EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006O0009-20080705

Consolidated text: Europeiska centralbankens riktlinje av den 14 juli 2006 om vissa förberedelser inför utbytet av sedlar och mynt till euro och om förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part av eurosedlar och euromynt utanför euroområdet (ECB/2006/9) (2006/525/EG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/525/2008-07-05

2006O0009 — SV — 05.07.2008 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 14 juli 2006

om vissa förberedelser inför utbytet av sedlar och mynt till euro och om förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part av eurosedlar och euromynt utanför euroområdet

(ECB/2006/9)

(2006/525/EG)

(EGT L 207, 28.7.2006, p.39)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE 2008/549/EG av den 19 juni 2008

  L 176

16

4.7.2008
▼B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 14 juli 2006

om vissa förberedelser inför utbytet av sedlar och mynt till euro och om förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part av eurosedlar och euromynt utanför euroområdet

(ECB/2006/9)

(2006/525/EG)ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 106.1 i detta,

med beaktande av artikel 16 och artikel 26.4 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 10 i rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron ( 1 ) föreskriver att ”från och med respektive dag för övergången till eurokontanter skall ECB och centralbankerna i de deltagande medlemsstaterna sätta eurosedlar i omlopp i de deltagande medlemsstaterna”.

(2)

För att euron skall kunna införas på ett smidigt sätt i framtida deltagande medlemsstater bör ett regelverk skapas som gör det möjligt för de nationella centralbankerna i dessa medlemsstater att låna eurosedlar och euromynt från Eurosystemet för förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part (sub-frontloading) innan utbytet av sedlar och mynt äger rum, och som samtidigt tar hänsyn till olika typer av nationella scenarier för utbytet av sedlar och mynt.

(3)

Förhandstilldelning av eurosedlar och euromynt till godkända motparter samt förhandstilldelning till professionella tredje parter skulle bidra till ett smidigt utbyte av sedlar och mynt, lätta den logistiska börda det innebär att införa euron och bidra till att minska de kostnader som är förenade med att ha två valutor i omlopp.

(4)

Förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part av eurosedlar och euromynt bör inte bidra till att sätta sådana eurosedlar och euromynt i omlopp, eftersom de inte kommer att ha ställning som legalt betalningsmedel i de framtida deltagande medlemsstaterna före dagen för utbytet av sedlar och mynt; följaktligen bör avtalen för utlåning av eurosedlar och euromynt föreskriva skyldigheter att påföra vissa restriktioner för godkända motparter och professionella tredje parter för att kunna undvika att detta händer.

(5)

Förhandstilldelning till godkända motparter och förhandstilldelning till professionella tredje parter får endast äga rum om lagstadgade bestämmelser i de framtida deltagande medlemsstaterna ger ett tillräckligt skydd eller om avtal upprättas mellan de berörda parterna i förhållande till: i) lån av eurosedlar och euromynt för förhandstilldelning, ii) förhandstilldelning, och iii) förhandstilldelning till tredje part.

(6)

Denna riktlinje bör: i) fastställa de regler som skall tillämpas i den avtalsrättsliga ramen samt villkoren för förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part, ii) fastställa de krav avseende redovisning och finansiell rapportering som skall iakttas i förhållande till förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part, och iii) föreskriva lämpliga arrangemang för försäkring av förhandstilldelade eurosedlar och euromynt och förhandstilldelade eurosedlar och euromynt till tredje part.

(7)

Medan den främsta kompetensen för att skapa ett system för utgivning av euromynt ligger hos de deltagande medlemsstaterna, spelar framtida nationella centralbanker i Eurosystemet en grundläggande roll i distributionen av euromynt. Därför bör de bestämmelser i denna riktlinje som relaterar till euromynt ses som rekommendationer som skall tillämpas av den nationella centralbanken inom den ram för utgivning av euromynt som skall skapas av de behöriga nationella myndigheterna i de framtida deltagande medlemsstaterna.

(8)

Att tillhandahålla de framtida nationella centralbankerna i Eurosystemet med eurosedlar och euromynt för förhandstilldelning innebär vissa finansiella risker. För att täcka dessa risker bör de framtida nationella centralbankerna i Eurosystemet förbinda sig att återbetala de eurosedlar som lånats från Eurosystemet från det framtida kravet på sedeltillverkning som tilldelas dem. Vidare bör förhandstilldelning endast tillåtas om godkända motparter tillhandahåller de berörda framtida nationella centralbankerna i Eurosystemet med tillräckliga godkända säkerheter.

(9)

De nationella centralbankerna i Eurosystemet som levererar eurosedlar och euromynt för förhandstilldelning och de framtida nationella centralbankerna i Eurosystemet bör sluta särskilda avtal i enlighet med de regler och förfaranden som fastställs i denna riktlinje.

(10)

Såvida inte nationella lagstadgade bestämmelser som är i kraft i de framtida deltagande medlemsstaterna säkerställer att likvärdiga regler och förfaranden tillämpas, måste de villkor som uppställs i denna riktlinje för förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part införlivas i avtal mellan de framtida nationella centralbankerna i Eurosystemet, godkända motparter och professionella tredje parter.

(11)

ECB bör som samordnare för förhandstilldelningen informeras i förväg om begäran om förhandstilldelning och den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet bör informera ECB om eventuella beslut om förhandstilldelning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denna riktlinje avses med

förhandstilldelning : den fysiska leveransen av eurosedlar och euromynt av en framtida nationell centralbank i Eurosystemet till godkända motparter på den framtida deltagande medlemsstatens territorium under perioden för förhandstilldelning/perioden för förhandstilldelning till tredje part,

perioden för förhandstilldelning/perioden för förhandstilldelning till tredje part : den period under vilken förhandstilldelning/förhandstilldelning till tredje part äger rum och som skall börja tidigast fyra månader före dagen för utbytet av sedlar och mynt och sluta klockan 00.00 (lokal tid) på dagen för utbytet av sedlar och mynt,

förhandstilldelning till tredje part (sub-frontloading) : leveransen av förhandstilldelade eurosedlar och euromynt av en godkänd motpart till professionella tredje parter på en framtida deltagande medlemsstats territorium under perioden för förhandstilldelning/perioden för förhandstilldelning till tredje part,

euroområdet : de deltagande medlemsstaternas territorium,

dagen för utbytet av sedlar och mynt : den dag då eurosedlar och euromynt får ställning som lagliga betalningsmedel i en viss framtida deltagande medlemsstat,

deltagande medlemsstat : en medlemsstat som har infört euron,

framtida deltagande medlemsstat : en icke-deltagande medlemsstat som uppfyller villkoren för införande av euron och avseende vilken ett beslut om upphävande av undantaget (i enlighet med artikel 122.2 i fördraget) har fattats,

icke-deltagande medlemsstat : en medlemsstat som inte har infört euron,

Eurosystemet : de nationella centralbankerna i de deltagande medlemsstaterna och ECB,

godkänd motpart : en enhet enligt definitionen i artikel 5 som uppfyller kraven på att motta eurosedlar och euromynt för förhandstilldelning,

professionella tredje parter : vissa kommersiella målgrupper, såsom detaljhandlare, kontantmaskinindustrin och kontanter i transitföretag som är belägna i samma framtida deltagande medlemsstat som en godkänd motpart, och som av den godkända motparten anses ha ett legitimt behov av förhandstilldelning till tredje part och som den anser uppfyller kraven på förhandstilldelning till tredje part,

penningtransportföretag : företag som tillhandahåller kreditinstitut transporter, lagring och därtill hörande tjänster avseende sedlar och mynt,

nationell centralbank i Eurosystemet : den nationella centralbanken i en deltagande medlemsstat,

framtida nationell centralbank i Eurosystemet : den nationella centralbanken i en framtida deltagande medlemsstat,

godkänd säkerhet : säkerheter enligt definitionen i artikel 8,

levererande nationell centralbank i Eurosystemet : en nationell centralbank i Eurosystemet som levererar eurosedlar och euromynt för förhandstilldelning till en framtida nationell centralbank i Eurosystemet, oavsett vilken nationell centralbank i Eurosystemet som är den lagliga ägaren till sådana sedlar och mynt,

startbehov : den mängd eurosedlar och euromynt som förväntas behövas i en framtida deltagande medlemsstat på dagen för utbytet av sedlar och mynt för att täcka behovet för ett år framåt,

bankdag inom Eurosystemet : en dag då ECB eller en eller flera nationella centralbanker har öppet, på vilken TARGET eller det system som ersätter TARGET har öppet och som är en avvecklingsdag för penningmarknaden för euro och valutatransaktioner med euron,

TARGET : ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid,

kreditinstitut : ett institut enligt definitionen i artikel 1.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut ( 2 ),

laglig valuta : den nationella valutan i en framtida deltagande medlemsstat före dagen för utbytet av sedlar och mynt.

Artikel 2

Tillämplighet av bestämmelserna i denna riktlinje

1.  De regler och förfaranden som rör förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part som fastställs i denna riktlinje skall tillämpas på förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part oavsett om en framtida nationell centralbank i Eurosystemet: i) lånar sedlar och mynt som skall förhandstilldelas eller ii) tillverkar eller upphandlar dem.

2.  Denna riktlinje skall inte tillämpas på den fysiska leveransen av eurosedlar och euromynt från nationella centralbanker i Eurosystemet till nationella centralbanker i icke-deltagande medlemsstater förrän den senare har ställning som framtida nationell centralbank i Eurosystemet.KAPITEL II

LÅN AV EUROSEDLAR OCH EUROMYNT FÖR FÖRHANDSTILLDELNING

Artikel 3

Leverans

1.  Beroende på omständigheterna får en eller flera nationella centralbanker i Eurosystemet leverera eurosedlar och euromynt till en framtida nationell centralbank i Eurosystemet i syfte att förhandstilldela och för att tillgodose startbehoven.

2.  En levererande nationell centralbank i Eurosystemet skall inte begära säkerhet från en mottagande framtida nationell centralbank i Eurosystemet.

3.  Leveransen av eurosedlar och euromynt av en nationell centralbank i Eurosystemet till en framtida nationell centralbank i Eurosystemet skall inte äga rum innan den levererande nationella centralbanken i Eurosystemet och den mottagande framtida nationella centralbanken i Eurosystemet har slutit avtal där det fastslås att villkoren i denna riktlinje skall tillämpas på lån av eurosedlar och euromynt till den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet och sålunda kommer att tillämpas vid etableringen av arrangemang för förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part.

4.  Leveransen av eurosedlar och euromynt skall inte börja förrän ett beslut om upphävande av den icke-deltagande medlemsstatens undantag har antagits enligt artikel 122.2 i fördraget.

5.  Efter samrådan med den levererande nationella centralbanken i Eurosystemet skall ECB tydligt specificera från vilka stockar eurosedlarna och euromynten som skall levereras skall tas och namnet på den levererande nationella centralbanken i Eurosystemet. Den levererande nationella centralbanken i Eurosystemet skall säkerställa att ett beslut om påfyllning av dessa stockar har fattats.

Artikel 4

Villkor som gäller för lån av eurosedlar och euromynt

1.  Villkoren i denna artikel skall specificeras i de avtal som avses i artikel 3.3.

2.  Den exakta mängden, uppdelad efter denomineringen av de eurosedlar och euromynt som skall levereras och tiden för leverans skall specificeras i avtalen.

3.  Eurosedlar och euromynt skall transporteras till en framtida nationell centralbank i Eurosystemet för förhandstilldelning och startbehov i enlighet med de regler om säkerhet och försäkring som normalt tillämpas på bulköverföringar av eurosedlar och euromynt mellan de nationella centralbankerna. Risken för förstöring, förlust, stöld och rån av de levererade eurosedlarna och euromynten skall gå över på den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet från det ögonblick då eurosedlarna och euromynten lämnar den levererande nationella centralbankens kassavalv.

4.  En framtida nationell centralbank i Eurosystemet skall betala kostnaderna för att transportera eurosedlar och euromynt från en nationell centralbank i Eurosystemet till denne. Den levererande nationella centralbanken i Eurosystemet skall säkerställa att transporten verkställs på ett effektivt sätt.

5.  Om en framtida nationell centralbank i Eurosystemet behöver en bulköverföring av eurosedlar och euromynt från Eurosystemet inom tolv månader från dagen för utbytet av sedlar och mynt kommer dessa behov anses vara del av startbehovet och skall, vad avser återbetalning, behandlas i likhet med förhandstilldelade eurosedlar och euromynt enligt punkterna 6-8. I alla andra avseenden skall fullgörandet av sådana behov behandlas på samma sätt som en bulköverföring. ►M1  En bulköverföring av eurosedlar ska dock inte anses utgöra en del av startbehovet om den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet, som innehar den extra mängden av en eller flera denomineringar av eurosedlar till motsvarande värde och kvalitet som de som ingår i bulköverföringen, överför dessa till Eurosystemet i utbyte mot en sådan bulköverföring. Under dessa omständigheter uppstår ingen återbetalningsskyldighet och ECB ska stå för transportkostnaderna för eurosedlarna. ◄

6.  En framtida nationell centralbank i Eurosystemet skall iaktta följande skyldigheter avseende redovisning och finansiell rapportering i förhållande till levererande nationella centralbanker i Eurosystemet:

a) Under perioden för förhandstilldelning/perioden för förhandstilldelning till tredje part skall den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet redovisa det belopp eurosedlar och euromynt som har levererats för förhandstilldelning (och för startbehov) utanför balansräkningen till det nominella värdet.

▼M1 —————

▼B

c) Den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet skall rapportera det totala beloppet (uppdelat efter denominering) eurosedlar som förhandstilldelats eller förhandstilldelats till tredje part och som satts i omlopp före dagen för utbytet av sedlar och mynt, liksom vilken dag den blev medveten om att dessa sedlar satts i omlopp.

7.  Från och med dagen för utbytet av sedlar och mynt skall en framtida nationell centralbank i Eurosystemet iaktta följande skyldigheter avseende redovisning och finansiell rapportering:

a) Såvida de inte redan har bokförts i enlighet med punkt 10, skall förhandstilldelade eurosedlar bokföras som poster i balansräkningen som per dagen för utbytet av sedlar och mynt.

b) Det totala beloppet förhandstilldelade eurosedlar, förutom sedlar som satts i omlopp före dagen för utbytet av sedlar och mynt och som rapporterats enligt punkt 6 c skall bokföras i balansräkningen hos den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet under ”sedlar i omlopp”.

c) Skillnaden mellan det totala beloppet förhandstilldelade eurosedlar och beloppet förhandstilldelade eurosedlar som har debiterats konton hos förhandstilldelade godkända motparter som innehas hos en framtida nationell centralbank i Eurosystemet i enlighet med bestämmelserna i artikel 15, skall behandlas som ett räntefritt lån mot säkerhet som beviljats de godkända motparterna och som skall återbetalas av dem i enlighet med artikel 15.

8.  En framtida nationell centralbank i Eurosystemet skall återbetala de eurosedlar som den har lånat från en nationell centralbank i Eurosystemet för förhandstilldelning genom att leverera ett motsvarande antal eurosedlar av samma kvalitet som den tillverkar eller upphandlar i enlighet med dess tilldelning i Eurosystemets tillverkning av eurosedlar för ett eller flera på varandra följande år som omedelbart följer det år under vilket utbytet av sedlar och mynt äger rum, utöver dess normala andel i Eurosystemets tilldelning för tillverkning av eurosedlar för de berörda åren. Beräkningen av det motsvarande antalet och kvaliteten på sedlar som skall återbetalas kommer att bestämmas av ECB-rådet. Det motsvarande antalet och den motsvarande kvaliteten på sedlar som skall återbetalas för den andra euroserien kommer i tid att beräknas av ECB-rådet i enlighet med dess beslut. ►M1  Det motsvarande antalet, och den motsvarande kvaliteten, sedlar som ska återbetalas för framtida euroserier kommer att beräknas av ECB-rådet när detta blir aktuellt. ◄

9.  En framtida nationell centralbank i Eurosystemet skall utföra förhandstilldelning i enlighet med villkoren i kapitlen III och IV. Ingen leverans skall äga rum förrän den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet och en godkänd motpart har slutit avtal som innefattar sådana villkor, såvida inte nationella lagstadgade bestämmelser om förhandstilldelning säkerställer att villkor motsvarande de som fastställs i kapitlen III och IV tillämpas på alla godkända motparter.

10.  Om förhandstilldelade eurosedlar sätts i omlopp före dagen för utbytet av sedlar och mynt skall en levererande nationell centralbank i Eurosystemet bokföra dem som om de hade utgivits och satts i omlopp. Den levererande nationella centralbanken i Eurosystemet skall bokföra en fordran gentemot den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet till det nominella värdet av de eurosedlar som satts i omlopp före dagen för utbytet av sedlar och mynt. Den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet skall betala den levererande nationella centralbanken i Eurosystemet ränta på den fordran. Räntan skall betalas från och med den dag då den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet blev medveten om att dessa eurosedlar satts i omlopp tills den första öppethållandedagen för Eurosystemet som följer på dagen för utbytet av sedlar och mynt. På den dagen kommer skulden för den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet och därtill påförd ränta att avvecklas genom TARGET eller ett system som ersätter TARGET. Referensräntan för ersättningen skall vara den senaste tillgängliga marginalräntesats som Eurosystemet använt i sina upphandlingar för huvudsakliga refinansieringstransaktioner enligt stycke 3.1.2 i bilaga I till riktlinje ECB/2000/7 av den 31 augusti 2000 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden ( 3 ). För den händelse att fler än en nationell centralbank i Eurosystemet levererar eurosedlar till den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet för förhandstilldelning, skall de avtal som hänvisas till i artikel 3.3 specificera vilken levererande nationell centralbank som skall bokföra sedlarna i omlopp och fordran gentemot den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet.

▼M1

11.  En framtida nationell centralbank i Eurosystemet ska, med beaktande av de krav som framgår av en separat rättsakt, rapportera följande till ECB och till de levererande nationella centralbankerna:

a) Det slutliga totala beloppet av förhandstilldelade eurosedlar och förhandstilldelade eurosedlar till tredje part (uppdelade efter denominering).

b) Det slutliga totala beloppet av förhandstilldelade euromynt och förhandstilldelade euromynt till tredje part (uppdelade efter denominering).

▼BKAPITEL II

FÖRHANDSTILLDELNING

Artikel 5

Godkända motparter

Kreditinstitut i en framtida deltagande medlemsstat (inklusive ett utländskt kreditinstituts filialer i den framtida deltagande medlemsstaten) och nationella postkontor som har ett konto hos deras framtida nationella centralbank i Eurosystemet skall anses vara godkända mottagare av eurosedlar och euromynt för förhandstilldelning så snart som avtalen som avses i artikel 4.9 har upprättats. ►M1  Godkända motparter får på egen risk utse penningtransportföretag som sina ombud för lagring och förhandstilldelning av eurosedlar och euromynt till professionella tredje parter om i) utan hinder av utnämningen av ett ombud, de godkända motparterna uppfyller alla tillämpliga regler och förfaranden som framgår av denna riktlinje, och ii) de godkända motparterna ingår avtal med penningtransportföretagen som anger att penningtransportföretagen ska uppfylla de villkor som framgår av artikel 10 a och b samt artikel 13.1–13.3. ◄

Artikel 6

Leverans för förhandstilldelning

1.  En framtida nationell centralbank i Eurosystemet får inte börja leverera eurosedlar och euromynt för förhandstilldelning förrän perioden för förhandstilldelning/perioden för förhandstilldelning till tredje part har börjat.

2.  En framtida nationell centralbank i Eurosystemet får förhandstilldela eurosedlar och euromynt i enlighet med bestämmelserna i denna riktlinje. Förhandstilldelning av eurosedlar och euromynt skall inte börja innan den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet och den mottagande godkända motparten har slutit avtal som införlivar villkoren i detta kapitel och i kapitel IV (såvida inte motsvarande regler och förfaranden har fastställts i lagstadgade bestämmelser hos den berörda framtida deltagande medlemsstaten).

Artikel 7

Tillhandahållande av säkerhet

1.  Godkända motparter till vilka förhandstilldelning skall ske, skall förse sin framtida nationella centralbank i Eurosystemet med godkända säkerheter i enlighet med artikel 8 för att:

a) täcka det fulla nominella värdet på förhandstilldelade eurosedlar och euromynt, och

b) säkerställa att utförandet av de skyldigheter som fastställs i artikel 10 inkluderas i avtalen mellan den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet och den godkända motparten.

2.  Om säkerheten realiseras för att säkerställa att skyldigheterna enligt artikel 10 utförs, skall den godkända motparten förse den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet med ytterligare säkerheter för att täcka det fulla nominella värdet av förhandstilldelade eurosedlar och euromynt, i enlighet med kravet i punkt 1 a.

3.  Säkerheten skall tillhandahållas den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet innan den börjar förhandstilldela eurosedlar och euromynt och skall täcka riskerna som uppkommer från och med starten av leveransen för förhandstilldelning.

4.  Den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet skall säkerställa att säkerheten till fullo kan realiseras. Den skall därför mobilisera den godkända säkerheten genom lämpliga säkerhetsförfaranden på det sätt som anges i bilaga I till riktlinje ECB/2000/7.

5.  En framtida nationell centralbank i Eurosystemet skall genomföra lämpliga riskkontrollåtgärder för att bära riskerna som hör samman med förhandstilldelning. Den skall konsultera ECB avseende åtgärderna för riskkontroll som hänvisas till i denna artikel innan förhandstilldelningen äger rum. När marknadsvärdet av den godkända säkerheten justeras för att beakta de tillämpliga riskkontrollåtgärderna, skall beloppet för säkerheten justeras i enlighet med detta så att det alltid täcker det fulla nominella värdet av förhandstilldelade eurosedlar och euromynt som inte har debiterats de godkända motparternas konton hos den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet som tillhandahöll de förhandstilldelade eurosedlarna och euromynten.

6.  De avtal som skall slutas före förhandstilldelning skall föreskriva att en godkänd motpart, som en förutsättning för förhandstilldelning och enligt särskild överenskommelse mellan den godkända motparten och den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet, skall bevilja den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet en rätt att realisera säkerheten om den förhandstilldelade godkända motparten bryter mot de skyldigheter som avses i denna riktlinje och den förhandstilldelade godkända motparten inte betalar det avtalsreglerade skadeståndet i artikel 10.

Artikel 8

Godkända säkerheter

1.  Alla godtagbara värdepapper för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner enligt definitionen i bilaga I till riktlinje ECB/2000/7 skall anses vara godkända säkerheter för förhandstilldelning.

2.  Tillgångar som antingen är denominerade i de lagliga valutorna för framtida deltagande medlemsstater eller i euro, som uppfyller de gemensamma kriterierna i bilaga I till riktlinje ECB/2000/7 och är godtagbara för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner (med undantag för kriteriet för avvecklingsplatsen och valutan för denominering) skall anses vara godkända säkerheter för förhandstilldelning. Tillgångarna skall innehas (avvecklas) i euroområdet, eller i den framtida deltagande medlemsstaten inom ett inhemskt värdepappersavvecklingssystem (SSS) gentemot ECB:s ”Standarder för användningen av EU:s värdepappersavvecklingssystem i ECBS kredittransaktioner”.

3.  Följande kan också vara godkända säkerheter: a) kontantinsättningar denominerade i en legal valuta, b) kontantinsättningar i euro på ett särskilt för ändamålet avsett konto, som förräntas med samma räntestats som tillämpas för minimireserver, eller c) insättningar denominerade i en legal valuta eller i euro och i en annan form som anses lämplig av den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet.

Artikel 9

Rapportering

1.  En godkänd motpart skall till sin framtida nationella centralbank i Eurosystemet rapportera:

a) det slutliga totala beloppet förhandstilldelade eurosedlar till tredje part (uppdelade efter denominering), och

b) det slutliga totala beloppet förhandstilldelade euromynt till tredje part (uppdelade efter denominering).

2.  Omedelbart efter förhandstilldelningen till tredje part skall en förhandstilldelad godkänd motpart förse sin framtida nationella centralbank i Eurosystemet med information om vilka de professionella tredje parterna är som har förhandstilldelats, liksom beloppen av förhandstilldelade eurosedlar och euromynt till tredje part per individuell kund. Den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet skall behandla sådan information som konfidentiell och skall endast använda den för att övervaka hur de professionella tredje parterna uppfyller sina skyldigheter för att undvika att eurosedlar och euromynt sätts i omlopp för tidigt och avseende rapportering i enlighet med artikel 4.11. ►M1  Den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet ska, med beaktande av de krav som framgår av en separat rättsakt, rapportera den information som den erhåller från en godkänd motpart till ECB. ◄

3.  En förhandstilldelad godkänd motpart skall omedelbart informera den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet som utförde förhandstilldelningen (som sedan skall informera ECB om detta):

a) om det finns anledning att tro att förhandstilldelade eurosedlar eller euromynt har satts i omlopp före dagen för utbytet av sedlar och mynt, och

b) om det totala beloppet (uppdelat efter denominering) av förhandstilldelade sedlar, om några, som sattes i omlopp innan dagen för utbytet av sedlar och mynt.

Artikel 10

En godkänd motparts åtaganden avseende förhandstilldelning till tredje part

Innan förhandstilldelning till tredje part äger rum skall de förhandstilldelade godkända motparterna åta sig att utföra förhandstilldelning till tredje part endast i enlighet med de regler och förfaranden som fastställs i denna riktlinje; detta skall avtalas om mellan parterna själva och de professionella tredje parter till vilka förhandstilldelning skall ske. I synnerhet skall följande villkor avtalas om innan förhandstilldelning till tredje part kan ske till den godkända motparten:

a) Den godkända motparten skall säkerställa att de förhandstilldelade eurosedlarna och euromynten till tredje part förblir i lokalerna hos de professionella tredje parter som förhandstilldelats, där de skall lagras avskiljt från andra eurosedlar och euromynt, annan valuta eller annan egendom för att förhindra att de sätts i omlopp före dagen för utbytet av sedlar och mynt. Om ett för tidigt sättande i omlopp äger rum skall lämpligt skadestånd enligt avtal betalas.

▼M1

b) Den godkända motparten ska komma överens med den professionella tredje parten som ska erhålla förhandstilldelning att den senare ska tillåta att den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet eller någon annan behörig myndighet i enlighet med artikel 13.3 utför revisioner och inspektioner i de lokaler som den professionella tredje parten som erhållit förhandstilldelning har, för att kontrollera att förhandstilldelade eurosedlar och euromynt till tredje part finns där.

c) Den godkända motparten ska betala skadestånd enligt avtal till den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet eller någon annan behörig myndighet till ett belopp som är proportionellt till den skada som lidits, men som inte ska understiga 10 procent av det förhandstilldelade beloppet till tredje part i) om den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet inte ges möjlighet att utföra revisionen eller inspektionerna som hänvisas till i punkt b på plats, eller ii) de eurosedlar och euromynt som har förhandstilldelats till tredje part inte lagras i den förhandstilldelade professionella tredje partens lokaler i enlighet med denna artikel. En framtida nationell centralbank i Eurosystemet ska inte yrka sådant avtalsenligt skadestånd om i) dess framtida deltagande medlemsstat har ett regelverk som erbjuder ett likvärdigt skydd, eller ii) i den utsträckning som en förhandstilldelad professionell tredje part redan har betalat skadestånd enligt artikel 16.2 f.

▼B

Artikel 11

Statistikfrågor

För tillämpningen av förordning (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut ( 4 ), skall en framtida nationell centralbank i Eurosystemet säkerställa att monetära finansinstitut inom dess medlemsstat inte bokför poster och transaktioner som innefattar förhandstilldelade eurosedlar och euromynt i deras balansräkningar under perioden för förhandstilldelning/perioden för förhandstilldelning till tredje part.

Artikel 12

Distribution till filialer

En framtida nationell centralbank i Eurosystemet skall endast tillåta att godkända motparter distribuerar förhandstilldelade eurosedlar och euromynt till deras filialer inom den framtida deltagande medlemsstaten.

Artikel 13

Förbud mot för tidigt sättande i omlopp

▼M1

1.  En framtida nationell centralbank i Eurosystemet ska förbjuda att godkända motparter (inklusive av dessa utsedda ombud) avhänder sig eurosedlar och euromynt som har levererats till dem före kl. 00:00 (lokal tid) på dagen för utbytet av sedlar och mynt, såvida inte något annat förskrivs i denna riktlinje. I synnerhet ska den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet kräva att godkända motparter, inklusive av dessa utsedda ombud, i sina eller de utsedda ombudens bankvalv lagrar de förhandstilldelade eurosedlarna och euromynten avskilt från andra eurosedlar och euromynt, annan valuta och annan egendom på ett säkert sätt för att undvika förstöring, stöld, rån eller något annat som kan leda till att de sätts i omlopp för tidigt.

▼B

2.  Godkända motparter skall säkerställa att förhandstilldelade eurosedlar och euromynt inte sätts i omlopp före dagen för utbytet av sedlar och mynt.

▼M1

3.  De godkända motparterna, inklusive av dessa utsedda ombud, ska bevilja sin framtida nationella centralbank i Eurosystemet rätten att utföra revision och inspektera deras lokaler för att den ska kunna verifiera att de förhandstilldelade eurosedlarna och euromynten finns i behåll samt de förhållanden under vilka de godkända motparterna utför förhandstilldelningen till tredje part. Den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet får, under förutsättning att ECB informeras om detta, ge en annan behörig myndighet i uppdrag att utföra revisionen och inspektionen av sådana lokaler.

▼B

4.  Godkända motparter skall åta sig att betala skadestånd till den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet om den godkända motparten bryter mot åtaganden som rör förhandstilldelning, inklusive, men inte uteslutande att sätta, eller att agera på ett sätt som leder till att de förhandstilldelade sedlarna sätts i omlopp före dagen för utbytet av sedlar och mynt, eller att vägra att tillåta revision eller inspektioner. Den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet skall säkerställa att sådana överträdelser leder till avtalsmässigt eller lagstadgat skadestånd som skall betalas med ett belopp som står i proportion till den föreliggande skadan. Den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet skall inte utkräva sådant skadestånd om den berörda framtida deltagande medlemsstaten har ett regelverk som erbjuder ett likvärdigt skydd.

Artikel 14

Risk för förstöring, förlust, stöld eller rån

Godkända motparter skall bära risken för förstöring, förlust, stöld eller rån av förhandstilldelade eurosedlar och euromynt från det ögonblick då sådana sedlar och mynt lämnar bankvalvet hos den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet. En framtida nationell centralbank i Eurosystemet kan kräva att godkända motparter täcker dessa risker genom att teckna en lämplig försäkring eller på andra lämpliga sätt. Den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet och den godkända motparten skall dock komma överens om att även om sådan försäkring finns, så skall bestämmelserna i artikel 15 om omedelbar debitering av förhandstilldelade eurosedlar eller euromynt som sätts i omlopp för tidigt och relaterade räntebetalningar tillämpas. Trots det som nämnts ovan kan en framtida nationell centralbank i Eurosystemet och en godkänd motpart komma överens om att den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet skall sörja för de praktiska arrangemangen för transporten av eurosedlar och euromynt för förhandstilldelning på den godkända motpartens vägnar och på dennes risk, eller om den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet så önskar, på den framtida nationella centralbankens i Eurosystemets risk.

Artikel 15

Debitering och kreditering

1.  Eurosedlar och euromynt som förhandstilldelats till godkända motparter skall debiteras dessa motparters konton hos deras framtida nationella centralbank i Eurosystemet till det nominella värdet enlighet följande ”lineära debiteringsmodell”: det totala beloppet förhandstilldelade eurosedlar och euromynt skall debiteras i tre lika stora avbetalningar, på avvecklingsdagen för den första, fjärde och femte huvudsakliga refinansieringstransaktionen i Eurosystemet efter dagen för utbytet av sedlar och mynt.

2.  Om det inte finns tillräckliga medel på en förhandstilldelad godkänd motparts konto hos den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet som utförde förhandstilldelningen för debitering av kontot i enlighet med punkt 1, så skall den godkända motparten anses ha brutit mot sin skyldighet att betala för de förhandstilldelade eurosedlarna och euromynten.

3.  Eurosedlar och euromynt som levererats till godkända motparter på eller efter dagen för utbytet av sedlar och mynt skall debiteras deras respektive konton hos den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet i enlighet med rådande praxis inom Eurosystemet. Eurosedlar och euromynt som återlämnas av godkända motparter på eller efter dagen för utbytet av sedlar och mynt skall likaledes krediteras deras respektive konton hos framtida nationella centralbanker i Eurosystemet.

4.  Sedlar och mynt som är denominerade i en legal valuta och återlämnade av godkända motparter skall krediteras deras respektive konton hos den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet i enlighet med rådande praxis inom Eurosystemet.

5.  Om eurosedlar eller euromynt sätts i omlopp före dagen för utbytet av sedlar och mynt skall dessa sedlars belopp omedelbart belastas den förhandstilldelade godkända motparten som utländsk valuta. Sådana eurosedlar skall bokföras som varande ”i omlopp” i räkenskaperna hos de nationella centralbankerna i Eurosystemet som levererade dem till den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet för förhandstilldelning. Bokföringen skall äga rum oavsett orsaken till att sedlarna satts i omlopp före dagen för utbytet av sedlar och mynt.KAPITEL IV

FÖRHANDSTILLDELNING TILL TREDJE PART

Artikel 16

Villkor för leverans av eurosedlar och euromynt för förhandstilldelning till tredje part

1.  Förhandstilldelning till professionella tredje parter får inte börja innan perioden för förhandstilldelning/perioden för förhandstilldelning till tredje part har börjat.

2.  Innan förhandstilldelning till tredje part kan börja skall den godkända motparten och de professionella tredje parterna sluta avtal som täcker åtminstone följande:

a) Förhandstilldelning till tredje part skall äga rum på den professionella tredje partens fulla risk, på dennes ansvar och enligt villkoren i denna riktlinje.

▼M1 —————

▼B

c) Den professionella tredje parten skall lagra förhandstilldelade eurosedlar och euromynt till tredje part i enlighet med artikel 10 a och skall inte avhända sig dem före 00:00 (lokal tid) på dagen för utbytet av sedlar och mynt.

▼M1

d) Den professionella tredje parten ska bevilja sin framtida nationella centralbank i Eurosystemet, eller någon annan behörig myndighet enligt artikel 13.3, rätten att utföra revisioner och inspektera dess lokaler för att kontrollera att de sedlar och mynt som förhandstilldelats tredje part finns där.

▼B

e) Den professionella tredje parten skall till den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet rapportera hela beloppet (uppdelad efter denominering) av förhandstilldelade sedlar till tredje part, om några, som har satts i omlopp före dagen för utbytet av sedlar och mynt.

f) Den professionella tredje parten skall åta sig att betala skadestånd till den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet om den professionella tredje parten bryter mot skyldigheter i samband med förhandstilldelningen till tredje part, inklusive men inte uteslutande till brott mot åtagandet i punkt c eller en vägran att tillåta revision eller inspektioner, som hänvisas till i punkt d. Sådana brott skall vara föremål för antingen avtalsenliga eller lagstadgade skadestånd, som skall betalas med ett belopp som står i proportion till skadan, men som inte skall vara mindre än 10 % av det förhandstilldelade beloppet. Den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet skall inte ålägga sådana sanktioner om dess framtida deltagande medlemsstat har etablerat ett regelverk som ger ett likvärdigt skydd.

▼M1

3.  Genom undantag från det förfarande för förhandstilldelning till tredje part som beskrivs i punkt 2 ska följande förenklade förfarande för förhandstilldelning till tredje part tillämpas av professionella tredje parter gentemot detaljister förutsatt att

a) detaljisten är ett mikroföretag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag ( 5 ), dvs. att detaljisten sysselsätter färre än tio anställda och dennes omsättning eller balansomslutning inte överstiger två miljoner euro per år,

b) det nominella värdet på eurosedlarna och euromynten som detaljisten erhållit som förhandstilldelning till tredje part inte överstiger 10 000 euro,

c) detaljisten undertecknar ett standardavtal som tas fram av den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet där detaljisten försäkrar att han inte kommer att avhända sig de eurosedlar och euromynt som förhandstilldelats till tredje part före kl. 00:00 (lokal tid) på dagen för utbytet av sedlar och mynt. Några andra avtalsmässiga arrangemang inte är nödvändiga, och

d) detaljisten lagrar förhandstilldelade eurosedlar och euromynt till tredje part i enlighet med artikel 10 a, och punkt 2 d gäller.

4.  Enligt de förutsättningar som framgår av punkt 3, får det förenklade förfarandet för förhandstilldelning till tredje part bara ske fem kalenderdagar före dagen för utbytet av sedlar och mynt. Värdet i den lagliga valutan som motsvarar det nominella värdet på de eurosedlar och euromynt som förhandstilldelats en detaljist av en godkänd motpart enligt det förenklade förfarandet för förhandstilldelning ska låsas på det konto som detaljisten har hos den godkända motparten och debiteras på dagen för utbytet av sedlar och mynt.

▼B

Artikel 17

Utestängande av allmänheten

1.  En framtida nationell centralbank i Eurosystemet skall förbjuda godkända motparter från att förhandstilldela eurosedlar och euromynt till allmänheten.

2.  Punkt 1 i denna artikel förbjuder inte att till allmänheten tillhandahålla startboxar med mynt som innehåller små summor euromynt i olika denomineringar enligt specifikationen av behöriga nationella myndigheter i vissa framtida deltagande medlemsstater, allt efter omständigheterna.KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

▼M1

Artikel 18

Kontroll

En framtida nationell centralbank i Eurosystemet ska ge ECB kopior av alla rättsliga instrument och åtgärder som antagits i dess medlemsstat avseende denna riktlinje senast en månad innan perioden för förhandstilldelning/perioden för förhandstilldelning till tredje part börjar, dock inte innan ett beslut om upphävande av undantaget har tagits avseende den medlemsstaten.

▼B

Artikel 19

Euromynt

Det rekommenderas att den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet skall tillämpa bestämmelserna i denna riktlinje avseende euromynt såvida inte något annat sägs inom det regelverk som satts upp av deras behöriga nationella myndigheter.

Artikel 20

Slutbestämmelser

1.  Denna riktlinje träder i kraft den 19 juli 2006.

2.  Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de deltagande medlemsstaterna.( 1 ) EGT L 139, 11.5.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2169/2005 (EUT L 346, 29.12.2005, s. 1).

( 2 ) EGT L 126, 26.5.2000, s. 1.

( 3 ) EGT L 310, 11.12.2000, s. 1. Riktlinjen senast ändrad genom riktlinje ECB/2005/17 (EUT L 30, 2.2.2006, s. 26)

( 4 ) EGT L 333, 17.12.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2181/2004 (ECB/2004/21) (EUT L 371, 18.12.2004, s. 42).

( 5 ) EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

Top