncepcie hospodáriacej domácnosti je súkromná domácnosť:

a)

domácnosť jednotlivca, t. j. osoby, ktorá býva v samostatnej obytnej jednotke sama alebo obýva ako podnájomník samostatnú obytnú miestnosť (alebo miestnosti) obytnej jednotky, ale spolu s ostatnými obyvateľmi danej obytnej jednotky netvorí časť viacčlennej domácnosti vymedzenej v nasledujúcom odseku, alebo

b)

viacčlenná domácnosť, t. j. skupina dvoch alebo viacerých osôb, ktoré sa spojili v záujme obývania celej obytnej jednotky alebo jej časti a spoločne si zaobstarávajú stravu a prípadne ďalšie náležitosti pre život. Členovia tejto skupiny môžu združovať svoje príjmy vo väčšej alebo menšej miere.

2.   Koncepcia bytovej domácnosti

Podľa koncepcie bytovej domácnosti sú všetky osoby, ktoré žijú v obytnej jednotke, členmi tej istej domácnosti, takže každá obývaná obytná jednotka predstavuje jednu domácnosť. Pri uplatňovaní koncepcie bytovej domácnosti teda počet obývaných obytných jednotiek zodpovedá počtu domácností, ktoré ich obývajú, a miesta obytných jednotiek zodpovedajú miestam domácností.

Kategória „osoby žijúce v súkromnej domácnosti“ zahŕňa „osoby, ktoré tvoria základ rodiny“ (HST.M. a HST.H.1.1.) a „osoby, ktoré netvoria základ rodiny“ (HST.M. a HST.H. 1.2.). Kategória „osoby, ktoré tvoria základ rodiny“ zahŕňa všetky osoby, ktoré patria k súkromnej domácnosti zahŕňajúcej základ rodiny, ktorého sú členmi. Kategória „osoby, ktoré netvoria základ rodiny“ zahŕňa všetky osoby, ktoré buď patria k nerodinnej domácnosti, alebo k rodinnej domácnosti bez toho, aby boli členmi akéhokoľvek základu rodiny v tejto domácnosti.

Nerodinná domácnosť môže byť domácnosťou jednotlivca (osoba „žijúca sama“ (HST.H.1.2.1.)) alebo viacčlennou domácnosťou bez akéhokoľvek základu rodiny. Kategória „osoby nežijúce samy“ (HST.H.1.2.2.) zahŕňa osoby, ktoré žijú buď vo viacčlennej domácnosti bez akéhokoľvek základu rodiny, alebo v rodinnej domácnosti, pričom nie sú členmi žiadneho základu rodiny v tejto domácnosti.

Inštitucionálna domácnosť zahŕňa osoby, ktorých potrebu prístrešia a stravovania pokrýva inštitúcia. Inštitúciou sa rozumie právny subjekt na účely dlhodobého ubytovania a poskytovania služieb skupine osôb. Inštitúcie majú obvykle spoločné priestory, ktoré obyvatelia používajú spoločne (kúpeľne, spoločenské miestnosti, jedálne, miestnosti na spanie atď.).

„Bezdomovcami“ (HST.M. 2.2. a HST.H.2.2.) sú osoby, ktoré žijú na ulici bez prístrešia, na ktoré by sa vzťahovalo vymedzenie obydlia (primárne bezdomovectvo), alebo osoby, ktoré sa často presúvajú medzi zariadeniami dočasného ubytovania (sekundárne bezdomovectvo).

Postavenie v domácnosti

HST.L.

HST.M.

HST.H.

0.

Spolu

0.

0.

0.

1.

Osoby žijúce v súkromnej domácnosti

1.

1.

1.

 

1.1.

Osoby, ktoré tvoria základ rodiny

 

1.1.

1.1.

 

1.2.

Osoby, ktoré netvoria základ rodiny

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

Žijúce samy

 

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Nežijúce samy

 

 

1.2.2.

 

1.3.

Osoby žijúce v súkromnej domácnosti, kategória neuvedená

 

1.3.

1.3.

2.

Osoby nežijúce v súkromnej domácnosti

2.

2.

2.

 

2.1.

Osoby žijúce v inštitucionálnej domácnosti

 

2.1.

2.1.

 

2.2.

Osoby nežijúce v súkromnej domácnosti (vrátane bezdomovcov), kategória neuvedená

 

2.2.

2.2.

Členenia témy „postavenie v domácnosti“ slúžia na rozčlenenie všetkých celkových alebo čiastkových hodnôt, ktoré sa týkajú osôb.

Téma: Typ súkromnej domácnosti

Špecifikácie jednotlivých koncepcií domácnosti uvedené v rámci témy „postavenie v domácnosti“ platia aj pre tému „typ súkromnej domácnosti“.

„Domácnosti pozostávajúce z páru“ zahŕňajú domácnosti pozostávajúce z manželského páru, domácnosti pozostávajúce z osôb žijúcich v registrovanom partnerstve a domácnosti pozostávajúce z páru žijúceho v konsenzuálnom zväzku.

Typ súkromnej domácnosti

TPH.L.

TPH.H.

0.

Spolu

0.

0.

1.

Nerodinné domácnosti

1.

1.

 

1.1.

Domácnosti jednotlivcov

1.1.

1.1.

 

1.2.

Viacčlenné domácnosti

1.2.

1.2.

2.

Domácnosti, ktoré tvorí jedna rodina

2.

2.