EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006O0009-20080705

Consolidated text: Насоки на Европейската централна банка от 14 юли 2006 година относно някои приготовления за преминаването към парична наличност в еуро и за първоначалното зареждане и подзареждането с еуробанкноти и монети извън Еурозоната (ЕЦБ/2006/9) (2006/525/ЕО)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/525/2008-07-05

2006O0009 — BG — 05.07.2008 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 14 юли 2006 година

относно някои приготовления за преминаването към парична наличност в еуро и за първоначалното зареждане и подзареждането с еуробанкноти и монети извън Еурозоната

(ЕЦБ/2006/9)

(2006/525/ЕО)

(ОВ L 207, 28.7.2006, p.39)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА 2008/549/ЕО от 19 юни 2008 година

  L 176

16

4.7.2008
▼B

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 14 юли 2006 година

относно някои приготовления за преминаването към парична наличност в еуро и за първоначалното зареждане и подзареждането с еуробанкноти и монети извън Еурозоната

(ЕЦБ/2006/9)

(2006/525/ЕО)УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 106, параграф 1 от него,

като взе предвид член 16 и член 26.4 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка,

като има предвид, че:

(1)

Член 10 от Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждането на еурото ( 1 ) постановява, че „считано от съответната дата на преминаване към парична наличност, ЕЦБ и централните банки на участващите държави-членки въвеждат в обращение банкноти, деноминирани в еуро в участващите държави-членки“.

(2)

За да се осигури гладкото приемане на еурото в бъдещи участващи държави-членки, трябва да се създаде правна рамка, която да даде възможност на националните централни банки (НЦБ) на тези държави-членки да заемат еуробанкноти и монети от Еуросистемата за целите на първоначалното зареждане и подзареждането преди преминаването към парична наличност, като се вземат предвид различните национални сценарии за преминаване към парична наличност.

(3)

Първоначалното зареждане с еуробанкноти и монети на правоимащите контрагенти и подзареждането на професионални трети страни би улеснило гладкото преминаване към парична наличност и би облекчило логистичния товар от приемането на еурото, както и би допринесло за намаляване на разходите свързани с двойното парично обращение.

(4)

Първоначалното зареждане и подзареждането с еуробанкноти и монети не означава пускането на тези еуробанкноти и монети в обращение, тъй като преди датата на преминаване към парична наличност те няма статут на законно платежно средство в бъдещите участващи държави-членки; следователно договорните споразумения за заемане на еуробанкноти и монети трябва да съдържат задължения за налагане на някои ограничения на правоимащите контрагенти.

(5)

Първоначално зареждане на правоимащи контрагенти и подзареждането на професионални трети страни може да се извърши единствено, ако законовите разпоредби в бъдещата участваща държава-членка предвиждат достатъчна степен на защита или е налице договорно споразумение между участващите страни относно: i) заемане на еуробанкноти и монети за първоначално зареждане; ii) първоначално зареждане и iii) подзареждане.

(6)

Настоящите насоките следва: i) да установят правила за договорната рамка и условията за първоначално зареждане и подзареждане; ii) да установят изисквания за счетоводна и финансова отчетност по отношение на първоначалното зареждане; и iii) да предвидят съответния правен режим, които да осигури първоначалното зареждане и подзареждане с еуробанкноти и монети.

(7)

Докато главната отговорност за създаването на режим за емитиране на еуро монети е на участващите държави-членки, НЦБ — бъдещи членки на Еуросистемата, играят важна роля за разпределянето на еуро монетите. Следователно разпоредбите на настоящите насоки отнасящи се до еуро монетите, трябва да бъдат разглеждани като препоръки, които да се прилагат от НЦБ в рамката за емитирането на еуро монети, която трябва да бъде създадена от компетентните национални органи на бъдещите участващи държави-членки.

(8)

Доставката на еуробанкноти и монети на НЦБ — бъдещи членки на Еуросистемата, за целите на първоначалното зареждане е свързана с определени финансови рискове. За да се покрият тези рискове, НЦБ — бъдещи членки на Еуросистемата, се задължават върнат заетите от Еуросистемата еуробанкноти от бъдещия им отреден дял от производство на банкноти. Освен това първоначално зареждане се разрешава единствено, ако правоимащите контрагенти предоставят на съответните НЦБ — бъдещи членки на Еуросистемата, достатъчно допустими обезпечения.

(9)

НЦБ на Еуросистемата, които доставят еуробанкноти и монети за целите на първоначалното зареждане, и НЦБ — бъдещи членки на Еуросистемата, следва да сключат конкретно договорно споразумение за спазване на правилата и процедурите, предвидени в настоящите насоки.

(10)

Ако действащите национални законови разпоредби в бъдещите участващи държави-членки не гарантират прилагането на равностойни правила и процедури, условията, предвидени в настоящите насоки за първоначално зареждане и подзареждане, трябва да се включат в договорните споразумения между НЦБ — бъдещи членки на Еуросистемата, правоимащите контрагенти и професионални трети страни.

(11)

ЕЦБ, като координатор на първоначалното зареждане, следва предварително да бъде информирана за заявките за първоначално зареждане, а НЦБ — бъдещи членки на Еуросистемата, следва да уведомяват ЕЦБ за всяко решение за извършване на първоначално зареждане,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

По смисъла на настоящите насоки:

 „първоначално зареждане“ означава физическата доставка на еуробанкноти и монети от НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, на правоимащи контрагенти на територията на бъдеща участваща държава-членка през периода за първоначално зареждане и подзареждане;

 „период за първоначално зареждане/подзареждане“ означава периода, през който се извършва първоначалното зареждане/подзареждане, който започва не по-рано от четири месеца преди датата на преминаване към парична наличност и завършва в 00:00 часа (местно време) на същата дата;

 „подзареждане“ означава доставка на еуробанкноти и монети от правоимащ контрагент на професионални трети страни на територията на бъдеща участваща държава-членка през периода за първоначално зареждане/подзареждане;

 „еурозона“ означава територията на участващите държави-членки;

 „дата на преминаване към парична наличност“ означава датата, на която еуробанкнотите и монетите стават законно платежно средство в дадена бъдеща участваща държава-членка;

 „участваща държава-членка“ означава държава- членка, която е приела еурото;

 „бъдеща участваща държава-членка“ означава неучастваща държава-членка, която е изпълнила поставените условия за приемане на еурото, и по отношение на която е било взето решение за отмяна на дерогацията (по смисъла на член 122, параграф 2 от Договора);

 „неучастваща държава-членка“ означава държава-членка, която не е приела еурото;

 „Еуросистема“ означава НЦБ на участващите държави-членки и ЕЦБ;

 „правоимащ контрагент“ означава субект по смисъла на член 5, който отговаря на изискванията за получаване на еуробанкноти и монети за целите на първоначалното зареждане;

 „професионални трети страни“ означава определени целеви групи търговци, като търговци на дребно, браншът на операторите на автомати работещи с пари в брой и дружества за транспортиране пари и ценности, които са установени в същата бъдеща участваща държава-членка както правоимащия контрагент, и за които правоимащия контрагент счита че имат основателна нужда от подзареждане и че изпълняват изискванията за подзареждане;

 „дружество за транспортиране на пари и ценности“ означава субект, който предоставя услуги по транспортиране и съхраняване на банкноти и монети за кредитни институции;

 „НЦБ на Еуросистемата“ означава НЦБ на участваща държава-членка;

 „НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата“ означава НЦБ на бъдеща участваща държава-членка;

 „допустимо обезпечение“ означава обезпечение съгласно член 8;

 „доставяща НЦБ на Еуросистемата“ означава НЦБ на Еуросистемата, която доставя еуробанкноти и монети на НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, за целите на първоначалното зареждане, независимо от това коя НЦБ на Еуросистемата е законният собственик на тези банкноти и монети;

 „нужди свързани с пускането в обращение“ означава количеството еуробанкноти и монети, което се очаква, че ще бъде необходимо в една бъдеща участваща държава-членка в деня на преминаване към парична наличност за посрещане на търсенето за период от една година;

 „работен ден на Еуросистемата“ означава деня, в който ЕЦБ или една или повече НЦБ са отворени, в който работи TARGET или заместващата я система, и който е ден за сетълмент на паричния пазар в еуро и за валутни сделки с еуро;

 „TARGET“ означава Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време;

 „кредитна институция“ означава институция съгласно член 1, параграф 1, буква а) от Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно предприемането и осъществяването на дейност на кредитни институции ( 2 );

 „бивша валута“ означава националната парична единица на бъдеща участваща държава-членка преди датата на преминаване към парична наличност.

Член 2

Приложимост на разпоредбите на настоящите насоки

1.  Правилата и процедурите отнасящи се до първоначалното зареждане и подзареждането, които са предвидени в настоящите насоки, се прилагат към договорености за първоначално зареждане и подзареждане, независимо дали НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата: i) заема банкноти и монети за първоначално зареждане; или ii) ги произвежда или възлага поръчка за това.

2.  Настоящите насоки не се прилагат по отношение на физическата доставка на еуробанкноти и монети от НЦБ на Еуросистемата за НЦБ на неучастващи държави-членки докато последните не получат статут на НЦБ — бъдещи членки на Еуросистемата.ГЛАВА II

ЗАЕМАНЕ НА ЕУРОБАНКНОТИ И МОНЕТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ

Член 3

Доставка

1.  Една или повече НЦБ на Еуросистемата, според случая, могат да доставят еуробанкноти и монети на НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, за целите на първоначалното зареждане и на нуждите свързани с пускането в обращение.

2.  Доставящата НЦБ на Еуросистемата не изисква обезпечение от получаващата НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата.

3.  Доставката на еуробанкноти и монети от НЦБ на Еуросистемата за НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, не се извършва преди доставящата НЦБ на Еуросистемата и получаващата НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, да са сключили договорно споразумение, според което условията на настоящите насоки се прилагат към заетите от НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, еуробанкноти и монети, т.е те ще са приложими при изготвянето на правилата за първоначално зареждане/подзареждане.

4.  Доставката на еуробанкноти и монети не може да започне преди вземането на решение за отмяна на дерогацията на неучастваща държава-членка по смисъла на член 122, параграф 2 от Договора.

5.  След като се консултира с доставящата НЦБ на Еуросистемата, ЕЦБ ясно определя наличностите, от които трябва да бъдат взети еуробанкнотите и монетите за доставка, както и името на съответната доставяща НЦБ на Еуросистемата. Доставяща НЦБ на Еуросистемата осигурява вземането на решение за попълването на тези наличности.

Член 4

Условия, които се прилагат по отношение на заемането на еуробанкноти и монети

1.  Определените в настоящия член условията се уреждат подробно в договорните споразумения посочени в член 3, параграф 3.

2.  Точният обем еуробанкноти и монети, които трябва да бъдат доставени, разпределени по купюри, както и времето за доставка, се определят във всяко договорно споразумение.

3.  Еуробанкнотите и монетите се транспортират до НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, за целите на първоначалното зареждане и нуждите свързани с пускането в обращение в съответствие с правилата за сигурност и застраховане, които обикновено се прилагат за големи доставки на еуробанкноти и монети между НЦБ. Рискът от унищожаване, загуба, кражба и обир на доставяните еуробанкноти и монети преминава върху НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, от момента, в който еуробанкнотите и монетите напуснат трезорите на доставящата НЦБ на Еуросистемата.

4.  НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, заплаща разходите за транспортиране на еуробанкнотите и монетите от НЦБ членка на Еуросистемата до нея. Доставящата НЦБ на Еуросистемата гарантира че транспортирането е извършено по ефикасен начин.

5.  Ако НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, има нужда от голяма доставка на еуробанкноти и монети от Еуросистемата в рамките на 12 месеца от датата на преминаване към парична наличност, тези нужди се приемат като част от нуждите свързани с пускането в обращение и, що се отнася до изплащането им, се разглеждат подобно на първоначално доставените еуробанкноти и монети, съгласно параграфи 6—8. Във всяко друго отношение изпълнението на тези изисквания се разглежда по същия начин като голяма доставка. ►M1  Голяма доставка от евробанкноти обаче няма да бъде считана за част от нуждите, свързани с пускането в обращение, ако НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, която има свръхобем от един или повече купюри евробанкноти, които са еднакви по стойност и качество с тези, които се съдържат в голямата доставка, ги прехвърли на Евросистемата в замяна на голямата доставка. При тези обстоятелства не възниква задължение за извършване на плащане и ЕЦБ поема разходите по транспорта на евробанкнотите. ◄

6.  НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, изпълнява следните задължения за счетоводна и финансова отчетност по отношение на доставящата НЦБ на Еуросистемата:

а) През периода за първоначално зареждане/подзареждане НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, записва задбалансово по номинална стойност количеството еуробанкноти и монети, доставени за целите на първоначалното зареждане (и нуждите свързани с пускането в обращение).

▼M1 —————

▼B

в) НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, съобщава за общото количество еуробанкноти (разпределени по купюри), които са предмет на първоначално зареждане или подзареждане и са влезли в обращение преди датата на преминаване към парична наличност, както и датата, на която е станало известно, че тези банкноти са влезли в обращение.

7.  От датата на преминаване към парична наличност НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, изпълнява следните задължения за счетоводна и финансова отчетност:

а) Освен ако вече не са записани по смисъла на параграф 10, първоначално заредените еуробанкноти се записват като балансови позиции на датата на преминаване към парична наличност.

б) Общата сума на първоначално заредените еуробанкноти, с изключение на банкнотите, които са влезли в обращение преди датата на преминаване към парична наличност, съобщена по параграф 6, буква в), се записва в баланса на НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, в позиция „банкноти в обращение“.

в) Разликата между общата сума на първоначално заредените еуробанкноти и сумата на първоначално заредените еуробанкноти, дебитирани по сметките на снабдените с банкноти правоимащи контрагенти, държани в НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, съгласно разпоредбите на член 15, се разглежда като обезпечен, безлихвен заем, предоставен на правоимащите контрагенти, който следва да бъде изплатен от тях съгласно член 15.

8.  НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, връща еуробанкнотите, взети назаем от НЦБ на Еуросистемата за целите на първоначалното зареждане, като предоставя еднакви по брой и качество еуробанкноти, които тя произвежда или за които възлага поръчка в следствие на отредения й дял от производството на еуробанкноти в Еуросистемата за една или повече последователни години непосредствено следващи годината на преминаване към парична наличност, като допълнение към нейния нормален дял в производството на еуробанкноти в Еуросистемата за съответните години. Изчисляването на броя и качеството на банкнотите, които трябва да бъдат върнати, се извършва съгласно решение на Управителния съвет. Изчисленията за еднаквите по брой и качество банкноти, които трябва да бъдат върнати от втората серия на еурото, се представят своевременно от Управителния съвет. ►M1  Еднаквите по брой и качество банкноти, които следва да бъдат върнати от бъдещите серии евробанкноти, се изчисляват по начин, определен своевременно от Управителния съвет. ◄

9.  НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, извършва първоначално зареждане съгласно условията, определени в глави III и IV. Доставки не се извършват докато НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, и правоимащият контрагент не сключат договорно споразумение, което включва тези условия, освен ако националните законови разпоредби относно първоначалното зареждане не гарантират, че условия равностойни на определените в глави III и IV, се прилагат по отношение на всички правоимащи контрагенти.

10.  Ако първоначално заредените еуробанкноти влязат в обращение преди датата на преминаване към парична наличност, доставящата НЦБ на Еуросистемата, ги записва като вече емитирани и влезли в обращение. Доставящата НЦБ на Еуросистемата записва вземане към НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, в размер равен на номиналната стойност на еуробанкнотите, които са влезли в обращение преди датата на преминаване към парична наличност. НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, заплаща на доставящата НЦБ на Еуросистемата лихва по това вземане. Лихва е дължима от датата, на която НЦБ - бъдеща членка на Еуросистемата, разбере, че тези еуробанкноти са влезли в обращение, до първия работен ден на Еуросистемата след датата на преминаване към парична наличност. На тази дата задължението на НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, и съответната лихва се извършват чрез TARGET или чрез система заместваща TARGET. Референтният лихвен процент е последният пределен лихвен процент, използван от Еуросистемата в нейните търгове за основните операции по рефинансиране съгласно параграф 3.1.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7 от 31 август 2000 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Еуросистемата ( 3 ). В случай, че повече от една НЦБ на Еуросистемата доставя еуробанкноти на НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, за целите на първоначалното зареждане, споразуменията съгласно член 3, параграф 3 определят по-конкретно доставящата НЦБ, която записва банкнотите в обращение и вземането към НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата.

▼M1

11.  Като има предвид изискванията, установени в друг правен инструмент, НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, докладва на НЦБ и на доставящата/ите НЦБ на Евросистемата следното:

а) крайната обща сума на първоначално заредените и подзаредените евробанкноти (разпределени по купюри); и

б) крайната обща сума на първоначално заредените и подзаредените евромонети (разпределени по купюри).

▼BГЛАВА III

ПЪРВОНЧАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ

Член 5

Правоимащи контрагенти

Кредитни институции, установени в бъдеща участваща държава-членка (включително клонове на чуждестранни кредитни институции в бъдеща участваща държава-членка) и националните пощи, които имат сметка при съответната НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, се считат за имащи право да получат еуробанкноти и монети за целите на първоначалното зареждане след подписване на споразуменията, предвидени в член 4, параграф 9. ►M1  С оглед съхранението и подзареждането с евробанкноти и монети на професионални трети страни правоимащите контрагенти могат да номинират за представители, които действат от тяхно име и за тяхна сметка, дружества за транспортиране на пари и ценности, при условие че: i) правоимащите контрагенти спазват всички приложими правила и процедури, установени в настоящите насоки, независимо от номинирането на представител; и ii) правоимащите контрагенти сключат договорни споразумения с дружествата за транспортиране на пари и ценности, предвиждащи, че дружествата за транспортиране на пари и ценности изпълняват задълженията, предвидени в член 10, букви а) и б) и член 13, параграфи 1—3. ◄

Член 6

Доставка при първоначално зареждане

1.  НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, не може да започне доставка на еуробанкноти и монети за първоначално зареждане преди периодът за първоначално зареждане/подзареждане да е започнал.

2.  НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, може да направи първоначално зареждане с еуробанкноти и монети в съответствие с разпоредбите на настоящите насоки. Първоначалното зареждане с еуробанкноти и монети не трябва да започне преди НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, и получаващият правоимащ контрагент да са сключили споразумение, което включва условията, предвидени в настоящия раздел и раздел IV (освен ако в съответната бъдеща участваща държава-членка със законови разпоредби не са установени подобни правила и процедури).

Член 7

Предоставяне на обезпечение

1.  Правоимащите контрагенти, които трябва да получат първоначално зареждане с еуробанкноти и монети, предоставят на съответната НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, допустимо обезпечение по смисъла на член 8:

а) за да покрият пълната номинална стойност на първоначално заредените еуробанкноти и монети; и

б) да гарантират изпълнението на задълженията, предвидени в член 10, които трябва да бъдат включени в договорното споразумение между НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, и правоимащия контрагент.

2.  Ако се използва обезпечение, за да се гарантира изпълнението на задълженията, посочени в член 10, правоимащият контрагент предоставя на НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, допълнително обезпечение, за да покрие пълната номинална стойност на първоначално заредените еуробанкноти и монети, както е предвидено в параграф 1, буква а).

3.  Обезпечението се предоставя на НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, преди тя да започне първоначалното зареждане с еуробанкноти и монети и покрива рисковете, възникващи от началото на доставката при първоначално зареждане.

4.  НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, осигурява, че изпълнение може да бъде предприето срещу пълния размер на обезпечението. За тази цел тя мобилизира допустимото обезпечение по съответната процедура за обезпечаване, по начина определен в приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7.

5.  НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, прилага адекватни мерки за контрол на риска, за да покрие рисковете, свързани с първоначалното зареждане. Тя провежда консултации с ЕЦБ преди първоначалното зареждане относно мерките за контрол на риска по настоящия член. Когато пазарната стойност на допустимото обезпечение бъде коригирана, за да се вземат предвид приложените мерки за контрол на риска, размерът на обезпечението трябва да бъде съответно коригиран по такъв начин, че да покрива винаги пълната номинална стойност на първоначално заредените еуробанкноти и монети, която не е била дебитирана по сметки на правоимащите контрагенти при НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, която е направила първоначалното зареждане с еуробанкноти и монети.

6.  Договорните споразумения, които трябва да бъдат сключени преди първоначалното зареждане, предвиждат, че правоимащият контрагент предоставя на НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, правото да се удовлетвори от обезпечението, ако първоначално снабденият правоимащ контрагент наруши някои от задълженията, които са посочени в настоящите насоки като предпоставка за първоначалното зареждане, и изрично договорени между правоимащия контрагент и НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, и ако правоимащият контрагент не плати предвидените в член 10 договорни неустойки.

Член 8

Допустимо обезпечение

1.  Всички допустими активи, използвани в операциите на паричната политика на Еуросистемата съгласно приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7 се считат за допустимо обезпечение за целите на първоначалното зареждане.

2.  Активите, деноминирани или в бивши валути на бъдещи участващи държави-членки, или в еуро, които отговарят на единните критерии, посочени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7 и са допустими за използване в операциите на паричната политика на Еуросистемата (с изключение на критерия за мястото на сетълмент и валута, в която са деноминирани), се считат за допустимо обезпечение за целите на първоначалното зареждане. Активите трябва да бъдат държани (и сетълментът по тях се извършва) в еурозоната или в бъдещата участваща държава-членка, в националната система за сетълмент на ценни книжа (SSS), оценявана по „Стандартите за използване на системите за сетълмент на ценни книжа на ЕС при кредитните операции на ЕСЦБ“ на ЕЦБ.

3.  Като допустимо обезпечение могат да бъдат предоставени: а) парични депозити, деноминирани в бивша валута; б) парични депозити в еуро по специална сметка, върху които се начислява лихва в същия размер като за минималните резерви; или в) депозити, деноминирани в бивша валута или в еуро и под друга форма, която се счита за подходяща от НЦБ бъдеща членка на Еуросистемата.

Член 9

Отчитане

1.  Правоимащият контрагент отчита на своята НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата:

а) крайната обща сума на подзаредените еуробанкнотите (разпределени по купюри); и

б) крайната обща сума на подзаредените еуро монети (разпределени по купюри).

2.  Веднага след подзареждането, първоначално зареденият правоимащ контрагент предоставя на своята НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, информация за професионалните трети страни, които са били подзаредени, както и за количеството еуробанкноти и еуро монети, доставени на всеки отделен клиент. НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, третира тази информация като поверителна и я използва само, за да контролира как професионалните трети страни изпълняват своите задължения за избягване на преждевременно пускане в обращение на еуробанкнотите и монетите, както и за целите на отчетността по смисъла на член 4, параграф 11. ►M1  НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, докладва на ЕЦБ информацията, получена от правоимащия контрагент, като има предвид изискванията, установени в друг правен инструмент. ◄

3.  Първоначално зареденият правоимащ контрагент незабавно информира НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, която е извършила доставката (която на свой ред информира ЕЦБ):

а) ако има причини да вярва, че първоначално заредените еуробанкноти или монети са били пуснати в обращение преди датата на преминаване към парична наличност; и

б) за общата сума (разпределена по купюри) на първоначално заредените банкноти, ако има такива, които са влезли в обращение преди датата на преминаване към парична наличност.

Член 10

Задължения на правоимащия контрагент по отношение на подзареждането

Преди да се извърши подзареждане, правоимащите контрагенти се задължават да правят това единствено в съответствие с правилата и процедурите, установени в настоящите насоки, които се договарят между тях самите и професионалните трети страни, които следва да бъдат последващо заредени с еуробанкноти и монети. По-специално, преди правоимащият контрагент да може да извърши подзареждане, следва да бъдат договорени следните условия:

а) Правоимащият контрагент гарантира, че подзаредените еуробанкноти и еуро монети се намират в помещенията на подзаредените професионални трети страни, където те се съхраняват отделно от други еуробанкноти и еуро монети, друга валута или собственост, за да се избегне тяхното пускане в обращение преди датата на преминаване към парична наличност. Такова преждевременно пускане в обращение се санкционира с плащане на съответните договорни санкции.

▼M1

б) Правоимащият контрагент се договаря с професионалната трета страна, която следва да бъде подзаредена, че последната ще позволи на НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, или на всеки друг публичен орган, компетентен съгласно член 13, параграф 3 да извършва одит и проверки в помещенията на подзаредената професионална трета страна, за да удостовери наличието на подзаредени евробанкноти и монети.

в) Правоимащият контрагент плаща на НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, договорни неустойки в размер, пропорционален на претърпените вреди, но не по-малък от 10 % от сумата на подзаредените евробанкноти и монети, ако: i) на НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, или на друг публичен орган не бъде предоставен достъп за извършване на одита и проверките, посочени в буква б); или ii) ако подзаредените евробанкноти и монети не се съхраняват в помещенията на подзаредената професионална трета страна съгласно разпоредбите на настоящия член. НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, не налага такива договорни неустойки: i) ако нейната бъдеща участваща държава-членка е създала регулаторна рамка, предвиждаща равностойно ниво на защита; или ii) доколкото подзаредената професионална трета страна вече е платила неустойки съгласно член 16, параграф 2, буква е).

▼B

Член 11

Статистически аспекти

За прилагането на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) от 22 ноември 2001 г. относно консолидирания баланс на сектор „Парично-финансови институции“ ( 4 ), НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, гарантира, че паричните финансови институции в нейната държава-членка не записват позиции и транзакции с първоначално заредени еуробанкноти и еуро монети в своите счетоводни баланси през периода на първоначалното зареждане/подзареждането с еуробанкноти и еуро монети.

Член 12

Разпределяне между клонове

НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, позволява на правоимащите контрагенти да разпределят първоначално заредените еуробанкноти и еуро монети само по своите клонове на територията на участващата бъдеща държава-членка.

Член 13

Забрана за преждевременно пускане в обращение

▼M1

1.  НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, забранява на правоимащите контрагенти, включително на техните представители, да се разпореждат с доставените им евробанкноти и монети преди 00:00 часа (местно време) в деня на преминаване към парична наличност, освен ако в настоящите насоки не е предвидено друго. По-специално, НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, изисква от правоимащите контрагенти, включително от техните представители, да съхраняват първоначално заредените евробанкноти и монети в своите трезори или в трезорите на определените от тях представители, ако съществуват такива, отделно от другите евробанкноти и монети, други валути или собственост, и по надежден начин, за да се избегне тяхното повреждане, кражба, обир или друга причина за преждевременно пускане в обращение.

▼B

2.  Правоимащите контрагенти гарантират, че еуробанкноти и еуро монети не се пускат в обращение преди датата на преминаване към парична наличност.

▼M1

3.  За да удостовери наличието на първоначално заредените евробанкноти и монети и договореностите, съгласно които правоимащите контрагенти извършват подзареждане, правоимащите контрагенти (включително техните представители) предоставят на своите НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, правото да извършват одит и проверки в техните помещения. НЦБ — бъдеща членки на Евросистемата, може да възложи на друг компетентен публичен орган извършването на одит и проверка на тези помещения, в който случай следва да бъде уведомена ЕЦБ.

▼B

4.  Правоимащите контрагенти се задължават да плащат неустойки на НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, когато правоимащият контрагент наруши задълженията си, свързани с първоначалното зареждане, включително, но не само, с пускането или с действия, водещи до пускането на първоначално заредените банкноти в обращение преди датата на преминаване към парична наличност, или при отказ да разреши одит или проверки. НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, гарантира, че тези нарушения подлежат на договорни или законови неустойки, дължими като сума пропорционална на претърпените вреди. НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, не налага такива неустойки, ако съответната участваща бъдеща държава-членка е приела регулаторна рамка, предвиждаща равностойно ниво на защита.

Член 14

Риск от унищожаване, загуба, кражба и обир

Правоимащите контрагенти носят риска от унищожаване, загуба, кражба и обир на първоначално заредените еуробанкноти и еуро монети от момента, в който тези банкноти и монети напуснат трезорите на НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата. НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, може да изисква от правоимащите контрагенти да покрият тези рискове чрез застраховането им или по друг подходящ начин. НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, и правоимащият контрагент се договарят, че независимо от застраховката се прилагат разпоредбите на член 15, отнасящи се до незабавното дебитиране на първоначално заредените еуробанкноти и еуро монети, които влизат преждевременно в обращение, както и съответните лихвени плащания. Независимо от горепосоченото, НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, и правоимащият контрагент могат да се договорят, че НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, поема грижата за практическите аспекти свързани с транспортирането на еуробанкнотите и еуро монетите за целите на първоначалното зареждане от името и за сметка на правоимащия контрагент или ако НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, желае това, за сметка на НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата.

Член 15

Дебитиране и кредитиране

1.  Еуробанкнотите и еуро монетите, които са били първоначално заредени на правоимащи контрагенти, се дебитират от сметки на тези контрагенти при тяхната НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, по тяхната номинална стойност съгласно следния „модел на линейно дебитиране“: общата сума на първоначално заредените банкноти и монети се дебитира на три равни вноски в деня на сетълмент на първата, четвъртата и петата основни операции на Еуросистемата по рефинансиране след датата на преминаване към парична наличност.

2.  Ако няма достатъчно средства по сметката на първоначално заредения с еуробанкноти и еуро монети правоимащ контрагент при НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, която е извършила първоначалното зареждане, за да се дебитира сметката съгласно параграф 1, тогава се счита, че правоимащият контрагент е нарушил своето задължение за плащане на първоначално заредените еуробанкноти и еуро монети.

3.  Еуробанкнотите и еуро монетите, доставени на правоимащи контрагенти на или след датата на преминаване към парична наличност, се дебитират от съответните им сметки при НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, съгласно практиката на Еуросистемата. Еуробанкнотите и еуро монетите, върнати от правоимащи контрагенти на или след датата на преминаване към парична наличност по подобен начин се кредитират по техните съответни сметки при НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата.

4.  Банкнотите и монетите, деноминирани в бивша валута и върнати от правоимащи контрагенти, се кредитират по съответните им сметки при НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, съгласно действащата практика на Еуросистемата.

5.  Ако еуробанкнотите или еуро монетите влязат в обращение преди датата на преминаване към парична наличност, сумата на тези банкноти и монети незабавно се записват на първоначално заредения правоимащ контрагент като чуждестранна валута. Всички такива еуробанкноти и еуро монети се записват „в обращение“ в отчетите на НЦБ на Еуросистемата, която ги е доставила на НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, за целите на първоначалното зареждане. Записването се извършва независимо от причината, която е довела до пускането на тези банкноти в обращение преди датата на преминаване към парична наличност.ГЛАВА IV

ПОДЗАРЕЖДАНЕ

Член 16

Условия, които се прилагат при подзареждане на еуробанкноти и еуро монети

1.  Подзареждането на професионални трети страни не може да започне преди да е започнал периода на предварително зареждане/подзареждане.

2.  Преди да започне подзареждането, правоимащият контрагент и професионалните трети страни сключват договорни споразумения, които включват най-малко следното:

а) Подзареждането се извършва изцяло за сметка и на отговорност на професионалната трета страна и при условията, договорени в съответствие с настоящите насоки.

▼M1 —————

▼B

в) Професионалната трета страна съхранява подзаредените еуробанкноти и еуро монети съгласно член 10, буква а) и не разполага с тях преди 00:00 часа (местно време) в деня на преминаване към парична наличност.

▼M1

г) Професионалната трета страна предоставя на своята НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, или на друг компетентен орган съгласно член 13, параграф 3 правото да извършва одит и проверки на помещенията ѝ, за да се удостовери наличието на подзаредени евробанкноти и монети.

▼B

д) Професионалната трета страна отчита на НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, общата сума (разпределена по купюри) на подзаредените банкноти, ако има такива, които са влезли в обращение преди датата на преминаване към парична наличност.

е) Професионалната третата страна се задължава да плаща неустойки на НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, в случай, че професионалната трета страна наруши задълженията си, свързани с подзареждането, включително, но не само, с нарушение на задължението, установено в буква в) или при отказ да разреши одит или проверки съгласно буква г). Тези нарушения подлежат на договорни или законови неустойки, дължими като сума пропорционална на претърпените вреди, но не по-малко от 10 % от подзаредената сума. НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, не налага такива неустойки, ако съответната участваща бъдеща държава-членка е приела регулаторна рамка, предвиждаща равностойно ниво на защита.

▼M1

3.  Чрез дерогация от процедурата за подзареждане, описана в параграф 2, между професионалните трети страни и търговците на дребно се прилага следната опростена процедура за подзареждане, ако:

а) търговецът на дребно е микропредприятие по смисъла на определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията за микро-, малки и средни предприятия ( 5 ), т.е. персоналът му се състои от по-малко от 10 души и годишният оборот или общият годишен баланс не надвишава 2 млн. евро;

б) номиналната стойност на евробанкнотите и монетите, с които търговецът на дребно е бил първоначално зареден, не надхвърля като цяло 10 000 EUR;

в) търговецът на дребно подпише стандартен формуляр, изготвен от НЦБ — бъдеща членки на Евросистемата, в който декларира съгласието си да не се разпорежда с подзаредените евробанкноти и монети преди 00:00 часа (местно време) в деня на преминаване към парична наличност. Не са необходими други договорни споразумения; и

г) търговецът на дребно съхранява подзаредените евробанкноти и монети съгласно член 10, буква а) и съответно се прилага параграф 2, буква г).

4.  Съгласно условията на параграф 3 опростената процедура за подзареждане може да се извърши не по-рано от 5 календарни дни преди датата на преминаване към парична наличност. Стойността на съществуващата дотогава валута, която съответства на номиналната стойност на евробанкнотите и монетите, които са подзаредени от правоимащ контрагент на търговец на дребно по опростената процедура за подзареждане, се блокира по сметката на търговеца на дребно при правоимащия контрагент и се дебитира на датата на преминаването към парична наличност.

▼B

Член 17

Изключване на широката общественост

1.  НЦБ — бъдеща членка на Еуросистемата, забранява на правоимащия контрагент да извършва подзареждане с еуробанкноти и монети на широката общественост.

2.  Параграф 1 от настоящия член не забранява да се предоставят на широката общественост класьори с образци на еуро монети, които съдържат малки количества еуро монети от различни купюри, съгласно инструкциите на компетентните национални органи в някои участващи бъдещи държави-членки, според случая.ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

▼M1

Член 18

Удостоверяване

НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, изпращат на ЕЦБ копия от всички правни инструменти и актове, приети в техните държави-членки във връзка с настоящите насоки, най-късно един месец преди началото на периода на предварителното зареждане/подзареждането, но не преди да е взето решението за отмяна на дерогацията по отношение на тази държава-членка.

▼B

Член 19

Еуро монети

Препоръчва се НЦБ — бъдещи членки на Еуросистемата, да прилагат разпоредбите на настоящите насоки по отношение на еуро монетите, освен ако не е предвидено друго в рамките, определени от компетентните национални органи.

Член 20

Заключителни разпоредби

1.  Настоящите насоки влизат в сила на 19 юли 2006 г.

2.  Адресати на настоящите насоки са НЦБ на участващите държави-членки.( 1 ) ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2169/2005 (ОВ L 346, 29.12.2005 г., стр. 1).

( 2 ) ОВ L 126, 26.5.2000 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 310, 11.12.2000 г., стр. 1. Насоки, последно изменени с насоки ЕЦБ/2005/17 (ОВ L 30, 2.2.2006 г., стр. 26).

( 4 ) ОВ L 333, 17.12.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2181/2004 (ЕЦБ/2004/21) (ОВ L 371, 18.12.2004 г., стр. 42).

( 5 ) ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Top