EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0848-20230221

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/2023-02-21

02018R0848 — DA — 21.02.2023 — 003.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/848

af 30. maj 2018

om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007

(EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/427 af 13. januar 2020

  L 87

1

23.3.2020

 M2

Ændret ved: KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/269 af 4. december 2020

  L 60

24

22.2.2021

►M3

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/1693 af 11. november 2020

  L 381

1

13.11.2020

►M4

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1794 af 16. september 2020

  L 402

23

1.12.2020

►M5

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/642 af 30. oktober 2020

  L 133

1

20.4.2021

►M6

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/715 af 20. januar 2021

  L 151

1

3.5.2021

►M7

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/716 af 9. februar 2021

  L 151

5

3.5.2021

 M8

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1006 af 12. april 2021

  L 222

3

22.6.2021

►M9

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1691 af 12. juli 2021

  L 334

1

22.9.2021

►M10

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1697 af 13. juli 2021

  L 336

3

23.9.2021

►M11

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/474 af 17. januar 2022

  L 98

1

25.3.2022

►M12

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/207 af 24. november 2022

  L 29

6

1.2.2023


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 270, 29.10.2018, s.  37 (2018/848)

►C2

Berigtigelse, EUT L 305, 26.11.2019, s.  59 (2018/848)

 C3

Berigtigelse, EUT L 439, 29.12.2020, s.  32 (2020/1794)

►C4

Berigtigelse, EUT L 007, 11.1.2021, s.  53 (2018/848)

►C5

Berigtigelse, EUT L 204, 10.6.2021, s.  47 (2018/848)

►C6

Berigtigelse, EUT L 318, 9.9.2021, s.  5 (2018/848)

►C7

Berigtigelse, EUT L 321, 15.12.2022, s.  74 (2018/848)
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/848

af 30. maj 2018

om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning opstiller principper for økologisk produktion og fastsætter regler om økologisk produktion, tilknyttet certificering og brug af betegnelser, der henviser til økologisk produktion, i forbindelse med mærkning og reklame samt regler om kontrol, der supplerer reglerne i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  

Denne forordning finder anvendelse på følgende landbrugsprodukter, inklusive akvakultur- og biavlsprodukter, der er opført i bilag I til TEUF, og på produkter, som stammer fra disse produkter, hvis sådanne produkter er eller er beregnet til at blive produceret, tilberedt, mærket, distribueret, markedsført, importeret til eller eksporteret fra Unionen:

a) 

levende eller uforarbejdede landbrugsprodukter, herunder frø og andet planteformeringsmateriale

b) 

forarbejdede landbrugsprodukter til konsum

c) 

foder.

Denne forordning finder også anvendelse på visse andre produkter med tæt forbindelse til landbruget, som er opført på listen i bilag I til denne forordning, hvis de er eller er beregnet til at blive produceret, tilberedt, mærket, distribueret, markedsført, importeret til eller eksporteret fra Unionen.

2.  
Denne forordning finder anvendelse på erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med enhver fase af produktionen, tilberedningen og distributionen af de produkter, der er omhandlet i stk. 1.
3.  
Storkøkkendrift, der udføres af storkøkkener som defineret i artikel 2, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1169/2011, er ikke omfattet af denne forordning, jf. dog nærværende stykke.

Medlemsstaterne kan anvende nationale regler eller, hvis sådanne regler ikke findes, private standarder vedrørende produktion, mærkning og kontrol af produkter fra storkøkkendrift. Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion må ikke anvendes i forbindelse med mærkning og udformning af samt reklame for disse produkter og må ikke anvendes til at reklamere for storkøkkenet.

4.  
Medmindre andet er fastsat, berører denne forordning ikke andre bestemmelser i EU-lovgivningen, navnlig lovgivning inden for områderne sikkerhed i fødevarekæden, dyresundhed og -velfærd, plantesundhed og planteformeringsmateriale.
5.  
Denne forordning finder anvendelse, uden at den berører anden specifik EU-ret om markedsføring af produkter og navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 ( 1 ) og forordning (EU) nr. 1169/2011.
6.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af listen over produkter i bilag I ved at tilføje yderligere produkter til listen eller ved at ændre disse tilføjede oplysninger. Kun produkter, som har tæt forbindelse til landbrugsprodukter, kan optages på listen.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»økologisk produktion« : brug, herunder i den omlægningsperiode, der er omhandlet i artikel 10, af produktionsmetoder, der overholder denne forordning i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen

2)

»økologiske produkt« : et produkt, der stammer fra økologisk produktion, undtagen et produkt, der er produceret i den omlægningsperiode, der er omhandlet i artikel 10. Produkter, der stammer fra jagt eller fiskeri efter vildtlevende arter, betragtes ikke som økologiske

3)

»landbrugsråvare« : landbrugsprodukt, der ikke har været underkastet nogen behandling med henblik på konservering eller forarbejdning

4)

»forebyggende foranstaltninger« : foranstaltninger, der skal træffes af erhvervsdrivende i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen for at sikre biodiversitetens bevarelse og jordbundens kvalitet, foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af skadegørere og sygdomme og foranstaltninger, der skal træffes for at undgå negative virkninger for miljøet og dyre- og plantesundheden

5)

»sikkerhedsforanstaltninger« : foranstaltninger, der skal træffes af erhvervsdrivende i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen, for at undgå forurening med produkter eller stoffer, som ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i overensstemmelse med denne forordning, og for at undgå sammenblanding af økologiske produkter og ikkeøkologiske produkter

6)

»omlægning« : overgang fra ikkeøkologisk til økologisk produktion i en bestemt periode, hvor bestemmelserne om økologisk produktion i denne forordning finder anvendelse

7)

»omlægningsprodukt« : et produkt, der er produceret i den omlægningsperiode, der er omhandlet i artikel 10

8)

»bedrift« : samtlige produktionsenheder, der ledes under ét med henblik på produktion af levende eller uforarbejdede landbrugsprodukter, herunder akvakultur- og biavlsprodukter, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), eller produkter, der er opført på listen i bilag I, bortset fra æteriske olier og gær

9)

»produktionsenhed« : samtlige aktiver på en bedrift såsom primære produktionslokaliteter, parceller, græsarealer, udendørsarealer, bygninger eller dele heraf til husdyr, bistader, fiskedamme, indeslutningssystemer og -steder til alger eller akvakulturdyr, opdrætsanlæg, forpagtede kyst- eller havområder, og lokaler til opbevaring af afgrøder, af vegetabilske produkter, af algeprodukter, af animalske produkter, af råmaterialer og af alle andre input af relevans, der forvaltes som anført i nr. 10), 11) eller 12)

10)

»økologisk produktionsenhed« : en produktionsenhed undtagen i den omlægningsperiode, der er omhandlet i artikel 10, som forvaltes i overensstemmelse med de krav, der gælder for økologisk produktion

11)

»produktionsenhed under omlægning« : en produktionsenhed i den omlægningsperiode, der er omhandlet i artikel 10, som forvaltes i overensstemmelse med de krav, der gælder for økologisk produktion; den kan bestå af parceller eller andre aktiver, for hvilke den i artikel 10 omhandlede omlægningsperiode begynder på forskellige tidspunkter

12)

»ikkeøkologisk produktionsenhed« : en produktionsenhed, der ikke forvaltes i overensstemmelse med de krav, der gælder for økologisk produktion

13)

»erhvervsdrivende« : den fysiske eller juridiske person, der har ansvar for at sikre, at denne forordning overholdes i alle de faser af produktionen, tilberedningen og distributionen, som er under den pågældende persons kontrol

14)

»landbruger« : en fysisk eller juridisk person eller en gruppe af fysiske eller juridiske personer, som udøver en landbrugsaktivitet, uanset en sådan gruppes eller dens medlemmers retlige status i henhold til national ret

15)

»landbrugsareal« : landbrugsareal som defineret i artikel 4, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 1307/2013

16)

»planter« : planter som defineret i artikel 3, nr. 5), i forordning (EF) nr. 1107/2009

17)

»planteformeringsmateriale« : planter og alle dele af planter, herunder frø, på alle vækststadier, der kan og er beregnet til at producere hele planter

18)

»økologisk heterogent materiale« :

bestand af planter inden for en enkelt botanisk taksonomisk gruppe af lavest kendte rang, der:

a) 

har fælles fænotypiske karakteristika

b) 

imidlertid er kendetegnet ved en høj grad af genetisk og fænotypisk diversitet mellem de enkelte reproduktive enheder, således at denne bestand af planter er repræsenteret af materialet som helhed og ikke af et lille antal enheder

c) 

ikke er en sort som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 ( 2 )

d) 

ikke er en blanding af sorter, og

e) 

er produceret i overensstemmelse med nærværende forordning

19)

»økologisk sort, der er egnet til økologisk produktion« :

en sort som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2100/94, som:

a) 

er kendetegnet ved en høj grad af genetisk og fænotypisk diversitet mellem de individuelle reproduktive enheder, og

b) 

er resultatet af økologiske avlsaktiviteter som omhandlet i denne forordnings bilag II, del I, punkt 1.8.4

20)

»moderplante« : en identificeret plante, hvorfra der udtages planteformeringsmateriale med henblik på at reproducere nye planter

21)

»generation« : en gruppe planter, der udgør et enkelt trin i planternes nedstigende linje

22)

»planteproduktion« : produktion af vegetabilske landbrugsprodukter, herunder høst af vilde planteprodukter i erhvervsmæssigt øjemed

23)

»planteprodukter« : planteprodukter som defineret i artikel 3, nr. 6), i forordning (EF) nr. 1107/2009

24)

»skadegørere« : skadegørere som defineret i artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 ( 3 )

25)

»biodynamiske præparater« : blandinger, der traditionelt anvendes i biodynamisk landbrug

26)

»plantebeskyttelsesmidler« : midler som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009

27)

»animalsk produktion« : produktion af husdyr eller opdrættet vildt, herunder insekter

28)

»veranda« : tilføjet, overdækket, uisoleret udendørs del af en bygning bestemt til fjerkræ, hvor den længste side normalt er forsynet med ståltrådshegn eller trådnet, med udendørsklima, naturlig og, hvor der er nødvendigt, kunstig belysning samt gulv med strøelse

29)

»hønniker« : unge dyr af arten Gallus gallus, som er under 18 uger gamle

30)

»æglæggende høner« : dyr af arten Gallus gallus, som er beregnet til konsumægproduktion, og som er mindst 18 uger gamle

31)

»nytteareal« : et nytteareal som defineret i artikel 2, stk. 2, litra d), i Rådets direktiv 1999/74/EF ( 4 )

32)

»akvakultur« : akvakultur som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 25), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 ( 5 )

33)

»akvakulturprodukter« : akvakulturprodukter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 34), i forordning (EU) nr. 1380/2013

34)

»lukket recirkuleringsanlæg til akvakultur« : et anlæg på land eller om bord på et fartøj, hvor akvakultur foregår i et lukket miljø med recirkuleret vand, og som er afhængigt af kontinuerlig ekstern energitilførsel til stabilisering af akvakulturdyrenes opvækstmiljø

35)

»energi fra vedvarende energikilder« : energi fra vedvarende ikkefossile kilder som f.eks. vind, sol, geotermi, bølgekraft, tidevand, vandkraft, gas fra affaldsdepoter, gas fra spildevandsanlæg og biogasser

36)

»klækkeri« : anlæg til avl, udklækning og opdræt i de første livsstadier af akvakulturdyr, især finnefisk og skaldyr

37)

»yngelopdrætsanlæg« : et mellemliggende akvakulturproduktionsled mellem udklækning og videreopdræt. Yngelstadiet skal være overstået senest ved slutningen af den første tredjedel af produktionscyklussen, medmindre der er tale om arter, der undergår smoltificering

38)

»vandforurening« : forurening som defineret i artikel 2, nr. 33), i direktiv 2000/60/EF og artikel 3, nr. 8), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF ( 6 ) i de vandområder, hvorpå disse direktiver hver især finder anvendelse

39)

»polykultur« : opdræt i akvakultur af to eller flere arter, sædvanligvis fra forskellige led i fødekæden, i samme kulturenhed

40)

»produktionscyklus« : et akvakulturdyrs eller en alges livscyklus fra det tidligste livsstadie (befrugtede æg, hvis der er tale om akvakulturdyr) til høst

41)

»lokalt opdrættede arter« : akvakulturarter, der hverken er fremmede eller lokalt fraværende, jf. henholdsvis artikel 3, nr. 6) og 7), i Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 ( 7 ), og de arter, der er opført i bilag IV til nævnte forordning

42)

»dyrlægebehandling« : alle helbredende eller forebyggende behandlinger af en given sygdom

43)

»veterinærlægemiddel« : et veterinærlægemiddel som defineret i artikel 1, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF ( 8 )

44)

»tilberedning« : aktiviteter i forbindelse med konservering eller forarbejdning af økologiske produkter eller omlægningsprodukter eller enhver anden aktivitet, der foretages på et uforarbejdet produkt uden at ændre det oprindelige produkt, herunder slagtning, opskæring, rengøring eller formaling, samt emballering, mærkning eller ændringer i mærkningen vedrørende økologisk produktion

45)

»fødevarer« : fødevarer som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 ( 9 )

46)

»foder« : foder som defineret i artikel 3, nr. 4), i forordning (EF) nr. 178/2002

47)

»fodermidler« : fodermidler som defineret i artikel 3, stk. 2, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 ( 10 )

48)

»markedsføring« : markedsføring som defineret i artikel 3, nr. 8), i forordning (EF) nr. 178/2002

49)

»sporbarhed« : muligheden for at spore og følge en fødevare, et foder eller ethvert produkt, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, og ethvert stof, der er bestemt til, eller som kan forventes at blive tilsat fødevarer, foder eller ethvert produkt, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen

50)

»faser af produktionen, tilberedningen og distributionen« : enhver fase fra primærproduktionen af et økologisk produkt til dets oplagring, forarbejdning, transport og salg eller levering til den endelige forbruger, herunder, hvor det er relevant, mærkning, reklame, import, eksport og underleverancer

51)

»ingrediens« : en ingrediens som defineret i artikel 2, stk. 2, litra f), i forordning (EU) nr. 1169/2011 eller, for andre produkter end fødevarer, alle stoffer eller produkter, der er anvendt til produktion eller tilberedning af produkter, og som stadig findes i færdigvaren, eventuelt i ændret form

52)

»mærkning« : angivelser, oplysninger, fabriks- eller varemærker, billeder eller symboler, som vedrører et produkt, og som er anført på emballager, dokumenter, skilte, etiketter eller halsetiketter af enhver art, der ledsager eller henviser til et sådant produkt

53)

»reklame« : enhver præsentation af produkter over for offentligheden med andre midler end mærkning, der har til formål at eller sandsynligvis vil påvirke og forme holdninger, overbevisninger og adfærd med henblik på direkte eller indirekte at fremme salget af produkter

54)

»kompetente myndigheder« : kompetente myndigheder som defineret i artikel 3, nr. 3), i forordning (EU) 2017/625

55)

»kontrolmyndighed« : en kontrolmyndighed som defineret i artikel 3, nr. 4), i forordning (EU) 2017/625 eller en myndighed, der er anerkendt af Kommissionen eller af et tredjeland, der er godkendt af Kommissionen, med henblik på at foretage kontrol i tredjelande for så vidt angår import af økologiske produkter og omlægningsprodukter til Unionen

56)

»kontrolorgan« : et organ med delegerede opgaver som defineret i artikel 3, nr. 5), i forordning (EU) 2017/625 eller et organ, der er anerkendt af Kommissionen eller af et tredjeland, der er godkendt af Kommissionen, med henblik på at foretage kontrol i tredjelande for så vidt angår import af økologiske produkter og omlægningsprodukter til Unionen

57)

»manglende overholdelse« : manglende overholdelse af denne forordning eller manglende overholdelse af de delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i overensstemmelse med denne forordning

58)

»genetisk modificeret organisme« eller »GMO« : genetisk modificeret organisme som defineret i artikel 2, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF ( 11 ), som ikke er fremstillet med de teknikker til genetisk modifikation, der er opført i bilag I B til nævnte direktiv

59)

»fremstillet af GMO'er« : afledt helt eller delvis af GMO'er, dog uden at indeholde eller bestå af GMO'er

60)

»fremstillet ved hjælp af GMO'er« : afledt ved anvendelse af en GMO som den sidste levende organisme i produktionsprocessen, dog uden at indeholde eller bestå af GMO'er eller være fremstillet af GMO'er

61)

»fødevaretilsætningsstof« : et fødevaretilsætningsstof som defineret i artikel 3, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 ( 12 )

62)

»fodertilsætningsstoffer« : fodertilsætningsstoffer som defineret i artikel 2, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 ( 13 )

63)

»industrielt fremstillet nanomateriale« : et industrielt fremstillet nanomateriale som defineret i artikel 3, stk. 2, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 ( 14 )

64)

»ækvivalens« : opfyldelse af samme mål og principper ved anvendelse af regler, der sikrer samme grad af sikkerhed for overensstemmelse

65)

»teknisk hjælpestof« : et teknisk hjælpestof som defineret i artikel 3, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1333/2008 for fødevarer og i artikel 2, stk. 2, litra h), i forordning (EF) nr. 1831/2003 for foder

66)

»fødevareenzym« : et fødevareenzym som defineret i artikel 3, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 ( 15 )

67)

»ioniserende stråling« : ioniserende stråling som defineret i artikel 4, nr. 46), i Rådets direktiv 2013/59/Euratom ( 16 )

68)

»færdigpakket fødevare« : færdigpakket fødevare som defineret i artikel 2, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 1169/2011

69)

»fjerkræhus« : en fast eller mobil bygning, der er beregnet til fjerkræflokke, og som omfatter alle overflader, der er dækket af et tag, herunder en veranda; huset kan være underopdelt i separate afdelinger, som hver rummer en enkelt flok

70)

»jordbundstilknyttet afgrødedyrkning« : produktion i levende jord eller i jord blandet eller gødet med materialer og produkter, der er tilladt inden for økologisk produktion, i forbindelse med underjord og grundfjeld

71)

»uforarbejdede produkter« : uforarbejdede produkter som defineret i artikel 2, stk. 1, litra n), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 ( 17 ), uanset emballerings- eller mærkningsaktiviteter

72)

»forarbejdede produkter« : forarbejdede produkter som defineret i artikel 2, stk. 1, litra o), i forordning (EF) nr. 852/2004, uanset emballerings- eller mærkningsaktiviteter

73)

»forarbejdning« : forarbejdning som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i forordning (EF) nr. 852/2004; dette omfatter anvendelse af stoffer som omhandlet i artikel 24 og 25 i nærværende forordning, men omfatter ikke emballerings- og mærkningsaktiviteter

74)

»økologiske produkters og omlægningsprodukters integritet« :

den omstændighed, at produktet ikke udviser manglende overholdelse af kravene, som:

a) 

i nogen fase af produktionen, tilberedningen og distributionen påvirker produktets økologiske eller omlægningsrelaterede karakteristika, eller

b) 

er gentaget eller tilsigtet

75)

»fold« : en indhegning med et afsnit, hvor dyrene kan søge beskyttelse mod vejrliget.KAPITEL II

MÅL OG PRINCIPPER FOR ØKOLOGISK PRODUKTION

Artikel 4

Mål

De generelle mål med økologisk produktion er:

a) 

bidrag til beskyttelse af miljøet og klimaet

b) 

bevarelse af jordbundens langsigtede frugtbarhed

c) 

bidrag til en høj grad af biodiversitet

d) 

et væsentligt bidrag til et uforurenet miljø

e) 

bidrag til høje dyrevelfærdsstandarder og navnlig opfyldelse af dyrs artsspecifikke adfærdsbehov

f) 

fremme af korte forsyningskæder og lokal produktion inden for de forskellige områder i Unionen

g) 

tilskyndelse til bevarelse af sjældne og lokale racer, der er udryddelsestruede

h) 

bidrag til udvikling af udbuddet af plantegenetisk materiale, som er tilpasset de specifikke behov og mål for økologisk landbrug

i) 

bidrag til en høj grad af biodiversitet, navnlig ved at anvende forskelligartet plantegenetisk materiale såsom økologisk, heterogent materiale samt økologiske sorter, der er egnet til økologisk produktion

j) 

fremme af udviklingen af økologiske planteforædlingsaktiviteter med henblik på at bidrage til gunstige økonomiske perspektiver for den økologiske produktionssektor.

Artikel 5

Generelle principper

Økologisk produktion er et bæredygtigt forvaltningssystem, der bygger på følgende generelle principper:

a) 

respekt for naturens systemer og kredsløb og bevarelse og fremme af jordbundens, vandets og luftens tilstand, af planternes og dyrenes sundhed og af deres indbyrdes balance

b) 

bevarelse af naturlige landskabselementer såsom naturarvslokaliteter

c) 

udnyttelse af energi og naturressourcer, herunder vand, jord, organiske stoffer og luft, på en forsvarlig måde

d) 

produktion af en bred vifte af fødevarer og andre landbrugsprodukter og akvakulturprodukter af høj kvalitet, der imødekommer forbrugernes efterspørgsel efter varer, som produceres ved hjælp af processer, der ikke er til skade for miljøet, menneskers sundhed, plantesundheden eller dyrs sundhed og velfærd

▼C2

e) 

sikring af integriteten af økologisk produktion i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen af fødevarer og foder

▼B

f) 

hensigtsmæssig tilrettelæggelse og forvaltning af biologiske processer baseret på økologiske systemer og anvendelse af naturressourcer, der er interne i forvaltningssystemet, ved hjælp af metoder, som:

i) 

anvender levende organismer og mekaniske produktionsmetoder

ii) 

anvender jordbundstilknyttet afgrødedyrkning og jordtilknyttet animalsk produktion eller anvender akvakultur, der overholder princippet om bæredygtig udnyttelse af akvatiske ressourcer

iii) 

udelukker anvendelse af GMO'er, produkter fremstillet af GMO og produkter fremstillet ved hjælp af GMO'er, undtagen veterinærlægemidler

iv) 

bygger på risikovurdering og anvendelse af sikkerhedsforanstaltninger og forebyggende foranstaltninger, når det er relevant

g) 

begrænset anvendelse af eksterne input; hvor eksterne input er påkrævet, eller hvor der ikke findes nogen hensigtsmæssig forvaltningspraksis og metode, jf. litra f), begrænses de eksterne input til:

i) 

input fra økologisk produktion; med hensyn til planteformeringsmateriale prioriteres de sorter, der er udvalgt ud fra deres evne til at opfylde det økologiske landbrugs specifikke behov og formål

ii) 

naturlige stoffer eller stoffer fremstillet på basis af naturlige stoffer

iii) 

lavt opløselige mineralske gødningsstoffer

h) 

tilpasning af produktionsprocessen, hvor det er nødvendigt og inden for rammerne af denne forordning, for at tage hensyn til sundhedsstatus, regionale forskelle i den miljømæssige balance, klimaforhold og lokale forhold, udviklingsstadier og særlig praksis for husdyrhold

i) 

udelukkelse i hele den økologiske fødevarekæde af kloning af dyr, opdræt af kunstigt frembragte polyploide dyr og ioniserende stråling

j) 

overholdelse af et højt dyrevelfærdsniveau, der respekterer artsspecifikke behov.

Artikel 6

Særlige principper, der gælder for landbrugsaktiviteter og akvakultur

For så vidt angår landbrugsaktiviteter og akvakultur skal økologisk produktion navnlig bygge på følgende særlige principper:

a) 

Jordbundslivet og jordbundens naturlige frugtbarhed, jordbundens stabilitet, jordens evne til at holde på vand og biodiversitet skal bevares og forbedres, tab af jordbundens indhold af organisk materiale, jordpakning og jorderosion skal forebygges og bekæmpes, og planternes næringsoptagelse skal hovedsagelig ske via jordbundens økosystem.

b) 

Brugen af ikkefornybare ressourcer og eksterne input skal begrænses til et minimum.

c) 

Affald og biprodukter af vegetabilsk og animalsk oprindelse skal genanvendes som input i planteproduktion og animalsk produktion.

d) 

Plantesundheden skal opretholdes gennem forebyggende foranstaltninger, navnlig ved valg af passende arter, sorter eller heterogent materiale med modstandsdygtighed over for skadegørere og sygdomme, passende sædskifte, mekaniske og fysiske metoder samt beskyttelse af skadegøreres naturlige fjender.

e) 

Der skal anvendes frø og dyr med en høj grad af genetisk diversitet, sygdomsresistens og lang levetid.

f) 

Plantesorter skal vælges under hensyn til de særlige forhold, der kendetegner de konkrete økologiske produktionssystemer, med fokus på agronomisk ydeevne, sygdomsresistens, tilpasning til forskelligartede lokale jordbunds- og klimaforhold og respekt for naturlige krydsningsbarrierer.

g) 

Der skal anvendes økologisk planteformeringsmateriale såsom planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale og af økologiske sorter, der er egnet til økologisk produktion.

h) 

Økologiske sorter skal produceres ved hjælp af naturlig reproduktionsevne og med fokus på begrænsning til naturlige krydsningsbarrierer.

i) 

Landbrugerne skal med forbehold af artikel 14 i forordning (EF) nr. 2100/94 og de nationale plantesortsrettigheder, som er blevet tildelt i medfør af medlemsstaternes nationale ret, have mulighed for at bruge planteformeringsmateriale fra deres egen bedrift for at fremme genetiske ressourcer, som er tilpasset de særlige forhold inden for økologisk produktion.

j) 

Dyreracer skal vælges under hensyn til en høj grad af genetisk diversitet, dyrenes evne til at tilpasse sig stedets betingelser, deres avlsværdi, en lang levetid, deres levedygtighed og deres resistens over for sygdomme og sundhedsproblemer.

k) 

Den animalske produktion skal tilpasses de lokale forhold og være tilknyttet jord.

l) 

Der skal anvendes praksis for husdyrhold, der styrker immunsystemet og det naturlige forsvar mod sygdomme, herunder regelmæssig motion og adgang til udendørs arealer og græsningsarealer.

m) 

Husdyr skal fodres med økologisk foder, der består af landbrugsingredienser fra økologisk produktion og af naturlige ikkelandbrugsmæssige stoffer.

n) 

Produktionen af økologiske animalske produkter skal stamme fra dyr, der siden fødslen eller klækningen og gennem hele deres liv er blevet opdrættet på økologiske bedrifter.

o) 

Vandmiljøets sundhed og det omgivende vand- og jordøkosystems kvalitet skal opretholdes.

p) 

Vandorganismer skal fodres med foder fra bæredygtigt fiskeri som omhandlet i forordning (EU) nr. 1380/2013 eller med økologisk foder, der består af landbrugsingredienser fra økologisk produktion, herunder økologisk akvakultur og naturlige ikkelandbrugsmæssige stoffer.

q) 

Enhver trussel mod beskyttede arter i forbindelse med økologisk produktion skal undgås.

Artikel 7

Særlige principper, der gælder for forarbejdning af økologiske fødevarer

Produktionen af forarbejdede økologiske fødevarer skal navnlig bygge på følgende særlige principper:

a) 

Økologiske fødevarer skal fremstilles af økologiske landbrugsingredienser.

b) 

Anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer, ikkeøkologiske ingredienser med hovedsagelig teknologiske og organoleptiske funktioner samt mikronæringsstoffer og tekniske hjælpestoffer skal begrænses til et minimum og tillades kun, hvor der er et grundlæggende teknologisk behov herfor, eller af særlige ernæringsmæssige årsager.

c) 

Der må ikke anvendes stoffer og forarbejdningsmetoder, der kan være vildledende med hensyn til produktets sande karakter.

d) 

Økologiske fødevarer skal forarbejdes med forsigtighed, helst ved anvendelse af biologiske, mekaniske og fysiske metoder.

e) 

Der må ikke anvendes fødevarer, der indeholder eller består af industrielt fremstillede nanomaterialer.

Artikel 8

Særlige principper, der gælder for forarbejdning af økologisk foder

Produktionen af forarbejdet økologisk foder skal navnlig bygge på følgende særlige principper:

a) 

Økologisk foder skal fremstilles af økologiske fodermidler.

b) 

Anvendelsen af fodertilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer skal begrænses til et minimum og tillades kun, hvor der er et grundlæggende teknologisk eller zooteknisk behov herfor, eller af særlige ernæringsmæssige årsager.

c) 

Der må ikke anvendes stoffer og forarbejdningsmetoder, der kan være vildledende med hensyn til produktets sande karakter.

d) 

Økologisk foder skal forarbejdes med forsigtighed, helst ved anvendelse af biologiske, mekaniske og fysiske metoder.KAPITEL III

PRODUKTIONSREGLER

Artikel 9

Generelle produktionsregler

1.  
De erhvervsdrivende skal overholde de generelle produktionsregler, der er fastsat i denne artikel.
2.  
Hele bedriften skal forvaltes i overensstemmelse med de krav i denne forordning, der gælder for økologisk produktion.
3.  
Til de formål og anvendelser, der er omhandlet i artikel 24 og 25 og i bilag II, må kun produkter og stoffer, der er tilladt i medfør af de nævnte bestemmelser, anvendes i økologisk produktion, forudsat at anvendelsen heraf også er blevet tilladt i ikkeøkologisk produktion i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-retten og, hvis det er relevant, i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der bygger på EU-retten.

Følgende produkter og stoffer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, tillades til anvendelse i økologisk produktion, forudsat at de er tilladt i medfør af nævnte forordning:

a) 

safeners, synergister og adjuvanter som bestanddele af plantebeskyttelsesmidler

b) 

hjælpestoffer, der skal blandes med plantebeskyttelsesmidler.

Anvendelse i økologisk produktion af produkter og stoffer til andre formål end dem, der er omfattet af denne forordning, er tilladt, forudsat at anvendelsen heraf overholder principperne i kapitel II.

4.  
Ioniserende stråling må ikke anvendes til behandling af økologiske fødevarer eller økologisk foder eller af råvarer anvendt i økologiske fødevarer eller økologisk foder.
5.  
Anvendelse af kloning af dyr og opdræt af kunstigt frembragte polyploide dyr er forbudt.
6.  
Der skal efter omstændighederne træffes forebyggende foranstaltninger og sikkerhedsforanstaltninger i hver fase af produktionen, tilberedningen og distributionen.
7.  

Uanset stk. 2 kan en bedrift opdeles i klart og reelt adskilte produktionsenheder for økologisk produktion, omlægningsproduktion og ikkeøkologisk produktion, forudsat at der for de ikkeøkologiske produktionsenheder:

a) 

for så vidt angår dyr er tale om forskellige arter

b) 

for så vidt angår planter er tale om forskellige sorter, der let kan skelnes fra hinanden

For så vidt angår alger og akvakulturdyr kan der være tale om samme arter, forudsat at der er en klar og reel adskillelse af produktionsstederne eller -enhederne.

8.  
Uanset stk. 7, litra b), kan der i tilfælde af flerårige kulturer, som kræver en dyrkningsperiode på mindst tre år, være tale om forskellige sorter, som ikke let kan skelnes fra hinanden, eller de samme sorter, forudsat at den pågældende produktion indgår som led i en omlægningsplan, og forudsat at omlægningen af den sidste del af arealet i forbindelse med den pågældende produktion til økologisk produktion begynder snarest muligt og afsluttes inden for højst fem år.

I sådanne tilfælde skal:

a) 

landbrugeren mindst 48 timer før starten af høst af hver af de berørte produkter underrette den kompetente myndighed eller eventuelt kontrolmyndigheden eller kontrolorganet herom

b) 

landbrugeren efter høstens afslutning underrette den kompetente myndighed eller eventuelt kontrolmyndigheden eller kontrolorganet om den nøjagtige størrelse af høsten fra de berørte enheder og om de tiltag, der er iværksat for at holde produkterne adskilt

c) 

omlægningsplanen og de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre en reel og klar adskillelse hvert år efter omlægningsplanens ikrafttræden, bekræftes af den kompetente myndighed eller eventuelt kontrolmyndigheden eller kontrolorganet.

9.  
De i stk. 7, litra a) og b), fastsatte krav vedrørende forskellige arter og sorter finder ikke anvendelse i tilfælde af forsknings- og uddannelsescentre, planteskoler, frøopformeringsvirksomheder og avlsforetagender.
10.  

Når ikke alle produktionsenheder på en bedrift i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 7, 8 og 9, forvaltes efter økologiske produktionsregler, skal de erhvervsdrivende:

a) 

holde de produkter, der anvendes til økologiske produktionsenheder og produktionsenheder under omlægning, adskilt fra dem, der anvendes til de ikkeøkologiske produktionsenheder

b) 

holde produkter produceret af økologiske produktionsenheder, produktionsenheder under omlægning og ikkeøkologiske produktionsenheder adskilt fra hinanden

c) 

føre fyldestgørende fortegnelser, der dokumenterer den reelle adskillelse af produktionsenhederne og af produkterne.

11.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af stk. 7 ved at tilføje yderligere regler om opdeling af en bedrift i økologiske produktionsenheder, produktionsenheder under omlægning og ikkeøkologiske produktionsenheder, særlig i forbindelse med produkter, der er opført i bilag I, eller ved at ændre disse tilføjede regler.

Artikel 10

Omlægning til økologisk produktion

1.  
Landbrugere og erhvervsdrivende, der producerer alger eller akvakulturdyr, skal overholde en omlægningsperiode. I hele omlægningsperioden skal de anvende alle de regler om økologisk produktion, der er fastsat i denne forordning, navnlig de gældende regler om omlægning i denne artikel og i bilag II.
2.  
Omlægningsperioden kan tidligst påbegyndes, når landbrugeren eller den erhvervsdrivende, som producerer alger eller akvakulturdyr, har underrettet de kompetente myndigheder om aktiviteten, jf. artikel 34, stk. 1, i den medlemsstat, hvor aktiviteten foregår, og i hvilken denne landbrugers eller erhvervsdrivendes bedrift er omfattet af kontrolordningen.
3.  

Tidligere perioder kan ikke anerkendes med tilbagevirkende kraft som en del af omlægningsperioden, undtagen hvis:

a) 

den erhvervsdrivendes parceller var omfattet af foranstaltninger, der er fastlagt i et program gennemført i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013, med henblik på at sikre, at ingen andre produkter eller stoffer end dem, der er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, er blevet anvendt på disse parceller, eller

b) 

den erhvervsdrivende kan dokumentere, at parcellerne var naturområder eller landbrugsarealer, som i en periode på mindst tre år ikke er blevet behandlet med produkter eller stoffer, som ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion.

4.  
Produkter, der er produceret i omlægningsperioden, må ikke markedsføres som økologiske produkter eller som omlægningsprodukter.

Følgende produkter, der er produceret i omlægningsperioden, og som er i overensstemmelse med stk. 1, kan dog markedsføres som omlægningsprodukter:

a) 

planteformeringsmateriale, forudsat at der har været en omlægningsperiode på mindst 12 måneder

b) 

fødevareprodukter af vegetabilsk oprindelse og foderprodukter, forudsat at produktet kun indeholder en enkelt vegetabilsk ingrediens af landbrugsoprindelse, og der har været en omlægningsperiode på mindst 12 måneder inden høsten.

5.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af bilag II, del II, punkt 1.2.2, ved at tilføje omlægningsregler for andre arter end dem, der er reguleret i bilag II, del II, den 17. juni 2018 eller ved at ændre disse tilføjede regler.
6.  
Kommissionen vedtager om nødvendigt gennemførelsesretsakter, der specificerer, hvilke dokumenter der skal indgives med henblik på anerkendelse med tilbagevirkende kraft af en tidligere periode i overensstemmelse med denne artikels stk. 3.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 11

Forbud mod anvendelse af GMO'er

1.  
GMO'er, produkter, der er fremstillet af GMO'er, og produkter fremstillet ved hjælp af GMO'er må ikke anvendes i fødevarer eller foder eller som fødevarer, foder, tekniske hjælpestoffer, plantebeskyttelsesmidler, gødningsstoffer, jordforbedringsmidler, planteformeringsmateriale, mikroorganismer eller dyr i økologisk produktion.
2.  
Med henblik på det i stk. 1 omhandlede forbud for så vidt angår GMO'er og produkter, der er fremstillet af GMO'er til fødevarer og foder, kan erhvervsdrivende henholde sig til et produkts mærkning, der er anbragt eller medfølger i henhold til direktiv 2001/18/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 ( 18 ) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 ( 19 ) eller ethvert andet ledsagedokument, der medfølger i henhold hertil.
3.  
Erhvervsdrivende kan gå ud fra, at der ikke er anvendt nogen GMO'er eller produkter fremstillet af GMO'er ved fremstillingen af de indkøbte fødevarer eller det indkøbte foder, når disse produkter ikke har en mærkning, der er anbragt eller medfølger, eller ikke er ledsaget af et dokument, der medfølger, i henhold til de i stk. 2 nævnte retsakter, medmindre de har fået andre oplysninger, der angiver, at mærkningen af produkterne ikke er i overensstemmelse med nævnte retsakter.
4.  
Med henblik på det i stk. 1 omhandlede forbud og for så vidt angår produkter, der ikke er omfattet af stk. 2 og 3, skal de erhvervsdrivende, der anvender ikkeøkologiske produkter indkøbt fra tredjemand, kræve, at sælgeren bekræfter, at de nævnte produkter ikke er blevet fremstillet af GMO'er eller ved hjælp af GMO'er.

Artikel 12

Regler om planteproduktion

1.  
Erhvervsdrivende, der producerer planter eller planteprodukter, skal navnlig overholde de detaljerede regler, der er fastsat i bilag II, del I.
2.  

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af:

a) 

bilag II, del I, punkt 1.3 og 1.4, for så vidt angår undtagelser

b) 

bilag II, del I, punkt 1.8.5, for så vidt angår anvendelsen af omlægningsplanteformeringsmateriale og ikkeøkologisk planteformeringsmateriale

c) 

bilag II, del I, punkt 1.9.5, ved at tilføje yderligere bestemmelser om aftaler mellem erhvervsdrivende fra landbrugsbedrifter eller ved at ændre disse tilføjede bestemmelser

d) 

bilag II, del I, punkt 1.10.1, ved at tilføje yderligere foranstaltninger vedrørende håndtering af skadegørere og ukrudt eller ved at ændre disse tilføjede foranstaltninger

e) 

bilag II, del I, ved at tilføje yderligere detaljerede regler og dyrkningsmetoder for bestemte planter og planteprodukter, herunder regler for spirer, eller ved at ændre disse tilføjede regler.

Artikel 13

Særlige bestemmelser om markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale

1.  
Planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale kan markedsføres uden at overholde kravene til registrering og uden at overholde certificeringskategorierne præbasismateriale, basismateriale og certificeret materiale eller kravene til andre kategorier som fastsat i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 98/56/EF, 2002/53/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF og 2008/90/EF eller retsakter, der er vedtaget i henhold til disse direktiver.
2.  

Planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale som omhandlet i stk. 1 kan markedsføres efter en meddelelse om det økologiske heterogene materiale fra leverandøren til de officielle ansvarlige organer, der er omhandlet i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 98/56/EF, 2002/53/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF og 2008/90/EF, i form af et dossier, som indeholder:

a) 

ansøgerens kontaktoplysninger

b) 

arterne og betegnelsen for det økologiske heterogene materiale

c) 

en beskrivelse af de vigtigste agronomiske og fænotypiske karakteristika, der er fælles for denne bestand af planter, herunder avlsmetoder, ethvert tilgængeligt resultat af forsøg vedrørende disse karakteristika, produktionslandet og anvendt forældremateriale

d) 

en erklæring fra ansøgeren om rigtigheden af elementerne i litra a), b) og c), og

e) 

en repræsentativ stikprøve.

Denne meddelelse sendes med anbefalet brev eller ved hjælp af andre kommunikationsmidler, som de officielle organer accepterer, med anmodning om bekræftelse af modtagelsen.

Tre måneder efter datoen på modtagelseskvitteringen, forudsat at der ikke er anmodet om yderligere oplysninger, eller der ikke er meddelt leverandøren et formelt afslag på grund af et ufuldstændigt dossier eller manglende overholdelse som defineret i artikel 3, nr. 57), anses det ansvarlige officielle organ for at have anerkendt meddelelsen og indholdet heraf.

Efter udtrykkelig eller stiltiende anerkendelse af meddelelsen kan det ansvarlige officielle organ gå videre med at opføre det anmeldte økologiske heterogene materiale på listen. Denne opførelse er vederlagsfri for leverandøren.

Opførelsen på listen af et økologisk heterogent materiale meddeles de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen.

Sådan økologisk heterogent materiale skal overholde de krav, der er fastsat i de delegerede retsakter, der vedtages i henhold til stk. 3.

3.  

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om supplering af denne forordning ved at fastsætte regler gældende for produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af bestemte slægter eller arter for så vidt angår:

a) 

beskrivelsen af det økologiske heterogene materiale, herunder de relevante avls- og produktionsmetoder og anvendt forældremateriale

b) 

mindstekravene til kvaliteten af frøpartier, inkl. identifikation, specifik renhed, spireevne og sundhedstilstand

c) 

mærkning og emballering

d) 

oplysninger og produktionsprøver, der skal opbevares af de professionelle erhvervsdrivende

e) 

i givet fald bevarelse af det økologiske heterogene materiale.

Artikel 14

Regler om animalsk produktion

1.  
Erhvervsdrivende inden for animalsk produktion skal navnlig overholde de detaljerede produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del II, og i eventuelle gennemførelsesretsakter som omhandlet i denne artikels stk. 3.
2.  

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af:

a) 

bilag II, del II, punkt 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 og 1.3.4.4.3 ved at begrænse procentdelen for så vidt angår dyrenes oprindelse, når det er blevet fastslået, at der er tilstrækkeligt med økologiske dyr på EU-markedet

b) 

bilag II, del II, punkt 1.6.6, for så vidt angår begrænsningen af organisk kvælstof i forbindelse med den samlede belægningsgrad

c) 

bilag II, del II, punkt 1.9.6.2, litra b), for så vidt angår fodring af bifamilier

d) 

bilag II, del II, punkt 1.9.6.3, litra b) og e), for så vidt angår acceptable behandlinger til desinfektion af bigårde og metoder og behandlinger til bekæmpelse af Varroa destructor

e) 

bilag II, del II, ved at tilføje detaljerede regler om animalsk produktion for andre arter end arter, der er reguleret i nævnte del den 17. juni 2018, eller ved at ændre disse tilføjede regler for så vidt angår:

i) 

undtagelser med hensyn til dyrenes oprindelse

ii) 

ernæring

iii) 

staldforhold og praksis for husdyrhold

iv) 

sundhedspleje

v) 

dyrevelfærd.

3.  

Kommissionen vedtager om nødvendigt gennemførelsesretsakter vedrørende bilag II, del II, med regler om:

a) 

den i punkt 1.4.1, litra g), omhandlede minimumsperiode, der skal overholdes ved fodring med modermælk af dyr, som er i dieperioden

b) 

belægningsgraden og det mindste indendørs og udendørs areal, der skal overholdes for specifikke dyrearter for at sikre, at dyrenes udviklingsmæssige, fysiologiske og etologiske behov opfyldes i overensstemmelse med punkt 1.6.3, 1.6.4 og 1.7.2

c) 

karakteristika og tekniske krav vedrørende det mindste indendørs og udendørs areal

d) 

karakteristika og tekniske krav vedrørende bygninger og folde til alle andre dyrearter end bier for at sikre, at dyrenes udviklingsmæssige, fysiologiske og etologiske behov opfyldes i overensstemmelse med punkt 1.7.2

e) 

krav til vegetation og karakteristika for overdækkede områder og udendørsarealer.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 15

Regler om produktion af alger og akvakulturdyr

1.  
Erhvervsdrivende, der producerer alger og akvakulturdyr, skal navnlig overholde de detaljerede produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del III, og i eventuelle gennemførelsesretsakter som omhandlet i denne artikels stk. 3.
2.  

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af:

a) 

bilag II, del III, punkt 3.1.3.3, for så vidt angår foder til kødædende akvakulturdyr

b) 

bilag II, del III, punkt 3.1.3.4, ved at tilføje yderligere specifikke regler om foder til visse akvakulturdyr eller ved at ændre disse tilføjede regler

c) 

bilag II, del III, punkt 3.1.4.2, for så vidt angår dyrlægebehandling af akvakulturdyr

d) 

bilag II, del III, ved at tilføje yderligere detaljerede betingelser for de enkelte arter om forvaltning af gydebestande, avl og produktion af yngel eller ved at ændre disse tilføjede detaljerede betingelser.

3.  
Kommissionen vedtager, hvis det er relevant, gennemførelsesretsakter, der fastsætter de detaljerede regler for de enkelte arter eller enkelte grupper af arter om belægningsgraden og de særlige karakteristika for produktions- og indeslutningssystemer for at sikre, at de artsspecifikke behov opfyldes.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

4.  
Med henblik på denne artikel og bilag II, del III, forstås ved »opdrætstæthed«: akvakulturdyrenes levende vægt pr. kubikmeter vand på et hvilket som helst tidspunkt i videreopdrætsfasen og, hvis der er tale om fladfisk og rejer, fiskenes vægt pr. kvadratmeter.

Artikel 16

Regler om produktion af forarbejdede fødevarer

1.  
Erhvervsdrivende, der producerer forarbejdede fødevarer, skal navnlig overholde de detaljerede produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del IV, og i eventuelle gennemførelsesretsakter som omhandlet i stk. 3.
2.  

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af:

a) 

bilag II, del IV, punkt 1.4, for så vidt angår sikkerhedsforanstaltninger og forebyggende foranstaltninger, der skal træffes af erhvervsdrivende

b) 

bilag II, del IV, punkt 2.2.2, for så vidt angår art og sammensætning af produkter og stoffer, hvis anvendelse i forarbejdede fødevarer er tilladt, og betingelser, på hvilke de kan anvendes

c) 

bilag II, del IV, punkt 2.2.4, for så vidt angår beregningen af den procentdel af landbrugsingredienser, der er omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra a), nr. ii), og litra b), nr. i), herunder de fødevaretilsætningsstoffer, der i henhold til artikel 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, og som anses som landbrugsingredienser med henblik på sådanne beregninger.

Disse delegerede retsakter omfatter ikke muligheden for at anvende aromastoffer eller aromapræparater, som hverken er naturlige i henhold til artikel 16, stk. 2, 3 og 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 ( 20 ) eller økologiske.

3.  
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter, hvilke teknikker der er tilladt til forarbejdning af fødevarer.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 17

Regler om produktion af forarbejdet foder

1.  
Erhvervsdrivende, der producerer forarbejdet foder, skal navnlig overholde de detaljerede produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del V, og i eventuelle gennemførelsesretsakter som omhandlet i stk. 3.
2.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af bilag II, del V, punkt 1.4, ved at tilføje yderligere sikkerhedsforanstaltninger og forebyggende foranstaltninger, der skal træffes af erhvervsdrivende, eller ved at ændre disse tilføjede foranstaltninger.
3.  
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter, hvilke teknikker der er tilladt til anvendelse ved forarbejdning af foderprodukter.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 18

Regler om produktion af vin

1.  
Erhvervsdrivende, der producerer produkter i vinsektoren, skal navnlig overholde de detaljerede produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del VI.
2.  

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af:

a) 

bilag II, del VI, punkt 3.2, ved at tilføje yderligere ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder, der er forbudt, eller ved at ændre disse tilføjede elementer

b) 

bilag II, del VI, punkt 3.3.

Artikel 19

Regler om produktion af gær, der anvendes som fødevare eller foder

1.  
Erhvervsdrivende, der producerer gær, som skal anvendes som fødevare eller foder, skal navnlig overholde de detaljerede produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del VII.
2.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af bilag II, del VII, punkt 1.3, ved at tilføje yderligere detaljerede produktionsregler for gær, eller ved at ændre disse tilføjede regler.

Artikel 20

Fravær af visse produktionsregler for specifikke dyrearter og arter af akvakulturdyr

Indtil der er vedtaget:

a) 

supplerende generelle regler for andre dyrearter end dem, der er reguleret i bilag II, del II, punkt 1.9, i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, litra e)

b) 

de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 14, stk. 3, for dyrearter, eller

c) 

de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3, for arter eller grupper af arter af akvakulturdyr,

kan en medlemsstat anvende detaljerede nationale produktionsregler for specifikke dyrearter eller grupper af dyrearter i forbindelse med de elementer, der skal omfattes af de foranstaltninger, der er omhandlet i litra a), b) og c), forudsat at disse nationale regler er i overensstemmelse med denne forordning, og forudsat at de ikke forbyder, begrænser eller hindrer markedsføring af produkter, der er produceret uden for dens område, og som overholder denne forordning.

Artikel 21

Regler om produktion af produkter, som ikke er omfattet af de kategorier af produkter, der er omhandlet i artikel 12-19

1.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af bilag II ved at tilføje detaljerede produktionsregler samt regler om omlægningskravet for produkter, som ikke er omfattet af de kategorier af produkter, der er omhandlet i artikel 12-19, eller ved at ændre disse tilføjede regler.

Disse delegerede retsakter skal bygge på de mål og principper for økologisk produktion, der er fastlagt i kapitel II, og overholde de generelle produktionsregler i artikel 9, 10 og 11 og de gældende detaljerede produktionsregler, der er fastsat for lignende produkter i bilag II. De skal fastsætte krav vedrørende navnlig behandlinger, metoder og input, der er forbudt eller tilladt, eller omlægningsperioder for de pågældende produkter.

2.  

I mangel af detaljerede produktionsregler som omhandlet i stk. 1:

a) 

skal de erhvervsdrivende for så vidt angår de produkter, der er omhandlet i stk. 1, overholde de principper, der er fastsat i artikel 5 og 6, med de fornødne ændringer af de principper, der er fastsat i artikel 7, og de generelle produktionsregler, der er fastsat i artikel 9-11

b) 

kan en medlemsstat for så vidt angår de produkter, der er omhandlet i stk. 1, anvende detaljerede nationale produktionsregler, forudsat at disse regler er i overensstemmelse med denne forordning, og forudsat at de ikke forbyder, begrænser eller hindrer markedsføring af produkter, der er produceret uden for dens område, og som overholder denne forordning.

Artikel 22

Vedtagelse af særlige produktionsregler

1.  

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om supplering af denne forordning ved at fastsætte:

a) 

kriterierne for at fastlægge, hvorvidt en situation kan betegnes som katastrofesituationer, der kan henføres til »ugunstige vejrforhold«, »dyresygdomme«, en »miljøhændelse«, en »naturkatastrofe« eller en »katastrofal hændelse« som defineret i henholdsvis artikel 2, stk. 1, litra h), i), j), k) og l), i forordning (EU) nr. 1305/2013 samt eventuelle sammenlignelige situationer

b) 

særlige regler, herunder eventuelle undtagelser fra denne forordning, om, hvordan medlemsstaterne skal behandle sådanne katastrofesituationer, hvis de beslutter at anvende denne artikel, og

c) 

særlige regler om overvågning og rapportering i sådanne tilfælde.

Disse kriterier og regler er underlagt principperne for økologisk produktion i kapitel II.

2.  
I tilfælde, hvor en medlemsstat formelt har anerkendt en hændelse som en naturkatastrofe, jf. artikel 18, stk. 3, eller artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013, og denne hændelse gør det umuligt at overholde de produktionsregler, der er fastsat i nærværende forordning, kan denne medlemsstat tillade, at produktionsreglerne fraviges i en begrænset periode, indtil den økologiske produktion kan genetableres, jf. dog principperne i kapitel II og eventuelle delegerede retsakter vedtaget i henhold til stk. 1.
3.  
Medlemsstaterne kan vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 1, for at gøre det muligt, at økologisk produktion videreføres eller genoptages i tilfælde af en katastrofesituation.

Artikel 23

Indsamling, emballering, transport og opbevaring

1.  
De erhvervsdrivende sikrer, at økologiske produkter og omlægningsprodukter indsamles, emballeres, transporteres og opbevares i overensstemmelse med reglerne i bilag III.
2.  

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af:

a) 

bilag III, afdeling 2

b) 

bilag III, afdeling 3, 4 og 6, ved at tilføje yderligere særlige regler om transport og modtagelse af de pågældende produkter eller ved at ændre disse tilføjede regler.

Artikel 24

Godkendelse af produkter og stoffer til anvendelse i økologisk produktion

1.  

Kommissionen kan give tilladelse til, at visse produkter og stoffer anvendes i økologisk produktion, og skal opføre alle sådanne tilladte produkter og stoffer på begrænsede lister med henblik på følgende formål:

a) 

som aktivstoffer, der skal bruges i plantebeskyttelsesmidler

b) 

som gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og næringsstoffer

c) 

som ikkeøkologiske fodermidler af vegetabilsk eller animalsk oprindelse eller alge- eller gæroprindelse eller som fodermidler af mikrobiel eller mineralsk oprindelse

d) 

som fodertilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer

e) 

som midler til rengøring og desinficering af damme, bure, tanke, raceways, bygninger eller anlæg, som anvendes til animalsk produktion

f) 

som midler til rengøring og desinficering i bygninger og anlæg til planteproduktion, herunder til opbevaring på en landbrugsbedrift

g) 

som produkter, der anvendes til rengøring og desinficering i forarbejdnings- og oplagringsfaciliteter.

2.  

Kommissionen kan i tillæg til de produkter og stoffer, der er tilladt i overensstemmelse med stk. 1, give tilladelse til, at visse produkter og stoffer anvendes i produktion af forarbejdede økologiske fødevarer og af gær anvendt som fødevare eller foder, og skal opføre alle sådanne tilladte produkter og stoffer på begrænsede lister med henblik på følgende formål:

▼C2

a) 

som fødevaretilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer

▼B

b) 

som ikkeøkologiske landbrugsingredienser, der skal anvendes til produktion af forarbejdede økologiske fødevarer

c) 

som tekniske hjælpestoffer til produktion af gær og gærprodukter.

3.  

Tilladelse til anvendelse af de produkter og stoffer, der er omhandlet i stk. 1, i økologisk produktion er underlagt principperne i kapitel II og følgende kriterier, der skal vurderes som en helhed:

a) 

De er væsentlige for vedvarende produktion og for den anvendelse, som de er tilsigtet.

b) 

Alle de pågældende produkter og stoffer er af vegetabilsk oprindelse, med oprindelse i alger, af animalsk, mikrobiel eller mineralsk oprindelse, undtagen i tilfælde af at der ikke findes produkter eller stoffer fra sådanne kilder i tilstrækkelige mængder eller kvaliteter, eller af at der ikke findes alternativer.

c) 

Følgende gælder for produkterne i stk. 1, litra a):

i) 

Deres anvendelse er af væsentlig betydning for at bekæmpe en skadegører, hvor der ikke er andre biologiske, fysiske eller opdrætsmæssige alternativer, dyrkningsmetoder eller andre effektive produktionsmetoder til rådighed.

ii) 

Hvis disse produkter ikke er af vegetabilsk oprindelse, med oprindelse i alger, af animalsk, mikrobiel eller mineralsk oprindelse og ikke er identiske med deres naturlige form, udelukker betingelserne for deres anvendelse enhver direkte kontakt med de spiselige dele af afgrøden.

d) 

For produkterne i stk. 1, litra b), gælder, at anvendelsen af disse produkter er af væsentlig betydning for at opnå eller bevare jordens frugtbarhed eller for at opfylde afgrødernes specifikke næringsbehov eller til specifikke jordforbedringsformål.

e) 

Følgende gælder for produkterne i stk. 1, litra c) og d):

i) 

Deres anvendelse er nødvendig for at bevare dyrenes sundhed, velfærd og levedygtighed og bidrager til en passende kost, der opfylder de pågældende arters fysiologiske behov og adfærdsmæssige behov, eller deres anvendelse er nødvendig for at producere eller opbevare foder, fordi det er umuligt at producere eller opbevare foder uden at anvende disse stoffer.

ii) 

Foder af mineralsk oprindelse, sporstoffer, vitaminer eller provitaminer er af naturlig oprindelse, undtagen i tilfælde af at produkter eller stoffer fra sådanne kilder ikke kan skaffes i tilstrækkelige mængder eller kvaliteter, eller af at der ikke findes alternativer.

iii) 

Anvendelse af ikkeøkologiske fodermidler af vegetabilsk eller animalsk oprindelse er nødvendig, fordi fodermidler af vegetabilsk eller animalsk oprindelse produceret i overensstemmelse med reglerne om økologisk produktion ikke er til rådighed i tilstrækkelig mængde.

iv) 

Anvendelse af ikkeøkologiske krydderier, urter og melasse er nødvendig, fordi sådanne produkter ikke er tilgængelige i økologisk form, de skal produceres eller tilberedes uden kemiske opløsningsmidler og deres anvendelse er begrænset til 1 % af en bestemt arts foderration, beregnet årligt i procent af tørstofindholdet i foder af landbrugsoprindelse.

4.  

Tilladelse til anvendelse af de produkter og stoffer, der er omhandlet i stk. 2, i produktion af forarbejdede økologiske fødevarer eller i produktion af gær anvendt som fødevare eller foder er underlagt principperne i kapitel II og følgende kriterier, der skal vurderes som en helhed:

a) 

Alternative produkter eller stoffer, der er tilladt i henhold til denne artikel, eller teknikker, der overholder denne forordning, findes ikke.

b) 

Det er umuligt at producere eller konservere fødevaren eller at opfylde bestemte ernæringsmæssige krav, som er fastsat i medfør af EU-lovgivningen, uden anvendelse af disse produkter eller stoffer.

c) 

De forekommer i naturen og må kun have undergået mekaniske, fysiske, biologiske, enzymatiske eller mikrobielle processer, medmindre produkter eller stoffer fra sådanne kilder ikke findes i tilstrækkelige mængder eller kvaliteter.

d) 

En økologisk ingrediens er ikke til rådighed i tilstrækkelig mængde.

5.  
Tilladelse til anvendelse af produkter eller stoffer, frembragt ved kemisk syntese i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 og 2, gives udelukkende i tilfælde, hvor anvendelse af eksterne input, jf. artikel 5, litra g), vil være årsag til en uacceptabel påvirkning af miljøet.
6.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af stk. 3 og 4 ved at tilføje yderligere kriterier for tilladelse af de produkter og stoffer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, til anvendelse i økologisk produktion i almindelighed og i produktion af forarbejdede økologiske fødevarer i særdeleshed, samt yderligere kriterier for tilbagetrækning af sådanne tilladelse, eller ved at ændre disse tilføjede kriterier.
7.  
Når en medlemsstat mener, at et produkt eller et stof bør tilføjes til eller fjernes fra de lister over godkendte produkter og stoffer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, eller at de anvendelsesspecifikationer, som er omhandlet i produktionsreglerne, bør ændres, sørger den for, at et dossier med begrundelsen for tilføjelsen, fjernelsen eller andre ændringer sendes officielt til Kommissionen og de øvrige medlemsstater og er offentligt tilgængeligt med forbehold af EU-lovgivningen og national lovgivning om databeskyttelse.

Kommissionen offentliggør alle anmodninger omhandlet i dette stykke.

8.  
Kommissionen vurderer regelmæssigt de lister, der er omhandlet i denne artikel.

Listen over ikkeøkologiske ingredienser, jf. stk. 2, litra b), revideres mindst en gang om året.

9.  
Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om tilladelse eller tilbagetrækning af tilladelse af produkter og stoffer, jf. stk. 1 og 2, som må anvendes i økologisk produktion i almindelighed og i produktion af forarbejdede økologiske fødevarer i særdeleshed, og om fastlæggelse af procedurer, der skal følges ved udstedelse af sådanne tilladelser og ved udarbejdelse af lister over sådanne produkter og stoffer og, hvor det er relevant, beskrivelse af disse, krav til sammensætning af dem og anvendelsesbetingelser for dem.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 25

Medlemsstaternes tilladelse til anvendelse af ikkeøkologiske landbrugsingredienser i forarbejdede økologiske fødevarer

1.  
Når det er nødvendigt for at sikre adgang til visse landbrugsingredienser, og når sådanne ingredienser ikke er til rådighed i økologisk form i tilstrækkelig mængde, kan en medlemsstat på en erhvervsdrivendes anmodning give midlertidig tilladelse til anvendelse af ikkeøkologiske landbrugsingredienser til produktion af forarbejdede økologiske fødevarer på dens område i en periode på højst seks måneder. Denne tilladelse gælder for alle erhvervsdrivende i den pågældende medlemsstat.
2.  
Medlemsstaten giver straks meddelelse om en tilladelse, der er givet for dens område i overensstemmelse med stk. 1, til Kommissionen og de øvrige medlemsstater via et IT-system, som giver mulighed for elektronisk udveksling af dokumenter og oplysninger, og som Kommissionen stiller til rådighed.
3.  
Medlemsstaten kan forlænge den i stk. 1 omhandlede tilladelse to gange af hver seks måneders varighed, forudsat at ingen anden medlemsstat har gjort indsigelse, ved i det system, der er omhandlet i stk. 2, at oplyse, at sådanne ingredienser er tilgængelige i økologisk form i tilstrækkelige mængder.
4.  
En kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, der er anerkendt i henhold til artikel 46, stk. 1, kan for højst seks måneder give en midlertidig tilladelse, jf. nærværende artikels stk. 1, til erhvervsdrivende i tredjelande, der anmoder om en sådan tilladelse, og som er underlagt den nævnte kontrolmyndigheds eller det nævnte kontrolorgans kontrol, forudsat at betingelserne i nævnte stykke er opfyldt i det pågældende tredjeland. Tilladelsen kan forlænges højst to gange af hver seks måneders varighed.
5.  
Når en medlemsstat efter to forlængelser af en midlertidig tilladelse på grundlag af objektive oplysninger vurderer, at tilgængeligheden af sådanne ingredienser i økologisk form stadig er utilstrækkelig til at opfylde de erhvervsdrivendes kvalitative og kvantitative behov, kan den fremsætte en anmodning til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 7.

Artikel 26

Indsamling af data om tilgængeligheden på markedet af økologisk planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmateriale, økologiske dyr og økologisk akvakulturyngel

1.  
Hver medlemsstat sikrer, at der oprettes en regelmæssigt ajourført database til registrering af det økologiske planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmaterialet, undtagen småplanter, men inklusive læggekartofler, der er til rådighed på dens område.
2.  

Medlemsstaterne skal have systemer, der giver erhvervsdrivende, som afsætter økologisk planteformeringsmateriale eller omlægningsplanteformeringsmateriale, økologiske dyr eller økologisk akvakulturyngel, og som kan levere det i tilstrækkelige mængder og inden for et rimeligt tidsrum, mulighed for, sammen med deres navne og kontaktoplysninger, på frivillig basis og vederlagsfrit at offentliggøre oplysninger om følgende:

a) 

det økologiske planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmaterialet såsom planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale eller af økologiske sorter, der er egnet til økologisk produktion, undtagen småplanter, men inklusive læggekartofler, som er til rådighed; materialets mængde i vægt; og den tid på året, hvor det er til rådighed; sådant materiale anføres med mindst det latinske videnskabelige navn

b) 

de økologiske dyr, som der kan indrømmes undtagelse for i overensstemmelse med bilag II, del II, punkt 1.3.4.4; antal dyr til rådighed opdelt efter køn; oplysninger, hvis det er relevant, vedrørende de forskellige arter af dyr med hensyn til racer og linjer til rådighed; dyrenes racer, dyrenes alder og andre relevante oplysninger

c) 

økologisk akvakulturyngel til rådighed på bedriften og deres sundhedsstatus i overensstemmelse med Rådets direktiv 2006/88/EF ( 21 ) og produktionskapaciteten for hver akvakulturart.

3.  
Medlemsstaterne kan også indføre systemer, der giver erhvervsdrivende, som afsætter racer og linjer, der egner sig til økologisk produktion i overensstemmelse med bilag II, del II, punkt 1.3.3, eller økologiske hønniker, og som kan levere disse dyr i tilstrækkelige mængder og inden for et rimeligt tidsrum, mulighed for, sammen med navne og kontaktoplysninger, at offentliggøre de relevante oplysninger på frivillig basis og vederlagsfrit.
4.  
Erhvervsdrivende, som vælger at indføre oplysninger om planteformeringsmateriale eller dyr eller akvakulturyngel i systemerne, jf. stk. 2 og 3, sikrer, at oplysningerne ajourføres regelmæssigt, og sikrer at oplysningerne fjernes fra listerne, når planteformeringsmaterialet eller dyrene eller akvakulturyngelen ikke længere er til rådighed.
5.  
Med henblik på stk. 1, 2 og 3 kan medlemsstaterne vedblive med at anvende allerede eksisterende relevante informationssystemer.
6.  
Kommissionen offentliggør et link til hver af de nationale databaser eller systemer på et særligt kommissionswebsted, således at brugerne kan tilgå sådanne databaser eller systemer i hele Unionen.
7.  

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at:

a) 

give tekniske detaljer vedrørende oprettelse og vedligeholdelse af databaser, jf. stk. 1, og systemer, jf. stk. 2

b) 

give specifikationer med hensyn til indsamling af oplysninger, jf. stk. 1 og 2

c) 

give specifikationer med hensyn til ordninger for deltagelse i de databaser, der er omhandlet i stk. 1, og i de systemer, der er omhandlet i stk. 2 og 3, og

d) 

fastsætte nærmere bestemmelser om de oplysninger, som medlemsstaterne skal give i overensstemmelse med artikel 53, stk. 6.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 27

Forpligtelser og tiltag i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse

En erhvervsdrivende, der har mistanke om, at et produkt, som denne har produceret, tilberedt eller importeret eller har modtaget fra en anden erhvervsdrivende, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal med forbehold af artikel 28, stk. 2:

a) 

identificere og udskille det pågældende produkt

b) 

undersøge, om mistanken er begrundet

c) 

undlade at markedsføre det pågældende produkt som et økologisk produkt eller omlægningsprodukt og undlade at anvende det i økologisk produktion, medmindre mistanken kan udelukkes

d) 

når mistanken er begrundet eller ikke kan udelukkes, straks underrette den relevante kompetente myndighed eller efter omstændighederne den relevante kontrolmyndighed eller det relevante kontrolorgan, og om nødvendigt give den eller det tilgængelige elementer

e) 

samarbejde fuldt med den relevante kompetente myndighed eller efter omstændighederne den relevante kontrolmyndighed eller det relevante kontrolorgan om at undersøge og kortlægge årsagerne til mistanken om manglende overholdelse.

Artikel 28

Forebyggende foranstaltninger for at undgå forekomst af ikketilladte produkter og stoffer

1.  

For at undgå forurening med produkter eller stoffer, der ikke i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, træffer de erhvervsdrivende følgende forebyggende foranstaltninger i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen:

a) 

iværksætte og opretholde forholdsmæssige og passende foranstaltninger for at identificere risikoen for forurening af økologisk produktion og økologiske produkter med ikketilladte produkter eller stoffer, herunder systematisk identifikation af kritiske proceduremæssige skridt

b) 

iværksætte og opretholde forholdsmæssige og passende foranstaltninger for at undgå risikoen for forurening af økologisk produktion og økologiske produkter med ikketilladte produkter eller stoffer

c) 

regelmæssigt revidere og tilpasse sådanne foranstaltninger, og

d) 

overholde andre relevante krav i denne forordning, som sikrer adskillelsen af økologiske, omlægnings- og ikkeøkologiske produkter.

2.  

Når en erhvervsdrivende, der som følge af forekomst af et produkt eller stof, som ikke i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i et produkt, der planlægges anvendt eller markedsført som et økologisk produkt eller et omlægningsprodukt, har mistanke om, at sidstnævnte produkt ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal den erhvervsdrivende:

a) 

identificere og udskille det pågældende produkt

b) 

undersøge, om mistanken er begrundet

c) 

undlade at markedsføre det pågældende produkt som et økologisk produkt eller omlægningsprodukt og undlade at anvende det i økologisk produktion, medmindre mistanken kan udelukkes

d) 

når mistanken er begrundet eller ikke kan udelukkes, straks underrette den relevante kompetente myndighed eller efter omstændighederne den relevante kontrolmyndighed eller det relevante kontrolorgan, og om nødvendigt give den eller det tilgængelige elementer

e) 

samarbejde fuldt ud med den relevante kompetente myndighed eller efter omstændighederne den relevante kontrolmyndighed eller det relevante kontrolorgan om at undersøge og kortlægge årsagerne til forekomst af ikketilladte produkter eller stoffer.

3.  

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter ensartede regler om:

a) 

de proceduremæssige skridt, som erhvervsdrivende skal følge, jf. stk. 2, litra a)-e), og de relevante dokumenter, som de skal forelægge

b) 

de forholdsmæssige og passende foranstaltninger, som erhvervsdrivende skal træffe og revidere for at identificere og undgå risikoen for forurening, jf. stk. 1, litra a), b) og c).

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 29

Foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af forekomst af ikketilladte produkter eller stoffer

1.  

Hvis den kompetente myndighed eller efter omstændighederne en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan modtager dokumenterede oplysninger om forekomst af produkter eller stoffer, der ikke i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, eller er blevet underrettet af en erhvervsdrivende i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, litra d), eller konstaterer sådanne produkter eller stoffer i et økologisk produkt eller et omlægningsprodukt:

a) 

foretager den eller det straks en officiel undersøgelse i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625 med henblik på at fastslå kilden og årsagen med henblik på at verificere overholdelse af artikel 9, stk. 3, første afsnit, og artikel 28, stk. 1; en sådan undersøgelse fuldføres så hurtigt som muligt, inden for et rimeligt tidsrum, idet der tages hensyn til produktets holdbarhed og sagens kompleksitet

b) 

forbyder den eller det midlertidigt både markedsføring af de pågældende produkter som økologiske produkter eller omlægningsprodukter og deres anvendelse i økologisk produktion, mens resultaterne af undersøgelsen, jf. litra a), afventes.

2.  

Det berørte produkt må ikke markedsføres som et økologisk produkt eller et omlægningsprodukt, og det må ikke anvendes i økologisk produktion, hvis den kompetente myndighed eller efter omstændighederne en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan har fastslået, at den pågældende erhvervsdrivende:

a) 

har anvendt produkter eller stoffer, der i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion

b) 

ikke har truffet de forebyggende foranstaltninger, jf. artikel 28, stk. 1, eller

c) 

ikke har truffet foranstaltninger som opfølgning på relevante tidligere anmodninger fra de kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder eller kontrolorganer.

3.  
Den pågældende erhvervsdrivende skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger til resultatet af undersøgelsen, jf. stk. 1, litra a). Den kompetente myndighed eller efter omstændighederne kontrolmyndigheden eller kontrolorganet skal føre fortegnelser over den undersøgelse, som den eller det har foretaget.

Når det er påkrævet, skal den pågældende erhvervsdrivende træffe de korrigerende foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå fremtidig forurening.

4.  
Den ►M3  31. december 2025 ◄ forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne artikel, om forekomst af produkter eller stoffer, der i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, og om vurderingen af de nationale regler, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 5. Rapporten kan om nødvendigt ledsages af et lovgivningsforslag om yderligere harmonisering.
5.  
Medlemsstater, som har regler om, at produkter, der indeholder mere end et vist niveau af produkter eller stoffer, der ikke i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, ikke må markedsføres som økologiske produkter, kan fortsat anvende disse regler, forudsat at disse regler ikke forbyder, begrænser eller hindrer markedsføring af produkter, der er produceret som økologiske produkter i andre medlemsstater, hvor disse produkter er produceret i overensstemmelse med denne forordning. Medlemsstater, der anvender nærværende stykke, underretter straks Kommissionen herom.
6.  
De kompetente myndigheder dokumenterer resultaterne af undersøgelserne, jf. stk. 1, samt alle foranstaltninger, som de har truffet med henblik på at udarbejde bedste praksis, og yderligere foranstaltninger for at undgå forekomst af produkter og stoffer, der i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion.

Medlemsstaterne stiller disse oplysninger til rådighed for de øvrige medlemsstater og Kommissionen via et IT-system, som muliggøre elektronisk udvekslingen af dokumenter og oplysninger, og som Kommissionen stiller til rådighed.

7.  
Medlemsstaterne kan træffe passende foranstaltninger på deres område for at undgå utilsigtet forekomst i økologisk landbrug af produkter og stoffer, der ikke i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, er tilladt til anvendelse i økologisk produktion. Sådanne foranstaltninger må ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af produkter, der er produceret i andre medlemsstater som økologiske produkter eller omlægningsprodukter, hvor disse produkter er produceret i overensstemmelse med denne forordning,. Medlemsstater, der anvender nærværende stykke, underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.
8.  

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter ensartede regler om:

a) 

metoden, som de kompetente myndigheder eller efter omstændighederne kontrolmyndigheder eller kontrolorganer skal anvende, til konstatering og evaluering af forekomst af produkter og stoffer, der ikke i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, er tilladt til anvendelse i økologisk produktion

b) 

de nærmere bestemmelser om og formatet for de oplysninger, som medlemsstaterne skal stille til rådighed for Kommissionen og de øvrige medlemsstater, jf. denne artikels stk. 6.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

9.  
Medlemsstaterne sender i elektronisk form senest den 31. marts hvert år Kommissionen relevante oplysninger om tilfælde af forurening med ikketilladte produkter eller stoffer i det foregående år, herunder oplysninger, som er indsamlet ved grænsekontrolsteder, om arten af den forurening, der er konstateret, og navnlig årsag, kilde, forureningsniveau samt mængden og arten af forurenede produkter. Disse oplysninger indsamles af Kommissionen via det IT-system, som Kommissionen stiller til rådighed, og anvendes til at lette udarbejdelsen af bedste praksis for at undgå forurening.KAPITEL IV

MÆRKNING

Artikel 30

Brug af betegnelser for økologisk produktion

1.  
Med henblik på denne forordning anses et produkt for at være forsynet med betegnelser, der henviser til økologisk produktion, når produktet eller dets ingredienser eller de fodermidler, der er anvendt til dets produktion, i mærkningen, reklamen eller handelsdokumenterne er beskrevet med betegnelser, der lader køberen formode, at produktet eller ingredienserne eller fodermidlerne er produceret i overensstemmelse med denne forordning. Navnlig betegnelserne opført i bilag IV samt afledninger og diminutivformer heraf som f.eks. »bio-« og »øko-« må hver for sig eller i kombination anvendes i hele Unionen og på alle de sprog, der er opført i nævnte bilag, i forbindelse med mærkning af og reklame for de produkter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, og som overholder denne forordning.
2.  
For de produkter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, må de betegnelser, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, ikke anvendes nogen steder i Unionen på et sprog, der er opført i bilag IV, til mærkning af, reklame for og i handelsdokumenter vedrørende et produkt, der ikke overholder denne forordning.

Desuden må der ikke anvendes betegnelser, herunder betegnelser anvendt i varemærker eller firmanavne, eller praksis i forbindelse med mærkning eller reklame, hvis de kan vildlede forbrugeren eller brugeren ved at antyde, at et produkt eller dets ingredienser overholder denne forordning.

3.  
Produkter, der er produceret i omlægningsperioden, må ikke mærkes som, og der må ikke reklameres for dem som, økologiske produkter eller omlægningsprodukter.

Planteformeringsmateriale, fødevareprodukter af vegetabilsk oprindelse og foderprodukter af vegetabilsk oprindelse, der er produceret i omlægningsperioden, og som er i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, kan imidlertid mærkes som, og der må reklameres for dem som, omlægningsprodukter med betegnelsen »omlægningsprodukt« eller en tilsvarende betegnelse sammen med de betegnelser, der er omhandlet i stk. 1.

4.  
De betegnelser, der er omhandlet i stk. 1 og 3, må ikke anvendes i forbindelse med et produkt, for hvilket det i henhold til EU-retten kræves, at mærkning eller reklame skal angive, at produktet indeholder GMO'er, består af GMO'er eller er fremstillet af GMO'er.
5.  

For forarbejdede fødevarer kan de betegnelser, der er omhandlet i stk. 1, anvendes:

a) 

i varebetegnelsen og på ingredienslisten, når en sådan liste er obligatorisk i henhold til EU-lovgivningen, hvis:

i) 

den pågældende forarbejdede fødevare er produceret efter de produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del IV, og de regler, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3

ii) 

mindst 95 % af produktets landbrugsingredienser efter vægt er økologiske, og

iii) 

i tilfælde af aromastoffer, de kun anvendes for naturlige aromastoffer og naturlige aromapræparater mærket i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1334/2008 og alle aromaelementerne og bærerne af aromaelementer er økologiske

▼C4

b) 

udelukkende på ingredienslisten, hvis:

i) 

under 95 % af produktets landbrugsingredienser efter vægt er økologiske, og forudsat at disse ingredienser overholder de produktionsregler, der er fastsat i denne forordning, og

ii) 

den forarbejdede fødevare overholder de produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del IV, punkt 1.5, punkt 2.1, litra a) og b), og punkt 2.2.1, med undtagelse af reglerne om begrænset brug af ikkeøkologiske landbrugsingredienser fastsat i bilag II, del IV, punkt 2.2.1, og de regler, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3

c) 

i varebetegnelsen og på ingredienslisten, hvis:

i) 

hovedingrediensen er et jagt- eller fiskeriprodukt

ii) 

betegnelsen i stk. 1 tydeligt i varebetegnelsen er tilknyttet en anden ingrediens, der er økologisk og forskellig fra hovedingrediensen

iii) 

alle andre landbrugsingredienser er økologiske, og

iv) 

den forarbejdede fødevare overholder de produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del IV, punkt 1.5, punkt 2.1, litra a) og b), og punkt 2.2.1, med undtagelse af reglerne om begrænset brug af ikkeøkologiske landbrugsingredienser fastsat i bilag II, del IV, punkt 2.2.1, og de regler, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3.

▼B

Af ingredienslisten som omhandlet i første afsnit, litra a), b) og c), skal det fremgå, hvilke ingredienser der er økologiske. Henvisninger til økologisk produktion må kun forekomme i tilknytning til de økologiske ingredienser.

På ingredienslisten som omhandlet i første afsnit, litra b) og c), skal de økologiske ingrediensers samlede procentdel i forhold til den samlede mængde af landbrugsingredienser være angivet.

Betegnelserne i stk. 1, når de anvendes på ingredienslisten, jf. nærværende stykkes første afsnit, litra a), b) og c), og procentangivelsen som omhandlet i nærværende stykkes tredje afsnit skal fremstå i samme farve og størrelse og med samme skrifttype som de øvrige angivelser på ingredienslisten.

6.  

For forarbejdet foder kan betegnelserne i stk. 1 anvendes i varebetegnelsen og på ingredienslisten, forudsat at:

▼C4

a) 

det forarbejdede foder overholder de produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del II, III og V, og de specifikke regler, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3

▼B

b) 

alle de ingredienser af landbrugsoprindelse, der er indeholdt i det forarbejdede foder, er økologiske, og

c) 

mindst 95 % af produktets tørstof er økologisk.

7.  

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af:

a) 

nærværende artikel ved at tilføje yderligere regler om mærkning af produkter, der er opført i bilag I, eller ved at ændre disse tilføjede regler, og

b) 

listen over betegnelser i bilag IV under hensyntagen til den sproglige udvikling i medlemsstaterne.

8.  
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at fastsætte detaljerede krav til anvendelse af denne artikels stk. 3.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 31

Mærkning af produkter og stoffer, der anvendes i afgrødeproduktion

Uanset denne forordnings anvendelsesområde som fastsat i artikel 2, stk. 1, kan produkter og stoffer, der anvendes i et plantebeskyttelsesmiddel eller som gødningsstof, jordforbedringsmiddel eller næringsstof, som er tilladt i overensstemmelse med artikel 9 og 24, forsynes med en angivelse af, at disse produkter eller stoffer er blevet tilladt til anvendelse i økologisk produktion i henhold til denne forordning.

Artikel 32

Obligatoriske oplysninger

1.  

Når produkter er forsynet med betegnelser som omhandlet i artikel 30, stk. 1, herunder produkter, der er mærket som omlægningsprodukter i overensstemmelse med artikel 30, stk. 3:

a) 

skal kodenummeret på den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, som den erhvervsdrivende, der har udført den seneste produktions- eller tilberedningsproces, er undergivet, også være anført ved mærkning, og

b) 

skal Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion, jf. artikel 33, for så vidt angår færdigpakkede fødevarer også være anført på emballagen, undtagen i de tilfælde, der omhandlet i artikel 30, stk. 3, og stk. 5, litra b) og c)

▼C4

2.  

Når Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion anvendes, skal det også angives, hvor de landbrugsråvarer, som indgår i produktet, er produceret; dette sted skal anføres i samme synsfelt som logoet og efter omstændighederne antage en af følgende former:

a) 

»EU-jordbrug«, hvis landbrugsråvarerne er produceret i Unionen

b) 

»ikke-EU-jordbrug«, hvis landbrugsråvarerne er produceret i tredjelande

c) 

»EU/ikke-EU-jordbrug«, hvis en del af landbrugsråvarerne er produceret i Unionen, og en anden del er produceret i tredjelande.

Med henblik på første afsnit kan betegnelsen »jordbrug« erstattes af »akvakultur«, hvor det er relevant. Betegnelsen »EU« eller »ikke-EU« kan erstattes af eller suppleres med angivelsen af et land eller med angivelsen af et land og en region, hvis alle de landbrugsråvarer, der indgår i produktet, er produceret i det pågældende land og, hvis det er relevant, i den pågældende region.

I forbindelse med betegnelsen af det sted, hvor de landbrugsråvarer, der indgår i produktet, er produceret, jf. første og tredje afsnit, kan små mængder ingredienser efter vægt udelades, forudsat at den samlede mængde udeladte ingredienser ikke overstiger 5 % af den samlede mængde efter vægt af landbrugsråvarer.

Betegnelsen »EU« eller »ikke-EU« må ikke fremstå i en farve og størrelse og med en skrifttype, der er mere fremtrædende end produktets navn.

▼B

3.  
De angivelser, der er nævnt i denne artikels stk. 1 og 2 og i artikel 33, stk. 3, skal anbringes på et iøjnefaldende sted på en sådan måde, at de er klart synlige, og skal være letlæselige og af permanent karakter.
4.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af nærværende artikels stk. 2 og artikel 33, stk. 3, ved at tilføje yderligere regler om mærkning eller ved at ændre disse tilføjede regler.
5.  

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter vedrørende:

a) 

praktiske ordninger for anvendelse, udformning, sammensætning og størrelse af de angivelser, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, litra a), og stk. 2, og i artikel 33, stk. 3

b) 

tildeling af kodenumre til kontrolmyndigheder og kontrolorganer

c) 

angivelse af, hvor landbrugsråvarerne er produceret, i henhold til stk. 2 og artikel 33, stk. 3.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 33

Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion

1.  
Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion må anvendes i mærkning og udformning af samt reklame for produkter, der overholder denne forordning.

Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion kan også anvendes til oplysnings- og uddannelsesformål i forbindelse med logoets eksistens og reklame for logoet, forudsat at denne anvendelse ikke kan vildlede forbrugeren med hensyn til økologisk produktion af specifikke produkter, og forudsat at logoet gengives i overensstemmelse med reglerne i bilag V. I dette tilfælde finder kravene i artikel 32, stk. 2 og i bilag V, punkt 1.7, ikke anvendelse.

Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion må ikke anvendes i forbindelse med forarbejdede fødevarer som omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra b) og c), og i forbindelse med omlægningsprodukter som omhandlet i artikel 30, stk. 3.

2.  
Bortset fra i de tilfælde, hvor det anvendes i overensstemmelse med stk. 1, andet afsnit, er Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion en officiel attestering i henhold til artikel 86 og 91 i forordning (EU) 2017/625.
3.  
Anvendelse af Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion er frivillig, hvad angår produkter importeret fra tredjelande. Hvis nævnte logo optræder i mærkningen af sådanne produkter, skal angivelsen som omhandlet i artikel 32, stk. 2, også optræde i mærkningen.
4.  
Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion skal følge den model, der er fastsat i bilag V, og skal overholde bestemmelserne i nævnte bilag.
5.  
Nationale logoer og private logoer kan anvendes til mærkning og udformning af samt reklame for produkter, der overholder denne forordning.
6.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af bilag V for så vidt angår Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion og de regler, der knytter sig hertil.KAPITEL V

CERTIFICERING

Artikel 34

Certificeringsordning

1.  
Før markedsføringen af et produkt som »økologisk produkt« eller »omlægningsprodukt« eller før omlægningsperioden skal erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende, jf. artikel 36, der producerer, tilbereder, distribuerer eller opbevarer økologiske produkter eller omlægningsprodukter, importerer sådanne produkter fra et tredjeland eller eksporterer sådanne produkter til et tredjeland, eller som markedsfører sådanne produkter, give meddelelse om deres aktivitet til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor deres aktivitet udøves, og hvor deres virksomhed er underlagt kontrolordningen.

Hvis de kompetente myndigheder har overdraget deres ansvarsområder eller delegeret visse offentlige kontrolopgaver eller visse opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter til flere end én kontrolmyndighed eller flere end ét kontrolorgan, skal de erhvervsdrivende eller grupperne af erhvervsdrivende i den meddelelse, der er omhandlet i første afsnit, angive hvilken kontrolmyndighed eller hvilket kontrolorgan, der verificerer, om deres aktivitet er i overensstemmelse med denne forordning, og udsteder et certifikat, jf. artikel 35, stk. 1.

2.  
Erhvervsdrivende, der sælger færdigpakkede økologiske produkter direkte til den endelige forbruger eller bruger, er fritaget fra meddelelsespligten, jf. denne artikels stk. 1, og fra forpligtelsen til at være i besiddelse af et certifikat, jf. artikel 35, stk. 2, forudsat at de ikke producerer, tilbereder, opbevarer — undtagen i forbindelse med salgsstedet — eller importerer sådanne produkter fra et tredjeland eller udlægger sådanne aktiviteter til en anden erhvervsdrivende.
3.  
Hvis erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende udlægger aktiviteter til tredjemand, skal både den pågældende erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende og den tredjemand, til hvem disse aktiviteter er udlagt, overholde stk. 1, undtagen hvis den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende i meddelelsen omhandlet i stk. 1 har erklæret, at den forbliver ansvarlig for så vidt angår økologisk produktion og den ikke har overdraget dette ansvar til underleverandøren. I sådanne tilfælde verificerer de kompetente myndigheder eller efter omstændighederne kontrolmyndigheden eller kontrolorganet i forbindelse med den kontrol, som den eller det foretager af de erhvervsdrivende eller de grupper af erhvervsdrivende, der har udlagt deres aktiviteter, at de udlagte aktiviteter er i overensstemmelse med denne forordning.
4.  
Medlemsstaterne kan udpege en myndighed eller godkende et organ som skal modtage de i stk. 1 omhandlede meddelelser.
5.  
Erhvervsdrivende, grupper af erhvervsdrivende og underleverandører skal føre fortegnelser i overensstemmelse med denne forordning over de forskellige aktiviteter, som de udøver.
6.  
Medlemsstaterne fører ajourførte fortegnelser med navne og adresser på erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende, der har givet meddelelse om deres aktiviteter i henhold til stk. 1, og offentliggør på passende vis, herunder ved hjælp af links til et enkelt websted, en omfattende fortegnelse over disse data sammen med oplysninger om de certifikater, som i overensstemmelse med artikel 35, stk. 1, er udstedt til disse erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende. Medlemsstaterne skal i den forbindelse overholde kravene om beskyttelse af personoplysninger i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 ( 22 ).
7.  
Medlemsstaterne sikrer, at en erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende, der overholder denne forordning, og som, hvis der opkræves et gebyr i overensstemmelse med artikel 78 og 80 i forordning (EU) 2017/625, betaler et rimeligt gebyr til dækning af kontrolomkostningerne, er berettiget til at være dækket af kontrolordningen. Medlemsstaterne sikrer, at ethvert gebyr, der kan opkræves, offentliggøres.
8.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af bilag II for så vidt angår krav til føring af fortegnelser.
9.  

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at fastsætte nærmere bestemmelser og specifikationer vedrørende:

a) 

format og tekniske midler for så vidt angår meddelelser, jf. stk. 1

b) 

ordninger til offentliggørelse af fortegnelser, jf. stk. 6, og

c) 

procedurer og ordninger for offentliggørelse af gebyrer, jf. stk. 7.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 35

Certifikat

1.  

De kompetente myndigheder eller efter omstændighederne kontrolmyndighederne eller kontrolorganet udsteder et certifikat til enhver erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende, der har givet meddelelse om sin aktivitet i henhold til artikel 34, stk. 1, og som overholder denne forordning. Certifikatet skal:

a) 

så vidt muligt udstedes i elektronisk form

b) 

som minimum gøre det muligt at identificere den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende, herunder en liste over medlemmerne, kategorien af produkter, der er omfattet af certifikatet, og dets gyldighedsperiode

c) 

attestere, at de meddelte aktiviteter er i overensstemmelse med denne forordning, og

d) 

udstedes i overensstemmelse med modellen i bilag VI.

2.  
Med forbehold af denne artikels stk. 8 og artikel 34, stk. 2, må erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende ikke markedsføre produkter som omhandlet i artikel 2, stk. 1, som økologiske produkter eller omlægningsprodukter, medmindre de allerede er i besiddelse af et certifikat, jf. nærværende artikels stk. 1.
3.  
Det certifikat, der er omhandlet i denne artikel, er et officielt certifikat, jf. artikel 86, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625.
4.  
En erhvervsdrivende eller en gruppe af erhvervsdrivende har ikke ret til at få et certifikat af mere end ét kontrolorgan i forbindelse med aktiviteter, der udøves i den samme medlemsstat, for så vidt angår samme produktkategori, heller ikke i tilfælde hvor denne erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende udøver virksomhed i forskellige faser af produktionen, tilberedningen og distributionen.
5.  
De enkelte medlemmer af en gruppe af erhvervsdrivende har ikke ret til at få udstedt et individuelt certifikat for aktiviteter, der er omfattet af certificeringen af den gruppe af erhvervsdrivende, hvoraf de er medlem.
6.  
Erhvervsdrivende skal kontrollere certifikater tilhørende de erhvervsdrivende, som er deres leverandører.
7.  

Med henblik på denne artikels stk. 1 og 4 klassificeres produkter i overensstemmelse med følgende kategorier:

a) 

uforarbejdede planter og planteprodukter, herunder frø og andet planteformeringsmateriale

b) 

husdyr og uforarbejdede animalske produkter

c) 

alger og uforarbejdede akvakulturprodukter

d) 

forarbejdede landbrugsprodukter, herunder akvakulturprodukter, til konsum

e) 

foder

f) 

vin

g) 

andre produkter, der er opført i bilag I, eller som ikke er omfattet af ovennævnte kategorier.

8.  

Medlemsstaterne kan fritage erhvervsdrivende fra forpligtelsen til at være i besiddelse af et certifikat, jf. stk. 2, hvis de sælger uindpakkede økologiske produkter, bortset fra foder, direkte til den endelige forbruger, forudsat at de pågældende erhvervsdrivende ikke producerer, tilbereder, opbevarer — undtagen i forbindelse med salgsstedet — eller importerer sådanne produkter fra et tredjeland eller udlægger sådanne aktiviteter til tredjemand, og forudsat at:

a) 

dette salg ikke overstiger 5 000  kg pr. år

b) 

dette salg ikke udgør en årlig omsætning hvad angår uindpakkede økologiske produkter, der overstiger 20 000  EUR, eller

▼C2

c) 

den erhvervsdrivendes potentielle certificeringsomkostninger overstiger 2 % af den samlede omsætning af uindpakkede økologiske produkter, der er solgt af denne erhvervsdrivende.

▼B

Hvis en medlemsstat beslutter at fritage de i første afsnit omhandlede erhvervsdrivende, kan den fastsætte strengere grænser end dem, der er fastsat i første afsnit.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om enhver beslutning om at fritage erhvervsdrivende, jf. første afsnit, og om grænserne, hvortil de pågældende erhvervsdrivende er fritaget.

9.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af modellen til certifikatet i bilag VI.
10.  
Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter for at fastsætte nærmere bestemmelser og specifikationer vedrørende formen af certifikatet, jf. stk. 1, og de tekniske midler, hvormed det udstedes.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 36

Gruppe af erhvervsdrivende

1.  

Hver gruppe af erhvervsdrivende:

a) 

må kun bestå af medlemmer, som er landbrugere eller erhvervsdrivende, som producerer alger eller akvakulturdyr, og som desuden kan udøve virksomhed inden for forarbejdning, tilberedning eller markedsføring af fødevarer eller foder

b) 

må kun bestå af medlemmer:

i) 

hvis individuelle certificeringsomkostninger udgør mere end 2 % af hvert medlems omsætning eller standardoutput af økologisk produktion, og hvis årlige omsætning af økologisk produktion ikke overstiger 25 000  EUR, eller hvis standardoutput af økologisk produktion ikke overstiger 15 000  EUR pr. år, eller

ii) 

som hver har en bedrift på op til:

— 
5 hektar
— 
0,5 hektar, i tilfælde af drivhuse, eller
— 
15 hektar, udelukkende i tilfælde af permanente græsarealer
c) 

skal være etableret i en medlemsstat eller et tredjeland

d) 

skal være en juridisk person

▼M6

e) 

må kun bestå af medlemmer, hvis produktionsaktiviteter eller mulige supplerende aktiviteter i henhold til litra a) finder sted i geografisk nærhed af hinanden i den samme medlemsstat eller det samme tredjeland

▼B

f) 

skal oprette et fælles markedsføringssystem for de produkter, som gruppen producerer, og

g) 

skal indføre et system for intern kontrol, der omfatter dokumenterede kontrolaktiviteter og -procedurer, i henhold til hvilke en udpeget person eller et udpeget organ er ansvarlig(t) for at verificere, at denne forordning overholdes af hvert medlem af gruppen.

▼M6

Systemet for intern kontrol skal omfatte dokumenterede procedurer for:

i) 

registrering af medlemmer af gruppen

ii) 

de interne inspektioner, der omfatter de årlige interne fysiske inspektioner på stedet af hvert medlem af gruppen og enhver supplerende risikobaseret inspektion på stedet, i hvert tilfælde fastlagt af chefen for systemet for intern kontrol og udført af inspektører for systemet for intern kontrol, hvis roller er fastsat i litra h)

iii) 

godkendelsen af nye medlemmer i en eksisterende gruppe, eller om nødvendigt godkendelse af nye produktionsenheder eller nye aktiviteter hos eksisterende medlemmer efter godkendelsen af chefen for systemet for intern kontrol på grundlag af en intern inspektionsrapport

iv) 

uddannelse af inspektører for systemet for intern kontrol, der skal finde sted hvert år, og som skal ledsages af en vurdering af den viden, som deltagerne har erhvervet

v) 

undervisning af medlemmer af gruppen om procedurer i systemet for intern kontrol og denne forordnings krav

vi) 

kontrol af dokumenter og fortegnelser

vii) 

foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse, der er konstateret under de interne inspektioner, herunder opfølgning heraf

viii) 

den interne sporbarhed, der viser oprindelsen af de produkter, der leveres i gruppens fælles markedsføringssystem og gør det muligt at spore alle medlemmers produkter i alle faser som f.eks. produktion, forarbejdning, tilberedning eller markedsføring, herunder vurdering og krydstjek af udbyttet hos hvert medlem af gruppen

h) 

udpeger en chef for systemet for intern kontrol og en eller flere inspektører for systemet for intern kontrol, der kan være medlem af gruppen. Deres funktioner må ikke kombineres. Antallet af inspektører for systemet for intern kontrol skal være hensigtsmæssigt og stå i et rimeligt forhold til især type, struktur, størrelse, produkter, aktiviteter og output af gruppens økologiske produktion. Inspektørerne for systemet for intern kontrol skal være kompetente med hensyn til gruppens produkter og aktiviteter.

Chefen for systemet for intern kontrol skal:

i) 

kontrollere, hvert medlem af gruppen opfylder de kriterier, der er fastsat i litra a), b) og e)

ii) 

sikre, at der er en skriftlig og undertegnet medlemsskabsaftale mellem hvert medlem og gruppen, hvorved medlemmerne forpligter sig til at:

— 
at overholde bestemmelserne i denne forordning
— 
deltage i systemet for intern kontrol og overholde dets procedurer, herunder opgaver og ansvarsområder, som de har fået pålagt af chefen for systemet for intern kontrol, og forpligtelsen om at føre fortegnelser
— 
tillade adgang til produktionsenheder og lokaler og være til stede under de interne inspektioner, der udføres af inspektører for systemet for intern kontrol, og officielle kontroller, der udføres af den kompetente myndighed eller om nødvendigt af kontrolmyndigheden eller kontrolorganet, stille alle dokumenter og fortegnelser til rådighed for dem og kontrasignere inspektionsrapporterne
— 
acceptere og gennemføre foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse i overensstemmelse med afgørelse fra chefen for systemet for intern kontrol eller den kompetente myndighed eller om nødvendigt fra kontrolmyndigheden eller kontrolorganet inden for den givne frist
— 
omgående meddele chefen for systemet for intern kontrol om mistanke om manglende overholdelse
iii) 

udvikle procedurerne for systemet for intern kontrol og udarbejde de relevante dokumenter og fortegnelser, ajourføre dem og gøre dem let tilgængelige for inspektører for systemet for intern kontrol og om nødvendigt for andre medlemmer i gruppen

iv) 

opstille en liste over medlemmerne i gruppen og ajourføre denne

v) 

pålægge inspektørerne for systemet for intern kontrol opgaver og ansvarsområder

vi) 

være bindeled mellem medlemmerne af gruppen og den kompetente myndighed eller om nødvendigt kontrolmyndigheden eller kontrolorganet, herunder anmodninger om undtagelser

vii) 

årligt kontrollere, om der foreligger en interessekonflikt for inspektørerne for systemet for intern kontrol

viii) 

planlægge interne inspektioner og sikre deres passende gennemførelse i henhold til chefen for systemet for intern kontrols plan, jf. litra g), andet afsnit, nr. ii)

ix) 

sikre passende undervisning for inspektørerne for systemet for intern kontrol og udføre en årlig evaluering af deres kompetencer og kvalifikationer

x) 

godkende nye medlemmer eller nye produktionsenheder eller eksisterende medlemmers nye aktiviteter

xi) 

træffe beslutninger om foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse i overensstemmelse med foranstaltningerne i systemet for intern kontrol, som er etableret i henhold til de dokumenterede procedurer i overensstemmelse med litra g), og sikre opfølgning på disse foranstaltninger

xii) 

træffe beslutninger om underleveranceaktiviteter, herunder udlicitering af de opgaver, der henhører under inspektører for systemet for intern kontrol og undertegne relevante aftaler eller kontrakter.

Inspektøren for systemet for intern kontrol skal:

i) 

udføre interne inspektioner af medlemmerne af gruppen i henhold til planen og procedurerne, som chefen for systemet for intern kontrol har stillet til rådighed

ii) 

udarbejde interne inspektionsrapporter på grundlag af en skabelon og indsende dem inden for en rimelig frist til chefen for systemet for intern kontrol

iii) 

ved udpegelsen indsende en skriftlig og undertegnet erklæring om interessekonflikt og ajourføre denne årligt

iv) 

deltage i undervisning.

▼B

2.  
Kompetente myndigheder eller, hvor det er relevant, kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne trækker det i artikel 35 omhandlede certifikat tilbage for hele gruppen, hvis mangler ved etableringen eller driften af systemet for intern kontrol, jf. stk. 1, herunder især med hensyn til manglende kapacitet til at opdage eller håndtere manglende overholdelse fra de enkelte medlemmer af gruppen af erhvervsdrivendes side, påvirker økologiske produkters og omlægningsprodukters integritet.

▼M6

Mindst følgende situationer skal betragtes som mangler i systemet for intern kontrol:

a) 

produktion, forarbejdning, forberedelse og markedsføring af produkter fra suspenderede/udtrådte medlemmer eller produktionsenheder

b) 

markedsføring af produkter, for hvilke chefen for systemet for intern kontrol har forbudt anvendelsen af henvisning til økologisk produktion i mærkning eller reklame

c) 

tilføjelse af nye medlemmer til listen over medlemmer eller ændring af de eksisterende medlemmers aktiviteter uden at følge de interne godkendelsesprocedurer

d) 

ikke udføre den årlige fysiske kontrol på stedet af et medlem af gruppen i et givent år

e) 

ikke at angive suspenderede eller udtrådte medlemmer på medlemslisten

f) 

alvorlige afvigelser i resultaterne mellem interne inspektioner, der er udført af inspektørerne for systemet for intern kontrol og officielle kontroller, der udføres af den kompetente myndighed eller om nødvendigt af kontrolmyndigheden eller kontrolorganet

g) 

alvorlige mangler ved indførelse af passende foranstaltninger eller ved udførelse af de nødvendige opfølgninger som svar på den manglende overholdelse, som inspektørerne for systemet for intern kontrol har identificeret, eller af den kompetente myndighed eller om nødvendigt af kontrolmyndigheden eller kontrolorganet

h) 

utilstrækkeligt antal af inspektører for systemet for intern kontrol eller utilstrækkelige kompetencer hos disse inspektører for typen, strukturen, produktstørrelsen, aktiviteter og den økologiske produktions output hos gruppen.

▼B

3.  

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af stk. 1 og 2, ved at tilføje bestemmelser, eller ved at ændre de tilføjede bestemmelser, navnlig for så vidt angår:

a) 

ansvarsområder for de enkelte medlemmer af en gruppe af erhvervsdrivende

b) 

kriterier for fastlæggelse af den geografiske nærhed af gruppens medlemmer såsom deling af anlæg eller steder

c) 

etablering og drift af systemet for intern kontrol, herunder omfanget, indholdet og hyppigheden af den kontrol, der skal foretages, og kriterierne for at identificere mangler ved etableringen eller driften af systemet for intern kontrol.

4.  

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter specifikke regler om:

a) 

sammensætning og størrelse af en gruppe af erhvervsdrivende

b) 

systemerne vedrørende dokumenter og føring af fortegnelser, systemet for intern sporbarhed og listen over erhvervsdrivende

c) 

udveksling af oplysninger mellem en gruppe af erhvervsdrivende og den eller de kompetente myndigheder, kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne og mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.KAPITEL VI

OFFENTLIG KONTROL OG ANDRE OFFICIELLE AKTIVITETER

Artikel 37

Forhold til forordning (EU) 2017/625 og supplerende regler for offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i forbindelse med økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

Dette kapitels særlige regler finder anvendelse i tillæg til reglerne i forordning (EU) 2017/625, medmindre andet er fastsat i nærværende forordnings artikel 40, stk. 2, og i tillæg til nærværende forordnings artikel 29, medmindre andet er fastsat i nærværende forordnings artikel 41, stk. 1, på offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på gennem hele processen i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen at verificere, at de i nærværende forordnings artikel 2, stk. 1, omhandlede produkter er produceret i overensstemmelse med kravene i nærværende forordning.

Artikel 38

Supplerende regler om offentlig kontrol og om tiltag, der skal iværksættes af de kompetente myndigheder

1.  

Offentlig kontrol, der gennemføres i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2017/625 for at verificere, at nærværende forordning overholdes, skal navnlig omfatte:

a) 

verificering af, at de erhvervsdrivende anvender forebyggende foranstaltninger og sikkerhedsforanstaltninger, jf. nærværende forordnings artikel 9, stk. 6, og artikel 28 i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen

b) 

hvor bedriften omfatter ikkeøkologiske produktionsenheder eller produktionsenheder under omlægning, verificering af fortegnelserne og af de foranstaltninger eller procedurer eller ordninger, der er indført for at sikre en klar og reel adskillelse af økologiske produktionsenheder, produktionsenheder under omlægning og ikkeøkologiske produktionsenheder samt af de respektive produkter, der produceres af de nævnte enheder, og af de stoffer og produkter, der anvendes til økologiske produktionsenheder, produktionsenheder under omlægning og ikkeøkologiske produktionsenheder; denne verificering skal omfatte kontrol af parceller, for hvilke en tidligere periode er anerkendt med tilbagevirkende kraft som en del af omlægningsperioden, og kontrol af de ikkeøkologiske produktionsenheder

c) 

hvor økologiske produkter, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produkter indsamles samtidigt af de erhvervsdrivende, tilberedes eller opbevares i samme tilberedningsenhed, på samme areal eller i samme lokaler eller transporteres til andre erhvervsdrivende eller enheder, verificering af fortegnelserne og af de foranstaltninger, procedurer eller ordninger, der er indført for at sikre, at aktiviteterne foregår adskilt i forhold til sted eller tid, at der er truffet passende rengøringsforanstaltninger og, hvis det er relevant, foranstaltninger til at forhindre udskiftning af produkter, og at økologiske produkter og omlægningsprodukter til enhver tid identificeres og at økologiske produkter, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produkter før og efter tilberedningsaktiviteterne opbevares adskilt i forhold til sted eller tid fra hinanden

d) 

verificering af etablering og drift af grupper af erhvervsdrivendes system for intern kontrol

e) 

hvor de erhvervsdrivende er fritaget fra meddelelsespligten, jf. denne forordnings artikel 34, stk. 2, eller fra forpligtelsen til at være i besiddelse af et certifikat, jf. denne forordnings artikel 35, stk. 8, verificering af, at kravene for at opnå denne fritagelse er opfyldt, og verificering af de produkter, som disse erhvervsdrivende har solgt.

2.  

Offentlig kontrol, der gennemføres i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2017/625 for at verificere, at nærværende forordning overholdes, gennemføres gennem hele processen i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen ud fra sandsynligheden for manglende overholdelse som fastlagt i nærværende forordnings artikel 3, nr. 57), hvilket fastslås under hensyntagen til, ud over elementerne i artikel 9 i forordning (EU) 2017/625, navnlig følgende elementer:

a) 

de erhvervsdrivendes og grupper af erhvervsdrivendes type, størrelse og struktur

b) 

hvor længe de erhvervsdrivende og grupperne af erhvervsdrivende har beskæftiget sig med økologisk produktion, tilberedning og distribution

c) 

resultaterne af den kontrol, der er gennemført i overensstemmelse med denne artikel

d) 

det tidspunkt, der er relevant for de udøvede aktiviteter

e) 

produktkategorierne

f) 

typen, mængden og værdien af produkter og deres udviklingen over tid

g) 

muligheden for sammenblanding af produkter eller forurening med ikketilladte produkter eller stoffer

h) 

de erhvervsdrivendes og grupper af erhvervsdrivendes anvendelse af undtagelser eller fravigelser fra reglerne

i) 

kritiske punkter med hensyn til manglende overholdelse og sandsynligheden for manglende overholdelse i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen

j) 

underleverancer.

3.  
Under alle omstændigheder underkastes alle erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende med undtagelse af dem, der er omhandlet i artikel 34, stk. 2, og artikel 35, stk. 8, mindst en gang om året verificering af, om de overholder denne forordning.

Verificeringen af overholdelse skal omfatte en fysisk inspektion på stedet, undtagen hvor følgende betingelser er opfyldt:

a) 

ved tidligere kontrol af den pågældende erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende er der ikke konstateret nogen manglende overholdelse, der påvirker økologiske produkters eller omlægningsprodukters integritet, i mindst tre på hinanden følgende år, og

b) 

sandsynligheden for, at den pågældende erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende vil gøre sig skyldig i manglende overholdelse, er ud fra elementerne i denne artikels stk. 2 og i artikel 9 i forordning (EU) 2017/625 blevet vurderet til at være ringe.

I dette tilfælde må perioden mellem to fysiske inspektioner på stedet ikke overstige 24 måneder.

4.  

Offentlig kontrol, der gennemføres i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2017/625 for at verificere, at nærværende forordning overholdes, skal:

a) 

gennemføres i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) 2017/625 og sikre, at en minimumsprocentdel af al offentlig kontrol af erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende gennemføres uden forudgående underretning

b) 

sikre, at der gennemføres en minimumsprocentdel af supplerende kontrol ud over kontrollen i denne artikels stk. 3

c) 

gennemføres ved at udtage et mindste antal prøver i overensstemmelse med artikel 14, litra h), i forordning (EU) 2017/625

d) 

sikre, at et mindste antal erhvervsdrivende, der er medlemmer af en gruppe af erhvervsdrivende, kontrolleres i forbindelse med verificeringen af overholdelse, jf. denne artikels stk. 3.

5.  
Udstedelsen eller forlængelsen af det i artikel 35, stk. 1, omhandlede certifikat baseres på resultaterne af den i nærværende artikels stk. 1-4 omhandlede verificering af overholdelse.
6.  
Den skriftlige fortegnelse, som i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 skal udarbejdes vedrørende hver offentlig kontrol, der er gennemført for at verificere overholdelse af nærværende forordning, kontrasigneres af den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende som bekræftelse af deres modtagelse af den pågældende skriftlige fortegnelse.
7.  
Artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 finder ikke anvendelse på audit og inspektioner, som de kompetente myndigheder foretager i forbindelse med deres tilsyn med kontrolorganer, der har fået delegeret visse offentlige kontrolopgaver eller visse opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter.
8.  

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54:

a) 

om supplering af denne forordning ved at fastlægge særlige kriterier og betingelser for gennemførelse af offentlig kontrol udført for at sikre sporbarhed i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen og overholdelse af denne forordning, hvad angår:

i) 

dokumentkontrol

ii) 

kontrol af specifikke grupper af erhvervsdrivende

iii) 

når det er relevant, det tidsrum, inden for hvilket den kontrol, der er fastsat i denne forordning, herunder den i denne artikels stk. 3 omhandlede fysiske inspektion på stedet, skal gennemføres, og de konkrete lokaliteter eller områder, hvor de skal gennemføres

b) 

om ændring af denne artikels stk. 2 ved at tilføje yderligere elementer på grundlag af praktisk erfaring eller ved at ændre disse tilføjede elementer.

9.  

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at fastlægge:

a) 

minimumsprocentdelen af al offentlig kontrol af erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende, der skal gennemføres uden forudgående underretning, jf. stk. 4, litra a)

b) 

minimumsprocentdelen af supplerende kontrol, jf. stk. 4, litra b)

c) 

det mindste antal prøver, jf. stk. 4, litra c)

d) 

det mindste antal erhvervsdrivende, der er medlemmer af en gruppe af erhvervsdrivende, jf. stk. 4, litra d).

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 39

Supplerende regler om tiltag, der skal iværksættes af erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende

1.  

Ud over de forpligtelser, der er fastsat i artikel 15 i forordning (EU) 2017/625, skal erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende:

a) 

føre fortegnelser, der dokumenterer deres overholdelse af nærværende forordning

b) 

fremkomme med alle erklæringer og andre meddelelser, der er nødvendige til støtte for offentlig kontrol

c) 

træffe relevante praktiske foranstaltninger for at sikre overholdelse af nærværende forordning

d) 

i form af en erklæring, der skal underskrives og ajourføres efter behov:

i) 

give en fuld beskrivelse af den økologiske produktionsenhed eller produktionsenheden under omlægning og af de aktiviteter, der skal udøves i overensstemmelse med nærværende forordning

ii) 

opregne de relevante praktiske foranstaltninger, der skal træffes for at sikre overholdelse af nærværende forordning

iii) 

et tilsagn om:

— 
skriftligt og uden unødig forsinkelse at informere køberne af produkterne og at udveksle relevante oplysninger med den kompetente myndighed eller efter omstændighederne med kontrolmyndigheden eller kontrolorganet i tilfælde af, at en mistanke om manglende overholdelse er begrundet, at en mistanke om manglende overholdelse ikke kan udelukkes, eller at en manglende overholdelse, som påvirker de berørte produkters integritet, er konstateret
— 
at acceptere, at kontrolsagen ved skift af kontrolmyndighed eller kontrolorgan overdrages, eller at kontrolsagen ved ophør med økologisk produktion opbevares i mindst fem år af den sidste kontrolmyndighed eller det sidste kontrolorgan
— 
straks at informere den kompetente myndighed eller den myndighed eller det organ, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 34, stk. 4, ved ophør med økologisk produktion, og
— 
at acceptere, at der udveksles oplysninger mellem disse myndigheder eller organer i tilfælde af, at underleverandører kontrolleres af forskellige kontrolmyndigheder eller kontrolorganer.
2.  

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at fastsætte nærmere bestemmelser og specifikationer vedrørende:

a) 

de fortegnelser, der dokumenterer overholdelsen af denne forordning

b) 

de erklæringer og andre meddelelser, der er nødvendige til støtte for offentlig kontrol

c) 

de relevante praktiske foranstaltninger for at sikre overholdelse af denne forordning.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 40

Supplerende regler om delegation af offentlige kontrolopgaver og opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter

1.  

De kompetente myndigheder må kun delegere visse offentlige kontrolopgaver og visse opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter, hvis følgende betingelser samt de betingelser, der er fastsat i kapitel III i forordning (EU) 2017/625, er opfyldt:

a) 

Delegationen indeholder en udførlig beskrivelse af de delegerede offentlige kontrolopgaver og opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter, herunder rapporteringsforpligtelser og andre særlige forpligtelser, og af de betingelser, hvorpå kontrolorganet må udføre dem. Kontrolorganet skal navnlig have forelagt følgende for de kompetente myndigheder med henblik på forhåndsgodkendelse:

i) 

sin risikovurderingsprocedure, som navnlig skal fastlægge grundlaget for omfanget og hyppigheden af verificering af de erhvervsdrivendes og grupperne af erhvervsdrivendes overholdelse, som skal være fastsat på grundlag af elementerne omhandlet i artikel 9 i forordning (EU) 2017/625 og nærværende forordnings artikel 38, og som skal følges offentlig kontrol af erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende

ii) 

standardkontrolproceduren, som skal indeholde en udførlig beskrivelse af de kontrolforanstaltninger, som kontrolorganet forpligter sig til at anvende på erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende, der er underlagt dets kontrol

iii) 

en liste over foranstaltninger, som er i overensstemmelse med det fælles katalog, jf. artikel 41, stk. 4, og som skal anvendes på erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse

iv) 

ordningerne for effektiv overvågning af offentlige kontrolopgaver og opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter udført vedrørende erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende samt ordningerne for rapportering om disse opgaver.

Kontrolorganet informerer den kompetente myndighed om efterfølgende ændringer af elementerne, jf. litra i)-iv).

b) 

De kompetente myndigheder har indført procedurer og ordninger for at sikre tilsyn med kontrolorganer, herunder for at verificere, at de delegerede opgaver udføres effektivt, uafhængigt og objektivt, navnlig med hensyn til omfanget og hyppigheden af verificeringen af overholdelse.

Mindst en gang årligt foretager de kompetente myndigheder i henhold til artikel 33, litra a), i forordning (EU) 2017/625 audit af de kontrolorganer, som de har delegeret offentlige kontrolopgaver eller opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter til.

2.  
Uanset artikel 31, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 kan de kompetente myndigheder delegere afgørelsen vedrørende de opgaver, der er fastlagt i artikel 138, stk. 1, litra b), og artikel 138, stk. 2 og 3, i nævnte forordning, til et kontrolorgan.
3.  
I forbindelse med artikel 29, litra b), nr. iv), i forordning (EU) 2017/625 er den standard, der er relevant på det område, som er omfattet af nærværende forordning, i forbindelse med delegation af visse offentlige kontrolopgaver og visse opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter med henblik på at verificere overholdelse af nærværende forordning den senest offentliggjorte udgave af den internationale harmoniserede standard for »Overensstemmelsesvurdering — Krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser«, hvis reference er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.
4.  

De kompetente myndigheder må ikke delegere følgende officielle kontrolopgaver og opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter til kontrolorganer:

a) 

tilsyn med og audit af andre kontrolmyndigheder eller kontrolorganer

b) 

beføjelsen til at indrømme andre undtagelser end undtagelser for anvendelse af planteformeringsmateriale, som ikke er frembragt ved økologisk produktion

c) 

kompetencen til at modtage erhvervsdrivendes eller grupper af erhvervsdrivendes meddelelser om aktiviteter, jf. artikel 34, stk. 1

d) 

vurdering af sandsynligheden for manglende overholdelse af de af nærværende forordnings bestemmelser, der fastsætter den hyppigheden, hvormed fysisk kontrol af økologiske sendinger skal gennemføres inden deres overgang til fri omsætning i Unionen i overensstemmelse med artikel 54 i forordning (EU) 2017/625

e) 

udarbejdelse af det fælles katalog over foranstaltninger, jf. nærværende forordnings artikel 41, stk. 4.

5.  
De kompetente myndigheder må ikke delegere offentlige kontrolopgaver eller opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter til fysiske personer.
6.  
De kompetente myndigheder sikrer, at oplysninger, der modtages fra kontrolorganer i medfør af artikel 32 i forordning (EU) 2017/625, og oplysninger om de foranstaltninger, som kontrolorganerne har truffet i tilfælde af konstateret eller sandsynlig manglende overholdelse, indsamles og anvendes af de kompetente myndigheder med henblik på at føre tilsyn med de pågældende kontrolorganers aktiviteter.
7.  
Hvis en kompetent myndighed helt eller delvist har trukket delegationen af visse offentlige kontrolopgaver eller visse opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter tilbage i overensstemmelse med artikel 33, litra b), i forordning (EU) 2017/625, træffer den afgørelse om, hvorvidt et eventuelt certifikat, som kontrolorganerne har udstedt inden datoen for denne hele eller delvise tilbagetrækning, skal forblive gyldigt, og underretter de berørte erhvervsdrivende herom.
8.  

Med forbehold af artikel 33, litra b), i forordning (EU) 2017/625 kan de kompetente myndigheder, inden de helt eller delvist trækker delegationen af offentlige kontrolopgaver eller opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter tilbage i de tilfælde, der er omhandlet i nævnte litra, helt eller delvist suspendere den pågældende delegation:

a) 

i en periode på højst 12 måneder, hvor kontrolorganet skal rette op på de mangler, der er konstateret under audit og inspektioner, eller håndtere den manglende overholdelse, hvorom der er udvekslet oplysninger med andre kontrolmyndigheder og kontrolorganer, de kompetente myndigheder og Kommissionen i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 43, eller

b) 

i den periode, hvor akkrediteringen, jf. artikel 29, litra b), nr. iv), i forordning (EU) 2017/625, er suspenderet i forbindelse med nærværende forordnings artikel 40, stk. 3.

Hvis delegationen af offentlige kontrolopgaver eller opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter er suspenderet, må de berørte kontrolorganer ikke udstede de i artikel 35 omhandlede certifikater for de dele, for hvilke delegationen er blevet suspenderet. ►C6  De kompetente myndigheder træffer afgørelse om, hvorvidt et eventuelt certifikat, som kontrolorganerne har udstedt inden datoen for denne hele eller delvise suspension, skal forblive gyldigt, og underretter de berørte erhvervsdrivende om denne afgørelse. ◄

Med forbehold af artikel 33 i forordning (EU) 2017/625 hæver de kompetente myndigheder suspensionen af delegationen af offentlige kontrolopgaver eller opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter så hurtigt som muligt, når kontrolorganet har rettet op på mangler eller manglende overholdelse, jf. første afsnit, litra a), eller når akkrediteringsorganet har hævet suspensionen af akkrediteringen, jf. første afsnit, litra b).

9.  
Når et kontrolorgan, som de kompetente myndigheder har delegeret visse offentlige kontrolopgaver eller visse opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter til, også er blevet anerkendt af Kommissionen i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 46, stk. 1, til at gennemføre kontrolaktiviteter i tredjelande, og Kommissionen agter at trække eller har trukket anerkendelsen af dette kontrolorgan tilbage, foretager de kompetente myndigheder audit eller inspektioner af kontrolorganet for så vidt angår dets aktiviteter i den eller de berørte medlemsstater i overensstemmelse med artikel 33, litra a), i forordning (EU) 2017/625.
10.  

Til de kompetente myndigheder sender kontrolorganerne:

a) 

en liste over de erhvervsdrivende, som var underlagt deres kontrol den 31. december det foregående år, senest den 31. januar hvert år

b) 

oplysninger om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, der blev gennemført i det foregående år, til støtte for udarbejdelsen af afsnittet om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter i årsrapporten, jf. artikel 113 i forordning (EU) 2017/625, senest den 31. marts hvert år.

11.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om supplering af denne forordning for så vidt angår betingelser for delegation af offentlige kontrolopgaver og opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter til kontrolorganer som supplement til betingelserne i stk. 1.

Artikel 41

▼C5

Supplerende regler om tiltag i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse samt fælles katalog over foranstaltninger

▼B

1.  

Hvis en kompetent myndighed eller efter omstændighederne en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan med forbehold af artikel 29 har mistanke om eller modtager dokumenterede oplysninger, herunder oplysninger fra andre kompetente myndigheder eller efter omstændighederne fra andre kontrolmyndigheder eller kontrolorganer, om, at en erhvervsdrivende agter at anvende eller markedsføre et produkt, der muligvis ikke er i overensstemmelse med denne forordning, men er forsynet med betegnelser, der henviser til økologisk produktion, eller hvis en sådan kompetent myndighed, en sådan kontrolmyndighed eller et sådant kontrolorgan er blevet underrettes af en erhvervsdrivende om en mistanke om manglende overholdelse i overensstemmelse med artikel 27:

a) 

foretager den eller det straks en officiel undersøgelse i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625 med henblik på at verificere overholdelse af nærværende forordning; denne undersøgelse fuldføres så hurtigt som muligt, inden for et rimeligt tidsrum, og tager hensyn til produktets holdbarhed og sagens kompleksitet

b) 

forbyder den eller det midlertidigt både markedsføring af de pågældende produkter som økologiske produkter eller omlægningsprodukter og deres anvendelse i økologisk produktion, mens resultaterne af undersøgelsen, jf. litra a), afventes. Før den kompetente myndighed eller efter omstændighederne kontrolmyndigheden eller kontrolorganet træffer en sådan afgørelse, skal den erhvervsdrivende have mulighed for at fremsætte bemærkninger.

2.  
Hvis resultaterne af undersøgelsen, jf. stk. 1, litra a), ikke viser nogen manglende overholdelse, som påvirker økologiske produkters eller omlægningsprodukters integritet, skal den erhvervsdrivende have mulighed for at anvende de pågældende produkter eller at markedsføre dem som økologiske produkter eller omlægningsprodukter.
3.  
Medlemsstaterne træffer enhver foranstaltning og indfører enhver nødvendig sanktion for at undgå svigagtig anvendelse af angivelserne omhandlet i denne forordnings kapitel IV.
4.  
De kompetente myndigheder udarbejder et fælles katalog over foranstaltninger i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse og konstateret manglende overholdelse, som skal anvendes på deres område, bl.a. af kontrolmyndigheder og kontrolorganer.
5.  
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at fastlægge ensartede ordninger for de tilfælde, hvor de kompetente myndigheder skal træffe foranstaltninger i forbindelse med mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 42

▼C5

Supplerende regler om foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse, som påvirker integritet

▼B

1.  
I tilfælde af manglende overholdelse, som påvirker økologiske produkters eller omlægningsprodukters integritet i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen, f.eks. som følge af anvendelse af ikketilladte produkter, stoffer eller teknikker eller sammenblanding med ikkeøkologiske produkter, sikrer de kompetente myndigheder og efter omstændighederne kontrolmyndighederne og kontrolorganerne ud over de foranstaltninger, der skal træffes i overensstemmelse med artikel 138 i forordning (EU) 2017/625, at der ikke henvises til økologisk produktion i forbindelse med mærkning af og reklame for hele det pågældende parti eller hele den pågældende produktion.
2.  
I tilfælde af alvorlig eller gentagen eller fortsat manglende overholdelse sikrer de kompetente myndigheder og efter omstændighederne kontrolmyndighederne og kontrolorganerne, at den pågældende erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende ud over de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1, og eventuelle passende foranstaltninger, der navnlig træffes i overensstemmelse med artikel 138 i forordning (EU) 2017/625, i en bestemt periode forbydes at markedsføre produkter, der henviser til økologisk produktion, og at dens certifikat som omhandlet i artikel 35 suspenderes eller eventuelt inddrages.

Artikel 43

Supplerende regler om udveksling af oplysninger

1.  
Ud over de forpligtelser, der er fastsat i artikel 105, stk. 1, og artikel 106, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, deler de kompetente myndigheder straks oplysninger med andre kompetente myndigheder og Kommissionen om enhver mistanke om manglende overholdelse, som påvirker økologiske produkters eller omlægningsprodukters integritet.

De kompetente myndigheder deler disse oplysninger med andre kompetente myndigheder og Kommissionen via et IT-system, som muliggør elektronisk udveksling af dokumenter og oplysninger, og som Kommissionen stiller til rådighed.

2.  
I tilfælde, hvor mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse er identificeret med hensyn til produkter, der er underlagt andre kontrolmyndigheders eller kontrolorganers kontrol, underretter kontrolmyndigheder og kontrolorganer straks de pågældende andre kontrolmyndigheder eller kontrolorganer.
3.  
Kontrolmyndigheder og kontrolorganer udveksler andre relevante oplysninger med andre kontrolmyndigheder og kontrolorganer.
4.  
Ved modtagelse af en anmodning, der er begrundet i nødvendigheden af at garantere, at et produkt er produceret i overensstemmelse med denne forordning, udveksler kontrolmyndighederne og kontrolorganerne oplysninger om resultaterne af deres kontrol med andre kompetente myndigheder og Kommissionen.
5.  
De kompetente myndigheder udveksler oplysninger om tilsynet med kontrolorganerne med de nationale akkrediteringsorganer, jf. artikel 2, nr. 11), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 ( 23 ).
6.  
De kompetente myndigheder træffer passende foranstaltninger og fastlægger dokumenterede procedurer for at sikre, at oplysninger om resultaterne af kontrol formidles til betalingsorganet i overensstemmelse med dets behov med henblik på artikel 58 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 ( 24 ) og de retsakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte artikel.
7.  
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der specificerer de oplysninger, som de kompetente myndigheder og de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er ansvarlige for offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i overensstemmelse med denne artikel, skal give, de relevante modtagere af disse oplysninger og de procedurer, efter hvilke disse oplysninger skal gives, herunder det i stk. 1 omhandlede IT-systems funktioner.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.KAPITEL VII

HANDEL MED TREDJELANDE

Artikel 44

Eksport af økologiske produkter

1.  
Et produkt kan eksporteres fra Unionen som et økologisk produkt og kan være mærket med Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion, såfremt det overholder reglerne for økologiske produktion i medfør af denne forordning.
2.  
Kommissionen tillægges beføjelse til vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om supplering af denne forordning for så vidt angår dokumenter, der er bestemt for toldmyndigheder i tredjelande, især for så vidt angår udstedelse af eksportcertifikater for økologiske produkter i elektronisk form, når dette er muligt, og afgivelse af sikkerhed for, at eksporterede økologiske produkter er i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 45

Import af økologiske produkter og omlægningsprodukter

1.  

Et produkt kan importeres fra et tredjeland med henblik på at blive markedsført på EU-markedet som et økologisk produkt eller som et omlægningsprodukt, såfremt følgende tre betingelser er opfyldt:

a) 

produktet er et produkt som omhandlet i artikel 2, stk. 1

b) 

én af følgende finder anvendelse:

i) 

produktet overholder denne forordnings kapitel II, III og IV, og alle erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende, jf. artikel 36, herunder eksportører i det pågældende tredjeland, er blevet kontrolleret af kontrolmyndigheder eller kontrolorganer, der er anerkendt i henhold til artikel 46, og disse myndigheder eller organer har udstedt et certifikat til alle disse erhvervsdrivende, grupper af erhvervsdrivende eller eksportører, der bekræfter, at de overholder denne forordning

ii) 

hvor produktet kommer fra et tredjeland, der er anerkendt i henhold til artikel 47, dette produkt overholder betingelserne i den relevante handelsaftale, eller

iii) 

hvor produktet kommer fra et tredjeland, der er anerkendt i henhold til artikel 48, produktet overholder de ækvivalente produktions- og kontrolregler i dette tredjeland og importeres med en kontrolattest, der bekræfter denne overholdelse, og som er udstedt af de kompetente myndigheder, kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne i det pågældende tredjeland, og

c) 

de erhvervsdrivende i tredjelandet er til enhver tid i stand til at give importøren og de nationale myndigheder i Unionen og i disse tredjelande oplysninger, der gør det muligt at identificere de erhvervsdrivende, som er deres leverandører, og disse leverandørers kontrolmyndigheder eller kontrolorganer med henblik på at sikre det pågældende økologiske produkts eller omlægningsprodukts sporbarhed. Disse oplysninger skal også stilles til rådighed for importørens kontrolmyndigheder eller kontrolorganer.

2.  
Kommissionen kan i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i artikel 24, stk. 9, give særlige tilladelser til anvendelse af produkter og stoffer i tredjelande og i Unionens fjernområder under hensyntagen til forskelle i den økologiske balance i planteproduktion eller animalsk produktion, særlige klimaforhold, traditioner og lokale forhold i disse områder. Sådanne særlige tilladelser kan gives for en periode på to år, som kan forlænges, og er underlagt principperne i kapitel II og kriterierne i artikel 24, stk. 3 og 6.
3.  
Når Kommissionen fastsætter kriterierne for at fastlægge, om en situation kan betegnes som katastrofesituationer, og når Kommissionen fastlægger særlige regler om, hvordan de skal håndteres sådanne katastrofesituationer i overensstemmelse med artikel 22, tager den hensyn til forskelle i den økologiske balance, klimaforhold og lokale forhold i tredjelande og i Unionens fjernområder.
4.  
Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastsætter specifikke regler om indholdet af de certifikater, der er omhandlet i stk. 1, litra b), den procedure, der skal følges for deres udstedelse, verificeringen heraf og de tekniske midler, hvormed certifikater udstedes, navnlig med hensyn til rollen for kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder og kontrolorganer, og sikrer dermed sporbarhed og overholdelse for importerede produkter, der skal markedsføres på EU-markedet som økologiske produkter eller omlægningsprodukter, jf. stk. 1.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

5.  
Opfyldelsen af de betingelser og overholdelsen af de foranstaltninger, som gælder for import til Unionen af økologiske produkter og omlægningsprodukter, jf. stk. 1, sikres ved grænsekontrolsteder, jf. artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625. Hyppigheden af den fysiske kontrol, der er omhandlet i artikel 49, stk. 2, i nævnte forordning, afhænger af sandsynligheden for manglende overholdelse som defineret i nærværende forordnings artikel 3, nr. 57).

Artikel 46

Anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer

1.  
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter om anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer, som er kompetente til at foretage kontrol og udstede økologicertifikater i tredjelande, om tilbagetrækning af anerkendelsen af sådanne kontrolmyndigheder og kontrolorganer og om udarbejdelse af en liste over anerkendte kontrolmyndigheder og kontrolorganer.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

▼M10

2.  

Kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal anerkendes i overensstemmelse med stk. 1 med henblik på kontrol af import af de produktkategorier, der er opført i artikel 35, stk. 7, hvis de opfylder følgende kriterier:

a) 

de er lovligt etableret i en medlemsstat eller et tredjeland

b) 

de har kapacitet til at foretage kontrol for at sikre, at de betingelser, der er fastsat i artikel 45, stk. 1, litra a), litra b), nr. i), og litra c), og i denne artikel, er opfyldt i forbindelse med økologiske produkter og omlægningsprodukter, der planlægges importeret til Unionen, uden at uddelegere kontrolopgaver med henblik på dette litra betragtes kontrolopgaver, der udføres af personer, som arbejder på en individuel kontrakt eller på baggrund af en formel aftale, der underlægger dem de kontraherende kontrolmyndigheders eller kontrolorganers ledelseskontrol og procedurer, ikke som uddelegering, og forbuddet mod uddelegering af kontrolopgaver finder ikke anvendelse på udtagning af prøver

c) 

de giver tilstrækkelige garantier for objektivitet og uvildighed og har ikke interessekonflikter for så vidt angår varetagelse af deres kontrolopgaver, de har navnlig indført procedurer, der sikrer, at det personale, der gennemfører kontrol og andre tiltag, ikke har interessekonflikter, og at de erhvervsdrivende ikke kontrolleres af de samme inspektører i mere end tre år i træk

d) 

i tilfælde af kontrolorganer, de er akkrediteret med henblik på deres anerkendelse i overensstemmelse med denne forordning af kun et akkrediteringsorgan efter den relevante harmoniserede standard »Overensstemmelsesvurdering — Krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser«, hvis reference er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

e) 

de har den ekspertise, det udstyr og den infrastruktur, der er påkrævet til at kunne udføre kontrolopgaver, og har et tilstrækkeligt antal ansatte med passende kvalifikationer og erfaringer

f) 

de har kapacitet og kompetence til at udføre deres certificerings- og kontrolaktiviteter i overensstemmelse med kravene i denne forordning og især Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1698 ( 25 ) for hver type erhvervsdrivende (enkelt erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende) i hvert tredjeland og for hver kategori af produkter, som de ønsker at blive anerkendt for

g) 

de har indført procedurer og ordninger for at sikre uvildighed, kvalitet, sammenhæng, effektivitet og hensigtsmæssighed i de kontroller og andre tiltag, der gennemføres af dem

h) 

de har et tilstrækkeligt antal ansatte med passende kvalifikationer og erfaringer, så kontroller og andre tiltag kan gennemføres effektivt og rettidigt

i) 

de har hensigtsmæssige og korrekt vedligeholdte faciliteter og udstyr til at sikre, at personalet kan gennemføre kontroller og andre tiltag effektivt og rettidigt

j) 

de har indført procedurer, der skal sikre, at personalet har adgang til operatørernes lokaliteter og de dokumenter, som de opbevarer, så det kan udføre sine opgaver korrekt

k) 

de har interne færdigheder, uddannelse og procedurer, der er egnede til at gennemføre effektiv kontrol, herunder inspektioner, af de erhvervsdrivende samt det interne kontrolsystem for en eventuel gruppe af erhvervsdrivende

l) 

deres tidligere anerkendelse for et bestemt tredjeland og/eller for en kategori af produkter er ikke blevet trukket tilbage i henhold til stk. 2a, eller deres akkreditering er ikke blevet trukket tilbage eller suspenderet af et akkrediteringsorgan i overensstemmelse med dets procedurer for suspendering eller tilbagetrækning, der er fastlagt i overensstemmelse med den relevante internationale standard, navnlig Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) standard 17011 — Overensstemmelsesvurdering — generelle krav til akkrediteringsorganer, der akkrediterer overensstemmelsesvurderingsorganer, i 24 måneder forud

i) 

deres anmodning om anerkendelse for det samme tredjeland og/eller for den samme kategori af produkter, bortset fra når den tidligere anerkendelse blev trukket tilbage i overensstemmelse med stk. 2a, litra k)

ii) 

deres anmodning om udvidelse af anvendelsesområdet for anerkendelse til endnu et tredjeland i overensstemmelse med artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2021/1698, bortset fra når den tidligere anerkendelse blev trukket tilbage i overensstemmelse med stk. 2a, litra k), i denne artikel

iii) 

deres anmodning om en udvidelse af anvendelsesområdet til endnu en kategori af produkter i overensstemmelse med artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2021/1698

m) 

i tilfælde af kontrolmyndigheder, de er offentlige administrative organisationer i det tredjeland, for hvilket de anmoder om anerkendelse

n) 

de opfylder de proceduremæssige krav, der er fastlagt i kapitel I i delegeret forordning (EU) 2021/1698, og

o) 

de opfylder alle yderligere kriterier, der måtte være fastlagt i en delegeret retsakt vedtaget i henhold til stk. 7.

2a.  

Kommissionen kan trække anerkendelsen af en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan for et bestemt tredjeland og/eller en kategori af produkter tilbage, hvis:

a) 

et af anerkendelseskriterierne i stk. 2 ikke længere er opfyldt

b) 

Kommissionen ikke har modtaget årsrapporten, jf. artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2021/1698, inden den frist som er fastsat i samme artikel, eller hvis oplysningerne i årsrapporten er ufuldstændige, unøjagtige eller ikke opfylder kravene i nævnte forordning

c) 

kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke stiller oplysningerne til rådighed eller ikke meddeler alle oplysninger vedrørende det tekniske dossier, der er nævnt i stk. 4, den anvendte kontrolordning, eller den opdaterede liste over erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende eller de økologiske produkter, der er omfattet af anerkendelsens anvendelsesområde

d) 

kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke underretter Kommissionen inden for 30 kalenderdage efter ændringer af det tekniske dossier, der er nævnt i stk. 4

e) 

kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke fremlægger oplysninger, som der er anmodet om af Kommissionen eller en medlemsstat inden for de fastsatte frister, eller oplysningerne er ufuldstændige, unøjagtige eller ikke opfylder de krav, der er fastsat i denne forordning, i delegeret forordning (EU) 2021/1698 og i en gennemførelsesretsakt, der vedtages i henhold til stk. 8, eller ikke samarbejder med Kommissionen, især ved undersøgelser af manglende overholdelse

f) 

kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke indvilliger i, at Kommissionen indleder en kontrol eller audit på stedet

g) 

resultatet af denne kontrol eller audit tyder på systematiske fejl i kontrolforanstaltningerne, eller at kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke er i stand til at gennemføre alle de henstillinger, der blev givet af Kommissionen efter den pågældende kontrol eller audit, i den foreslåede handlingsplan, der forelægges for Kommissionen

h) 

kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke træffer passende korrigerende foranstaltninger som reaktion på de konstaterede manglende overholdelser og overtrædelser inden for en frist, som Kommissionen fastsætter under hensyn til situationens alvor, og som ikke må være kortere end 30 kalenderdage

i) 

i tilfælde af at en erhvervsdrivende skifter sin kontrolmyndighed eller sit kontrolorgan, kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke meddeler den nye kontrolmyndighed eller det nye kontrolorgan de relevante elementer af kontrolsagen, herunder skriftlige fortegnelser, for den erhvervsdrivende inden for højst 30 kalenderdage efter at have modtaget anmodningen om overdragelse fra den erhvervsdrivende eller den nye kontrolmyndighed eller det nye kontrolorgan

j) 

der er en risiko for, at forbrugeren bliver vildledt om den sande karakter af de produkter, der er omfattet af anerkendelsens anvendelsesområde eller

k) 

kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke har certificeret nogen erhvervsdrivende i 48 på hinanden følgende måneder i det tredjeland, for hvilket kontrolmyndigheden eller kontrolorganet er anerkendt.

▼B

3.  

Akkrediteringen i stk. 2, litra d), må kun bevilges af:

a) 

et nationalt akkrediteringsorgan i Unionen i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008, eller

b) 

et akkrediteringsorgan uden for Unionen, der har underskrevet den multilaterale anerkendelsesordning inden for rammerne af det internationale akkrediteringsforum.

4.  
Kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal indgive en anmodning om anerkendelse til Kommissionen. Denne anmodning skal bestå af et teknisk dossier, som indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at kriterierne i stk. 2 er opfyldt.

Kontrolmyndighederne skal forelægge den seneste evalueringsrapport, der er udarbejdet af den kompetente myndighed, og kontrolorganerne skal forelægge det akkrediteringscertifikat, der er udstedt af akkrediteringsorganet. Hvor det er relevant, skal kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne også forelægge de seneste rapporter om den regelmæssige evaluering, overvågning og flerårige revurdering på stedet af deres aktiviteter.

5.  
På grundlag af oplysningerne i stk. 4 og eventuelle andre relevante oplysninger om kontrolmyndighederne og kontrolorganerne sikrer Kommissionen passende tilsyn med de anerkendte kontrolmyndigheder og kontrolorganer gennem regelmæssig revision af deres resultater og anerkendelse. Kommissionen kan med henblik på dette tilsyn anmode om yderligere oplysninger fra akkrediteringsorganer eller de kompetente myndigheder, hvor det er relevant.
6.  
Arten af det i stk. 5 omhandlede tilsyn fastlægges på grundlag af en vurdering af sandsynligheden for manglende overholdelse under hensyntagen navnlig til den pågældende kontrolmyndigheds eller det pågældende kontrolorgans aktiviteter, typen af produkter og erhvervsdrivende, der er underlagt myndighedens eller organets kontrol, og ændringer i produktionsregler og kontrolforanstaltninger.

Anerkendelsen af de i stk. 1 omhandlede kontrolmyndigheder eller af kontrolorganer trækkes navnlig straks tilbage i overensstemmelse med den i nævnte stykke omhandlede procedure, når der er konstateret alvorlige eller gentagne overtrædelser med hensyn til certificering eller kontrol og tiltag, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 8, og når den pågældende kontrolmyndighed eller det pågældende kontrolorgan ikke rettidigt har iværksat hensigtsmæssige tiltag som svar på en anmodning fra Kommissionens inden for tidsrum fastsat af Kommissionen. Dette tidsrum skal fastsættes i overensstemmelse med problemets alvor og i almindelighed ikke være kortere end 30 dage.

7.  

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54:

a) 

om ændring af nærværende artikels stk. 2 ved at tilføje kriterier som supplement til kriterierne heri for anerkendelse af de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, og for tilbagetrækning af denne anerkendelse eller ved at ændre de tilføjede kriterier

b) 

om supplering af denne forordning med hensyn til:

i) 

udøvelse af tilsyn med kontrolmyndigheder og kontrolorganer, som er anerkendt af Kommissionen i overensstemmelse med stk. 1, herunder gennem kontrol på stedet, og

ii) 

kontrol og andre tiltag, som de pågældende kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal gennemføre.

8.  
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at sikre anvendelse af de foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse, især dem, som påvirker integriteten af økologiske produkter eller omlægningsprodukter, der er importeret i henhold til den anerkendelse, der er fastsat i denne artikel. Disse foranstaltninger kan især omfatte verificering af økologiske produkters eller omlægningsprodukters integritet før markedsføring af produkterne i Unionen og, hvor det er relevant, suspension af tilladelsen til markedsføring af sådanne produkter i Unionen som økologiske produkter eller omlægningsprodukter.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

9.  
I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde i forbindelse med illoyal praksis eller praksis, som ikke er forenelig med principperne og reglerne om økologisk produktion, beskyttelse af forbrugernes tillid eller beskyttelse af loyal konkurrence mellem erhvervsdrivende, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 55, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, for at træffe de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 8 i denne artikel, eller for at træffe afgørelse om tilbagetrækning af anerkendelsen af de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel.

Artikel 47

Ækvivalens i henhold til en handelsaftale

Et anerkendt tredjeland som omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra b), nr. ii), er et tredjeland, som af Unionen anerkendes i henhold til en handelsaftale at have et produktionssystem, der opfylder samme mål og principper ved at bringe regler i anvendelse, der sikrer samme grad af sikkerhed for overensstemmelse som Unionens regler.

Artikel 48

Ækvivalens i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007

1.  
Et anerkendt tredjeland som omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra b), nr. iii), er et tredjeland, der er godkendt med henblik på ækvivalens i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007, herunder tredjelande, der er godkendt i henhold til den overgangsforanstaltning, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 58.

Denne anerkendelse udløber den ►M3  31. december 2026 ◄ .

2.  
På grundlag af de årsrapporter, som de i stk. 1 omhandlede tredjelande hvert år senest den 31. marts sender til Kommissionen vedrørende gennemførelsen og håndhævelsen af de kontrolforanstaltninger, som tredjelandene har indført, og på baggrund af eventuelle andre modtagne oplysninger sikrer Kommissionen passende tilsyn med de anerkendte tredjelande gennem regelmæssig revision af deres anerkendelse. Med henblik herpå kan Kommissionen anmode medlemsstaterne om bistand. Arten af tilsynet fastlægges på grundlag af en vurdering af sandsynligheden for manglende overholdelse under hensyntagen navnlig til mængden af eksport til Unionen fra det pågældende tredjeland, resultaterne af den kompetente myndigheds overvågnings- og tilsynsaktiviteter og resultaterne af tidligere kontrol. Kommissionen aflægger regelmæssigt rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultatet af sin revision.
3.  
Kommissionen opstiller ved en gennemførelsesretsakt en liste over de tredjelande, der er omhandlet i stk. 1, og kan ændre denne liste ved gennemførelsesretsakter.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

4.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om supplering af denne forordning vedrørende de oplysninger, der skal fremsendes af de tredjelande, der er opført på listen i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 3, som er nødvendige for, at Kommissionen kan føre tilsyn med deres anerkendelse, og at Kommissionen kan udøve dette tilsyn, herunder gennem kontrol på stedet.
5.  
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at sikre anvendelse af foranstaltninger i forbindelse med tilfælde af mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse, især dem, som påvirker integriteten af økologiske produkter eller omlægningsprodukter, der er importeret fra tredjelande som omhandlet i denne artikel. Disse foranstaltninger kan især omfatte verificering af økologiske produkters eller omlægningsprodukters integritet før markedsføring af produkterne i Unionen og, hvor det er relevant, suspension af tilladelsen til markedsføring af sådanne produkter i Unionen som økologiske produkter eller omlægningsprodukter.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 49

Rapport fra Kommissionen om anvendelse af artikel 47 og 48

Kommissionen forelægger senest den ►M3  31. december 2022 ◄ Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af artikel 47 og 48, navnlig for så vidt angår anerkendelse af tredjelande med henblik på ækvivalens.KAPITEL VIII

ALMINDELIGE BESTEMMELSERAFDELING 1

Fri bevægelighed for økologiske produkter og omlægningsprodukter

Artikel 50

Tilfælde, hvor markedsføring af økologiske produkter og omlægningsprodukter ikke må være omfattet af forbud eller begrænsninger

Kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder og kontrolorganer må ikke med henvisning til produktionen, mærkningen eller præsentationen af produkter forbyde eller begrænse markedsføring af økologiske produkter eller omlægningsprodukter, der er genstand for kontrol af en anden kompetent myndighed eller kontrolmyndighed eller et andet kontrolorgan, der befinder sig i en anden medlemsstat, hvis disse produkter overholder denne forordning. Der må navnlig ikke gennemføres offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter end dem, der er omhandlet i forordning (EU) 2017/625, og ikke pålægges andre gebyrer for offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter end dem, der er fastsat i kapitel VI i nævnte forordning.AFDELING 2

Oplysninger, rapportering og dermed forbundne undtagelser

Artikel 51

Oplysninger om den økologiske sektor og handel

1.  
Medlemsstaterne fremsender hvert år de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af og kontrol med anvendelsen af denne forordning, til Kommissionen. Disse oplysninger baseres så vidt muligt på etablerede datakilder. Kommissionen tager hensyn til databehov og synergi mellem potentielle datakilder, især deres anvendelse til statistiske formål, når det er relevant.
2.  
Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter for så vidt angår det system, som skal anvendes til fremsendelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, præcisering af de oplysninger, der skal fremsendes, og fristen for fremsendelse af disse oplysninger.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 52

Oplysninger om kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder og kontrolorganer

1.  

Medlemsstaterne fører en liste, der regelmæssigt ajourføres, over:

a) 

navn og adresse på de kompetente myndigheder, og

b) 

navn, adresse på og kodenumre for kontrolmyndigheder og kontrolorganer.

Medlemsstaterne fremsender disse lister og eventuelle ændringer heraf til Kommissionen og offentliggør dem, medmindre sådan fremsendelse og offentliggørelse allerede er foretaget i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/625.

2.  
På grundlag af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, offentliggør Kommissionen regelmæssigt på internettet en ajourført liste over kontrolmyndigheder og kontrolorganer, jf. stk. 1, litra b).

Artikel 53

Undtagelser, tilladelser og rapportering

1.  
Undtagelserne fra anvendelse af økologisk planteformeringsmateriale og fra anvendelse af økologiske dyr, der er omhandlet i bilag II, del I, punkt 1.8.5, og del II, punkt 1.3.4.3 og 1.3.4.4, med undtagelse af del II, punkt 1.3.4.4.2, udløber den ►M3  31. december 2036 ◄ .
2.  

Fra den ►M3  1. januar 2029 ◄ tillægges Kommissionen på grundlag af konklusionerne vedrørende tilgængelighed af økologisk planteformeringsmateriale og dyr i den rapport, der er omhandlet i denne artikels stk. 7, beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af denne forordning ved:

a) 

at ophæve de undtagelser, der er omhandlet i bilag II, del I, punkt 1.8.5, og del II, punkt 1.3.4.3 og 1.3.4.4, med undtagelse af del II, punkt 1.3.4.4.2, på et tidligere tidspunkt end den ►M3  31. december 2036 ◄ eller at forlænge dem ud over nævnte dato, eller

b) 

at ophæve den undtagelse, der er omhandlet i bilag II, del II, punkt 1.3.4.4.2.

3.  
Fra den ►M3  1. januar 2027 ◄ tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af artikel 26, stk. 2, litra b), for at udvide anvendelsesområdet for det informationssystem, der er omhandlet i artikel 26, stk. 2, til hønniker og bilag II, del II, punkt 1.3.4.3, for at basere undtagelserne vedrørende hønniker på de data, der er indsamlet i overensstemmelse med dette system.
4.  
Fra den ►M3  1. januar 2026 ◄ tillægges Kommissionen beføjelse til på baggrund af de oplysninger vedrørende tilgængelighed af økologisk proteinfoder til fjerkræ og svin, som medlemsstaterne har gjort tilgængelige i overensstemmelse med denne artikels stk. 6, eller som er fremlagt i den rapport, der er omhandlet i denne artikels stk. 7, at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om at ophæve tilladelserne til anvendelse af ikkeøkologisk proteinfoder i forbindelse med fodring af fjerkræ og svin, der er omhandlet i bilag II, del II, punkt 1.9.3.1, litra c), og 1.9.4.2, litra c), på et tidligere tidspunkt end den ►M3  31. december 2026 ◄ , eller at forlænge dem ud over denne dato.
5.  
Kommissionen forlænger kun de undtagelser eller tilladelser, der er omhandlet i stk. 2, 3 og 4, så længe den har oplysninger, navnlig oplysninger fra medlemsstaterne i overensstemmelse med stk. 6, som bekræfter det pågældende planteformeringsmateriales, dyrs eller foders utilgængelighed på EU-markedet.
6.  

Senest den 30. juni hvert år gør medlemsstaterne følgende tilgængelige for Kommissionen og de øvrige medlemsstater:

a) 

oplysninger i databasen som omhandlet i artikel 26, stk. 1, og i de systemer, der er omhandlet i artikel 26, stk. 2, og, hvis det er relevant, i de systemer, der er omhandlet i artikel 26, stk. 3

b) 

oplysninger om de undtagelser, der er indrømmet i overensstemmelse med bilag II, del I, punkt 1.8.5, og del II, punkt 1.3.4.3 og 1.3.4.4, og

c) 

oplysninger om tilgængeligheden af økologisk proteinfoder til fjerkræ og svin på EU-markedet og om de tilladelser, der er givet i overensstemmelse med bilag II, del II, punkt 1.9.3.1, litra c), og punkt 1.9.4.2, litra c).

7.  

Senest den ►M3  31. december 2026 ◄ forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om tilgængeligheden på EU-markedet af og, hvis det er relevant, om årsagerne til den begrænsede adgang til:

a) 

økologisk planteformeringsmateriale

b) 

økologiske dyr, som er omfattet af de undtagelser, der er omhandlet i bilag II, del II, punkt 1.3.4.3 og 1.3.4.4

c) 

økologisk proteinfoder bestemt til fodring af fjerkræ og svin, som er omfattet af de tilladelser, der er omhandlet i bilag II, del II, punkt 1.9.3.1, litra c), og punkt 1.9.4.2, litra c).

Ved udarbejdelsen af denne rapport tager Kommissionen navnlig hensyn til de data, der er indsamlet i overensstemmelse med artikel 26, og de oplysninger vedrørende undtagelser og tilladelser, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 6.KAPITEL IX

PROCEDUREBESTEMMELSER, OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSERAFDELING 1

Procedurebestemmelser

Artikel 54

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  
►C1  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 6, artikel 9, stk. 11, artikel 10, stk. 5, artikel 12, stk. 2, artikel 13, stk. 3, artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 2, artikel 16, stk. 2, artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 2, artikel 19, stk. 2, artikel 21, stk. 1, artikel 22, stk. 1, artikel 23, stk. 2, artikel 24, stk. 6, artikel 30, stk. 7, artikel 32, stk. 4, artikel 33, stk. 6, artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 9, artikel 36, stk. 3, artikel 38, stk. 8, artikel 40, stk. 11, artikel 44, stk. 2, artikel 46, stk. 7, artikel 48, stk. 4, artikel 53, stk. 2, 3 og 4, artikel 57, stk. 3, og artikel 58, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 17. juni 2018. ◄ Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  
Den i artikel 2, stk. 6, artikel 9, stk. 11, artikel 10, stk. 5, artikel 12, stk. 2, artikel 13, stk. 3, artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 2, artikel 16, stk. 2, artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 2, artikel 19, stk. 2, artikel 21, stk. 1, artikel 22, stk. 1, artikel 23, stk. 2, artikel 24, stk. 6, artikel 30, stk. 7, artikel 32, stk. 4, artikel 33, stk. 6, artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 9, artikel 36, stk. 3, artikel 38, stk. 8, artikel 40, stk. 11, artikel 44, stk. 2, artikel 46, stk. 7, artikel 48, stk. 4, artikel 53, stk. 2, 3 og 4, artikel 57, stk. 3, og artikel 58, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  
Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.
5.  
Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 6, artikel 9, stk. 11, artikel 10, stk. 5, artikel 12, stk. 2, artikel 13, stk. 3, artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 2, artikel 16, stk. 2, artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 2, artikel 19, stk. 2, artikel 21, stk. 1, artikel 22, stk. 1, artikel 23, stk. 2, artikel 24, stk. 6, artikel 30, stk. 7, artikel 32, stk. 4, artikel 33, stk. 6, artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 9, artikel 36, stk. 3, artikel 38, stk. 8, artikel 40, stk. 11, artikel 44, stk. 2, artikel 46, stk. 7, artikel 48, stk. 4, artikel 53, stk. 2, 3 og 4, artikel 57, stk. 3 og artikel 58, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 55

Udvalgsprocedure

1.  
Kommissionen bistås af et udvalg, der benævnes »Udvalget for Økologisk Produktion«. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
2.  
Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.
3.  
Når der henvises til dette stykke, finder artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 5 anvendelse.
4.  
Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.AFDELING 2

Ophævelse og overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 56

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 834/2007 ophæves.

Nævnte forordning finder dog fortsat anvendelse med henblik på afslutning af behandlingen af ikkeafsluttede ansøgninger fra tredjelande som fastsat i artikel 58 i nærværende forordning.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 57

Overgangsforanstaltninger vedrørende kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er godkendt i henhold til artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007

1.  
Godkendelser af kontrolmyndigheder og kontrolorganer i henhold til artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 skal udløbe senest den ►M3  31. december 2024 ◄ .
2.  
Kommissionen opstiller ved en gennemførelsesretsakt en liste over de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, som er godkendt i henhold til artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007, og kan ændre denne liste ved gennemførelsesretsakter.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

3.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om supplering af denne forordning vedrørende de oplysninger, som de i stk. 2 omhandlede kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal sende, og som er nødvendige med henblik på, at Kommissionen kan føre tilsyn med deres anerkendelse, og at Kommissionen kan udøve dette tilsyn, herunder gennem kontrol på stedet.

Artikel 58

Overgangsforanstaltninger vedrørende ansøgninger indgivet af tredjelande i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007

1.  
Kommissionen afslutter gennemgangen af tredjelandes ansøgninger, der er indgivet i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007, og som ikke er færdigbehandlede den 17. juni 2018. Nævnte forordning finder anvendelse på gennemgangen af sådanne ansøgninger.
2.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om supplering af denne forordning ved at fastsætte de procedureregler, der er nødvendige for gennemgangen af de ansøgninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, herunder om oplysninger, der skal forelægges af tredjelande.

Artikel 59

Overgangsforanstaltninger vedrørende den første anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer

Uanset den anvendelsesdato, der er omhandlet i artikel 61, stk. 2, finder artikel 46 anvendelse fra den 17. juni 2018, for så vidt det er nødvendigt af hensyn til den rettidige anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer.

Artikel 60

Overgangsforanstaltninger vedrørende lagre af økologiske produkter, som er produceret i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007

Produkter produceret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007 inden den ►M3  1. januar 2022 ◄ kan markedsføres efter denne dato, indtil lagrene er opbrugt.

Artikel 61

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

▼M3

Den anvendes fra den 1. januar 2022.

▼B

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

ANDRE PRODUKTER, JF. ARTIKEL 2, STK. 1

— 
Gær til konsum eller til foder
— 
maté, sukkermajs, vinblade, palmehjerter, humleskud og andre lignende spiselige plantedele og produkter, der produceres deraf
— 
havsalt og andre salte til konsum og til foder
— 
silkeormskokoner, der er egnet til oprulning
— 
vegetabilske carbohydratgummier og naturharpikser
— 
bivoks
— 
æteriske olier
— 
korkpropper af naturlig kork, der ikke er sammensat og ikke indeholder nogen bindemidler
— 
bomuld, der hverken er kartet eller kæmmet
— 
uld, der hverken er kartet eller kæmmet
— 
rå huder og ubehandlede skind
— 
plantebaserede traditionelle urtepræparater.
BILAG II

DETALJEREDE PRODUKTIONSREGLER, DER ER OMHANDLET I KAPITEL III

Del I: Regler om planteproduktion

Ud over de produktionsregler, der er fastsat i artikel 9-12, finder de bestemmelser, der er fastsat i denne del, anvendelse på økologisk planteproduktion.

1.   Generelle krav

1.1.

Økologiske afgrøder, bortset fra afgrøder, der naturligt vokser i vand, skal produceres i levende jord eller i levende jord blandet eller gødet med materialer og produkter, der er tilladt inden for økologisk produktion i forbindelse med underjord og grundfjeld.

1.2.

Hydrokultur, som er en dyrkningsmetode, hvor planter, der ikke naturligt vokser i vand, har rødderne i en opløsning af mineralske næringsstoffer eller i et inert medium, som tilsættes en næringsstofopløsning, er forbudt.

▼M7

1.3.

Uanset punkt 1.1 er følgende tilladt:

a) 

produktion af spirede frø, herunder spirer, skud og karse, der udelukkende lever af de næringsstoffer der er tilgængelige i frøet, ved fugtning med rent vand, forudsat at frøene er økologiske. Brug af vækstmedium er ikke tilladt, medmindre det drejer sig om et inert medium, hvis eneste funktion er at holde frøene fugtige, og bestanddelene i det inerte medium er godkendt i henhold til artikel 24.

b) 

drivning af julesalat ved blandt andet dypning i rent vand, forudsat at planteformeringsmaterialet er økologisk. Brug af vækstmedium er kun tilladt, hvis dets bestanddele er tilladt i henhold til artikel 24.

▼B

1.4.

Uanset punkt 1.1 er følgende praksis tilladt:

a) 

dyrkning af planter til produktion af prydplanter og urter i potter, der skal sælges sammen med potten til den endelige forbruger

b) 

dyrkning af småplanter og udplantningsplanter i beholdere til yderligere prikling.

1.5.

Uanset punkt 1.1 er dyrkning af afgrøder i afgrænsede bede kun tilladt for arealer, der er certificeret som økologiske med henblik på denne praksis inden den 28. juni 2017 i Danmark, Finland og Sverige. Udvidelse af disse arealer er ikke tilladt.

Denne undtagelse udløber den ►M3  31. december 2031 ◄ .

Senest den ►M3  31. december 2026 ◄ forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af afgrænsede bede inden for økologisk landbrug. Denne rapport kan om nødvendigt ledsages af et lovgivningsforslag om anvendelse af afgrænsede bede inden for økologisk landbrug.

1.6.

Alle de teknikker til planteproduktion, der anvendes, skal forebygge eller minimere forurening af miljøet.

1.7.

Omlægning

1.7.1. Planter og planteprodukter kan kun anses for at være markedsført som økologiske produkter, hvis produktionsreglerne i denne forordning har været anvendt på parcellerne i en omlægningsperiode på mindst to år inden udsåningen eller, i tilfælde af enge eller flerårige foderplanter, i en periode på mindst to år inden anvendelse som økologisk foder eller, i tilfælde af flerårige kulturer bortset fra foderplanter, i en periode på mindst tre år inden første høst af de økologiske produkter.

1.7.2. Hvor det pågældende areal eller en eller flere parceller heraf har været forurenet med produkter eller stoffer, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, kan den kompetente myndighed beslutte at forlænge omlægningsperioden for det pågældende areal eller de pågældende parceller ud over den periode, der er omhandlet i punkt 1.7.1.

1.7.3. Ved behandling med et produkt eller stof, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, skal den kompetente myndighed kræve en ny omlægningsperiode i henhold til punkt 1.7.1.

Denne periode kan forkortes i følgende to tilfælde:

a) 

hvis behandlingen med et produkt eller stof, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, indgår som led i en obligatorisk kontrolforanstaltning for skadegørere eller ukrudt, herunder karantæneudløsende skadevoldere eller invasive arter, som er pålagt af den berørte medlemsstats kompetente myndighed

b) 

hvis behandlingen med et produkt eller stof, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, indgår som led i videnskabelige forsøg, der er godkendt af den berørte medlemsstats kompetente myndighed.

1.7.4. I de tilfælde, der er omhandlet i punkt 1.7.2 og 1.7.3, fastlægges omlægningsperiodens varighed under iagttagelse af følgende betingelser:

a) 

nedbrydningen af det pågældende produkt eller stof skal sikre, at der ved omlægningsperiodens afslutning kun er et ubetydeligt indhold af restkoncentrationer i jordbunden og, hvis der er tale om flerårige afgrøder, i planten

b) 

den første høst efter behandlingen må ikke markedsføres som økologisk eller som omlægningsprodukter.

1.7.4.1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om enhver beslutning, som de har truffet om fastlæggelse af obligatoriske foranstaltninger vedrørende behandling med et produkt eller stof, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion.

1.7.4.2. I tilfælde af behandling med et produkt eller stof, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, finder punkt 1.7.5, litra b), ikke anvendelse.

1.7.5. I tilfælde af omlægning af landbrugsarealer, der har tilknytning til økologisk animalsk produktion:

a) 

finder omlægningsreglerne anvendelse på hele produktionsenhedens foderareal

b) 

kan omlægningsperioden uanset litra a) nedsættes til et år for græsarealer og udendørsarealer, der benyttes af ikkeplanteædende arter.

1.8.

Oprindelse af planter, herunder planteformeringsmateriale

1.8.1. Til produktion af planter og planteprodukter, bortset fra planteformeringsmateriale, må kun anvendes økologisk planteformeringsmateriale.

1.8.2. For at opnå økologisk planteformeringsmateriale, der skal anvendes til produktion af andre produkter end planteformeringsmateriale, skal moderplanten og, hvis det er relevant, andre planter, som er bestemt til produktion af planteformeringsmateriale, have været produceret i overensstemmelse med denne forordning i mindst én generation eller, i tilfælde af flerårige afgrøder, i mindst én generation i to vækstsæsoner.

1.8.3. Erhvervsdrivende skal fortrinsvis vælge økologisk planteformeringsmateriale, der er egnet til økologisk landbrug.

1.8.4. Økologiske forædlingsaktiviteter skal med henblik på produktion af økologiske sorter, der er egnet til økologisk produktion, udføres under økologiske forhold og skal fokusere på forbedring af den genetiske diversitet, respektere den naturlige reproduktionsevne samt agronomisk ydeevne, sygdomsresistens og tilpasning til forskelligartede lokale jordbunds- og klimaforhold.

Alle opformeringsmetoder undtagen meristemdyrkning skal udføres under certificeret økologisk forvaltning.

1.8.5. Anvendelse af omlægningsplanteformeringsmateriale og ikkeøkologisk planteformeringsmateriale

▼M4

1.8.5.1.  ►M11  Hvis de data, der er indsamlet i den database, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, eller de systemer, der er omhandlet i artikel 26, stk. 2, viser, at en erhvervsdrivendes kvalitative eller kvantitative behov for relevant økologisk planteformeringsmateriale ikke er opfyldt, kan den erhvervsdrivende uanset punkt 1.8.1 anvende omlægningsplanteformeringsmateriale i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, andet afsnit, litra a), eller planteformeringsmateriale, der er tilladt i overensstemmelse med punkt 1.8.6. ◄

▼M11

I tilfælde af manglende tilgængelighed af økologiske småplanter kan »omlægningssmåplanter«, der markedsføres i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, andet afsnit, litra a), anvendes, hvis de dyrkes:

a) 

med en dyrkningscyklus fra frø til endelig småplante, der varer mindst 12 måneder på en parcel, hvor der i samme periode er fuldført en omlægningsperiode på mindst 12 måneder, eller

b) 

på en økologisk parcel eller en parcel under omlægning eller i beholdere, der er omfattet af undtagelsen i punkt 1.4, forudsat at småplanterne stammer fra omlægningsfrø høstet fra en plante, der er dyrket på en parcel, hvor der er fuldført en omlægningsperiode på mindst 12 måneder.

▼M11

Hvis økologisk planteformeringsmateriale eller omlægningsplanteformeringsmateriale, der er tilladt i overensstemmelse med punkt 1.8.6, ikke er tilgængeligt i tilstrækkelig kvalitet eller mængde til at opfylde den erhvervsdrivendes behov, kan de kompetente myndigheder give tilladelse til anvendelse af ikkeøkologisk planteformeringsmateriale, på de betingelser der er fastsat i punkt 1.8.5.3 til 1.8.5.8.

En sådan individuel tilladelse udstedes kun i følgende tilfælde:

a) 

hvis der ikke er registreret nogen sort af de arter, som den erhvervsdrivende ønsker at anvende, i den database, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, eller de systemer, der er omhandlet i artikel 26, stk. 2

b) 

hvis ingen erhvervsdrivende, som markedsfører planteformeringsmateriale, er i stand til at levere det relevante økologiske planteformeringsmateriale eller omlægningsplanteformeringsmateriale eller planteformeringsmateriale, der er tilladt i overensstemmelse med punkt 1.8.6, i tide til såning eller plantning i situationer, hvor brugeren har bestilt planteformeringsmaterialet i rimelig tid for at muliggøre tilberedning og levering af økologisk planteformeringsmateriale eller planteformeringsmateriale, der er tilladt i overensstemmelse med punkt 1.8.6

c) 

hvis den sort, som den erhvervsdrivende ønsker at opnå, ikke er registreret som økologisk planteformeringsmateriale eller omlægningsplanteformeringsmateriale eller som planteformeringsmateriale, der er tilladt i overensstemmelse med punkt 1.8.6, i den database, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, eller de systemer, der er omhandlet i artikel 26, stk. 2, og den erhvervsdrivende kan godtgøre, at ingen af de registrerede alternativer inden for samme art er egnede navnlig hvad angår de agronomiske og pedoklimatiske forhold og de teknologiske egenskaber, der er nødvendige for produktionen

d) 

hvis det kan begrundes med, at materialet skal anvendes i forbindelse med forskning, test som led i små markforsøg, sortsbevarelse eller produktudvikling, og er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat.

Før de erhvervsdrivende anmoder om en sådan tilladelse, skal de konsultere den database, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, eller de systemer, der er omhandlet i artikel 26, stk. 2, for at fastslå, om det relevante økologiske planteformeringsmateriale eller omlægningsplanteformeringsmateriale eller planteformeringsmateriale, der er tilladt i overensstemmelse med punkt 1.8.6, er tilgængeligt, og om deres anmodning således er berettiget.

▼M4

Hvis det sker i overensstemmelse med artikel 6, litra i), kan de erhvervsdrivende anvende både økologisk planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmateriale fra deres egen bedrift uanset den kvalitative og kvantitative tilgængelighed ifølge den database, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, eller det system, der er omhandlet i artikel 26, stk. 2, litra a).

1.8.5.2.  ►M11  Uanset punkt 1.8.1 kan erhvervsdrivende i tredjelande anvende omlægningsplanteformeringsmateriale i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, andet afsnit, litra a), eller planteformeringsmateriale, der er tilladt i overensstemmelse med punkt 1.8.6, når det kan godtgøres, at økologisk planteformeringsmateriale ikke er tilgængeligt i tilstrækkelig kvalitet eller mængde på det tredjelands område, hvor den erhvervsdrivende er beliggende. ◄

Uden at det berører de relevante nationale regler, kan erhvervsdrivende i tredjelande anvende både økologisk planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmateriale fra deres egen bedrift.

▼M11

Kontrolmyndigheder eller kontrolorganer, der er anerkendt i henhold til artikel 46, stk. 1, kan tillade, at erhvervsdrivende i tredjelande anvender ikkeøkologisk planteformeringsmateriale i en økologisk produktionsenhed, når økologisk planteformeringsmateriale eller omlægningsplanteformeringsmateriale, der er tilladt i overensstemmelse med punkt 1.8.6, ikke er tilgængeligt i tilstrækkelig kvalitet eller mængde på det tredjelands område, hvor den erhvervsdrivende er beliggende, på de betingelser, der er fastsat i punkt 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 og 1.8.5.8.

▼M4

1.8.5.3. Ikkeøkologisk planteformeringsmateriale må efter høsten ikke behandles med andre plantebeskyttelsesmidler end dem, der er godkendt til behandlingen af planteformeringsmateriale i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, medmindre den berørte medlemsstats kompetente myndigheder af hensyn til plantesundheden og i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/2031 har foreskrevet kemisk behandling af alle sorter og heterogent materiale af en bestemt art i det område, hvor planteformeringsmaterialet skal anvendes.

Hvis det ikkeøkologiske planteformeringsmateriale, der er behandlet med den i stk. 1 nævnte foreskrevne kemiske behandling, anvendes, er den parcel, hvor det behandlede planteformeringsmateriale vokser, omfattet af en omlægningsperiode, jf. punkt 1.7.3 og 1.7.4, hvis det er relevant.

1.8.5.4. Tilladelsen til at anvende ikkeøkologisk planteformeringsmateriale skal indhentes, inden afgrøden sås eller plantes.

1.8.5.5. Tilladelsen til at anvende ikkeøkologisk planteformeringsmateriale gives til individuelle brugere for én sæson ad gangen, og de kompetente myndigheder, kontrolmyndigheden eller det organ, der har ansvaret for tilladelser, anfører mængderne af det tilladte planteformeringsmateriale.

▼M4

1.8.5.6. Medlemsstaternes kompetente myndigheder opretter en officiel liste over arter, underarter og sorter (eventuelt opdelt i grupper), for hvilke det er fastslået, at økologisk planteformeringsmateriale eller omlægningsplanteformeringsmateriale er tilgængeligt i tilstrækkelige mængder af de egnede sorter på deres område. Der udstedes ingen tilladelser i henhold til punkt 1.8.5.1 for de arter, underarter eller sorter på den berørte medlemsstats område, der er opført på listen, medmindre de er begrundet i et af de formål, der er nævnt i punkt 1.8.5.1, litra d). Hvis mængden eller kvaliteten af det økologiske planteformeringsmateriale eller omlægningsplanteformeringsmateriale, der er tilgængeligt for en art, underart eller sort på listen, som følge af usædvanlige omstændigheder viser sig at være utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder fjerne en art, underart eller sort fra listen.

Medlemsstaternes kompetente myndigheder ajourfører hvert år deres liste og gør denne liste offentligt tilgængelig.

Senest den 30. juni hvert år og første gang senest den 30. juni 2022 fremsender medlemsstaternes kompetente myndigheder linket til det websted, hvor den ajourførte liste gøres offentligt tilgængelig, til Kommissionen og de øvrige medlemsstater. Kommissionen offentliggør links til de ajourførte nationale lister på et særligt websted.

1.8.5.7. Uanset punkt 1.8.5.5 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder hvert år give alle berørte erhvervsdrivende en generel tilladelse til brug af:

a) 

en bestemt art eller underart, hvis og så længe ingen sort er registreret i den database, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, eller det system, der er omhandlet i artikel 26, stk. 2, litra a)

b) 

en bestemt sort, hvis og så længe betingelserne i punkt 1.8.5.1, litra c), er opfyldt.

Ved anvendelse af en generel tilladelse fører de erhvervsdrivende fortegnelser over den anvendte mængde, og den kompetente myndighed, der er ansvarlig for tilladelser, anfører de tilladte mængder af ikkeøkologisk planteformeringsmateriale.

Medlemsstaternes kompetente myndigheder ajourfører hvert år listen over arter, underarter eller sorter, for hvilke der er udstedt en generel tilladelse, og gør denne liste offentligt tilgængelig.

Senest den 30. juni hvert år og første gang senest den 30. juni 2022 fremsender medlemsstaternes kompetente myndigheder linket til det websted, hvor den ajourførte liste gøres offentligt tilgængelig, til Kommissionen og de øvrige medlemsstater. Kommissionen offentliggør links til de ajourførte nationale lister på et særligt websted.

▼M11

1.8.5.8. De kompetente myndigheder må ikke tillade anvendelse af ikkeøkologiske småplanter, hvis der tale om småplanter af arter, der har en dyrkningscyklus, som fra udplantningen af småplanten til den første høst af produktet afsluttes inden for en vækstsæson.

1.8.6. De kompetente myndigheder eller, hvor det er relevant, kontrolmyndigheder eller kontrolorganer, der er anerkendt i henhold til artikel 46, stk. 1, kan tillade, at erhvervsdrivende, som producerer planteformeringsmateriale til anvendelse i økologisk produktion, anvender ikkeøkologisk planteformeringsmateriale, når moderplanter eller, hvis det er relevant, andre planter, der er bestemt til produktion af planteformeringsmateriale, og som er produceret i overensstemmelse med punkt 1.8.2, ikke er tilgængeligt i tilstrækkelig mængde eller kvalitet, og markedsfører sådant materiale til anvendelse i økologisk produktion, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) 

det anvendte ikkeøkologiske planteformeringsmateriale må efter høsten ikke være behandlet med andre plantebeskyttelsesmidler end dem, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, medmindre den berørte medlemsstats kompetente myndigheder af hensyn til plantesundheden og i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/2031 har foreskrevet kemisk behandling af alle sorter og heterogent materiale af en bestemt art i det område, hvor planteformeringsmaterialet skal anvendes. Hvis der anvendes ikkeøkologisk planteformeringsmateriale, der er behandlet med en sådan foreskrevet kemisk behandling, skal den parcel, hvor det behandlede planteformeringsmateriale vokser, være omfattet af en omlægningsperiode, jf. punkt 1.7.3 og 1.7.4, hvis det er relevant

b) 

det anvendte ikkeøkologiske planteformeringsmateriale må ikke være småplanter af arter, der har en dyrkningscyklus, som fra udplantningen af småplanten til den første høst af produktet afsluttes inden for en vækstsæson

c) 

planteformeringsmaterialet skal dyrkes i overensstemmelse med alle andre relevante krav for økologisk planteproduktion

d) 

tilladelsen til at anvende ikkeøkologisk planteformeringsmateriale skal indhentes, inden materialet sås eller plantes

e) 

den kompetente myndighed, kontrolmyndigheden eller det kontrolorgan, der har ansvaret for tilladelser, må kun give tilladelse til individuelle brugere og for én sæson ad gangen og skal anføre mængderne af det godkendte planteformeringsmateriale

f) 

uanset litra e) kan medlemsstaternes kompetente myndigheder hvert år give en generel tilladelse til at anvende en bestemt art, underart eller sort ikkeøkologisk planteformeringsmateriale, offentliggøre listen over arter, underarter eller sorter og ajourføre den hvert år. I så fald skal de pågældende kompetente myndigheder anføre, hvilke mængder ikkeøkologisk planteformeringsmateriale der er tilladt

g) 

de tilladelser, der gives i henhold til dette stykke, udløber den 31. december 2036.

Senest den 30. juni hvert år og første gang senest den 30. juni 2023 meddeler medlemsstaternes kompetente myndigheder Kommissionen og de øvrige medlemsstater oplysningerne om de tilladelser, der er givet i henhold til første afsnit.

Erhvervsdrivende, der producerer og markedsfører planteformeringsmateriale, som er produceret i overensstemmelse med første afsnit, har ret til på frivillig basis at offentliggøre de relevante specifikke oplysninger om tilgængeligheden af sådant planteformeringsmateriale i de nationale systemer, der er etableret i henhold til artikel 26, stk. 2. Erhvervsdrivende, der vælger at offentliggøre sådanne oplysninger, skal sikre, at oplysningerne ajourføres regelmæssigt og trækkes tilbage fra de nationale systemer, når planteformeringsmaterialet ikke længere er tilgængeligt. Når erhvervsdrivende gør brug af den generelle tilladelse, der er omhandlet i litra f), skal de føre fortegnelser over den anvendte mængde.

▼B

1.9.

Jordforvaltning og gødskning

1.9.1. Der skal i økologisk planteproduktion anvendes jordbearbejdnings- og dyrkningsmetoder, der bevarer eller øger jordens indhold af organiske stoffer, øger jordbundens stabilitet og biodiversitet og forhindrer jordpakning og jorderosion.

1.9.2. Jordens frugtbarhed og biologiske aktivitet skal bevares og øges:

a) 

undtagen for så vidt angår enge eller flerårige foderplanter, ved anvendelse af flerårigt sædskifte, herunder obligatoriske bælgafgrøder som hovedafgrøde eller dækafgrøde for sædskifteafgrøder og andre grøngødningsafgrøder

b) 

i tilfælde af drivhuse eller flerårige kulturer bortset fra foderplanter, ved anvendelse af grøngødningsafgrøder og -bælgplanter med en kort vækstsæson samt anvendelse af plantediversitet, og

c) 

i alle tilfælde ved udbringning af husdyrgødning eller organiske stoffer, begge helst komposteret, fra økologisk produktion.

1.9.3. Kan plantens behov for næringsstoffer ikke dækkes gennem de foranstaltninger, der er omhandlet i punkt 1.9.1 og 1.9.2, må kun gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, der er blevet tilladt i henhold til artikel 24 til anvendelse i økologisk produktion, anvendes og kun i det omfang, det er nødvendigt. ►M9  De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over anvendelsen af disse produkter, herunder den eller de datoer, hvor hvert produkt blev anvendt, produktets navn, den mængde, der blev anvendt, og det berørte udbytte og de berørte parceller. ◄

1.9.4. Den samlede mængde husdyrgødning som defineret i direktiv 91/676/EØF, som anvendes i produktionsenheder under omlægning og økologiske produktionsenheder, må ikke overstige 170 kg N/år/ha udnyttet landbrugsareal. Denne grænse gælder kun for anvendelsen af fast husdyrgødning, tørret fast husdyrgødning og tørret fjerkrægødning, kompost af husdyrgødning, herunder fjerkrægødning, komposteret fast husdyrgødning og flydende husdyrgødning.

1.9.5. Med henblik på spredning af overskydende gødning fra økologiske produktionsenheder kan erhvervsdrivende for landbrugsbedrifter indgå skriftlige samarbejdsaftaler med erhvervsdrivende for andre økologiske bedrifter og virksomheder, forudsat at disse overholder reglerne om økologisk produktion. Maksimumsgrænsen i punkt 1.9.4 beregnes på grundlag af det samlede antal økologiske produktionsenheder, der indgår i et sådant samarbejde.

1.9.6. Mikroorganismepræparater kan anvendes til at forbedre jordens almindelige tilstand eller til at forbedre forekomsten af næringsstoffer i jorden eller afgrøderne.

1.9.7. Til aktivering af kompost kan der anvendes egnede plantebaserede præparater og mikroorganismepræparater.

1.9.8. Der må ikke anvendes mineralsk kvælstofgødning.

1.9.9. Biodynamiske præparater kan anvendes.

1.10.

Håndtering af skadegørere og ukrudt

1.10.1. Forebyggelse af skader forårsaget af skadegørere og ukrudt skal først og fremmest baseres på beskyttelse af:

— 
naturlige fjender
— 
valg af arter, sorter og heterogent materiale
— 
sædskifte
— 
dyrkningsmetoder som f.eks. biofumigation, mekaniske og fysiske metoder og
— 
varmebehandling som f.eks. solindstråling og i tilfælde af beskyttede afgrøder dampning af jorden (ned til en dybde på højst 10 cm).

1.10.2. Hvis planter ikke kan beskyttes tilstrækkeligt mod skadegørere ved hjælp af de foranstaltninger, der er fastsat i punkt 1.10.1, eller i tilfælde af at det er fastslået, at en afgrøde er truet, må kun produkter og stoffer, der i henhold til artikel 9 og 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, anvendes og kun i det omfang, det er nødvendigt. ►M9  De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over anvendelsen af disse produkter, herunder den eller de datoer, hvor hvert produkt blev anvendt, produktets navn, dets aktivstoffer, den mængde, der blev anvendt, og det berørte udbytte og de berørte parceller, samt de skadegørere og sygdomme, der skal kontrolleres. ◄

1.10.3. For så vidt angår produkter og stoffer, der anvendes i fælder eller i andre dispensere af produkter og stoffer end feromondispensere, skal fælderne eller dispenserne forhindre, at produkterne og stofferne frigives i miljøet, og skal forhindre kontakt mellem produkterne og stofferne og dyrkede afgrøder. Alle fælder, herunder feromonfælder, indsamles efter brug og bortskaffes på en sikker måde.

1.11.

Produkter til rengøring og desinficering

Kun de produkter til rengøring og desinficering i planteproduktion, som i henhold til artikel 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, må anvendes til dette formål. ►M9  De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over anvendelsen af disse produkter, herunder den eller de datoer, hvor hvert produkt blev anvendt, produktets navn, dets aktivstoffer og stedet for denne anvendelse. ◄

1.12.

Forpligtelse til at føre fortegnelser

Erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over berørte parceller og høstmængde. ►M9  De erhvervsdrivende skal især føre fortegnelser over eksterne input, der anvendes på hvert parcel, og hvis det er relevant, opbevare tilgængelig dokumentation for enhver undtagelse fra produktionsreglerne, der er opnået i overensstemmelse med punkt 1.8.5. ◄

1.13.

Tilberedning af uforarbejdede produkter

Hvis tilberedningsaktiviteter, bortset fra forarbejdning, udføres i forbindelse med planter, finder de generelle krav, der er fastsat i del IV, punkt 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 2.2.3, tilsvarende anvendelse på sådanne aktiviteter.

2.   Detaljerede regler for bestemte planter og planteprodukter

2.1.   Regler om svampeproduktion

Til produktion af svampe kan der anvendes vækstmedier, hvis de kun består af følgende bestanddele:

a) 

fast husdyrgødning og husdyrgødning

i) 

fra enten økologiske produktionsenheder eller enheder under omlægning i deres andet omlægningsår, eller

ii) 

som omhandlet i punkt 1.9.3, dog kun, hvis det i nr. i) nævnte produkt ikke er til rådighed, og hvis den faste husdyrgødning og husdyrgødning ikke overskrider 25 % af den samlede vægt af vækstmediets bestanddele (dækmaterialet og tilsat vand ikke medregnet) før kompostering

b) 

andre produkter af landbrugsoprindelse end dem, der er nævnt i litra a), fra økologiske produktionsenheder

c) 

tørv, ikke behandlet med kemiske produkter

d) 

træ, ikke behandlet med kemiske produkter efter fældning

e) 

mineralske produkter som omhandlet i punkt 1.9.3, vand og jord.

2.2.   Regler for indsamling af vilde planter

Indsamling af vilde planter og dele heraf, der vokser naturligt i naturområder, skove og landbrugsområder, betragtes som økologisk produktion, forudsat at:

a) 

disse områder i en periode på mindst tre år før indsamlingen ikke er blevet behandlet med andre produkter eller stoffer end dem, der i henhold til artikel 9 og 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion

b) 

indsamlingen ikke påvirker naturtypens stabilitet eller bevarelsen af arterne i indsamlingsområdet.

▼M9

De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over perioden og stedet for indsamlingen, de berørte arter og mængden af indsamlede vilde planter.

▼B

Del II: Regler om animalsk produktion

Ud over de produktionsregler, der er fastsat i artikel 9, 10, 11 og 14, finder de regler, der er fastsat i denne del, anvendelse på økologisk animalsk produktion.

1.   Generelle krav

1.1.

Bortset fra biavl, er jordløs animalsk produktion, hvor den landbruger, der har til hensigt at producere økologiske husdyr, ikke driver landbrugsjord og ikke har indgået en skriftlig samarbejdsaftale med en landbruger om anvendelse af økologiske produktionsenheder eller produktionsenheder under omlægning til disse husdyr, forbudt.

▼M9

De erhvervsdrivende skal opbevare tilgængelig dokumentation for enhver undtagelse fra de regler om animalsk produktion, der er opnået i overensstemmelse med punkt 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1, litra c), og 1.9.4.2, litra c).

▼B

1.2.

Omlægning

1.2.1.

I tilfælde af samtidig indledning af omlægning af en produktionsenhed, herunder græsarealer eller ethvert foderareal, og af de dyr, der befinder sig på produktionsenheden ved begyndelsen af omlægningsperioden for denne produktionsenhed som omhandlet i del I, punkt 1.7.1 og 1.7.5, litra b), kan dyr og animalske produkter anses for at være økologiske ved afslutningen af omlægningsperioden for produktionsenheden, selv om omlægningsperioden i nærværende dels punkt 1.2.2 for den pågældende type dyr er længere end omlægningsperioden for produktionsenheden.

I tilfælde af sådan samtidig omlægning og i produktionsenhedens omlægningsperiode må dyr, der befinder sig på produktionsenheden fra begyndelsen af omlægningsperioden, uanset punkt 1.4.3.1, fodres med foder fra omlægning, som er produceret i produktionsenheden under omlægning i omlægningens første år, og/eller med foder i overensstemmelse med punkt 1.4.3.1 og/eller med økologisk foder.

Ikkeøkologiske dyr må føres ind på produktionsenheden under omlægning efter omlægningsperiodens begyndelse i overensstemmelse med punkt 1.3.4.

1.2.2.

Omlægningsperioder alt efter typen af dyreproduktion fastsættes som følger:

a) 

12 måneder for kvæg og dyr af hestefamilien, der er bestemt til kødproduktion, og altid mindst 3/4 af deres levetid

b) 

seks måneder for får, geder og svin samt dyr, der opdrættes til produktion af mælk

c) 

ti uger for fjerkræ, der er bestemt til kødproduktion, undtagen pekingænder, og som er indsat, inden de er tre dage gamle

d) 

syv uger for pekingænder, der er indsat, inden de er tre dage gamle

e) 

seks uger for fjerkræ til ægproduktion, der er indsat, inden det er tre dage gammelt

f) 

12 måneder for bier.

I omlægningsperioden skal vokset udskiftes med voks fra økologisk biavl.

Dog kan der anvendes ikkeøkologisk bivoks:

i) 

hvis bivoks fra økologisk biavl ikke er til rådighed på markedet

ii) 

hvis det er godtgjort, at det ikke er forurenet med produkter eller stoffer, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, og

iii) 

hvis det stammer fra cellelåg

g) 

tre måneder for kaniner

h) 

12 måneder for hjortedyr.

1.3.

Dyrenes oprindelse

1.3.1.

Med forbehold af reglerne om omlægning skal økologiske husdyr være født eller udklækket og opdrættet i økologiske produktionsenheder.

1.3.2.

Med hensyn til opdræt af økologiske dyr:

a) 

skal der ved forplantning anvendes naturlige metoder; kunstig inseminering er dog tilladt

b) 

må forplantning ikke fremmes eller hæmmes ved behandling med hormoner eller andre stoffer med tilsvarende virkning, medmindre der er tale om terapeutisk dyrlægebehandling af et bestemt dyr

c) 

må der ikke gøres brug af andre former for kunstig forplantning som f.eks. kloning og embryotransplantation

d) 

skal valget af racer være passende for principperne for økologisk produktion, sikre en høj dyrevelfærdsstandard og medvirke til at forebygge lidelser og undgå, at det bliver nødvendigt at lemlæste dyr.

1.3.3.

Erhvervsdrivende skal ved valg af racer eller linjer overveje fortrinsvis at vælge racer eller linjer med en høj grad af genetisk diversitet, tage hensyn til dyrenes evne til at tilpasse sig stedets betingelser, deres avlsværdi, deres levetid, deres levedygtighed og deres resistens over for sygdomme eller sundhedsproblemer, alt dette uden at det påvirker deres velfærd i negativ retning. Derudover skal der vælges racer og linjer med henblik på at undgå specifikke sygdomme eller sundhedsproblemer, som associeres med bestemte racer eller linjer i intensive driftssystemer, såsom porcint stresssyndrom, der muligvis fører til PSE-kød (pale-soft-exudative), pludselig død, spontane aborter og vanskelige fødsler, der kræver kejsersnit. Der skal fortrinsvis vælges oprindelige racer og linjer.

Erhvervsdrivende skal ved valg af racer og linjer i overensstemmelse med første afsnit anvende de oplysninger, der findes i de systemer, som er omhandlet i artikel 26, stk. 3.

1.3.4.

Anvendelse af ikkeøkologiske dyr

1.3.4.1.

Uanset punkt 1.3.1 kan ikkeøkologisk opdrættede dyr til avlsformål indsættes i en økologisk produktionsenhed, hvis de pågældende racer er i fare for at gå tabt for landbruget, jf. artikel 28, stk. 10, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013 og retsakter vedtaget på grundlag heraf. I så fald skal hundyrene af disse racer ikke nødvendigvis være dyr, der endnu ikke har født.

1.3.4.2.

Ved fornyelse af bigårde kan 20 % pr. år af bidronningerne og sværmene uanset punkt 1.3.1 udskiftes med ikkeøkologiske bidronninger og sværme i den økologiske produktionsenhed, forudsat at bidronningerne og sværmene anbringes i stader med honningtavler eller kunsttavler, der stammer fra økologiske produktionsenheder. Under alle omstændigheder kan én sværm eller én bidronning udskiftes pr. år med en ikkeøkologisk sværm eller en bidronning.

1.3.4.3.

Når en flok førstegangsetableres, fornyes eller genetableres og, hvis landbrugernes kvalitative og kvantitative behov ikke kan opfyldes, kan den kompetente myndighed uanset punkt 1.3.1 beslutte, at ikkeøkologisk opdrættet fjerkræ kan indsættes i en økologisk produktionsenhed, forudsat at hønnikerne til æglægning og fjerkræet til kødproduktion er under tre dage gamle. Produkter, der stammer fra dem, kan kun anses for økologiske, hvis den omlægningsperiode, der er angivet i punkt 1.2, er overholdt.

1.3.4.4.

Hvis de data, der er indsamlet i det system, som er omhandlet i artikel 26, stk. 2, litra b), viser, at en landbrugers kvalitative eller kvantitative behov vedrørende økologiske dyr ikke er opfyldt, kan de kompetente myndigheder uanset punkt 1.3.1 tillade indsættelse af ikkeøkologiske dyr i en økologisk produktionsenhed på betingelserne i punkt 1.3.4.4.1-1.3.4.4.4.

Før landbrugeren anmoder om en sådan undtagelse, skal vedkommende konsultere de data, der er indsamlet i det i artikel 26, stk. 2, litra b), omhandlede system, for at fastslå, om vedkommendes anmodning er berettiget.

For så vidt angår erhvervsdrivende i tredjelande kan kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er anerkendt i henhold til artikel 46, stk. 1, tillade indsættelse af ikkeøkologiske dyr i en økologisk produktionsenhed, når økologiske dyr ikke er til rådighed i tilstrækkelig kvalitet eller mængde på det lands område, hvor den erhvervsdrivende er beliggende.

1.3.4.4.1. Til avlsformål kan unge ikkeøkologiske dyr indføres, når en besætning eller flok etableres for første gang. De skal opdrættes i overensstemmelse med reglerne om økologisk produktion, så snart de er vænnet fra. På datoen for disse dyrs indsætning i besætningen eller flokken gælder endvidere følgende begrænsninger:

a) 

Kvæg, dyr af hestefamilien og hjortedyr skal være yngre end seks måneder.

b) 

Får og geder skal være yngre end 60 dage.

c) 

Svin skal veje mindre end 35 kg.

d) 

Kaniner skal være yngre end tre måneder.

1.3.4.4.2. Til avlsformål kan ikkeøkologiske voksne handyr og ikkeøkologiske hundyr, der endnu ikke har født, indsættes til fornyelse af en besætning eller flok. De skal derefter opdrættes efter reglerne om økologisk produktion. Antallet af hundyr er endvidere underkastet følgende begrænsninger pr. år:

a) 

højst 10 % af de voksne dyr af hestefamilien eller kvæg og højst 20 % af de voksne svin, får, geder, kaniner eller hjortedyr må indsættes

b) 

for enheder med færre end ti dyr af hestefamilien, hjortedyr, kvæg eller kaniner eller med færre end fem svin, får eller geder skal enhver sådan fornyelse begrænses til højst ét dyr pr. år.

1.3.4.4.3. De procentsatser, der er fastsat i punkt 1.3.4.4.2, kan forhøjes til højst 40 %, forudsat at den kompetente myndighed har bekræftet, at en af følgende betingelser er opfyldt:

a) 

Den pågældende bedrift er udvidet betydeligt.

b) 

En race er udskiftet med en anden.

c) 

En ny husdyrproduktionsgren er udviklet.

1.3.4.4.4. I de tilfælde, der er omhandlet i punkt 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 og 1.3.4.4.3, kan ikkeøkologiske dyr kun anses for økologiske, hvis den omlægningsperiode, der er angivet i punkt 1.2, er overholdt. Omlægningsperioden i punkt 1.2.2 påbegyndes tidligst, når dyrene indføres på produktionsenheden under omlægning.

1.3.4.4.5. I de tilfælde, der er omhandlet i punkt 1.3.4.4.1-1.3.4.4.4, skal ikkeøkologiske dyr enten holdes adskilt fra andre husdyr eller kunne identificeres, indtil afslutningen af den omlægningsperiode, der er omhandlet i punkt 1.3.4.4.4.

▼M9

1.3.4.5.

De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser eller opbevare dokumentation om dyrenes oprindelse, der identificerer dyrene i overensstemmelse med egnede systemer (pr. dyr eller flok/stade), om dyrlægejournaler for de dyr, der er indført på bedriften, ankomstdatoen og omlægningsperioden.

▼B

1.4.

Fodring

1.4.1.   Generelle krav til fodring

Følgende regler gælder for fodring:

a) 

Foder til husdyr skal først og fremmest komme fra den landbrugsbedrift, hvor dyrene holdes, eller komme fra økologiske produktionsenheder eller produktionsenheder under omlægning, som tilhører andre bedrifter i samme region.

b) 

Husdyr skal fodres med økologisk foder eller foder fra omlægning, der opfylder deres ernæringsmæssige behov i de forskellige faser af deres udvikling; restriktiv fodring er ikke tilladt i animalsk produktion, medmindre det er begrundet i veterinære hensyn.

c) 

Det er forbudt at holde husdyr under forhold, eller på en diæt, der kan forårsage anæmi.

d) 

Opfedningsmetoder skal altid tage hensyn til det normale ernæringsmæssige behov for hver art og dyrenes velfærd på ethvert stade i opdrættet; tvangsfodring er forbudt.

e) 

Dyrene, bortset fra svin, fjerkræ og bier, skal have permanent adgang til græsningsarealer, når forholdene tillader det, eller permanent adgang til grovfoder.

f) 

Der må ikke anvendes vækstfremmere og syntetiske aminosyrer.

g) 

Dyr, der er i dieperioden, skal fortrinsvis fodres med modermælk i en minimumsperiode, som fastsættes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, litra a); mælkeerstatning indeholdende kemisk fremstillede bestanddele eller bestanddele af vegetabilsk oprindelse må ikke anvendes i denne periode.

h) 

Fodermidler af vegetabilsk eller animalsk oprindelse eller alge- eller gæroprindelse skal være økologiske.

i) 

Ikkeøkologiske fodermidler af vegetabilsk eller animalsk oprindelse eller alge- eller gæroprindelse, fodermidler af mikrobiel eller mineralsk oprindelse, fodertilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer må kun anvendes, hvis de i medfør af artikel 24 er blevet tilladt til anvendelse i økologisk produktion.

1.4.2.   Græsning

1.4.2.1.   Græsning på økologiske arealer

Med forbehold af punkt 1.4.2.2 skal økologiske dyr græsse på økologiske arealer. Ikkeøkologiske dyr kan dog benytte økologiske græsarealer i en begrænset periode hvert år, forudsat at de er opdrættet på en miljøvenlig måde på et areal, der understøttes i henhold til artikel 23, 25, 28, 30, 31 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013, og at de ikke er til stede på økologiske arealer samtidig med økologiske dyr.

1.4.2.2.   Græsning på fælles arealer og sæsonbestemt græsningsskifte

1.4.2.2.1. Økologiske dyr kan græsse på fælles arealer, forudsat at:

a) 

de fælles arealer i mindst tre år ikke er blevet behandlet med produkter eller stoffer, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion

b) 

ikkeøkologiske dyr, som benytter det fælles græsningsareal, er opdrættet på en miljøvenlig måde på et areal, der understøttes i henhold til artikel 23, 25, 28, 30, 31 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013

c) 

animalske produkter fra økologiske dyr, der blev produceret i løbet af den periode, hvor disse dyr græssede på fælles arealer, ikke anses som økologiske produkter, medmindre det kan godtgøres, at dyrene holdes passende adskilt fra ikkeøkologiske dyr.

1.4.2.2.2. Økologiske dyr må i græsningsskifteperioden græsse på ikkeøkologiske arealer, når de vandrer fra et græsningsareal til et andet. I denne periode skal økologiske dyr holdes adskilt fra andre dyr. Indtaget af ikkeøkologisk foder i form af græs og anden vegetation, som dyrene græsser på, er tilladt

a) 

i højst 35 dage, heri indbefattet varigheden af turen frem og tilbage, eller

b) 

for op til 10 % af det samlede årlige foderindtag beregnet som en procentdel af tørstofindholdet i foder af landbrugsoprindelse.

1.4.3.   Foder fra omlægning

1.4.3.1.   For så vidt angår landbrugsbedrifter, der producerer økologiske husdyr,

a) 

må gennemsnitlig højst 25 % af foderplanen udgøres af foder fra omlægning fra andet omlægningsår. Denne procentdel kan forhøjes til 100 %, når foderet fra omlægning kommer fra den bedrift, hvor husdyrene holdes, og

b) 

må højst 20 % af det samlede gennemsnitlige foderforbrug stamme fra græsning på eller høst af permanente græsningsarealer eller parceller med flerårige foderplanter eller proteinafgrøder, der er sået i overensstemmelse med reglerne om økologisk produktion på marker, der er under første års omlægning til økologisk produktion, forudsat at disse arealer er en del af landbrugsbedriften.

Når begge typer foder fra omlægning, der er omhandlet i litra a) og b), anvendes til fodring, må foderplanens samlede andel af dette foder ikke overstige den procentsats, der er fastsat i litra a).

1.4.3.2.   Andelene i punkt 1.4.3.1 beregnes årligt i procent af tørstofindholdet i foder af vegetabilsk oprindelse.

▼M9

1.4.4.   Føring af fortegnelser over fodring

De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over fodringen og om nødvendigt græsningsperioden. De skal især føre fortegnelser over foderstoffernes navn, herunder alle former for foder, der anvendes, f.eks. foderblandinger, andele af forskellige fodermidler i rationer og andelen af foder fra deres egen bedrift eller den samme region og om nødvendigt perioder med adgang til græsningsområder, perioder med græsningsskifte, hvis der gælder begrænsninger, og dokumentation for anvendelsen af punkt 1.4.2 og 1.4.3.

▼B

1.5.

Sundhedspleje

1.5.1.   Sygdomsforebyggelse

1.5.1.1.

Sygdomsforebyggelse skal bygge på udvælgelse af racer og linjer, praksis for husdyrhold, højkvalitetsfoder, motion, en passende belægningsgrad og opstaldning under tilstrækkeligt gode og hygiejniske forhold.

1.5.1.2.

Immunologiske veterinærlægemidler må anvendes.

1.5.1.3.

Kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika og boluser bestående af syntetisk fremstillede allopatiske kemiske molekyler, må ikke anvendes til forebyggende behandling.

1.5.1.4.

Vækstfremmende stoffer (herunder antibiotika, coccidiostatika og andre kunstige vækstfremmende hjælpemidler) samt hormoner eller lignende stoffer til at styre formeringen eller til andre formål (f.eks. fremkaldelse eller synkronisering af brunst) må ikke anvendes.

1.5.1.5.

Hvis husdyrene kommer fra ikkeøkologiske produktionsenheder, kan der, afhængigt af de lokale forhold, kræves særlige foranstaltninger, f.eks. kontrolundersøgelser og karantæneperioder.

1.5.1.6.

Kun de produkter til rengøring og desinficering i bygninger til husdyr og anlæg, som i henhold til artikel 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, må anvendes til dette formål. ►M9  De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over anvendelsen af disse produkter, herunder den eller de datoer, hvor produktet blev anvendt, produktets navn, dets aktivstoffer og stedet for denne anvendelse. ◄

1.5.1.7.

Stalde, folde, udstyr og redskaber skal renses og desinficeres for at undgå krydsinfektion og udvikling af sygdomsbærende organismer. Fæces, urin og levnet eller spredt foder fjernes så ofte som fornødent for at mindske lugten og for at undgå, at der tiltrækkes insekter og gnavere. Rodenticider som kun må anvendes i fælder, og produkter og stoffer, der i henhold til artikel 9 og 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, må anvendes til udryddelse af insekter og andre skadedyr i bygninger og andre anlæg, hvor der holdes husdyr.

1.5.2.   Dyrlægebehandling

1.5.2.1.

Hvis et dyr bliver sygt eller kommer til skade på trods af sygdomsforebyggende foranstaltninger, skal det straks behandles.

1.5.2.2.

Sygdom skal behandles øjeblikkeligt for at undgå, at dyrene lider. der må om nødvendigt og på strenge betingelser og under en dyrlæges ansvar anvendes kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika, når fytoterapeutiske, homøopatiske og andre midler er uegnede. Der skal navnlig fastsættes restriktioner med hensyn til behandlingsforløb og tilbageholdelsesperioder.

1.5.2.3.

Fodermidler af mineralsk oprindelse, der er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i henhold til artikel 24, tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber, der er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i henhold til artikel 24, og fytoterapeutiske og homøopatiske produkter bør foretrækkes frem for behandling med kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika, forudsat at de har en effektiv terapeutisk virkning for den pågældende dyreart og den tilstand, som behandlingen er beregnet på.

1.5.2.4.

Hvis et dyr eller en gruppe af dyr underkastes mere end tre behandlinger med kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika, inden for 12 måneder, eller mere end én behandling, hvis deres produktive livscyklus er på mindre end et år — bortset fra vaccinationer og behandlinger mod parasitter og obligatoriske udryddelsesprogrammer — må hverken de pågældende husdyr eller produkter afledt af sådanne husdyr sælges som økologiske produkter, og husdyrene skal være genstand for omlægningsperioderne fastlagt i punkt 1.2.

1.5.2.5.

Tilbageholdelsesperioden mellem den sidste indgift til et dyr af et kemisk fremstillet allopatisk veterinærlægemiddel, herunder af et antibiotikum, under normale anvendelsesbetingelser og produktion af økologisk producerede fødevarer fra dette dyr skal være dobbelt så lang som den tilbageholdelsesperiode, der er omhandlet i artikel 11 i direktiv 2001/82/EF, og skal være mindst 48 timer.

1.5.2.6.

Behandlinger, der pålægges til beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed i henhold til EU-lovgivningen, er tilladt.

▼M9

1.5.2.7.

De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser eller opbevare dokumentation om enhver anvendt behandling og især identifikation af de behandlede dyr, datoen for behandlingen, diagnosen, doseringen, produktets navn og om nødvendigt recept for dyrlægebehandlinger og den anvendte tilbageholdelsesperiode, før de animalske produkter kan markedsføres og mærkes som økologiske.

▼B

1.6.

Staldforhold og praksis for husdyrhold

1.6.1.

Bygningens isolering, opvarmning og ventilation skal sikre, at luftcirkulationen, støvindholdet, temperaturen, den relative luftfugtighed og koncentrationen af luftarter holdes på et niveau, som sikrer dyrenes velbefindende. Der skal være rigelig naturlig ventilation og naturligt lys i bygningen.

1.6.2.

I områder, hvor de klimatiske forhold tillader, at husdyr lever udendørs, er staldbygninger ikke obligatoriske. I sådanne tilfælde skal dyrene have adgang til læskure eller til steder, hvor de kan søge beskyttelse mod vejrliget.

1.6.3.

Belægningsgraden i bygningen skal sikre dyrenes komfort, velvære og artsspecifikke behov, og skal navnlig afhænge af dyrenes art, race og alder. Endvidere skal der ved belægningsgraden tages hensyn til dyrenes adfærdsmæssige behov, som navnlig afhænger af flokkens størrelse og dyrenes køn. Belægningsgraden skal sikre dyrenes velfærd ved at give dem et areal, der er så stort, at de kan stå naturligt, bevæge sig, lægge sig uhindret, vende sig, soignere sig, indtage alle naturlige stillinger og foretage sig alle naturlige bevægelser såsom at strække sig og baske med vingerne.

1.6.4.

Mindste indendørs og udendørs areal og de tekniske specifikationer vedrørende staldbygninger som fastsat i de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 14, stk. 3, skal overholdes.

1.6.5.

Udendørsarealer kan være delvist overdækkede. Verandaer betragtes ikke som udendørsarealer.

1.6.6.

Den samlede belægningsgrad må ikke overstige grænsen på 170 kg organisk kvælstof/år/ha landbrugsareal.

1.6.7.

Med henblik på beregningen af den rette belægningsgrad, som omhandlet i punkt 1.6.6, fastsætter den kompetente myndighed det antal husdyr, der svarer til den grænse, der er omhandlet i punkt 1.6.6, på grundlag af de tal, der er fastsat i hvert af de specifikke krav for hver kategori eller art animalsk produktion.

1.6.8.

Bure, bokse og flat-deck-stier til at opdrætte husdyr må ikke anvendes for nogen husdyrart.

1.6.9.

Når husdyr behandles enkeltvis af veterinære grunde, skal de holdes i områder, der har fast gulv, og skal have halm eller passende strøelse. Dyrene skal let kunne vende sig og ubesværet kunne lægge sig ned i fuld længde.

1.6.10.

Økologiske husdyr må ikke opdrættes i en fold på meget våd eller sumpet jord.

1.7.

Dyrevelfærd

1.7.1.

Alle personer involveret i hold af dyr og i håndtering af dyr under transport og slagtning skal have de grundlæggende kundskaber og kompetencer, som er nødvendige for at kunne tilgodese dyrenes sundhed og velfærd, og skal have fulgt passende uddannelse som krævet i navnlig Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 ( 26 ) og (EF) nr. 1099/2009 ( 27 ) for at sikre korrekt anvendelse af denne forordnings regler.

1.7.2.

Praksis for husdyrhold, herunder belægningsgraden, og opstaldningsforholdene skal sikre, at dyrenes udviklingsmæssige, fysiologiske og etologiske behov opfyldes.

1.7.3.

Husdyr skal have permanent adgang til udendørsarealer, så de kan motionere, fortrinsvis græsarealer, når vejrforholdene og de sæsonbestemte forhold og jordbundens tilstand tillader det, medmindre der pålægges restriktioner og forpligtelser til beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed i henhold til EU-lovgivningen.

1.7.4.

Antallet af husdyr skal begrænses for at minimere overgræsning, optrædning af jorden, erosion og forurening forårsaget af dyrene eller spredningen af deres gødning.

1.7.5.

Opbinding eller isolering af husdyr er forbudt, medmindre det kun berører enkelte dyr i et begrænset tidsrum, og for så vidt det er begrundet i veterinære hensyn. Isolering af husdyr må kun tillades og kun i et begrænset tidsrum, hvis der er fare for arbejdstageres sikkerhed eller af hensyn til dyrevelfærden. Kompetente myndigheder kan tillade, at kvæg på landbrugsbedrifter med højst 50 dyr (eksklusive unge dyr) opbindes, hvis det ikke er muligt at holde kvæget i grupper, der passer til deres adfærd, forudsat at de har adgang til græsarealer i græsningsperioden og har adgang til udendørsarealer mindst to gange om ugen, når græsning ikke er mulig.

1.7.6.

Transporttiden for husdyr skal holdes på et minimum.

1.7.7.

Enhver form for lidelse, smerte og angst skal undgås og skal holdes på et minimum i hele dyrets levetid, herunder i forbindelse med slagtning.

1.7.8.

Med forbehold af udvikling af EU-lovgivningen om dyrevelfærd kan halekupering på får, næbtrimning, der foretages i de tre første levedage, og afhorning undtagelsesvis tillades, men kun i konkrete tilfælde, og kun hvor denne praksis forbedrer husdyrs sundhed, velfærd eller hygiejne, eller hvis der ellers ville være fare for arbejdstageres sikkerhed. Fjernelse af hornanlæg kan kun tillades i konkrete tilfælde, hvor det forbedrer husdyrs sundhed, velfærd eller hygiejne, eller hvis der ellers ville være fare for arbejdstageres sikkerhed. Den kompetente myndighed må kun tillade sådanne indgreb, når den erhvervsdrivende behørigt har meddelt og begrundet indgrebene til denne kompetente myndighed, og når indgrebet skal udføres af kvalificeret personale.

1.7.9.

Dyrenes lidelser begrænses mest muligt, ved at der anvendes passende bedøvelse og/eller smertestillende midler, og ved at ethvert indgreb kun foretages i den mest hensigtsmæssige alder af kvalificeret personale.

1.7.10.

Fysisk kastrering er tilladt, når det sker med henblik på at bevare produkternes kvalitet og de traditionelle produktionsformer, men kun på de betingelser, der er fastsat i punkt 1.7.9.

1.7.11.

Indladning og losning af dyr skal ske uden anvendelse af nogen form for elektriske eller andre smertefulde impulser til at tvinge dyrene. Anvendelse af allopatiske beroligende midler før eller under transporten er forbudt.

▼M9

1.7.12.

De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser eller opbevare dokumentation om enhver specifik aktivitet og begrundelser for anvendelsen af punkt 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 eller 1.7.10. For så vidt angår dyr, der forlader bedriften, skal følgende data registreres, hvor det er relevant: alder, antal dyr, vægt for slagtedyr, passende identifikation (pr. dyr eller pr. flok/sti/stade), dato for afgang og ankomststed.

▼B

1.8.

Tilberedning af uforarbejdede produkter

Hvis tilberedningsaktiviteter, bortset fra forarbejdning, udføres i forbindelse med husdyr, finder de generelle krav, der er fastsat i del IV, punkt 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 2.2.3, tilsvarende anvendelse på sådanne aktiviteter.

1.9.

Yderligere generelle regler

1.9.1.   For kvæg, får, geder og dyr af hestefamilien

1.9.1.1.   Fodring

Følgende regler gælder for fodring:

a) 

Mindst 60 % af foderet skal komme fra egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt eller sådant foder ikke er til rådighed, være produceret i samarbejde med andre økologiske produktionsenheder eller produktionsenheder under omlægning og foderstofvirksomheder, der anvender foder og fodermidler fra samme region. Denne procentsats forhøjes til 70 % fra den ►M3  1. januar 2024 ◄ .

b) 

Dyr skal have adgang til græsningsarealer, når forholdene tillader det.

c) 

Uanset litra b) skal tyre på over et år have adgang til græsarealer eller et udendørsareal.

d) 

Hvor dyr har adgang til græsarealer i græsningsperioden, og hvor vinteropstaldningsordninger giver dyrene mulighed for at bevæge sig frit, kan kravet om adgang til udendørsarealer i vintermånederne fraviges.

e) 

Opdræt skal være baseret på størst mulig anvendelse af græsarealer, i det omfang græsgange står til rådighed på de forskellige tidspunkter af året.

f) 

mindst 60 % af det tørstof, der udgør den daglige foderration, skal bestå af grovfoder, frisk eller tørret foder eller ensilage. Denne procentdel kan nedsættes til 50 % for mælkeproducerende dyr i højst tre måneder i begyndelsen af laktationen.

1.9.1.2.   Staldforhold og praksis for husdyrhold

Følgende regler gælder for staldforhold og praksis for husdyrhold:

a) 

Staldbygninger skal have jævne, men ikke glatte gulve.

b) 

Staldbygninger skal indeholde bekvem, ren og tør ligge-/hvileplads af tilstrækkelig størrelse, bestående af en solid konstruktion, der dog ikke må have fuldspaltegulv. Hvileområdet skal være velforsynet med tilstrækkelig tør strøelse. Strøelsen skal bestå af halm eller andet egnet naturmateriale. Strøelsen kan være forbedret og beriget med mineralske produkter, der i henhold til artikel 24 er godkendt som et gødningsstof eller jordforbedringsmiddel til anvendelse i økologisk produktion.

c) 

Uanset artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra a), og andet afsnit, i Rådets direktiv 2008/119/EF ( 28 ) er opstaldning i enkeltbokse af kalve, der er over en uge gamle, forbudt, medmindre det kun berører enkelte dyr i et begrænset tidsrum, og for så vidt det er begrundet i veterinære hensyn.

d) 

Når en kalv behandles enkeltvis af veterinære grunde, skal den holdes i områder, der har fast gulv, og skal have halmstrøelse. Kalven skal let kunne vende sig og ubesværet kunne lægge sig ned i fuld længde.

1.9.2.   For hjortedyr

1.9.2.1.   Fodring

Følgende regler gælder for fodring:

a) 

Mindst 60 % af foderet skal komme fra egen bedrift eller, hvis sådant foder ikke er til rådighed, være produceret i samarbejde med andre økologiske produktionsenheder eller produktionsenheder under omlægning og foderstofvirksomheder, der anvender foder og fodermidler fra samme region. Denne procentsats forhøjes til 70 % fra den ►M3  1. januar 2024 ◄ .

b) 

Dyr skal have adgang til græsningsarealer, når forholdene tillader det.

c) 

Hvor dyr har adgang til græsarealer i græsningsperioden, og hvor vinteropstaldningsordninger giver dyrene mulighed for at bevæge sig frit, kan kravet om adgang til udendørsarealer i vintermånederne fraviges.

d) 

Opdræt skal være baseret på størst mulig anvendelse af græsarealer, i det omfang græsgange står til rådighed på de forskellige tidspunkter af året.

e) 

Mindst 60 % af det tørstof, der udgør den daglige foderration, skal bestå af grovfoder, frisk eller tørret foder eller ensilage. Denne procentdel kan nedsættes til 50 % for mælkeproducerende hunhjortedyr i højst tre måneder i begyndelsen af laktationen.

f) 

Naturlig græsning skal sikres i en fold i vækstperioden. Folde, hvor der ikke kan græsses i vækstperioden, er ikke tilladt.

g) 

Fodring er kun tilladt i tilfælde af utilstrækkelige græsningsmuligheder på grund af dårlige vejrforhold.

h) 

Dyr, der opdrættes i en fold, skal have adgang til rent og friskt vand. Hvis en naturlig vandkilde, der er lettilgængelig for dyr, ikke er til rådighed, skal der tilvejebringes vandingssteder.

1.9.2.2.   Staldforhold og praksis for husdyrhold

Følgende regler gælder for staldforhold og praksis for husdyrhold:

a) 

Hjortedyr skal have adgang til skjulesteder, ly og hegn, der ikke skader dyrene.

b) 

I kronhjortefolde skal dyrene kunne rulle sig i mudder med henblik på skindpleje og regulering af kropstemperaturen.

c) 

Eventuelle staldbygninger skal have jævne, men ikke glatte gulve.

d) 

Eventuelle staldbygninger skal indeholde bekvem, ren og tør ligge- eller hvileplads af tilstrækkelig størrelse bestående af en solid konstruktion, der ikke må have fuldspaltegulv. Hvileområdet skal være velforsynet med tilstrækkelig tør strøelse. Strøelsen skal bestå af halm eller andet egnet naturmateriale. Strøelsen kan være forbedret og beriget med mineralske produkter, der i henhold til artikel 24 er godkendt som gødningsstof eller jordforbedringsmiddel til anvendelse i økologisk produktion.

e) 

Fodringssteder skal etableres i områder, som er beskyttet mod vejrliget, og være tilgængelige for både dyrene og de personer, der passer dem. Jorden ved fodringsstederne skal være fast, og fodringsanlægget skal være forsynet med tag.

f) 

Hvis permanent adgang til foder ikke kan sikres, skal fodringsstederne være udformet således, at alle dyrene kan æde på samme tid.

1.9.3.   For svin

1.9.3.1.   Fodring

Følgende regler gælder for fodring:

a) 

Mindst 30 % af foderet skal komme fra egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt eller sådant foder ikke er til rådighed, være produceret i samarbejde med andre økologiske produktionsenheder eller produktionsenheder under omlægning og foderstofvirksomheder, der anvender foder og fodermidler fra samme region.

b) 

Grovfoder, friskt eller tørret foder eller ensilage skal indgå i den daglige foderration.

c) 

Hvis en landbruger ikke er i stand til at skaffe proteinfoder udelukkende fra økologisk produktion, og den kompetente myndighed har bekræftet, at økologisk proteinfoder ikke er til rådighed i tilstrækkelig mængde, kan ikkeøkologisk proteinfoder anvendes indtil den ►M3  31. december 2026 ◄ , forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

i) 

det er ikke til rådighed i økologisk form

ii) 

det er produceret eller tilberedt uden kemiske opløsningsmidler

iii) 

dets anvendelse er begrænset til fodring af smågrise på op til 35 kg med specifikke proteinforbindelser, og

iv) 

den højeste procentdel pr. periode på 12 måneder, der er tilladt til disse dyr, overstiger ikke 5 %. Procentdelen af tørstofindholdet i foder af landbrugsoprindelse beregnes.

1.9.3.2.   Staldforhold og praksis for husdyrhold

Følgende regler gælder for staldforhold og praksis for husdyrhold:

a) 

Staldbygninger skal have jævne, men ikke glatte gulve.

b) 

Staldbygninger skal indeholde bekvem, ren og tør ligge- eller hvileplads af tilstrækkelig størrelse bestående af en solid konstruktion, der ikke må have fuldspaltegulv. Hvileområdet skal være velforsynet med tilstrækkelig tør strøelse. Strøelsen skal bestå af halm eller andet egnet naturmateriale. Strøelsen kan være forbedret og beriget med mineralske produkter, der i henhold til artikel 24 er godkendt som gødningsstof eller jordforbedringsmiddel til anvendelse i økologisk produktion.

c) 

Der skal altid være strøelse fremstillet af halm eller andet egnet materiale i tilstrækkeligt omfang til at sikre, at alle svin i en sti kan ligge ned samtidig på den mest pladskrævende måde.

d) 

Søer skal holdes i grupper, undtagen i de sidste stadier af drægtighedsperioden og i diegivningsperioden, hvor en so skal kunne bevæge sig frit i sin sti, og soens bevægelsesmulighed må kun begrænses kortvarigt.

e) 

Med forbehold af eventuelle yderligere krav vedrørende halm skal søer få dage før forventet faring have en mængde halm eller andet egnet naturmateriale, der er tilstrækkelig til at give dem mulighed for at bygge rede.

f) 

Svin skal kunne gøde og rode på løbearealer. Som rodemateriale kan der anvendes forskellige substrater.

1.9.4.   For fjerkræ

1.9.4.1.   Dyrenes oprindelse

For at undgå anvendelse af intensive opdrætsmetoder skal fjerkræ enten opdrættes, indtil det når en given mindstealder, eller komme fra langsomtvoksende fjerkrælinjer, der er egnet til frilandsopdræt.

Den kompetente myndighed fastsætter kriterierne for langsomtvoksende linjer eller opstiller en liste over sådanne linjer og stiller disse oplysninger til rådighed for erhvervsdrivende, andre medlemsstater og Kommissionen.

Hvis en landbruger ikke anvender langsomtvoksende fjerkrælinjer, er mindstealderen for slagtning:

a) 

81 dage for kyllinger

b) 

150 dage for kapuner

c) 

49 dage for pekingænder

d) 

70 dage for berberiænder (hundyr)

e) 

84 dage for berberiænder (handyr)

▼C2

f) 

92 dage for mulardænder

▼B

g) 

94 dage for perlehøns

h) 

140 dage for kalkuner (handyr) og gæs, samt

i) 

100 dage for kalkuner (hundyr).

1.9.4.2.   Fodring

Følgende regler gælder for fodring:

a) 

Mindst 30 % af foderet skal komme fra egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt eller sådant foder ikke er til rådighed, være produceret i samarbejde med andre økologiske produktionsenheder eller produktionsenheder under omlægning og foderstofvirksomheder, der anvender foder og fodermidler fra samme region.

b) 

Grovfoder, friskt eller tørret foder eller ensilage skal indgå i den daglige foderration.

c) 

Hvis en landbruger ikke er i stand til at skaffe proteinfoder udelukkende fra økologisk produktion til fjerkræarter, og den kompetente myndighed har bekræftet, at økologisk proteinfoder ikke er til rådighed i tilstrækkelig mængde, kan ikkeøkologisk proteinfoder anvendes indtil den ►M3  31. december 2026 ◄ , forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

i) 

det er ikke til rådighed i økologisk form

ii) 

det er produceret eller tilberedt uden kemiske opløsningsmidler

iii) 

dets anvendelse er begrænset til fodring af ungfjerkræ med specifikke proteinforbindelser, og

iv) 

den højeste procentdel pr. periode på 12 måneder, der er tilladt til disse dyr, overstiger ikke 5 %. Procentdelen af tørstofindholdet i foder af landbrugsoprindelse beregnes.

1.9.4.3.   Dyrevelfærd

Plukning af levende fjerkræ er forbudt.

1.9.4.4.   Staldforhold og praksis for husdyrhold

Følgende regler gælder for staldforhold og praksis for husdyrhold:

a) 

Mindst en tredjedel af gulvarealet skal være fast, ►C2  dvs. ikke fuldspaltegulv eller tremmegulv, og være ◄ dækket med strøelse såsom halm, høvlspåner, sand eller tørv.

b) 

I fjerkræhuse til æglæggende høns skal en tilstrækkelig stor del af det gulvareal, som hønsene har adgang til, være beregnet til opsamling af deres ekskrementer.

▼M9

c) 

Der skal være en tomgangsperiode mellem opdræt af to fjerkræflokke. I denne periode rengøres og desinficeres bygningen og dens udstyr. Herudover skal hønsegården efter opdræt af en fjerkræflok, hvile i en periode, som fastsættes af medlemsstaterne, så vegetationen kan gro frem igen De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser og opbevare dokumentation om anvendelsen af sådan en periode. Disse krav gælder ikke for fjerkræ, som ikke opdrættes i flokke, som ikke holdes i hønsegårde, og som kan bevæge sig frit hele dagen.

▼B

d) 

Fjerkræ skal have adgang til et udendørsareal i mindst en tredjedel af deres liv. Æglæggende høns og fjerkræ til slagtning skal imidlertid have adgang til et udendørsareal i mindst en tredjedel af deres liv, undtagen hvor midlertidige restriktioner er pålagt på grundlag af EU-lovgivning.

e) 

Dyrene skal om dagen til stadighed have adgang til et udendørsareal fra en så ung alder, som det er praktisk muligt, og når den fysiologiske og fysiske kondition tillader det, undtagen hvor midlertidige restriktioner er pålagt på grundlag af EU-lovgivning.

f) 

Uanset punkt 1.6.5 skal verandaer for så vidt angår ynglefugle og hønniker på under 18 uger, når de betingelser, der er anført i punkt 1.7.3 vedrørende restriktioner og forpligtelser med hensyn til beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed, som er pålagt på grundlag af EU-lovgivningen, er opfyldt og hindrer ynglefugle og hønniker på under 18 uger adgang til udendørsarealer, betragtes som udendørsarealer og skal i sådanne tilfælde have en afskærmning i form af et trådnet for at holde andre fugle ude.

g) 

Udendørsarealer til fjerkræ skal forsyne fjerkræet med let adgang til et tilstrækkeligt antal drikkekar.

h) 

Udendørsarealer til fjerkræ skal for størstedelens vedkommende være dækket af vegetation.

i) 

Under forhold, hvor tilgængeligheden af foder på udearealet er begrænset f.eks. som følge af vedvarende snedække eller meget tørt vejr, skal supplerende fodring med grovfoder indgå i fjerkræets foder.

j) 

Holdes fjerkræ indendørs som følge af restriktioner eller forpligtelser, der er pålagt i medfør af EU-lovgivningen, skal det have permanent adgang til tilstrækkelige mængder grovfoder og passende materiale, der kan opfylde dets adfærdsmæssige behov.

k) 

Vandfugle skal have adgang til et vandløb, en dam eller en sø, når vejrforholdene og de hygiejniske forhold tillader det, således at deres artsspecifikke behov kan dækkes, og dyrevelfærdskravene kan overholdes; hvis vejrforholdene ikke tillader sådan adgang, skal de have adgang til vand, så de har mulighed for at dyppe hovedet i vand og dermed soignere deres fjerdragt.

l) 

Dagslys kan suppleres med kunstig belysning, så der dagligt er lys i indtil 16 timer med en sammenhængende natlig hvileperiode uden kunstigt lys på mindst 8 timer.

m) 

Det samlede brugsareal til slagtefjerkræ i fjerkræhuse i en produktionsenhed må ikke overstige 1 600  m2.

n) 

Højst 3 000 æglæggende høns er tilladt i én afdeling i et fjerkræhus.

1.9.5.   For kaniner

1.9.5.1.   Fodring

Følgende regler gælder for fodring:

a) 

Mindst 70 % af foderet skal komme fra egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt eller sådant foder ikke er til rådighed, være produceret i samarbejde med andre økologiske produktionsenheder eller produktionsenheder under omlægning og foderstofvirksomheder, der anvender foder og fodermidler fra samme region.

b) 

Kaniner skal have adgang til græsningsarealer, når forholdene tillader det.

c) 

Opdræt skal være baseret på størst mulig anvendelse af græsarealer, i det omfang græsgange står til rådighed på de forskellige tidspunkter af året.

d) 

Fiberholdigt foder såsom halm eller hø skal gives, når der ikke er tilstrækkeligt græs. Foderplanter skal udgøre mindst 60 % af kosten.

1.9.5.2.   Staldforhold og praksis for husdyrhold

Følgende regler gælder for staldforhold og praksis for husdyrhold:

a) 

Staldbygninger skal indeholde bekvem, ren og tør ligge- eller hvileplads af tilstrækkelig størrelse, bestående af en solid konstruktion, der dog ikke må have fuldspaltegulv. Hvileområdet skal være velforsynet med tilstrækkelig tør strøelse. Strøelsen skal bestå af halm eller andet egnet naturmateriale. Strøelsen kan være forbedret og beriget med mineralske produkter, der i henhold til artikel 24 er godkendt som gødningsstof eller jordforbedringsmiddel til anvendelse i økologisk produktion.

b) 

Kaniner holdes i grupper.

c) 

Kaninbedrifterne skal anvende robuste racer, der er tilpasset udendørs forhold.

d) 

Kaniner skal have adgang til:

i) 

et overdækket læskur, herunder mørke skjulesteder

ii) 

en løbegård med vegetation, fortrinsvis græsarealer

iii) 

en hævet platform, de kan sidde på, enten udenfor eller indenfor

iv) 

redemateriale til alle diegivende hunkaniner.

1.9.6.   For bier

1.9.6.1.   Dyrenes oprindelse

I forbindelse med biavl skal der fortrinsvis anvendes Apis mellifera og lokale økotyper heraf.

1.9.6.2.   Fodring

Følgende regler gælder for fodring:

a) 

Staderne skal ved afslutningen af produktionsperioden efterlades med tilstrækkelig honning og pollen til, at bierne kan overvintre.

▼M1

b) 

Bifamilier må kun fodres, hvis det på grund af de klimatiske forhold er nødvendigt for familiernes overlevelse. I så fald fodres familierne med økologisk honning, økologisk pollen, økologisk sukkeropløsning eller økologisk sukker.

▼B

1.9.6.3.   Sundhedspleje

Følgende regler gælder for sundhedspleje:

a) 

Til beskyttelse af rammer, stader og tavler, navnlig mod skadedyr, er det kun tilladt at anvende rodenticider, som anvendes i fælder, og egnede produkter og stoffer, der i henhold til artikel 9 og 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion.

b) 

Det er tilladt at anvende fysiske behandlinger til desinfektion af bigårde, f.eks. damp eller direkte ild.

c) 

Det er kun tilladt at tilintetgøre droneyngel med henblik på bekæmpelse af Varroa destructor.

d) 

Hvis familierne på trods af alle forebyggende foranstaltninger bliver syge eller kontamineres, skal de behandles straks; om nødvendigt kan de anbringes i isolerede bigårde.

e) 

Myresyre, mælkesyre, eddikesyre og oxalsyre såvel som mentol, thymol, eukalyptol eller kamfer kan anvendes til at bekæmpe tilfælde af Varroa destructor.

f) 

Behandles der i denne periode med andre kemisk fremstillede allopatiske produkter, herunder antibiotika, end produkter og stoffer, der i henhold til artikel 9 og 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i behandlingens varighed, skal de behandlede familier anbringes i en isoleret bigård, og alt vokset skal udskiftes med voks fra økologisk biavl. I dette tilfælde gælder omlægningsperioden på 12 måneder fastlagt i punkt 1.2.2 for disse familier.

1.9.6.4.   Dyrevelfærd

Følgende supplerende generelle regler gælder for biavl:

a) 

Tilintetgørelse af bierne på bitavlerne i forbindelse med indsamlingen af biavlsprodukter er forbudt.

b) 

Lemlæstelse i form af klipning af bidronningernes vinger er forbudt.

1.9.6.5.   Opdrætsforhold og praksis for husdyrhold

Følgende regler gælder for opdrætsforhold og praksis for husdyrhold:

a) 

Bigårde skal placeres i områder, der sikrer bierne adgang til nektar- og pollenkilder, som i det væsentlige består af økologiske afgrøder eller, hvor det er relevant, vild bevoksning eller ikkeøkologisk forvaltede skove eller afgrøder, der kun behandles efter metoder, der har ringe indvirkning på miljøet.

b) 

Bigårde skal ligge i tilstrækkelig afstand fra kilder, der kan medføre forurening af biavlsprodukterne eller forringe biernes sundhed.

c) 

Ved placering af bigårde sikres det, at nektar- og pollenkilderne i en radius på 3 km fra bigården i det væsentlige består af økologiske afgrøder og vild bevoksning eller afgrøder, der behandles efter miljøskånsomme metoder, der svarer til dem, som er fastsat i artikel 28 og 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013, og som ikke kan påvirke biavlens økologiske status. Dette krav gælder ikke for områder, hvor der ingen blomstring finder sted, eller når bifamilierne er i dvale.

d) 

Bistaderne og de materialer, der anvendes i biavl, skal hovedsageligt bestå af naturlige materialer, der ikke giver nogen risiko for forurening af miljøet og biavlsprodukterne.

e) 

Voks til fremstilling af nye rammer skal stamme fra økologiske produktionsenheder.

f) 

I staderne må der kun anvendes naturlige stoffer såsom propolis, voks og vegetabilske olier.

g) 

Syntetiske kemiske afskrækningsmidler må ikke anvendes under udslyngningen af honningen.

h) 

Yngeltavler må ikke anvendes ved udslyngning af honning.

i) 

Biavl anses ikke for økologisk, hvis den drives i regioner eller områder, som er udpeget af medlemsstaterne som regioner eller områder, hvor økologisk biavl ikke er praktisk gennemførlig.

▼M9

1.9.6.6.   Forpligtelse til at føre fortegnelser

De erhvervsdrivende skal opbevare et kort i hensigtsmæssig målestok eller geografiske koordinater for placeringen af bistaderne, der skal stilles til rådighed for kontrolmyndigheden eller kontrolorganet, og som dokumenterer, at de tilgængelige områder for bifamilierne opfylder kravene i nærværende forordning.

Følgende oplysninger om fodring indføres i bigårdens register: de anvendte produkters navn, datoer, mængder og stader, hvor produktet anvendes.

Det område, hvor bigården er placeret, skal registreres tillige med stadernes identifikation og flytteperioden.

Alle anvendte foranstaltninger skal registreres i bigårdens register, herunder datoerne for fjernelse af honningmagasiner og for udslyngning. Mængden af og datoen for indsamling af honning skal også registreres.

▼B

Del III: Regler om produktion af alger og akvakulturdyr

1.   Generelle krav

1.1.

Brugene skal være placeret på steder, der ikke er udsat for forurening med produkter eller stoffer, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, eller med forurenende stoffer, der kan skade produkternes økologiske egenskaber.

1.2.

Økologiske og ikkeøkologiske produktionsenheder skal være tilstrækkeligt adskilt og i overensstemmelse med de minimumsseparationsafstande, der er fastsat af medlemsstaterne, hvor relevant. Sådanne adskillelsesforanstaltninger skal baseres på de naturlige omgivelser, separate vandtilførselssystemer, separationsafstande, den økologiske produktionsenheds placering i tidevandsstrømningen og placering upstream/downstream i forhold til andre produktionsenheder. Produktion af alger og akvakultur anses ikke for at være økologisk, hvis den drives på lokaliteter eller i områder, der er udpeget af medlemsstaterne som lokaliteter eller områder, der ikke er egnet til sådanne aktiviteter.

1.3.

Der skal gennemføres en miljøvurdering, som er passende i forhold til produktionsenhedens størrelse, for alle nye akvakulturbrug, der ansøger om tilladelse til at producere økologisk, og som producerer mere end 20 ton akvakulturprodukter om året, for at klarlægge produktionsenhedens og det umiddelbart omgivende miljøs tilstand og de sandsynlige virkninger af driften heraf. Den erhvervsdrivende skal forelægge miljøvurderingen for kontrolmyndigheden eller kontrolorganet. Miljøvurderingens indhold skal være baseret på bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU ( 29 ). Hvis der allerede er foretaget en tilsvarende vurdering for produktionsenheden, kan denne vurdering anvendes til dette formål.

1.4.

Rydning af mangrove må ikke tillades.

1.5.

Den erhvervsdrivende skal forelægge en plan for bæredygtig forvaltning, der står i rimeligt forhold til akvakulturproduktionsenheden og algehøsten.

1.6.

Planen skal ajourføres årligt og indeholde detaljerede oplysninger om virkningerne af produktionen og den miljøovervågning, der skal gennemføres, og skal indeholde en liste over de foranstaltninger, der skal træffes for at minimere den negative indvirkning på det omgivende vand- og landmiljø, herunder i givet fald oplysninger om næringsstofudledningen i miljøet pr. produktionscyklus eller pr. år. Planen skal indeholde oplysninger om overvågning og reparation af teknisk udstyr.

1.7.

De beskyttende og forebyggende foranstaltninger, der træffes mod rovdyr i overensstemmelse med direktiv 92/43/EØF og nationale regler, skal registreres i planen for bæredygtig forvaltning.

1.8.

De erhvervsdrivende skal efter omstændighederne koordinere deres indsats med hensyn til udarbejdelsen af forvaltningsplanen, hvis deres brug er placeret i nærheden af hinanden.

1.9.

Erhvervsdrivende, der producerer akvakulturdyr og alger, skal som led i en plan for bæredygtig forvaltning udarbejde en affaldsreduktionsstrategi, der iværksættes ved produktionens begyndelse. Anvendelsen af residualvarme begrænses så vidt muligt til energi fra vedvarende energikilder.

1.10.

Tilberedning af uforarbejdede produkter

Hvis tilberedningsaktiviteter, bortset fra forarbejdning, udføres i forbindelse med alger eller akvakulturdyr, finder de generelle krav, der er fastsat i del IV, punkt 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 2.2.3, tilsvarende anvendelse på sådanne aktiviteter.

▼M9

1.11.

De erhvervsdrivende skal opbevare tilgængelig dokumentation for enhver fravigelse fra produktionsreglerne for akvakulturdyr, der er indrømmet i overensstemmelse med punkt 3.1.2.1, litra d) og e).

▼B

2.   Krav til alger

Ud over de generelle produktionsregler, der er fastsat i artikel 9, 10, 11 og 15, og hvor det er relevant i denne dels afdeling 1, finder de regler, der er fastlagt i denne afdeling, anvendelse på økologisk indsamling og produktion af alger. Disse regler finder tilsvarende anvendelse på produktion af fytoplankton.

2.1.   Omlægning

2.1.1.

Omlægningsperioden for indsamling i en algeproduktionsenhed er seks måneder.

2.1.2.

Omlægningsperioden for dyrkning i en algeproduktionsenhed er seks måneder eller en hel produktionscyklus, afhængig af hvilken periode der er den længste.

2.2.   Regler om produktion af alger

2.2.1.

Indsamling af vilde alger og dele heraf betragtes som økologisk produktion, forudsat at:

a) 

voksestederne er sundhedsmæssigt egnede og er karakteriseret ved høj økologisk kvalitet som defineret i direktiv 2000/60/EF eller er af en kvalitet, der svarer til:

— 
produktionsområder, der er klassificeret som A og B i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 ( 30 ), indtil den 13. december 2019, eller
— 
de tilsvarende klassificerede områder fastsat i de gennemførelsesretsakter, som Kommissionen har vedtaget i overensstemmelse med artikel 18, stk. 8, i forordning (EU) 2017/625, fra den 14. december 2019
b) 

indsamlingen ikke væsentligt påvirker det naturlige økosystems stabilitet eller bevarelsen af arterne i indsamlingsområdet.

2.2.2.

Dyrkning af alger skal foregå i områder med miljø- og sundhedsmæssige karakteristika, der mindst svarer til dem, der er anført i punkt 2.2.1, litra a), for at blive betragtet som økologiske. Endvidere gælder følgende produktionsregler:

a) 

Der skal anvendes bæredygtige metoder i alle faser af produktionen, fra indsamling af unge alger til høst.

b) 

For at sikre vedligeholdelse af en omfattende genpulje bør indsamling af unge alger finde sted regelmæssigt for at bevare og udvikle mangfoldigheden af de bestande, der dyrkes indendørs.

c) 

Der må ikke anvendes gødningsstoffer, undtagen i indendørsanlæg under tag, og kun hvis de i henhold til artikel 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion med dette formål. ►M9  De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over anvendelsen af disse produkter, herunder den eller de datoer, hvor hvert produktet blev anvendt, produktets navn, den mængde, der blev anvendt, med oplysninger om de berørte partier/tanke/bassiner. ◄

2.3.   Algedyrkning

2.3.1.   Ved dyrkning af alger til havs må der udelukkende anvendes de næringsstoffer, der forekommer naturligt i vandmiljøet, eller næringsstoffer fra økologisk produktion af akvakulturdyr, der så vidt muligt skal foregå i nærheden af dyrkningsområdet som led i et polykultursystem.

2.3.2.   I produktionsanlæg på land, hvor der anvendes tilførte næringsstoffer, skal næringsstofindholdet i afløbsvandet beviseligt svare til eller være lavere end næringsstofindholdet i tilløbsvandet. Kun de næringsstoffer af vegetabilsk eller mineralsk oprindelse, der i henhold til artikel 24 er tilladt til anvendelse, må anvendes. ►M9  De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over anvendelsen af disse produkter, herunder den eller de datoer, hvor hvert produkt blev anvendt, produktets navn, den mængde, der blev anvendt, med oplysninger om de berørte partier/tanke/bassiner. ◄

2.3.3.   Dyrkningstætheden eller driftsintensiteten skal registreres, og vandmiljøets integritet skal opretholdes ved at sikre, at den maksimale algeproduktion, som miljøet kan bære uden negative konsekvenser, ikke overskrides.

2.3.4.   Liner og andet udstyr til dyrkning af alger skal så vidt muligt genanvendes eller genindvindes.

2.4.   Bæredygtig indsamling af vildtvoksende alger

2.4.1.

Inden algeindsamlingen påbegyndes, foretages der et engangsskøn over biomassen.

2.4.2.

Produktionsenheden eller -faciliteterne skal opbevare dokumentation, således at den erhvervsdrivende kan identificere og kontrolmyndigheden eller kontrolorganet kan verificere, at der udelukkende er leveret vildtvoksende alger indsamlet i overensstemmelse med denne forordning.

2.4.3.

Indsamlingen skal foregå på en sådan måde, at den mængde, der indsamles, ikke påvirker vandmiljøets tilstand væsentligt. Det sikres, at algerne kan regenerere sig, og at bifangster undgås, ved at der anvendes egnede indsamlingsmetoder og tages hensyn til mindstestørrelser, alder, reproduktionscyklus eller størrelsen af de resterende alger.

2.4.4.

Indsamles algerne i et delt eller fælles indsamlingsområde, skal det med dokumenter udarbejdet af den relevante myndighed, der er udpeget af den pågældende medlemsstat, kunne dokumenteres, at den samlede indsamling er i overensstemmelse med denne forordning.

3.   Krav til akvakulturdyr

Ud over de generelle produktionsregler i artikel 9, 10, 11 og 15 og, hvor det er relevant, i denne dels afdeling 1 finder reglerne i nærværende afdeling anvendelse på økologisk produktion af fiskearter, krebsdyr, pighuder og bløddyr. Disse regler finder tilsvarende anvendelse på produktion af dyreplankton, mikrokrebsdyr, rotifera, orme og andre akvatiske foderdyr.

3.1.   Generelle krav

3.1.1.   Omlægning

Der gælder følgende omlægningsperioder for følgende typer akvakulturproduktionsanlæg, herunder akvakulturdyr under opdræt:

a) 

for anlæg, der ikke kan drænes, rengøres og desinficeres, en omlægningsperiode på 24 måneder

b) 

for anlæg, der er drænet eller taget ud af drift, en omlægningsperiode på 12 måneder

c) 

for anlæg, der er drænet, rengjorte og desinficerede, en omlægningsperiode på seks måneder

d) 

for anlæg til havs, herunder anlæg, der omfatter opdræt af toskallede bløddyr, en omlægningsperiode på tre måneder.

3.1.2.   Akvakulturdyrenes oprindelse

3.1.2.1.

Følgende regler gælder for akvakulturdyrs oprindelse:

a) 

Økologisk akvakultur skal være baseret på opdræt af yngel fra økologiske gydebestande og fra økologiske produktionsenheder.

b) 

Der skal anvendes lokalt opdrættede dyr, og hvad avl angår, skal det tilsigtes at fremavle sunde linjer, der er bedre tilpasset produktionsforholdene, sikrer god dyresundhed og dyrevelfærd og udnytter foderressourcerne godt. Der skal stilles dokumentation for deres oprindelse og behandling til rådighed for den kompetente myndighed eller efter omstændighederne kontrolmyndigheden eller kontrolorganet.

c) 

Der skal vælges arter, som er hårdføre, og som kan opdrættes uden at forårsage væsentlig skade på vilde bestande.

d) 

Til avlsformål kan indfangede vilde eller ikkeøkologiske akvakulturdyr kun indføres på bruget i behørigt begrundede tilfælde, når økologisk avl ikke er tilgængelig, eller når ny genetisk arvemasse tilføres produktionsenheden, efter at den kompetente myndighed har givet tilladelse hertil, når det sker med henblik på at forbedre arvemassens egnethed. Disse dyr skal holdes under økologisk forvaltning i mindst tre måneder, før de må anvendes til avl. For dyr, der er på IUCN's rødliste over truede arter, må tilladelsen til at anvende indfangede vilde individer kun gives i forbindelse et bevarelsesprogram, der er anerkendt af den relevante offentlige myndighed, der har ansvaret for bevarelsesindsatsen.

e) 

Med henblik på videreopdræt er indsamling af vildtlevende yngel af akvakulturdyr specifikt begrænset til følgende tilfælde:

i) 

naturlig tilstrømning af fisk eller larver og yngel af krebs i forbindelse med påfyldning af damme, indeslutningssystemer og indhegninger

ii) 

udsætning af vild yngel eller larver af krebsdyr af arter, som ikke er opført på IUCN's rødliste over truede arter, i ekstensive akvakulturbrug i vådområder, såsom brakvandsdamme, tidevandsafhængige områder og kystlaguner, hvis:

— 
udsætningen er i overensstemmelse med de forvaltningsforanstaltninger, som er godkendt af de relevante myndigheder, for at sikre bæredygtig udnyttelse af de berørte arter, og
— 
dyrene udelukkende fodres med foder, der forekommer naturligt i det omgivende miljø.

Uanset litra a) kan medlemsstaterne tillade, at der med henblik på videreopdræt i en økologisk produktionsenhed indføres højst 50 % ikkeøkologisk yngel af arter, som ikke blev opdrættet som økologiske i Unionen senest den ►M3  1. januar 2022 ◄ , forudsat at økologireglerne følges for mindst de sidste to tredjedele af produktionscyklussen. En sådan undtagelse kan højst indrømmes for en periode på to år og kan ikke fornyes.

For akvakulturbrug beliggende uden for Unionen kan en sådan undtagelse kun indrømmes af kontrolmyndigheder eller kontrolorganer, der er anerkendt i henhold til artikel 46, stk. 1, for arter, der ikke er udviklet som økologiske hverken på området i det land, hvor bedriften ligger, eller i Unionen. En sådan undtagelse kan højst indrømmes for en periode på to år og kan ikke fornyes.

3.1.2.2.

Følgende regler gælder for avl:

a) 

Hormoner og hormonderivater må ikke anvendes.

b) 

Der må ikke gøres brug af produktion af enkønnede linjer, undtagen ved manuel forædling, polyploidinduktion, kunstig hybridisering og kloning.

c) 

Der skal udvælges passende linjer.

▼M1

3.1.2.3.

Produktion af yngel

Ved opdræt af larver af saltvandsfiskearter kan der anvendes opdrætssystemer (helst »mesokosmosopdræt« eller »storopdræt«). Disse opdrætssystemer skal opfylde følgende krav:

a) 

den indledende populationstæthed skal være under 20 æg eller larver pr. liter

b) 

larveopdrætstanken skal have et rumfang på mindst 20 m3, og

c) 

larverne skal næres af den naturlige plankton, der udvikles i tanken, som i det fornødne omfang suppleres med eksternt produceret plante- og dyreplankton.

▼M9

3.1.2.4.

De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over dyrenes oprindelse med identifikation af dyrene/dyreflokken, ankomstdato og type arter, mængder, økologisk og ikkeøkologisk status og omlægningsperioden.

▼B

3.1.3.   Fodring

3.1.3.1.

Følgende regler gælder for foder til fisk, krebsdyr og pighuder:

a) 

Dyrene skal fodres med foder, der opfylder deres ernæringsmæssige behov i de forskellige faser af deres udvikling.

b) 

Ved udarbejdelse af foderplaner skal følgende prioriteres:

i) 

dyresundhed og dyrevelfærd

ii) 

produkter af høj kvalitet, herunder produktets ernæringsmæssig sammensætning, som skal sikre en høj kvalitet af det spiselige slutprodukt

iii) 

lav miljøpåvirkning.

c) 

Planteandelen af foderet skal være økologisk, og foderandelen på basis af akvatiske dyr skal stamme fra økologisk akvakultur eller fra fiskeri, der er certificeret som bæredygtigt under en ordning, der er anerkendt af den kompetente myndighed, i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1380/2013.

d) 

Ikkeøkologiske fodermidler af vegetabilsk eller animalsk oprindelse eller alge- eller gæroprindelse, fodermidler af mineralsk eller mikrobiel oprindelse, fodertilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer må kun anvendes, hvis de i medfør af denne forordning er blevet tilladt til anvendelse i økologisk produktion.

e) 

Der må ikke anvendes vækstfremmere og syntetiske aminosyrer.

3.1.3.2.

Følgende regler gælder for toskallede bløddyr og andre arter, som ikke fodres af mennesker, men i stedet lever af naturligt plankton:

a) 

Sådanne dyr, der filtrerer føden, skal have dækket alle deres ernæringsmæssige behov fra naturen, undtagen yngel fra bløddyr, der opdrættes i klæknings- og yngelanlæg.

b) 

Vækstområderne skal være sundhedsmæssigt egnede og skal enten være af høj økologisk kvalitet som defineret i direktiv 2000/60/EF eller af en god miljøtilstand som defineret i direktiv 2008/56/EF eller af en kvalitet, der svarer til:

— 
produktionsområder, der er klassificeret som A i forordning (EF) nr. 854/2004, indtil den 13. december 2019, eller
— 
de tilsvarende klassificerede områder fastsat i de gennemførelsesretsakter, som Kommissionen har vedtaget i overensstemmelse med artikel 18, stk. 8, i forordning (EU) 2017/625, fra den 14. december 2019.

3.1.3.3.

Særlige regler for foder til kødædende akvakulturdyr

Kødædende akvakulturdyr skal fodres ud fra følgende prioritering:

a) 

økologisk foder fra akvakulturproduktion

b) 

fiskemel og fiskeolie af slagteaffald fra økologisk akvakulturproduktion fremstillet af fisk, krebsdyr eller bløddyr

c) 

fiskemel og fiskeolie og fodermidler af fiskeoprindelse fremstillet af slagteaffald fra fisk, krebsdyr eller bløddyr, der er fanget med henblik på konsum i bæredygtigt fiskeri

▼C4

d) 

fiskemel og fiskeolie og fodermidler af fiskeoprindelse fremstillet af hele fisk, krebsdyr eller bløddyr, der er fanget i bæredygtigt fiskeri og ikke anvendes til konsum

▼M1

e) 

økologiske fodermidler af vegetabilsk eller animalsk oprindelse.

▼B

3.1.3.4.

Særlige regler for foder til visse akvakulturdyr

I videreopdrætsfasen fodres fisk i indvande, rejer af Penaeidaefamilien og ferskvandsrejer og tropiske ferskvandsfisk på følgende måder:

a) 

De skal fodres med foder, der naturligt forekommer i damme og søer.

b) 

Hvis det naturligt forekommende foder som omhandlet i litra a) ikke er til stede i tilstrækkelige mængder, må der anvendes økologisk foder af vegetabilsk oprindelse, der så vidt muligt er dyrket på egen enhed, eller tang. De erhvervsdrivende skal opbevare dokumentation for behovet for supplerende foder.

c) 

Hvis det naturligt forekommende foder suppleres i henhold til litra b):

i) 

må foderrationen til rejer af Penaeidaefamilien og ferskvandsrejer (Macrobrachium spp.) højst indeholde 25 % fiskemel og 10 % fiskeolie fra bæredygtigt fiskeri

ii) 

må foderrationen til gulhalet hajmalle (Pangasius spp.) højst indeholde 10 % fiskemel eller fiskeolie fra bæredygtigt fiskeri.

▼M7

I videreopdrætsfasen og i tidlige livsstadier i yngelopdrætsanlæg og klækkerier kan økologisk kolesterol anvendes til at supplere ernæringen til rejer af Penaeidaefamilien og ferskvandsrejer (Macrobrachium spp.) for at sikre, at deres ernæringsbehov opfyldes.

▼M9

3.1.3.5.

De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over specifik fodring, især om navnet på og mængden af foder samt anvendelsen af supplerende foder og de respektive dyr/dyreflokke, der fodres.

▼B

3.1.4.   Sundhedspleje

3.1.4.1.   Sygdomsforebyggelse

Følgende regler gælder for sygdomsforebyggelse:

a) 

Sygdomsforebyggelse skal bygge på opdræt af dyrene under optimale betingelser ved hjælp af passende placering, som bl.a. tilgodeser arternes behov i forhold til god vandkvalitet, -gennemstrømning og -udskiftning, optimal konstruktion af brugene, anvendelse af god praksis for husdyrhold- og forvaltning, herunder regelmæssig rengøring og desinficering af brugene, højkvalitetsfoder, en passende belægningsgrad og udvælgelse af racer og linjer.

b) 

Immunologiske veterinærlægemidler kan anvendes.

c) 

En dyresundhedsforvaltningsplan skal indeholde detaljerede oplysninger om biosikkerhedsforanstaltninger og praksis for dyresygdomsforebyggelse, herunder en skriftlig aftale om sundhedsrådgivning, der står i rimeligt forhold til produktionsenheden, indgået med en kvalificeret sundhedstjeneste for akvakulturdyr, der skal aflægge besøg på akvakulturbruget mindst én gang årligt eller, hvis der er tale om toskallede bløddyr, mindst hvert andet år.

d) 

Indeslutningssystemer, udstyr og redskaber skal rengøres grundigt og desinficeres.

e) 

Foulingorganismer må kun fjernes mekanisk eller ved håndkraft og skal så vidt muligt sættes ud igen i en vis afstand fra akvakulturbruget.

f) 

Kun produkter til rengøring og desinficering af udstyr og anlæg, som i henhold til artikel 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, må anvendes.

g) 

Følgende regler gælder for udtagning af drift:

i) 

den ansvarlige myndighed eller efter omstændighederne kontrolmyndigheden eller kontrolorganet afgør, om udtagning af drift er nødvendig, og afgør den periode for udtagning af drift, som skal gennemføres og dokumenteres efter hver produktionscyklus i produktionsenheder til havs med åben vandgennemstrømning

ii) 

udtagning af drift er ikke obligatorisk i forbindelse med opdræt af toskallede bløddyr

iii) 

ved udtagning af drift tømmes buret eller det indeslutningssystem, der anvendes til opdræt af akvakulturdyrene, hvorefter det desinficeres og holdes tomt, før det tages i brug igen.

h) 

Ufortæret fiskefoder, fækalier og døde dyr fjernes i givet fald straks for at undgå risikoen for væsentlig miljøskade som følge af forringet vandkvalitet og for at minimere risikoen for sygdomme og undgå at tiltrække insekter eller gnavere.

i) 

Ultraviolet lys og ozon må kun anvendes i klækkerier og yngelopdrætsanlæg.

j) 

Hvad angår biologisk bekæmpelse af ektoparasitter, skal det først og fremmest tilstræbes at anvende pudsefisk og at anvende ferskvand, saltvand og natriumchloridopløsninger.

3.1.4.2.   Dyrlægebehandling

Følgende regler gælder for dyrlægebehandling:

a) 

Sygdom skal behandles øjeblikkeligt for at undgå, at dyrene lider. Der må om nødvendigt og på strenge betingelser og under en dyrlæges ansvar anvendes kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika, når fytoterapeutiske, homøopatiske og andre midler er uegnede. Hvor det er relevant, fastsættes restriktioner med hensyn til behandlingsforløb og tilbageholdelsesperioder.

b) 

Behandlinger, der pålægges til beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed i henhold til EU-lovgivningen, er tilladt.

c) 

Hvis der trods de forebyggende foranstaltninger, der er truffet for at sikre dyrenes sundhed som omhandlet i punkt 3.1.4.1, opstår sundhedsproblemer, må følgende dyrlægebehandlinger anvendes i nævnte rangorden:

i) 

homøopatiske midler udvundet af planter, dyr eller mineraler

ii) 

planter og ekstrakter heraf, der ikke har bedøvende virkning, og

iii) 

stoffer såsom sporelementer, metaller, naturlige midler, der styrker immunforsvaret, eller godkendte probiotika.

d) 

Anvendelsen af allopatiske veterinærlægemidler begrænses til to behandlingsforløb årligt bortset fra, hvis der er tale om vaccinationer eller obligatorisk sygdomsudryddelse. Er der tale om en produktionscyklus på under et år, begrænses anvendelsen af allopatiske veterinærlægemidler imidlertid til én behandling. Hvis disse bestemmelser om anvendelsen af allopatiske veterinærlægemidler ikke overholdes, kan de pågældende akvakulturdyr ikke markedsføres som økologiske produkter.

▼M7

e) 

Andre behandlinger mod parasitter end ved de obligatoriske bekæmpelsesordninger, som forvaltes af medlemsstaterne, begrænses som følger:

i) 

for laks begrænses behandlingsforløb til højst to gange årligt eller til ét behandlingsforløb årligt, hvis produktionscyklussen er på under 18 måneder

ii) 

for alle andre arter end laks begrænses behandlingsforløb til højst to gange årligt eller til ét behandlingsforløb årligt, hvis produktionscyklussen er på under 12 måneder

iii) 

for alle arter begrænses behandlingsforløb til højst fire gange i alt, uanset produktionscyklussens længde.

▼B

f) 

Tilbageholdelsesperioden efter anvendelse af allopatiske veterinærlægemidler og parasitbekæmpelsesmidler, herunder midler, der er anvendt som led i en obligatorisk ordning for bekæmpelse og udryddelse af dyresygdomme, jf. litra d), skal være dobbelt så lang som den tilbageholdelsesperiode, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 2001/82/EF, eller, hvis der ikke er fastsat nogen periode, 48 timer.

g) 

Enhver anvendelse af veterinærlægemidler skal meddeles den kompetente myndighed eller efter omstændighederne kontrolmyndigheden eller kontrolorganet, inden dyrene markedsføres som økologiske produkter. Den behandlede bestand skal tydeligt kunne identificeres.

▼M9

3.1.4.3.   Fortegnelser over sygdomsforebyggelse

De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over oplysninger om sygdomsforebyggende foranstaltninger med oplysninger om periode for udtagning af drift, rengøring og vandbehandling og enhver dyrlægebehandling eller anden behandling af parasitter og især datoen for behandlingen, diagnosen, doseringen, betegnelsen for behandlingsproduktet samt recept for dyrlægebehandlinger, om nødvendigt og den anvendte tilbageholdelsesperiode, før de animalske produkter kan markedsføres og mærkes som økologiske.

▼B

3.1.5.   Opdrætsforhold og praksis for husdyrhold

3.1.5.1.

Lukkede recirkuleringsanlæg til produktion af akvakulturdyr er forbudt, medmindre der er tale om klækkerier og yngelopdrætsanlæg eller anlæg til opdræt af arter, der anvendes som økologiske foderorganismer.

3.1.5.2.

Kunstig opvarmning eller afkøling af vandet er kun tilladt i klækkerier og yngelopdrætsanlæg. Det er i alle faser af produktionen tilladt at anvende naturligt grundvand fra vandboringer til at opvarme eller afkøle vandet.

3.1.5.3

Miljøet for husdyrhold skal være indrettet således, at akvakulturdyrene i overensstemmelse med deres artsspecifikke behov:

a) 

har tilstrækkelig plads til at få opfyldt deres velfærdsbehov og har den relevante opdrætstæthed som fastlagt i de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3

b) 

holdes i vand af god kvalitet med bl.a. tilstrækkelig vandgennemstrømning og -udskiftning, et tilstrækkeligt iltindhold og et lavt indhold af metabolitter

c) 

holdes under temperatur- og lysforhold, der svarer til de pågældende arters krav, og som tager den geografiske placering i betragtning.

Ved overvågning af opdrætstæthedens indvirkning på de producerede dyrs velfærd skal der holdes øje med fiskenes tilstand (f.eks. finneskader og andre skader, vækstrate, adfærd og deres generelle sundhedstilstand), og vandkvaliteten skal overvåges, og der skal tages hensyn til den.

Når der er tale om ferskvandsfisk, skal bundforhold i videst muligt omfang svare til de naturlige forhold.

Når der er tale om karper og beslægtede arter:

— 
skal bunden bestå af naturlig jord
— 
må der ved tilførsel af organiske og mineralske næringsstoffer til damme og søer kun anvendes gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, som i henhold til artikel 24 er blevet tilladt til anvendelse i økologisk produktion, i en mængde på højst 20 kg nitrogen pr. ha.
— 
er behandling, der indebærer brug af syntetiske kemikalier til bekæmpelse af vandplanter og plantedække i produktionsvandområderne, forbudt.

▼M9

De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over overvågnings- og vedligeholdelsesforanstaltninger vedrørende dyrevelfærd og vandkvalitet. Ved tilførsel af næringsstoffer til damme og søer skal de erhvervsdrivende føre fortegnelser over anvendelsen af gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, herunder datoen for anvendelsen, produktets navn, den anvendte mængde og stedet for den pågældende anvendelse.

▼B

3.1.5.4.

De akvatiske indeslutningssystemer skal konstrueres således, at de tilvejebringer gennemstrømningshastigheder og fysisk-kemiske parametre, der sikrer dyrenes sundhed og velfærd og opfylder deres adfærdsmæssige behov.

De særlige kendetegn for produktionssystemer og indeslutningssystemer til arter eller grupper af arter, der er fastsat i de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3, skal overholdes.

3.1.5.5.

Opdrætsanlæg på land skal opfylde følgende betingelser:

a) 

gennemstrømningssystemer skal muliggøre overvågning og kontrollere gennemstrømningshastigheden og vandkvaliteten af både til- og afløbsvand

b) 

Mindst 10 % af området omkring bruget (grænsefladen mellem land og vand) skal bestå af naturlig vegetation.

3.1.5.6.

Indeslutningssystemer til havs skal opfylde følgende krav:

a) 

De skal placeres et sted, hvor vandgennemstrømning, vanddybde og udskiftningen af vandmassen er tilstrækkelig til, at havbunden og den omgivende vandmasse påvirkes mindst muligt.

b) 

De skal konstrueres således, at de kan modstå eksponeringen fra det omgivende driftsmiljø.

3.1.5.7.

Indeslutningssystemerne skal konstrueres, placeres og drives på en sådan måde, at risikoen for, at dyrene slipper ud, bliver mindst mulig.

3.1.5.8.

Hvis fisk eller krebsdyr slipper ud, skal der træffes passende foranstaltninger til at begrænse indvirkningen på det lokale økosystem, eventuelt ved at genindfange dyrene. Der skal føres fortegnelser over disse aktiviteter.

3.1.5.9.

Foregår produktionen af akvakulturdyr i fiskedamme, tanke og raceways, skal brugene være udstyret med enten naturlige filterbunde, bundfældningsbassiner, biologiske filtre eller mekaniske filtre, der opsamler de udledte næringsstoffer, eller der skal anvendes alger eller dyr (bløddyr), som bidrager til at forbedre afløbsvandets kvalitet. Afløbsvandet skal overvåges regelmæssigt, hvor det er relevant.

3.1.6.   Dyrevelfærd

3.1.6.1.

Alle personer, der har med akvakulturdyr at gøre, skal have de grundlæggende kundskaber og kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne tilgodese disse dyrs sundhed og velfærd.

3.1.6.2.

Akvakulturdyrene håndteres mindst muligt og så skånsomt som muligt. Der skal anvendes korrekt udstyr og procedurer, som skal hindre stress og fysisk skade som følge af håndteringen. Gydebestande håndteres således, at de lider mindst mulig fysisk skade og udsættes for mindst mulig stress, og håndteres om nødvendigt under bedøvelse. Sortering begrænses til et minimum og må kun foretages for at sikre fiskenes velfærd.

3.1.6.3.

Følgende regler gælder for begrænsninger for anvendelsen af kunstigt lys:

a) 

Anvendelsen af kunstigt lys til forlængelse af det naturlige dagslys må af hensyn til dyrenes etologiske behov, de geografiske forhold og dyrenes generelle helbredstilstand ikke overskride et maksimum på højst 14 timer om dagen, bortset fra når det er nødvendigt af reproduktive formål.

b) 

Pludselige skift i lysintensiteten bør undgås ved overgangen fra lys til mørke, ved at der anvendes en lysdæmper eller baggrundsbelysning.

3.1.6.4.

Iltning af vandet er tilladt for at sikre dyrenes velfærd og sundhed. Mekaniske beluftere skal så vidt muligt drives af vedvarende energikilder.

3.1.6.5.

Ilt må kun anvendes, hvis det er nødvendigt af hensyn til dyresundheden og dyrevelfærden eller i kritiske produktionsperioder og under transport, og kun i følgende tilfælde:

a) 

ved undtagelsesvise temperaturændringer, fald i det atmosfæriske tryk eller utilsigtet vandforurening

b) 

ved lejlighedsvise håndteringsprocedurer som f.eks. udtagning af prøver og sortering

c) 

for at sikre, at bestandene overlever.

▼M9

De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over sådanne anvendelser med angivelse af, om de anvendes efter litra a), b) eller c).

▼B

3.1.6.6.

Der skal træffes passende foranstaltninger til at sikre, at transporttiden for akvakulturdyr holdes på et minimum.

3.1.6.7.

Enhver form for lidelse skal holdes på et minimum i hele dyrets levetid, herunder i forbindelse med slagtning.

3.1.6.8.

Fjernelse af øjenstilk, herunder enhver lignende praksis såsom ligering, indsnit og klemning, er forbudt.

3.1.6.9.

Ved slagtning skal fiskene straks gøres bevidstløse og følelsesløse. Håndtering inden slagtning skal foretages på en sådan måde, at der undgås skader, samtidig med at lidelse og stress holdes på et minimum. Den optimale slagtemetode vælges ud fra hensynet til forskellene i fiskenes størrelse ved høst, og hvilke arter og produktionssteder der er tale om.

3.2.   Detaljerede regler for bløddyr

3.2.1.   Oprindelse af yngel

Følgende regler gælder for yngels oprindelse:

a) 

Der må anvendes vild yngel indsamlet uden for produktionsenhedens grænser, hvis der er tale om toskallede bløddyr, forudsat at der ikke sker væsentlige skader på miljøet, at det er tilladt i henhold til den lokale lovgivning, og at den vilde yngel kommer fra:

i) 

banker, som sandsynligvis ikke vil overleve vinteren, eller som er i overskud, eller

ii) 

naturlig fæstning af yngel på yngelindsamlere.

b) 

Er der tale om stillehavsøsters (Crassostrea gigas), anvendes der yngel, der er avlet selektivt for at reducere muligheden for, at dyrene gyder i naturen.

c) 

Der skal føres fortegnelser over, hvor, hvordan og hvornår der er indsamlet yngel, således at den kan spores tilbage til rekrutteringsområdet.

d) 

Vild yngel må kun indsamles efter at den kompetente myndighed har givet tilladelse hertil.

3.2.2.   Opdrætsforhold og praksis for husdyrhold

Følgende regler gælder for opdrætsforhold og praksis for husdyrhold:

a) 

Produktionen må finde stede i et vandområde, hvor der også produceres økologiske finnefisk og alger i et polykultursystem, som skal beskrives i planen for bæredygtig forvaltning. Det er også tilladt at opdrætte toskallede bløddyr sammen med vandsnegle som f.eks. Littorina littorea, i polykultur.

b) 

Økologisk opdræt af toskallede bløddyr skal foregå inden for områder, der er markeret med pæle, flåd eller anden tydelig markering, og opdrættet skal i givet fald foregå i net, bure eller andre konstruerede indeslutningssystemer.

c) 

Økologiske skaldyrsbrug skal sørge for, at beskyttede arter udsættes for mindst mulig risiko. Anvendes beskyttelsesnet, skal disse være konstrueret således, at de ikke er til skade for dykkende fugle.

3.2.3.   Opdræt

Følgende regler gælder for opdrætsmetoder:

a) 

Bløddyr opdrættet på liner og efter andre opdrætsmetoder som opført på listen i de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3, kan anvendes i økologisk produktion.

b) 

Det er kun tilladt at opdrætte bløddyr i bundkulturer, hvis miljøet ved opdræts- og høstlokaliteten ikke påvirkes væsentligt. En undersøgelse og en rapport til påvisning af den minimale indvirkning på miljøet skal indgå som et særskilt kapitel i planen for bæredygtig forvaltning og skal leveres af den erhvervsdrivende til den kompetente myndighed eller efter omstændighederne kontrolmyndigheden eller kontrolorganet, før aktiviteterne indledes.

3.2.4.   Forvaltning

Følgende regler gælder for forvaltningen:

a) 

Opdrætstætheden må ikke overstige den, der anvendes for ikkeøkologiske bløddyr i området. Sortering, udtynding og justering af opdrætstætheden foretages alt efter omfanget af biomassen og for at sikre høj dyrevelfærd og produktkvalitet.

b) 

Foulingorganismer fjernes mekanisk eller ved håndkraft og genudsættes så vidt muligt i en vis afstand fra bruget, hvor der opdrættes bløddyr. Det er tilladt én gang i produktionscyklussen at behandle bløddyr med en kalkopløsning for at bekæmpe konkurrerende foulingorganismer.

3.2.5.   Særlige regler for opdræt af østers

Det er tilladt at opdrætte østers i net ophængt på bukke. Disse og andre konstruktioner, der anvendes til opdræt af østers, skal anbringes således, at de ikke danner en ubrudt barriere langs kysten. Bestanden skal anbringes omhyggeligt i tidevandszonen for at optimere produktionen. Produktionen skal opfylde kravene i de gennemførelsesretsakter, som er omhandlet i artikel 15, stk. 3.

Del IV: Regler om produktion af forarbejdede fødevarer

Ud over de generelle produktionsregler, der er fastsat i artikel 9, 11 og 16, finder de bestemmelser, der er fastsat i denne del, anvendelse på økologisk produktion af forarbejdede fødevarer.

1.   Generelle krav til produktion af forarbejdede fødevarer

1.1.

Fødevaretilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer og andre stoffer og ingredienser til forarbejdning af fødevarer samt eventuel forarbejdningspraksis, f.eks. røgning, skal være i overensstemmelse med god fremstillingsmæssig praksis ( 31 ).

1.2.

Erhvervsdrivende, der producerer fødevarer, skal etablere og ajourføre passende procedurer baseret på en systematisk identifikation af kritiske forarbejdningstrin.

1.3.

Anvendelse af procedurerne i punkt 1.2 skal sikre, at de forarbejdede produkter altid overholder denne forordning.

1.4.

De erhvervsdrivende skal overholde og gennemføre procedurerne omhandlet i punkt 1.2, og skal med forbehold af artikel 28 navnlig:

▼M9

a) 

træffe sikkerhedsforanstaltninger og føre fortegnelser over disse foranstaltninger

▼B

b) 

træffe passende rengøringsforanstaltninger, kontrollere effektiviteten heraf og føre fortegnelser over disse aktiviteter

c) 

sikre, at ikkeøkologiske produkter ikke markedsføres med en angivelse, der henviser til økologisk produktion.

1.5.

Tilberedning af forarbejdede økologiske produkter, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produkter skal holdes adskilt fra hinanden i tid eller rum. Hvis økologiske produkter, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produktioner i enhver kombination, tilberedes eller opbevares i tilberedningsenheden, skal den erhvervsdrivende:

a) 

underrette den kompetente myndighed eller efter omstændighederne kontrolmyndigheden eller kontrolorganet herom

b) 

udføre aktiviteterne som en fuldstændig produktion på et andet sted eller et andet tidspunkt end tilsvarende aktiviteter for ethvert andet slags produkt (økologisk produkt, omlægningsprodukt eller ikkeøkologiske produkt)

c) 

opbevare økologiske produkter, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produkter adskilt fra hinanden i forhold til sted eller tid, før og efter aktiviteterne

d) 

stille et ajourført register over alle aktiviteter og forarbejdede mængder til rådighed

e) 

træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at partierne kan identificeres, og for at undgå sammenblanding eller ombytning mellem økologiske produkter, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produkter

f) 

først håndtere økologiske produkter eller omlægningsprodukter efter passende rengøring af produktionsudstyret.

1.6.

Der må ikke anvendes produkter, stoffer og metoder, der genskaber egenskaber, der er gået tabt ved forarbejdning og oplagring af økologiske fødevarer, retter op på følgerne af en forsømmelig forarbejdning af økologiske produkter eller på anden måde kan være vildledende med hensyn til den sande karakter af produkter, der skal markedsføres som økologiske fødevarer.

▼M9

1.7.

De erhvervsdrivende skal opbevare tilgængelig dokumentation over tilladelser til anvendelse af ikkeøkologiske landbrugsingredienser i produktionen af forarbejdede økologiske fødevarer i overensstemmelse med artikel 25, hvis de har opnået eller anvendt sådanne tilladelser.

▼B

2.   Detaljerede krav til produktion af forarbejdede fødevarer

2.1.

Følgende betingelser gælder for sammensætningen af forarbejdede økologiske fødevarer:

a) 

Produktet skal hovedsagelig være produceret af landbrugsingredienser eller produkter bestemt til anvendelse som fødevarer som opført på listen i bilag I; med henblik på at fastslå, om et produkt hovedsagelig er produceret af disse produkter, tages der ikke hensyn til tilsat vand og kogesalt.

b) 

En økologisk ingrediens må ikke være til stede sammen med samme ingrediens i ikkeøkologisk form.

c) 

En omlægningsingrediens må ikke være til stede sammen med samme ingrediens i økologisk eller ikkeøkologisk form.

2.2.

Anvendelse af visse produkter og stoffer til forarbejdning af fødevarer

2.2.1. 

Kun fødevaretilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer og ikkeøkologiske landbrugsingredienser, der i henhold til artikel 24 eller 25 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, samt de produkter og stoffer, der er omhandlet i punkt 2.2.2, må anvendes ved forarbejdning af fødevarer, bortset fra produkter og stoffer i vinavlsprodukter, for hvilke del VI, punkt 2, finder anvendelse, og bortset fra gær, for hvilket del VII, punkt 1.3, finder anvendelse.

2.2.2. 

Ved forarbejdningen af fødevarer må følgende produkter og stoffer anvendes:

a) 

mikroorganisme- og enzympræparater, der normalt anvendes ved forarbejdning af fødevarer, forudsat at fødevareenzymer, der skal anvendes som fødevaretilsætningsstof, er blevet tilladt i henhold til artikel 24 til anvendelse i økologisk produktion

b) 

stoffer og produkter som defineret i artikel 3, stk. 2, litra c), og litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1334/2008, der er mærket som naturlige aromastoffer eller naturlige aromapræparater, jf. artikel 16, stk. 2, 3 og 4, i nævnte forordning

c) 

farvestoffer til mærkning af kød og æggeskaller i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1333/2008

d) 

naturlige farvestoffer og naturlige overtræksmaterialer til traditionel farvning af skallen på kogte æg, der produceres for at blive markedsført i en bestemt periode af året

e) 

drikkevand og økologisk eller ikkeøkologisk salt (med natriumchlorid eller kaliumchlorid som basisstoffer), der normalt anvendes ved forarbejdning af fødevarer

f) 

mineraler (herunder sporstoffer), vitaminer, aminosyrer og mikronæringsstoffer, forudsat:

i) 

at deres anvendelse i fødevarer til almindeligt konsum er »direkte retligt foreskrevet« forstået som direkte påkrævet af bestemmelser i EU-retten eller bestemmelser i national ret, der er forenelige med EU-retten, med den konsekvens, at fødevaren overhovedet ikke må markedsføres som fødevare til almindeligt konsum, hvis disse mineraler, vitaminer, aminosyrer eller mikronæringsstoffer ikke er tilsat, eller

ii) 

for så vidt angår fødevarer, der markedsføres som havende bestemte egenskaber eller virkninger i forhold til sundhed eller ernæring eller i forhold til behovene hos særlige grupper af forbrugere

— 
de produkter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a) og b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 ( 32 ), at anvendelsen heraf er tilladt i henhold til nævnte forordning og retsakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 11, stk. 1, om de pågældende produkter, eller
— 
i produkter, der er omfattet af Kommissionens direktiv 2006/125/EF ( 33 ), at anvendelsen heraf er tilladt i henhold til nævnte direktiv.
2.2.3. 

Kun de produkter til rengøring og desinficering, som i henhold til artikel 24 er tilladt til anvendelse i forbindelse med forarbejdning, må anvendes til dette formål. ►M9  De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over anvendelsen af disse produkter, herunder den eller de datoer, hvor hvert produkt blev anvendt, produktets navn, dets aktivstoffer og stedet for denne anvendelse. ◄

2.2.4. 

Med henblik på beregningen omhandlet i artikel 30, stk. 5, finder følgende bestemmelser anvendelse:

a) 

visse fødevaretilsætningsstoffer, som i henhold til artikel 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, beregnes som landbrugsingredienser

b) 

de præparater og stoffer, der er omhandlet i punkt 2.2.2, litra a), c), d), e) og f), skal ikke beregnes som landbrugsingredienser

c) 

gær og gærprodukter beregnes som landbrugsingredienser.

▼M9

2.3.

De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over alle input, der er anvendt i fødevareproduktionen. Ved produktion af sammensatte produkter skal de fuldstændige opskrifter/formler, der viser mængderne af input og output, være tilgængelige for den kompetente myndighed eller kontrolorganet.

▼B

Del V: Regler om produktion af forarbejdet foder

Ud over de generelle produktionsregler, der er fastsat i artikel 9, 11 og 17, finder de bestemmelser, der er fastsat i denne del, anvendelse på økologisk produktion af forarbejdet foder.

1.   Generelle krav til produktion af forarbejdet foder

1.1. Fodertilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer og andre stoffer og ingredienser til forarbejdning af foder samt eventuel anvendt forarbejdningspraksis, f.eks. røgning, skal overholde principperne for god fremstillingsmæssig praksis.

1.2. Erhvervsdrivende, der producerer forarbejdet foder, skal etablere og ajourføre passende procedurer baseret på en systematisk identifikation af kritiske forarbejdningstrin.

1.3. Anvendelse af procedurerne i punkt 1.2 skal sikre, at de forarbejdede produkter altid overholder denne forordning.

1.4. De erhvervsdrivende skal overholde og gennemføre procedurerne omhandlet i punkt 1.2 og skal med forbehold af artikel 28 navnlig:

▼M9

a) 

træffe forebyggende foranstaltninger og føre fortegnelser over disse foranstaltninger

▼B

b) 

træffe passende rengøringsforanstaltninger, kontrollere effektiviteten heraf og føre fortegnelser over disse aktiviteter

c) 

sikre, at ikkeøkologiske produkter ikke markedsføres med en angivelse, der henviser til økologisk produktion.

1.5. Tilberedning af forarbejdede økologiske produkter, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produkter skal holdes adskilt fra hinanden i tid eller rum. Hvis økologiske produkter, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produkter i enhver kombination, tilberedes eller opbevares i tilberedningsenheden, skal den erhvervsdrivende:

a) 

underrette kontrolmyndigheden eller kontrolorganet herom

b) 

udføre aktiviteterne som en fuldstændig produktion adskilt i forhold til sted eller tid fra tilsvarende aktiviteter for ethvert andet slags produkt (økologisk produkt, omlægningsprodukt eller ikkeøkologiske produkt)

c) 

opbevare økologiske produkter, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produkter adskilt fra hinanden i forhold til sted eller tid, før og efter aktiviteterne

d) 

stille et ajourført register over alle aktiviteter og forarbejdede mængder til rådighed

e) 

træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at partierne kan identificeres, og for at undgå sammenblanding eller ombytning mellem økologiske produkter, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produkter

f) 

først håndtere økologiske produkter eller omlægningsprodukter efter passende rengøring af produktionsudstyret.

2.   Detaljerede krav til produktion af forarbejdet foder

2.1. Økologiske fodermidler eller fodermidler fra omlægning må ikke indgå samtidig med de samme fodermidler produceret efter ikkeøkologiske metoder til fremstilling af et økologisk foderprodukt.

2.2. Fodermidler, der anvendes eller forarbejdes i økologisk produktion, må ikke være forarbejdet ved hjælp af kemisk fremstillede opløsningsmidler.

2.3. Kun ikkeøkologiske fodermidler af vegetabilsk eller animalsk oprindelse eller alge- eller gæroprindelse, fodermidler af mineralsk oprindelse samt fodertilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer, der i henhold til artikel 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, må anvendes til forarbejdning af foder.

2.4. Kun de produkter til rengøring og desinficering, som i henhold til artikel 24 er tilladt til anvendelse i forbindelse med forarbejdning, må anvendes til dette formål. ►M9  De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over anvendelsen af disse produkter, herunder den eller de datoer, hvor hvert produkt blev anvendt, produktets navn, dets aktivstoffer og stedet for denne anvendelse. ◄

▼M9

2.5. De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over input, der er anvendt i foderproduktionen. I tilfælde af produktion af sammensatte produkter skal de fuldstændige opskrifter/formler, der viser mængderne af input og output, være tilgængelige for den kompetente myndighed eller kontrolorganet.

▼B

Del VI: Vin

1.   Anvendelsesområde

1.1. Ud over de generelle produktionsregler, der er fastsat i artikel 9, 10, 11, 16 og 18, finder bestemmelserne i denne del anvendelse for økologisk produktion af de vinavlsprodukter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra l), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

1.2. Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 ( 34 ) og (EF) nr. 607/2009 ( 35 ) anvendes, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i denne del.

2.   Brug af visse produkter og stoffer

2.1. Vinavlsprodukter skal være fremstillet af økologiske råvarer.

2.2. Kun de produkter og stoffer, der i henhold til artikel 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, må anvendes til fremstilling af vinavlsprodukter, herunder i de følgende ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder med forbehold af de betingelser og begrænsninger, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EF) nr. 606/2009 og navnlig i bilag I A til sidstnævnte forordning.

▼M9

2.3. De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over anvendelsen af alle produkter og stoffer, der anvendes til vinproduktionen og til rengøring og desinficering, herunder den eller de datoer, hvor hvert produkt blev anvendt, produktets navn, dets aktivstoffer og stedet for denne anvendelse.

▼B

3.   Ønologiske fremgangsmåder og restriktioner

3.1. Uden at dette berører anvendelsen af denne dels afdeling 1 og 2 og af de i punkt 3.2, 3.3 og 3.4 fastsatte forbud og restriktioner, er kun de ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder, herunder de restriktioner, der er fastsat i artikel 80 og artikel 83, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, i artikel 3, 5-9 og 11-14 i forordning (EF) nr. 606/2009 og de tilhørende bilag, der anvendes inden den 1. august 2010, tilladt.

3.2. Følgende ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder må ikke anvendes:

a) 

delvis koncentrering ved frysning i overensstemmelse med del I, afdeling B.1, litra c), i bilag VIII til forordning (EU) nr. 1308/2013

b) 

fjernelse af svovldioxid ved fysiske metoder i overensstemmelse med punkt 8 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009

c) 

behandling med elektrodialyse for at stabilisere vinens vinsyreindhold i overensstemmelse med punkt 36 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009

d) 

delvis fjernelse af vinens alkohol i overensstemmelse med punkt 40 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009

e) 

behandling med kationbyttere for at stabilisere vinens vinsyreindhold i overensstemmelse med punkt 43 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009.

3.3. Nedenstående ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder må anvendes på følgende betingelser:

a) 

varmebehandling i overensstemmelse med punkt 2 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009, forudsat at temperaturen ikke overstiger 75 °C

b) 

centrifugering og filtrering med eller uden anvendelse af inaktivt filtertilsætningsstof i overensstemmelse med punkt 3 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009, forudsat at porestørrelsen ikke er mindre end 0,2 mikrometer.

3.4. Ændringer, som gennemføres efter den 1. august 2010, for så vidt angår de ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1234/2007 eller (EF) nr. 606/2009, må først anvendes i den økologiske produktion af vin, når de pågældende foranstaltninger er blevet optaget som tilladte i denne afdeling, og i givet fald efter en evalueringsproces i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 24.

Del VII: Gær til konsum eller til foder

Ud over de generelle produktionsregler, der er fastsat i artikel 9, 11, 16, 17 og 19, finder de bestemmelser, der er fastsat i denne del, anvendelse på økologisk produktion af gær, der skal anvendes til konsum eller foder.

1.   Generelle krav

1.1. Til produktion af økologisk gær må der kun anvendes økologisk fremstillede substrater. Dog er det indtil den ►M3  31. december 2024 ◄ tilladt at tilsætte op til 5 % ikkeøkologisk gærekstrakt eller -autolysat til substratet (beregnet som vægt af tørstof) til produktion af økologisk gær, hvis de erhvervsdrivende ikke kan skaffe økologisk gærekstrakt eller -autolysat.

1.2. Økologisk gær må ikke være til stede i økologiske fødevarer eller økologisk foder sammen med ikkeøkologisk gær.

1.3. Følgende produkter og stoffer må anvendes i produktion, tilberedning og formulering af økologisk gær:

a) 

tekniske hjælpestoffer, der i henhold til artikel 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion

b) 

de produkter og stoffer, der er omhandlet i del IV, punkt 2.2.2, litra a), b) og e).

1.4. Kun de produkter til rengøring og desinficering, som i henhold til artikel 24 er tilladt til anvendelse i forbindelse med forarbejdning, må anvendes til dette formål.

▼M9

1.5. De erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over anvendelsen af alle produkter og stoffer, der anvendes til gærproduktion og til rengøring og desinficering, herunder den eller de datoer, hvor hvert produkt blev anvendt, produktets navn, dets aktivstoffer og stedet for denne anvendelse.

▼B
BILAG III

INDSAMLING, EMBALLERING, TRANSPORT OG OPBEVARING AF PRODUKTER

1.   Indsamling og transport af produkter til tilberedningsenheder

De erhvervsdrivende må kun foretage samtidig indsamling af økologiske produkter, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produkter, hvis der træffes passende forholdsregler for at undgå enhver sammenblanding eller ombytning mellem økologiske produkter, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produkter og for at sikre, at de økologiske produkter og omlægningsprodukterne kan identificeres. Den erhvervsdrivende skal sørge for, at kontrolmyndigheden eller kontrolorganet har adgang til alle oplysninger om indsamlingsdage, -tidspunkter og -rute samt dato og tidspunkt for modtagelsen af produkterne.

2.   Emballering og transport af produkter til andre erhvervsdrivende eller enheder

▼M5

2.1.   Oplysninger, der skal gives

2.1.1. Den erhvervsdrivende skal sikre, at økologiske produkter og omlægningsprodukter kun transporteres til andre erhvervsdrivende eller enheder, herunder engros- og detailvirksomheder, i egnede emballager, containere eller køretøjer, der er lukket på en sådan måde, at indholdet ikke kan ændres, herunder skiftes ud, uden manipulation eller beskadigelse af forseglingen, og som er forsynet med en mærkning, der foruden eventuelle andre angivelser, som er påbudt i henhold til EU-retten, omfatter:

a) 

navn og adresse på den erhvervsdrivende og — hvis forskellig — på ejeren eller sælgeren af produktet

b) 

produktets betegnelse

c) 

navn eller kodenummer på den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, som den erhvervsdrivende hører under, og

d) 

hvis det er relevant, varepartiets identifikationsmærke i overensstemmelse med en mærkningsordning, som enten er godkendt på nationalt plan eller af kontrolmyndigheden eller kontrolorganet, og som gør det muligt at relatere varepartiet til de i artikel 34, stk. 5, omhandlede fortegnelser.

2.1.2. Den erhvervsdrivende skal sikre, at foderblandinger, som er tilladte i økologisk produktion, og som transporteres til andre erhvervsdrivende eller bedrifter, herunder engros- og detailvirksomheder, er forsynet med en mærkning, der ud over eventuelle andre angivelser, som er påbudt i henhold til EU-retten, omfatter:

a) 

oplysningerne i punkt 2.1.1

b) 

hvis det er relevant, i vægt af tørstof:

i) 

den samlede procentandel af økologiske fodermidler

ii) 

den samlede procentandel af fodermidler fra omlægning

iii) 

den samlede procentandel af fodermidler, der ikke er omfattet af nr. i) og ii)

iv) 

den samlede procentandel af fodermidler af landbrugsoprindelse

c) 

hvis det er relevant, betegnelserne på de økologiske fodermidler

d) 

hvis det er relevant, betegnelserne på fodermidlerne fra omlægning og

e) 

for så vidt angår foderblandinger, som ikke må mærkes i henhold til artikel 30, stk. 6, en angivelse af, at den pågældende blanding må anvendes i økologisk produktion i overensstemmelse med denne forordning.

2.1.3. Uden at dette berører direktiv 66/401/EØF, sikrer den erhvervsdrivende, at mærkningen på emballagen af blandinger af frø af foderplanter indeholdende økologiske frø og omlægningsfrø eller ikkeøkologiske frø af visse forskellige plantearter, for hvilke der er udstedt en tilladelse på de relevante betingelser i del I, punkt 1.8.5, i bilag II til denne forordning, indeholder oplysninger om, hvilke bestanddele blandingen præcist består af, i vægtprocent af hver af de arter og evt. de sorter, som blandingen består af.

Ud over at opfylde de relevante krav i bilag IV til direktiv 66/401/EØF skal oplysningerne ud over de angivelser, der kræves i henhold til dette punkts første afsnit, også omfatte listen over, hvilke sorter mærket som økologiske eller omlægningssorter blandingen består af. Den minimale vægtprocent af organiske frø og omlægningsfrø i blandingen skal være 70 %.

Hvis blandingen indeholder ikkeøkologiske frø, skal følgende tillige været anført på mærkningen: »Anvendelse af blandingen er kun tilladt inden for rammerne af tilladelsen og på den medlemsstats område, hvis kompetente myndighed har givet tilladelse til at anvende blandingen i overensstemmelse med punkt 1.8.5 i bilag II til forordning (EU) 2018/848 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter.«

De i punkt 2.1.1 og 2.1.2 nævnte oplysninger må kun anføres i et ledsagedokument, hvis dette dokument kan relateres entydigt til den emballage, den container eller det transportmiddel, produktet befinder sig i. Ledsagedokumentet skal indeholde oplysninger om leverandøren eller transportvirksomheden.

▼B

2.2. Det er ikke nødvendigt at lukke emballager, containere eller køretøjer:

a) 

hvis transporten foregår direkte mellem to erhvervsdrivende, som begge er underlagt den økologiske kontrolordning

b) 

hvis transporten indeholder udelukkende økologiske produkter eller udelukkende omlægningsprodukter

c) 

hvis produkterne ledsages af et dokument, som indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til punkt 2.1, og

d) 

hvis både den afsendende og modtagende erhvervsdrivende fører fortegnelser over disse transportoperationer og stiller dem til rådighed for kontrolmyndigheden eller kontrolorganet.

3.   Særlige regler for transport af foder til andre produktions- eller tilberedningsenheder eller opbevaringslokaler

Den erhvervsdrivende skal ved transport af foder til andre produktions- eller tilberedningsenheder eller opbevaringslokaler sikre, at følgende betingelser er opfyldt:

a) 

økologisk produceret foder, foder fra omlægning og ikkeøkologisk foder er effektivt fysisk adskilt fra hinanden under transport

b) 

køretøjer eller containere, som har transporteret ikkeøkologiske produkter, anvendes kun til transport af økologiske produkter eller omlægningsprodukter, hvis:

i) 

der er foretaget passende rengøring, hvis effektivitet er blevet kontrolleret, inden der påbegyndes transport af økologiske produkter eller omlægningsprodukter, og den erhvervsdrivende fører fortegnelser over disse aktiviteter

ii) 

der på baggrund af de vurderede risici i henhold til kontrolordninger træffes alle nødvendige foranstaltninger, og den erhvervsdrivende i givet fald sikrer, at ikkeøkologiske produkter ikke markedsføres med en angivelse, der henviser til økologisk produktion

iii) 

den erhvervsdrivende stiller fortegnelser over disse transportoperationer til rådighed for kontrolmyndigheden eller kontrolorganet

c) 

transporten af færdigt økologisk foder eller foder fra omlægning, foregår fysisk eller tidsmæssigt adskilt fra transporten af andre færdigvarer

d) 

produktmængden ved transportens begyndelse og de mængder, der er afleveret i forbindelse med hver leverance på leveringsrunden, registreres.

4.   Transport af levende fisk

4.1. Levende fisk skal transporteres i egnede tanke med rent vand, som opfylder deres fysiologiske behov med hensyn til temperatur og opløst ilt.

4.2. Tankene skal rengøres grundigt, desinficeres og skylles, inden de anvendes til transport af økologiske fisk og fiskeprodukter.

4.3. Der træffes foranstaltninger til at reducere risikoen for stress. Under transport må individtætheden ikke være så høj, at den er til skade for den pågældende art.

4.4. Der skal føres fortegnelser over de aktiviteter, der er omhandlet i punkt 4.1, 4.2 og 4.3.

5.    ►C7  Modtagelse af produkter fra andre erhvervsdrivende eller enheder ◄

Ved modtagelsen af et økologisk produkt eller et omlægningsprodukt skal den erhvervsdrivende kontrollere lukningen af emballagen, containeren eller køretøjet i de tilfælde, hvor det er påbudt, samt tilstedeværelsen af de angivelser, der er nævnt i afdeling 2.

Den erhvervsdrivende skal krydstjekke oplysningerne i den i afdeling 2 omhandlede mærkning med oplysningerne i ledsagedokumenterne. Resultatet af disse verificeringer skal udtrykkeligt anføres i de fortegnelser, der er omhandlet i artikel 34, stk. 5.

6.   Særlige regler for modtagelse af produkter fra et tredjeland

Hvis økologiske produkter eller omlægningsprodukter importeres fra et tredjeland, skal de transporteres i emballager eller containere, der er lukket på en måde, som forhindrer at indholdet kan skiftes ud, og som er forsynet med en eksportøridentifikation og ethvert andet mærke og nummer, der bidrager til at identificere varepartiet, og skal, hvor det er relevant, ledsages af kontrolattesten for import fra tredjelande.

Ved modtagelsen af et økologisk produkt eller et omlægningsprodukt, der importeres fra et tredjeland, skal den fysiske eller juridiske person, til hvem den importerede sending leveres, og som modtager den med henblik på yderligere tilberedning eller markedsføring, kontrollere lukningen af emballagen eller containeren og, for så vidt angår produkter, der er importeret i henhold til artikel 45, stk. 1, litra b), nr. iii), kontrollere, at nævnte artikel omfatter den produkttype, der er indeholdt i forsendelsen. Resultatet af denne verificering skal udtrykkeligt anføres i den fortegnelse, der er omhandlet i artikel 34, stk. 5.

7.   Opbevaring af produkter

7.1. Steder, der benyttes til opbevaring af produkter, skal forvaltes på en sådan måde, at partierne kan identificeres, og at sammenblanding eller forurening med produkter eller stoffer, som ikke er i overensstemmelse med reglerne om økologisk produktion, undgås. Økologiske produkter og omlægningsprodukter skal til enhver tid tydeligt kunne identificeres.

7.2. Ingen andre råvarer eller stoffer end dem, der i henhold til artikel 9 og 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, må opbevares på enheder for økologisk planteproduktion eller for økologisk animalsk produktion eller på enheder for planteproduktion og animalsk produktion under omlægning.

7.3. Allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika, må opbevares på landbrugsbedrifter og akvakulturbrug, hvis de er foreskrevet af en dyrlæge som led i de behandlinger, der er omhandlet i bilag II, del II, punkt 1.5.2.2, og del III, punkt 3.1.4.2, litra a), og såfremt de opbevares på et sted under tilsyn, og de dokumenteres, jf. artikel 34, stk. 5.

7.4. Hvis en erhvervsdrivende håndterer økologiske produkter eller omlægningsprodukter eller ikkeøkologiske produkter i enhver kombination, og de økologiske produkter eller omlægningsprodukterne opbevares i opbevaringsanlæg, hvor også andre landbrugsprodukter eller fødevarer opbevares:

a) 

skal de økologiske produkter eller omlægningsprodukterne holdes adskilt fra de øvrige landbrugsprodukter eller fødevarer

b) 

skal der træffes forholdsregler til at sikre, at sendingerne kan identificeres, og til at undgå sammenblanding eller ombytning mellem økologiske, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produkter

c) 

skal der være foretaget passende rengøring, hvis effektivitet er blevet kontrolleret, inden lagringen af økologiske produkter eller omlægningsprodukter, og den erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over disse aktiviteter.

7.5. Kun de produkter til rengøring og desinficering, som i henhold til artikel 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, må anvendes i lagerfaciliteter til dette formål.
BILAG IV

DE BETEGNELSER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 30

BG

:

биологичен.

ES

:

ecológico, biológico, orgánico.

CS

:

ekologické, biologické.

DA

:

økologisk.

DE

:

ökologisch, biologisch.

ET

:

mahe, ökoloogiline.

EL

:

βιολογικό.

EN

:

organic.

FR

:

biologique.

GA

:

orgánach.

HR

:

ekološki.

IT

:

biologico.

LV

:

bioloģisks, ekoloģisks.

LT

:

ekologiškas.

LU

:

biologesch, ökologesch.

HU

:

ökológiai.

MT

:

organiku.

NL

:

biologisch.

PL

:

ekologiczne.

PT

:

biológico.

RO

:

ecologic.

SK

:

ekologické, biologické.

SL

:

ekološki.

FI

:

luonnonmukainen.

SV

:

ekologisk.
BILAG V

DEN EUROPÆISKE UNIONS LOGO FOR ØKOLOGISK PRODUKTION OG KODENUMRE

1.   Logo

1.1. Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion skal svare til nedenstående model:

image

1.2. Referencefarven i Pantone er Green Pantone nr. 376 og Green (50 % Cyan + 100 % Yellow), når der anvendes firfarvetryk.

1.3. Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion kan også anvendes i sort og hvidt som vist nedenfor, men kun når det ikke kan vises i farve: