EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0037

Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (Text av betydelse för EES)

OJ L 15, 20.1.2010, p. 1–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 275 - 346

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37(1)/oj

20.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 37/2010

av den 22 december 2009

om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (1), särskilt artikel 27.1, och

av följande skäl:

(1)

För att skydda folkhälsan klassificerades farmakologiskt aktiva substanser, på grundval av vetenskapliga bedömningar av de berörda substansernas säkerhet, i fyra bilagor till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (2). Bilaga I innehöll substanser för vilka MRL-värden hade fastställts, bilaga II innehöll substanser för vilka det inte behövde fastställas MRL-värden, bilaga III innehöll substanser för vilka provisoriska MRL-värden hade fastställts och bilaga IV innehöll substanser för vilka MRL-värden inte kunde fastställas eftersom substanserna utgör en fara för människors hälsa oavsett halt.

(2)

Av förenklingsskäl måste dessa farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden införas i en förordning från kommissionen. Eftersom denna klassificering följer det klassificeringssystem som avses i förordning (EG) nr 470/2009 bör klassificeringen också beaktas när det gäller möjligheten att administrera dessa farmakologiskt aktiva substanser till livsmedelsproducerande djur.

(3)

Den information om terapeutisk klassificering av farmakologiskt aktiva substanser som finns i bilagorna till förordning (EEG) nr 2377/90 bör föras in i en kolumn om terapeutisk klassificering av substanser.

(4)

För att det ska bli användarvänligt bör alla farmakologiskt aktiva substanser förtecknas i bokstavsordning i en enda bilaga. Av tydlighetsskäl bör två separata tabeller skapas: en för tillåtna substanser, som förtecknas i bilagorna I, II och III till förordning (EEG) nr 2377/90, och en för förbjudna substanser, som förtecknas i bilaga IV till den förordningen.

(5)

Provisoriska MRL-värden för farmakologiskt aktiva substanser, som fastställs i bilaga III till förordning (EEG) nr 2377/90 och har upphört att gälla, bör inte införas i den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2009.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 1.


BILAGA

FARMAKOLOGISKT AKTIVA SUBSTANSER OCH DERAS KLASSIFICERING MED AVSEENDE PÅ MRL-VÄRDEN

Tabell 1

Tillåtna substanser

Farmakologiskt aktiv substans

Restmarkör

Djurslag

MRL

Målvävnader

Andra bestämmelser

(i enlighet med artikel 14.7 i förordning (EG) nr 470/2009)

Terapeutisk klassificering

Abamektin

Avermektin B1 a

Nötkreatur

10 μg/kg

20 μg/kg

Fett

Lever

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endo- och ektoparasiter

Får

20 μg/kg

50 μg/kg

25 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Absintextrakt

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Acetylcystein

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Acetylmetionin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Acetylsalicylsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ej till djur som producerar mjölk eller ägg för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Acetylsalicylsyra DL-lysin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ej till djur som producerar mjölk eller ägg för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Adenosin och dess 5’-mono-, 5’-di- och 5’-trifosfater

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Adonis vernalis

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en hundradel.

Ingen uppgift

Aesculus hippocastanum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tiondel.

Ingen uppgift

Agnus castus

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Ailanthus altissima

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Alanin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Albendazol

Summan av albendazol, dess sulfoxid och sulfon, samt albendazol 2-amino-sulfon, uttryckt som albendazol

Alla idisslare

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Albendazoloxid

Summan av albendazoloxid, albendazolsulfon och albendazol 2-aminosulfon, uttryckt som albendazol

Nötkreatur, får

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Alfacypermetrin

Cypermetrin (summan av isomererna)

Nötkreatur, får

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För MRL-värde för mjölk ska ytterligare bestämmelser i kommissionens direktiv 98/82/EG beaktas.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Alfakalcidol

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för kalvande kor.

Ingen uppgift

Alfaprostol

Ej tillämpligt

Nötkreatur, svin, kanin, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Alkyldimetylbetainer från kokos

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Allantoin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Allium cepa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Aloe vera-gel och hela bladextraktet av Aloe vera

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Aloer, Barbados- och Kap-aloe, deras standardiserade torra extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Altrenogest

Altrenogest

Svin

1 μg/kg

0,4 μg/kg

Skinn och fett

Lever

Endast för avelsteknisk användning och i enlighet med bestämmelserna i direktiv 96/22/EG.

Medel som påverkar fortplantningssystemet

Hästdjur

1 μg/kg

0,9 μg/kg

Fett

Lever

Aluminiumdistearat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Aluminiumfosfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Aluminiumhydroxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Aluminiumhydroxidacetat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Aluminiummonostearat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Aluminiumsalicylat, basisk

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering. Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Aluminiumtristearat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

2-Aminoetanol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

2-Aminoetanolglukuronat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

2-Aminoetyldivätefosfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Amitraz

Summan av amitraz och alla metaboliter som innehåller 2,4-DMA-delen, uttryckt som amitraz

Nötkreatur

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Får

400 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Get

200 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Svin

400 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Skinn och fett

Lever

Njure

Bin

200 μg/kg

Honung

Ammoniumklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ammoniumlaurylsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ammoniumsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Amoxicillin

Amoxicillin

Alla livsmedelsproducerande djurslag

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Ampicillin

Ampicillin

Alla livsmedelsproducerande djurslag

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Amprolium

Ej tillämpligt

Fjäderfä

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Angelicae radix aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Anisi aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Anisi stellati fructus, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Apocynum cannabinum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en hundradel. Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Apramycin

Apramycin

Nötkreatur

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

10 000 μg/kg

20 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Ej tillämpligt

Får, svin, kyckling, kanin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ej till djur som producerar mjölk eller ägg för humankonsumtion.

Aqua levici

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer.

Ingen uppgift

Arginin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Arnica montana (arnicae flos och arnicae planta tota)

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Arnicae radix

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tiondel.

Ingen uppgift

Artemisia abrotanum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Asparagin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Asparaginsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Atropa belladonna

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en hundradel.

Ingen uppgift

Atropin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Avilamycin

Dikloroisoeverninsyra

Svin, fjäderfä, kanin

50 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin och fjäderfä avser detta MRL-värde ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Azaglynafarelin

Ej tillämpligt

Laxfiskar

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ej till fisk som producerar rom för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Azametifos

Ej tillämpligt

Laxfiskar

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Azaperon

Summan av azaperon och azaperol

Svin

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Ämnen som påverkar nervsystemet/Ämnen som påverkar centrala nervsystemet

Bacitracin

Summan av bacitracin A, bacitracin B och bacitracin C

Nötkreatur

100 μg/kg

Mjölk

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Kanin

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs endast för mjölk

Ej tillämpligt

Endast för intramammärt bruk i lakterande kor.

Balsamum peruvianum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Baquiloprim

Baquiloprim

Nötkreatur

10 μg/kg

300 μg/kg

150 μg/kg

30 μg/kg

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/

Kemoterapeutika

Svin

40 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Skinn och fett

Lever

Njure

Bariumselenat

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Beklometasondiproprionat

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för inhalation.

Ingen uppgift

Bellis perennis

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Bensalkoniumklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast som hjälpämne i koncentrationer upp till 0,05 %.

Ingen uppgift

Bensokain

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Får endast användas som lokalbedövningsmedel.

Ingen uppgift

Laxfiskar

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Bensylalkohol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Bensylbensoat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Bensylpenicillin

Bensylpenicillin

Alla livsmedelsproducerande djurslag

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Bensyl-p-hydroxibensoat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Betain

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Betainglukuronat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Betametason

Betametason

Nötkreatur, svin

0,75 μg/kg

2,0 μg/kg

0,75 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ingen uppgift

Kortikoider/Glukokortikoider

Nötkreatur

0,3 μg/kg

Mjölk

Biotin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Bituminosulfonater, ammonium- och natriumsalter

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Boldo folium

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Borsyra och borater

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Bromhexin

Ej tillämpligt

Nötkreatur, svin, fjäderfä

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ej till djur som producerar mjölk eller ägg för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Bromid, kaliumsalt

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Bromid, natriumsalt

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Bronopol

Ej tillämpligt

Fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Brotisolam

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för terapeutiskt bruk.

Ingen uppgift

Buserelin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Butafosfan

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravenös administrering.

Ingen uppgift

n-Butan

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

n-Butanol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Butorfanoltartrat

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravenös administrering.

Ingen uppgift

Butyl-4-hydroxibensoat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Butylskopolaminbromid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Calendula officinalis

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tiondel.

Ingen uppgift

Calendulae flos

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Camphora

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en hundradel.

Ingen uppgift

Capsici fructus acer

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Cardiospermum halicacabum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Carlinae radix

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Carvi aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Caryophylli aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Cefacetril

Cefacetril

Nötkreatur

125 μg/kg

Mjölk

Endast för intramammärt bruk.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs endast för mjölk

Ej tillämpligt

Cefalexin

Cefalexin

Nötkreatur

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

1 000 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Cefalonium

Cefalonium

Nötkreatur

20 μg/kg

Mjölk

Endast för intramammärt bruk och ögonbehandling.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs endast för mjölk

Ej tillämpligt

Cefapirin

Summan av cefapirin och desacetylcefapirin

Nötkreatur

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Muskel

Fett

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Cefazolin

Cefazolin

Nötkreatur, får, get

50 μg/kg

Mjölk

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får, get

MRL-värde krävs endast för mjölk

Ej tillämpligt

Endast för intramammärt bruk, utom då juvret ska användas som livsmedel.

Cefoperazon

Cefoperazon

Nötkreatur

50 μg/kg

Mjölk

Endast för intramammärt bruk till lakterande kor.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs endast för mjölk

Ej tillämpligt

Cefquinom

Cefquinom

Nötkreatur,

svin,

hästdjur

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Nötkreatur

20 μg/kg

Mjölk

Ceftiofur

Summan av alla restsubstanser som behåller sin betalaktamstruktur uttryckt som desfuroylceftiofur

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

1 000 μg/kg

2 000 μg/kg

2 000 μg/kg

6 000 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Centellae asiaticae extractum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Cetostearylalkohol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Cetrimid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Chrysanthemi cinerariifolii flos

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Cimicifugae racemosae rhizoma

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Cinchonae cortex, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Cinnamomi cassiae aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Cinnamomi cassiae cortex, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Cinnamomi ceylanici aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Cinnamomi ceylanici cortex, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Citri aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Citronellae aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Citrullin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Condurango cortex, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Convallaria majalis

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tusendel.

Ingen uppgift

Coriandri aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Crataegus

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Cupressi aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Cyflutrin

Cyflutrin (summan av isomererna)

Nötkreatur, get

10 μg/kg

50 µg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För mjölk ska ytterligare bestämmelser i rådets direktiv 94/29/EG beaktas.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Cyhalotrin

Cyhalotrin (summan av isomererna)

Nötkreatur

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Fett

Njure

Mjölk

För mjölk ska ytterligare bestämmelser i rådets direktiv 94/29/EG beaktas.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Cypermetrin

Cypermetrin (summan av isomererna)

Alla idisslare

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För mjölk ska ytterligare bestämmelser i kommissionens direktiv 98/82/EG beaktas.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Laxfiskar

50 μg/kg

Muskel och skinn i naturliga proportioner

Cyromazin

Cyromazin

Får

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Cystein

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Cytidin och dess 5’-mono-, 5’-di- och 5’-trifosfater

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Danofloxacin

Danofloxacin

Nötkreatur, får, get, fjäderfä

200 μg/kg

100 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

För fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Alla andra livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Nötkreatur, får, get

30 μg/kg

Mjölk

Dekokinat

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering. Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Deltametrin

Deltametrin

Alla idisslare

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Fisk

10 μg/kg

Muskel och skinn i naturliga proportioner

Dembrexin

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Denaverinhydroklorid

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Deslorelinacetat

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Detomidin

Ej tillämpligt

Nötkreatur, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för terapeutiskt bruk.

Ingen uppgift

Dexametason

Dexametason

Nötkreatur, get, svin, hästdjur

0,75 μg/kg

2 μg/kg

0,75 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ingen uppgift

Kortikoider/Glukokortikoider

Nötkreatur, get

0,3 μg/kg

Mjölk

Dexpantenol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

D-fenylalanin (6) – luteiniserande hormonfrisättande hormon

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Diazinon

Diazinon

Nötkreatur, får, get, svin

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Nötkreatur, får, get

20 μg/kg

Mjölk

Diclazuril

Ej tillämpligt

Alla idisslare, svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Dicyklanil

Summan av dicyklanil och 2, 4, 6-triaminopyrimidin-5-karbonitril

Får

200 μg/kg

150 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Dietylenglykolmonoetyleter

Ej tillämpligt

Alla idisslare och svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Dietylftalat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Dietylsebakat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Difloxacin

Difloxacin

Nötkreatur, får, get

400 μg/kg

100 μg/kg

1 400 μg/kg

800 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Svin

400 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

800 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Fjäderfä

300 μg/kg

400 μg/kg

1 900 μg/kg

600 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Alla andra livsmedelsproducerande djurslag

300 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

600 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Diflubenzuron

Diflubenzuron

Laxfiskar

1 000 μg/kg

Muskel och skinn i naturliga proportioner

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Dihydrostreptomycin

Dihydrostreptomycin

Alla idisslare, svin, kanin

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Alla idisslare

200 μg/kg

Mjölk

3,5-Dijodo-L-tyrosin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Diklofenak

Diklofenak

Nötkreatur

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

0,1 µg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Antiinflammatoriska medel/Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Svin

5 µg/kg

1 µg/kg

5 µg/kg

10 µg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Dikloxacillin

Dikloxacillin

Alla livsmedelsproducerande djurslag

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Dikopparoxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Dimangantrioxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Dimetikon

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Dimetylacetamid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Dimetylftalat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Dimetylsulfoxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Dinoprost

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Dinoproston

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Dinoprosttrometamin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Diprofyllin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Doramektin

Doramektin

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

40 μg/kg

150 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot endo- och ektoparasiter

Doxapram

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Doxycyklin

Doxycyklin

Nötkreatur

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Svin, fjäderfä

100 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Dragant

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Echinacea

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna. Endast för utvärtes bruk.

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tiondel.

Ingen uppgift

Echinacea purpurea

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Emamektin

Emamektin B1a

Fisk

100 μg/kg

Muskel och skinn i naturliga proportioner

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endo- och ektoparasiter

Enilkonazol

Ej tillämpligt

Nötkreatur, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Enrofloxacin

Summan av enrofloxacin och ciprofloxacin

Nötkreatur, får, get

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Svin, kanin

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Fjäderfä

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Alla andra livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Epinefrin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Eprinomektin

Eprinomektin B1a

Nötkreatur

50 μg/kg

250 μg/kg

1 500 μg/kg

300 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endo- och ektoparasiter

Ergometrinmaleat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning till födande djur.

Ingen uppgift

Erytromycin

Erytromycin A

Alla livsmedelsproducerande djurslag

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

40 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ägg

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Etamifyllinkamsylat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Etamsylat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Etanol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Etiprostontrometamin

Ej tillämpligt

Nötkreatur, svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Etylendiaminotetraättiksyra och salter

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Etyllaktat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Etyloleat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Eucalypti aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Eucalyptus globulus

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Eukalyptol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Euphrasia officinalis

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Febantel

Summan av extraherbara restmängder som kan oxideras till oxfendazol och dess sulfon

Alla idisslare, svin, hästdjur

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Alla idisslare

10 μg/kg

Mjölk

Fenbendazol

Summan av extraherbara restmängder som kan oxideras till oxfendazol och dess sulfon

Alla idisslare, svin, hästdjur

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Alla idisslare

10 μg/kg

Mjölk

Fenol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Fenoximetylpenicillin

Fenoximetylpenicillin

Svin

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Fjäderfä

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Fenpipramidhydroklorid

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravenös administrering.

Ingen uppgift

Fenvalerat

Fenvalerat (summan av RR-, SS-, RS- och SR- isomererna)

Nötkreatur

25 μg/kg

250 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

40 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Fenylalanin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Fertirelinacetat

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Firocoxib

Firocoxib

Hästdjur

10 μg/kg

15 μg/kg

60 μg/kg

10 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiinflammatoriska medel/Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Florfenikol

Summan av florfenikol och dess metaboliter mätt som florfenikolamin

Nötkreatur, får, get

200 μg/kg

3 000 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Svin

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

500 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Fjäderfä

100 μg/kg

200 μg/kg

2 500 μg/kg

750 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Fisk

1 000 μg/kg

Muskel och skinn i naturliga proportioner

Alla andra livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

200 μg/kg

2 000 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Floroglucinol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Fluazuron

Fluazuron

Nötkreatur

200 μg/kg

7 000 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Flubendazol

Summan av flubendazol och (2-amino-1H-bensimidazol-5-yl)(4-fluorofenyl)metanon

Fjäderfä, svin

50 μg/kg

50 μg/kg

400 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Flubendazol

Fjäderfä

400 μg/kg

Ägg

Flugestonacetat

Flugestonacetat

Får, get

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

1 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Endast för intravaginalt bruk vid avelsteknisk behandling

Medel som påverkar fortplantningssystemet

Flumekin

Flumekin

Nötkreatur, får, get, svin

200 μg/kg

300 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Nötkreatur, får, get

50 μg/kg

Mjölk

Fjäderfä

400 μg/kg

250 μg/kg

800 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Fisk

600 μg/kg

Muskel och skinn i naturliga proportioner

Alla andra livsmedelsproducerande djurslag

200 μg/kg

250 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Flumetrin

Flumetrin (summan av trans-Z-isomererna)

Nötkreatur

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Får

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ej tillämpligt

Bin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Flunixin

Flunixin

Nötkreatur

20 μg/kg

30 μg/kg

300 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiinflammatoriska medel/Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Svin

50 μg/kg

10 μg/kg

200 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Hästdjur

10 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

5-Hydroxiflunixin

Nötkreatur

40 μg/kg

Mjölk

Foeniculi aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Follikelstimulerande hormon (naturlig follitropin från alla arter och dess syntetiska motsvarigheter)

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Folsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Formaldehyd

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Foxim

Foxim

Får

50 μg/kg

400 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Svin

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Kyckling

25 μg/kg

550 μg/kg

50 μg/kg

30 μg/kg

60 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Ägg

Frangulae cortex, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Furosemid

Ej tillämpligt

Nötkreatur, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravenös administrering.

Ingen uppgift

Fytomenadion

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Gamitromycin

Gamitromycin

Nötkreatur

20 µg/kg

200 µg/kg

100 µg/kg

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Gentamicin

Summan av gentamicin C1, gentamicina C1a, gentamicin C2 och gentamicin C2a

Nötkreatur, svin

50 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

750 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Nötkreatur

100 µg/kg

Mjölk

Gentianae radix, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ginkgo biloba

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tusendel.

Ingen uppgift

Ginseng

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Ginseng, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Glutamin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Glutaminsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Glutaraldehyd

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Glycerolformal

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Glycin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Gonadotropinfrisläppande hormon

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Guajakol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Guanosin och dess 5’-mono-, 5’-di- och 5’-trifosfater

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Halofuginon

Halofuginon

Nötkreatur

10 μg/kg

25 μg/kg

30 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot protozoer

Hamamelis virginiana

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tiondel.

Ingen uppgift

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Harpagophytum procumbens

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Harunga madagascariensis

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tusendel.

Ingen uppgift

Heparin och dess salter

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Heptaminol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Hesperidin

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Hesperidinmetylchalkon

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Hexetidin

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Hippocastani semen

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Histidin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Humant koriongonadotropin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Humant koriongonadotropin (naturligt hCG och dess syntetiska motsvarigheter)

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Humant menopausalt uringonadotropin

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Humussyror och deras natriumsalter

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Hyaluronsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Hydroklorotiazid

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Hydrokortison

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Hydroxietylsalicylat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

8-Hydroxikinolin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk till nyfödda djur.

Ingen uppgift

Hyperici oleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Hypericum perforatum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Imidokarb

Imidokarb

Nötkreatur

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot protozoer

Får

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Inosin och dess 5’-mono-, 5’-di- och 5’-trifosfater

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Inositol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Isobutan

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Isofluran

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Får endast användas som anestesimedel.

Ingen uppgift

Isoleucin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Isopropanol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Isoxsuprin

Ej tillämpligt

Nötkreatur, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för terapeutiskt bruk i enlighet med rådets direktiv 96/22/EG.

Ingen uppgift

Ivermektin

22,23-Dihydro-avermektin B1a

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

100 μg/kg

100 μg/kg

30 μg/kg

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot endo- och ektoparasiter

Jecoris oleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Jod och oorganiska jodföreningar, inklusive

– natrium och kaliumjodid

– natrium och kaliumjodat

– jodoforer inklusive polyvinylpyrrolidonjod

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Juniperi fructus

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Järnammoniumcitrat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Järndextran

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Järndiklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Järnfumarat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Järnglykoheptonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Järnsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumacetat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumaspartat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumbensoat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumboroglukonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumcitrat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumfosfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumglukoheptonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumglukonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumglukonoglukoheptonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumglukonolaktat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumglutamat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumglycerofosfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumhydroxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumhypofosfit

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumkarbonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciummalat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumoxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumpantotenat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumpolyfosfater

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumpropionat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumsilikat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumstearat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalium DL-aspartat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kaliumglukuronat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kaliumglycerolfosfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kaliumnitrat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kaliumselenat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kamfer

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Kanamycin

Kanamycin A

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

100 μg/kg

100 μg/kg

600 μg/kg

2 500 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Karazolol

Karazolol

Nötkreatur

5 μg/kg

5 μg/kg

15 μg/kg

15 μg/kg

1 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Ämnen som påverkar nervsystemet/Ämnen som påverkar autonoma nervsystemet

Svin

5 μg/kg

5 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Karbasalatkalcium

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ej till djur som producerar mjölk eller ägg för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Karbetocin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kardemummaextrakt

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Karnitin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Karprofen

Summan av karprofen och glukuronidkonjugat av karprofen

Nötkreatur, hästdjur

500 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiinflammatoriska medel/Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte för mjölk

Ej tillämpligt

Ketamin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ketanserintartrat

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ketoprofen

Ej tillämpligt

Nötkreatur, svin, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Klavulansyra

Klavulansyra

Nötkreatur, svin

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

400 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Nötkreatur

200 μg/kg

Mjölk

Klazuril

Ej tillämpligt

Duva

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Klenbuterolhydroklorid

Klenbuterol

Nötkreatur, hästdjur

0,1 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ingen uppgift

Ämnen som påverkar nervsystemet/Ämnen som påverkar autonoma nervsystemet

Nötkreatur

0,05 μg/kg

Mjölk

Kloprostenol

Ej tillämpligt

Nötkreatur, svin, get, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

R-kloprostenol

Ej tillämpligt

Nötkreatur, svin, get, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Klorfenamin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Klorhexidin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Klormadinon

Klormadinon

Nötkreatur

4 μg/kg

2 μg/kg

2,5 μg/kg

Fett

Lever

Mjölk

Endast för avelsteknisk användning.

Medel som påverkar fortplantningssystemet

Klorokresol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Klorsulon

Klorsulon

Nötkreatur

35 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Klortetracyklin

Summan av modersubstansen och dess 4-epimer

Alla livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Mjölk

Ägg

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för lever och njure gäller inte fisk.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Klosantel

Klosantel

Nötkreatur

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Får

1 500 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

5 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Kloxacillin

Kloxacillin

Alla livsmedelsproducerande djurslag

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Koboltdiklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Koboltglukonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Koboltkarbonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Koboltoxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Koboltsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kobolttrioxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Koffein

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kolin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kolistin

Kolistin

Alla livsmedelsproducerande djurslag

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ägg

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Kopparglukonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kopparheptanoat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kopparklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kopparmetionat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kopparoxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kopparsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kortikotropin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kumafos

Kumafos

Bin

100 μg/kg

Honung

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Kvillajasaponiner

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kymotrypsin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Lachnanthes tinctoria

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tusendel.

Ingen uppgift

Lanolin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Lasalocid

Lasalocid A

Fjäderfä

20 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Ägg

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Lauri folii aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Lauri fructus

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Lavandulae aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Lecirelin

Ej tillämpligt

Nötkreatur, hästdjur, kanin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Lektin som utvunnits ur trädgårdsbönor (Red kidney bean) (Phaseolus vulgaris)

Ej tillämpligt

Svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Lespedeza capitata

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Leucin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Levamisol

Levamisol

Nötkreatur, får, svin, fjäderfä

10 μg/kg

10 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar mjölk eller ägg för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Levometadon

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravenös administrering.

Ingen uppgift

Levotyroxin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Lidokain

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för lokalbedövning.

Ingen uppgift

Lini oleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Linjära alkylbensensulfonsyror med alkylkedjelängder mellan C9 och C13 som innehåller mindre än 2,5 % kedjor längre än C13

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Linkomycin

Linkomycin

Alla livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

150 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ägg

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Livsmedelstillsatser (substanser med giltigt E-nummer som är godkända som livsmedelstillsatser)

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast substanser som är godkända som livsmedelstillsatser, med undantag av de konserveringsmedel som upptas i del C i bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG.

Ingen uppgift

Lobaria pulmonaria

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Lobelin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Luprostiol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Luteiniserande hormon (naturligt LH från alla arter och deras syntetiska motsvarigheter)

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

L-vinsyra och dess en- och tvåbasiska salter av natrium, kalium och kalcium

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Lysin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesium

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumacetat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumaluminiumsilikat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumaspartat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumcitrat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumfosfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumglukonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumglutamat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumglycerolfosfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumhydroxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumhypofosfit

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumkarbonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumorotat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumoxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumstearat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumtrisilikat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Majoranae herba

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Manganglukonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Manganglycerofosfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Mangankarbonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Manganklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Manganoxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Manganpidolat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Manganribonukleat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Mangansulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Mannitol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Marbofloxacin

Marbofloxacin

Nötkreatur, svin

150 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Nötkreatur

75 μg/kg

Mjölk

Matricaria recutita och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Matricariae flos

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Mebendazol

Summan av mebendazol, metyl(5-(1-hydroxi, 1-fenyl)metyl-1H-benzimidazol-2-yl) karbamat och (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)fenylmetanon, uttryckt i mebendazolekvivalenter

Får, get, hästdjur

60 μg/kg

60 μg/kg

400 μg/kg

60 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Mecillinam

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intrauterint bruk.

Ingen uppgift

Medicago sativa extractum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Medroxyprogesteronacetat

Ej tillämpligt

Får

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravaginalt bruk vid avelsteknisk behandling.

Ingen uppgift

Melatonin

Ej tillämpligt

Får, get

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Melissae aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Melissae folium

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Meloxikam

Meloxikam

Nötkreatur, get, svin, kanin, hästdjur

20 μg/kg

65 μg/kg

65 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiinflammatoriska medel/Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Nötkreatur, get

15 μg/kg

Mjölk

Menadion

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Menbuton

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får, get, svin, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Menthae arvensis aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Menthae piperitae aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Mentol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Mepivakain

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intraartikulär och epidural användning som lokalbedövningsmedel.

Ingen uppgift

Merkaptaminhydroklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Metamizol

4-Metylaminoantipyrin

Nötkreatur, svin, hästdjur

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Antiinflammatoriska medel/Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Nötkreatur

50 μg/kg

Mjölk

Metionin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

1-Metyl-2-pyrrolidon

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Metylbensoat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Metylnikotinat

Ej tillämpligt

Nötkreatur, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Metylprednisolon

Metylprednisolon

Nötkreatur

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Kortikoider/Glukokortikoider

Metylsalicylat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Millefolii herba

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Mineraloljor av låg till hög viskositet inklusive mikrokristallina vaxer, ungefärlig kolkedjelängd C10-C60; alifatiska, grenade alifatiska och alicykliska föreningar

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Gäller inte aromatiska och omättade föreningar.

Ingen uppgift

Mjölksyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Monensin

Monensin A

Nötkreatur

2 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

2 μg/kg

2 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Monepantel

Monepantelsulfon

Får

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Get

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Det provisoriska MRL-värdet upphör att gälla den 1 januari 2011.

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Monotioglycerol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Montanid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Morantel

Summan av de restmängder som kan hydrolyseras till N-metyl– 1,3- propandiamin och uttryckas som morantelekvivalenter

Alla idisslare

100 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Moxidektin

Moxidektin

Nötkreatur, får, hästdjur

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endo- och ektoparasiter

Nötkreatur, får

40 μg/kg

Mjölk

Myristicae aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning till nyfödda djur.

Ingen uppgift

Myrsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Nafcillin

Nafcillin

Alla idisslare

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Endast för intramammärt bruk.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Natamycin

Ej tillämpligt

Nötkreatur, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Natrium-2-metyl-2-fenoxi-propanoat

Ej tillämpligt

Nötkreatur, svin, get, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumacetylsalicylat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ej till djur som producerar mjölk eller ägg för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Natriumbensyl-4-hydroxibensoat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumboroformiat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumbutyl-4-hydroxibensoat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumcetostearylsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Natriumdietylsulfosuccinat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumdikloroisocyanurat

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får, get

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Natriumformaldehydsulfoxylat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumglycerofosfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumhypofosfit

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumklorit

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Natriumkromoglikat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumlaurylsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumnitrit

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Natriumpropionat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumpyrosulfit

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumsalicylat

 

Nötkreatur, svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

För oral administrering.

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Natriumselenat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumselenit

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumstearat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumtiosulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Neomycin (inklusive framycetin)

Neomycin B

Alla livsmedelsproducerande djurslag

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

5 000 μg/kg

1 500 μg/kg

500 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ägg

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Neostigmin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Netobimin

Summan av albendazoloxid, albendazolsulfon och albendazol 2-aminosulfon, uttryckt som albendazol

Nötkreatur, får

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Endast för oral administrering.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Nickelglukonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Nickelsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Nicoboxil

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Nitroxinil

Nitroxinil

Nötkreatur, får

400 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

400 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Nonivamid

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Norgestomet

Norgestomet

Nötkreatur

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,12 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Endast för terapeutiska eller avelstekniska ändamål.

Medel som påverkar fortplantningssystemet

Novobiocin

Novobiocin

Nötkreatur

50 μg/kg

Mjölk

Endast för intramammärt bruk.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs endast för mjölk

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Okoubaka aubrevillei

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Oleyloleat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Omeprazol

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Organiska jodföreningar

– Jodoform

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Orgotein

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ornitin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Orotsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Oxacillin

Oxacillin

Alla livsmedelsproducerande djurslag

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Oxalsyra

Ej tillämpligt

Bin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Medel mot infektioner

Oxfendazol

Summan av extraherbara restmängder som kan oxideras till oxfendazol och dess sulfon

Alla idisslare, svin, hästdjur

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Alla idisslare

10 μg/kg

Mjölk

Oxibendazol

Oxibendazol

Svin

100 μg/kg

500 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Oxidationsprodukter av Terebinthinae oleum

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får, get, svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Oxitetracyklin

Summan av modersubstansen och dess 4-epimer

Alla livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Mjölk

Ägg

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Oxolinsyra

Oxolinsyra

Alla livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar mjölk eller ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Oxyklozanid

Oxyklozanid

Alla idisslare

20 μg/kg

20 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Oxytocin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Pankreatin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Papain

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Papaverin

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast nyfödda kalvar.

Ingen uppgift

Paracetamol

Ej tillämpligt

Svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Parkonazol

Ej tillämpligt

Pärlhöns

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Paromomycin

Paromomycin

Alla livsmedelsproducerande djurslag

500 μg/kg

1 500 μg/kg

1 500 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för lever och njure gäller inte fisk.

Ej till djur som producerar mjölk eller ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Peforelin

Ej tillämpligt

Svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Penetamat

Bensylpenicillin

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Pepsin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Permetrin

Permetrin (summan av isomererna)

Nötkreatur

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För mjölk ska ytterligare bestämmelser i kommissionens direktiv 98/82/EG beaktas.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Perättiksyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Phytolacca americana

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tusendel.

Ingen uppgift

Piceae turiones recentes extractum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Piperazin

Piperazin

Svin

400 μg/kg

800 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Kyckling

2 000 μg/kg

Ägg

Piperazindihydroklorid

Ej tillämpligt

Kyckling

MRL-värde krävs endast för ägg

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Piperonylbutoxid

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får, get, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Pirlimycin

Pirlimycin

Nötkreatur

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Polikresulen

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Poloxalen

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Poloxamer

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Polyetylenglykol-15-hydroxistearat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Polyetylenglykol-7-glycerylkokoat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Polyetylenglykoler (molekylvikt mellan 200 och 10 000)

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Polyetylenglykol-stearater med 8–40 oxyetylenenheter

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Polyoxietylensorbitanmonooleat och trioleat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Polyoxyl hydrogenererad ricinolja med 40–60 oxietylenenheter

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Polyoxylricinolja med 30–40 oxyetylenenheter

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Polysorbat 80

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Polysulfaterad glukosaminoglykan

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Prazikvantel

Ej tillämpligt

Får, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Prednisolon

Prednisolon

Nötkreatur

4 μg/kg

4 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

6 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Kortikoider/Glukokortikoider

Pretkamid (krotetamid och kropropamid)

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Progesteron

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får, get, hästdjur (hondjur)

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravaginal terapeutisk eller avelsteknisk användning i enlighet med direktiv 96/22/EG.

Ingen uppgift

Prokain

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Prolin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Propan

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Propylenglykol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Prunus laurocerasus

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tusendel.

Ingen uppgift

Pyrantelembonat

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Pyretrumextrakt

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

2-Pyrrolidon

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

I parenterala doser upp till 40 mg/kg kroppsvikt.

Ingen uppgift

Quatresin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast som konserveringsmedel i koncentrationer upp till 0,5 %.

Ingen uppgift

Quercus cortex

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Rafoxanid

Rafoxanid

Nötkreatur

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Får

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Rhei radix, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ricini oleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Rifaximin

Rifaximin

Nötkreatur

60 μg/kg

Mjölk

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs endast för mjölk

Ej tillämpligt

Endast för intramammärt bruk, utom då juvret ska användas som livsmedel, och för intrauterint bruk.

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Romifidin

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för terapeutiskt bruk.

Ingen uppgift

Rosmarini aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Rosmarini folium

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ruscus aculeatus

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Ruta graveolens

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tusendel.

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Salicylsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Saltsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Salviae folium

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Sambuci flos

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Sarafloxacin

Sarafloxacin

Kyckling

10 μg/kg

100 μg/kg

Skinn och fett

Lever

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Laxfiskar

30 μg/kg

Muskel och skinn i naturliga proportioner

Selenicereus grandiflorus

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en hundradel.

Ingen uppgift

Serenoa repens

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Serin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Serotonin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Serumgonadotropin av dräktiga ston

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Silybum marianum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Sinapis nigrae semen

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Solidago virgaurea

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Somatosalm

Ej tillämpligt

Lax

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Sorbitanseskvioleat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Sorbitantrioleat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Spektinomycin

Spektinomycin

Får

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Alla andra livsmedelsproducerande djurslag

300 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Spiramycin

Summan av spiramycin och neospiramycin

Nötkreatur

200 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Kyckling

200 μg/kg

300 μg/kg

400 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Spiramycin 1

Svin

250 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ingen uppgift

Streptomycin

Streptomycin

Alla idisslare, svin, kanin

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Alla idisslare

200 μg/kg

Mjölk

Strychni semen

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får, get

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering i doser upp till motsvarande 0,1 mg stryknin/kg kroppsvikt.

Ingen uppgift

Stryknin

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering i doser upp till 0,1 mg/kg kroppsvikt.

Ingen uppgift

Substanser som används i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Varje substans som används i homeopatiska veterinärmedicinska produkter förutsatt att dess koncentration i produkten inte överstiger en del per tiotusen.

Ingen uppgift

Sulfoguajakol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Sulfonamider

(alla ämnen i sulfonamidgruppen)

Modersubstans

Alla livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

De sammanlagda restmängderna av alla substanser i sulfonamidgruppen bör inte överstiga 100 μg/kg.

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/

Kemoterapeutika

Nötkreatur, får, get

100 μg/kg

Mjölk

Svavel

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Symphyti radix

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk på intakt hud.

Ingen uppgift

Syzygium cumini

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Tanninum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tau-fluvalinat

Ej tillämpligt

Bin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Teflubenzuron

Teflubenzuron

Laxfiskar

500 μg/kg

Muskel och skinn i naturliga proportioner

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Teobromin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Teofyllin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Terebinthinae aetheroleum rectificatum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Terebinthinae laricina

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Terpinhydrat

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får, get, svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tetracyklin

Summan av modersubstansen och dess 4-epimer

Alla livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Mjölk

Ägg

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för lever och njure gäller inte fisk.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Tetrakain

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Får endast användas som anestesimedel.

Ingen uppgift

Thuja occidentalis

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en hundradel.

Ingen uppgift

Thymi aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tiabendazol

Summan av tiabendazol och 5- hydroxitiabendazol

Nötkreatur, get

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Tiamfenikol

Tiamfenikol

Alla livsmedelsproducerande djurslag

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Tiamulin

Summan av alla metaboliter som kan hydrolyseras till 8-α-hydroximutilin

Svin, kanin

100 μg/kg

500 μg/kg

Muskel

Lever

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Kyckling

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Kalkon

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Tiamulin

Kyckling

1 000 μg/kg

Ägg

Tiamylal

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravenös administrering.

Ingen uppgift

Tiaprost

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får, svin, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tiliae flos

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tilmikosin

Tilmikosin

Fjäderfä

75 μg/kg

75 μg/kg

1 000 μg/kg

250 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Alla andra livsmedelsproducerande djurslag

50 μg/kg

50 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Tiludronsyra (i form av dinatriumsalt)

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravenös administrering.

Ingen uppgift

Fjäderfä

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för parenteralt bruk till värpande fåglar och avelsfåglar.

Timerfonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning som konserveringsmedel i flerdosvacciner i en koncentration som inte överstiger 0,02 %.

Ingen uppgift

Tioktinsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tiomersal

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning som konserveringsmedel i flerdosvacciner i en koncentration som inte överstiger 0,02 %.

Ingen uppgift

Tiopentalnatrium

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravenös administrering.

Ingen uppgift

Toldimfos

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tolfenaminsyra

Tolfenaminsyra

Nötkreatur, svin

50 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiinflammatoriska medel/Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Nötkreatur

50 μg/kg

Mjölk

Toltrazuril

Toltrazurilsulfon

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

100 μg/kg

150 μg/kg

500 μg/kg

250 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot protozoer

Fjäderfä

100 μg/kg

200 μg/kg

600 μg/kg

400 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Tosylkloramidnatrium

Ej tillämpligt

Nötkreatur, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Behandling endast via vatten.

Treonin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Triglycerider, medellångkedjiga (miglyol)

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Trikainmesilat

Ej tillämpligt

Fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Behandling endast via vatten.

Ingen uppgift

Triklabendazol

Summan av extraherbara restmängder som kan oxideras till ketotriklabendazol

Alla idisslare

225 μg/kg

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Triklormetiazid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Trimetoprim

Trimetoprim

Hästdjur

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Fett

Muskel

Lever

Njure

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/

Kemoterapeutika

Alla andra livsmedelsproducerande djurslag

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Trimetylfloroglucinol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Trypsin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tryptofan

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tulatromycin

(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S, 13S,14R)-2-etyl– 3,4,10,13-tetrahydroxi– 3,5,8,10,12,14-hexametyl-11-[[3,4,6-trideoxi-3-(dimetylamino)-ß-D-xylo-hexopyranosyl]oxi]-1-oxa-6-azacyklopentadekan-15-ett uttryckt som tulatromycinekvivalenter

Nötkreatur

100 μg/kg

3 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Svin

100 μg/kg

3 000 µg/kg

3 000 µg/kg

Skinn och fett

Lever

Njure

Turnera diffusa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Tylosin

Tylosin A

Alla livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ägg

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Tylvalosin

Summan av tylvalosin och 3-O-acetyltylosin

Svin

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Fjäderfä

50 μg/kg

50 μg/kg

Skinn och fett

Lever

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Tymidin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tymol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tyrosin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ullfettalkoholer

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Urea

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Urginea maritima

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en hundradel. Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Uridin och dess 5’-mono-, 5’-di- och -5’-trifosfater

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Urticae herba

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Valin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Valnemulin

Valnemulin

Svin

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Vedaprofen

Vedaprofen

Hästdjur

50 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiinflammatoriska medel/Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Vetrabutinhydroklorid

Ej tillämpligt

Svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Vinkamin

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning till nyfödda djur.

Ingen uppgift

Virola sebifera

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tusendel.

Ingen uppgift

Viscum album

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Vismutsubgallat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Vismutsubkarbonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Vismutsubnitrat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intramammärt bruk.

Ingen uppgift

Vismutsubsalicylat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Vitamin A

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Vitamin B1

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Vitamin B12

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Vitamin B2

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Vitamin B3

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Vitamin B5

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Vitamin B6

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Vitamin D

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Vitamin E

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Väteperoxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Xylazinhydroklorid

Ej tillämpligt

Nötkreatur, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Zinkacetat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Zinkaspartat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Zinkglukonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Zinkklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Zinkoleat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Zinkoxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Zinkstearat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Zinksulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Äppelsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

17β-Östradiol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för terapeutisk och avelsteknisk användning.

Ingen uppgift


Tabell 2

Förbjudna substanser

Farmakologiskt aktiv substans

MRL

Aristolochia spp och formuleringar därav

MRL-värde kan inte fastställas

Kloramfenikol

MRL-värde kan inte fastställas

Kloroform

MRL-värde kan inte fastställas

Klorpromazin

MRL-värde kan inte fastställas

Kolchicin

MRL-värde kan inte fastställas

Dapson

MRL-värde kan inte fastställas

Dimetridazol

MRL-värde kan inte fastställas

Metronidazol

MRL-värde kan inte fastställas

Nitrofuraner (inklusive furazolidon)

MRL-värde kan inte fastställas

Ronidazol

MRL-värde kan inte fastställas


Top