EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0848-20230221

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/2023-02-21

02018R0848 — SV — 21.02.2023 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/848

av den 30 maj 2018

om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007

(EGT L 150 14.6.2018, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/427 av den 13 januari 2020

  L 87

1

23.3.2020

 M2

Ändrad genom: KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/269 av den 4 december 2020

  L 60

24

22.2.2021

►M3

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/1693 av den 11 november 2020

  L 381

1

13.11.2020

►M4

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1794 av den 16 september 2020

  L 402

23

1.12.2020

►M5

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/642 av den 30 oktober 2020

  L 133

1

20.4.2021

►M6

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/715 av den 20 januari 2021

  L 151

1

3.5.2021

►M7

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/716 av den 9 februari 2021

  L 151

5

3.5.2021

 M8

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1006 av den 12 april 2021

  L 222

3

22.6.2021

►M9

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1691 av den 12 juli 2021

  L 334

1

22.9.2021

►M10

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1697 av den 13 juli 2021

  L 336

3

23.9.2021

►M11

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/474 av den 17 januari 2022

  L 98

1

25.3.2022

►M12

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/207 av den 24 november 2022

  L 29

6

1.2.2023


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 270, 29.10.2018, s.  37 (2018/848)

►C2

Rättelse, EGT L 305, 26.11.2019, s.  59 (2018/848)

 C3

Rättelse, EGT L 439, 29.12.2020, s.  32 (2020/1794)

►C4

Rättelse, EGT L 007, 11.1.2021, s.  53 (2018/848)

►C5

Rättelse, EGT L 204, 10.6.2021, s.  47 (2018/848)

►C6

Rättelse, EGT L 318, 9.9.2021, s.  5 (2018/848)

►C7

Rättelse, EGT L 365, 14.10.2021, s.  47 (2018/848)

►C8

Rättelse, EGT L 450, 16.12.2021, s.  158 (2018/848)

►C9

Rättelse, EGT L 233, 8.9.2022, s.  92 (2018/848)

►C10

Rättelse, EGT L 321, 15.12.2022, s.  74 (2018/848)
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/848

av den 30 maj 2018

om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs principer för ekologisk produktion samt regler för ekologisk produktion, tillhörande certifiering och användning av uppgifter om ekologisk produktion i märkning och marknadsföring samt regler för kontroller utöver dem som fastställs i förordning (EU) 2017/625.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.  

Denna förordning tillämpas på följande produkter från jordbruk, inklusive vattenbruk och biodling, enligt förteckningen i bilaga I till EUF-fördraget och produkter härrörande från dessa produkter, om sådana produkter produceras, bereds, märks, distribueras, släpps ut på marknaden, importeras till eller exporteras från unionen eller är avsedda att beredas, märkas, distribueras, släppas ut på marknaden, importeras till eller exporteras från unionen:

a) 

Levande eller obearbetade jordbruksprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial.

b) 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål.

c) 

Foder.

Denna förordning tillämpas även på vissa andra produkter som är nära kopplade till jordbruk enligt förteckningen i bilaga I till denna förordning när de produceras, bereds, märks, distribueras, släpps ut på marknaden, importeras till eller exporteras från unionen.

2.  
Denna förordning tillämpas på alla aktörer som ägnar sig åt verksamhet inom något led av produktionen, beredningen och distributionen av de produkter som avses i punkt 1.
3.  
Storhushållsverksamhet som utförs av ett storhushåll enligt definitionen i artikel 2.2 d i förordning (EU) nr 1169/2011 omfattas inte av den här förordningen, förutom i enlighet med denna punkt.

Medlemsstaterna får tillämpa nationella regler eller, om sådana saknas, privata standarder för produktion, märkning och kontroll av produkter som härrör från storhushållsverksamhet. Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion får inte användas i märkning, presentation eller marknadsföring av dessa produkter och får inte användas för att marknadsföra storhushållet.

4.  
Om inte annat anges ska denna förordning tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av relaterad unionslagstiftning, särskilt lagstiftning på områdena säkerhet i livsmedelskedjan, djurhälsa och djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial.
5.  
Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av annan unionsrätt beträffande utsläppande av produkter på marknaden, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 ( 1 ) och förordning (EU) nr 1169/2011.
6.  
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 om ändring av produktförteckningen i bilaga I genom att lägga till ytterligare produkter på förteckningen eller genom att ändra i dessa tillägg. Endast produkter som är nära kopplade till jordbruksprodukter ska kunna komma i fråga för införande i förteckningen.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

1.

ekologisk produktion : användning av produktionsmetoder som överensstämmer med denna förordning i samtliga produktions-, berednings- och distributionsled, inklusive under den omställningsperiod som avses i artikel 10.

2.

ekologisk produkt : en produkt som är resultatet av ekologisk produktion, förutom en produkt som framställs under den omställningsperiod som avses i artikel 10. Produkter från jakt på vilda djur eller fiske efter viltlevande arter ska inte anses vara ekologiska produkter.

3.

jordbruksråvara : en jordbruksprodukt som inte har genomgått någon konserverings- eller bearbetningsåtgärd.

4.

förebyggande åtgärder : åtgärder som ska vidtas av aktörer i samtliga produktions-, berednings- och distributionsled för att säkerställa bevarandet av den biologiska mångfalden och markkvaliteten, åtgärder för att motverka och bekämpa skadegörare och sjukdomar och åtgärder som ska vidtas för att undvika negativa effekter på miljö, djurhälsa och växtskydd.

5.

försiktighetsåtgärder : åtgärder som ska vidtas av aktörer i samtliga produktions-, berednings- och distributionsled för att undvika kontaminering med produkter och ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion i enlighet med denna förordning och för att undvika sammanblandning av ekologiska produkter och icke-ekologiska produkter.

6.

omställning : övergång från icke-ekologisk till ekologisk produktion inom en viss period under vilken bestämmelserna i denna förordning om ekologisk produktion tillämpas.

7.

produkt under omställning : en produkt som framställs under den omställningsperiod som avses i artikel 10.

8.

jordbruksföretag : alla produktionsenheter som drivs inom ramen för en enda ledning i syfte att framställa levande eller obearbetade jordbruksprodukter, inklusive produkter från vattenbruk och biodling, i enlighet med artikel 2.1 a, eller produkter som förtecknas i bilaga I, med undantag för eteriska oljor och jäst.

9.

produktionsenhet : ett jordbruksföretags alla tillgångar, t.ex. primärproduktionslokaler, skiften, beten, ►C2  rastgårdar ◄ , byggnader avsedda för djur eller delar av dessa byggnader, bikupor, fiskdammar, inneslutningssystem eller anläggningar för alger eller vattenbruksdjur, uppfödningsenheter, upplåtelser längs kuster eller på havsbotten samt lagerlokaler för grödor, växtprodukter, algprodukter, animalieprodukter, råvaror och alla andra relevanta insatsmedel, som drivs på det sätt som avses i led 10, 11 eller 12.

10.

ekologisk produktionsenhet : en produktionsenhet som drivs i överensstämmelse med de krav som gäller för ekologisk produktion, förutom under den omställningsperiod som avses i artikel 10.

11.

produktionsenhet under omställning : en produktionsenhet som drivs i överensstämmelse med kraven för ekologisk produktion under den omställningsperiod som avses i artikel 10. Enheten får utgöras av skiften eller andra tillgångar för vilka den omställningsperiod som avses i artikel 10 inleds vid olika tidpunkter.

12.

icke-ekologisk produktionsenhet : en produktionsenhet som inte drivs i överensstämmelse med kraven för ekologisk produktion.

13.

aktör : en fysisk eller juridisk person som ansvarar för att denna förordning efterlevs i alla produktions-, berednings- och distributionsled som står under den personens kontroll.

14.

jordbrukare : en fysisk eller juridisk person eller en grupp av fysiska eller juridiska personer som, oavsett denna grupps och dess medlemmars rättsliga ställning enligt nationell rätt, bedriver jordbruksverksamhet.

15.

jordbruksareal : jordbruksareal enligt definitionen i artikel 4.1 e i förordning (EU) nr 1307/2013.

16.

växter : växter enligt definitionen i artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1107/2009.

17.

växtförökningsmaterial : växter och alla delar av växter i samtliga utvecklingsstadier, inklusive utsäde, som kan och är avsedda att producera hela växter.

18.

ekologiskt heterogent material :

en växtgrupp inom ett och samma botaniska taxon på lägsta kända nivå, som

a) 

har samma fenotypiska egenskaper,

b) 

kännetecknas av en hög grad av genetisk och fenotypisk mångfald bland de enskilda förökningsenheterna, så att denna växtgrupp utgörs av materialet som helhet och inte ett litet antal enheter,

c) 

inte är en sort i den mening som avses i artikel 5.2 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 ( 2 ),

d) 

inte är en blandning av sorter, och

e) 

har framställts i enlighet med denna förordning.

19.

ekologisk sort som är lämplig för ekologisk produktion :

sort i enlighet med definitionen i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 2100/94 som

a) 

kännetecknas av en hög grad av genetisk och fenotypisk mångfald bland de enskilda förökningsenheterna, och

b) 

är resultatet av ekologisk förädlingsverksamhet som avses i del I punkt 1.8.4 i bilaga II till denna förordning.

20.

moderplanta : en identifierad planta från vilken växtförökningsmaterial tas för reproduktion av nya plantor.

21.

generation : en grupp växter som utgör ett enda steg i en härstamningslinje.

22.

växtproduktion : produktion av jordbruksgrödor, inklusive skörd av vilda växtprodukter, i kommersiellt syfte.

23.

växtprodukter : växtprodukter enligt definitionen i artikel 3.6 i förordning (EG) nr 1107/2009.

24.

skadegörare : en skadegörare enligt definitionen i artikel 1.1. i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 ( 3 ).

25.

biodynamiska preparat : blandningar som traditionellt används inom biodynamiskt jordbruk.

26.

växtskyddsmedel : de produkter som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 1107/2009.

▼C2

27.

animalieproduktion : produktion med tama eller domesticerade landlevande djur, inklusive insekter.

▼B

28.

veranda : en oisolerad utomhustillbyggnad med tak på en byggnad som är avsedd för fjäderfän, där långsidan vanligtvis är utrustad med ett metallstängsel eller ett nät, där det råder utomhusklimat och ljuset är naturligt och, vid behov, artificiellt och golvet täckt av strö.

29.

unghöns : unga djur av arten Gallus gallus som är högst 18 veckor gamla.

30.

värphöns : djur av arten Gallus gallus som är avsedda för produktion av konsumtionsägg och som är minst 18 veckor gamla.

31.

tillgänglig area : tillgänglig area enligt definitionen i artikel 2.2 d i rådets direktiv 1999/74/EG ( 4 ).

32.

vattenbruk : vattenbruk enligt definitionen i artikel 4.1.25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 ( 5 ).

33.

vattenbruksprodukter : vattenbruksprodukter enligt definitionen i artikel 4.1.34 i förordning (EU) nr 1380/2013.

34.

sluten recirkulerande vattenbruksanläggning : en anläggning på land eller på ett fartyg där vattenbruk bedrivs i en innesluten miljö med recirkulering av vatten och med behov av ständig energitillförsel utifrån för att stabilisera miljön för vattenbruksdjuren.

35.

energi från förnybara källor : energi från förnybara, icke-fossila källor, som vindkraft, solenergi, geotermisk energi, vågkraft, tidvattenenergi, vattenkraft, deponigas, gas från avloppsreningsverk och biogaser.

36.

kläckeri : plats för avel, kläckning och uppfödning i de tidiga stadierna av vattenbruksdjurs liv, särskilt fiskar och skaldjur.

37.

yngelanläggning : plats där ett mellanliggande vattenbruksproduktionssystem, mellan kläcknings- och tillväxtstadiet, tillämpas. Yngelstadiet avslutas inom produktionscykelns första tredjedel, med undantag för arter som genomgår smoltifiering.

38.

vattenförorening : förorening enligt definitionen i artikel 2.33 i direktiv 2000/60/EG och i artikel 3.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG ( 6 ), i de vatten där dessa direktiv är tillämpliga.

39.

blandodling : uppfödning inom vattenbruk av två eller flera arter, vanligtvis från olika trofinivåer i samma odlingsenhet.

40.

produktionscykel : ett vattenbruksdjurs eller en algs livscykel från det första livsstadiet (befruktade ägg i fråga om vattenbruksdjur) till skörden.

41.

lokalt odlade arter : inom vattenbruk arter som varken är främmande eller lokalt frånvarande enligt artikel 3.6 respektive 3.7 i rådets förordning (EG) nr 708/2007 ( 7 ) samt de arter som förtecknas i bilaga IV till den förordningen.

42.

veterinärbehandling : alla botande eller förebyggande behandlingar mot ett fall av en särskild sjukdom.

43.

veterinärmedicinskt läkemedel : ett veterinärmedicinskt läkemedel enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG ( 8 ).

44.

beredning : konservering eller bearbetning av ekologiska produkter eller produkter under omställning eller någon annan typ av hantering av obearbetade produkter som inte innebär att den ursprungliga produkten förändras, såsom slakt, styckning, rengöring eller malning samt förpackning, märkning och ändring av märkningen avseende ekologisk produktion.

45.

livsmedel : livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 ( 9 ).

46.

foder : foder enligt definitionen i artikel 3.4 i förordning (EG) nr 178/2002.

47.

foderråvaror : foderråvaror enligt definitionen i artikel 3.2 g i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 ( 10 ).

48.

utsläppande på marknaden : utsläppande på marknaden enligt definitionen i artikel 3.8 i förordning (EG) nr 178/2002.

49.

spårbarhet : förmåga att spåra och följa ett livsmedel, foder eller annan produkt som avses i artikel 2.1 och alla ämnen som är avsedda att eller förväntas användas i ett livsmedel eller foder eller i annan produkt som avses i artikel 2.1 genom alla produktions-, berednings- och distributionsled.

50.

produktions-, berednings- och distributionsled : alla led från primärproduktion av en ekologisk produkt till och med dess lagring, bearbetning, transport, försäljning eller tillhandahållande till slutkonsumenten och i förekommande fall märkning, marknadsföring, import, export och underleverantörsverksamhet.

51.

ingrediens : en ingrediens enligt definitionen i artikel 2.2 f i förordning (EU) nr 1169/2011 eller, för andra produkter än livsmedel, alla ämnen eller produkter som används vid tillverkningen eller beredningen av produkter och som finns kvar i den färdiga produkten, om än i annan form.

52.

märkning : ord, uppgift, varumärke, märkesnamn, illustration eller symbol som gäller en produkt och anbringas på förpackning, handling, meddelande, etikett, ring eller krage som medföljer eller avser en sådan produkt.

53.

marknadsföring : all presentation av produkter riktad till allmänheten, på annat sätt än genom en etikett, med avsikten eller möjligheten att påverka och forma attityder, föreställningar och beteenden för att direkt eller indirekt främja försäljningen av produkter.

54.

behöriga myndigheter : behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.3 i förordning (EU) 2017/625.

55.

kontrollmyndighet : en myndighet för kontroll av ekologisk produktion enligt definitionen i artikel 3.4 i förordning (EU) 2017/625 eller en myndighet som har erkänts av kommissionen, eller av ett tredjeland som erkänts av kommissionen, för att genomföra kontroller i tredjeländer avseende import av ekologiska produkter och produkter under omställning till unionen.

56.

kontrollorgan : ett organ med delegerade uppgifter enligt definitionen i artikel 3.5 i förordning (EU) 2017/625 eller ett organ som erkänts av kommissionen, eller av ett tredjeland som erkänts av kommissionen, för att genomföra kontroller i tredjeländer avseende import av ekologiska produkter och produkter under omställning till unionen.

57.

bristande efterlevnad : bristande efterlevnad av denna förordning eller bristande efterlevnad av de delegerade akter eller genomförandeakter som antas i enlighet med denna förordning.

58.

genetiskt modifierad organism (GMO) : en genetiskt modifierad organism enligt definitionen i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG ( 11 ) som inte erhålls genom de metoder för genmodifiering som förtecknas i bilaga I B till direktivet.

59.

framställd av GMO : helt eller delvis framställd av GMO, men innehåller eller består inte av GMO.

60.

framställd med GMO : framställd genom användning av en GMO som sista levande organism i produktionsprocessen, men innehåller eller består inte av GMO och är inte framställd av GMO.

61.

livsmedelstillsats : en livsmedelstillsats enligt definitionen i artikel 3.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 ( 12 ).

62.

fodertillsatser : fodertillsatser enligt definitionen i artikel 2.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 ( 13 ).

63.

konstruerat nanomaterial : ett konstruerat nanomaterial enligt definitionen i artikel 3.2 f i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 ( 14 ).

64.

likvärdighet : uppfyller samma mål och principer genom tillämpning av regler som säkerställer samma överensstämmelsenivå.

65.

processhjälpmedel : ett processhjälpmedel enligt definitionen i artikel 3.2 b i förordning (EG) nr 1333/2008 för livsmedel och i artikel 2.2 h i förordning (EG) nr 1831/2003 för foder.

66.

livsmedelsenzym : ett livsmedelsenzym enligt definitionen i artikel 3.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008 ( 15 ).

67.

joniserande strålning : joniserande strålning enligt definitionen i artikel 4.46 i rådets direktiv 2013/59/Euratom ( 16 ).

68.

färdigförpackat livsmedel : färdigförpackat livsmedel enligt definitionen i artikel 2.2 e i förordning (EU) nr 1169/2011.

69.

fjäderfähus : en fast eller flyttbar byggnad för inhysning av fjäderfäflockar, där samtliga utrymmen är täckta med tak, inbegripet en veranda; huset får delas upp i separata avdelningar som var och en hyser en enda flock.

70.

markrelaterad odling av grödor : produktion i levande jord eller i jord som är blandad eller gödslad med material och produkter som är tillåtna inom ekologisk produktion i anslutning till den undre delen av jordmånen och berggrunden.

71.

obearbetade produkter : obearbetade produkter enligt definitionen i artikel 2.1 n i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 ( 17 ), utan hänsyn till förpackning eller märkning.

72.

bearbetade produkter : bearbetade produkter enligt definitionen i artikel 2.1 o i förordning (EG) nr 852/2004, utan hänsyn till förpackning eller märkning.

73.

bearbetning : bearbetning enligt definitionen i artikel 2.1 m i förordning (EG) nr 852/2004; detta inbegriper användning av substanser enligt artiklarna 24 och 25 i denna förordning men inbegriper inte förpackning eller märkning.

74.

integritet hos ekologiska produkter eller hos produkter under omställning :

produkterna uppvisar inte bristande efterlevnad som

a) 

i något produktions-, berednings- eller distributionsled påverkar produktens ekologiska eller omställningsrelaterade egenskaper, eller

b) 

är återkommande eller avsiktlig.

75.

fålla : en inhägnad som innefattar en del där djuren är skyddade mot väder och vind.KAPITEL II

MÅL OCH PRINCIPER FÖR EKOLOGISK PRODUKTION

Artikel 4

Mål

Ekologisk produktion ska ha följande allmänna mål:

a) 

Bidra till att skydda miljön och klimatet.

b) 

Bevara markens bördighet på lång sikt.

c) 

Bidra till en hög grad av biologisk mångfald.

d) 

Bidra avsevärt till en giftfri miljö.

e) 

Bidra till höga djurvälfärdsstandarder och i synnerhet respektera djurens artspecifika beteendemässiga behov.

f) 

Främja korta distributionskedjor och lokal produktion inom unionens olika områden.

g) 

Främja bevarande av sällsynta raser och inhemska raser som är utrotningshotade.

h) 

Bidra till utvecklingen av utbudet av genetiskt material av växtursprung som är anpassat till det ekologiska jordbrukets specifika behov och mål.

i) 

Bidra till en hög grad av biologisk mångfald, särskilt genom att använda olika genetiska material av växtursprung, såsom ekologiskt heterogent material och ekologiska sorter som lämpar sig för ekologisk produktion.

j) 

Främja utvecklingen av ekologisk växtförädling i syfte att bidra till gynnsamma ekonomiska utsikter för den ekologiska sektorn.

Artikel 5

Allmänna principer

Ekologisk produktion är ett hållbart förvaltningssystem som bygger på följande allmänna principer:

a) 

Respekt för naturens system och cykler och upprätthållande och förbättring av kvaliteten på jord, vatten och luft samt växtskydd och djurskydd och balansen dem emellan.

b) 

Bevarande av naturliga inslag i landskapet, såsom naturarvsplatser.

c) 

Ansvarsfull användning av energi och naturresurser som vatten, jord, organiskt material och luft.

d) 

Produktion av många olika slags högkvalitativa livsmedel och andra jordbruksprodukter och vattenbruksprodukter som ett svar på konsumenternas efterfrågan på varor som framställs med hjälp av processer som inte skadar miljön, människors hälsa, växters hälsa eller djurs hälsa och välfärd.

▼C2

e) 

Säkerställande av den ekologiska produktionens integritet i samtliga led i produktionen, beredningen och distributionen av livsmedel och foder.

▼B

f) 

Lämplig utformning och hantering av biologiska processer på grundval av ekologiska system med användning av systeminterna naturresurser, genom metoder som

i) 

använder levande organismer och mekaniska produktionsmetoder,

ii) 

bygger på markrelaterad odling av grödor och markrelaterad animalieproduktion, eller vattenbruk som överensstämmer med principen om hållbart utnyttjande av akvatiska resurser,

iii) 

inte använder GMO, produkter som framställts av GMO eller produkter som framställs med GMO, med undantag av veterinärmedicinska läkemedel,

iv) 

grundar sig på riskbedömning och i förekommande fall på användning av försiktighetsåtgärder och förebyggande åtgärder.

g) 

Begränsad användning av externa insatsmedel. Om externa insatsmedel är nödvändiga eller det inte finns några sådana lämpliga förvaltningsmetoder som avses i led f, ska de externa insatsmedlen begränsas till

i) 

insatsmedel från ekologisk produktion, varvid, vad gäller växtförökningsmaterial, sorter som valts ut för sin förmåga att tillgodose det ekologiska jordbrukets specifika behov och mål ska prioriteras,

ii) 

naturliga eller naturligt härledda ämnen,

iii) 

mineralgödsel med låg löslighet.

h) 

Vid behov anpassning av produktionsprocessen inom ramen för denna förordning, för att ta hänsyn till sanitär status, regionala skillnader vad gäller ekologisk balans, klimat och lokala förhållanden, utvecklingsstadier och särskild djurhållningspraxis.

i) 

Uteslutning av kloning av djur i hela den ekologiska livsmedelskedjan, inbegripet uppfödning av artificiellt framställda polyploida djur samt joniserande strålning.

j) 

Iakttagande av en hög djurvälfärdsnivå som tar hänsyn till artspecifika behov.

Artikel 6

Specifika principer för jordbruk och vattenbruk

Vad gäller jordbruk och vattenbruk ska den ekologiska produktionen särskilt grundas på följande specifika principer:

a) 

Marklivet och jordens naturliga bördighet, stabilitet, vattenbindningsförmåga och biologiska mångfald ska bevaras och förstärkas, förlust av organiskt material i jorden, jordkompaktering och jorderosion ska förebyggas och bekämpas och växter ska huvudsakligen ges näring genom markekosystemet.

b) 

Användningen av icke-förnybara resurser och externa insatsmedel ska begränsas till ett minimum.

c) 

Avfall och biprodukter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung ska återanvändas som insatsmedel i växt- och animalieproduktion.

d) 

Växtskydd ska säkerställas genom förebyggande åtgärder, särskilt val av lämpliga arter, sorter eller heterogent växtmaterial som är resistent mot skadegörare och sjukdomar, lämplig växtföljd, mekaniska och fysiska metoder samt skydd av skadegörares naturliga fiender.

e) 

Utsäde och djur med stor genetisk mångfald, sjukdomsresistens och lång livslängd ska användas.

f) 

Växtsorter ska väljas med hänsyn till de specifika ekologiska produktionssystemens särdrag, med fokus på odlingsutfall, sjukdomsresistens och anpassning till olika lokala mark- och klimatförhållanden samt med respekt för naturliga korsningsbarriärer.

g) 

Ekologiskt växtförökningsmaterial, såsom växtförökningsmaterial av ekologiskt heterogent material och ekologiska sorter som lämpar sig för ekologisk produktion, ska användas.

h) 

Ekologiska sorter ska produceras genom naturlig reproduktion, med fokus på att hålla dem inom de naturliga korsningsbarriärerna.

i) 

Utan att det påverkar artikel 14 i förordning (EG) nr 2100/94 eller de rättigheter som den nationella växtförädlarrätten i medlemsstaternas nationella lagstiftning ger, ska jordbrukare ha möjlighet att använda växtförökningsmaterial från sina egna gårdar i syfte att främja genetiska resurser som är anpassade till de särskilda förhållandena inom ekologisk produktion.

j) 

Djurraser ska väljas med hänsyn till huruvida en hög grad av genetisk mångfald föreligger samt till djurens förmåga att anpassa sig till lokala förhållanden, deras avelsvärde, livslängd, livskraft och resistens mot sjukdomar och hälsoproblem.

k) 

Platsanpassad och markrelaterad animalieproduktion ska bedrivas.

l) 

Djurhållningsmetoderna ska vara sådana att de stärker djurens immunförsvar och deras naturliga försvar mot sjukdomar, inbegripet regelbunden motion och tillgång till ►C2  rastgårdar ◄ och bete.

m) 

Djurbesättningar ska ges ekologiskt foder bestående av ingredienser av jordbruksursprung från ekologisk produktion och av naturliga ämnen med annat ursprung än jordbruk.

n) 

Ekologiska animalieprodukter ska produceras från djur som sedan födseln eller kläckningen och under hela sitt liv har fötts upp på ekologiska jordbruksföretag.

o) 

Sunda akvatiska miljöer samt omgivande akvatiska och landbaserade ekosystems kvalitet ska bevaras.

p) 

Vattenlevande organismer ska utfodras med foder från hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i enlighet med förordning (EU) nr 1380/2013 eller med ekologiskt foder bestående av ingredienser av jordbruksursprung från ekologisk produktion, inbegripet ekologiskt vattenbruk, och av naturliga ämnen med annat ursprung än jordbruk.

q) 

Risker för arter av naturvårdsintresse som kan uppstå till följd av ekologisk produktion ska undvikas.

Artikel 7

Specifika principer för bearbetning av ekologiska livsmedel

Produktionen av bearbetade ekologiska livsmedel ska särskilt grundas på följande specifika principer:

a) 

Ekologiska livsmedel ska framställas av ingredienser från ekologiskt jordbruk.

b) 

Livsmedelstillsatser, icke-ekologiska ingredienser med huvudsakligen tekniska och sensoriska uppgifter samt mikronäringsämnen och processhjälpmedel ska användas i begränsad, minimal utsträckning och endast om det rör sig om ett grundläggande tekniskt behov eller för särskilda näringsändamål.

c) 

Ämnen och bearbetningsmetoder som skulle kunna vara vilseledande beträffande produktens verkliga beskaffenhet får inte användas.

d) 

Ekologiska livsmedel ska bearbetas med omsorg, företrädesvis genom användning av biologiska, mekaniska och fysikaliska metoder.

e) 

Livsmedel som innehåller eller består av konstruerade nanomaterial får inte användas.

Artikel 8

Specifika principer för bearbetning av ekologiskt foder

Produktionen av bearbetat ekologiskt foder ska särskilt grundas på följande specifika principer:

a) 

Ekologiskt foder ska framställas av ekologiska foderråvaror.

b) 

Fodertillsatser och processhjälpmedel ska användas i begränsad, minimal utsträckning och endast om det rör sig om ett grundläggande tekniskt eller zootekniskt behov eller för särskilda näringsändamål.

c) 

Ämnen och bearbetningsmetoder som skulle kunna vara vilseledande beträffande produktens verkliga beskaffenhet får inte användas.

d) 

Ekologiskt foder ska bearbetas med omsorg, företrädesvis genom användning av biologiska, mekaniska och fysikaliska metoder.KAPITEL III

PRODUKTIONSREGLER

Artikel 9

Allmänna produktionsregler

1.  
Aktörerna ska iaktta de allmänna produktionsregler som fastställs i denna artikel.
2.  
Hela jordbruksföretaget ska drivas i enlighet med de krav i denna förordning som är tillämpliga på ekologisk produktion.
3.  
För de syften och användningar som avses i artiklarna 24 och 25 och i bilaga II får endast produkter och ämnen som har godkänts enligt dessa bestämmelser användas i ekologisk produktion, förutsatt att användningen av dessa även har godkänts för icke-ekologisk produktion i enlighet med relevanta bestämmelser i unionsrätten och, i förekommande fall, i enlighet med nationella bestämmelser som bygger på unionsrätten.

Det ska vara tillåtet att använda följande produkter och ämnen som avses i artikel 2.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 i ekologisk produktion, förutsatt att de har godkänts i enlighet med den förordningen:

a) 

Skyddsämnen, synergister och tillsatsämnen som komponenter i växtskyddsmedel.

b) 

Hjälpämnen som blandas med växtskyddsmedel.

Användning i ekologisk produktion av produkter och ämnen för ändamål som inte omfattas av denna förordning ska tillåtas, förutsatt att deras användning är förenlig med de principer som fastställs i kapitel II.

4.  
Joniserande strålning får inte användas för behandling av ekologiska livsmedel eller ekologiskt foder eller av råvaror som används i ekologiska livsmedel eller ekologiskt foder.
5.  
Användning av kloning av djur och uppfödning av djur med polyploidi som framkallats på konstgjord väg ska vara förbjuden.

▼C2

6.  
Förebyggande åtgärder och försiktighetsåtgärder ska vid behov vidtas i samtliga produktions-, berednings- och distributionsled.

▼B

7.  

Utan hinder av punkt 2 får ett jordbruksföretag delas upp i tydligt och effektivt åtskilda produktionsenheter för ekologisk produktion, produktion under omställning och icke-ekologisk produktion, förutsatt att det för de icke-ekologiska produktionsenheterna,

a) 

när det gäller djur, rör sig om olika arter,

b) 

när det gäller växter, rör sig om olika sorter som lätt kan särskiljas.

När det gäller alger och vattenbruksdjur, får det röra sig om samma arter, förutsatt att produktionsplatserna eller produktionsenheterna är tydligt och effektivt åtskilda.

8.  
Genom undantag från punkt 7 b får, när det gäller fleråriga grödor som kräver en odlingsperiod på minst tre år, olika sorter som är svåra att särskilja från varandra eller samma sorter omfattas, förutsatt att produktionen sker inom ramen för en omställningsplan och att omställningen till ekologisk produktion på den sista delen av den areal som omfattas av produktionen i fråga till ekologisk produktion inleds snarast möjligt och slutförs inom högst fem år.

I sådana fall gäller följande:

a) 

Jordbrukaren ska underrätta den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet minst 48 timmar före skörd av var och en av de berörda produkterna.

b) 

Efter skörden ska jordbrukaren informera den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet om de exakta mängder som skördats på de berörda enheterna och om de åtgärder som har vidtagits för att skilja produkterna åt.

c) 

Efter det att omställningsplanen har inletts ska omställningsplanen och åtgärderna för att säkerställa en effektiv och tydlig åtskillnad varje år bekräftas av den behöriga myndigheten eller, i förekommande, fall kontrollmyndigheten eller kontrollorganet.

9.  
►C8  Kraven gällande olika arter och sorter i punkt 7 a och b ska inte tillämpas när det gäller forsknings- och utbildningscenter, plantskolor, uppförökare av utsäde och förädlingsverksamhet. ◄
10.  

Om inte alla produktionsenheter inom ett jordbruksföretag drivs enligt reglerna för ekologisk produktion, ska aktörerna, i de fall som avses i punkterna 7, 8 och 9

a) 

hålla de produkter som används för den ekologiska produktionen och produktionen under omställning åtskilda från de produkter som används för de icke-ekologiska produktionsenheterna,

b) 

i de olika produktionsenheterna hålla de produkter som framställts i de olika produktionsenheterna för ekologisk produktion, produktion under omställning och icke-ekologisk produktion åtskilda,

c) 

på lämpligt sätt dokumentera att produktionsenheterna och produkterna är åtskilda på ett effektivt sätt.

11.  
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra punkt 7 i den här artikeln genom att lägga till ytterligare regler om uppdelningen av jordbruksföretag i ekologiska produktionsenheter, produktionsenheter under omställning och icke-ekologiska produktionsenheter, i synnerhet med avseende på produkter som ingår i bilaga I, eller genom ändring av dessa tillagda regler.

Artikel 10

Omställning

1.  
Jordbrukare och aktörer som producerar alger eller vattenbruksdjur ska iaktta en omställningsperiod. Under hela omställningsperioden ska de tillämpa alla de regler för ekologisk produktion som fastställs i denna förordning, i synnerhet de tillämpliga reglerna om omställning i denna artikel och i bilaga II.
2.  
Omställningsperioden ska tidigast inledas när den jordbrukare eller aktör som producerar alger eller vattenbruksdjur har anmält verksamheten till de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 34.1 i den medlemsstat där verksamheten bedrivs och där jordbrukarens eller aktörens företag är underställt kontrollsystemet.
3.  

Inga tidigare perioder får retroaktivt godkännas som en del av omställningsperioden, utom om

a) 

aktörens skiften var föremål för åtgärder inom ramen för ett program som genomförts i enlighet med förordning (EU) nr 1305/2013 för att säkerställa att inga andra produkter eller ämnen än de som godkänts för ekologisk produktion använts på skiftena, eller

b) 

aktören kan styrka att skiftena var natur- eller jordbruksmark som under en period av minst tre år inte har behandlats med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion.

4.  
De produkter som produceras under omställningsperioden får inte saluföras som ekologiska produkter eller produkter under omställning.

Följande produkter får emellertid saluföras som produkter under omställning, om de produceras under omställningsperioden i överensstämmelse med punkt 1:

a) 

Växtförökningsmaterial, förutsatt att en omställningsperiod på minst tolv månader har iakttagits.

b) 

Livsmedelsprodukter av vegetabiliskt ursprung och foderprodukter av vegetabiliskt ursprung, förutsatt att produkten endast innehåller en ingrediens från jordbruksgrödor och förutsatt att en omställningsperiod på minst tolv månader före skörden har iakttagits.

5.  
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra del II punkt 1.2.2 i bilaga II genom att lägga till regler med avseende på omställning för andra arter än de som regleras i del II i bilaga II den 17 juni 2018, eller genom ändring av dessa tillagda regler.
6.  
Kommissionen ska när så är lämpligt anta genomförandeakter för att fastställa vilka handlingar som ska läggas fram för retroaktivt godkännande av tidigare perioder i enlighet med punkt 3 i denna artikel.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 11

Förbud mot användning av GMO

1.  
GMO, produkter som framställts av GMO och produkter som framställts med GMO får inte användas i livsmedel eller foder eller som livsmedel, foder, processhjälpmedel, växtskyddsmedel, gödselmedel, jordförbättringsmedel, växtförökningsmaterial, mikroorganismer eller djur i ekologisk produktion.
2.  
För tillämpningen av det förbud som anges i punkt 1 avseende GMO och produkter som framställts av GMO för användning som livsmedel och foder, får aktörerna förlita sig på den märkning som fästs på produkten eller bifogas denna i enlighet med direktiv 2001/18/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 ( 18 ) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 ( 19 ) eller följedokument som bifogats i enlighet med dessa.
3.  
Aktörerna får förutsätta att inga GMO och inga produkter som framställts av GMO har använts vid tillverkningen av inköpta livsmedels- eller foderprodukter, om dessa produkter inte har en märkning som fästs på eller bifogas produkten eller inte åtföljs av en handling i enlighet med de rättsakter som anges i punkt 2, såvida de inte har erhållit annan information som anger att märkningen av produkterna i fråga inte överensstämmer med dessa rättsakter.
4.  
För tillämpningen av det förbud som anges i punkt 1 avseende produkter som inte omfattas av punkterna 2 och 3, ska aktörer som använder icke-ekologiska produkter som köpts från tredje part kräva att säljaren bekräftar att de produkter som tillhandahålls inte har framställts av eller med GMO.

Artikel 12

Regler för växtproduktion

1.  
Aktörer som producerar växter eller växtprodukter ska särskilt uppfylla de detaljerade regler som fastställs i del I i bilaga II.
2.  

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra

a) 

del I punkt 1.3 och 1.4 i bilaga II vad gäller undantag,

b) 

del I punkt 1.8.5 i bilaga II vad gäller användning av växtförökningsmaterial under omställning och icke-ekologiskt växtförökningsmaterial,

c) 

del I punkt 1.9.5 i bilaga II genom tillägg av ytterligare bestämmelser om avtal mellan dem som driver jordbruksföretag, eller genom ändring av dessa tillagda bestämmelser,

d) 

del I punkt 1.10.1 i bilaga II genom tillägg av ytterligare åtgärder för hanteringen av skadegörare och ogräs, eller genom ändring av dessa tillagda åtgärder,

e) 

del I i bilaga II genom tillägg av ytterligare detaljerade regler och odlingsmetoder för specifika växter och växtprodukter, inbegripet regler för groddar, eller genom ändring av dessa tillagda regler.

Artikel 13

Särskilda bestämmelser för saluföring av växtförökningsmaterial från ekologiskt heterogent material

1.  
Växtförökningsmaterial från ekologiskt heterogent material får saluföras utan att det uppfyller kraven för registrering och utan att det uppfyller certifieringskategorierna för prebas-, bas-, och certifikatmaterial eller kraven för andra kategorier i direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 98/56/EG, 2002/53/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 2008/72/EG och 2008/90/EC, eller i akter som antas enligt dessa direktiv.
2.  

Växtförökningsmaterial från ekologiskt heterogent material som avses i punkt 1 får saluföras efter det att leverantören till de ansvariga officiella organ som avses i direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 98/56/EG, 2002/53/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 2008/72/EG och 2008/90/EG har inkommit med en anmälan om det ekologiskt heterogena materialet som innehåller följande:

a) 

Sökandens kontaktuppgifter.

b) 

Uppgift om arterna i det ekologiskt heterogena materialet och deras benämningar.

c) 

En beskrivning av de huvudsakliga agronomiska och fenotypiska egenskaper som är gemensamma för växtgruppen, inbegripet förädlingsmetoder, resultat av tester avseende dessa egenskaper om sådana är tillgängliga, produktionsland och det föräldramaterial som använts.

d) 

En försäkran från sökanden att uppgifterna i leden a, b och c är riktiga.

e) 

Ett representativt prov.

Anmälan ska insändas per rekommenderad försändelse eller genom annat kommunikationsmedel som godtas av de officiella organen, med mottagningsbevis.

Tre månader efter det datum som anges på mottagningsbeviset ska det ansvariga officiella organet anses ha godkänt anmälan och dess innehåll, förutsatt att ingen kompletterande information har begärts från leverantören eller inget formellt avslag på grund av en icke fullständig ansökan eller bristande efterlevnad enligt definitionen i artikel 3.57 har meddelats leverantören.

Efter uttryckligt eller underförstått godkännande av anmälan, får det ansvariga officiella organet föra in det anmälda ekologiska heterogena materialet i förteckningen. Detta införande i förteckningen ska ske utan kostnad för leverantören.

Införandet av ett ekologiskt heterogent material i förteckningen ska meddelas övriga medlemsstaters behöriga myndigheter och kommissionen.

Detta ekologiska heterogena material ska uppfylla kraven i de delegerade akter som antas i enlighet med punkt 3.

3.  

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att komplettera denna förordning genom att fastställa regler för produktion och saluföring av växtförökningsmaterial från ekologiskt heterogent material av särskilda släkten eller arter, med avseende på följande:

a) 

Beskrivningen av det ekologiska heterogena materialet, inklusive de relevanta förädlings- och produktionsmetoderna samt det föräldramaterial som använts.

b) 

Minimikvalitetskraven för fröpartier, inbegripet identitet, specifik renhet, grobarhet och sundhet.

c) 

Märkning och förpackning.

d) 

Information och produktionsprover som ska lagras av professionella aktörer.

e) 

I tillämpliga fall, bevarande av det ekologiska heterogena materialet.

Artikel 14

Regler för animalieproduktion

1.  
Aktörer inom animalieproduktionen ska särskilt uppfylla de detaljerade produktionsregler som fastställs i del II i bilaga II och i de genomförandeakter som avses i punkt 3 i denna artikel.
2.  

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra

a) 

del II punkterna 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 och 1.3.4.4.3 i bilaga II genom en minskning av procenttalen när det gäller djurens ursprung när en tillräcklig tillgång på ekologiska djur på unionsmarknaden väl har uppnåtts,

b) 

del II punkt 1.6.6 i bilaga II vad gäller gränsen för organiskt kväve kopplad till den totala djurtätheten,

c) 

del II punkt 1.9.6.2 b i bilaga II vad gäller utfodring av bisamhällen,

d) 

del II punkt 1.9.6.3 b och e i bilaga II vad gäller godtagbara behandlingar för desinfektion av bigårdar och metoder och behandlingar för bekämpning av Varroa destructor,

e) 

del II i bilaga II genom tillägg av detaljerade regler för animalieproduktion för andra arter än de som regleras i den delen den 17 juni 2018, eller genom ändring av dessa tillagda regler, med avseende på

i) 

undantag avseende djurens ursprung,

ii) 

utfodring,

iii) 

inhysning och djurhållningspraxis,

iv) 

hälso- och sjukvård,

v) 

djurskydd.

3.  

Kommissionen ska när så är lämpligt anta genomförandeakter för del II i bilaga II med regler för följande:

a) 

Den minimiperiod som avses i punkt 1.4.1 g som ska följas vid utfodring av diande djur med modersmjölk.

b) 

Den djurtäthet och det minsta utrymme inomhus och utomhus som ska respekteras för specifika husdjursarter för att säkerställa att djurens utvecklingsmässiga, fysiologiska och etologiska behov tillgodoses i enlighet med punkterna 1.6.3, 1.6.4 och 1.7.2.

c) 

Egenskaper och tekniska krav för det minsta utrymmet inomhus och utomhus.

d) 

Egenskaper och tekniska krav för byggnader och fållor för samtliga husdjursarter, förutom bin, för att säkerställa att djurens utvecklingsmässiga, fysiologiska och etologiska behov tillgodoses i enlighet med punkt 1.7.2.

e) 

Krav på växtlighet samt skyddade anläggningars och ►C2  rastgårdars ◄ egenskaper.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 15

Regler för produktion av alger och vattenbruksdjur

1.  
Aktörer som producerar alger och vattenbruksdjur ska särskilt uppfylla de detaljerade produktionsregler som fastställs i del III i bilaga II och i de genomförandeakter som avses i punkt 3 i denna artikel.
2.  

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra

a) 

del III punkt 3.1.3.3 i bilaga II vad gäller foder för köttätande vattenbruksdjur,

b) 

del III punkt 3.1.3.4 i bilaga II genom tillägg av ytterligare särskilda regler för foder för vissa vattenbruksdjur, eller genom ändring av dessa tillagda regler,

c) 

del III punkt 3.1.4.2 i bilaga II vad gäller veterinärbehandlingar för vattenbruksdjur,

d) 

del III i bilaga II genom tillägg av ytterligare detaljerade artspecifika villkor för hanteringen av avelsbestånd, avel och yngelproduktion, eller genom ändring av dessa tillagda detaljerade villkor.

3.  
Kommissionen ska när så är lämpligt anta genomförandeakter med detaljerade regler för djurtäthet per art eller grupp av arter och om särskilda egenskaper för produktionssystem och inneslutningssystem för att säkerställa att de artspecifika behoven tillgodoses.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

4.  
Vid tillämpningen av denna artikel och del III i bilaga II avses med djurtäthet vattenbruksdjurens levande vikt per kubikmeter vatten vid varje tidpunkt under tillväxtstadiet och, när det gäller plattfisk och räkor, vikten per kvadratmeter vattenyta.

Artikel 16

Regler för produktion av bearbetade livsmedel

1.  
Aktörer som producerar bearbetat livsmedel ska särskilt uppfylla de detaljerade produktionsregler som fastställs i del IV i bilaga II och i de genomförandeakter som avses i punkt 3 i denna artikel.
2.  

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra

a) 

del IV punkt 1.4 i bilaga II vad gäller försiktighetsåtgärder och förebyggande åtgärder som ska vidtas av aktörerna,

b) 

del IV punkt 2.2.2 i bilaga II vad gäller typer och sammansättning av produkter och ämnen som är tillåtna för användning i bearbetade livsmedel, samt enligt vilka villkor de får användas.

c) 

del IV punkt 2.2.4 i bilaga II vad gäller den beräkning av andelen ingredienser av jordbruksursprung som avses i artikel 30.5 a ii och b i, inbegripet livsmedelstillsatser som har godkänts enligt artikel 24 för användning i ekologisk produktion och som betraktas som ingredienser av jordbruksursprung vid sådana beräkningar.

Dessa delegerade akter får inte innefatta möjligheten att använda aromämnen eller aromberedningar som varken är naturliga i enlighet med artikel 16.2, 16.3 och 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 ( 20 ) eller ekologiska.

3.  
Kommissionen får anta genomförandeakter för fastställande av vilka tekniker som är godkända för bearbetning av livsmedelsprodukter.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 17

Regler för produktion av bearbetat foder

1.  
Aktörer som producerar bearbetat foder ska särskilt uppfylla de detaljerade produktionsregler som fastställs i del V i bilaga II och i de genomförandeakter som avses i punkt 3 i denna artikel.
2.  
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra del V punkt 1.4 i bilaga II genom tillägg av ytterligare försiktighetsåtgärder och förebyggande åtgärder som ska vidtas av aktörerna, eller genom ändring av dessa tillagda åtgärder.
3.  
Kommissionen får anta genomförandeakter för fastställande av vilka tekniker som är godkända för bearbetning av foderprodukter.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 18

Regler för vinproduktion

1.  
Aktörer som producerar vinprodukter ska särskilt uppfylla de detaljerade produktionsregler som fastställs i del VI i bilaga II.
2.  

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra

a) 

del VI punkt 3.2 i bilaga II genom tillägg av ytterligare förbjudna oenologiska metoder, processer och behandlingar, eller genom ändring av dessa tillagda inslag,

b) 

del VI punkt 3.3 i bilaga II.

Artikel 19

Regler för produktion av jäst som används som livsmedel eller foder

1.  
Aktörer som producerar jäst som används som livsmedel eller foder ska särskilt uppfylla de detaljerade produktionsregler som fastställs i del VII i bilaga II.
2.  
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra del VII punkt 1.3 i bilaga II genom tillägg av ytterligare detaljerade produktionsregler för jäst, eller genom ändring av dessa tillagda regler.

Artikel 20

Avsaknad av vissa produktionsregler för särskilda husdjursarter och arter av vattenbruksdjur

I avvaktan på antagandet av

a) 

kompletterande allmänna regler för andra husdjursarter än de som regleras i del II punkt 1.9 i bilaga II, i enlighet med artikel 14.2 e,

b) 

de genomförandeakter som avses i artikel 14.3 när det gäller husdjursarter, eller

c) 

de genomförandeakter som avses i artikel 15.3 när det gäller arter eller grupper av arter av vattenbruksdjur

får en medlemsstat tillämpa detaljerade nationella produktionsregler för särskilda djurarter eller grupper av djurarter vad gäller de inslag som ska omfattas av åtgärderna i leden a, b och c, förutsatt att dessa nationella regler är förenliga med denna förordning och inte förbjuder, begränsar eller hindrar utsläppande på marknaden av produkter som har framställts utanför dess territorium och som är förenliga med denna förordning.

Artikel 21

Produktionsregler för produkter som inte ingår i någon av de kategorier som avses i artiklarna 12–19

1.  
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra bilaga II genom tillägg av detaljerade produktionsregler samt regler om skyldigheten att ställa om för produkter som inte ingår i någon av de produktkategorier som avses i artiklarna 12–19, eller genom ändring av dessa tillagda regler.

Dessa delegerade akter ska grundas på målen och principerna för ekologisk produktion i kapitel II och ska uppfylla de allmänna produktionsreglerna i artiklarna 9, 10 och 11 samt befintliga detaljerade produktionsregler som har fastställts för liknande produkter i bilaga II. I dessa delegerade akter ska det fastställas krav, särskilt vad gäller de behandlingar, metoder och insatsmedel som är tillåtna eller förbjudna, eller omställningsperioder för de berörda produkterna.

2.  

I avsaknad av de detaljerade produktionsregler som avses i punkt 1 gäller följande:

a) 

Aktörerna ska, när det gäller de produkter som avses i punkt 1, iaktta principerna i artiklarna 5 och 6, i tillämpliga delar iaktta principerna i artikel 7 och uppfylla de allmänna produktionsreglerna i artiklarna 9–11.

b) 

En medlemsstat får tillämpa detaljerade nationella produktionsregler för de produkter som avses i punkt 1, förutsatt att dessa regler är förenliga med denna förordning och inte förbjuder, begränsar eller hindrar utsläppande på marknaden av produkter som framställts utanför dess territorium och som är förenliga med denna förordning.

Artikel 22

Antagande av produktionsregler vid exceptionella omständigheter

1.  

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att komplettera denna förordning genom att fastställa

a) 

kriterierna för att fastställa vad som ska betraktas som katastrofsituationer som uppkommit på grund av allvarlig klimathändelse, djursjukdomar, miljöolycka, naturkatastrof eller annan katastrof enligt respektive definition i artikel 2.1 h, i, j, k och l i förordning (EU) nr 1305/2013 samt alla jämförbara situationer,

b) 

särskilda regler, inbegripet eventuella undantag från denna förordning, för hur medlemsstaterna ska hantera sådana katastrofsituationer, om de beslutar att tillämpa denna artikel, och

c) 

särskilda regler för övervaknings- och rapporteringskrav i sådana fall.

Dessa kriterier och regler ska överensstämma med de principer för ekologisk produktion som fastställs i kapitel II.

2.  
I fall då en medlemsstat formellt har erkänt en händelse som naturkatastrof i enlighet med artikel 18.3 eller artikel 24.3 i förordning (EU) nr 1305/2013 och denna händelse gör det omöjligt att följa de produktionsregler som fastställs i den här förordningen, får medlemsstaten medge undantag från produktionsreglerna under en begränsad period fram till dess att den ekologiska produktionen kan återupptas, med förbehåll för de principer som fastställs i kapitel II och eventuella delegerade akter som antas i enlighet med punkt 1.
3.  
Medlemsstaterna får vidta åtgärder i enlighet med de delegerade akter som avses i punkt 1 för att göra det möjligt att fortsätta eller återuppta den ekologiska produktionen i katastrofsituationer.

Artikel 23

Insamling, förpackning, transport och lagring

1.  
Aktörerna ska säkerställa att ekologiska produkter och produkter under omställning samlas in, förpackas, transporteras och lagras i enlighet med de regler som anges i bilaga III.
2.  

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra

a) 

avsnitt 2 i bilaga III,

b) 

avsnitten 3, 4 och 6 i bilaga III genom tillägg av ytterligare särskilda regler för transporten och mottagandet av de berörda produkterna, eller genom ändring av dessa tillagda regler.

Artikel 24

Godkännande av produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion

1.  

Kommissionen får godkänna vissa produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion och ska i en förteckning över produkter och ämnen med begränsad användning införa sådana godkända produkter och ämnen, vilka används för följande ändamål:

a) 

Som verksamma ämnen för användning i växtskyddsmedel.

b) 

Som gödselmedel, jordförbättringsmedel och näringsämnen.

c) 

Som icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung eller med ursprung från alger eller jäst, eller foderråvaror av mikrobiellt eller mineraliskt ursprung.

d) 

Som fodertillsatser och processhjälpmedel.

e) 

Som rengörings- och desinfektionsmedel för dammar, burar, tankar, fiskodlingsbassänger, byggnader och anläggningar för djurproduktion.

f) 

Som rengörings- och desinfektionsmedel för byggnader och anläggningar för växtproduktion, däribland lagerutrymmen i ett jordbruksföretag.

g) 

Som produkter för rengöring och desinfektion i bearbetnings- och lagerlokaler.

2.  

Utöver de produkter och ämnen som godkänts i enlighet med punkt 1 får kommissionen dessutom godkänna att vissa produkter och ämnen används i produktionen av bearbetade ekologiska livsmedel och jäst som används som livsmedel eller foder och ska i en förteckning över produkter och ämnen med begränsad användning införa sådana godkända produkter och ämnen, vilka används för följande ändamål:

a) 

Som livsmedelstillsatser och processhjälpmedel.

b) 

Som icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung för användning för framställning av bearbetade ekologiska livsmedel.

c) 

Som processhjälpmedel för produktion av jäst och jästprodukter.

3.  

Godkännande av de produkter och ämnen som avses i punkt 1 för användning i ekologisk produktion ska omfattas av de principer som fastställs i kapitel II och följande kriterier, vilka ska bedömas som en helhet:

a) 

De ska vara väsentliga för en bibehållen produktion och för den användning som avses.

b) 

Alla berörda produkter och ämnen ska vara av vegetabiliskt, animaliskt, mikrobiellt eller mineraliskt ursprung eller härstamma från alger, utom om produkter eller ämnen från sådana källor inte är tillgängliga i tillräcklig mängd eller kvalitet eller där alternativ till godkända produkter eller ämnen saknas.

c) 

I fråga om de produkter som avses i punkt 1 a gäller följande:

i) 

Användningen ska vara väsentlig för att bekämpa en skadegörare, då inget annat alternativ eller effektivt förfarande står till buds i form av biologiska medel, fysikalisk behandling, förädling, odlingsmetoder eller andra metoder.

ii) 

Om sådana produkter inte är av vegetabiliskt, animaliskt, mikrobiellt eller mineraliskt ursprung eller inte härstammar från alger och inte är identiska med sin naturliga form, innebär användningsvillkoren att all direktkontakt med de ätliga delarna av grödan är utesluten.

d) 

I fråga om de produkter som avses i punkt 1 b ska användningen vara väsentlig för att bygga upp eller bevara jordens bördighet eller för att tillgodose grödornas särskilda näringsbehov eller för särskild jordförbättring.

e) 

I fråga om de produkter som avses i punkt 1 c och d gäller följande:

i) 

De ska vara nödvändiga för att bevara djurens hälsa, välbefinnande och livskraft och bidra till en lämplig diet som tillgodoser den berörda artens fysiologiska och beteendemässiga behov, eller vara nödvändiga för produktion eller bevarande av foder eftersom produktion och bevarande av foder inte är möjligt utan användning av sådana ämnen.

ii) 

Foder av mineraliskt ursprung, spårelement, vitaminer och provitaminer ska vara av naturligt ursprung, utom om produkter eller ämnen från sådana källor inte är tillgängliga i tillräcklig mängd eller kvalitet eller där alternativ saknas.

iii) 

Användningen av icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung är nödvändig eftersom foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung som har framställts i enlighet med reglerna för ekologisk produktion inte är tillgängliga i tillräcklig mängd.

iv) 

Användningen av icke-ekologiska kryddor och örter och icke-ekologisk melass är nödvändig eftersom sådana produkter inte är tillgängliga i ekologisk form, de har producerats eller bearbetats utan kemiska lösningsmedel, och användningen av dem begränsas till 1 % av foderransonen för en viss art, beräknat årligen som en procentandel av torrsubstansen i foder som framställts av jordbruksprodukter.

4.  

Godkännande av de produkter och ämnen som avses i punkt 2 för användning i produktionen av bearbetade ekologiska livsmedel eller för produktion av jäst som används som livsmedel eller foder ska omfattas av de principer som fastställs i kapitel II och följande kriterier, vilka ska bedömas som en helhet:

a) 

Alternativa produkter eller ämnen som har godkänts i enlighet med denna artikel eller tekniker som är förenliga med denna förordning är inte tillgängliga.

b) 

Det skulle vara omöjligt att producera eller bevara livsmedlen eller tillgodose det näringsbehov som fastställts på grundval av unionslagstiftningen utan att använda dessa produkter och ämnen.

c) 

De ska återfinnas i naturen och får enbart ha genomgått mekaniska, fysikaliska, biologiska, enzymatiska eller mikrobiella processer, utom i fall där produkter eller ämnen från sådana källor inte är tillgängliga i tillräcklig mängd eller kvalitet.

d) 

Den ekologiska ingrediensen är inte tillgänglig i tillräcklig mängd.

5.  
Godkännande för användning av kemisk-syntetiskt framställda produkter och ämnen i enlighet med punkterna 1 och 2 i denna artikel ska endast beviljas i fall då användning av externa insatsmedel enligt artikel 5 g skulle ge en oacceptabel påverkan på miljön.
6.  
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra punkterna 3 och 4 i den här artikeln genom tillägg av ytterligare kriterier för godkännande av de produkter och ämnen som avses i punkterna 1 och 2 i den här artikeln för användning i ekologisk produktion i allmänhet och i produktion av bearbetade ekologiska livsmedel i synnerhet, samt ytterligare kriterier för återkallande av sådant godkännande, eller genom ändring av dessa tillagda kriterier.
7.  
Om en medlemsstat anser att en produkt eller ett ämne bör läggas till eller tas bort från den förteckning över godkända produkter och ämnen som avses i punkterna 1 och 2 eller att de specifikationer för användning som avses i produktionsreglerna bör ändras, ska denna medlemsstat säkerställa att en sammanställning av skälen till införandet, borttagandet eller andra ändringar officiellt skickas till kommissionen och medlemsstaterna samt offentliggörs, med förbehåll för unionens och medlemsstaternas dataskyddslagstiftning

Kommissionen ska offentliggöra de ansökningar som avses i denna punkt.

8.  
Kommissionen ska regelbundet se över de förteckningar som avses i denna artikel.

Den förteckning över icke-ekologiska ingredienser som avses i punkt 2 b ska ses över minst en gång om året.

9.  
Kommissionen ska anta genomförandeakter om godkännande eller återkallande av godkännande av produkter och ämnen i enlighet med punkterna 1 och 2 för användning i ekologisk produktion i allmänhet och i produktion av bearbetade ekologiska livsmedel i synnerhet och om fastställande av de förfaranden som ska följas för godkännandet och förteckningarna över dessa produkter och ämnen samt i tillämpliga fall beskrivning, krav på sammansättning och villkor för användning av dessa.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 25

Medlemsstaternas godkännande av icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung för bearbetade ekologiska livsmedel

1.  
Om det är nödvändigt för att säkerställa tillgång till vissa ingredienser av jordbruksursprung och om sådana ingredienser inte är tillgängliga i tillräcklig mängd i ekologisk form, får en medlemsstat på en aktörs begäran tillfälligt godkänna användning på sitt territorium av icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung för produktion av bearbetade ekologiska livsmedel under en period av högst sex månader. Det godkännandet ska gälla alla aktörer i medlemsstaten.
2.  
Medlemsstaten ska via ett av kommissionen tillhandahållet datorsystem för elektroniskt utbyte av handlingar och uppgifter omedelbart meddela kommissionen och övriga medlemsstater om eventuella godkännanden som beviljats för dess territorium i enlighet med punkt 1.
3.  
Medlemsstaten får förlänga godkännandet enligt punkt 1 högst två gånger med sex månader varje gång, förutsatt att ingen annan medlemsstat har invänt mot godkännandet via det system som avses i punkt 2 genom att ange att sådana ingredienser är tillgängliga i ekologisk form i tillräckliga mängder.
4.  
En kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 46.1 får för en period av högst sex månader utfärda tillfälliga godkännanden i enlighet med punkt 1 i den här artikeln för aktörer i tredjeländer som ansöker om ett sådant godkännande och som omfattas av kontrollmyndighetens eller kontrollorganets kontroll, förutsatt att villkoren i den punkten har uppfyllts i tredjelandet i fråga. Godkännandet får förlängas högst två gånger med sex månader varje gång.
5.  
Om en medlemsstat efter två förlängningar av ett tillfälligt godkännande på grundval av objektiva uppgifter anser att tillgången på den nämnda ingrediensen i ekologisk form fortfarande inte är tillräcklig för att tillgodose aktörernas kvalitativa och kvantitativa behov, får den lämna en ansökan till kommissionen i enlighet med artikel 24.7.

Artikel 26

Insamling av uppgifter rörande tillgången på marknaden på ekologiskt växtförökningsmaterial och växtförökningsmaterial under omställning, ekologiska djur och ekologiska vattenbruksyngel

▼C7

1.  
Varje medlemsstat ska säkerställa att en databas som regelbundet uppdateras inrättas för förteckningen över ekologiskt växtförökningsmaterial och växtförökningsmaterial under omställning med undantag av fröplantor men inbegripet utsädespotatis, som är tillgängligt på dess territorium.

▼B

2.  

Medlemsstaterna ska ha system som möjliggör för aktörer som saluför ekologiskt växtförökningsmaterial, växtförökningsmaterial under omställning, ekologiska djur eller ekologiska vattenbruksyngel och som kan tillhandahålla dem i tillräcklig mängd och inom en rimlig period att på frivillig basis kostnadsfritt offentliggöra följande information med sina namn och kontaktuppgifter:

▼C7

a) 

Det ekologiska växtförökningsmaterial och det växtförökningsmaterial under omställning som är tillgängligt, däribland växtförökningsmaterial av ekologiskt heterogent material och ekologiska sorter som lämpar sig för ekologisk produktion, med undantag av fröplantor men inbegripet utsädespotatis, mängd i vikt för dessa material och den period av året då de är tillgängliga; materialet i fråga ska förtecknas med angivelse av åtminstone det latinska vetenskapliga namnet.

▼B

b) 

Ekologiska djur för vilka undantag får beviljas i enlighet med del II punkt 1.3.4.4 i bilaga II, antal tillgängliga djur indelade efter kön, relevant information om vilka raser och linjer som är tillgängliga av de olika djurarterna, raser, djurens ålder och annan relevant information.

c) 

Ekologiska vattenbruksyngel som är tillgängliga på jordbruksföretaget och deras hälsostatus i enlighet med rådets direktiv 2006/88/EG ( 21 ) och produktionskapaciteten för var och en av de olika vattenbruksarterna.

3.  
Medlemsstaterna får också inrätta system som möjliggör för aktörer som saluför raser och stammar anpassade till ekologisk produktion i enlighet med del II punkt 1.3.3 i bilaga II eller ekologiska unghöns och som kan tillhandahålla dessa djur i tillräckligt antal och inom en rimlig period att på frivillig basis kostnadsfritt offentliggöra den relevanta informationen med namn och kontaktuppgifter.
4.  
Aktörer som väljer att föra in information om växtförökningsmaterial, djur eller vattenbruksyngel i de system som avses i punkterna 2 och 3 ska säkerställa att informationen uppdateras regelbundet och att informationen tas bort från förteckningarna så snart växtförökningsmaterialet, djuren eller vattenbruksynglen inte längre är tillgängliga.
5.  
För de ändamål som anges i punkterna 1, 2 och 3 får medlemsstaterna fortsätta att använda redan befintliga relevanta informationssystem.
6.  
Kommissionen ska på en särskild webbplats tillhörande kommissionen offentliggöra länkar till alla de nationella databaserna och systemen för att på så vis ge användare i hela unionen tillgång till uppgifterna i fråga.
7.  

Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa

a) 

tekniska specifikationer för inrättande och underhåll av de databaser som avses i punkt 1 och de system som avses i punkt 2,

b) 

specifikationer för insamlingen av information enligt punkterna 1 och 2,

c) 

specifikationer vad gäller arrangemangen för deltagandet i de databaser som avses i punkt 1 och de system som avses i punkterna 2 och 3, och

d) 

specifikationer för den information som medlemsstaterna ska tillhandahålla i enlighet med artikel 53.6.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 27

Skyldigheter och åtgärder vid misstanke om bristande efterlevnad

Om en aktör misstänker att en produkt som denna producerat, berett, importerat eller mottagit från en annan aktör inte överensstämmer med denna förordning, ska denne, om inte annat följer av artikel 28.2,

a) 

identifiera och avskilja den produkten,

b) 

kontrollera om misstanken kan styrkas,

c) 

inte släppa ut den eller de berörda produkterna på marknaden som ekologiska produkter eller produkter under omställning och inte använda dem i ekologisk produktion, såvida inte misstanken kan undanröjas,

d) 

om misstanken styrks eller inte kan undanröjas, omedelbart informera relevant behörig myndighet eller, i förekommande, fall relevant kontrollmyndighet eller kontrollorgan, och förse den med tillgängliga uppgifter, när så är lämpligt,

e) 

fullt ut samarbeta med relevant behörig myndighet eller, i förekommande fall, relevant kontrollmyndighet eller kontrollorgan för att verifiera och identifiera skälen till den misstänkta bristande efterlevnaden.

Artikel 28

Försiktighetsåtgärder för att undvika förekomst av otillåtna produkter och ämnen

1.  

För att undvika kontaminering med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion enligt artikel 9.3 första stycket, ska aktörer vidta följande försiktighetsåtgärder i samtliga produktions-, berednings- och distributionsled:

a) 

Införa och upprätthålla proportionella och lämpliga åtgärder för att identifiera riskerna för kontaminering av ekologisk produktion och ekologiska produkter med otillåtna produkter eller ämnen, inbegripet systematisk identifiering av kritiska steg i förfarandet.

b) 

Införa och upprätthålla proportionella och lämpliga åtgärder för att undvika risker för kontaminering av ekologisk produktion och ekologiska produkter med otillåtna produkter och ämnen.

c) 

Regelbundet se över och anpassa sådana åtgärder.

d) 

Följa övriga relevanta krav i denna förordning för att säkerställa att ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter hålls åtskilda.

2.  

Om en aktör, på grund av förekomsten av produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion enligt artikel 9.3 första stycket i en produkt som är avsedd att användas eller saluföras som ekologisk produkt eller produkt under omställning, misstänker bristande efterlevnad av denna förordning med avseende på den senare produkten ska aktören

a) 

identifiera och avskilja den berörda produkten,

b) 

kontrollera om misstanken kan styrkas,

c) 

inte släppa ut den berörda produkten på marknaden som ekologisk produkt eller produkt under omställning och inte använda den i ekologisk produktion, såvida inte misstanken kan undanröjas,

d) 

om misstanken styrkts eller inte kan undanröjas, omedelbart informera relevant behörig myndighet eller, i förekommande fall, relevant kontrollmyndighet eller kontrollorgan, och förse den med tillgängliga uppgifter, när så är lämpligt,

e) 

fullt ut samarbeta med relevant behörig myndighet eller, i förekommande fall, relevant kontrollmyndighet eller kontrollorgan för att identifiera och verifiera skälen till förekomsten av otillåtna produkter eller ämnen.

3.  

Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa enhetliga bestämmelser som specificerar

a) 

de förfarandesteg som ska följas av aktörer i enlighet med punkt 2 a–e och de relevanta handlingar som de ska tillhandahålla,

b) 

de proportionella och lämpliga åtgärder som ska vidtas och ses över av aktörerna för att identifiera och undvika risker för kontaminering i enlighet med punkt 1 a, b och c.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 29

Åtgärder som ska vidtas vid förekomst av otillåtna produkter eller ämnen

1.  

Om den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan mottar underbyggd information om förekomst av produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion enligt artikel 9.3 första stycket eller informerats av en aktör i enlighet med artikel 28.2 d eller upptäcker sådana produkter eller ämnen i en ekologisk produkt eller produkt under omställning ska den

a) 

omedelbart genomföra en officiell undersökning i enlighet med förordning (EU) 2017/625 i syfte att fastställa källan och orsaken, så att efterlevnaden av artiklarna 9.3 första stycket och 28.1 kan verifieras; en sådan undersökning ska slutföras snarast möjligt inom en rimlig period, med beaktande av produktens hållbarhet och fallets komplexitet,

b) 

tillfälligt förbjuda både att de berörda produkterna släpps ut på marknaden som ekologiska produkter eller produkter under omställning och att de används i ekologisk produktion i avvaktan på resultatet av den undersökning som avses i led a.

2.  

Produkten i fråga får inte saluföras som en ekologisk produkt eller en produkt under omställning eller användas i ekologisk produktion om den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan har fastställt att den berörda aktören

a) 

har använt produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion enligt artikel 9.3 första stycket,

b) 

inte har vidtagit de försiktighetsåtgärder som avses i artikel 28.1 eller

c) 

inte har vidtagit åtgärder i enlighet med relevanta tidigare uppmaningar från de behöriga myndigheterna, kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen,

3.  
Den berörda aktören ska ges möjlighet att lämna synpunkter på resultatet av den undersökning som avses i punkt 1 a. Den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ska dokumentera den genomförda undersökningen.

Den berörda aktören ska vid behov vidta nödvändiga korrigerande åtgärder för att undvika framtida kontaminering.

4.  
Senast ►M3  den 31 december 2025 ◄ ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om genomförandet av denna artikel, om förekomsten av produkter och ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion enligt artikel 9.3 första stycket och om bedömningen av nationella regler enligt punkt 5 i den här artikeln. Denna rapport får vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag för ytterligare harmonisering.
5.  
Medlemsstater som har infört regler om att produkter som innehåller produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion i enlighet med artikel 9.3 första stycket inte får saluföras som ekologiska produkter får fortsätta att tillämpa dessa regler, förutsatt att de inte innebär förbud mot eller begränsningar eller hinder för att produkter som producerats i andra medlemsstater i enlighet med kraven i denna förordning släpps ut på marknaden som ekologiska produkter. De medlemsstater som använder sig av denna punkt ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta.
6.  
De behöriga myndigheterna ska dokumentera resultatet av de undersökningar som avses i punkt 1 och de eventuella åtgärder som de har vidtagit för att fastställa bästa praxis och ytterligare åtgärder för att undvika förekomst av produkter och ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion enligt artikel 9.3 första stycket.

Medlemsstaterna ska göra denna information tillgänglig för de övriga medlemsstaterna och kommissionen via ett datorsystem som möjliggör elektroniskt utbyte av handlingar och information som tillgängliggörs av kommissionen.

7.  
Medlemsstaterna får vidta lämpliga åtgärder på sitt territorium för att undvika oavsiktlig förekomst i ekologiskt jordbruk av produkter och ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion enligt artikel 9.3 första stycket. Sådana åtgärder får inte innebära förbud mot eller begränsningar eller hinder för att produkter som producerats i andra medlemsstater i enlighet med kraven i denna förordning släpps ut på marknaden som ekologiska produkter eller produkter under omställning. De medlemsstater som använder sig av denna punkt ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta.
8.  

Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa enhetliga bestämmelser om

a) 

de metoder som ska tillämpas av behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, av kontrollmyndigheter eller kontrollorgan, för upptäckt och utvärdering av förekomsten av produkter och ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion enligt artikel 9.3 första stycket,

b) 

innehållet i och formatet för den information som medlemsstaterna ska göra tillgänglig för kommissionen och övriga medlemsstater enligt punkt 6 i denna artikel.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

9.  
Senast den 31 mars varje år ska medlemsstaterna till kommissionen elektroniskt översända relevant information om fall rörande kontaminering med otillåtna produkter eller ämnen under det föregående året, inbegripet information som samlats in vid gränskontrollstationer vad gäller arten av den upptäckta kontamineringen, särskilt om orsaken till, källan till och graden av kontaminering samt omfattningen av de kontaminerade produkterna och deras art. Denna information ska samlas in av kommissionen genom det datorsystem som tillgängliggörs av kommissionen och ska användas för att underlätta fastställandet av bästa praxis för att undvika kontaminering.KAPITEL IV

MÄRKNING

Artikel 30

Användning av termer som avser ekologisk produktion

1.  
I denna förordning ska en produkt anses vara försedd med termer som avser ekologisk produktion, om det i märkningen, reklamen eller handelsdokumenten finns en beskrivning av produkten, de ingredienser eller foderråvaror som använts vid framställningen som ger köparen uppfattningen att produkten, dess ingredienser eller foderråvaror har framställts i enlighet med denna förordning. I synnerhet får de termer som förtecknas i bilaga IV, härledningar eller diminutiver av dessa, såsom bio och eko, enskilt eller i kombination, användas i hela unionen och på vilket språk som helst som anges i denna bilaga för märkning och marknadsföring av de produkter som avses i artikel 2.1 som är förenliga med denna förordning.
2.  
För de produkter som avses i artikel 2.1 får de termer som avses i punkt 1 i den här artikeln inte någonstans i unionen, på något av de språk som anges i bilaga IV, användas för märkning, reklam eller handelsdokument för en produkt som inte är förenlig med denna förordning.

Vidare är det inte tillåtet att använda termer, inbegripet termer som används i varumärken eller företagsnamn, eller metoder för märkning eller marknadsföring som kan vilseleda konsumenten eller användaren genom att antyda att en produkt eller dess ingredienser är förenliga med denna förordning.

3.  
De produkter som har producerats under omställningsperioden får inte märkas eller marknadsföras som ekologiska produkter eller produkter under omställning.

Växtförökningsmaterial och livsmedels- och foderprodukter av vegetabiliskt ursprung som har framställts under omställningsperioden i överensstämmelse med artikel 10.4 får dock märkas och marknadsföras som produkter under omställning med användning av termen under omställning, eller en motsvarande term, tillsammans med de termer som avses i punkt 1.

4.  
De termer som avses i punkterna 1 och 3 får inte användas för produkter där det enligt unionsrätten krävs att det i märkningen eller marknadsföringen anges att de innehåller GMO, består av GMO eller har framställts av GMO.
5.  

För bearbetade livsmedel får de termer som avses i punkt 1 användas i följande fall:

a) 

I varubeteckningen och i förteckningen över ingredienser, om en sådan förteckning är obligatorisk enligt unionslagstiftningen, förutsatt att

i) 

det bearbetade livsmedlet är förenligt med de produktionsregler som fastställs i del IV i bilaga II och de regler som fastställs i enlighet med artikel 16.3,

ii) 

minst 95 viktprocent av dess ingredienser av jordbruksursprung är ekologiska, och

iii) 

vad gäller aromer, de endast används för naturliga aromämnen och naturliga arompreparat som har märkts i enlighet med artikel 16.2, 16.3 och 16.4 i förordning (EG) nr 1334/2008 och om samtliga de aromgivande beståndsdelarna och bärarna av aromgivande beståndsdelar i den berörda aromen är ekologiska.

▼C4

b) 

Endast i förteckningen över ingredienser, förutsatt att

i) 

mindre än 95 viktprocent av produktens ingredienser av jordbruksursprung är ekologiska och dessa ingredienser är förenliga med de produktionsregler som fastställs i denna förordning,

ii) 

det bearbetade livsmedlet är förenligt med de produktionsregler som fastställs i del IV punkterna 1.5, 2.1 a, 2.1 b och 2.2.1 i bilaga II, med undantag för de regler om begränsad användning av icke-ekologiska ingredienser som fastställs i del IV punkt 2.2.1 i bilaga II, och de regler som fastställs i enlighet med artikel 16.3.

c) 

I varubeteckningen och i förteckningen över ingredienser, förutsatt att

i) 

huvudingrediensen är en produkt från jakt eller fiske,

ii) 

den term som avses i punkt 1 i varubeteckningen har ett klart samband med en annan ingrediens som är ekologisk och skiljer sig från huvudingrediensen,

iii) 

alla övriga ingredienser av jordbruksursprung är ekologiska,

iv) 

det bearbetade livsmedlet är förenligt med de produktionsregler som fastställs i del IV punkterna 1.5, 2.1 a, 2.1 b och 2.2.1 i bilaga II, med undantag för de regler om begränsad användning av icke-ekologiska ingredienser som fastställs i del IV punkt 2.2.1 i bilaga II, och de regler som fastställs i enlighet med artikel 16.3.

▼B

I förteckningen över ingredienser enligt första stycket leden a, b och c ska det anges vilka ingredienser som är ekologiska. Hänvisningarna till ekologisk produktion får endast förekomma i samband med de ekologiska ingredienserna.

Förteckningen över ingredienser enligt första stycket leden b och c ska innehålla en uppgift om den totala procentandelen ekologiska ingredienser i förhållande till den totala mängden ingredienser av jordbruksursprung.

De termer som avses i punkt 1 och används i förteckningen över ingredienser enligt första stycket led a, b och c i den här punkten och den uppgift om procentandel som avses i tredje stycket i den här punkten ska anges i samma färg och med identisk bokstavsstorlek och bokstavstyp som övriga uppgifter i förteckningen över ingredienser.

6.  

Beträffande bearbetat foder får de termer som avses i punkt 1 användas i varubeteckningen och i förteckningen över ingredienser, förutsatt att

▼C4

a) 

det bearbetade fodret är förenligt med de produktionsregler som fastställs i delarna II, III och V i bilaga II och de särskilda regler som fastställs i enlighet med artikel 17.3,

▼B

b) 

samtliga ingredienser av jordbruksursprung som ingår i det bearbetade fodret är ekologiska,

c) 

minst 95 % av produktens torrsubstans är ekologisk.

7.  

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra

a) 

denna artikel genom tillägg av ytterligare regler om märkning av produkter som ingår i bilaga I, eller genom ändring av dessa tillagda regler, och

b) 

förteckningen över termer enligt bilaga IV, med beaktande av den språkliga utvecklingen i medlemsstaterna.

8.  
Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa detaljerade krav för tillämpningen av punkt 3 i denna artikel.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 31

Märkning av produkter och ämnen för användning i vegetabilieproduktion

Trots det tillämpningsområde för denna förordning som fastställs i artikel 2.1 får produkter eller ämnen som används i växtskyddsmedel eller som gödselmedel, jordförbättringsmedel eller näringsämnen som godkänts i enlighet med artiklarna 9 och 24 märkas med en hänvisning som anger att dessa produkter eller ämnen är tillåtna i ekologisk produktion i enlighet med denna förordning.

Artikel 32

Obligatoriska uppgifter

1.  

Om produkter är försedda med termer enligt artikel 30.1, inklusive produkter som är märkta som produkter under omställning i enlighet med artikel 30.3,

a) 

ska kodnumret för den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som den aktör som har genomfört den senaste produktions- eller beredningsåtgärden omfattas av också finnas på märkningen, och

b) 

ska, när det gäller färdigförpackade livsmedel, Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion som avses i artikel 33 också finnas på förpackningen utom i de fall som avses i artikel 30.3, 30.5 b och 30.5 c.

2.  

Om Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion används, ska en uppgift om framställningsplatsen för de jordbruksråvaror som produkten består av anges i samma synfält som logotypen och denna ska, beroende på vad som är lämpligt, ha någon av följande utformningar:

a) 

EU-jordbruk, om jordbruksråvaran har producerats i unionen.

b) 

Icke-EU-jordbruk, om jordbruksråvaran har framställts i tredjeländer.

c) 

EU/icke-EU-jordbruk, om en del av jordbruksråvarorna har producerats i unionen och en del har framställts i ett tredjeland.

Vid tillämpning av första stycket får ordet jordbruk i tillämpliga fall ersättas med vattenbruk, och orden EU och Icke-EU får ersättas eller kompletteras med ett landsnamn eller med ett landsnamn och regionsnamn, om alla de jordbruksråvaror som produkten består av har framställts i det landet och, i tillämpliga fall, i den regionen.

De uppgifter om var de jordbruksråvaror som produkten består av har framställts som avses i första och tredje styckena behöver inte anges för ingredienser i små viktmängder, förutsatt att den totala mängden icke angivna ingredienser inte överstiger 5 % av den totala viktmängden för jordbruksråvaror.

Orden EU och Icke-EU får i fråga om färg, bokstavsstorlek och bokstavstyp inte anges på ett mera framträdande sätt än produktens namn.

3.  
De uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel och i artikel 33.3 ska placeras på ett framträdande ställe, så att de är väl synliga, lätta att läsa och inte kan avlägsnas.
4.  
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra punkt 2 i denna artikel och artikel 33.3 genom tillägg av ytterligare regler om märkning, eller genom ändring av dessa tillagda regler.
5.  

Kommissionen ska anta genomförandeakter avseende följande:

a) 

Praktiska arrangemang för användning, presentation, sammansättning och storlek i fråga om de uppgifter som avses i punkterna 1 a och 2 i denna artikel och i artikel 33.3.

b) 

Tilldelning av kodnummer till kontrollmyndigheter och kontrollorgan.

c) 

Uppgift om var jordbruksråvarorna har framställts, i enlighet med punkt 2 i denna artikel och artikel 33.3.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 33

Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion

1.  
Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion får användas vid märkning, presentation och marknadsföring av produkter som överensstämmer med denna förordning.

Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion får också användas för informations- och utbildningsändamål som rör själva logotypens existens och reklam för den, förutsatt att användningen inte kan vilseleda konsumenten i fråga om ekologisk produktion av specifika produkter, och förutsatt att logotypen återges i enlighet med reglerna i bilaga V. I detta fall ska kraven i artikel 32.2 och punkt 1.7 i bilaga V inte gälla.

Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion får inte användas för bearbetade livsmedel enligt artikel 30.5 b och c och för produkter under omställning enligt artikel 30.3.

2.  
Förutom i de fall som avses i punkt 1 andra stycket är Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion en officiell attestering i enlighet med artiklarna 86 och 91 i förordning (EU) 2017/625.
3.  
Användningen av Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion ska vara frivillig vad gäller produkter som importeras från tredjeländer. Om denna logotyp förekommer i märkningen av sådana produkter, ska även den uppgift som avses i artikel 32.2 förekomma i märkningen.
4.  
Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion ska följa förlagan i bilaga V och överensstämma med de regler som anges i den bilagan.
5.  
Nationella logotyper och privata logotyper får användas vid märkning, presentation och marknadsföring av produkter som överensstämmer med denna förordning.
6.  
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra bilaga V vad gäller Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion och de regler som är knutna till denna.KAPITEL V

CERTIFIERING

Artikel 34

Certifieringssystem

1.  
Innan de släpper ut några produkter på marknaden som ekologiska produkter eller produkter under omställning eller före omställningsperioden ska aktörer eller aktörsgrupper som avses i artikel 36 och som producerar, bereder, distribuerar eller lagrar ekologiska produkter eller produkter under omställning, som importerar sådana produkter från ett tredjeland eller exporterar sådana produkter till ett tredjeland eller som släpper ut sådana produkter på marknaden, anmäla denna verksamhet till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där verksamheten bedrivs och där deras företag är underställt kontrollsystemet.

Om de behöriga myndigheterna har överlåtit sitt ansvar eller delegerat vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller vissa uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet till fler än en kontrollmyndighet eller fler än ett kontrollorgan, ska aktörerna eller aktörsgrupperna i den anmälan som avses i första stycket ange vilken kontrollmyndighet eller vilket kontrollorgan som verifierar huruvida verksamheten efterlever denna förordning och tillhandahåller det certifikat som avses i artikel 35.1.

2.  
Aktörer som säljer färdigförpackade ekologiska produkter direkt till slutkonsumenter eller slutanvändare är undantagna från den anmälningsplikt som avses i punkt 1 i den här artikeln och från skyldigheten att inneha det certifikat som avses i artikel 35.2, förutsatt att de inte producerar, bereder eller lagrar annat än i anslutning till försäljningsplatsen, eller importerar sådana produkter från ett tredjeland och inte har lagt ut sådan verksamhet på en annan aktör.
3.  
Om aktörer eller aktörsgrupper lägger ut verksamhet på en tredje part, ska både aktörerna och aktörsgrupperna och den tredje part på vilken verksamhet har lagts ut efterleva punkt 1, utom om aktören eller aktörsgrupperna i den anmälan som avses i punkt 1 har angett att ansvaret för den ekologiska produktionen ligger kvar hos aktören eller aktörsgrupperna och inte överförts på underleverantören. I sådana fall ska den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet verifiera att den utlagda verksamheten är förenlig med denna förordning, inom ramen för kontrollen av aktörer eller aktörsgrupper som har lagt ut verksamhet på underleverantörer.
4.  
Medlemsstaterna får utse en myndighet eller godkänna ett organ för mottagande av de anmälningar som avses i punkt 1.
5.  
Aktörerna, aktörsgrupperna och underleverantörerna ska i enlighet med denna förordning dokumentera de olika verksamheter de bedriver.
6.  
Medlemsstaterna ska ha uppdaterade förteckningar med namn och adress för de aktörer och aktörsgrupper som har anmält sin verksamhet i enlighet med punkt 1 och ska på lämpligt sätt, bland annat genom länkar till en gemensam webbplats, offentliggöra en heltäckande förteckning över dessa uppgifter, tillsammans med information om de certifikat som lämnats till dessa aktörer och aktörsgrupper, i enlighet med artikel 35.1. Medlemsstaterna ska iaktta kraven i fråga om skydd av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 ( 22 ).
7.  
Medlemsstaterna ska säkerställa att alla aktörer och aktörsgrupper som efterlever denna förordning och som, om en avgift tas ut i enlighet med artiklarna 78 och 80 i förordning (EU) 2017/625, betalar en rimlig avgift för att täcka kontrollkostnaderna, får rätt att omfattas av kontrollsystemet. Medlemsstaterna ska säkerställa att de avgifter som får tas ut offentliggörs.
8.  
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra bilaga II vad gäller dokumentationskraven.
9.  

Kommissionen får anta genomförandeakter i syfte att fastställa närmare uppgifter och specifikationer för

a) 

formatet på och de tekniska medlen för den anmälan som avses i punkt 1,

b) 

arrangemangen för offentliggörandet av förteckningarna enligt punkt 6, och

c) 

förfarandena och arrangemangen för offentliggörandet av de avgifter som avses i punkt 7.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 35

Certifikat

1.  

Behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheter eller kontrollorgan ska tillhandahålla ett certifikat till aktörer och aktörsgrupper som har anmält sin verksamhet i enlighet med artikel 34.1 och som efterlever denna förordning. Certifikatet ska

a) 

utfärdas i elektronisk form, när så är möjligt,

b) 

åtminstone göra det möjligt att identifiera aktören eller aktörsgruppen inbegripet förteckningen över medlemmarna, den produktkategori som omfattas av certifikatet och dess giltighetstid,

c) 

intyga att den anmälda verksamheten är förenlig denna förordning, och

d) 

utfärdas i enlighet med förlagan i bilaga VI.

2.  
Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 8 i den här artikeln eller artikel 34.2 får aktörer och aktörsgrupper inte släppa ut de produkter som avses i artikel 2.1 på marknaden som ekologiska produkter eller produkter under omställning om de inte redan innehar det certifikat som avses i punkt 1 i den här artikeln.
3.  
Det certifikat som avses i denna artikel är ett officiellt certifikat i den mening som avses i artikel 86.1 a i förordning (EU) 2017/625.
4.  
En aktör eller en aktörsgrupp ska inte ha rätt att få ett certifikat från fler än ett kontrollorgan för verksamhet som utförs i samma medlemsstat för samma produktkategori, även när dessa aktörer eller aktörsgrupper deltar i olika produktions-, berednings- och distributionsled.
5.  
Medlemmar i en aktörsgrupp ska inte ha rätt till ett individuellt certifikat för någon av de verksamheter som omfattas av certifieringen för den aktörsgrupp de tillhör.
6.  
Aktörerna ska kontrollera certifikat som tillhör aktörer som är deras leverantörer.
7.  

Med avseende på tillämpningen av punkterna 1 och 4 i denna artikel ska produkter indelas i följande kategorier:

a) 

Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial.

b) 

Djur och obearbetade animalieprodukter.

c) 

Alger och obearbetade vattenbruksprodukter.

d) 

Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål.

e) 

Foder.

f) 

Vin.

g) 

Andra produkter som förtecknas i bilaga I till denna förordning eller som inte omfattas av de föregående kategorierna.

8.  

Medlemsstaterna får bevilja undantag från den skyldighet att inneha ett certifikat som avses i punkt 2 för aktörer som direkt till slutkonsumenten säljer andra oförpackade ekologiska produkter än foder, förutsatt att aktörerna i fråga inte producerar, bereder, lagrar annat än i anslutning till försäljningsplatsen, eller importerar sådana produkter från ett tredjeland och inte har lagt ut sådan verksamhet på tredje part, och förutsatt att:

a) 

sådan försäljning inte överstiger 5 000  kg per år,

b) 

sådan försäljning inte motsvarar en årlig omsättning som överstiger 20 000  EUR för oförpackade ekologiska produkter, eller

c) 

aktörens potentiella certifieringskostnad överstiger 2 % av den totala omsättningen för oförpackade ekologiska produkter som sålts av den aktören,

Om medlemsstaterna beslutar att bevilja undantag för aktörer enligt första stycket, får de fastställa striktare gränser än de som anges i första stycket.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om beslut att bevilja undantag för aktörer enligt första stycket och om de gränser upp till vilka sådana aktörer är undantagna.

9.  
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra förlagan till certifikatet i bilaga VI.
10.  
Kommissionen ska anta genomförandeakter i syfte att fastställa närmare uppgifter om och specifikationer för formen för det certifikat som avses i punkt 1 och de tekniska medlen för dess utfärdande.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 36

Aktörsgrupp

1.  

Varje aktörsgrupp ska

a) 

enbart bestå av medlemmar som är jordbrukare eller av aktörer som producerar alger eller vattenbruksdjur och som därutöver kan ägna sig åt bearbetning, beredning eller utsläppande på marknaden av livsmedel eller foder,

b) 

enbart bestå av medlemmar

i) 

vars individuella certifieringskostnader motsvarar mer än 2 % av varje medlems omsättning eller standardavkastning från ekologiskt jordbruk och vars årliga omsättning från ekologisk produktion inte överstiger 25 000  EUR eller vars standardavkastning från ekologisk produktion inte överstiger 15 000  EUR per år, eller

ii) 

som var och en har jordbruk på högst

— 
fem hektar,
— 
0,5 hektar, om det rör sig om växthus, eller
— 
15 hektar, endast om det rör sig om permanent gräsmark,
c) 

vara etablerad i en medlemsstat eller ett tredjeland,

d) 

vara en juridisk person,

▼M6

e) 

endast bestå av medlemmar vars produktionsverksamhet eller eventuella ytterligare verksamheter som avses i led a bedrivs geografiskt nära varandra i samma medlemsstat eller i samma tredjeland,

▼B

f) 

inrätta ett gemensamt saluföringssystem för de produkter som produceras av gruppen, och

g) 

inrätta ett system för intern kontroll innefattande en dokumenterad uppsättning kontroller och kontrollförfaranden, i enlighet med vilka en fastställd person eller ett fastställt organ har ansvaret för att verifiera att denna förordning efterlevs av varje medlem i gruppen.

▼M6

Systemet för internkontroll (IKS) ska omfatta dokumenterade förfaranden för

i) 

registrering av gruppens medlemmar,

ii) 

interna kontroller, som inbegriper årliga interna fysiska kontroller på plats av varje medlem i gruppen samt eventuella ytterligare riskbaserade kontroller, som under alla omständigheter ska planeras av den person som ansvarar för IKS och utföras av IKS-inspektörerna, vars roller fastställs i led h,

iii) 

godkännande av nya medlemmar i en befintlig grupp eller, i förekommande fall, godkännande av nya produktionsenheter eller ny verksamhet för befintliga medlemmar, efter godkännande av den person som ansvarar för IKS på grundval av internkontrollrapporten,

iv) 

utbildning av IKS-inspektörerna, som ska äga rum minst en gång per år och åtföljas av en bedömning av de kunskaper som deltagarna förvärvat,

v) 

utbildning av medlemmarna i gruppen om IKS-förfarandena och kraven i denna förordning,

vi) 

kontroll av dokument och dokumentation,

vii) 

åtgärder vid fall av bristande efterlevnad som upptäcks vid de interna kontrollerna, inbegripet uppföljning av dessa,

viii) 

intern spårbarhet, som visar ursprunget för de produkter som levereras inom gruppens gemensamma saluföringssystem och som gör det möjligt att spåra alla medlemmars alla produkter i samtliga led, t.ex. produktion, bearbetning, beredning eller utsläppande på marknaden, inbegripet uppskattning och korskontroll av avkastningen för varje medlem i gruppen,

h) 

utse en person som ansvarar för IKS och en eller flera IKS-inspektörer som får vara medlemmar i gruppen. Deras uppdrag får inte kombineras. Antalet IKS-inspektörer ska vara tillräckligt och proportionellt, särskilt i förhållande till gruppens typ, struktur, storlek, produkter, verksamhet och avkastning från ekologisk produktion. IKS-inspektörerna ska ha kompetens i fråga om gruppens produkter och verksamhet.

Den person som ansvarar för IKS ska

i) 

kontrollera att varje medlem i gruppen uppfyller de krav som anges i leden a, b och e,

ii) 

säkerställa att det finns ett skriftligt och undertecknat medlemskapsavtal mellan var och en av medlemmarna och gruppen, genom vilket medlemmarna förbinder sig att

— 
följa bestämmelserna i denna förordning,
— 
delta i systemet för internkontroll och följa dess förfaranden, inbegripet de uppgifter och ansvarsområden som tilldelats dem av den person som ansvarar för IKS och skyldigheten att bevara dokumentation,
— 
bevilja tillträde till produktionsenheter och lokaler och vara närvarande vid de interna kontroller som utförs av IKS-inspektörerna och de offentliga kontroller som utförs av den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet, ge dem tillgång till alla dokument och all dokumentation och kontrasignera kontrollrapporterna,
— 
godkänna och genomföra åtgärderna i händelse av bristande efterlevnad i enlighet med beslutet av den person som ansvarar för IKS eller den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet, inom den givna tidsramen,
— 
omedelbart informera den person som ansvarar för IKS om misstänkta fall av bristande efterlevnad,
iii) 

utveckla förfaranden för systemet för internkontroll och relevanta dokument och relevant dokumentation, hålla dem uppdaterade och göra dem lätt tillgängliga för IKS-inspektörerna och, i tillämpliga fall, för gruppens medlemmar,

iv) 

upprätta och uppdatera förteckningen över gruppens medlemmar,

v) 

tilldela IKS-inspektörerna uppgifter och ansvarsområden,

vi) 

vara kontaktperson mellan medlemmarna i gruppen och den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet, inbegripet när det gäller begäranden om undantag,

vii) 

årligen kontrollera IKS-inspektörernas förklaringar om intressekonflikter,

viii) 

planera interna kontroller och säkerställa att de genomförs korrekt, enligt den IKS-ansvarigas planering som avses i led g andra stycket ii,

ix) 

säkerställa att IKS-inspektörerna får lämplig utbildning och genomföra en årlig bedömning av inspektörernas kompetens och kvalifikationer,

x) 

godkänna nya medlemmar eller nya produktionsenheter eller ny verksamhet för befintliga medlemmar,

xi) 

besluta om åtgärder vid bristande efterlevnad i överensstämmelse med de IKS-åtgärder som fastställts genom dokumenterade förfaranden i enlighet med led g och säkerställa att dessa åtgärder följs upp,

xii) 

besluta att lägga ut verksamhet på underleverantörer, inbegripet utläggning av IKS-inspektörernas arbetsuppgifter, och underteckna relevanta avtal eller kontrakt.

IKS-inspektörerna ska

i) 

utföra interna kontroller av gruppens medlemmar i enlighet med den tidsplan och de förfaranden som den person som ansvarar för IKS ställt till förfogande,

ii) 

utarbeta internkontrollrapporter på grundval av en mall och lämna in dem inom rimlig tid till den person som ansvarar för IKS,

iii) 

vid utnämningen lämna in en skriftlig och undertecknad förklaring om intressekonflikter och uppdatera den årligen,

iv) 

delta i utbildningar.

▼B

2.  
Behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheter eller kontrollorgan ska återkalla det certifikat som avses i artikel 35 för hela gruppen när brister i utformning av det system för internkontroller som avses i punkt 1 eller i dess sätt att fungera, särskilt när det gäller att upptäcka eller åtgärda sådan bristande efterlevnad från enskilda gruppmedlemmars sida, påverkar integriteten för ekologiska produkter och produkter under omställning.

▼M6

Åtminstone följande fall ska betraktas som brister i systemet för internkontroll:

a) 

produktion, bearbetning, beredning eller utsläppande på marknaden av produkter från medlemmar eller produktionsenheter som stängts av tillfälligt/vilkas medlemskap har återkallats,

b) 

utsläppande på marknaden av produkter för vilka användning av hänvisningar till ekologisk produktion i märkningen eller marknadsföringen har förbjudits av den som ansvarar för IKS,

c) 

tillägg av nya medlemmar i förteckningen över medlemmar eller ändring av förteckningen över medlemmar utan att följa det interna förfarandet för godkännande,

d) 

underlåtelse att utföra den årliga fysiska kontrollen på plats av en medlem i gruppen under ett visst år,

e) 

underlåtelse att i förteckningen över medlemmar ange vilka medlemmar som har stängts av tillfälligt eller vilkas medlemskap har återkallats,

f) 

allvarliga avvikelser i resultaten mellan de interna kontroller som utförs av IKS-inspektörerna och de offentliga kontroller som utförs av den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet,

g) 

allvarliga avvikelser när det gäller att vidta lämpliga åtgärder eller göra nödvändig uppföljning till följd av den bristande efterlevnad som konstaterats av IKS-inspektörerna eller den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet,

h) 

otillräckligt antal IKS-inspektörer eller otillräcklig kompetens hos IKS-inspektörerna i förhållande till gruppens typ, struktur, storlek, produkter, verksamhet och avkastning från ekologisk produktion.

▼B

3.  

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra punkterna 1 och 2 i den här artikeln genom tillägg av bestämmelser, eller genom ändring av dessa tillagda bestämmelser, i synnerhet vad gäller

a) 

det ansvar som åligger de enskilda medlemmarna i en aktörsgrupp,

b) 

kriterierna för hur geografisk närhet mellan medlemmarna i gruppen ska fastställas, såsom gemensamma lokaler eller anläggningar,

c) 

utformningen av systemet för internkontroll och dess sätt att fungera, inbegripet tillämpningsområde, innehåll och frekvens för de kontroller som ska göras, och kriterierna för att identifiera brister i utformningen av systemet för internkontroller och dess sätt att fungera.

4.  

Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa särskilda regler för

a) 

en aktörsgrupps sammansättning och storlek,

b) 

dokument- och dokumentationssystemen, systemet för intern spårbarhet och förteckningen över aktörer,

c) 

informationsutbytet mellan en aktörsgrupp och den behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna, kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen och mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.KAPITEL VI

OFFENTLIG KONTROLL OCH ANNAN OFFENTLIG VERKSAMHET

Artikel 37

Förhållande till förordning (EU) 2017/625 och tilläggsbestämmelser om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i samband med ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

De särskilda bestämmelserna i detta kapitel ska, utöver de bestämmelser som fastställs i förordning (EU) 2017/625 om inte annat sägs i artikel 40.2 i den här förordningen, och utöver artikel 29 i den här förordningen om inte annat sägs i artikel 41.1 i den här förordningen, gälla för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs för att under hela processen i samtliga produktions-, berednings- och distributionsled kontrollera att de produkter som avses i artikel 2.1 i den här förordningen har producerats i överensstämmelse med den här förordningen.

Artikel 38

Tilläggsbestämmelser om offentlig kontroll och om åtgärder som ska vidtas av de behöriga myndigheterna

1.  

Offentlig kontroll som utförs i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2017/625 för att verifiera efterlevnaden av den här förordningen ska omfatta i synnerhet

▼C2

a) 

verifiering av aktörernas tillämpning av förebyggande åtgärder och försiktighetsåtgärder i enlighet med artikel 9.6 och artikel 28 i den här förordningen i samtliga produktions-, berednings- och distributionsled,

▼B

b) 

där jordbruksföretaget innefattar icke-ekologiska produktionsenheter eller produktionsenheter under omställning, kontroll av dokumentationen och av de åtgärder eller förfaranden eller arrangemang som införts för att säkerställa ett tydligt och ändamålsenligt åtskiljande mellan ekologiska produktionsenheter, produktionsenheter under omställning och icke-ekologiska produktionsenheter samt mellan produkter som produceras av dessa enheter samt av de ämnen och produkter som används för ekologiska produktionsenheter, enheter under omställning och icke-ekologiska produktionsenheter; denna kontroll ska omfatta kontroller av skiften för vilka en tidigare period retroaktivt godkänts som en del av omställningsperioden samt kontroller av de icke-ekologiska produktionsenheterna,

c) 

där ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter samlas in samtidigt av aktörerna, bereds eller lagras i samma beredningsenhet eller område eller lokal eller transporteras till andra aktörer eller enheter, kontroll av dokumentationen och av de åtgärder eller förfaranden eller arrangemang som införts för att säkerställa att processerna sker åtskilt i tid eller rum, att lämpliga rengöringsåtgärder och i lämpliga fall åtgärder för att förhindra utbyte av produkterna vidtas, och att ekologiska produkter och produkter under omställning är identifierade hela tiden och att ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter lagras åtskilda från varandra i tid eller rum,

d) 

verifiering av utformning av och funktionssätt för aktörsgruppers interna kontrollsystem,

e) 

där aktörer är undantagna från anmälningsskyldigheten i enlighet med artikel 34.2 i denna förordning eller från skyldigheten att inneha ett certifikat i enlighet med artikel 35.8 i denna förordning, kontroll av att kraven för undantag är uppfyllda och kontroll av de produkter som säljs av dessa aktörer.

2.  

Offentlig kontroll som utförs i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2017/625 för att verifiera efterlevnaden av den här förordningen ska utföras under hela processen i samtliga produktions-, berednings- och distributionsled på grundval av sannolikheten för bristande efterlevnad enligt definitionen i artikel 3.57 i den här förordningen, vilken ska fastställas med beaktande av i synnerhet följande faktorer, utöver de faktorer som avses i artikel 9 i förordning (EU) 2017/625, nämligen

a) 

aktörernas och aktörsgruppernas art, storlek och struktur,

b) 

hur lång tid aktörerna och aktörsgrupperna har ägnat sig åt ekologisk produktion, beredning och distribution,

c) 

resultatet av de kontroller som utförts i enlighet med denna artikel,

d) 

relevant tidpunkt för den utförda verksamheten,

e) 

produktkategorier,

f) 

produkternas typ, mängd och värde och deras utveckling under tidens lopp,

g) 

möjligheten till sammanblandning av produkter eller kontaminering med otillåtna produkter eller ämnen,

h) 

aktörernas och aktörsgruppernas tillämpning av undantag från reglerna,

i) 

avgörande skeden för bristande efterlevnad och sannolikhet för bristande efterlevnad i samtliga produktions-, berednings- och distributionsled,

j) 

underleverantörsverksamhet.

3.  
Under alla omständigheter ska samtliga aktörer och aktörsgrupper, med undantag av dem som avses i artiklarna 34.2 och 35.8, minst en gång om året vara föremål för en verifiering av efterlevnad.

Verifieringen av efterlevnad ska inbegripa en fysisk kontroll på plats utom när följande villkor är uppfyllda:

a) 

Tidigare kontroller av den berörda aktören eller aktörsgruppen under en period av minst tre på varandra följande år har inte påvisat någon bristande efterlevnad som påverkar integriteten hos de ekologiska produkterna eller produkterna under omställning.

b) 

Sannolikheten för bristande efterlevnad från den berörda aktörens eller aktörsgruppens sida på grundval av de faktorer som avses i punkt 2 i den här artikeln och i artikel 9 i förordning (EU) 2017/625 har bedömts som låg.

I detta fall får tiden mellan två fysiska kontroller på plats inte överstiga 24 månader.

4.  

Offentlig kontroll som utförs i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2017/625 för att verifiera efterlevnaden av denna förordning ska

a) 

utföras i enlighet med artikel 9.4 i förordning (EU) 2017/625, samtidigt som det säkerställs att en minimiandel av all offentlig kontroll av aktörer eller aktörsgrupper utförs utan förvarning,

b) 

säkerställa att en minimiandel tilläggskontroller utöver dem som avses i punkt 3 i denna artikel utförs,

c) 

utföras genom att ett minimiantal prov tagits enligt artikel 14 h i förordning (EU) 2017/625,

d) 

säkerställa att ett minimiantal aktörer som är medlemmar av en aktörsgrupp kontrolleras inom ramen för den verifiering av efterlevnaden som avses i punkt 3 i denna artikel.

5.  
Tillhandahållandet eller förnyelsen av det certifikat som avses i artikel 35.1 ska grunda sig på resultatet av den verifiering av efterlevnad som beskrivs i punkterna 1–4 i den här artikeln.
6.  
Den skriftliga dokumentation som ska upprättas om varje offentlig kontroll som utförts för att verifiera efterlevnaden av denna förordning i enlighet med artikel 13.1 i förordning (EU) 2017/625 ska kontrasigneras av aktören eller aktörsgrupperna för att bekräfta mottagandet av denna skriftliga dokumentation.
7.  
Artikel 13.1 i förordning (EU) 2017/625 ska inte gälla för de revisioner och inspektioner som behöriga myndigheter utför inom ramen för sin tillsyn över kontrollorgan till vilka vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller vissa uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet delegerats.
8.  

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att

a) 

komplettera denna förordning genom att fastställa särskilda kriterier och villkor för utförandet av offentlig kontroll i syfte att säkerställa spårbarhet i samtliga produktions-, berednings- och distributionsled, samt efterlevnad av denna förordning, i fråga om

i) 

kontroller av dokumentation,

ii) 

kontroller av särskilda kategorier av aktörer,

iii) 

i lämpliga fall den period inom vilken de kontroller som föreskrivs i denna förordning inbegripet den fysiska kontroll på plats som avses i punkt 3 i denna artikel ska utföras och de särskilda lokaler eller det särskilda område där dessa kontroller ska genomföras,

b) 

ändra punkt 2 i denna artikel genom tillägg av ytterligare inslag som grundar sig på praktisk erfarenhet, eller genom ändring av dessa tillagda inslag.

9.  

Kommissionen får anta genomförandeakter i syfte att specificera

a) 

den minimiandel av all offentlig kontroll av aktörer eller aktörsgrupper som ska utföras utan förvarning enligt punkt 4 a,

b) 

minimiandelen tilläggskontroller enligt punkt 4 b,

c) 

minimiantalet prov enligt punkt 4 c,

d) 

det minimiantal aktörer som är medlemmar av en aktörsgrupp enligt punkt 4 d.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 39

Tilläggsbestämmelser om åtgärder som ska vidtas av aktörerna och aktörsgrupperna

1.  

Utöver de skyldigheter som fastställs i artikel 15 i förordning (EU) 2017/625 ska aktörer och aktörsgrupper

a) 

dokumentera att de efterlever den här förordningen,

b) 

lämna alla de förklaringar och andra underrättelser som är nödvändiga för offentlig kontroll,

c) 

vidta relevanta praktiska åtgärder för att säkerställa efterlevnad av den här förordningen,

d) 

i form av en förklaring som ska undertecknas och uppdateras enligt behov

i) 

lämna en fullständig beskrivning av den ekologiska produktionsenheten eller produktionsenheten under omställning samt av den verksamhet som ska utföras i enlighet med den här förordningen,

ii) 

lämna uppgift om relevanta praktiska åtgärder som ska vidtas för att säkerställa efterlevnad av den här förordningen,

iii) 

göra ett åtagande om att

— 
skriftligen och utan onödigt dröjsmål informera köparna av produkterna samt utbyta relevant information med den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, med kontrollmyndigheten eller kontrollorganet om en misstanke om bristande efterlevnad har styrkts, en misstanke om bristande efterlevnad inte kan undanröjas eller en bristande efterlevnad som påverkar de berörda produkternas integritet har fastställts,
— 
godta överföring av kontrolljournalen vid ändring av kontrollmyndighet eller kontrollorgan eller, vid upphörande med ekologisk produktion, bevarande av kontrolljournalen hos den sista kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i minst fem år,
— 
omedelbart informera den behöriga myndigheten eller den myndighet eller det organ som utsetts i enlighet med artikel 34.4 vid upphörande med ekologisk produktion,
— 
godta informationsutbyte mellan dessa myndigheter eller organ om underleverantörer kontrolleras av olika kontrollmyndigheter eller kontrollorgan.
2.  

Kommissionen får anta genomförandeakter i syfte att fastställa närmare uppgifter och specifikationer för

a) 

den dokumentation som visar efterlevnad av denna förordning,

b) 

de förklaringar och andra underrättelser som är nödvändiga för offentlig kontroll,

c) 

relevanta praktiska åtgärder för att säkerställa efterlevnad av denna förordning.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 40

Tilläggsbestämmelser om delegeringen av uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet

1.  

De behöriga myndigheterna får delegera vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet till kontrollorgan endast om följande villkor uppfylls, utöver dem som anges i kapitel III i förordning (EU) 2017/625:

a) 

Delegeringen innehåller en detaljerad beskrivning av de delegerade uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet, inbegripet rapporteringsskyldigheter och andra särskilda skyldigheter, och av de villkor på vilka kontrollorganet får utföra dem. I synnerhet ska kontrollorganet till de behöriga myndigheterna för förhandsgodkännande ha lämnat

i) 

den rutin för riskbedömning som ska följas för utförandet av offentlig kontroll av aktörer och aktörsgrupper, där särskilt grunden för omfattningen och frekvensen av verifieringen av aktörernas och aktörsgruppernas efterlevnad av bestämmelserna ska fastställas, på grundval av de faktorer som avses i artikel 9 i förordning (EU) 2017/625 och artikel 38 i den här förordningen,

ii) 

standardkontrollförfarandet, med en ingående beskrivning av de kontrollåtgärder som kontrollorganet utfäster sig att tillämpa på aktörer och aktörsgrupper som omfattas av dess kontroller,

iii) 

en lista över åtgärder som överensstämmer med den gemensamma förteckning som avses i artikel 41.4, och som ska tillämpas på aktörer och aktörsgrupper vid misstänkt eller fastställd bristande efterlevnad,

iv) 

arrangemangen för en effektiv övervakning och rapportering avseende uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet som utförs gentemot aktörer och aktörsgrupper.

Kontrollorganet ska anmäla eventuella senare ändringar av de faktorer som avses i leden i–iv till den behöriga myndigheten.

b) 

Dessa behöriga myndigheter har infört rutiner och förfaranden för att säkerställa övervakningen av kontrollorgan, inbegripet kontroll av att de delegerade uppgifterna utförs på ett ändamålsenligt, oberoende och objektivt sätt, särskilt vad gäller omfattningen och frekvensen av kontrollen av efterlevnad.

De behöriga myndigheterna ska minst en gång per år genomföra revisioner i enlighet med artikel 33 a i förordning (EU) 2017/625 av de kontrollorgan till vilka de har delegerat uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet.

2.  
Genom undantag från artikel 31.3 i förordning (EU) 2017/625 får de behöriga myndigheterna till ett kontrollorgan delegera beslutet rörande uppgifterna enligt artikel 138.1 b, 138.2 och 138.3 i den förordningen.
3.  
Vid tillämpningen av artikel 29 b iv i förordning (EU) 2017/625 ska den standard som är relevant i förhållande till den här förordningens tillämpningsområde för delegeringen av vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet för att verifiera efterlevnaden av denna förordning på det område som denna förordning omfattar vara den senaste anmälda versionen av den internationella harmoniserade standarden Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services (bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster), för vilken en hänvisning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
4.  

De behöriga myndigheterna får inte delegera följande uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet till kontrollorgan:

a) 

Tillsynen och revisionen av andra kontrollmyndigheter eller kontrollorgan.

b) 

Befogenheten att bevilja undantag, utom undantag för användning av växtförökningsmaterial som inte erhållits från ekologisk produktion.

c) 

Rätten att motta anmälningar om verksamhet från aktörer eller aktörsgrupper enligt artikel 34.1 i denna förordning.

▼C2

d) 

Bedömningen av sannolikheten för bristande efterlevnad av de bestämmelser i denna förordning som fastställer frekvensen för de fysiska kontroller som ska utföras på ekologiska varupartier, innan de övergår till fri omsättning i unionen i enlighet med artikel 54 i förordning (EU) 2017/625.

▼B

e) 

Fastställandet av den gemensamma förteckning över åtgärder som avses i artikel 41.4 i den här förordningen.

5.  
De behöriga myndigheterna får inte delegera uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet till fysiska personer.
6.  
De behöriga myndigheterna ska säkerställa att den information som mottas från kontrollorganen enligt artikel 32 i förordning (EU) 2017/625 samt information om de åtgärder som tillämpas av kontrollorganen vid fastställd eller sannolik bristande efterlevnad samlas in och används av de behöriga myndigheterna för att övervaka dessa kontrollorgans verksamhet.
7.  
När en behörig myndighet helt eller delvis har återkallat delegeringen av vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller vissa uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet i enlighet med artikel 33 b i förordning (EU) 2017/625 ska den besluta om certifikat som utfärdats av de berörda kontrollorganen före datumet för helt eller delvis återkallande ska förbli giltiga samt informera de berörda aktörerna om det beslutet.
8.  

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 33 b i förordning (EU) 2017/625 får de behöriga myndigheterna, innan de helt eller delvis återkallar delegeringen av uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet i de fall som avses i den punkten, helt eller delvis tillfälligt dra in delegeringen

a) 

under en period av högst tolv månader, under vilken kontrollorganet ska åtgärda de brister som konstaterats vid revisioner och inspektioner eller ta itu med fall av bristande efterlevnad för vilka information utbyts med andra kontrollmyndigheter och kontrollorgan, behöriga myndigheter samt kommissionen i enlighet med artikel 43 i denna förordning, eller

b) 

under den period då ackrediteringen enligt artikel 29 b iv i förordning (EU) 2017/625 och artikel 40.3 i den här förordningen är tillfälligt indragen.

▼C6

Om delegeringen av uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet tillfälligt dras in, får de berörda kontrollorganen inte utfärda ekologiska certifikat som avses i artikel 35 för de delar för vilka delegeringen tillfälligt dragits in. De behöriga myndigheterna ska besluta huruvida certifikat som utfärdats före datumet för det helt eller delvis tillfälliga indragandet av delegeringen ska förbli giltiga samt informera de berörda aktörerna om det beslutet.

▼B

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 33 i förordning (EU) 2017/625 ska de behöriga myndigheterna häva det tillfälliga indragandet av delegeringen av uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet snarast möjligt, när kontrollorganet har åtgärdat bristerna eller bristande efterlevnad enligt led a i första stycket eller när ackrediteringsorganet har hävt det tillfälliga indragandet av ackrediteringen enligt led b i första stycket.

9.  
Om ett kontrollorgan till vilket de behöriga myndigheterna har delegerat vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller vissa uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet också har erkänts av kommissionen i enlighet med artikel 46.1 i denna förordning för utförande av kontrollverksamhet i tredjeländer och kommissionen har för avsikt att återkalla eller har återkallat erkännandet av det kontrollorganet, ska de behöriga myndigheterna organisera revisioner eller inspektioner av kontrollorganet vad gäller dess verksamhet i den eller de berörda medlemsstaterna, i enlighet med artikel 33 a i förordning (EU) 2017/625.
10.  

Kontrollorganen ska till de behöriga myndigheterna översända följande:

a) 

Senast den 31 januari varje år, en förteckning över de aktörer som omfattades av deras kontroller den 31 december året före.

b) 

Senast den 31 mars varje år, information om den offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som utfördes året före till stöd för utarbetandet av den del som rör ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter i den årliga rapport som avses i artikel 113 i förordning (EU) 2017/625.

11.  
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att komplettera denna förordning med villkor för delegeringen till kontrollorgan av uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet, utöver de villkor som fastställs i punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 41

▼C5

Tilläggsbestämmelser om åtgärder i händelse av misstänkt och fastställd bristande efterlevnad samt gemensam förteckning över åtgärder

▼B

1.  

Med förbehåll för artikel 29 gäller att om en behörig myndighet eller, i förekommande fall, en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan misstänker eller mottar underbyggd information, inbegripet information från andra behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, från andra kontrollmyndigheter eller kontrollorgan om att en aktör har för avsikt att använda eller på marknaden släppa ut en produkt som kan bryta mot denna förordning men som är försedd med termer som avser ekologisk produktion, eller om en behörig myndighet, en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan har informerats av en aktör om en misstanke om bristande efterlevnad i enlighet med artikel 27, ska den behöriga myndigheten, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet

a) 

omedelbart genomföra en officiell undersökning i enlighet med förordning (EU) 2017/625, i syfte att kontrollera efterlevnaden av denna förordning; undersökningen ska slutföras så snart som möjligt inom en rimlig period, med beaktande av produktens hållbarhet och fallets komplexitet,

b) 

provisoriskt förbjuda såväl att de berörda produkterna släpps ut på marknaden som ekologiska produkter eller produkter under omställning, som att de används i ekologisk produktion i avvaktan på resultatet av den undersökning som avses i led a. Före ett sådant beslut ska den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ge aktören möjlighet att lämna synpunkter.

2.  
Om resultatet av den undersökning som avses i punkt 1 a inte påvisar någon bristande efterlevnad som påverkar integriteten hos ekologiska produkter eller produkter under omställning, ska aktören tillåtas att använda de berörda produkterna eller att släppa ut dem på marknaden som ekologiska produkter eller produkter under omställning.
3.  
Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder och föreskriva alla nödvändiga sanktioner för att förhindra bedräglig användning av de uppgifter som avses i kapitel IV i denna förordning.
4.  
De behöriga myndigheterna ska tillhandahålla en gemensam förteckning över de åtgärder som, även av kontrollmyndigheterna och kontrollorganen, ska tillämpas på deras territorium vid misstänkt bristande efterlevnad och fastställd bristande efterlevnad.
5.  
Kommissionen får anta genomförandeakter för att specificera enhetliga arrangemang för fall där de behöriga myndigheterna ska vidta åtgärder i samband med misstänkt eller fastställd bristande efterlevnad.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 42

▼C5

Tilläggsbestämmelser om åtgärder vid bristande efterlevnad som påverkar integriteten

▼B

1.  
Vid bristande efterlevnad som påverkar integriteten hos ekologiska produkter eller produkter under omställning under något av produktions-, berednings- eller distributionsleden, exempelvis till följd av användning av otillåtna produkter, ämnen eller tekniker, eller sammanblandning med icke-ekologiska produkter, ska de behöriga myndigheterna och, i förekommande fall, kontrollmyndigheterna och kontrollorganen, utöver de åtgärder som ska vidtas i enlighet med artikel 138 i förordning (EU) 2017/625, säkerställa att ingen hänvisning till ekologisk produktion förekommer någonstans i märkningen eller marknadsföringen för hela det parti eller den produktionsomgång som berörs.
2.  
Vid allvarlig eller upprepad eller fortsatt bristande efterlevnad ska de behöriga myndigheterna och, i förekommande fall, kontrollmyndigheterna och kontrollorganen säkerställa att de berörda aktörerna eller den berörda aktörsgruppen, utöver de åtgärder som fastställs i punkt 1 och alla lämpliga åtgärder som vidtagits i synnerhet i enlighet med artikel 138 i förordning (EU) 2017/625 även förbjuds att saluföra produkter som hänvisar till ekologisk produktion under en angiven period och att deras certifikat enligt artikel 35 tillfälligt dras in eller återkallas, beroende på vad som är lämpligt.

Artikel 43

Tilläggsbestämmelser om informationsutbyte

1.  
Utöver de skyldigheter som fastställs i artiklarna 105.1 och 106.1 i förordning (EU) 2017/625 ska de behöriga myndigheterna omedelbart till andra behöriga myndigheter och kommissionen dela med sig av information om eventuell misstanke om bristande efterlevnad som påverkar integriteten hos ekologiska produkter eller produkter under omställning.

De behöriga myndigheterna ska dela med sig av denna information till andra behöriga myndigheter och kommissionen via ett datorsystem som möjliggör elektroniskt utbyte av handlingar och information som tillgängliggörs av kommissionen.

2.  
Vid misstänkt eller fastställd bristande efterlevnad hos produkter som omfattas av andra kontrollmyndigheters eller kontrollorgans kontroll, ska myndigheterna och kontrollorganen omedelbart informera dessa andra kontrollmyndigheter eller kontrollorgan.
3.  
Kontrollmyndigheterna och kontrollorganen ska utbyta annan relevant information med andra kontrollmyndigheter och kontrollorgan.
4.  
På en begäran om information som grundar sig på behovet av att garantera att en produkt har producerats i enlighet med denna förordning ska kontrollmyndigheterna och kontrollorganen utbyta information om resultaten av sina kontroller med andra behöriga myndigheter samt med kommissionen.
5.  
De behöriga myndigheterna ska utbyta information om tillsynen av kontrollorganen med de nationella ackrediteringsorganen enligt definitionen i artikel 2.11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 ( 23 ).
6.  
De behöriga myndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder och fastställa dokumenterade förfaranden för att säkerställa att information om resultaten av kontrollerna delges det utbetalande organet i enlighet med dess behov vid tillämpningen av artikel 58 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 ( 24 ) och de akter som antagits på grundval av den artikeln.
7.  
Kommissionen får anta genomförandeakter för att specificera vilken information som ska lämnas av de behöriga myndigheterna, kontrollmyndigheterna och kontrollorganen med ansvar för den offentliga kontrollen och annan offentlig verksamhet i enlighet med denna artikel, relevanta mottagare av denna information samt förfarandena i enlighet med vilka denna information ska lämnas, inbegripet funktionerna hos det datorsystem som avses i punkt 1.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.KAPITEL VII

HANDEL MED TREDJELÄNDER

Artikel 44

Export av ekologiska produkter

1.  
En produkt får exporteras från unionen som en ekologisk produkt och får bära Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion under förutsättning att den överensstämmer med reglerna för ekologisk produktion enligt denna förordning.
2.  
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att komplettera denna förordning vad gäller handlingar avsedda för tullmyndigheterna i tredjeländer, i synnerhet utfärdande av certifikat för ekologisk export som om möjligt utfärdats i elektronisk form och som ger försäkran om att exporterade ekologiska produkter överensstämmer med denna förordning.

Artikel 45

Import av ekologiska produkter och produkter under omställning

1.  

En produkt får importeras från ett tredjeland i syfte att släppas ut på marknaden i unionen som en ekologisk produkt eller som en produkt under omställning förutsatt att följande tre villkor är uppfyllda:

a) 

Produkten är en produkt enligt artikel 2.1.

b) 

Ett av följande är tillämpligt:

i) 

produkten överensstämmer med kapitlen II, III och IV i denna förordning och alla aktörer och aktörsgrupper enligt artikel 36, inklusive exportörerna i det berörda tredjelandet, har kontrollerats av de kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 46 och alla sådana aktörer, aktörsgrupper och exportörer har fått ett certifikat från dessa myndigheter eller organ som bekräftar att de överensstämmer med denna förordning,

ii) 

i de fall där produkten kommer från ett tredjeland som är erkänt i enlighet med artikel 47, den produkten är förenlig med villkoren i det relevanta handelsavtalet, eller

iii) 

i de fall där produkten kommer från ett tredjeland som är erkänt i enlighet med artikel 48, den produkten är förenlig med detta tredjelands likvärdiga produktions- och kontrollregler och importeras med ett kontrollintyg som bekräftar denna förenlighet, utfärdat av de behöriga myndigheterna, kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen i detta tredjeland.

c) 

Aktörerna i tredjeländer är i stånd att när som helst tillhandahålla importörer och nationella myndigheter i unionen och i tredjeländerna information som gör det möjligt att identifiera de aktörer som är deras leverantörer och dessa leverantörers kontrollmyndigheter eller kontrollorgan, i syfte att säkerställa spårbarheten för den berörda ekologiska produkten eller produkten under omställning. Denna information ska också göras tillgänglig för importörernas kontrollmyndigheter eller kontrollorgan.

2.  
Kommissionen får i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24.9 bevilja särskilda tillstånd att använda produkter och ämnen i tredjeländer och i unionens yttre randområden, med beaktande av skillnaderna i den ekologiska balansen i växt- eller djurproduktion, särskilda klimatförhållanden, traditioner och lokala förhållanden i dessa områden. Sådana särskilda tillstånd får beviljas för en period av två år, som går att förlänga, förutsatt att de principer som fastställs i kapitel II och kriterierna i artikel 24.3 och 24.6 följs.
3.  
Vid fastställandet av kriterierna för situationer som ska betraktas som katastrofsituationer och av särskilda bestämmelser om hanteringen av sådana situationer i enlighet med artikel 22, ska kommissionen ta hänsyn till skillnader i ekologisk balans, klimat och lokala förhållanden i tredjeländer och i unionens yttersta randområden.
4.  
Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa särskilda bestämmelser om innehållet i de certifikat som avses i punkt 1 b, de förfaranden som ska följas för utfärdande, verifiering och de tekniska medlen för utfärdandet av certifikaten, särskilt vad gäller de behöriga myndigheternas, kontrollmyndigheternas och kontrollorganens roll, och säkerställa spårbarhet och efterlevnad för importerade produkter som är avsedda att släppas ut på marknaden i unionen som ekologiska produkter eller produkter under omställning som avses i punkt 1.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

5.  
Uppfyllande av de villkor och bestämmelser som gäller vid import av ekologiska produkter och produkter under omställning som avses i punkt 1 till unionen ska verifieras vid gränskontrollstationerna, i enlighet med artikel 47.1 i förordning (EU) 2017/625. Frekvensen av de fysiska kontroller som avses i artikel 49.2 i den förordningen ska vara beroende av sannolikheten för bristande efterlevnad enligt definitionen i artikel 3.57 i den här förordningen.

Artikel 46

Erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan

1.  
Kommissionen får anta genomförandeakter för att erkänna kontrollmyndigheter och kontrollorgan vilka har behörighet att utföra kontroller och att utfärda ekologiska certifikat i tredjeländer, återkalla erkännande av sådana kontrollmyndigheter och kontrollorgan samt upprätta en förteckning över erkända kontrollmyndigheter och kontrollorgan.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

▼M10

2.  

Kontrollmyndigheter och kontrollorgan ska erkännas i enlighet med punkt 1 för kontroll av import av de produktkategorier som förtecknas i artikel 35.7 om de uppfyller följande kriterier:

a) 

De är lagligen etablerade i en medlemsstat eller i ett tredjeland.

b) 

De har, utan att delegera kontrolluppgifter, kapacitet att utföra kontroller för att säkerställa att de villkor som anges i artikel 45.1 a, b i och c och i denna artikel uppfylls för ekologiska produkter och produkter under omställning som är avsedda att importeras till unionen. Vid tillämpningen av detta led ska kontrolluppgifter som utförs av personer med ett individuellt avtal eller en formell överenskommelse som ställer dem under de avtalsslutande kontrollmyndigheternas eller kontrollorganens förvaltningskontroll och förfaranden inte betraktas som delegering, och förbudet att delegera kontrolluppgifter ska inte gälla provtagning.

c) 

De lämnar tillfredsställande garantier för objektivitet och opartiskhet och är utan intressekonflikter vid utövandet av sina kontrolluppgifter. Framför allt har de förfaranden som säkerställer att den personal som utför kontroller och andra åtgärder är utan intressekonflikter och att aktörerna inte kontrolleras av samma inspektörer i mer än tre år i rad.

d) 

När det gäller kontrollorgan är de med avseende på deras erkännande i enlighet med denna förordning ackrediterade av ett enda ackrediteringsorgan enligt den relevanta harmoniserade standarden Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services (bedömning av överensstämmelse – krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster), för vilken det offentliggjorts en hänvisning i Europeiska unionens officiella tidning.

e) 

De har den sakkunskap, utrustning och infrastruktur som krävs för att utföra kontrolluppgifter och en tillräckligt stor, för ändamålet kvalificerad och erfaren personal.

f) 

De har kapacitet och kompetens att utföra certifiering och kontroll i enlighet med kraven i denna förordning och särskilt i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1698 ( 25 ) av varje typ av aktör (enskilda aktörer eller aktörsgrupper) i varje tredjeland och av varje produktkategori som de vill bli erkända för.

g) 

De har förfaranden och arrangemang för att säkerställa att de kontroller och andra åtgärder som de utför är opartiska, av hög kvalitet, enhetliga, effektiva och ändamålsenliga.

h) 

De har tillräckligt kvalificerad och erfaren personal så att kontroller och andra åtgärder kan utföras på ett ändamålsenligt sätt och i god tid.

i) 

De har utrymmen och utrustning som är lämpliga och väl underhållna, så att personalen kan utföra kontroller och andra åtgärder på ett ändamålsenligt sätt och i god tid.

j) 

De har förfaranden för att säkerställa att personalen har tillträde till aktörernas lokaler och tillgång till deras dokumentation, så att de kan utföra sina uppgifter.

k) 

De har lämplig intern kompetens samt lämpliga utbildningar och förfaranden för att utföra effektiva kontroller, inbegripet inspektioner, av aktörer samt, vid behov, av aktörsgruppers interna kontrollsystem.

l) 

Deras tidigare erkännande för ett visst tredjeland och/eller en produktkategori har inte återkallats i enlighet med punkt 2a eller deras ackreditering har inte återkallats eller tillfälligt dragits in av ett ackrediteringsorgan i enlighet med förfarandena för tillfällig indragning eller återkallande i relevant internationell standard, särskilt ISO-standard 17011, Conformity assessment – general requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (bedömning av överensstämmelse – allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av överensstämmelse), 24 månader före

i) 

deras begäran om erkännande för samma tredjeland och/eller för samma produktkategori, utom om det tidigare erkännandet återkallats i enlighet med punkt 2a k,

ii) 

deras begäran om en utvidgning av tillämpningsområdet för erkännandet till ytterligare ett tredjeland i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2021/1698, utom om det tidigare erkännandet återkallats i enlighet med punkt 2a k,

iii) 

deras begäran om en utvidgning av tillämpningsområdet för erkännandet till ytterligare en produktkategori i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2021/1698.

m) 

När det gäller kontrollmyndigheter är de offentliga administrativa organisationer i det tredjeland för vilket de begär ett erkännande.

n) 

De uppfyller de förfarandekrav som fastställs i kapitel I i delegerad förordning (EU) 2021/1698.

o) 

De uppfyller alla ytterligare kriterier som kan komma att fastställas i en delegerad akt som antas enligt punkt 7.

2a.  

Kommissionen kan återkalla erkännandet av en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan för ett visst tredjeland och/eller en produktkategori om

a) 

ett av kriterierna för erkännande i punkt 2 inte längre är uppfyllt,

b) 

kommissionen inte har erhållit den årsrapport som avses i artikel 4 i delegerad förordning (EU) 2021/1698 före den tidsfrist som anges i den artikeln eller om informationen i årsrapporten är ofullständig, oriktig eller inte uppfyller kraven i den förordningen,

c) 

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte ger tillgång till eller meddelar all information med anknytning till den tekniska dokumentation som avses i punkt 4, det kontrollsystem som den eller det tillämpar, den uppdaterade förteckningen över aktörer eller aktörsgrupper eller de ekologiska produkter som omfattas av tillämpningsområdet för erkännandet,

d) 

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte inom 30 kalenderdagar meddelar kommissionen om ändringar av den tekniska dokumentation som avses i punkt 4,

e) 

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte tillhandahåller den information som begärs av kommissionen eller av en medlemsstat inom de fastställda tidsfristerna, eller om informationen är ofullständig, oriktig eller inte uppfyller kraven i denna förordning, i delegerad förordning (EU) 2021/1698 eller i en genomförandeakt som antas i enlighet med punkt 8, eller kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte samarbetar med kommissionen, framför allt under undersökningar om bristande efterlevnad,

f) 

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte samtycker till en granskning eller revision på plats som kommissionen tar initiativ till,

g) 

resultatet av granskningen eller revisionen på plats tyder på systematiska fel i kontrollåtgärderna eller kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte kan genomföra alla de rekommendationer som kommissionen utfärdat efter granskningen eller revisionen på plats i det förslag till handlingsplan som lämnats till kommissionen,

h) 

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet vid bristande efterlevnad eller överträdelser underlåter att vidta ändamålsenliga korrigerande åtgärder inom den tidsfrist som kommissionen fastställt med tanke på situationens allvar, vilken inte får vara kortare än 30 kalenderdagar,

i) 

en aktör ändrar kontrollmyndighet eller kontrollorgan, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte meddelar den nya kontrollmyndigheten eller det nya kontrollorganet de relevanta uppgifterna i aktörens kontrolljournal, inbegripet skriftlig dokumentation, inom högst 30 kalenderdagar efter att den eller det tagit emot begäran om överföring från aktören eller från den nya kontrollmyndigheten eller det nya kontrollorganet,

j) 

det finns risk för att konsumenterna kan vilseledas om den verkliga beskaffenheten hos de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för erkännandet, eller

k) 

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte har certifierat någon aktör under 48 på varandra följande månader i det tredjeland för vilket det är erkänt.

▼B

3.  

Ackreditering av det slag som avses i punkt 2 d får endast beviljas av

a) 

ett nationellt ackrediteringsorgan i unionen i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008, eller

b) 

ett ackrediteringsorgan utanför unionen som har undertecknat International Accreditation Forums (IAF) multilaterala avtal om erkännande av produktcertifiering.

4.  
Kontrollmyndigheterna och kontrollorganen ska till kommissionen lämna en begäran om erkännande. Denna begäran ska bestå av teknisk dokumentation med alla de uppgifter som krävs för att säkerställa att de kriterier som anges i punkt 2 är uppfyllda.

Kontrollmyndigheterna ska tillhandahålla den senaste bedömningsrapport som utfärdats av den behöriga myndigheten och kontrollorganen ska tillhandahålla det ackrediteringscertifikat som utfärdats av ackrediteringsorganet. I förekommande fall ska kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen även tillhandahålla de senaste rapporterna om den regelbundna utvärdering, övervakning och fleråriga omvärdering av verksamheten som utförts på plats.

5.  
Kommissionen ska på grundval av den information som avses i punkt 4 och all annan relevant information avseende kontrollmyndigheten eller kontrollorganet säkerställa en lämplig tillsyn av de erkända kontrollmyndigheterna och kontrollorganen genom att regelbundet se över deras resultat och erkännande. För genomförandet av sådan tillsyn får kommissionen begära kompletterande information från ackrediteringsorganen eller i förekommande fall de behöriga myndigheterna.
6.  
Arten av den tillsyn som avses i punkt 5 ska fastställas på grundval av en bedömning av sannolikheten för bristande efterlevnad, särskilt med beaktande av kontrollmyndighetens eller kontrollorganets verksamhet, den typ av produkter och aktörer som står under dess kontroll samt ändringar av produktionsreglerna och kontrollåtgärderna.

Erkännandet av kontrollmyndigheter eller kontrollorgan enligt punkt 1 ska i synnerhet återkallas utan dröjsmål i enlighet med det förfarande som avses i den punkten om allvarliga eller upprepade överträdelser vad gäller certifieringen eller de kontroller och åtgärder som fastställts i enlighet med punkt 8 har upptäckts och om den berörda kontrollmyndigheten eller det berörda kontrollorganet har underlåtit att vidta lämpliga korrigerande åtgärder i tid på begäran av kommissionen inom en period som kommissionen fastställt. Denna period ska fastställas utifrån hur allvarligt problemet är och ska som allmän regel inte understiga 30 dagar.

7.  

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att

a) 

ändra punkt 2 i denna artikel genom tillägg av ytterligare kriterier utöver dem som fastställts däri för erkännande av kontrollmyndigheterna och kontrollorganen enligt punkt 1 i denna artikel, eller återkallande av erkännandet, eller genom ändring av dessa tillagda kriterier.

b) 

komplettera av denna förordning vad gäller

i) 

utövandet av tillsyn av de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som erkänts av kommissionen i enlighet med punkt 1, inbegripet genom granskning på plats, och

ii) 

de kontroller och andra åtgärder som dessa kontrollmyndigheter och kontrollorgan ska utföra.

8.  
Kommissionen får anta genomförandeakter i syfte att säkerställa tillämpning av åtgärder i samband med fall av misstänkt eller fastställd bristande efterlevnad, särskilt fall som påverkar integriteten för ekologiska produkter eller produkter under omställning som importerats enligt det erkännande som föreskrivs i denna artikel. Sådana åtgärder får bland annat bestå i verifiering av integriteten för ekologiska produkter eller produkter under omställning innan de släpps ut på marknaden i unionen och när det är lämpligt tillfällig indragning av tillståndet att inom unionen släppa ut sådana produkter på marknaden som ekologiska produkter eller produkter under omställning.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

9.  
Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på otillbörliga metoder eller metoder som är oförenliga med principerna och reglerna för ekologisk produktion, skyddet av konsumenternas förtroende eller skyddet av rättvis konkurrens mellan aktörerna, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 55.3 i syfte att vidta de åtgärder som avses i artikel 8 i den här artikeln eller i syfte att besluta om återkallande av erkännandet av de kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som avses i punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 47

Likvärdighet inom ramen för ett handelsavtal

Ett erkänt tredjeland enligt artikel 45.1 b ii är ett tredjeland som inom ramen för ett handelsavtal av unionen har erkänts ha ett produktionssystem som uppfyller samma mål och principer genom tillämpning av regler som säkerställer samma överensstämmelsenivå som unionens regler.

Artikel 48

Likvärdighet enligt kommissionens förordning (EG) nr 834/2007

1.  
Ett erkänt tredjeland enligt vad som avses i artikel 45.1 b iii är ett tredjeland som har erkänts som likvärdigt enligt artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007, inbegripet sådana som erkänts enligt den övergångsåtgärd som föreskrivs i artikel 58 i den här förordningen.

Det erkännandet ska löpa ut ►M3  den 31 december 2026 ◄ .

2.  
På grundval av de årsrapporter som ska skickas till kommissionen senast den 31 mars varje år av de tredjeländer som avses i punkt 1 rörande genomförandet och verkställigheten av de kontrollåtgärder som de har inrättat och mot bakgrund av all annan mottagen information, ska kommissionen säkerställa lämplig tillsyn av de erkända tredjeländerna genom att regelbundet ompröva deras erkännande. För detta ändamål får kommissionen begära stöd från medlemsstaterna. Tillsynens art ska fastställas på grundval av en bedömning av sannolikheten för bristande efterlevnad, särskilt med beaktande av det berörda tredjelandets exportvolym till unionen, resultaten av den övervaknings- och tillsynsverksamhet som bedrivs av den behöriga myndigheten samt resultaten av tidigare kontroller. Kommissionen ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultatet av sin omprövning.
3.  
Kommissionen ska genom en genomförandeakt upprätta en förteckning över de tredjeländer som avses i punkt 1 och får ändra förteckningen genom genomförandeakter.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

4.  
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att komplettera denna förordning vad gäller den nödvändiga information som ska skickas av de som tredjeländer som förtecknas i enlighet med punkt 3 i den här artikeln för kommissionens tillsyn av deras erkännande och kommissionens utövande av denna tillsyn, inbegripet genom granskning på plats.
5.  
Kommissionen får anta genomförandeakter i syfte att säkerställa tillämpning av åtgärder vid fall av misstänkt eller fastställd bristande efterlevnad, särskilt fall som påverkar integriteten för ekologiska produkter eller produkter under omställning som importeras från de tredjeländer som avses i denna artikel. Sådana åtgärder får bland annat bestå i verifiering av integriteten för ekologiska produkter eller produkter under omställning innan de släpps ut på marknaden i unionen och i tillämpliga fall tillfällig indragning av tillståndet att släppa ut sådana produkter på marknaden inom unionen som ekologiska produkter eller produkter under omställning.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 49

Rapport från kommissionen om tillämpningen av artiklarna 47 och 48

Senast ►M3  den 31 december 2022 ◄ ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om läget vad gäller tillämpningen av artiklarna 47 och 48, framför allt i fråga om erkännandet av tredjeländer med avseende på likvärdighet.KAPITEL VIII

ALLMÄNNA BESTÄMMELSERAVSNITT 1

Fri rörlighet för ekologiska produkter och produkter under omställning

Artikel 50

Fall där saluföringen av ekologiska produkter och produkter under omställning inte får omfattas av förbud och inskränkningar

Behöriga myndigheter, kontrollmyndigheter och kontrollorgan får inte, med hänvisning till produktionen, märkningen eller presentationen av produkterna, förbjuda eller inskränka saluföringen av ekologiska produkter och produkter under omställning som har kontrollerats av en annan behörig myndighet, en annan kontrollmyndighet eller ett annat kontrollorgan i en annan medlemsstat, om produkterna är förenliga med denna förordning. I synnerhet får inga offentliga kontroller och annan offentlig verksamhet utöver kontroller och verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625 utföras och inga avgifter för offentliga kontroller och annan offentlig verksamhet tas ut än för kontroller eller verksamhet som föreskrivs i kapitel VI i den förordningen.AVSNITT 2

Information, rapportering och undantag

Artikel 51

Information om den ekologiska sektorn och handeln

1.  
Medlemsstaterna ska varje år till kommissionen översända den information som krävs för genomförandet och övervakningen av tillämpningen av denna förordning. Sådan information ska i möjligaste mån vara grundad på etablerade uppgiftskällor. Kommissionen ska ta hänsyn till uppgiftsbehoven och synergieffekterna mellan potentiella uppgiftskällor, i synnerhet om lämpligt deras användning för statistiska ändamål.
2.  
Kommissionen ska anta genomförandeakter med avseende på det system som ska användas för överföring av den information som avses i punkt 1, närmare uppgifter om vilken information som ska överföras och den dag då informationen senast ska ha överförts.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 52

Information om de behöriga myndigheterna, kontrollmyndigheterna och kontrollorganen

1.  

Medlemsstaterna ska upprätta och regelbundet uppdatera en förteckning med följande uppgifter:

a) 

Namn på och adress till de behöriga myndigheterna.

b) 

Namn på, adresser till och kodnummer till kontrollmyndigheter och kontrollorgan.

Medlemsstaterna ska översända dessa förteckningar och eventuella ändringar till kommissionen och offentliggöra dem, utom när sådant översändande och offentliggörande redan skett i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EU) 2017/625.

2.  
Kommissionen ska på grundval av den information som avses i punkt 1 regelbundet på internet offentliggöra en uppdaterad förteckning över kontrollmyndigheter och kontrollorgan enligt punkt 1 b.

Artikel 53

Undantag, tillstånd och rapport

1.  
De undantag från användning av ekologiska växtförökningsmaterial och ekologiska djur som fastställs i del I punkt 1.8.5 i bilaga II och del II punkterna 1.3.4.3 och 1.3.4.4 i bilaga II, med undantag av del II punkt 1.3.4.4.2 i bilaga II, ska upphöra att gälla ►M3  den 31 december 2036 ◄ .
2.  

Från och med ►M3  den 1 januari 2029 ◄ ges kommissionen, på grundval av slutsatserna om tillgången på ekologiska växtförökningsmaterial och djur i den rapport som föreskrivs i punkt 7 i denna artikel, befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra denna förordning genom att

a) 

avskaffa de undantag som avses i del I punkt 1.8.5 i bilaga II och del II punkterna 1.3.4.3 och 1.3.4.4 i bilaga II, med undantag av del II punkt 1.3.4.4.2 i bilaga II, vid en tidigare tidpunkt än ►M3  den 31 december 2036 ◄ eller förlänga dem utöver det datumet, eller

b) 

avskaffa det undantag som avses i del II punkt 1.3.4.4.2 i bilaga II.

3.  
Från och med ►M3  den 1 januari 2027 ◄ ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 om ändring av artikel 26.2 b för att utvidga det informationssystem som avses i artikel 26.2 till att omfatta unghöns och del II punkt 1.3.4.3 i bilaga II för att grunda undantagen för unghöns på de uppgifter som samlats in i enlighet med detta system.
4.  
Från och med ►M3  den 1 januari 2026 ◄ ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54, på grundval av informationen om tillgången på ekologiskt proteinfoder för fjäderfän och svin som tillgängliggörs av medlemsstaterna i enlighet med punkt 6 i den här artikeln eller presenteras i den rapport som föreskrivs i punkt 7 i den här artikeln, för att avskaffa de tillstånd att använda icke-ekologiskt proteinfoder i utfodringen av fjäderfän och svin som avses i del II punkterna 1.9.3.1 c och 1.9.4.2 c i bilaga II vid en tidigare tidpunkt än ►M3  den 31 december 2026 ◄ eller förlänga dem efter denna tidpunkt.
5.  
Kommissionen ska endast förlänga de undantag eller tillstånd som avses i punkterna 2, 3 och 4 så länge som den har information som bekräftar avsaknaden av tillgång på växtförökningsmaterialet, djuret eller fodret i fråga på unionsmarknaden, särskilt information som tillhandahållits av medlemsstaterna i enlighet med punkt 6.
6.  

Senast den 30 juni varje år ska medlemsstaterna för kommissionen och övriga medlemsstater tillgängliggöra

a) 

information som tillhandahålls i den databas som avses i artikel 26.1 och i de system som avses i artikel 26.2 och om relevant i de system som avses i artikel 26.3,

b) 

information om de undantag som beviljats i enlighet med del I punkt 1.8.5 i bilaga II och del II punkterna 1.3.4.3 och 1.3.4.4 i bilaga II, samt

c) 

information om tillgången på unionsmarknaden på ekologiskt proteinfoder för fjäderfän och svin och om de tillstånd som beviljats i enlighet med del II punkterna 1.9.3.1 c och 1.9.4.2 c i bilaga II.

7.  

Senast ►M3  den 31 december 2026 ◄ ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om tillgången på unionsmarknaden, och om relevant orsakerna till begränsad tillgång, på

a) 

ekologiskt växtförökningsmaterial,

b) 

ekologiska djur som omfattas av de undantag som avses i del II punkterna 1.3.4.3 och 1.3.4.4 i bilaga II,

c) 

ekologiskt proteinfoder avsett för utfodring av fjäderfän och svin samt de tillstånd som avses i del II punkterna 1.9.3.1 c och 1.9.4.2 c i bilaga II.

När kommissionen utarbetar denna rapport, ska den särskilt ta hänsyn till de uppgifter som samlats in i enlighet med artikel 26 och informationen om undantagen och tillstånden enligt punkt 6 i den här artikeln.KAPITEL IX

FÖRFARANDE-, ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSERAVSNITT 1

Förfarandebestämmelser

Artikel 54

Utövande av delegeringen

1.  
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  
►C1  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.6, 9.11, 10.5, 12.2, 13.3, 14.2, 15.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 21.1, 22.1., 23.2, 24.6, 30.7, 32.4, 33.6, 34.8, 35.9, 36.3, 38.8, 40.11, 44.2, 46.7, 48.4, 53.2, 53.3 och 53.4, 57.3 samt 58.2 ska tilldelas kommissionen för en period på fem år från och med den 17 juni 2018. ◄ Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av varje period.
3.  
Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.6, 9.11, 10.5, 12.2, 13.3, 14.2, 15.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 21.1, 22.1, 23.2, 24.6, 26.5, 30.7, 32.4, 33.6, 34.8, 35.9, 36.3, 38.8, 40.11, 44.2, 46.7, 48.4, 53.2, 53.3 och 53.4, 57.3 samt 58.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  
Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.
5.  
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  
En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.6, 9.11, 10.5, 12.2, 13.3, 14.2, 15.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 21.1, 22.1, 23.2, 24.6, 26.5, 30.7, 32.4, 33.6, 34.8, 35.9, 36.3, 38.8, 40.11, 44.2, 46.7, 48.4, 53.2, 53.3 och 53.4, 57.3 samt 58.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 55

Kommittéförfarande

1.  
Kommissionen ska biträdas av en kommitté, som ska kallas kommittén för ekologisk produktion. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
2.  
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.
3.  
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.
4.  
Om kommittén inte avger något yttrande ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.AVSNITT 2

Upphävande och övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 56

Upphävande

Förordning (EG) nr 834/2007 ska upphöra att gälla.

Den förordningen ska emellertid fortsätta att tillämpas i syfte att avsluta granskningen av pågående ansökningar från tredjeländer, såsom förskrivs i artikel 58 i den här förordningen.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 57

Övergångsbestämmelser om kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts enligt artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007

1.  
Ett erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan som beviljats enligt artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 ska löpa ut senast ►M3  den 31 december 2024 ◄ .
2.  
Kommissionen ska genom en genomförandeakt upprätta en förteckning över de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som erkänts enligt artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 och får ändra förteckningen genom genomförandeakter.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

3.  
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att komplettera denna förordning vad gäller den nödvändiga information som ska skickas av de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som avses i punkt 2 i den här artikeln för kommissionens tillsyn av deras erkännande och kommissionens utövande av denna tillsyn, inbegripet genom granskning på plats.

Artikel 58

Övergångsbestämmelser om ansökningar från tredjeländer som har lämnats in enligt artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007

1.  
Kommissionen ska slutföra granskningen av ansökningar från tredjeländer som har lämnats in enligt artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007 och som fortfarande är under handläggning den 17 juni 2018. Den förordningen ska vara tillämplig på granskningen av sådana ansökningar.
2.  
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att komplettera denna förordning genom att fastställa de förfaranderegler som är nödvändiga för granskningen av de ansökningar som avses i punkt 1 i denna artikel, inbegripet om den information som ska lämnas av tredjeländerna.

Artikel 59

Övergångsbestämmelser om ett första erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan

Genom undantag från det tillämpningsdatum som avses i artikel 61 andra stycket ska artikel 46 gälla från och med den 17 juni 2018 i den utsträckning som krävs för att möjliggöra ett erkännande av kontrollmyndigheter eller kontrollorgan i vederbörlig tid.

Artikel 60

Övergångsåtgärder för lager av ekologiska produkter som har framställts i enlighet med förordning (EG) nr 834/2007

Produkter som har framställts i enlighet med förordning (EG) nr 834/2007 före ►M3  den 1 januari 2022 ◄ får släppas ut på marknaden efter den dagen fram till dess att lagren är uttömda.

Artikel 61

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

▼M3

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

▼B

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

ANDRA PRODUKTER AV DET SLAG SOM AVSES I ARTIKEL 2.1

— 
Jäst som används som livsmedel eller foder
— 
Mate, sockermajs, vinblad, palmhjärtan, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar och produkter som framställts av sådana
— 
Havssalt och andra salter för livsmedel och foder
— 
Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling
— 
Naturliga gummi- och hartsprodukter
— 
Bivax
— 
Essentiella oljor
— 
Korkar av naturkork, ej agglomererade och utan bindemedel
— 
Bomull, okardad och okammad
— 
Ull, okardad och okammad
— 
Oberedda hudar och obehandlade skinn
— 
Växtbaserade traditionella örtpreparat
BILAGA II

DETALJERADE PRODUKTIONSREGLER ENLIGT KAPITEL III

Del I: Regler för växtproduktion

Utöver de produktionsregler som fastställs i artiklarna 9–12 ska de regler som fastställs i denna del gälla för ekologisk växtproduktion.

1.   Allmänna krav

1.1

Ekologiska grödor, förutom sådana som naturligt växer i vatten, ska produceras i levande jord eller i levande jord blandad eller gödslad med material och produkter som är tillåtna inom ekologisk produktion, i kontakt med alven och berggrunden.

1.2

Hydrokultur, dvs. en metod för odling av växter som inte naturligt växer i vatten, där växternas rötter står i en näringslösning eller i ett inert odlingsmedium till vilket en näringslösning tillsätts, ska vara förbjuden.

▼M7

1.3

Genom undantag från punkt 1.1 ska följande vara tillåtet:

a) 

Produktion av groddar, som omfattar groddar, skott och krasse och som enbart livnär sig på de näringsreserver som finns i fröna, genom att fukta dem i klart vatten, förutsatt att fröna är ekologiska. Användningen av ett odlingsmedium är förbjudet, utom ett inert odlingsmedium som enbart ska användas till att hålla fröna fuktiga om komponenterna i det inerta odlingsmediet har godkänts i enlighet med artikel 24.

b) 

Produktion av endiver, inbegripet genom nedsänkning i klart vatten, förutsatt att växtförökningsmaterialet är ekologiskt. Ett odlingsmedium får endast användas om dess komponenter har godkänts i enlighet med artikel 24.

▼B

1.4

Genom undantag från punkt 1.1 ska följande metoder vara tillåtna:

a) 

Odling av växter för produktion av prydnadsväxter och örter som säljs i kruka till slutkonsumenten.

▼C9

b) 

Odling av frö- eller utplanteringsplantor i behållare för vidare omplantering.

▼B

1.5

Genom undantag från punkt 1.1 ska odling av grödor i avgränsade bäddar endast vara tillåten på sådana ytor som certifierats som ekologiska för detta bruk före den 28 juni 2017 i Finland, Sverige och Danmark. Ingen utökning av dessa ytor ska vara tillåten.

Detta undantag ska upphöra att gälla ►M3  den 31 december 2031 ◄ .

Senast ►M3  den 31 december 2026 ◄ ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om användningen av avgränsade bäddar inom ekologiskt jordbruk. Denna rapport får vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag vad gäller användningen av avgränsade bäddar inom ekologiskt jordbruk.

1.6

Alla växtproduktionsmetoder som används ska förebygga eller minimera förorening av miljön.

1.7

Omställning

1.7.1 För att växter och växtprodukter ska betraktas som ekologiska produkter ska de produktionsregler som fastställs i denna förordning ha tillämpats med avseende på skiftena under en omställningsperiod på minst två år före sådd eller, i fråga om betesmark eller fleråriga foderväxter, minst två år innan de används som ekologiskt foder eller, i fråga om annan flerårig gröda än foderväxter, minst tre år före första skörden av ekologiska produkter.

1.7.2 I de fall där marken eller ett eller flera skiften av denna mark har förorenats med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion, får den behöriga myndigheten besluta att förlänga omställningsperioden för det eller de berörda skiftena efter den period som anges i punkt 1.7.1.

1.7.3 Om det är fråga om behandling med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion, ska den behöriga myndigheten kräva en ny omställningsperiod i enlighet med punkt 1.7.1.

Perioden får förkortas i följande två fall:

a) 

Om behandlingen med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion ingår i en bekämpningsåtgärd mot skadegörare eller ogräs, inklusive karantänskadegörare och invasiva arter, vilken medlemsstatens behöriga myndighet har föreskrivit som obligatorisk.

b) 

Om behandlingen med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion ingår i vetenskapliga försök som har godkänts av medlemsstatens behöriga myndighet.

1.7.4 Omställningsperiodens längd ska i de fall som avses i punkterna 1.7.2 och 1.7.3 fastställas med hänsyn till följande krav:

a) 

Nedbrytningen av produkten eller ämnet i fråga ska ge garantier för att det vid utgången av omställningsperioden endast återstår en obetydlig mängd rester i jorden och, om det rör sig om en flerårig gröda, i växten.

b) 

Den skörd som följer efter behandlingen får inte släppas ut på marknaden som ekologiska produkter eller produkter under omställning.

1.7.4.1 Medlemsstaterna ska informera kommissionen och de övriga medlemsstaterna om eventuella beslut som de fattar som fastställer obligatoriska åtgärder avseende behandling med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion.

1.7.4.2 Vid behandling med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion ska punkt 1.7.5 b inte gälla.

1.7.5 För omställning av mark för ekologisk animalieproduktion

a) 

ska omställningsreglerna tillämpas på hela den del av produktionsenheten där djurfoder produceras,

b) 

utan hinder av led a får omställningsperioden minskas till ett år för betesmarker och ►C2  rastgårdar ◄ som används av icke växtätande arter.

1.8

Ursprung för växter och växtförökningsmaterial

1.8.1 För produktion av växter och andra växtprodukter än växtförökningsmaterial får endast ekologiskt växtförökningsmaterial användas.

1.8.2 För erhållande av ekologiskt växtförökningsmaterial som ska användas för produktion av andra produkter än växtförökningsmaterial ska moderplantan och, i förekommande fall, andra plantor avsedda för produktion av växtförökningsmaterial ha producerats i enlighet med denna förordning i minst en generation eller, när det gäller fleråriga växter, i minst en generation under två odlingssäsonger.

1.8.3 När aktörer väljer ekologiskt växtförökningsmaterial ska de i första hand välja ekologiskt växtförökningsmaterial som lämpar sig för ekologiskt jordbruk.

1.8.4 Ekologisk växtförädling ska, för produktion av ekologiska sorter som lämpar sig för ekologisk produktion, ske under ekologiska förhållanden och inriktas på stärkande av den genetiska mångfalden, förlitande på naturlig fortplantningsförmåga samt odlingsutfall, sjukdomsresistens och anpassning till olika lokala jordmåns- och klimatförhållanden.

All förökning utom meristemkultur ska ske enligt certifierad ekologisk produktion.

1.8.5 Användning av växtförökningsmaterial under omställning och icke-ekologiskt växtförökningsmaterial

▼M4

1.8.5.1  ►M11  Genom undantag från punkt 1.8.1 får aktören använda växtförökningsmaterial under omställning i enlighet med artikel 10.4 andra stycket a eller växtförökningsmaterial som godkänts i enlighet med punkt 1.8.6, om de insamlade uppgifterna i den databas som avses i artikel 26.1 eller de system som avses i artikel 26.2 visar att aktörens kvalitativa eller kvantitativa behov av relevant ekologiskt växtförökningsmaterial inte är tillgodosedda. ◄

▼M11

Om det inte finns tillgång till ekologiska fröplantor får också fröplantor under omställning som saluförs enligt artikel 10.4 andra stycket a användas om de odlats

a) 

under en produktionscykel från frö till slutlig fröplanta på minst tolv månader på ett skifte där en omställningsperiod på minst tolv månader har slutförts under samma period, eller

b) 

på ett ekologiskt skifte eller ett skifte under omställning eller i behållare om de omfattas av undantaget i punkt 1.4, förutsatt att fröplantorna härrör från frön under omställning som har skördats från en växt som odlats på ett skifte där en omställningsperiod på minst tolv månader har slutförts.

▼M11

Om ekologiskt växtförökningsmaterial, växtförökningsmaterial under omställning eller växtförökningsmaterial som godkänts i enlighet med punkt 1.8.6 inte finns tillgängligt i tillräcklig mängd eller av tillräckligt hög kvalitet för att tillgodose aktörens behov får de behöriga myndigheterna godkänna användningen av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial enligt punkterna 1.8.5.3–1.8.5.8.

Ett sådant enskilt godkännande ska endast utfärdas i någon av följande situationer:

a) 

Om ingen sort av arterna som aktören vill införskaffa är registrerad i den databas som avses i artikel 26.1 eller i de system som avses i artikel 26.2.

b) 

Om ingen aktör som saluför växtförökningsmaterial kan leverera det relevanta ekologiska växtförökningsmaterialet eller växtförökningsmaterialet under omställning eller det växtförökningsmaterial som godkänts i enlighet med punkt 1.8.6 i tid för sådd eller plantering i situationer där användaren har beställt växtförökningsmaterialet i rimlig tid för att bereda och tillhandahålla det ekologiska växtförökningsmaterialet, växtförökningsmaterialet under omställning eller det växtförökningsmaterial som godkänts i enlighet med punkt 1.8.6.

c) 

Om den sort som aktören vill införskaffa inte är registrerad som ekologiskt växtförökningsmaterial, växtförökningsmaterial under omställning eller växtförökningsmaterial som godkänts i enlighet med punkt 1.8.6 i den databas som avses i artikel 26.1 eller i de system som avses i artikel 26.2 och om aktören kan visa att inget av de registrerade alternativen av samma arter är lämpliga, framför allt med tanke på de agronomiska förhållandena och mark- och klimatförhållandena och de nödvändiga tekniska egenskaper som man vill uppnå med produktionen.

d) 

Om det är motiverat att använda inom forskning, i tester i småskaliga fältförsök, för produktinnovation eller i syfte att bevara sorter och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten har godkänt det.

Innan aktörer begär ett sådant godkännande ska de konsultera den databas som avses i artikel 26.1 eller de system som avses i artikel 26.2 för att verifiera om relevant ekologiskt växtförökningsmaterial eller växtförökningsmaterial under omställning eller växtförökningsmaterial som godkänts i enlighet med punkt 1.8.6 är tillgängligt och om begäran sålunda är motiverad.

▼M4

Om kravet i artikel 6 i är uppfyllt får aktörer använda båda ekologiskt växtförökningsmaterial och växtförökningsmaterial under omställning som erhållits från deras egna jordbruksföretag, oberoende av tillgången vad gäller kvalitet eller kvantitet enligt den databas som avses i artikel 26.1 eller det system som avses i artikel 26.2 a.

1.8.5.2  ►M11  Genom undantag från punkt 1.8.1 får aktörer i tredjeländer använda växtförökningsmaterial under omställning i enlighet med artikel 10.4 andra stycket a eller växtförökningsmaterial som godkänts i enlighet med punkt 1.8.6 om det bedöms att ekologiskt växtförökningsmaterial inte finns tillgängligt i tillräcklig mängd eller av tillräckligt hög kvalitet på territoriet i det tredjeland där aktören är etablerad. ◄

Utan att det påverkar tillämpningen av relevanta nationella regler får aktörer i tredjeländer använda båda ekologiskt växtförökningsmaterial och växtförökningsmaterial under omställning som erhållits från deras egna jordbruksföretag.

▼M11

Kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som erkänts i enlighet med artikel 46.1 får godkänna att aktörer i tredjeländer använder icke-ekologiskt växtförökningsmaterial i en ekologisk produktionsenhet, om ekologiskt växtförökningsmaterial, växtförökningsmaterial under omställning eller växtförökningsmaterial som godkänts i enlighet med punkt 1.8.6 inte finns tillgängligt i tillräcklig mängd eller av tillräckligt hög kvalitet på territoriet i det tredjeland där aktören är etablerad, på de villkor som fastställs i punkterna 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 och 1.8.5.8.

▼M4

1.8.5.3 Icke-ekologiskt växtförökningsmaterial får inte efter skörd behandlas med andra växtskyddsprodukter än sådana som är godkända för behandling av växtförökningsmaterial i enlighet med artikel 24.1 i denna förordning, om inte de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten av växtskyddsskäl i enlighet med förordning (EU) 2016/2031 föreskrivit kemisk behandling för alla sorter och heterogent material av en viss art i det område där växtförökningsmaterialet kommer att användas.

Om icke-ekologiskt växtförökningsmaterial som genomgått den kemiska behandling som avses i första stycket används ska det skifte där det behandlade växtförökningsmaterialet växer i förekommande fall genomgå en omställningsperiod som avses i punkterna 1.7.3 och 1.7.4.

1.8.5.4 Godkännandet av användning av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial ska ges innan grödan sås eller planteras.

1.8.5.5 Godkännandet av användning av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial ska ges enskilda användare för en säsong i taget, och de behöriga myndigheter, kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som är ansvariga för godkännanden ska förteckna mängden godkänt växtförökningsmaterial.

▼M4

1.8.5.6 De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska upprätta en officiell förteckning över arter, underarter och sorter (per grupp, i förekommande fall), för vilka det har fastställts att ekologiskt växtförökningsmaterial eller växtförökningsmaterial under omställning finns tillgängligt i tillräcklig mängd och för de lämpliga sorterna på deras territorium. Inga godkännanden får utfärdas för arter, underarter eller sorter i förteckningen på en medlemsstats territorium enligt punkt 1.8.5.1 om det inte kan motiveras av ett av ändamålen i punkt 1.8.5.1 d. Om det visar sig att mängden av eller kvaliteten på ett ekologiskt växtförökningsmaterial eller ett växtförökningsmaterial under omställning som finns tillgängligt för en art, underart eller sort på förteckningen är otillräcklig eller olämplig på grund av exceptionella omständigheter, får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna stryka en art, underart eller sort från förteckningen.

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska årligen uppdatera och offentliggöra förteckningen.

Senast den 30 juni varje år och första gången senast den 30 juni 2022 ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna till kommissionen och de övriga medlemsstaterna översända en länk till den webbplats där den uppdaterade förteckningen offentliggörs. Kommissionen ska offentliggöra länkarna till de nationella uppdaterade förteckningarna på en särskild webbplats.

1.8.5.7 Genom undantag från punkt 1.8.5.5 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna årligen bevilja ett allmänt godkännande till alla berörda aktörer för användning av

a) 

en viss art eller underart om ingen sort är registrerad i den databas som avses i artikel 26.1 eller i det system som avses i artikel 26.2 a,

b) 

en viss sort, om villkoren i punkt 1.8.5.1 c är uppfyllda.

Om aktörerna använder ett allmänt godkännande ska de dokumentera den mängd som används och den behöriga myndigheten med ansvar för godkännanden ska förteckna mängderna av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial.

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska årligen uppdatera och offentliggöra förteckningen över arter, underarter och sorter för vilka ett allmänt godkännande har utfärdats.

Senast den 30 juni varje år och första gången senast den 30 juni 2022 ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna till kommissionen och de övriga medlemsstaterna översända en länk till den webbsida där den uppdaterade förteckningen offentliggörs. Kommissionen ska offentliggöra länkarna till de nationella uppdaterade förteckningarna på en särskild webbplats.

▼M11

1.8.5.8 Behöriga myndigheter får inte godkänna användning av icke-ekologiska fröplantor när det är fråga om fröplantor av arter som har en produktionscykel som avslutas under en odlingssäsong och som omfattar allt från omplanteringen av fröplantan till den första skörden av produkten.

1.8.6 Behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som erkänts i enlighet med artikel 46.1 får godkänna att aktörer som producerar växtförökningsmaterial för användning i ekologisk produktion får använda icke-ekologiskt växtförökningsmaterial om moderplantor eller, i förekommande fall, andra växter avsedda för produktion av växtförökningsmaterial som producerats i enlighet med punkt 1.8.2 inte är tillgängliga i tillräcklig mängd eller av tillräckligt hög kvalitet och att de får släppa ut sådant material på marknaden för användning i ekologisk produktion förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) 

Det icke-ekologiska växtförökningsmaterial som används har inte efter skörd behandlats med andra växtskyddsmedel än sådana som är godkända i enlighet med artikel 24.1 i denna förordning, om inte de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten av växtskyddsskäl i enlighet med förordning (EU) 2016/2031 föreskrivit kemisk behandling för alla sorter och heterogent material av en viss art i det område där växtförökningsmaterialet kommer att användas. Om icke-ekologiskt växtförökningsmaterial som genomgått sådan kemisk behandling används ska det skifte där det behandlade växtförökningsmaterialet odlas i förekommande fall genomgå en sådan omställningsperiod som avses i punkterna 1.7.3 och 1.7.4.

b) 

Det icke-ekologiska växtförökningsmaterial som används är inte en fröplanta av arter som har en produktionscykel som avslutas under en odlingssäsong och som omfattar allt från omplanteringen av fröplantan till den första skörden av produkten.

c) 

Växtförökningsmaterialet är odlat i enlighet med alla andra relevanta krav för ekologisk växtproduktion.

d) 

Godkännandet av användning av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial ska ges innan materialet sås eller planteras.

e) 

Den behöriga myndigheten, den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som är ansvariga för godkännandet ska endast bevilja godkännandet till enskilda användare för en säsong i taget och förteckna mängden godkänt växtförökningsmaterial.

f) 

Genom undantag från led e får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna årligen bevilja ett allmänt godkännande för användning av en viss art, underart eller sort av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial och offentliggöra förteckningen över arter, underarter eller sorter och årligen uppdatera den. I det fallet ska dessa behöriga myndigheter förteckna mängden av godkänt icke-ekologiskt växtförökningsmaterial.

g) 

De godkännanden som beviljats i enlighet med detta stycke ska upphöra att gälla den 31 december 2036.

Senast den 30 juni varje år och första gången senast den 30 juni 2023 ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om godkännanden som beviljats i enlighet med det första stycket.

Aktörer som producerar och saluför växtförökningsmaterial i enlighet med det första stycket ska tillåtas att på frivillig basis offentliggöra relevant specifik information om tillgång på sådant växtförökningsmaterial i de nationella system som inrättats i enlighet med artikel 26.2. Aktörer som väljer att föra in sådan information ska säkerställa att informationen uppdateras regelbundet och tas bort från de nationella systemen så snart växtförökningsmaterialet inte längre är tillgängligt. Om aktörerna förlitar sig på det allmänna godkännande som avses i led f ska de dokumentera den mängd som används.

▼B

1.9

Markvård och gödsling

1.9.1 I ekologisk växtproduktion ska jordbearbetnings- och odlingsmetoder användas som bevarar eller ökar mängden organiskt material i jorden, ökar jordens strukturstabilitet och biologiska mångfald samt förebygger jordpackning och jorderosion.

1.9.2 Jordens bördighet och biologiska aktivitet ska bibehållas och ökas

a) 

genom fleråriga växtföljder, inklusive genom användning av baljväxtgrödor som obligatorisk huvudgröda eller täckgröda vid växelbruk och andra gröngödselgrödor, utom när det rör sig om gräsmark eller fleråriga foderväxter,

b) 

genom kortsiktiga gröngödselgrödor och baljväxter samt genom användning av växtmångfald, när det rör sig om växthus eller andra fleråriga grödor än foderväxter, och

c) 

i samtliga fall genom tillförsel av stallgödsel eller organiskt material från ekologisk produktion, båda företrädesvis komposterade.

1.9.3 Om växternas näringsbehov inte kan tillgodoses genom de åtgärder som fastställs i punkterna 1.9.1 och 1.9.2, får endast gödselmedel och jordförbättringsmedel som är godkända för ekologisk produktion enligt artikel 24 användas och detta bara i den omfattning som är nödvändig. ►M9  Aktörerna ska bevara dokumentation om användningen av dessa produkter, inbegripet det eller de datum då varje produkt har använts, produktens namn, använd mängd samt berörda grödor och skiften. ◄

1.9.4 Den totala mängd stallgödsel, enligt definitionen i direktiv 91/676/EEG, som används på produktionsenheterna under omställning och de ekologiska produktionsenheterna får inte överstiga 170 kg kväve per år/hektar utnyttjad jordbruksareal. Gränsvärdet ska endast gälla för användningen av stallgödsel, torkad stallgödsel och torkad fjäderfägödsel, komposterade exkrement från djur, inbegripet fjäderfägödsel, komposterad stallgödsel och flytande exkrement från djur.

1.9.5 De som driver jordbruksföretag får för spridning av överskottsgödsel från ekologiska produktionsenheter uteslutande ingå skriftliga samarbetsavtal med andra som driver jordbruksföretag och företag som uppfyller reglerna för ekologisk produktion. Det gränsvärde som avses i punkt 1.9.4 ska beräknas på grundval av samtliga ekologiska produktionsenheter som ingår i ett sådant samarbete.

1.9.6 Preparat av mikroorganismer får användas för att förbättra jordens allmänna tillstånd eller tillgängligheten av på näringsämnen i jorden eller till grödan.

1.9.7 För att stimulera kompostering får lämpliga preparat som bygger på mikroorganismer eller växter användas.

1.9.8 Oorganiska kvävegödselmedel får inte användas.

1.9.9 Biodynamiska preparat får användas.

1.10

Hantering av skadegörare och ogräs

1.10.1 Skyddet mot skador som orsakas av skadegörare och ogräs ska främst baseras på följande:

— 
Naturliga fiender.
— 
Valet av arter, sorter och heterogent material.
— 
Växelföljd.
— 
Odlingstekniker som bioångning och mekaniska och fysikaliska metoder.
— 
Värmebehandlingar, som insolation och, om det rör sig om skyddade grödor, ytlig ångbehandling av jorden (maximalt till 10 centimeters djup).

1.10.2 Om växterna inte på ett tillfredsställande sätt kan skyddas mot skadegörare med de metoder som anges i punkt 1.10.1 eller om det är fråga om ett fastställt hot mot en gröda, får endast produkter och ämnen som godkänts för ekologisk produktion enligt artiklarna 9 och 24 användas och detta endast i den utsträckning som är nödvändig. ►M9  Aktörerna ska bevara dokumentation om behovet av användning av sådana produkter, inbegripet det eller de datum då varje produkt har använts, produktens namn, dess verksamma ämnen, använd mängd, berörda grödor och skiften samt den skadegörare eller sjukdom som bekämpas. ◄

1.10.3 När det gäller produkter och ämnen som används i fällor eller dispensrar för produkter och ämnen utom feromondispensrar, ska fällorna eller dispensrarna förhindra att produkterna och ämnena släpps ut i omgivningen och att de kommer i kontakt med de grödor som odlas. Alla fällor, inbegripet feromonfällor, ska samlas in efter användning och omhändertas på ett säkert sätt.

1.11

Rengörings- och desinfektionsmedel

För rengöring och desinfektion får endast sådana rengörings- och desinfektionsmedel användas i växtodling som godkänts för ekologisk produktion enligt artikel 24. ►M9  Aktörerna ska bevara dokumentation om användningen av dessa produkter, inbegripet det eller de datum då varje produkt har använts, produktens namn, dess verksamma ämnen samt platsen för sådan användning. ◄

1.12

Dokumentationsplikt

Aktörerna ska dokumentera de berörda skiftena och storleken på skörden. ►M9  Aktörerna ska särskilt bevara dokumentation om eventuella andra externa insatsmedel som används på varje skifte och, i tillämpliga fall, hålla styrkande handlingar om eventuella undantag från produktionsreglerna som beviljats i enlighet med punkt 1.8.5 tillgängliga. ◄

1.13

Beredning av obearbetade produkter

Om annan typ av beredning än bearbetning utförs på växter, ska de allmänna kraven i del IV punkterna 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 2.2.3 i tillämpliga delar gälla för sådan beredning.

2.   Detaljerade regler för specifika växter och växtprodukter

2.1   Regler för svampproduktion

Substrat får användas för svampproduktion, om de endast består av följande komponenter:

a) 

Stallgödsel och exkrement från djur

i) 

antingen från ekologiska produktionsenheter eller från enheter under omställning under andra omställningsåret, eller

ii) 

enligt vad som avses i punkt 1.9.3, dock endast när den produkt som avses i led i inte är tillgänglig och förutsatt att denna stallgödsel och dessa exkrement från djur inte utgör mer än 25 % av den totala vikten av substratets komponenter, exklusive ytmaterialet och eventuella tillsatser av vatten, före kompostering.

b) 

Andra produkter av jordbruksursprung än de som avses i led a från ekologiska produktionsenheter.

c) 

Torv som inte är behandlad med kemiska produkter.

d) 

Trä som inte är behandlat med kemiska produkter efter fällning.

e) 

De mineralprodukter som avses i punkt 1.9.3, vatten och jord.

2.2   Regler för insamling av vilda växter

Insamling av vilda växter och delar av sådana som växer vilt i naturområden, skogar och jordbruksområden betraktas som ekologisk produktion, förutsatt att

a) 

områdena under minst en treårsperiod före insamlingen inte har behandlats med andra produkter eller ämnen än de som har godkänts för användning i ekologisk produktion enligt artiklarna 9 och 24,

b) 

insamlingen inte påverkar det naturliga habitatets stabilitet eller artens fortlevnad i insamlingsområdet.

▼M9

Aktörerna ska bevara dokumentation om perioden och platsen för insamlingen, berörda arter och mängden vilda växter som samlats in.

▼B

Del II: Regler för animalieproduktion

Utöver de produktionsregler som fastställs i artiklarna 9, 10, 11 och 14 ska de regler som fastställs i denna del gälla för ekologisk animalieproduktion.

1.   Allmänna bestämmelser

1.1

Förutom vid biodling ska det vara förbjudet med animalieproduktion utan mark, det vill säga att den jordbrukare som avser att ägna sig åt ekologisk animalieproduktion inte brukar någon jordbruksmark och inte har ingått ett skriftligt samarbetsavtal med en jordbrukare om användning av ekologiska produktionsenheter eller produktionsenheter under omställning för djuren i fråga.

▼M9

Aktörerna ska hålla styrkande handlingar om undantag från reglerna för animalieproduktion som beviljats i enlighet med punkterna 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1 c och 1.9.4.2 c tillgängliga.

▼B

1.2

Omställning

1.2.1

Vid samtidigt inledande av omställningen av produktionsenheten, inbegripet betesmark eller mark som används för djurfoder, och av djur som hålls vid anläggningen i början av produktionsenhetens omställningsperiod i enlighet med del I punkterna 1.7.1 och 1.7.5 b, får djur och animalieprodukter betraktas som ekologiska vid utgången av omställningsperioden för produktionsenheten, även om den omställningsperiod som fastställs i punkt 1.2.2 i denna del för den berörda typen av djur är längre än omställningsperioden för produktionsenheten.

Genom undantag från punkt 1.4.3.1 får, i händelse av sådan samtidig omställning av produktionen, under produktionsenhetens omställningsperiod djur som hålls vid anläggningen i början av omställningsperioden ges omställningsfoder som producerats vid produktionsenheten under omställning under det första omställningsåret och/eller foder enligt punkt 1.4.3.1 och/eller ekologiskt foder.

Icke-ekologiska djur får införas i en produktionsenhet under omställning efter det att omställningsperioden har inletts, i enlighet med punkt 1.3.4.

1.2.2

De specifika omställningsperioder som gäller för olika typer av animalieproduktion är följande:

a) 

Tolv månader för nötkreatur och hästdjur för köttproduktion och under alla omständigheter minst tre fjärdedelar av djurets livslängd.

b) 

Sex månader för får, getter och svin och djur för mjölkproduktion.

c) 

Tio veckor för fjäderfän för köttproduktion vilka införts innan de är tre dagar gamla, utom för pekingankor.

d) 

Sju veckor för pekingankor som införts innan de är tre dagar gamla.

e) 

Sex veckor för fjäderfän för äggproduktion vilka införts innan de är tre dagar gamla.

f) 

Tolv månader för bin.

Under omställningsperioden ska vaxet ersättas med vax från ekologisk biodling.

Icke-ekologiskt bivax får emellertid användas,

i) 

om bivax från ekologisk biodling inte är tillgängligt på marknaden,

ii) 

om det är bevisat att det inte är kontaminerat med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion, och

iii) 

förutsatt att det kommer från cellock.

g) 

Tre månader för kaniner.

h) 

Tolv månader för hjortdjur.

1.3

Djurens ursprung

1.3.1

Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna om omställning ska ekologiska djur vara födda eller kläckta och uppvuxna på ekologiska produktionsenheter.

1.3.2

När det gäller uppfödning av ekologiska djur gäller följande:

a) 

Fortplantningen ska ske med naturliga metoder, men artificiell insemination är tillåten.

b) 

Fortplantning får inte sättas igång eller hindras genom behandling med hormoner eller andra ämnen med liknande effekt, såvida det inte är fråga om en form av veterinärmedicinsk behandling av ett enskilt djur.

c) 

Andra former av artificiell fortplantning, såsom kloning eller överföring av embryon, får inte användas.

d) 

Valet av djurras ska vara lämpligt i förhållande till principerna för ekologisk odling, säkerställa en hög djurvälfärd och bidra till att förebygga lidande och till att förhindra att djur behöver stympas.

1.3.3

Aktörer ska, när de väljer raser och linjer, överväga att i första hand välja raser och linjer med en hög grad av genetisk mångfald samt beakta djurens förmåga att anpassa sig till lokala förhållanden, deras avelsvärde, livslängd, livskraft och resistens mot sjukdomar och hälsoproblem, utan att något av detta påverkar deras välbefinnande. Dessutom ska sådana raser och djurlinjer väljas som gör det möjligt att undvika specifika sjukdomar eller hälsoproblem som är förknippade med vissa raser eller linjer som används i intensiv produktion, t.ex. svinstressyndromet, som potentiellt kan leda till PSE-kött (Pale Soft Exudative), plötslig död, spontanabort och förlossningssvårigheter som kräver kejsarsnitt. I första hand ska inhemska raser och linjer väljas.

För att välja raser och linjer i enlighet med första stycket ska aktörer använda den information som finns tillgänglig i de system som avses i artikel 26.3.

1.3.4

Användning av icke-ekologiska djur

1.3.4.1

För avelssyften får, genom undantag från punkt 1.3.1, djur som inte är ekologiskt uppfödda införas i en ekologisk produktionsenhet i de fall då raser riskerar att försvinna från djurhållningen enligt artikel 28.10 b i förordning (EU) nr 1305/2013 och de akter som antagits på grundval av den förordningen. I de fallen behöver djuren av de raserna inte nödvändigtvis vara djur som inte fått avkomma.

1.3.4.2

I samband med förnyelse av bigårdar får, genom undantag från punkt 1.3.1, 20 % per år av bidrottningar och svärmar/avläggare ersättas med icke-ekologiska bidrottningar och svärmar/avläggare i den ekologiska produktionsenheten, förutsatt att bidrottningarna och svärmarna/avläggarna placeras i kupor med vaxkakor eller vaxmellanväggar från ekologiska produktionsenheter. En svärm/avläggare eller bidrottning per år får hursomhelst ersättas av en icke-ekologisk svärm/avläggare eller bidrottning.

1.3.4.3

När en flock sätts samman för första gången, förnyas eller sätts samman på nytt, och jordbrukarnas kvalitativa och kvantitativa behov inte går att tillgodose, får den behöriga myndigheten, genom undantag från punkt 1.3.1, besluta att icke-ekologiskt uppfödda fjäderfän får införlivas i en ekologisk produktionsenhet för fjäderfä, förutsatt att värphöns och fjäderfä för köttproduktion är yngre än tre dagar. Produkter från dem får endast betraktas som ekologiska förutsatt att den omställningsperiod som anges i punkt 1.2 iakttas.

1.3.4.4

Om de uppgifter som samlas in i enlighet med det system som avses i artikel 26.2 b visar att jordbrukarens kvalitativa eller kvantitativa behov i fråga om ekologiska djur inte är tillgodosedda, får de behöriga myndigheterna genom undantag från punkt 1.3.1 godkänna att icke-ekologiska djur förs in på en ekologisk produktionsenhet, förutsatt att villkoren i punkterna 1.3.4.4.1–1.3.4.4.4 uppfylls.

Jordbrukare ska innan de begär ett sådant undantag konsultera de uppgifter som samlats in i det system som avses i artikel 26.2 b för att verifiera om begäran är motiverad.

När det gäller aktörer i tredjeländer får kontrollmyndigheter och kontrollorgan som erkänts i enlighet med artikel 46.1 godkänna att icke-ekologiska djur förs in på en ekologisk produktionsenhet, om ekologiska djur inte finns tillgängliga i tillräcklig mängd eller av tillräckligt hög kvalitet på territoriet i det land där aktören är etablerad.

1.3.4.4.1 Unga icke-ekologiska djur får för avelssyften införas när en hjord eller besättning sätts samman för första gången. De ska födas upp i enlighet med reglerna för ekologisk produktion direkt efter det att de är avvanda. Dessutom gäller följande begränsningar vid den tidpunkt då dessa djur förs in i besättningen eller hjorden:

a) 

Nötkreatur, hästdjur och hjortdjur ska vara yngre än sex månader.

b) 

Får och getter ska vara yngre än sextio dagar.

c) 

Svin ska väga mindre än 35 kg.

d) 

Kaniner ska vara yngre än tre månader.

1.3.4.4.2  ►C8  Icke-ekologiska vuxna hanar och icke-ekologiska honor som inte fått ungar får för avelssyften införas vid förnyelse av en besättning eller hjord. ◄ De ska i fortsättningen födas upp i enlighet med reglerna för ekologisk produktion. Dessutom ska följande begränsningar gälla för antalet honor per år:

a) 

Högst 10 % av andelen vuxna hästdjur eller nötkreatur och 20 % av vuxna svin, får, getter, kaniner och hjortdjur får införas.

b) 

För enheter med färre än 10 hästdjur, hjortdjur eller nötkreatur eller kaniner, eller med färre än fem svin, får eller getter ska all förnyelse begränsas till högst ett djur per år.

1.3.4.4.3 De procentandelar som avses i punkt 1.3.4.4.2 får ökas upp till 40 % förutsatt att den behöriga myndigheten har bekräftat att något av följande villkor uppfylls:

a) 

En väsentlig utökning av djurhållningen har ägt rum.

b) 

En djurras har ersatts med en annan.

c) 

En ny djurspecialisering har utvecklats.

1.3.4.4.4 I de fall som avses i punkterna 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2, och 1.3.4.4.3 får icke-ekologiska djur endast betraktas som ekologiska förutsatt att den omställningsperiod som anges i punkt 1.2 i denna bilaga har följts. Den omställningsperiod som fastställs i punkt 1.2.2 ska tidigast inledas när djuren införs i produktionsenheten under omställning.

1.3.4.4.5 I de fall som avses i punkterna 1.3.4.4.1–1.3.4.4.4 ska icke-ekologiska djur antingen hållas åtskilda från andra djur eller vara identifierbara fram till och med utgången av den omställningsperiod som avses i punkt 1.3.4.4.4.

▼M9

1.3.4.5

Aktörerna ska bevara dokumentation eller styrkande handlingar om djurens ursprung, som identifierar djuren i enlighet med lämpliga system (per djur eller omgång/flock/besättning/bikupa), om veterinärdokument för de djur som förs in på jordbruksföretaget, ankomstdatum och omställningsperiod.

▼B

1.4

Utfodring

1.4.1   Allmänna utfodringskrav

Följande regler ska gälla för utfodringen:

a) 

Foder till djuren ska i första hand anskaffas från det jordbruksföretag där djuren hålls eller från ekologiska produktionsenheter eller produktionsenheter under omställning tillhörande andra jordbruksföretag i samma region.

b) 

Djuren ska ges ekologiskt foder eller omställningsfoder som uppfyller deras näringsbehov under de olika utvecklingsstadierna. Restriktiv utfodring får inte förekomma inom animalieproduktionen såvida det inte är motiverat av veterinärmedicinska skäl.

c) 

Djur får inte hållas under sådana förhållanden eller på en sådan diet som kan främja uppkomsten av anemi.

▼C2

d) 

Gödningsmetoder ska alltid respektera de normala näringsbehoven för varje art och djurens välbefinnande under alla skeden av uppfödningsprocessen.

▼B

e) 

Med undantag av svin, fjäderfän och bin ska djuren alltid ha tillgång till bete närhelst förhållandena så tillåter eller ska alltid ha tillgång till grovfoder.

f) 

Det är förbjudet att använda tillväxtfrämjande medel och syntetiska aminosyror.

g) 

Diande djur ska helst utfodras med modersmjölk under en minimiperiod fastställd av kommissionen i enlighet med artikel 14.3 a. Mjölkersättning som innehåller kemiskt syntetiserade komponenter eller komponenter av vegetabiliskt ursprung får inte användas under denna period.

h) 

Foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung eller med ursprung i alger eller jäst ska vara ekologiska.

i) 

Icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung eller med ursprung i alger eller jäst, foderråvaror av mikrobiellt eller mineraliskt ursprung, fodertillsatser och processhjälpmedel får användas endast om de har godkänts för användning i ekologisk produktion i enlighet med artikel 24.

1.4.2   Bete

1.4.2.1   Bete på ekologisk mark

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1.4.2.2 ska ekologiska djur beta på ekologisk mark. Icke-ekologiska djur får dock under en begränsad period varje år utnyttja ekologiskt bete, förutsatt att de har uppfötts på ett miljövänligt sätt på mark med stöd i artiklarna 23, 25, 28, 30, 31 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013 och att de inte hålls på den ekologiska marken samtidigt som ekologiska djur.

1.4.2.2   Bete på allmänning och växling av betesområde

1.4.2.2.1 Ekologiska djur får beta på allmänning, förutsatt att

a) 

allmänningen under minst tre år inte har behandlats med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion,

b) 

de icke-ekologiska djur som betar på allmänningen har uppfötts på ett miljövänligt sätt på mark med stöd i artiklarna 23, 25, 28, 30, 31 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013,

c) 

animalieprodukter från ekologiska djur producerade under den period dessa djur betade på allmänningen betraktas inte som ekologiska produkter, såvida det inte kan bevisas att dessa djur på ett lämpligt sätt har skilts från de icke-ekologiska djuren.

1.4.2.2.2 Under perioden med växling av betesområde får ekologiska djur beta på icke-ekologisk mark när de drivs från ett betesområde till ett annat. Under denna period ska de ekologiska djuren hållas åtskilda från de andra djuren. Intag av icke-ekologiskt foder i form av gräs eller annan växtlighet som djuren betar ska tillåtas

a) 

i högst 35 dagar, vari inbegrips den tid det tar att driva djuren både till och från området, eller

b) 

om det rör sig om högst 10 % av den totala foderransonen per år beräknat som procentandel av torrsubstansen i foder av jordbruksursprung.

1.4.3   Omställningsfoder

1.4.3.1   För jordbruksföretag som ägnar sig år animalieproduktion gäller följande:

a) 

Upp till i genomsnitt 25 % av foderblandningen i foderransonerna får utgöras av omställningsfoder från det andra omställningsåret. Denna procentandel får ökas till 100 % om detta omställningsfoder kommer från det jordbruksföretag där djuren hålls.

b) 

Upp till 20 % av den sammanlagda genomsnittsmängden av djurens foder får utgöras av bete på eller skörd från permanent betesmark, skiften för fleråriga foderväxter eller proteingrödor sådda på ekologiskt odlad mark som befinner sig under det första omställningsåret, förutsatt att denna mark ingår i själva jordbruksföretaget.

Om båda de typer av omställningsfoder som avses i leden a och b används för utfodringen får den sammanlagda andelen av sådant foder inte överskrida den andel som fastställs i led a.

1.4.3.2   Uppgifterna i punkt 1.4.3.1 ska beräknas årligen som en procentandel av torrsubstansen i foder av vegetabiliskt ursprung.

▼M9

1.4.4   Bevarande av dokumentation om utfodringssystemet

Aktörerna ska bevara dokumentation om utfodringssystemet och, i förekommande fall, betesperioden. De ska särskilt bevara dokumentation om fodrets namn, inbegripet alla former av använt foder, t.ex. foderblandningar, andelar av olika foderråvaror i foderransoner och andelen foder från det egna jordbruksföretaget eller samma region och, i förekommande fall, perioder med tillgång till betesområden, perioder med växling av betesområde, där begränsningar gäller, samt styrkande handlingar om tillämpningen av punkterna 1.4.2 och 1.4.3.

▼B

1.5

Hälso- och sjukvård

1.5.1   Förebyggande av sjukdomar

1.5.1.1

Sjukdomsförebyggande åtgärder ska baseras på urvalet av raser och stammar, djurhållningspraxis, foder av hög kvalitet, motion, lämplig djurtäthet samt tillräckliga och lämpliga utrymmen för djuren under förhållanden med god hygien.

1.5.1.2

Immunologiska veterinärmedicinska läkemedel får användas.

1.5.1.3

Kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel, inbegripet antibiotika och bolusar av kemisk-syntetiskt framställda allopatiska molekyler, får inte användas för förebyggande vård.

1.5.1.4

Substanser för att stimulera tillväxt eller produktion (inklusive antibiotika, koccidiostatika och andra artificiella medel för att stimulera tillväxt) samt hormoner eller liknande ämnen för att kontrollera fortplantning eller för andra ändamål (till exempel brunstsynkronisering) får inte användas.

1.5.1.5

När djur kommer från icke-ekologiska produktionsenheter, ska särskilda åtgärder såsom screeningtester och karantänperioder tillämpas, beroende på lokala förhållanden.

1.5.1.6

►C2  Endast sådana medel för rengöring och desinfektion som har godkänts enligt artikel 24 får användas för rengöring och desinfektion av byggnader och anläggningar avsedda för djur. ◄ ►M9  Aktörerna ska bevara dokumentation om användningen av dessa produkter, inbegripet det eller de datum då produkten har använts, produktens namn, dess verksamma ämnen samt platsen för sådan användning. ◄

1.5.1.7

Byggnader, fållor, utrustning och redskap ska rengöras ordentligt och desinficeras för att hindra återinfektion och att sjukdomsspridande organismer utvecklas. Avföring, urin och ej uppätet eller utspillt foder ska avlägsnas så ofta som det är nödvändigt för att minska lukten och undvika att insekter och gnagare lockas dit. Rodenticider (får endast användas i fällor) och de produkter och substanser som är godkända enligt artiklarna 9 och 24 för ekologisk produktion får användas för bekämpning av insekter och andra skadedjur i byggnader och andra anläggningar där djur vistas.

1.5.2   Veterinärbehandling

1.5.2.1

Om ett djur blir sjukt eller skadat trots sjukdomsförebyggande åtgärder ska det behandlas omedelbart.

1.5.2.2

Sjukdomar ska behandlas omedelbart för att förhindra att djuren lider. Kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel, inbegripet antibiotika, får användas vid behov, på stränga villkor och under överinseende av en veterinär, när fytoterapeutiska, homeopatiska och andra produkter är olämpliga. I synnerhet ska begränsningar med avseende på behandlingsomgångar och karenstid fastställas.

1.5.2.3

Foderråvaror av mineraliskt ursprung som har godkänts enligt artikel 24 för användning i ekologisk produktion, fodertillsatser som har godkänts enligt artikel 24 för användning i ekologisk produktion och fytoterapeutiska och homeopatiska produkter ska hellre användas än behandling med kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel, inbegripet antibiotika, förutsatt att de har en effektiv terapeutisk verkan på den djurart och under de förhållanden som behandlingen är avsedd för.

1.5.2.4

Om ett djur eller en grupp djur som under tolv månader har genomgått mer än tre behandlingsomgångar med kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel, inbegripet antibiotika, eller mer än en behandlingsomgång om deras produktiva livscykel är kortare än ett år, med undantag av vaccinationer, parasitbekämpning och obligatoriska bekämpningsprogram, får de berörda djuren eller produkter som kommer från sådana djur inte säljas som ekologiska produkter och djuren måste genomgå de omställningsperioder som avses i punkt 1.2.

1.5.2.5

Karenstiden mellan den sista dosen av ett kemisk-syntetiskt framställt allopatiskt veterinärmedicinskt läkemedel, inbegripet antibiotika, som ges till djur vid normal användning och produktionen av ekologiskt producerade livsmedel från sådana djur ska vara dubbelt så lång som karenstiden enligt artikel 11 i direktiv 2001/82/EG och minst 48 timmar.

1.5.2.6

Behandlingar för att skydda människors och djurs hälsa som krävs enligt unionslagstiftningen ska vara tillåtna.

▼M9

1.5.2.7

Aktörerna ska bevara dokumentation eller styrkande handlingar om eventuella behandlingar som utförts, och särskilt identifiering av de djur som behandlats, datum för behandling, diagnos, dosering, behandlingsproduktens namn och, i tillämpliga fall, veterinärens ordination för veterinärvård och den karenstid som tillämpas innan animalieprodukter kan saluföras och märkas som ekologiska.

▼B

1.6

Inhysning och djurhållningspraxis

1.6.1

Byggnadens isolering, uppvärmning och ventilation ska säkerställa att luftcirkulationen, halten av damm, temperaturen, den relativa luftfuktigheten och gaskoncentrationen hålls inom gränser som säkerställer djurens välbefinnande. Byggnaden ska ha god naturlig ventilation och medge stort dagsljusinsläpp.

1.6.2

Byggnader avsedda för djur ska inte vara obligatoriska i områden med sådana klimatförhållanden att djuren kan vistas utomhus. I dessa fall ska djuren ha tillgång till skydd eller skuggade områden, där de kan söka skydd mot väder och vind.

1.6.3

Djurtätheten i byggnader ska tillgodose djurens bekvämlighet, välbefinnande och artspecifika behov, vilka i synnerhet beror på djurens art, ras och ålder. Hänsyn ska också tas till djurens beteendemässiga behov, som i synnerhet beror på gruppens storlek och djurens kön. Djurtätheten ska säkerställa djurens välbefinnande, genom att de får tillräckligt med utrymme för att stå naturligt, röra sig, lätt kunna lägga sig ned, vända sig, utföra kroppsvårdande beteende, inta alla naturliga ställningar och göra alla naturliga rörelser som att sträcka på sig och flaxa med vingarna.

1.6.4

Det minsta utrymme inomhus och utomhus och de tekniska specifikationer rörande inhysning som föreskrivs i de genomförandeakter som avses i artikel 14.3 ska följas.

1.6.5

►C2  Rastgårdar ◄ får vara delvis övertäckta. Verandor ska inte betraktas som ►C2  rastgårdar ◄ .

1.6.6

Den totala djurtätheten får inte överstiga gränsvärdet på 170 kg organiskt kväve per år och hektar jordbruksmark.

1.6.7

För att bestämma den lämpliga djurtäthet som avses i punkt 1.6.6 ska den behöriga myndigheten fastställa hur många djurenheter som motsvarar det gränsvärde som avses i punkt 1.6.6 i förhållande till de uppgifter som fastställts för vart och ett av de specifika kraven för typen av animalieproduktion.

1.6.8

►C2  Burar, boxar och flatdeck-burar för att föda upp djur får inte användas för någon djurart. ◄

1.6.9

När djur får individuell veterinärbehandling ska de hållas i utrymmen som har ett helt golv och ströbädd eller annan lämplig bädd. Djuren ska enkelt kunna vända sig och bekvämt ligga ner i hela sin längd.

1.6.10

Det ska inte vara tillåtet att föda upp ekologiska djur i en ►C2  fålla ◄ med mycket våt eller sank mark.

1.7

Djurvälfärd

1.7.1

Personer som håller djur och hanterar djur under transport och slakt ska ha nödvändiga bas- och yrkeskunskaper när det gäller djurhälsa och djurvälfärd och ska ha genomgått lämplig utbildning i överensstämmelse med vad som krävs i särskilt rådets förordning (EG) nr 1/2005 ( 26 ) och rådets förordning (EG) nr 1099/2009 ( 27 ), så att en korrekt tillämpning av bestämmelserna i denna förordning säkerställs.

1.7.2

Djurhållningspraxis, inklusive djurtäthet, och inhysningsförhållandena ska säkerställa att djurens utvecklingsmässiga, fysiologiska och etologiska behov tillgodoses.

1.7.3

Djuren ska ha permanent tillgång till ►C2  rastgårdar ◄ så att de har möjlighet att röra på sig, företrädesvis bete, närhelst väder och säsong och markbeskaffenhet möjliggör detta, såvida inte inskränkningar och förpliktelser som rör skyddet av människors och djurs hälsa har införts på grundval av unionslagstiftningen.

1.7.4

Antalet djur ska begränsas för att minska överbetning, markförstöring, erosion eller föroreningar som orsakas av djuren eller spridningen av deras gödsel.

1.7.5

Det ska vara förbjudet att tjudra eller isolera djuren, utom enskilda djur under en begränsad period och i den utsträckning det är motiverat av veterinärmedicinska skäl. Det får endast vara tillåtet att isolera djuren under en begränsad tid, när personalens säkerhet äventyras eller av djurvälfärdsdjurvälfärdsskäl. De behöriga myndigheterna får godkänna att nötkreatur på jordbruksföretag med högst 50 djur (med undantag för ungdjur) tjudras om det inte är möjligt att hålla djuren i grupper som är lämpade för deras beteendemässiga behov, under förutsättning att de har tillgång till bete under betesperioden och minst två gånger i veckan får tillgång till ►C2  rastgårdar ◄ , när bete inte är möjligt.

1.7.6

Djurtransporternas tidslängd ska minimeras.

1.7.7

Allt lidande och all smärta och plåga ska undvikas och minimeras under djurens hela liv, inklusive vid tidpunkten för slakt.

1.7.8

Med förbehåll för utvecklingen av unionslagstiftningen om djurskydd, får svanskupering av får, näbbtrimning under djurets första tre dagar och avhorning undantagsvis tillåtas i enskilda fall, om det förbättrar djurens hälsa, välbefinnande eller hygien eller när personalens säkerhet annars skulle äventyras. Avlägsnande av hornanlag får tillåtas endast i enskilda fall, om det förbättrar djurens hälsa, välbefinnande eller hygien eller när personalens säkerhet annars skulle äventyras. Den behöriga myndigheten ska godkänna dessa ingrepp endast om aktören vederbörligen har anmält och motiverat ingreppen till den behöriga myndigheten och om ingreppen ska utföras av kvalificerad personal.

1.7.9

Djurens lidande ska minimeras genom användning av adekvat smärtlindring eller bedövning och/eller genom att ingrepp endast görs vid den för djuren lämpligaste åldern och utförs av kvalificerad personal.

1.7.10

Kirurgisk kastrering ska vara tillåten för att bibehålla produkternas kvalitet och traditionella produktionsmetoder, men endast på de villkor som anges i punkt 1.7.9.

1.7.11

Lastning och lossning av djur ska genomföras utan användning av någon form av elektrisk eller annan smärtsam stimulans för att tvinga djuren. Det ska vara förbjudet att använda allopatiska lugnande medel före eller under transporten.

▼M9

1.7.12

Aktörerna ska bevara dokumentation eller styrkande handlingar om eventuella särskilda åtgärder som vidtagits och motiveringar för tillämpningen av punkterna 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 eller 1.7.10. Vad gäller djur som lämnar jordbruksföretaget ska följande uppgifter i förekommande fall registreras: ålder, antal djur, slaktdjurens vikt, lämplig identifikation (per djur eller per omgång/flock/besättning/bikupa), datum för avsändande och destination.

▼B

1.8

Beredning av obearbetade produkter

▼C2

Om annan typ av beredning än bearbetning utförs på djur ska de allmänna kraven i del IV punkterna 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 2.2.3 i tillämpliga delar gälla för sådan beredning.

▼B

1.9

Ytterligare allmänna regler

1.9.1   För nötkreatur, får, getter och hästdjur

1.9.1.1   Utfodring

Följande regler ska gälla för utfodringen:

a) 

Minst 60 % av fodret ska komma från det egna jordbruket eller, om detta inte är möjligt eller om sådant foder saknas, produceras i samarbete med andra ekologiska eller under omställning befinnande sig produktionsenheter och foderaktörer med användning av foder och foderråvaror från samma region. Denna procentandel ska höjas till 70 % från och med ►M3  den 1 januari 2024 ◄ .

b) 

Djuren ska ha tillgång till betesmark för bete när förhållandena tillåter detta.

c) 

Utan att det påverkar tillämpningen av led b ska handjur av nötkreatur som är äldre än ett år ha tillgång till betesmark eller en ►C2  rastgård ◄ .

d) 

I fall där djuren har tillgång till bete under betesperioden och där systemet för djurhållning inomhus under vintern ger rörelsefrihet åt djuren kan dispens ges från kravet på ►C2  rastgårdar ◄ under vintermånaderna.

e) 

Uppfödningssystemen ska bygga på maximalt utnyttjande av betesmark beroende på tillgången till betesmark under de olika årstiderna.

f) 

Minst 60 % av torrsubstansen i dagliga foderransoner ska utgöras av grovfoder, färskt eller torkat foder eller ensilage. Denna procentandel får sänkas till 50 % för mjölkproducerande djur under en period av högst tre månader tidigt i laktationen.

1.9.1.2   Inhysning och djurhållningspraxis

Följande regler ska gälla för inhysning och djurhållningspraxis:

a) 

Byggnader ska ha släta men inte hala golv.

b) 

Byggnaderna ska ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som är tillräckligt stor och som ska bestå av helt golv utan spalt. Rymliga torra bäddar av strö ska finnas på viloplatsen. Ströet ska bestå av halm eller annat lämpligt naturligt material. Ströet får förbättras och berikas med de mineralprodukter som är tillåtna enligt artikel 24 som gödselmedel eller jordförbättringsmedel i ekologisk produktion.

▼C2

c) 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.1 första stycket a och andra stycket i rådets direktiv 2008/119/EG ( 28 ) ska det vara förbjudet att inhysa kalvar i individuella boxar efter det att dessa är äldre än en vecka, utom i fråga om enskilda djur under en begränsad period och om detta är befogat av veterinärmedicinska skäl.

▼B

d) 

När en kalv får individuell veterinärbehandling ska den hållas i utrymmen som har ett helt golv och ströbädd. Kalven ska enkelt kunna vända sig och bekvämt ligga ner i hela sin längd.

1.9.2   För hjortdjur

1.9.2.1   Utfodring

Följande regler ska gälla för utfodringen:

a) 

Minst 60 % av fodret ska komma från det egna jordbruket eller, om detta inte är möjligt eller om sådant foder saknas, produceras i samarbete med andra ekologiska eller under omställning befinnande sig produktionsenheter och foderaktörer med användning av foder och foderråvaror från samma region. Denna procentandel ska höjas till 70 % från och med ►M3  den 1 januari 2024 ◄ .

b) 

Djuren ska ha tillgång till betesmark för bete när förhållandena tillåter detta.

c) 

Där djuren har tillgång till bete under betesperioden och där systemet för djurhållning inomhus under vintern ger rörelsefrihet åt djuren får dispens ges från kravet på ►C2  rastgårdar ◄ under vintermånaderna.

d) 

Uppfödningssystemen ska bygga på maximalt utnyttjande av betesmark beroende på tillgången till betesmark under de olika årstiderna.

e) 

Minst 60 % av torrsubstansen i dagliga foderransoner ska utgöras av grovfoder, färskt eller torkat foder eller ensilage. Denna andel får sänkas till 50 % för mjölkproducerande hjortdjur av honkön under en period av högst tre månader tidigt i laktationen.

▼C2

f) 

Naturbete ska tillhandahållas i ett hägn under vegetationsperioden. Hägn som inte kan ge foder genom bete under vegetationsperioden ska inte vara tillåtna.

▼B

g) 

Utfodring ska endast vara tillåten vid brist på bete på grund av dåliga väderförhållanden.

h) 

►C2  Djur som hålls för animalieproduktion i ett hägn ska ha tillgång till rent och friskt vatten. ◄ I avsaknad av en naturlig vattenkälla som är lätt tillgänglig för djuren ska vattenställen tillhandahållas.

1.9.2.2   Inhysning och djurhållningspraxis

Följande regler ska gälla för inhysning och djurhållningspraxis:

a) 

Hjortdjur ska förses med gömställen, skydd och stängsel som inte skadar djuren.

b) 

I hägn för kronhjortar ska djuren kunna rulla sig i lera för att rykta huden och reglera kroppstemperaturen.

c) 

Byggnader ska ha släta men inte hala golv.

d) 

Byggnader ska ha en bekväm, ren och torr ligg- och/eller viloplats som är tillräckligt stor och som ska bestå av helt golv utan spalt. Rymliga torra bäddar av strö ska finnas på viloplatsen. Ströet ska bestå av halm eller annat lämpligt naturmaterial. Ströet får förbättras och berikas med de mineralprodukter som är tillåtna enligt artikel 19 som gödselmedel eller jordförbättringsmedel i ekologisk produktion.

e) 

Utfodringsplatserna ska inrättas i områden som är skyddade mot vädret och vara tillgängliga både för djuren och för de personer som sköter dem. Marken där utfodringsplatserna inrättas ska vara fast, och utfodringsanordningen ska vara takförsedd.

f) 

Om permanent tillgång till foder inte kan säkerställas ska utfodringsplatserna vara utformade så att alla djur kan få foder samtidigt.

1.9.3   För svin

1.9.3.1   Utfodring

Följande regler ska gälla för utfodringen:

a) 

Minst 30 % av fodret ska komma från det egna jordbruket eller, om detta inte är möjligt eller om sådant foder saknas, produceras i samarbete med andra ekologiska eller under omställning befinnande sig produktionsenheter och foderaktörer med användning av foder och foderråvaror från samma region.

b) 

Grovfoder, färskt eller torkat foder eller ensilage ska ingå i den dagliga foderransonen.

c) 

Om en jordbrukare inte kan få tag på proteinfoder från uteslutande ekologisk produktion och den behöriga myndigheten har bekräftat att det inte finns tillgång till ekologiskt proteinfoder i tillräcklig mängd, får icke-ekologiskt foder användas fram till och med ►M3  den 31 december 2026 ◄ förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

i) 

Det är inte tillgängligt i ekologisk form.

ii) 

Det produceras eller bereds utan kemiska lösningsmedel.

iii) 

Dess användning begränsas till uppfödning av smågrisar på upp till 35 kg med särskilda proteinföreningar.

iv) 

Den högsta tillåtna procentandelen per 12-månaderperiod för dessa djur överskrider inte 5 %. Procentandelen ska beräknas på grundval av torrsubstansinnehållet i foder av jordbruksursprung.

1.9.3.2   Inhysning och djurhållningspraxis

Följande regler ska gälla för inhysning och djurhållningspraxis:

a) 

Byggnaderna ska ha släta, men inte hala golv.

b) 

Byggnaderna ska ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som är tillräckligt stor och som ska bestå av helt golv utan spalt. Rymliga torra bäddar av strö ska finnas på viloplatsen. Ströet ska bestå av halm eller annat lämpligt naturmaterial. Ströet får förbättras och berikas med de mineralprodukter som är tillåtna som gödselmedel eller jordförbättringsmedel i ekologisk produktion enligt artikel 24.

c) 

Det ska alltid finnas en bädd av halm eller annat lämpligt material som är stor nog att alla grisar i en fålla kan ligga ner samtidigt på det mest utrymmeskrävande sättet.

d) 

Suggor ska hållas i grupp, utom under de sista stadierna av dräktigheten och under digivningstiden, då suggor ska kunna röra sig fritt i sina fållor och endast får fixeras korta stunder.

e) 

Utan att det påverkar eventuella ytterligare krav för halm ska suggor några dagar före den beräknade grisningen ges tillräckligt mycket halm eller annat lämpligt naturligt material för att kunna bygga bo.

f) 

Svinen ska kunna gödsla och böka på rastgårdar. För bökningen kan olika substrat användas.

1.9.4   För fjäderfän

1.9.4.1   Djurens ursprung

För att förhindra användning av intensiva uppfödningsmetoder ska fjäderfän antingen födas upp tills de når en lägsta ålder eller komma från långsamt växande fjäderfälinjer som är anpassade för utomhusuppfödning.

Den behöriga myndigheten ska fastställa kriterierna för långsamt växande linjer eller upprätta en förteckning över sådana linjer och tillhandahålla aktörer, andra medlemsstater och kommissionen denna information.

Om jordbrukaren inte använder långsamt växande fjäderfälinjer ska den lägsta slaktåldern vara

a) 

81 dagar för kycklingar,

b) 

150 dagar för kapuner,

c) 

49 dagar för pekingankor,

d) 

70 dagar för honor av myskänder,

e) 

84 dagar för hanar av myskänder,

f) 

92 dagar för mulardänder,

g) 

94 dagar för pärlhöns,

h) 

140 dagar för hannar av kalkon och stekgäss, och

i) 

100 dagar för honor av kalkon.

1.9.4.2   Utfodring

Följande regler ska gälla för utfodringen:

a) 

Minst 30 % av fodret ska komma från det egna jordbruket eller, om detta inte är möjligt eller om sådant foder saknas, produceras i samarbete med andra produktionsenheter och foderaktörer som är ekologiska eller under omställning och som använder foder och foderråvaror från samma region.

b) 

Grovfoder, färskt eller torkat foder eller ensilage ska ingå i den dagliga foderransonen.

c) 

Om en jordbrukare inte kan få tag på proteinfoder från uteslutande ekologisk produktion för fjäderfäarter och den behöriga myndigheten har bekräftat att det inte finns tillgång till ekologiskt proteinfoder i tillräcklig mängd, får icke-ekologiskt proteinfoder användas fram till och med ►M3  den 31 december 2026 ◄ förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

i) 

Det är inte tillgängligt i ekologisk form.

ii) 

Det produceras eller bereds utan kemiska lösningsmedel.

iii) 

Dess användning begränsas till utfodring av unga fjäderfän med särskilda proteinföreningar.

iv) 

Den högsta tillåtna procentandelen per 12-månadersperiod för dessa djur överskrider inte 5 %. Procentandelen ska beräknas på grundval av torrsubstansinnehållet i foder av jordbruksursprung.

1.9.4.3   Djurskydd

Det ska vara förbjudet att plocka levande fjäderfän.

1.9.4.4   Inhysning och djurhållningspraxis

Följande regler ska gälla för inhysning och djurhållningspraxis:

a) 

Minst en tredjedel av golvytan ska utgöras av helt golv, dvs. inte bestå av spalt eller nät, och vara täckt med strömaterial, såsom halm, spån, sand eller torv.

b) 

I byggnader avsedda för värphöns ska en tillräckligt stor del av den golvyta som är tillgänglig för hönsen vara tillgänglig för uppsamling av hönsspillningen.

▼M9

c) 

Byggnaderna ska tömmas på djur mellan varje omgång av fjäderfän som föds upp. Byggnaderna och inredningen ska rengöras och desinficeras under denna tid. För varje omgång fjäderfän som har fötts upp ska fållorna dessutom lämnas tomma under en period som ska fastställas av medlemsstaterna för att växtlighet ska kunna växa upp igen. Aktören ska bevara dokumentation eller styrkande handlingar om tillämpningen av en sådan period. Dessa krav ska inte tillämpas på fjäderfän som inte föds upp i omgångar, som inte hålls i fållor och som är frigående hela dagen.

▼B

d) 

Fjäderfän ska ha tillgång till en ►C2  rastgård ◄ under minst en tredjedel av sina liv. Värphöns och slaktfjäderfän ska emellertid ha tillgång till en ►C2  rastgård ◄ under minst en tredjedel av sitt liv, med undantag för de tillfällen då det införts tillfälliga begränsningar på grundval av unionslagstiftningen.

e) 

Fjäderfän ska ha kontinuerlig tillgång till ►C2  rastgårdar ◄ på dagtid från en så låg ålder som möjligt, då de fysiologiska och fysiska villkoren tillåter detta, med undantag för de tillfällen då det införts tillfälliga begränsningar på grundval av unionslagstiftningen.

f) 

När det gäller avelsfjäderfän och unghöns som är under 18 veckor gamla, om villkoren i punkt 1.7.3 vad gäller inskränkningar och förpliktelser som rör skyddet av människors och djurs hälsa och som införts på grundval av unionslagstiftningen uppfylls och hindrar avelsfjäderfän och unghöns som är under 18 veckor gamla från att få tillgång till ►C2  rastgårdar ◄ , ska genom undantag från punkt 1.6.5 verandor betraktas som ►C2  rastgårdar ◄ och i så fall ha ett metallnätstängsel som håller andra fåglar ute.

g) 

►C2  Rastgårdar ◄ för fjäderfän ska ge djuren lätt tillgång till tillräckligt många vattentråg.

h) 

►C2  Rastgårdar ◄ för fjäderfän ska huvudsakligen vara täckta med växtlighet.

i) 

Om det råder förhållanden som innebär att fodertillgången på området utomhus är begränsad, på grund av till exempel ett långvarigt snötäcke eller svåra väderförhållanden, ska kompletterande grovfoder ingå i kosten för fjäderfän.

j) 

Om fjäderfän hålls inomhus på grund av restriktioner eller skyldigheter som införts på grundval av unionslagstiftningen ska de ha ständig tillgång till tillräckliga mängder grovfoder och passande material så att deras beteendemässiga behov tillgodoses.

k) 

Vattenfåglar ska ha tillgång till ett vattendrag, en damm, en sjö eller en bassäng när väderförhållandena och hygienvillkoren tillåter detta, så att deras artspecifika behov och djurvälfärdskrav uppfylls. Om väderförhållandena inte tillåter sådan tillgång, ska de ha tillgång till vatten så att de kan doppa huvudet för att tvätta fjäderdräkten.

l) 

Dagsljuset får kompletteras med artificiellt ljus för att ge högst 16 timmar ljus per dag, med en sammanhängande nattvila utan artificiellt ljus på minst åtta timmar.

▼C2

m) 

Det totala användbara utrymmet i fjäderfähus för slaktfjäderfä får inte överstiga 1 600 m2 i någon produktionsenhet.

▼B

n) 

Högst 3 000 värphöns ska vara tillåtna i en och samma avdelning av ett fjäderfähus.

1.9.5   För kaniner

1.9.5.1   Utfodring

Följande regler ska gälla för utfodringen:

a) 

Minst 70 % av fodret ska komma från det egna jordbruket eller, om detta inte är möjligt eller om sådant foder saknas, produceras i samarbete med andra produktionsenheter och foderaktörer som är ekologiska eller under omställning och som använder foder och foderråvaror från samma region.

b) 

Kaniner ska ha tillgång till betesmark för bete när förhållandena tillåter detta.

c) 

Uppfödningssystemen ska bygga på maximalt utnyttjande av betesmark beroende på tillgången till betesmark under de olika årstiderna.

d) 

Fiberrikt foder såsom halm eller hö ska tillhandahållas då mängden gräs inte är tillräcklig. Grovfoder ska utgöra minst 60 % av kosten.

1.9.5.2   Inhysning och djurhållningspraxis

Följande regler ska gälla för inhysning och djurhållningspraxis:

a) 

Byggnaderna ska ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som är tillräckligt stor och som ska bestå av helt golv utan spalt. Rymliga torra bäddar av strö ska finnas på viloplatsen. Ströet ska bestå av halm eller annat lämpligt naturmaterial. Ströet får förbättras och berikas med de mineralprodukter som är tillåtna som gödselmedel eller jordförbättringsmedel i ekologisk produktion enligt artikel 24.

b) 

Kaniner ska hållas i grupper.

c) 

Kaningårdar ska använda motståndskraftiga raser som är anpassade till utomhusförhållanden.

d) 

Kaniner ska ha tillgång till följande:

i) 

En skyddad plats under tak inklusive mörka gömställen.

ii) 

En rastgård utomhus med växtlighet, helst bete.

iii) 

En upphöjd plattform som de kan sitta på, antingen inne eller ute.

iv) 

Material för att bygga bo för alla digivande honor.

1.9.6   För bin

1.9.6.1   Djurens ursprung

Vid biodling ska i första hand Apis mellifera och lokala ekotyper av dessa användas.

1.9.6.2   Utfodring

Följande regler ska gälla för utfodringen:

a) 

Vid slutet av produktionssäsongen ska tillräckliga förråd av honung och pollen lämnas kvar i kuporna så att bina överlever vintern.

▼M1

b) 

Bisamhällen får endast utfodras om bisamhällets överlevnad är i fara på grund av klimatförhållanden. Utfodringen ska i dessa fall ske med ekologisk honung, ekologiskt pollen, ekologisk sockerlösning eller ekologiskt socker.

▼B

1.9.6.3   Hälso- och sjukvård

Följande regler ska gälla för hälso- och sjukvård:

a) 

För att skydda ramar, bikupor och vaxkakor, i synnerhet mot skadegörare, ska endast rodenticider (som endast ska användas i fällor) och lämpliga produkter och ämnen som har godkänts enligt artiklarna 9 och 24 för användning i ekologisk produktion tillåtas.

b) 

Fysikalisk behandling med ånga eller öppen låga ska vara tillåten vid desinficering av bikupor.

c) 

Det ska bara vara tillåtet att döda drönarlarver för att begränsa angrepp av Varroa destructor.

d) 

Om samhällena blir sjuka eller angripna trots alla förebyggande åtgärder ska de behandlas omedelbart och får vid behov placeras i isoleringsbigårdar.

e) 

Myrsyra, mjölksyra, ättiksyra och oxalsyra samt mentol, tymol, eukalyptol och kamfer får användas vid angrepp av Varroa destructor.

f) 

Om det sker behandling med kemisk-syntetiskt framställda allopatiska produkter, inbegripet antibiotika, förutom produkter och ämnen som har godkänts för användning i ekologisk produktion enligt artiklarna 9 och 24, ska de behandlade bisamhällena under behandlingen placeras i isoleringsbigårdar, och allt vax ska ersättas med vax från ekologisk biodling. Därefter ska den omställningsperiod på 12 månader som avses i punkt 1.2.2 tillämpas för dessa samhällen.

1.9.6.4   Djurskydd

Följande ytterligare regler ska gälla för biodling:

a) 

Det ska vara förbjudet att döda bin på vaxkakorna som en metod i samband med skörd av biodlingsprodukter.

b) 

Det ska vara förbjudet att stympa bidrottningar genom till exempel vingklippning.

1.9.6.5   Inhysning och djurhållningspraxis

Följande regler ska gälla för inhysning och djurhållningspraxis:

a) 

Bikupor ska placeras i områden där nektar- och pollenkällor huvudsakligen består av ekologiskt odlade grödor eller, i förekommande fall, vilda växter eller icke-ekologiskt förvaltade skogar eller grödor som endast är behandlade med metoder som ger liten miljöpåverkan.

b) 

Bikupor skall hållas på tillräckligt avstånd från källor som kan medföra kontaminering av biodlingsprodukter eller dålig hälsa för bina.

c) 

Bigårdarnas läge ska vara sådant att nektar- och pollenkällorna inom en radie av tre kilometer från bigårdens läge huvudsakligen består av odlingar med ekologisk produktion, vilda växter eller odlingar som sköts med metoder som ger liten miljöpåverkan, motsvarande de som anges i artiklarna 28 och 30 i förordning (EU) nr 1305/2013 och som inte kan påverka biodlingens ekologiska status. Detta krav gäller inte då det inte sker någon blomning, eller då bisamhällena är i vila.

d) 

Bikuporna och det material som används inom biodlingen ska i huvudsak vara tillverkade av naturmaterial som inte medför risk för kontaminering av miljön eller produkterna från biodlingen.

e) 

Bivax till nya mellanväggar ska komma från enheter med ekologisk produktion.

f) 

Endast naturliga produkter som propolis, vax och vegetabiliska oljor får användas inne i kuporna.

g) 

Det ska vara förbjudet att använda kemisk-syntetiska repellerande medel när honungen skördas.

h) 

Det ska vara förbjudet att skörda honung från yngelramar.

i) 

Biodling i regioner eller områden som av medlemsstaterna definierats som regioner och områden där ekologisk biodling inte är möjlig ska inte betraktas som ekologisk.

▼M9

1.9.6.6   Dokumentationsplikt

Aktörerna ska bevara en karta i lämplig skala eller geografiska koordinater för placeringen av bikupor som ska ställas till förfogande för kontrollmyndigheten eller kontrollorganet och som visar att de områden som är tillgängliga för bisamhällena uppfyller kraven i denna förordning.

Följande uppgifter om artificiell utfodring ska införas i bigårdarnas register: namn på den använda produkten, datum, kvantiteter och i vilka bikupor produkten används.

Det område där bigården är belägen ska registreras tillsammans med bikupornas identifikation och flyttningsperioden.

Alla åtgärder som vidtagits ska föras in i bigårdens register, inbegripet bortflyttning av skattlådorna och skattning av honung. Mängden från och datumen för honungsinsamlingen ska också registreras.

▼B

Del III: Regler för produktion av alger och vattenbruksdjur

1.   Allmänna krav

1.1

Verksamheten ska bedrivas på platser utan kontaminering med produkter eller ämnen som inte har godkänts för användning i ekologisk produktion eller föroreningar som skulle kunna äventyra produkternas ekologiska karaktär.

1.2

Ekologiska och icke-ekologiska produktionsenheter ska hållas isär på lämpligt sätt och i enlighet med de eventuella minimiavstånd som fastställts av medlemsstaterna. Särhållningsåtgärderna ska utgå från det naturliga läget, separata vattenförsörjningssystem, avstånd, tidvatten och den ekologiska produktionsenhetens läge upp- eller nedströms. Algproduktion och vattenbruksproduktion på platser och i områden som av medlemsstaterna fastställts som olämpliga för sådan verksamhet ska inte betraktas som ekologisk.

1.3

En miljöbedömning som är lämplig för produktionsenheten ska krävas för all ny verksamhet som är föremål för en ansökan om ekologisk produktion och producerar mer än 20 ton vattenbruksprodukter per år, för att fastställa vilka förhållanden som råder i produktionsenheten och dess omedelbara omgivning och de troliga effekterna av driften. Aktören ska lämna in miljöbedömningen till kontrollmyndigheten eller kontrollorganet. Innehållet i miljöbedömningen ska baseras på bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU ( 29 ). Om produktionsenheten redan varit föremål för en liknande bedömning får den användas för detta ändamål.

1.4

Det ska inte vara tillåtet att förstöra mangrove.

1.5

Aktören ska lägga fram en plan för hållbar förvaltning för vattenbruk och algskörd i proportion till produktionsenheten.

1.6

Planen ska uppdateras årligen och innehålla uppgifter om verksamhetens miljöeffekter och den miljöövervakning som planeras samt en förteckning över åtgärder som ska vidtas för att minimera de negativa effekterna på den omgivande vatten- och landmiljön, inklusive i tillämpliga fall utsläpp av näringsämnen i miljön per produktionscykel eller år. Planen ska innehålla uppgifter om tillsyn och reparation av teknisk utrustning.

1.7

Skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder som vidtas mot rovdjur i enlighet med direktiv 92/43/EEG och nationella regler ska registreras i planen för hållbar förvaltning.

1.8

I tillämpliga fall ska samordning med närbelägna aktörer äga rum när förvaltningsplanen upprättas.

1.9

Aktörer inom vattenbruk och algproduktion ska som en del av planen för hållbar förvaltning upprätta en plan för avfallsbegränsning, som ska börja tillämpas när verksamheten inleds. Om möjligt ska spillvärme användas endast om energin kommer från förnybara källor.

1.10

Beredning av obearbetade produkter

Om annan typ av beredande än bearbetning utförs på alger eller vattenbruksdjur ska de allmänna kraven i del IV punkterna 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 2.2.3 i tillämpliga delar gälla för sådan beredning.

▼M9

1.11

Aktörerna ska hålla styrkande handlingar om undantag från reglerna för produktion av vattenbruksdjur som beviljats i enlighet med punkt 3.1.2.1 d och e tillgängliga.

▼B

2.   Krav för alger

Utöver de allmänna produktionsregler som fastställs i artiklarna 9, 10, 11 och 15 och om tillämpligt i avsnitt 1 i denna del, ska de regler som fastställs i detta avsnitt gälla för ekologisk insamling och produktion av alger. Reglerna ska på motsvarande sätt tillämpas på produktion av fytoplankton.

2.1   Omställning

2.1.1

Omställningsperioden för en produktionsenhet för algskörd ska vara sex månader.

2.1.2

Omställningsperioden för en produktionsenhet för algodling ska vara sex månader eller en hel produktionscykel, beroende på vilken period som är längst.

2.2   Regler för algproduktion

2.2.1

Insamling av vilda alger och delar av sådana som växer vilt ska betraktas som ekologisk produktion förutsatt att följande villkor uppfylls:

a) 

Växtområdena är lämpliga ur hälsosynpunkt och är av hög ekologisk status enligt definitionen i direktiv 2000/60/EG, eller har en kvalitet som är likvärdig med

— 
produktionsområden av klass A och B enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 ( 30 ), till och med den 13 december 2019, eller
— 
motsvarande klassificeringsområden som anges i de genomförandeakter som kommissionen antar i enlighet med artikel 18.8 i förordning (EU) 2017/625, från och med den 14 december 2019,
b) 

Insamlingen påverkar inte väsentligt det naturliga ekosystemets stabilitet eller artens fortlevnad i det område där den samlas in.

2.2.2

Odlingen av alger ska äga rum i områden med miljö- och hälsomässiga kännetecken som minst motsvarar dem som anges i punkt 2.2.1 a för att anses som ekologisk. Dessutom ska följande produktionsregler tillämpas:

a) 

Hållbara metoder ska användas i alla skeden av produktionen, alltifrån insamling av unga alger till skörd.

b) 

För att upprätthålla en omfattande genpool ska insamling av unga alger där de växer vilt äga rum regelbundet i syfte att bevara och öka bredden på lagren av inomhusodlingar.

c) 

Gödselmedel får inte användas, utom i inomhusanläggningar och då endast om de har godkänts enligt artikel 24 för användning i ekologisk produktion i detta syfte. ►M9  Aktörerna ska bevara dokumentation om användningen av dessa produkter, inbegripet det eller de datum då varje produkt har använts, produktens namn samt använd mängd, med uppgifter om berörda partier/tankar/bassänger. ◄

2.3   Algodling

2.3.1   Vid odling av alger till havs ska endast näringsämnen som förekommer naturligt i miljön eller som härrör från ekologisk produktion av vattenbruksdjur, helst i närheten som en del av ett blandodlingssystem, användas.

2.3.2   I anläggningar på land där externa näringskällor används ska det kunna styrkas att näringsnivåerna i utflödesvattnet är lika höga som eller lägre än i inflödesvattnet. Endast näringsämnen av vegetabiliskt eller mineraliskt ursprung som har godkänts enligt artikel 24 för användning i ekologisk produktion får användas. ►M9  Aktörerna ska bevara dokumentation om användningen av dessa produkter, inbegripet det eller de datum då produkten används, produktens namn samt använd mängd, med uppgifter om berörda partier/tankar/bassänger. ◄

2.3.3   Odlingstätheten eller driftsintensiteten ska dokumenteras och vattenmiljöns integritet ska upprätthållas genom att det säkerställs att den största mängd alger som kan odlas utan negativa miljöeffekter inte överskrids.

2.3.4   Rep och annan utrustning som används för odling av alger ska om möjligt återanvändas eller återvinnas.

2.4   Hållbar skörd av vilda alger

2.4.1

En biomasseuppskattning ska göras en gång i samband med att algskörden inleds.

2.4.2

Dokumentation ska förvaras vid enheten eller i lokalerna och genom denna ska aktören kunna identifiera och kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kunna kontrollera att producenterna har levererat uteslutande vilda alger som producerats i enlighet med denna förordning.

2.4.3

Skörden ska utföras på ett sådant sätt att de volymer som skördas inte påverkar vattenmiljön i någon betydande utsträckning. Åtgärder såsom skördeteknik, minsta tillåtna storlek, ålder, reproduktionscykler eller storlek hos kvarvarande alger ska vidtas för att säkerställa att algerna kan förnyas och att bifångster förhindras.

2.4.4

Om alger skördas från ett delat eller gemensamt skördeområde ska det finnas styrkande handlingar som upprättats av den behöriga myndighet som utsetts av den berörda medlemsstaten och som visar att den totala skörden är förenlig med denna förordning.

3.   Krav för vattenbruksdjur

Utöver de allmänna produktionsregler som fastställs i artiklarna 9, 10, 11, 15 och om tillämpligt i avsnitt 1 i denna del, ska de regler som fastställs i detta avsnitt gälla för ekologisk produktion av arter av fisk, kräftdjur, tagghudingar och blötdjur. Reglerna ska även på motsvarande sätt tillämpas på produktionen av zooplankton, mikroskopiska kräftdjur, hjuldjur, maskar och andra vattendjur som används som foder.

3.1   Allmänna krav

3.1.1   Omställning

Följande omställningsperioder för enheter för vattenbruksproduktion ska gälla för följande typer av vattenbruksanläggningar, inbegripet de befintliga vattenbruksdjuren:

a) 

För anläggningar som inte kan tömmas, rengöras och desinficeras, en omställningsperiod på 24 månader.

b) 

För anläggningar som har tömts eller med driftuppehåll, en omställningsperiod på tolv månader.

c) 

För anläggningar som har tömts, rengjorts och desinficerats, en omställningsperiod på sex månader.

d) 

För anläggningar i öppet vatten, inklusive anläggningar för odling av tvåskaliga blötdjur, en omställningsperiod på tre månader.

3.1.2   Vattenbruksdjurs ursprung

3.1.2.1

Följande regler ska gälla för vattenbruksdjurs ursprung:

a) 

Ekologiskt vattenbruk ska grunda sig på uppfödning av unga bestånd som härstammar från ekologiska avelsbestånd och ekologiska produktionsenheter.

b) 

Lokalt odlade arter ska användas och aveln ska syfta till att ge stammar som är bättre lämpade för produktionsförhållandena och därigenom säkerställa god djurhälsa och god djurvälfärd och ett gott utnyttjande av foderresurserna. Styrkande dokumentation över ursprung och behandling ska ställas till förfogande för den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet.

c) 

Arter som är motståndskraftiga och kan odlas utan att vilda bestånd orsakas någon betydande skada ska väljas.

d) 

För avelsändamål får viltfångade eller icke-ekologiska vattenbruksdjur föras in på en anläggning endast i vederbörligen motiverade fall då inga ekologiska djur är tillgängliga eller då nytt genetiskt material för avel förs in på en produktionsenhet efter att den behöriga myndigheten har beviljat tillstånd för detta, i syfte att förbättra det genetiska materialets lämplighet. Sådana djur ska hållas ekologiskt i minst tre månader innan de får användas för avel. För djur som står på IUCN:s rödlista över hotade arter får tillstånd att använda viltfångade exemplar beviljas endast inom ramen för bevarandeprogram som erkänns av den behöriga offentliga myndighet som svarar för bevarandeåtgärderna.

e) 

För uppfödningsändamål ska insamling av vilda vattenbruksyngel vara specifikt begränsad till

i) 

naturligt inflöde av larver och yngel av fisk och kräftdjur vid fyllning av dammar, inneslutningssystem och inhägnader,

ii) 

utsättning av vilda yngel och kräftdjurslarver av arter som inte finns på IUCN:s rödlista över hotade arter i extensiv vattenbruksodling i våtmarker, t.ex. brackvattendammar, tidvattenområden och kustlaguner, förutsatt att

— 
utsättningen är förenlig med förvaltningsåtgärder som godkänts av de behöriga myndigheterna för att säkerställa ett hållbart utnyttjande av de berörda arterna, och
— 
djuren uteslutande utfodras med foder som förekommer naturligt i miljön.

Genom undantag från led a får medlemsstater tillåta införande för uppfödningsändamål till en ekologisk produktionsenhet av högst 50 % icke-ekologiska yngel av arter som inte utvecklats som ekologiska i unionen senast ►M3  den 1 januari 2022 ◄ , förutsatt att åtminstone de två senare tredjedelarna av produktionscykeln förvaltas genom ekologisk förvaltning. Sådana undantag får beviljas för en period på högst två år och kan inte förlängas.

För vattenbruksanläggningar som är belägna utanför unionen får sådana undantag beviljas endast av kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som erkänts i enlighet med artikel 46.1 för arter som inte utvecklats som ekologiska antingen i det lands territorium där anläggningen är belägen eller i unionen. Sådana undantag får beviljas för en period på högst två år och får inte förlängas.

3.1.2.2

För avel ska följande regler gälla:

a) 

Hormoner och hormonderivat får inte användas.

b) 

Artificiell produktion av enkönade stammar, med undantag av sortering som görs för hand, polyploidi som framkallats på konstgjord väg, artificiell hybridisering och kloning får inte användas.

c) 

Lämpliga stammar ska väljas.

▼M1

3.1.2.3

Yngelproduktion

Vid larvodling för marina fiskarter får odlingssystem (företrädesvis mesokosmsystem eller odling i stora tankar) användas. Dessa odlingssystem ska uppfylla följande krav:

a) 

Den ursprungliga djurtätheten ska vara under 20 ägg eller larver per liter.

b) 

Odlingstanken för larver ska ha en volym om minst 20 m3.

c) 

Larverna ska livnära sig på naturligt plankton som utvecklas i tanken, vid behov kompletterat med externt producerat fytoplankton och zooplankton.

▼M9

3.1.2.4

Aktörerna ska bevara dokumentation om djurens ursprung, med identifiering av djuren/djuromgångarna, ankomstdatum och typ av art, kvantiteter, ekologisk eller icke-ekologisk status och omställningsperiod.

▼B

3.1.3   Utfodring

3.1.3.1

För foder för fisk, kräftdjur och tagghudingar ska följande regler gälla:

a) 

Djuren ska ges foder som uppfyller djurens näringsbehov under deras olika utvecklingsstadier.

b) 

När utfodringssystem utformas ska följande prioriteras:

i) 

Djurhälsa och djurskydd.

ii) 

Hög produktkvalitet, även i fråga om produktens näringsmässiga sammansättning, som ska säkerställa att slutprodukten för konsumtion är av hög kvalitet.

iii) 

Liten miljöpåverkan.

c) 

Den vegetabiliska delen av fodret ska vara ekologisk och den del av fodret som härletts från vattendjur ska härröra från ekologiskt vattenbruk eller från fiske som certifierats som hållbart enligt ett system som erkänns av den behöriga myndigheten i överensstämmelse med de principer som fastställs i förordning (EU) nr 1380/2013.

d) 

Icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung eller med ursprung i alger eller jäst, foderråvaror av mineraliskt eller av mikrobiellt ursprung, fodertillsatser och processhjälpmedel får användas endast om de har godkänts för användning i ekologisk produktion enligt denna förordning

e) 

Det är förbjudet att använda tillväxtfrämjande medel och syntetiska aminosyror

3.1.3.2

För tvåskaliga blötdjur och andra arter som inte utfodras av människan utan livnär sig på naturligt plankton ska följande regler gälla:

a) 

Sådana djur som livnär sig genom filtrering ska få alla sina näringsbehov tillgodosedda från naturen, utom när det gäller yngel som föds upp i kläcknings- och yngelanläggningar.

b) 

Odlingsområdena ska vara lämpliga ur hälsosynpunkt och ska antingen vara av hög ekologisk status enligt definitionen i direktiv 2000/60/EG, eller av god miljöstatus enligt definitionen i direktiv 2008/56/EG, eller ha en kvalitet som är likvärdig med

— 
produktionsområden av klass A enligt förordning (EG) nr 854/2004, till och med den 13 december 2019, eller
— 
motsvarande klassificeringsområden som anges i de genomförandeakter som kommissionen antar i enlighet med artikel 18.8 i förordning (EU) 2017/625, från och med den 14 december 2019,

3.1.3.3

Särskilda regler för foder för köttätande vattenbruksdjur

Följande prioriteringar ska gälla för ursprunget till foder för köttätande vattenbruksdjur:

a) 

Ekologiskt foder från vattenbruk.

b) 

Fiskmjöl och fiskolja från slaktspill av fisk, kräftdjur, och blötdjur från ekologiskt vattenbruk.

c) 

Fiskmjöl och fiskolja och foderråvaror från fisk som härrör från slaktspill av fisk, kräftdjur och blötdjur som redan fångats som livsmedel inom hållbart fiske.

d) 

Fiskmjöl och fiskolja och foderråvaror från fisk som härrör från hel fisk, kräftdjur och blötdjur som fångats inom hållbart fiske och som inte använts som livsmedel.

▼M1

e) 

Ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt och animaliskt ursprung.

▼B

3.1.3.4

Särskilda regler för foder för vissa vattenbruksdjur

Insjöfisk, peneidaräkor, sötvattensräkor och tropisk sötvattensfisk ska under tillväxtstadiet utfodras enligt följande:

a) 

De ska utfodras med foder som förekommer naturligt i dammar och sjöar.

b) 

Om naturligt foder enligt led a inte är tillgängligt i tillräcklig mängd är det tillåtet att använda ekologiskt foder av vegetabiliskt ursprung, som helst ska ha odlats inom anläggningen, eller alger. Aktörerna ska spara handlingar som styrker behovet av att använda tilläggsfoder.

c) 

Om det naturliga fodret kompletteras i enlighet med led b:

i) 

Foderransonen för peneidaräkor och sötvattensräkor (Macrobrachium spp.) får bestå av högst 25 % fiskmjöl och 10 % fiskolja från hållbart fiske.

ii) 

Foderransonen för hajmal (Pangasius spp.) får bestå av högst 10 % fiskmjöl eller fiskolja från hållbart fiske.

▼M7

I tillväxtstadiet och i tidigare livsstadier i yngelanläggningar och i kläckerier får ekologiskt kolesterol användas för att komplettera kosten för peneidaräkor och sötvattensräkor (Macrobrachium spp.) i syfte att tillgodose deras kvantitativa kostbehov.

▼M9

3.1.3.5

Aktörerna ska bevara dokumentation om specifika utfodringssystem, särskilt vad gäller fodrets namn och kvantitet och användningen av tilläggsfoder samt respektive utfodrade djur/djuromgångar.

▼B

3.1.4   Hälso- och sjukvård

3.1.4.1   Förebyggande av sjukdomar

Följande regler ska gälla för sjukdomsförebyggande åtgärder:

a) 

Sjukdomsförebyggande åtgärder ska baseras på att djuren hålls under optimala förhållanden genom lämplig placering, bland annat utifrån artens behov av bra vattenkvalitet, vattenflöde och vattenomsättning, optimal utformning av anläggningarna, god djurhållning och skötsel, däribland regelbunden rengöring och desinfektion av lokalerna, foder av hög kvalitet, lämplig djurtäthet samt urvalet av raser och stammar.

b) 

Immunologiska veterinärmedicinska läkemedel får användas.

c) 

Djurhälsoplanen ska innehålla uppgifter om biosäkerhet och praxis för förebyggande av sjukdomar, inbegripet ett skriftligt avtal om hälsorådgivning i proportion till produktionsenheten, med kvalificerade organisationer som utför tjänster som rör vattenbruksdjurs hälsa, vilka ska besöka odlingen minst en gång per år eller när det gäller tvåskaliga blötdjur minst en gång vartannat år.

d) 

Inneslutningssystem, utrustning och redskap ska rengöras och desinficeras på lämpligt sätt.

e) 

Påväxt ska avlägsnas endast med fysiska metoder eller för hand och om så är lämpligt kastas i havet på avstånd från odlingen.

f) 

Endast sådana medel för rengöring och desinfektion av utrustning och anläggningar som godkänts för ekologisk produktion enligt artikel 24 får användas.

g) 

Följande regler ska gälla för driftsuppehåll:

i) 

Den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ska besluta om huruvida driftsuppehåll är nödvändigt och fastställa den lämpliga period som ska tillämpas och dokumenteras efter varje produktionscykel i öppna vatteninneslutningssystem till havs.

ii) 

Det ska inte vara obligatoriskt vid odling av tvåskaliga blötdjur.

iii) 

Under driftsuppehåll ska kassar eller andra strukturer som används för produktion av vattenbruksdjur tömmas, desinficeras och lämnas tomma innan de tas i bruk på nytt.

h) 

Fiskfoder som inte ätits upp, exkrement och döda djur ska i förekommande fall snabbt avlägsnas för att undvika risk för betydande miljöskada med avseende på vattnets kvalitet, minimera risken för sjukdom och undvika att insekter eller gnagare lockas till platsen.

i) 

Ultraviolett ljus och ozon får endast användas i kläckerier och yngelanläggningar.

j) 

För biologisk bekämpning av ektoparasiter ska putsarfiskar samt sötvatten, havsvatten och natriumkloridlösningar helst användas.

3.1.4.2   Veterinärbehandlingar

För veterinärbehandlingar ska följande regler gälla:

a) 

Sjukdomar ska behandlas omedelbart för att förhindra att djuren lider. Kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel, inbegripet antibiotika, får användas vid behov, på stränga villkor och under överinseende av en veterinär, när fytoterapeutiska, homeopatiska och andra produkter är olämpliga. När så är lämpligt ska begränsningar med avseende på behandlingsomgångar och karenstid fastställas.

b) 

Behandlingar för att skydda människors och djurs hälsa som införts på grundval av unionslagstiftningen ska vara tillåtna.

c) 

Om det trots förebyggande djurhälsoåtgärder enligt punkt 3.1.4.1 uppstår ett hälsoproblem, får veterinärbehandling användas i följande preferensordning:

i) 

Substanser från växter, djur eller mineraler i homeopatisk utspädning.

ii) 

Växter och växtextrakt utan anestetiska effekter.

iii) 

Substanser såsom spårämnen, metaller, naturliga immunstimulatorer eller godkända probiotika.

d) 

Allopatiska behandlingar får användas vid högst två behandlingsomgångar per år, med undantag av vaccinationer och obligatoriska utrotningsplaner. Om produktionscykeln är kortare än ett år, är emellertid endast en allopatisk behandling tillåten. Om de angivna gränserna för allopatiska behandlingar överskrids, får de berörda vattenbruksdjuren inte saluföras som ekologiska produkter.

▼M7

e) 

Parasitbehandling ska, utöver de obligatoriska bekämpningsprogram som medlemsstaterna ansvarar för, begränsas enligt följande:

i) 

När det gäller lax, till högst två behandlingsomgångar per år eller till en behandlingsomgång per år om produktionscykeln är kortare än 18 månader.

ii) 

När det gäller alla andra arter utom lax, till två behandlingsomgångar per år eller till en behandlingsomgång per år om produktionscykeln är kortare än 12 månader.

iii) 

När det gäller alla arter, till högst fyra behandlingsomgångar, oberoende av längden på arternas produktionscykler.

▼B

f) 

Karenstiden för allopatiska veterinärbehandlingar och parasitbehandlingar enligt led d, inklusive behandling inom ramen för obligatoriska bekämpnings- och utrotningsprogram, ska vara dubbelt så lång som den karenstid som avses i artikel 11 i direktiv 2001/82/EG eller, om denna period inte anges, 48 timmar.

g) 

All slags användning av veterinärmedicinska läkemedel, ska anmälas till den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet, innan djuren saluförs som ekologiska produkter. De behandlade djuren ska identifieras tydligt.

▼M9

3.1.4.3   Bevarande av dokumentation om förebyggande av sjukdomar

Aktörerna ska bevara dokumentation om de sjukdomsförebyggande åtgärder som vidtagits, med uppgifter om driftuppehåll, rengöring och vattenbehandling samt eventuell veterinärbehandling och annan parasitbehandling som utförts, och särskilt datum för behandling, diagnos, dosering, behandlingsproduktens namn och, i tillämpliga fall, veterinärens ordination för veterinärvård och den karenstid som tillämpas innan vattenbruksprodukter kan saluföras och märkas som ekologiska.

▼B

3.1.5   Inhysning och djurhållningspraxis

3.1.5.1

Slutna recirkulerande produktionssystem för vattenbruksdjur ska vara förbjudna, med undantag av kläckerier och yngelanläggningar eller system för produktion av arter av organismer som används som ekologiskt foder.

3.1.5.2

Artificiell uppvärmning eller nedkylning av vatten ska endast tillåtas i kläckerier och yngelanläggningar. Naturligt borrhålsvatten får användas för att värma upp eller kyla ned vatten i alla produktionsstadier.

3.1.5.3

Djurhållningen vid vattenbruk ska vara sådan att följande villkor uppfylls, beroende på artens särskilda behov:

a) 

Vattenbruksdjuren ska ha tillräckligt med utrymme för sitt välbefinnande och ha relevant djurtäthet enligt vad som föreskrivs i de genomförandeakter som avses i artikel 15.3.

b) 

De ska hållas i vatten av god kvalitet med bland annat lämplig flödeshastighet och vattenomsättning, tillräcklig syrenivå och låg nivå av metaboliter.

c) 

De ska hållas under de temperatur- och ljusförhållanden som artens behov kräver, med hänsyn till den geografiska belägenheten.

Vid bedömning av djurtäthetens effekter på den producerade fiskens välbefinnande, ska fiskens tillstånd (såsom skadade fenor, andra skador, tillväxt, beteende och allmänt hälsotillstånd) samt vattenkvaliteten kontrolleras och beaktas.

När det gäller sötvattenfisk ska bottentypen ligga så nära naturliga förhållanden som möjligt.

När det gäller karp och liknande arter

— 
ska bottnen bestå av naturjord,
— 
får gödsling av dammar och sjöar med ekologisk gödsel och mineralgödsel genomföras endast med gödselmedel och jordförbättringsmedel som har godkänts för användning i ekologisk produktion enligt artikel 24 och högst 20 kg kväve/hektar användas,
— 
ska behandling med syntetiska kemikalier för kontroll av hydrofyter och vegetationstäcke i produktionsvattnen vara förbjuden.

▼M9

Aktörerna ska bevara dokumentation om övervaknings- och underhållsåtgärder avseende djurens välbefinnande och vattenkvaliteten. Vid gödsling av dammar och sjöar ska aktörerna bevara dokumentation om användningen av gödselmedel och jordförbättringsmedel, inbegripet datumet för användning, produktens namn, använd mängd och platsen för den berörda användningen.

▼B

3.1.5.4

Vatteninneslutningssystem ska utformas och konstrueras så att de ger en flödeshastighet och fysiokemiska parametrar som främjar djurens hälsa och välbefinnande och garanterar att deras beteendebehov möts.

De särskilda egenskaperna för produktionssystem och inneslutningssystem för arter eller grupper av arter enligt vad som föreskrivs i de genomförandeakter som avses i artikel 15.3 ska respekteras.

3.1.5.5

Uppfödningsenheter på land ska uppfylla följande villkor:

a) 

I system med genomströmning ska det vara möjligt att övervaka och kontrollera flödeshastigheten och vattenkvaliteten i både inflödes- och utflödesvattnet.

b) 

Minst 10 % av omkretsen runt anläggningen (gränsen mellan land och vatten) ska bestå av naturlig vegetation.

3.1.5.6

Inneslutningssystem till havs ska uppfylla följande krav:

a) 

De ska vara belägna där vattenflödet, djupet och vattenomsättningen är tillräckliga för att minimera påverkan på havsbotten och det omgivande vattnet.

b) 

De ska ha kassar med lämplig utformning, konstruktion och underhåll i förhållande till hur de exponeras för driftsmiljön.

3.1.5.7

Inneslutningssystem ska utformas, placeras och drivas på ett sätt som minimerar risken för rymning.

3.1.5.8

Om fisk eller kräftdjur rymmer, ska lämpliga åtgärder vidtas för att minska påverkan på det lokala ekosystemet, om så är lämpligt inbegripet infångande. Detta ska dokumenteras.

3.1.5.9

Vid produktion av vattenbruksdjur i fiskdammar, tankar eller bassänger ska odlingarna antingen vara utrustade med naturliga filterbäddar, sedimentationsdammar, biologiska filter eller mekaniska filter för uppsamling av överskott av näringsämnen eller använda alger eller djur (tvåskaliga) som bidrar till att förbättra utflödesvattnets kvalitet. Utflödesövervakning ska genomföras med jämna mellanrum när så är lämpligt.

3.1.6   Djurskydd

3.1.6.1

Alla personer som håller vattenbruksdjur ska ha nödvändiga bas- och yrkeskunskaper när det gäller djurhälsa och djurskydd.

3.1.6.2

Hantering av vattenbruksdjur ska minimeras och ske med största försiktighet. Lämplig utrustning ska användas och lämpliga rutiner följas för att undvika stress och fysisk skada i samband med hanteringen. Avelsbestånd ska hanteras på ett sådant sätt att fysisk skada och stress minimeras och i förekommande fall ska bedövning ges. Storlekssortering ska hållas till ett minimum och till vad som krävs för att säkerställa fiskens välbefinnande.

3.1.6.3

Följande begränsningar ska gälla för användningen av artificiellt ljus:

a) 

För att förlänga den naturliga dagen får den inte överstiga en högsta nivå som tar hänsyn till etologiska behov, geografiska förhållanden och de producerade djurens allmänna hälsa; denna högsta nivå får inte överstiga 14 timmar per dygn, utom när det är nödvändigt för reproduktionsändamål.

b) 

Plötsliga förändringar av ljusstyrkan ska undvikas vid övergången genom användning av dämpbara lampor eller bakgrundsbelysning.

3.1.6.4

Luftning ska vara tillåten för att säkerställa djurens välbefinnande och hälsa. Mekaniska luftare ska företrädesvis drivas med förnybar energi.

3.1.6.5

Syre får endast användas för ändamål med anknytning till djurhälsokrav och djurvälfärdskrav och kritiska perioder i samband med produktion eller transport i följande fall:

a) 

Exceptionella ändringar av temperatur, lufttrycksfall eller oavsiktlig vattenförorening.

b) 

Sporadiska förfaranden för beståndshantering, t.ex. provtagning och sortering.

c) 

Åtgärder för att säkra det odlade beståndets överlevnad.

▼M9

Aktörerna ska bevara dokumentation om sådan användning och ange om detta skett enligt led a, b eller c.

▼B

3.1.6.6

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se till att transporttiden för vattenbruksdjur minimeras.

3.1.6.7

Allt lidande ska minimeras under djurens hela liv, inklusive vid tidpunkten för slakt.

3.1.6.8

Avlägsnande av ögonstjälken, inklusive alla liknande bruk såsom ligering, snitt och klämning, är förbjudet.

3.1.6.9

Slakttekniken ska vara sådan att fisken omedelbart blir medvetslös och okänslig för smärta. Före slakt ska fisken hanteras på ett sådant sätt att skador undviks och lidande och stress minimeras. Olikheter i fråga om skördestorlekar, arter och produktionsanläggningar ska tas i beaktande när de bästa slaktmetoderna övervägs.

3.2   Detaljerade regler för blötdjur

3.2.1   Förökningsmaterialets ursprung

Följande regler ska gälla för förökningsmaterialets ursprung:

a) 

Vilt förökningsmaterial som hämtats utanför produktionsenheten får användas när det gäller tvåskaliga blötdjur, förutsatt att miljön inte skadas i någon avsevärd utsträckning och detta är tillåtet enligt den lokala lagstiftningen, samt att det vilda förökningsmaterialet kommer från

i) 

bankar som har små möjligheter att överleva vintern eller som är större än vad som krävs, eller

ii) 

naturlig settling av blötdjurslarver på insamlare.

b) 

När det gäller japanskt jätteostron (Crassostrea gigas), ska bestånd som fötts upp selektivt helst användas för att begränsa lek i naturmiljön.

c) 

Det ska dokumenteras hur, var och när vilt förökningsmaterial samlats in, för att möjliggöra spårbarhet till insamlingsområdet.

d) 

Vilt förökningsmaterial får endast samlas när den behöriga myndigheten har beviljat tillstånd för detta.

3.2.2   Inhysning och djurhållningspraxis

Följande regler ska gälla för inhysning och djurhållningspraxis:

a) 

Produktion får bedrivas i samma vattenområde som produktion av ekologisk fisk och ekologiska alger i ett blandodlingssystem som ska dokumenteras i planen för hållbar förvaltning. Tvåskaliga blötdjur får också odlas tillsammans med snäckor, t.ex. strandsnäckor, i blandodling.

b) 

Ekologisk produktion av tvåskaliga blötdjur ska ske inom områden som avgränsas av stolpar, pontoner eller andra tydliga markörer och ska, när så är lämpligt, inhägnas med nätkassar, burar eller andra konstgjorda medel.

c) 

Ekologiska skaldjursodlingar ska minimera riskerna för arter av naturvårdsintresse. Om rovdjursnät används ska de vara utformade så att dykande fåglar inte skadas.

3.2.3   Odling

Följande regler ska gälla för odling:

a) 

Odling på musselband och andra metoder som förtecknas i de genomförandeakter som avses i artikel 15.3 får användas för ekologisk produktion.

b) 

Bottenodling av blötdjur är tillåten endast om ingen betydande miljöpåverkan orsakas på insamlings- och odlingsplatserna. En undersökning och rapport med belägg för minimal miljöpåverkan ska läggas till som ett särskilt kapitel i planen för hållbar förvaltning och av aktören överlämnas till den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet innan verksamheten inleds.

3.2.4   Skötsel

Följande regler ska gälla för skötsel:

a) 

Vid produktionen får djurtätheten inte överstiga den djurtäthet som tillämpas vid icke-ekologisk blötdjursproduktion på platsen. Sortering, gallring och anpassningar av djurtätheten ska göras med utgångspunkt i biomassan och för att garantera djurens välbefinnande och en hög produktkvalitet.

b) 

Påväxt ska avlägsnas med fysiska metoder eller för hand och om det är lämpligt kastas i havet på avstånd från musselodlingarna. Musslor får en gång under produktionscykeln behandlas med en kalklösning för att bekämpa konkurrerande påväxt.

3.2.5   Särskilda odlingsregler för ostron

Odling i kassar på ställningar ska vara tillåten. Sådana eller andra strukturer där ostronen är inneslutna ska vara utformade på så sätt att de inte utgör en oavbruten barriär längs kusten. För att optimera produktionen ska bestånden placeras med omsorg på bäddarna med hänsyn till tidvattenströmmar. Produktionen ska uppfylla de krav som anges i de genomförandeakter som avses i artikel 15.3.

Del IV: Produktionsregler för bearbetade livsmedel

Utöver de allmänna produktionsregler som fastställs i artiklarna 9, 11 och 16 ska de regler som fastställs i denna del gälla för ekologisk produktion av bearbetade livsmedel.

1.   Allmänna krav för produktion av bearbetade livsmedel

1.1

Livsmedelstillsatser, processhjälpmedel och andra ämnen och ingredienser som används för bearbetning av livsmedel och varje processmetod som tillämpas, såsom rökning, ska iaktta principer för god tillverkningssed ( 31 ).

1.2

Aktörer som producerar bearbetade livsmedel ska upprätta och uppdatera lämpliga förfaranden som grundas på en systematisk identifiering av kritiska bearbetningssteg.

1.3

Tillämpningen av de förfaranden som avses i punkt 1.2 ska säkerställa att de bearbetade produkterna vid varje tidpunkt är förenliga med denna förordning.

1.4

Aktörer ska iaktta och genomföra de förfaranden som avses i punkt 1.2 och ska, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 28, särskilt

▼M9

a) 

vidta försiktighetsåtgärder och bevara dokumentation om dessa åtgärder,

▼B

b) 

genomföra lämpliga rengöringsåtgärder, övervaka hur pass effektiva de är och dokumentera dessa aktiviteter,

c) 

säkerställa att icke-ekologiska produkter inte släpps ut på marknaden med en uppgift som hänvisar till ekologisk produktion.

1.5

Beredningen av bearbetade ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter ska hållas åtskilda från varandra i tid eller rum. När ekologiska produkter, produkter under omställning eller icke-ekologiska produkter, eller någon kombination av dessa, bereds eller lagras i den berörda beredningsenheten, ska aktören

a) 

informera den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet om detta,

b) 

utföra behandlingen utan avbrott till dess att hela partiet har behandlats, med åtskillnad i tid eller rum från liknande hantering av någon annan slags produkt (ekologiska produkter, produkter under omställning eller icke-ekologiska produkter),

c) 

lagra ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter, före och efter hanteringen, åtskilda i tid eller rum från varandra,

d) 

ha uppdaterad dokumentation över all hantering och alla bearbetade mängder tillgänglig,

e) 

vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att partierna kan identifieras och för att undvika sammanblandning eller utbyte mellan ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter,

f) 

hantera ekologiska produkter eller produkter under omställning först efter lämplig rengöring av produktionsutrustningen.

1.6

Produkter, ämnen och metoder som återställer egenskaper som går förlorade vid bearbetning och lagring av ekologiska livsmedel eller rättar till resultatet av försummelse vid bearbetningen av sådana produkter eller på något annat sätt kan vara vilseledande när det gäller dessa produkters verkliga beskaffenhet får inte användas.

▼M9

1.7

Aktörerna ska hålla styrkande handlingar om godkännanden för användning av icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung för produktion av bearbetade livsmedel i enlighet med artikel 25 tillgängliga, om de har erhållit eller utnyttjat sådana godkännanden.

▼B

2.   Detaljerade krav för produktion av bearbetade livsmedel

2.1

Följande villkor ska gälla för sammansättningen av bearbetade ekologiska livsmedel:

a) 

Produkten ska huvudsakligen framställas av ingredienser av jordbruksursprung eller produkter avsedda som livsmedel förtecknade i bilaga I. Vid bestämningen av huruvida en produkt huvudsakligen har framställts av dessa produkter ska tillsats av vatten och salt inte beaktas.

b) 

En ekologisk ingrediens får inte förekomma tillsammans med samma ingrediens i icke-ekologisk form.

c) 

En omställningsingrediens får inte förekomma tillsammans med samma ingrediens i ekologisk eller icke-ekologisk form.

2.2

Användning av vissa produkter och ämnen vid bearbetning av livsmedel

2.2.1 

Endast de livsmedelstillsatser, processhjälpmedel och icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung som enligt artikel 24 eller 25 har godkänts för användning i ekologisk produktion samt de produkter och ämnen som avses i punkt 2.2.2 får användas vid bearbetning av livsmedel, med undantag av produkter och ämnen från vinsektorn, för vilka del VI punkt 2 ska tillämpas, och med undantag av jäst, för vilken del VII punkt 1.3 ska tillämpas.

2.2.2 

Följande produkter och ämnen får användas vid bearbetning av livsmedel:

a) 

Preparat av mikroorganismer och livsmedelsenzymer som normalt används vid bearbetning av livsmedel, förutsatt att de livsmedelsenzym som är avsedda att användas som livsmedelstillsatser har godkänts enligt artikel 24 för användning i ekologisk produktion.

b) 

Ämnen och produkter enligt definitionen i artikel 3.2 c och d i i förordning (EU) nr 1334/2008; vilka märkts som naturliga aromämnen eller som naturliga arompreparat enligt artikel 16.2, 16.3 och 16.4 i den förordningen.

c) 

Färgämnen för märkning av kött och äggskal i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1334/2008.

d) 

Naturliga färger och naturliga beläggningar för den traditionella dekorationsmålningen av skalen på kokta ägg som produceras för att släppas ut på marknaden vid en viss tidpunkt på året.

e) 

Dricksvatten och ekologiskt eller icke-ekologiskt salt (med natriumklorid eller kaliumklorid som grundkomponenter) som vanligen används vid bearbetning av livsmedel.

f) 

Mineraler (inklusive spårämnen), vitaminer, aminosyror och mikronäringsämnen, förutsatt att

i) 

deras användning i livsmedel avsedda för normal konsumtion är direkt rättsligt nödvändig i betydelsen att den är direkt nödvändig enligt bestämmelser i unionsrätten eller bestämmelser i nationell rätt som är förenliga med unionsrätten, med den följden att livsmedlen inte alls kan släppas ut på marknaden som livsmedel avsedda för normal konsumtion om mineralen, vitaminen, aminosyran eller mikronäringsämnet inte tillagts, eller

ii) 

när det gäller livsmedel som släppts ut på marknaden och som har särskilda egenskaper eller effekter i förhållande till hälsa eller nutrition eller till specifika konsumentgruppers behov:

— 
i produkter som avses i artikel 1.1 a och b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 ( 32 ), deras användning är tillåten enligt den förordningen och akter som antagits på grundval av dess artikel 11.1 i den förordningen för dessa produkter eller
— 
i produkter som regleras enligt kommissionens direktiv 2006/125/EG ( 33 ) deras användning är tillåten enligt det direktivet.
2.2.3 

Endast sådana rengörings- och desinfektionsmedel som godkänts enligt artikel 24 för användning vid bearbetning får användas för det ändamålet. ►M9  Aktörerna ska bevara dokumentation om användningen av dessa produkter, inbegripet det eller de datum då varje produkt har använts, produktens namn, dess verksamma ämnen samt platsen för sådan användning. ◄

2.2.4 

Vid den beräkning som avses i artikel 30.5 ska följande regler gälla:

a) 

Vissa livsmedelstillsatser som har godkänts enligt artikel 24 för användning i ekologisk produktion ska räknas som jordbruksingredienser.

b) 

De preparat och ämnen som avses i punkt 2.2.2 a, c, d, e och f ska inte räknas som jordbruksingredienser.

c) 

Jäst och jästprodukter ska räknas som jordbruksingredienser.

▼M9

2.3

Aktörerna ska bevara dokumentation om eventuella insatsmedel som används i livsmedelsproduktionen. Vid produktion av sammansatta produkter ska fullständiga recept/formler som visar mängden av insatsmedel och avkastning hållas tillgängliga för behöriga myndigheter eller kontrollorgan.

▼B

Del V: Produktionsregler för bearbetat foder

Utöver de allmänna produktionsregler som fastställs i artiklarna 9, 11 och 17 ska de regler som fastställs i denna del gälla för ekologisk produktion av bearbetat foder.

1.   Allmänna krav för produktion av bearbetat foder

1.1 Fodertillsatser, processhjälpmedel och andra ämnen och foderråvaror som används för bearbetning av foder och varje processmetod som tillämpas, såsom rökning, ska iaktta principer för god tillverkningssed.

1.2 Aktörer som producerar bearbetat foder ska upprätta och uppdatera lämpliga förfaranden som grundas på en systematisk identifiering av kritiska bearbetningssteg.

1.3 Tillämpningen av de förfaranden som avses i punkt 1.2 ska säkerställa att de bearbetade produkterna vid varje tidpunkt är förenliga med denna förordning.

1.4 Aktörer ska iaktta och genomföra de förfaranden som avses i punkt 1.2 och ska, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 28, särskilt

▼M9

a) 

vidta försiktighetsåtgärder och bevara dokumentation om dessa åtgärder,

▼B

b) 

genomföra lämpliga rengöringsåtgärder, övervaka hur pass effektiva de är och dokumentera dessa aktiviteter,

c) 

säkerställa att icke-ekologiska produkter inte släpps ut på marknaden med en uppgift som hänvisar till ekologisk produktion.

1.5 Beredningen av bearbetade ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter ska vara inbördes åtskild i tid eller rum. När ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter, eller någon kombination av dessa, bereds eller lagras i den berörda beredningsenheten, ska aktören

a) 

informera kontrollmyndigheten eller kontrollorganet om detta,

b) 

utföra behandlingen utan avbrott till dess att hela partiet har behandlats, med åtskillnad i tid eller rum från liknande hantering av någon annan slags produkt (ekologiska produkter, produkter under omställning eller icke-ekologiska produkter),

c) 

lagra ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter, före och efter hanteringen, åtskilda i tid eller rum från varandra,

d) 

ha uppdaterad dokumentation över all hantering och alla bearbetade mängder tillgänglig,

e) 

vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att partierna kan identifieras och för att undvika sammanblandning eller utbyte mellan ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter,

f) 

hantera ekologiska produkter eller produkter under omställning först efter lämplig rengöring av produktionsutrustningen.

2.   Detaljerade krav för produktion av bearbetat foder

2.1 Ekologiska foderråvaror eller foderråvaror under omställning får inte ingå i den ekologiska foderprodukten tillsammans med likadana foderråvaror som har framställts med icke-ekologiska metoder.

2.2 Foderråvaror som används eller bearbetas i ekologisk produktion får inte ha bearbetats med hjälp av kemiskt syntetiserade lösningsmedel.

2.3 Endast icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung eller med ursprung i alger eller jäst, foderråvaror av mineraliskt ursprung, fodertillsatser och processhjälpmedel som har godkänts enligt artikel 24 för användning i ekologisk produktion får användas för bearbetning av foder.

2.4 Endast sådana rengörings- och desinfektionsmedel som godkänts enligt artikel 24 för användning vid bearbetning får användas för det ändamålet. ►M9  Aktörerna ska bevara dokumentation om användningen av dessa produkter, inbegripet det eller de datum då varje produkt har använts, produktens namn, dess verksamma ämnen samt platsen för sådan användning. ◄

▼M9

2.5 Aktörerna ska bevara dokumentation om eventuella insatsmedel som används i foderproduktionen. Vid produktion av sammansatta produkter ska fullständiga recept/formler som visar mängden av insatsmedel och avkastning hållas tillgängliga för behöriga myndigheter eller kontrollorgan.

▼B

Del VI: Vin

1.   Tillämpningsområde

1.1 Utöver de allmänna produktionsregler som fastställs i artiklarna 9, 10, 11, 16 och 18 ska de regler som fastställs i denna del gälla för ekologisk produktion av de produkter i vinsektorn som avses i artikel 1.2 l i förordning (EU) nr 1308/2013.

1.2 Om inte annat uttryckligen anges i denna del ska bestämmelserna i kommissionens förordningar (EG) nr 606/2009 ( 34 ) och (EG) nr 607/2009 ( 35 ) tillämpas.

2.   Användning av vissa produkter och ämnen

2.1 Produkter i vinsektorn ska framställas med ekologiska råvaror.

2.2 Endast produkter och ämnen som har godkänts enligt artikel 24 för användning i ekologisk produktion får användas för framställning av produkter inom vinsektorn, inbegripet under oenologiska metoder, processer och behandlingar med förbehåll för de särskilda villkor och begränsningar som fastställs i förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EG) nr 606/2009 och särskilt i bilaga I A till den sistnämnda förordningen.

▼M9

2.3 Aktörerna ska bevara dokumentation om eventuella produkter och ämnen som används i vinproduktion och för rengöring och desinfektion, inbegripet det eller de datum då varje produkt har använts, produktens namn, dess verksamma ämnen samt, i tillämpliga fall, platsen för sådan användning.

▼B

3.   Oenologiska metoder och restriktioner

3.1 Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitten 1 och 2 i denna del och särskilda förbud och begränsningar som fastställs i punkterna 3.2, 3.3 och 3.4, ska endast oenologiska metoder, processer och behandlingar, inbegripet de restriktioner som föreskrivs i artiklarna 80 och 83.2 i förordning (EU) nr 1308/2013, i artiklarna 3, 5–9 och 11–14 i förordning (EG) nr 606/2009 och i bilagorna till de förordningarna, som användes före den 1 augusti 2010, vara tillåtna.

3.2 Det ska vara förbjudet att tillämpa följande oenologiska metoder, processer och behandlingar:

a) 

Partiell koncentrering genom kylning i enlighet med del I avsnitt B.1 c i bilaga VIII till förordning (EU) nr 1308/2013.

b) 

Avlägsnande av svaveldioxid genom fysikaliska processer i enlighet med punkt 8 i bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009.

c) 

Elektrodialysbehandling för att säkerställa stabilisering av vinsyran i enlighet med punkt 36 i bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009.

d) 

Partiell dealkoholisering av viner i enlighet med punkt 40 i bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009.

e) 

Behandling med katjonbytare för att säkerställa stabilisering av vinsyran i vinet i enlighet med punkt 43 i bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009.

3.3 Det är tillåtet att använda följande oenologiska metoder, processer och behandlingar på följande villkor:

a) 

Vid värmebehandling i enlighet med punkt 2 i bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009 får temperaturen inte överstiga 75 °C.

b) 

Vid centrifugering och filtrering med eller utan inert filtermaterial i enlighet med punkt 3 i bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009 får porernas storlek inte understiga 0,2 mikrometer.

3.4 Ändringar som införts efter den 1 augusti 2010 med avseende på de oenologiska metoder, processer och behandlingar som anges i förordning (EG) nr 1234/2007 eller förordning (EG) nr 606/2009 får endast vara tillämpliga på ekologisk produktion av vin efter det att dessa åtgärder har införts som tillåtna i detta avsnitt och, om så krävs, efter ett bedömningsförfarande i enlighet med artikel 24 i denna förordning.

Del VII: Jäst som används som livsmedel eller foder

Utöver de allmänna produktionsregler som fastställs i artiklarna 9, 11, 16, 17 och 19 ska de regler som fastställs i denna del gälla för ekologisk produktion av jäst som används som livsmedel eller foder.

1.   Allmänna krav

1.1 För produktion av ekologisk jäst får endast ekologiskt producerade substrat användas. Fram till och med ►M3  den 31 december 2024 ◄ är det emellertid tillåtet att vid produktion av ekologisk jäst tillsätta upp till 5 % icke-ekologiskt jästextrakt eller autolysat till substratet (beräknat som vikt av torrsubstans), om tillverkaren inte kan få tag på ekologiskt producerat jästextrakt eller autolysat.

1.2 Ekologisk jäst får inte förekomma i ekologiska livsmedel eller ekologiskt foder tillsammans med icke-ekologisk jäst.

1.3 Följande produkter och ämnen får användas för produktionen av ekologisk jäst, ekologiska jästberedningar och ekologiska jästsammansättningar:

a) 

Processhjälpmedel som har godkänts enligt artikel 24 för användning i ekologisk produktion.

b) 

De produkter och ämnen som avses i del IV punkt 2.2.2 a, b och e.

1.4 För rengöring och desinfektion får endast sådana rengörings- och desinfektionsmedel som godkänts enligt artikel 24 för användning vid bearbetning användas för det ändamålet.

▼M9

1.5 Aktörerna ska bevara dokumentation om eventuella produkter och ämnen som används i jästproduktion och för rengöring och desinfektion, inbegripet det eller de datum då varje produkt har använts, produktens namn, dess verksamma ämnen samt platsen för sådan användning.

▼B
BILAGA III

INSAMLING, FÖRPACKNING, TRANSPORT OCH LAGRING AV PRODUKTER

1.   Insamling och transport av produkter till beredningsenheter

Aktörer får endast samla in ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter samtidigt om lämpliga åtgärder har vidtagits för att förhindra att produkterna blandas eller byts ut mot ekologiska produkter, produkter under omställning eller icke-ekologiska produkter och för att säkerställa att de ekologiska produkterna och produkterna under omställning kan identifieras. Aktören ska hålla uppgifter om insamlingsdagar, tidpunkter, transportväg samt tid och datum för mottagande av produkterna tillgängliga för kontrollmyndigheten eller kontrollorganet.

2.   Förpackning och transport av produkter till andra aktörer eller enheter

▼M5

2.1   Uppgifter som ska anges

2.1.1 Aktörer ska säkerställa att ekologiska produkter och produkter under omställning transporteras till andra aktörer eller enheter, inbegripet parti- och detaljhandel, endast i lämpliga förpackningar, behållare eller fordon, som är förseglade på ett sådant sätt att innehållet inte kan förändras eller bytas ut utan att förseglingen förfalskas eller skadas och försedda med en märkning som, utan att det påverkar andra krav på uppgifter enligt unionslagstiftningen, ska innehålla följande uppgifter:

a) 

Namn och adress på aktören eller i förekommande fall på ägaren eller säljaren av produkten.

b) 

Produktens benämning.

c) 

Namn eller kodnummer för den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som aktören är underställd.

d) 

I förekommande fall identifikationsmärkningen för varupartiet i enlighet med ett märkningssystem som antingen är godkänt på nationell nivå eller som kontrollmyndigheten eller kontrollorganet har godkänt och som gör det möjligt att koppla varupartiet till den dokumentation som avses i artikel 34.5.

2.1.2 Aktörer ska säkerställa att foderblandningar som har godkänts för ekologisk produktion som transporteras till andra aktörer eller jordbruksföretag, inbegripet parti- och detaljhandel, är försedda med en märkning som, utöver andra krav enligt unionslagstiftningen, ska innehålla följande uppgifter:

a) 

De uppgifter som anges i punkt 2.1.1.

b) 

I förekommande fall, som vikt av torrsubstansen,

i) 

den totala procentandelen ekologiska foderråvaror,

ii) 

den totala procentandelen foderråvaror under omställning,

iii) 

den totala procentandelen foderråvaror som inte omfattas av leden i och ii,

iv) 

den totala procentandelen foder av ekologiskt ursprung.

c) 

I förekommande fall, benämningar på de ekologiska foderråvarorna.

d) 

I förekommande fall, benämningar på foderråvarorna under omställning.

e) 

För foderblandningar som inte kan märkas i enlighet med artikel 30.6, uppgift om att dessa foder får användas i ekologisk produktion i enlighet med den här förordningen.

2.1.3 Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 66/401/EEG ska aktörer säkerställa att det på märkningen på förpackningen till en blandning med foderväxter som innehåller ekologiskt utsäde och utsäde under omställning eller icke-ekologiskt utsäde från olika växtarter för vilka ett godkännande har utfärdats enligt relevanta villkor som fastställs i punkt 1.8.5 i del I i bilaga II till den här förordningen, finns uppgifter om blandningens exakta komponenter, uttryckt som vikt i procent per ingående art, och i förekommande fall per sort.

Utöver de relevanta krav som anges i bilaga 4 till direktiv 66/401/EEG ska informationen, utöver de uppgifter som erfordras i första stycket i denna punkt, också innehålla förteckningen över blandningens arter som är märkta som ekologiska eller under omställning. Blandningens lägsta totala viktprocent av ekologiskt utsäde och utsäde under omställning ska vara minst 70 %.

Om blandningen innehåller icke-ekologiskt utsäde ska också följande uppgifter anges på märkningen: ”Användningen av blandningen är tillåten endast inom ramen för godkännandet och inom territoriet i den medlemsstat där den behöriga myndighet som godkände användningen av denna blandning i överensstämmelse med punkt 1.8.5. i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter finns.”

De uppgifter som avses i punkterna 2.1.1 och 2.1.2 får lämnas i ett följedokument, om dokumentet obestridligen kan kopplas till produktens förpackning, behållare eller fordon. Följedokumentet ska innehålla uppgifter om leverantören eller transportören.

▼B

2.2 Det är inte nödvändigt att försegla förpackningar, behållare eller fordon, om

a) 

transporten sker direkt mellan två aktörer som båda är underkastade kontrollsystemet för ekologisk produktion,

b) 

transporten endast omfattar ekologiska produkter eller endast omfattar produkter under omställning,

c) 

produkterna åtföljs av handlingar som innehåller de uppgifter som krävs enligt punkt 2.1, och

d) 

både den avsändande och mottagande aktören håller dokumentation om sådan transport tillgänglig för kontrollmyndigheten eller kontrollorganet.

3.   Särskilda regler för transport av foder till andra produktions- eller beredningsenheter eller till lagerlokaler

Vid transport av foder till andra produktions- eller beredningsenheter eller till lagerlokaler ska aktörerna se till att följande villkor uppfylls:

a) 

Ekologiskt foder, foder under omställning och icke-ekologiskt foder hålls effektivt fysiskt åtskilda vid transport.

b) 

Fordon eller behållare i vilka icke-ekologiska produkter har transporterats används endast för transport av ekologiska produkter eller produkter under omställning, om

i) 

lämplig rengöring, vars effektivitet har kontrollerats, har genomförts före transport av ekologiska produkter eller produkter under omställning och aktören dokumenterar dessa aktiviteter,

ii) 

alla lämpliga åtgärder har vidtagits på grundval av de möjliga risker som framkommit enligt kontrollerna och aktörerna vid behov garanterar att icke-ekologiska produkter inte kan släppas ut på marknaden med en hänvisning till ekologisk produktion,

iii) 

aktören håller dokumentation om sådan transport tillgänglig för kontrollmyndigheten eller kontrollorganet.

c) 

Färdigt ekologiskt foder eller foder under omställning transporteras åtskilt från andra färdiga produkter fysiskt eller tidsmässigt.

d) 

Under transport noteras den avsända produktmängden och den mängd som lämnas vid varje leverans.

4.   Transport av levande fisk

4.1 Levande fisk ska transporteras i lämpliga tankar med rent vatten som uppfyller fiskens fysiologiska behov med avseende på temperatur och upplöst syre.

4.2 Före transport av ekologisk fisk och ekologiska fiskprodukter ska tankarna rengöras, desinficeras och sköljas noga.

4.3 Försiktighetsåtgärder ska vidtas för att minska stress. Under transporten får djurtätheten inte ligga på en nivå som är skadlig för arten.

4.4 Dokumentation om de aktiviteter som avses i punkterna 4.1, 4.2 och 4.3 ska lagras.

5.    ►C10  Mottagning av produkter från andra enheter eller aktörer ◄

Vid mottagandet av en ekologisk produkt eller produkt under omställning ska aktören kontrollera förpackningens, behållarens eller fordonets försegling, om försegling krävs, samt att de uppgifter som föreskrivs i avsnitt 2 har angetts.

Aktören ska kontrollera uppgifterna på den märkning som avses i avsnitt 2 mot uppgifterna i följedokumenten. Resultatet av dessa kontroller ska uttryckligen nämnas i den dokumentation som avses i artikel 34.5.

6.   Särskilda regler för mottagning av produkter från ett tredjeland

Ekologiska produkter eller produkter under omställning som importeras från ett tredjeland ska transporteras i lämpliga förpackningar eller behållare, vara förseglade på ett sådant sätt att innehållet inte kan bytas ut och efter omständigheterna vara försedda med exportörens identifikation och med de andra märkningar och nummer som behövs för att identifiera varupartiet, och de ska åtföljas av kontrollcertifikatet för import från tredjeland när så är lämpligt.

Vid mottagandet av en ekologisk produkt eller en produkt under omställning som importerats från ett tredjeland ska den fysiska eller juridiska person till vilken sändningen levereras för beredning eller saluföring kontrollera förpackningens eller behållarens försegling och, för produkter som importerats i enlighet med artikel 45.1 b iii, kontrollera att det kontrollcertifikat som avses i den artikeln omfattar produkttypen i varupartiet. Resultatet av denna kontroll ska uttryckligen nämnas i den dokumentation som avses i artikel 34.5.

7.   Lagring av produkter

7.1 Lokalerna där produkterna lagras ska skötas på ett sådant sätt att det är möjligt att identifiera de olika partierna och att det inte finns någon risk för att produkterna blandas med eller kontamineras med produkter eller ämnen som inte är förenliga med reglerna för ekologisk produktion. Ekologiska produkter och produkter under omställning ska alltid vara klart och tydligt identifierbara.

7.2 När det gäller enheter för ekologisk växt- och animalieproduktion eller enheter för växt- och animalieproduktion under omställning, är lagring i produktionsenheten av andra insatsmedel eller -ämnen än de som har godkänts enligt artiklarna 9 och 24 för användning i ekologisk produktion förbjuden.

7.3 Allopatiska veterinärmedicinska läkemedel, inbegripet antibiotika, får lagras på jordbruksföretag och vattenbruksföretag är tillåten, förutsatt att de har ordinerats av en veterinär i samband med behandling enligt bilaga II del II punkt 1.5.2.2 och del III punkt 3.1.4.2 a, att de lagras på en övervakad plats och att de dokumenteras enligt artikel 34.5.

7.4 Om en aktör hanterar, ekologiska produkter, produkter under omställning eller icke-ekologiska produkter i någon kombination därav och de ekologiska produkterna eller produkterna under omställning lagras i lokaler där även andra jordbruksprodukter eller livsmedel lagras, ska

a) 

de ekologiska produkterna eller produkterna under omställning hållas avskilda från övriga jordbruksprodukter eller livsmedel,

b) 

alla åtgärder vidtas för att säkerställa att varupartierna kan identifieras och för att undvika sammanblandning eller utbyte mellan ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter,

c) 

lämplig rengöring, vars effektivitet har kontrollerats, ha genomförts före lagringen av de ekologiska produkterna eller produkterna under omställning och aktören ska dokumentera detta.

7.5 Endast sådana rengörings- och desinfektionsmedel får användas som godkänts enligt artikel 24 för användning i ekologisk produktion.
BILAGA IV

TERMER ENLIGT ARTIKEL 30

BG

:

биологичен.

ES

:

ecológico, biológico, orgánico.

CS

:

ekologické, biologické.

DA

:

økologisk.

DE

:

ökologisch, biologisch.

ET

:

mahe, ökoloogiline.

EL

:

βιολογικό.

EN

:

organic.

FR

:

biologique.

GA

:

orgánach.

HR

:

ekološki.

IT

:

biologico.

LV

:

bioloģisks, ekoloģisks.

LT

:

ekologiškas.

LU

:

biologesch, ökologesch.

HU

:

ökológiai.

MT

:

organiku.

NL

:

biologisch.

PL

:

ekologiczne.

PT

:

biológico.

RO

:

ecologic.

SK

:

ekologické, biologické.

SL

:

ekološki.

FI

:

luonnonmukainen.

SV

:

ekologisk.
BILAGA V

EUROPEISKA UNIONENS LOGOTYP FÖR EKOLOGISK PRODUKTION SAMT KODNUMMER

1.   Logotyp

1.1 Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion ska utformas i enlighet med följande förlaga:

image

1.2 Referensfärgen i Pantone är grön Pantone nr 376 och, när fyrfärgstryck används, grön (50 % cyan + 100 % gul).

1.3 Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion får också återges i svartvitt, men endast om det inte är möjligt att återge den i färg.