EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006O0009-20080705

Consolidated text: Europos centrinio banko gairės 2006 m. liepos 14 d. dėl tam tikrų pasiruošimų grynųjų pinigų keitimui į eurą bei dėl eurų banknotų ir monetų išankstinio pristatymo bei išankstinio sub-pristatymo ne euro zonoje (ECB/2006/9) (2006/525/EB)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/525/2008-07-05

2006O0009 — LT — 05.07.2008 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2006 m. liepos 14 d.

dėl tam tikrų pasiruošimų grynųjų pinigų keitimui į eurą bei dėl eurų banknotų ir monetų išankstinio pristatymo bei išankstinio sub-pristatymo ne euro zonoje

(ECB/2006/9)

(2006/525/EB)

(OL L 207, 28.7.2006, p.39)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2008/549/EB 2008 m. birželio 19 d.

  L 176

16

4.7.2008
▼B

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2006 m. liepos 14 d.

dėl tam tikrų pasiruošimų grynųjų pinigų keitimui į eurą bei dėl eurų banknotų ir monetų išankstinio pristatymo bei išankstinio sub-pristatymo ne euro zonoje

(ECB/2006/9)

(2006/525/EB)EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 16 straipsnį ir 26.4 straipsnį,

kadangi:

(1)

1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo ( 1 ) 10 straipsnis nustato, kad „nuo atitinkamos grynųjų pinigų pakeitimo datos ECB ir dalyvaujančių valstybių narių centriniai bankai dalyvaujančiose valstybėse narėse išleidžia į apyvartą eurų banknotus“.

(2)

Siekiant užtikrinti sklandų euro įvedimą būsimose dalyvaujančiose valstybėse narėse, reikėtų nustatyti teisinę sistemą, įgalinančią šių valstybių narių nacionalinius centrinius bankus (NCB) skolintis eurų banknotus ir monetas iš Eurosistemos jų išankstinio pristatymo ir išankstinio sub-pristatymo iki grynųjų pinigų keitimo tikslu, atsižvelgiant į įvairius galimus nacionalinius grynųjų pinigų keitimo scenarijus.

(3)

Eurų banknotų ir monetų išankstinis pristatymas priimtinoms dalyvaujančioms šalims, ir išankstinis sub-pristatymas profesionalioms trečiosioms šalims, prisidėtų prie sklandaus grynųjų pinigų keitimo, palengvintų logistinę euro įvedimo naštą ir prisidėtų prie išlaidų, susijusių su dviejų valiutų buvimu apyvartoje, sumažinimo.

(4)

Eurų banknotų ir monetų išankstinis pristatymas ir išankstinis sub-pristatymas neturėtų reikšti tokių eurų banknotų ir monetų išleidimo į apyvartą, kadangi iki grynųjų pinigų keitimo datos jie neturės teisėtos mokėjimo priemonės statuso būsimose dalyvaujančiose valstybėse narėse; todėl, siekiant to išvengti, sutartiniai susitarimai dėl eurų banknotų ir monetų paskolų turėtų numatyti pareigas nustatyti tam tikrus apribojimus priimtinoms dalyvaujančioms šalims ir profesionalioms trečiosioms šalims.

(5)

Išankstinis pristatymas priimtinoms dalyvaujančioms šalims ir išankstinis sub-pristatymas profesionalioms trečiosioms šalims gali būti atliekamas tik jei įstatymų nuostatos būsimoje dalyvaujančioje valstybėje suteikia pakankamą apsaugą, arba tarp susijusių šalių yra sudaryti sutartiniai susitarimai, dėl: i) eurų banknotų ir monetų išankstiniam pristatymui paskolų; ii) išankstinio pristatymo; ir iii) išankstinio sub-pristatymo.

(6)

Šios gairės turėtų: i) nustatyti taisykles, taikytinas sutarčių sistemai ir sąlygoms dėl išankstinio pristatymo ir išankstinio sub-pristatymo; ii) nustatyti apskaitos ir finansinės atskaitomybės reikalavimus, kurių turi būti laikomasi išankstinio pristatymo ir išankstinio sub-pristatymo atžvilgiu; ir iii) nustatyti tinkamą tvarką iš anksto pristatytiems ir iš anksto sub-pristatytiems eurų banknotams ir monetoms apdrausti.

(7)

Nors kompetencija nustatyti eurų monetų išleidimo tvarką visų pirma priklauso dalyvaujančioms valstybėms narėms, būsimi Eurosistemos NCB turi labai svarbų vaidmenį platinant eurų monetas. Todėl šių gairių nuostatos, susijusios su eurų monetomis, turėtų būti laikomos rekomendacijomis, kurias NCB taiko pagal eurų monetų išleidimo tvarką, kurią nustato būsimų dalyvaujančių valstybių narių kompetentingos nacionalinės institucijos.

(8)

Eurų banknotų ir monetų pristatymas būsimiems Eurosistemos NCB išankstinio pristatymo tikslais kelia tam tikrą finansinę riziką. Šiai rizikai padengti būsimi Eurosistemos NCB turėtų įsipareigoti apmokėti už iš Eurosistemos pasiskolintus eurų banknotus iš jiems paskirtų būsimų banknotų gamybos reikalavimų. Be to, išankstinis pristatymas turėtų būti leidžiamas tik jei priimtinos dalyvaujančios šalys suteikia atitinkamam būsimam Eurosistemos NCB pakankamą priimtiną įkaitą.

(9)

Išankstinio pristatymo tikslu eurų banknotus ir monetas pristatantis Eurosistemos NCB ir būsimas Eurosistemos NCB turėtų sudaryti specialius sutartinius susitarimus šiose gairėse nustatytoms taisyklėms ir tvarkai laikytis.

(10)

Šiose gairėse nustatytos išankstinio pristatymo ir paskesnio išankstinio sub-pristatymo sąlygos turi būti įtraukiamos į sutartinius susitarimus tarp būsimų Eurosistemos NCB, priimtinų dalyvaujančių šalių ir profesionalių trečiųjų šalių, nebent būsimose dalyvaujančiose valstybėse narėse galiojančios įstatymų nuostatos užtikrina, kad būtų taikomos lygiavertės taisyklės ir tvarka.

(11)

ECB, kaip išankstinio pristatymo koordinatorius, turėtų būti iš anksto informuojamas apie prašymus išankstiniam pristatymui, o būsimi Eurosistemos NCB turėtų informuoti ECB apie visus sprendimus pateikti išankstinį pristatymą,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:I

SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiose gairėse:

 „išankstinis pristatymas“ reiškia būsimo Eurosistemos NCB atliekamą fizinį eurų banknotų ir monetų pristatymą priimtinoms dalyvaujančioms šalims būsimos dalyvaujančios valstybės narės teritorijoje išankstinio pristatymo/išankstinio sub-pristatymo laikotarpiu,

 „išankstinio pristatymo/išankstinio sub-pristatymo laikotarpis“ reiškia laikotarpį, kuriuo vyksta išankstinis pristatymas ir išankstinis sub-pristatymas, kuris prasideda ne anksčiau kaip keturi mėnesiai iki grynųjų pinigų keitimo datos ir pasibaigia 00.00 (vietos laiku) grynųjų pinigų keitimo dieną,

 „išankstinis sub-pristatymas“ reiškia priimtinos dalyvaujančios šalies atliekamą iš anksto pristatytų eurų banknotų ir monetų pristatymą profesionalioms trečiosioms šalims būsimos dalyvaujančios valstybės narės teritorijoje išankstinio pristatymo/išankstinio sub-pristatymo laikotarpiu,

 „euro zona“ reiškia dalyvaujančių valstybių narių teritoriją,

 „grynųjų pinigų keitimo data“ reiškia datą, kurią eurų banknotai ir monetos tampa teisėta mokėjimo priemone eurą atitinkamoje būsimoje dalyvaujančioje valstybėje narėje,

 „dalyvaujanti valstybė narė“ reiškia eurą įsivedusią valstybę narę,

 „būsima dalyvaujanti valstybė narė“ reiškia nedalyvaujančią valstybę narę, kuri vykdė sąlygas eurui įvesti, ir kurios atžvilgiu yra priimtas sprendimas dėl išlygos panaikinimo (pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį),

 „nedalyvaujanti valstybė narė“ reiškia euro neįsivedusią valstybę narę,

 „Eurosistema“ reiškia dalyvaujančių valstybių narių NCB ir ECB,

 „priimtina dalyvaujanti šalis“ reiškia 5 straipsnyje apibrėžtą vienetą, kuris atitinka reikalavimus eurų banknotams ir monetoms priimti išankstinio pristatymo tikslu,

 „profesionalios trečiosios šalys“ reiškia tam tikras komercines tikslines grupes, tokias kaip mažmenininkai, grynųjų pinigų automatų pramonė ir grynųjų pinigų kelyje įmonės, esančios toje pačioje būsimoje dalyvaujančioje valstybėje narėje kaip ir priimtina dalyvaujanti šalis, ir kurias priimtina dalyvaujanti šalis laiko turinčiomis teisėtą poreikį gauti išankstinį sub-pristatymą ir galinčiomis vykdyti reikalavimus išankstinio sub-pristatymo atžvilgiu,

 „grynųjų pinigų kelyje įmonė“ reiškia vienetą, teikiantį banknotų ir monetų transportavimo, sandėliavimo ir tvarkymo paslaugas kredito įstaigoms,

 „Eurosistemos NCB“ reiškia dalyvaujančios valstybės narės NCB,

 „būsimas Eurosistemos NCB“ reiškia būsimos dalyvaujančios valstybės narės NCB,

 „priimtinas įkaitas“ reiškia įkaitą, kurio apibrėžimas pateiktas 8 straipsnyje,

 „pristatantis Eurosistemos NCB“ reiškia Eurosistemos NCB, kuris pristato eurų banknotus ir monetas būsimam Eurosistemos NCB išankstinio pristatymo tikslu, nepriklausomai nuo to, kuris Eurosistemos NCB yra teisėtas tokių banknotų ir monetų savininkas,

 „išleidimo reikalavimai“ reiškia eurų banknotų ir monetų kiekį, kurio, kaip numatoma, reikės būsimoje dalyvaujančioje valstybėje narėje grynųjų pinigų keitimo datą vienerių metų laikotarpio paklausai patenkinti,

 „Eurosistemos darbo diena“ reiškia dieną, kurią ECB ar vienas ar daugiau NCB yra atidaryti verslui, kurią TARGET ar TARGET pakeičianti sistema yra atidaryta, ir kuri yra euro pinigų rinkos ir su euru susijusių užsienio valiutų keitimo sandorių atsiskaitymo diena,

 „TARGET“ reiškia Transeuropinę automatizuotą realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemą,

 „kredito įstaiga“ reiškia įstaigą, kurios apibrėžimas pateiktas 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/12/EB dėl kredito įstaigų steigimosi ir veiklos ( 2 ) 1 straipsnio 1 dalies a punkte,

 „paveldėta valiuta“ reiškia būsimos dalyvaujančios valstybės narės nacionalinės valiutos vienetą iki grynųjų pinigų keitimo datos.

2 straipsnis

Šiose gairėse pateiktų nuostatų taikymas

1.  Šiose gairėse nustatytos taisyklės ir tvarka dėl išankstinio pristatymo ir išankstinio sub-pristatymo taikomos susitarimams dėl išankstinio pristatymo ir išankstinio sub-pristatymo nepriklausomai nuo to, ar būsimas Eurosistemos NCB: i) skolinasi iš anksto pristatytinus banknotus ir monetas; ar ii) juos gamina ar perka.

2.  Šios gairės netaikomos fiziniam eurų banknotų ir monetų pristatymui iš Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų nedalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams, kol pastarieji neturi būsimų Eurosistemos NCB statuso.II

SKYRIUS

EURŲ BANKNOTŲ IR MONETŲ IŠANKSTINIAM PRISTATYMUI PASKOLOS

3 straipsnis

Pristatymas

1.  Atitinkamai vienas ar daugiau Eurosistemos NCB gali pristatyti eurų banknotus ir monetas būsimam Eurosistemos NCB išankstinio pristatymo ir išleidimo reikalavimų tikslu.

2.  Pristatantysis Eurosistemos NCB nereikalauja įkaito iš gaunančiojo Eurosistemos NCB.

3.  Eurosistemos NCB atliekamas eurų banknotų ir monetų pristatymas būsimam Eurosistemos NCB nevyksta tol, kol pristatantysis Eurosistemos NCB ir gaunantysis būsimas Eurosistemos NCB nesudaro sutartinių susitarimų, nustatančių, kad šiose gairėse nustatytos sąlygos taikomos eurų banknotų ir monetų paskolai būsimam Eurosistemos NCB, ir todėl bus taikomos nustatant susitarimus išankstiniam pristatymui ir išankstiniam sub-pristatymui.

4.  Eurų banknotų ir monetų pristatymas neprasideda anksčiau, negu priimamas sprendimas pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį dėl nedalyvaujančios valstybės narės išlygos panaikinimo.

5.  Pasikonsultavęs su pristatančiuoju Eurosistemos NCB, ECB aiškiai nustato atsargas, iš kurių paimami pristatytini eurų banknotai ir monetos, ir pristatančiojo Eurosistemos NCB pavadinimą. Pristatantysis Eurosistemos NCB užtikrina, kad būtų priimamas sprendimas dėl tokių atsargų papildymo.

4 straipsnis

Eurų banknotų ir monetų paskolai taikomos sąlygos

1.  Šiame straipsnyje nustatytos sąlygos numatomos 3 straipsnio 3 dalyje minimuose sutartiniuose susitarimuose.

2.  Visi sutartiniai susitarimai nurodo tikslų kiekį, suskirstytą pagal pristatytinų eurų banknotų ir monetų nominalą, ir pristatymo laiką.

3.  Eurų banknotai ir monetos transportuojami į būsimą Eurosistemos NCB išankstinio pristatymo ir išleidimo reikalavimų tikslu pagal saugumo ir draudimo taisykles, kurios paprastai taikomos eurų banknotų ir monetų didmeniniams perdavimams tarp NCB. Pristatytų eurų banknotų ir monetų sunaikinimo, praradimo, vagystės ir apiplėšimo rizika pereina būsimam Eurosistemos NCB nuo to momento, kai eurų banknotai ir monetos palieka pristatančiojo Eurosistemos NCB saugyklą.

4.  Būsimas Eurosistemos NCB padengia eurų banknotų ir monetų transportavimo iš Eurosistemos NCB į jį išlaidas. Pristatantysis Eurosistemos NCB užtikrina, kad transportavimas būtų vykdomas veiksmingai.

5.  Jei būsimam Eurosistemos NCB reikia didmeninio eurų banknotų ir monetų perdavimo iš Eurosistemos per dvylika mėnesių nuo grynųjų pinigų keitimo datos, šie reikalavimai laikomi išleidimo reikalavimų dalimi ir, grąžinimo atžvilgiu, traktuojami panašiai, kaip iš anksto pristatyti eurų banknotai ir monetos, kaip nustatyta 6–8 dalyse. Visais kitais atžvilgiais, tokių reikalavimų vykdymas traktuojamas taip pat, kaip ir didmeninis perdavimas. ►M1  Tačiau didmeninis eurų banknotų perdavimas nelaikomas išleidimo reikalavimų dalimi, jeigu būsimas Eurosistemos NCB, turintis per didelį kiekį vieno ar daugiau nominalų eurų banknotų, kurių vertė ir kokybė yra tokia pati, kaip ir sudarančių didmeninį perdavimą, perveda juos Eurosistemai mainais už tokį didmeninį perdavimą. Esant tokioms aplinkybėms, neatsiranda grąžinimo pareiga ir eurų banknotų transportavimo išlaidos tenka ECB. ◄

6.  Pristatančiojo (-iųjų) Eurosistemos NCB atžvilgiu būsimas Eurosistemos NCB laikosi šių apskaitos ir finansinės atskaitomybės įsipareigojimų:

a) Išankstinio pristatymo/išankstinio sub-pristatymo laikotarpiu būsimas Eurosistemos NCB įrašo išankstinio pristatymo (ir išleidimo reikalavimų) tikslu pristatytų eurų banknotų ir monetų kiekį nebalansinėse sąskaitose jų nominaliąja verte.

▼M1 —————

▼B

c) Būsimas Eurosistemos NCB pateikia ataskaitą apie bendrą visų iš anksto pristatytų ar iš anksto sub-pristatytų eurų banknotų, kurie pateko į apyvartą iki grynųjų pinigų keitimo datos, kiekį (suskirstytą pagal nominalą), taip pat datą, kurią jis sužinojo, kad šie banknotai pateko į apyvartą.

7.  Nuo grynųjų pinigų keitimo datos būsimas Eurosistemos NCB laikosi šių apskaitos ir finansinės atskaitomybės įsipareigojimų:

a) Jei jie dar nebuvo įrašyti pagal 10 dalį, iš anksto pristatyti eurų banknotai įrašomi balanso straipsniuose grynųjų pinigų keitimo data.

b) Bendras iš anksto pristatytų banknotų kiekis, išskyrus visus banknotus, kurie pateko į apyvartą iki grynųjų pinigų keitimo datos, ir apie kuriuos pranešta pagal 6 dalies c punktą, įrašomi būsimo Eurosistemos NCB balanso straipsnyje „apyvartoje esantys banknotai“.

c) Skirtumas tarp bendro iš anksto pristatytų eurų banknotų kiekio ir iš anksto pristatytų eurų banknotų kiekių, kurie buvo debetuoti išankstinį pristatymą gavusių priimtinų dalyvaujančių šalių sąskaitose, laikomose būsimame Eurosistemos NCB pagal 15 straipsnio nuostatas, laikomas įkeitimu užtikrinta, neatlygintina paskola, suteikta priimtinoms dalyvaujančioms šalims, kurią jos grąžina pagal 15 straipsnį.

8.  Būsimas Eurosistemos NCB grąžina išankstinio pristatymo tikslu iš Eurosistemos NCB pasiskolintus eurų banknotus pristatydamas lygiavertį eurų banknotų skaičių ir kokybę, kurį jis pagamina ar perka dėl jam paskirtos dalies Eurosistemos eurų banknotų gamyboje vienerius ar daugiau metų iš eilės, einančių iš karto po metų, kuriais vyksta grynųjų pinigų keitimas, be jo įprastos dalies Eurosistemos eurų banknotų gamybos paskirstyme duotiems metams. Valdančioji taryba sprendžia dėl grąžintinų banknotų lygiaverčio skaičiaus ir kokybės apskaičiavimo. Lygiavertis grąžintinų banknotų skaičius ir kokybė antrajai eurų serijai apskaičiuojamas pagal Valdančiosios tarybos laiku nustatytą tvarką. ►M1  Lygiavertė grąžintinų banknotų vertė ir kokybė būsimai eurų serijai apskaičiuojama pagal Valdančiosios tarybos laiku nustatytą tvarką. ◄

9.  Būsimas Eurosistemos NCB išankstinį pristatymą vykdo pagal III ir IV skyriuose nustatytas sąlygas. Pristatymas neatliekamas tol, kol būsimas Eurosistemos NCB ir priimtina dalyvaujanti šalis nesudaro sutartinių susitarimų, kurie numato tokias sąlygas, nebent nacionalinės įstatymų nuostatos dėl išankstinio pristatymo užtikina, kad visoms priimtinoms dalyvaujančioms šalims būtų taikomos sąlygos, lygiavertės III ir IV skyriuose nustatytoms sąlygoms.

10.  Jei iš anksto pristatyti eurų banknotai patenka į apyvartą iki grynųjų pinigų keitimo datos, pristatantysis Eurosistemos NCB įrašo juos kaip išleistus ir esančius apyvartoje. Pristatantysis Eurosistemos NCB įrašo pretenziją būsimam Eurosistemos NCB, lygią iki grynųjų pinigų keitimo datos į apyvartą patekusių eurų banknotų nominaliajai vertei. Būsimas Eurosistemos NCB moka pristatančiajam Eurosistemos NCB atlyginimą už tą pretenziją. Atlyginimas mokėtinas nuo dienos, kurią būsimas Eurosistemos NCB sužinojo, kad šie eurų banknotai pateko į apyvartą, iki pirmos Eurosistemos darbo dienos po grynųjų pinigų keitimo datos. Tą dieną būsimo Eurosistemos NCB įsipareigojimas ir susijęs atlyginimas vykdomas per TARGET arba TARGET pakeičiančią sistemą. Atlyginimo orientacinė norma yra naujausia turima ribinė palūkanų norma, kuri pagal 2000 m. rugpjūčio 31 d. Rekomendacijos ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų I priedo 3.1.2 punktą Eurosistemoje naudojama pagrindinių refinansavimo operacijų mokėjimo priemonėms ( 3 ). Jei daugiau nei vienas Eurosistemos NCB pristato eurų banknotus būsimam Eurosistemos NCB išankstinio pristatymo tikslu, 3 straipsnio 3 dalyje nurodyti sutartiniai susitarimai nurodo pristatantįjį NCB, kuris įrašo apyvartoje esančius banknotus ir pretenziją būsimam Eurosistemos NCB.

▼M1

11.  Būsimas Eurosistemos NCB, atsižvelgdamas į reikalavimus, nustatytus atskirame teisės akte, pateikia ECB ir pristatančiajam(-tiesiems) Eurosistemos NCB:

a) galutinį bendrą iš anksto pristatytų ir iš anksto sub-pristatytų eurų banknotų kiekį (suskirstytą pagal nominalą); ir

b) galutinį bendrą iš anksto pristatytų ir iš anksto sub-pristatytų eurų monetų kiekį (suskirstytą pagal nominalą).

▼BIII

SKYRIUS

IŠANKSTINIS PRISTATYMAS

5 straipsnis

Priimtinos dalyvaujančios šalys

Būsimoje dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtos kredito įstaigos (įskaitant užsienio kredito įstaigų filialus, esančius būsimoje dalyvaujančioje valstybėje narėje) ir nacionalinės pašto įstaigos, turinčios sąskaitą su savo būsimu Eurosistemos NCB, laikomos tinkamomis gauti eurų banknotus ir monetas išankstinio pristatymo tikslais, kai sudaromi 4 straipsnio 9 dalyje nurodyti sutartiniai susitarimai. ►M1  Priimtinos dalyvaujančios šalys gali paskirti grynųjų pinigų kelio įmones atstovais, veikiančiais jų vardu ir jų rizika eurų banknotų ir monetų saugojimo ir išankstinio sub-pristatymo profesionalioms trečiosioms šalims tikslu su sąlyga, kad: i) nepaisant atstovo paskyrimo, priimtinos dalyvaujančios šalys laikosi visų taikytinų taisyklių ir procedūrų, nustatytų šiose gairėse; ir ii) priimtinos dalyvaujančios šalys sudaro su grynųjų pinigų kelio įmonėmis sutartinius susitarimus, numatančius, kad grynųjų pinigų kelio įmonės vykdo pareigas, nustatytas 10 straipsnio a ir b punkte ir 13 straipsnio 1–3 dalyse. ◄

6 straipsnis

Pristatymas išankstinio pristatymo tikslu

1.  Būsimas Eurosistemos NCB negali pradėti pristatyti eurų banknotų ir monetų išankstiniam pristatymui prieš prasidedant išankstinio pristatymo/išankstinio sub-pristatymo laikotarpiui.

2.  Būsimas Eurosistmos NCB gali iš anksto pristatyti eurų banknotus ir monetas pagal šių gairių nuostatas. Eurų banknotų ir monetų išankstinis pristatymas neprasideda tol, kol būsimas Eurosistemos NCB ir priimančioji priimtina dalyvaujanti šalis nesudaro sutartinių susitarimų, kurie numato sąlygas, nustatytas šiame skyriuje ir IV skyriuje (nebent įstatymų nuostatos atitinkamoje būsimoje dalyvaujančioje valstybėje narėje nustato lygiavertes taisykles ir tvarką).

7 straipsnis

Įkaito pateikimas

1.  Priimtinos dalyvaujančios šalys, turinčios gauti išankstinį pristatymą, pateikia savo būsimam Eurosistemos NCB priimtiną įkaitą, kurio apibrėžimas pateiktas 8 straipsnyje:

a) iš anksto pristatytų eurų banknotų ir monetų pilnai nominaliajai vertei padengti; ir

b) užtikrinti 10 straipsnyje nustatytų pareigų, įtrauktinų į sutartinius susitarimus tarp būsimo Eurosistemos NCB ir priimtinos dalyvaujančios šalies, vykdymą.

2.  Jei įkaitas realizuojamas 10 straipsnyje nustatytų pareigų vykdymo užtikrinimui, priimtina dalyvaujanti šalis pateikia būsimam Eurosistemos NCB papildomą įkaitą iš anksto pristatytų eurų banknotų ir monetų pilnai nominaliajai vertei padengti, kaip reikalaujama pagal 1 dalies a punktą.

3.  Įkaitas pateikiamas būsimam Eurosistemos NCB prieš šiam pradedant išankstinį eurų banknotų ir monetų pristatymą, ir padengia riziką, kylančią nuo išankstinio pristatymo vykdymo pradžios.

4.  Būsimas Eurosistemos NCB užtikrina, kad įkaitas būtų visiškai užtikrinamas. Šiuo tikslu jis mobilizuoja priimtiną įkaitą tinkama įkeitimo tvarka Gairių ECB/2000/7 I priede nustatytu būdu.

5.  Būsimas Eurosistemos NCB įgyvendina pakankamas rizikos kontrolės priemones su išankstiniu pristatymu susijusiai rizikai prisiimti. Jis konsultuojasi su ECB iki išankstinio pristatymo dėl šiame straipsnyje nurodytų rizikos kontrolės priemonių. Jei priimtino įkaito rinkos vertė koreguojama atsižvelgiant į taikomas rizikos kontrolės priemones, įkaito suma turėtų būti atitinkamai koreguojama, kad ji visuomet padengtų pilną iš anksto pristatytų eurų banknotų ir monetų nominaliąją vertę, kuri nebuvo debetuota priimtinų dalyvaujančių šalių sąskaitose su būsimu Eurosistemos NCB, kuris pateikė eurų banknotų ir monetų išankstinį pristatymą.

6.  Prieš išankstinį pristatymą sudarytini sutartiniai susitarimai nustato, kad priimtina dalyvaujanti šalis suteikia būsimam Eurosistemos NCB teisę realizuoti įkaitą, jeigu išankstinį pristatymą gavusioji priimtina dalyvaujanti šalis nesilaiko bet kurios pareigos, kuri pagal šias gaires laikoma išankstinio pristatymo išankstine sąlyga, ir dėl kurios priimtina dalyvaujanti šalis ir būsimas Eurosistemos NCB konkrečiai susitarė, o išankstinį pristatymą gavusioji priimtina dalyvaujanti šalis nemoka 10 straipsnyje nurodytų sutartinių baudų.

8 straipsnis

Priimtinas įkaitas

1.  Visas turtas, galintis būti Eurosistemos pinigų politikos operacijų įkaitu pagal Gairių ECB/2000/7 I priedą, laikomas priimtinu įkaitu išankstinio pristatymo tikslais.

2.  Turtas būsimų dalyvaujančių valstybių narių paveldėtomis valiutomis ar eurais, kurie atitinka Gairių ECB/2000/7 I priede nustatytus vienodus kriterijus ir yra priimtinas Eurosistemos pinigų politikos operacijoms (išskyrus atsiskaitymo vietos ir išraiškos valiutų kriterijų) laikomas priimtinu įkaitu išankstinio pristatymo tikslais. Turtas laikomas (atsiskaitomas) euro zonoje, arba būsimoje dalyvaujančioje valstybėje narėje, vidaus vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje (VPAS), vertinamoje pagal ECB „ES vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų panaudojimo ECBS kredito operacijoms standartus“.

3.  Priimtinu įkaitu taip pat gali būti pateikiama: a) grynųjų pinigų indėliai paveldėta valiuta; b) grynųjų pinigų indėliai eurais specialioje sąskaitoje, už palūkanų normą, taikomą privalomosioms atsargoms; arba c) indėliai paveldėta valiuta ar eurais ir kitokia forma, kurią būsimas Eurosistemos NCB laiko tinkama.

9 straipsnis

Ataskaitos pateikimas

1.  Priimtina dalyvaujanti šalis pateikia savo būsimam Eurosistemos NCB:

a) galutinį bendrą iš anksto sub-pristatytų eurų banknotų kiekį (suskirstytą pagal nominalą); ir

b) galutinį bendrą iš anksto sub-pristatytų eurų monetų kiekį (suskirstytą pagal nominalą).

2.  Iškart po išankstinio sub-pristatymo, išankstinį pristatymą gavusioji priimtina dalyvaujanti šalis pateikia savo būsimam Eurosistemos NCB informaciją apie profesionalių trečiųjų šalių, kurios gavo išankstinį sub-pristatymą, tapatybę, bei iš anksto sub-pristatytų eurų banknotų ir monetų kiekius pagal atskirus vartotojus. Būsimas Eurosistemos NCB tokią informaciją laiko konfidencialia ir ją naudoja tik stebėjimui, kaip profesionalios trečiosios šalys laikosi savo pareigų, susijusių su eurų banknotų ir monetų ankstyvos apyvartos vengimu, ir atskaitomybei pagal 4 straipsnio 11 dalį. ►M1  Atsižvelgdamas į reikalavimus, nustatytus atskirame teisės akte, būsimas Eurosistemos NCB pateikia ECB informaciją, gautą iš priimtinos dalyvaujančios šalies. ◄

3.  Išankstinį pristatymą gavusioji priimtina dalyvaujanti šalis nedelsdama informuoja būsimą Eurosistemos NCB, kuris jai pateikė išankstinį pristatymą (kuris tada apie tai informuoja ECB):

a) jei yra kokia nors priežastis manyti, kad kokie nors iš anksto pateikti eurų banknotai ar monetos pateko į apyvartą iki grynųjų pinigų keitimo datos; ir

b) apie bendrą iš anksto pristatytų banknotų kiekį (suskirstytą pagal nominalą), jei yra, kurie pateko į apyvartą iki grynųjų pinigų keitimo datos.

10 straipsnis

Priimtinos dalyvaujančios šalies įsipareigojimai dėl išankstinio sub-pristatymo

Prieš vykstant išankstiniam sub-pristatymui, išankstinį pristatymą gavusios priimtinos dalyvaujančios šalys prisiima vykdyti išankstinį sub-pristatymą tik pagal šiose gairėse nustatytas taisykles ir tvarką, dėl kurios jos susitaria tarp savęs ir su profesionaliomis trečiosiomis šalimis, turinčiomis gauti išankstinį sub-pristatymą. Konkrečiai, prieš priimtinai dalyvaujančiai šaliai vykdant išankstinį sub-pristatymą, susitariama dėl šių sąlygų:

a) Priimtina dalyvaujanti šalis užtikrina, kad iš anksto sub-pristatyti eurų banknotai ir monetos lieka išankstinį sub-pristatymą gavusių profesionalių trečiųjų šalių patalpose, kuriose jie sandėliuojami atskirai nuo bet kokių kitų eurų banknotų ir monetų, kitos valiutos ar kitos nuosavybės, siekiant išvengti, kad jie patektų į apyvartą iki grynųjų pinigų keitimo datos. Tokiai ankstyvai apyvartai taikomas atitinkamų sutartinių baudų mokėjimas.

▼M1

b) Priimtina dalyvaujanti šalis susitaria su profesionalia trečiąja šalimi, turinčia gauti išankstinį sub-pristatymą, kad pastaroji leis būsimam Eurosistemos NCB arba bet kuriai kitai pagal 13 straipsnio 3 dalį kompetentingai valdžios institucijai vykdyti auditą ir inspekcijas išankstinį sub-pristatymą gavusios profesionalios trečiosios šalies patalpose, siekiant patikrinti iš anksto sub-pristatytų eurų banknotų ir monetų buvimą.

c) Priimtina dalyvaujanti šalis moka būsimam Eurosistemos NCB sutartines baudas, kurių dydis proporcingas bet kokiai patirtai žalai, tačiau ne mažiau kaip 10 procentų iš anksto sub-pristatyto kiekio, jei: i) būsimam Eurosistemos NCB arba bet kuriai kitai kompetentingai valdžios institucijai nesuteikiama galimybė vykdyti b punkte nurodytą auditą ir inspekcijas; arba ii) jei iš anksto sub-pristatyti eurų banknotai ir monetos nėra sandėliuojami išankstinį sub-pristatymą gavusios profesionalios trečiosios šalies patalpose, kaip nurodyta šiame straipsnyje. Būsimas Eurosistemos NCB netaiko tokių sutartinių baudų: i) jei jo būsima dalyvaujanti valstybė narė nustatė reguliavimo sistemą, suteikiančią lygiavertį apsaugos lygį; arba ii) jei išankstinį sub-pristatymą gavusi profesionali trečioji šalis jau sumokėjo baudas pagal 16 straipsnio 2 dalies f punktą.

▼B

11 straipsnis

Statistiniai aspektai

2001 m. lapkričio 22 d. Reglamento (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso ( 4 ) taikymo tikslais, būsimas Eurosistemos NCB užtikrina, kad pinigų finansinės institucijos jo valstybėje narėje neįrašo su iš anksto pristatytais eurų banknotais ir monetomis susijusių straipsnių ir sandorių savo balanse išankstinio pristatymo/išankstinio sub-pristatymo laikotarpiu.

12 straipsnis

Paskirstymas filialams

Būsimas Eurosistemos NCB leidžia priimtinoms dalyvaujančioms šalims paskirstyti iš anksto pristatytus eurų banknotus ir monetas tik savo filialams būsimoje dalyvaujančioje valstybėje narėje.

13 straipsnis

Ankstyvos apyvartos draudimas

▼M1

1.  Būsimas Eurosistemos NCB draudžia priimtinoms dalyvaujančioms šalims (įskaitant jų paskirtus atstovus) disponuoti jiems pristatytais eurų banknotais ir monetomis iki grynųjų pinigų keitimo datos 00:00 val. (vietos laiku), jei šios gairės nenustato kitaip. Konkrečiai, būsimas Eurosistemos NCB reikalauja, kad priimtinos dalyvaujančios šalys, įskaitant jų paskirtus atstovus, sandėliuotų iš anksto pristatytus eurų banknotus ir monetas savo saugyklose arba jų atstovų, jei tokie yra paskirti, saugyklose atskirai nuo bet kokių kitų eurų banknotų ir monetų, kitos valiutos ar kitos nuosavybės, ir saugiai, siekdamos išvengti sunaikinimo, vagystės, apiplėšimo ar kitos ankstyvos apyvartos priežasties.

▼B

2.  Priimtinos dalyvaujančios šalys užtikrina, kad iki grynųjų pinigų keitimo datos nebūtų jokios iš anksto pristatytų eurų banknotų ir monetų apyvartos.

▼M1

3.  Siekiant patikrinti iš anksto pristatytų eurų banknotų ir monetų buvimą ir susitarimus, pagal kuriuos priimtinos dalyvaujančios šalys vykdo išankstinį sub-pristatymą, priimtinos dalyvaujančios šalys, įskaitant jų paskirtus atstovus, suteikia savo būsimam Eurosistemos NCB teisę audituoti ir tikrinti jų patalpas. Būsimas Eurosistemos NCB tokių patalpų auditavimą ir tikrinimą gali pavesti kitai kompetentingai valdžios institucijai, tokiu atveju informuodamas ECB.

▼B

4.  Priimtinos dalyvaujančios šalys įsipareigoja mokėti baudas būsimam Eurosistemos NCB, jei priimtinos dalyvaujančios šalys nesilaiko pareigų, susijusių su išankstiniu pristatymu, įskaitant, be kita ko, iš anksto pristatytų banknotų išleidimą, arba išleidimą palengvinančius veiksmus, į apyvartą iki grynųjų pinigų keitimo datos, arba atsisakymą leisti auditą ar inspekcijas. Būsimas Eurosistemos NCB užtikrina, kad tokiems pažeidimams taikomos atitinkamai sutartinės ar įstatyminės baudos, mokėtinos proporcingai bet kokiai patirtai žalai. Būsimas Eurosistemos NCB netaiko tokių baudų jei atitinkama būsima dalyvaujanti valstybė narė nustatė reguliavimo sistemą, suteikiančią lygiavertį apsaugos lygį.

14 straipsnis

Sunaikinimo, praradimo, vagystės ir apiplėšimo rizika

Priimtinos dalyvaujančios šalys prisiima iš anksto pristatytų eurų banknotų ir monetų sunaikinimo, praradimo, vagystės ir apiplėšimo riziką nuo to momento, kai tokie banknotai ir monetos palieka būsimo Eurosistemos NCB saugyklą. Būsimas Eurosistemos NCB gali reikalauti, kad priimtinos dalyvaujančios šalys sumažintų šią riziką tinkamu draudimu ar arba kitomis tinkamomis priemonėmis. Tačiau būsimas Eurosistemos NCB ir priimtina dalyvaujanti šalis susitaria, kad nepaisant tokio draudimo, taikomos 15 straipsnio nuostatos dėl nedelsiamo iš anksto pristatytų eurų banknotų ar monetų, kurie anksti patenka į apyvartą, debetavimo ir susijusių atlygio mokėjimų. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, būsimas Eurosistemos NCB ir priimtina dalyvaujanti šalis gali susitarti, kad būsimas Eurosistemos NCB rūpinsis praktinėmis priemonėmis, susijusiomis su eurų banknotų ir monetų transportavimu išankstinio pristatymo tikslais priimtinos dalyvaujančios šalies vardu ir jos rizika, arba, jei to reikalauja būsimas Eurosistemos NCB, būsimo Eurosistemos NCB rizika.

15 straipsnis

Debetavimas ir kreditavimas

1.  Priimtinoms dalyvaujančioms šalims iš anksto pristatyti eurų banknotai ir monetos debetuojami tų dalyvaujančių šalių sąskaitose su jų būsimu Eurosistemos NCB jų nominaliąja verte, pagal šį „linijinį debetavimo modelį“: bendras iš anksto pristatytų eurų banknotų ir monetų kiekis debetuojamas trimis lygiais mokėjimais, Eurosistemos pirmos, ketvirtos ir penktos pagrindinės refinansavimo operacijos po grynųjų pinigų keitimo datos atsiskaitymo dieną.

2.  Jeigu išankstinį pristatymą gavusios priimtinos dalyvaujančios šalies sąskaitoje su išankstinį pristatymą jai pateikusiu būsimu Eurosistemos NCB nėra pakankamai lėšų sąskaitai debetuoti, kaip nurodyta 1 dalyje, priimtina dalyvaujanti šalis laikoma pažeidusia savo pareigą apmokėti už iš anksto pristatytus eurų banknotus ir monetas.

3.  Priimtinoms dalyvaujančioms šalims grynųjų pinigų keitimo datą ar vėliau pristatyti eurų banknotai ir monetos debetuojami jų atitinkamose sąskaitose su būsimais Eurosistemos NCB pagal dabartinę Eurosistemos praktiką. Priimtinų dalyvaujančių šalių grynųjų pinigų keitimo datą ar vėliau grąžinti eurų banknotai ir monetos analogiškai kredituojami jų atitinkamose sąskaitose su būsimais Eurosistemos NCB.

4.  Banknotai ir monetos paveldėta valiuta ir priimtinų dalyvaujančių šalių grąžinti kredituojami jų atitinkamose sąskaitose su būsimu Eurosistemos NCB pagal dabartinę Eurosistemos praktiką.

5.  Jei eurų banknotai ir monetos patenka į apyvartą iki grynųjų pinigų keitimo datos, tokių banknotų ar monetų kiekis nedelsiant taikomas išankstinį pristatymą gavusiai priimtinai dalyvaujančiai šaliai kaip užsienio valiuta. Visi tokie eurų banknotai įrašomi kaip esantys „apyvartoje“ Eurosistemos NCB, kuris juos pristatė būsimam Eurosistemos NCB išankstinio pristatymo tikslu, sąskaitose. Įrašas daromas nepriklausomai nuo priežasties, dėl kurios banknotai pateko į apyvartą iki grynųjų pinigų keitimo datos.IV

SKYRIUS

IŠANKSTINIS SUB-PRISTATYMAS

16 straipsnis

Sąlygos, taikomos eurų banknotų ir monetų pristatymui išankstinio sub-pristatymo tikslu

1.  Išankstinis sub-pristatymas profesionalioms trečiosioms šalims neprasideda tol, kol neprasideda išankstinio pristatymo/išankstinio sub-pristatymo laikotarpis.

2.  Prieš prasidedant bet kokiam išankstiniam sub-pristatymui, priimtina dalyvaujanti šalis ir profesionalios trečiosios šalys sudaro sutartinius susitarimus, kurie numato bent tokias sąlygas:

a) Išankstinis sub-pristatymas vyksta visiška profesionalios trečiosios šalies rizika ir atsakomybe, ir jam taikomos visos sąlygos, dėl kurių susitarta pagal šias gaires.

▼M1 —————

▼B

c) Profesionali trečioji šalis sandėliuoja iš anksto sub-pristatytus eurų banknotus ir monetas, kaip reikalaujama pagal 10 straipsnio a dalį, ir nedisponuoja jais iki grynųjų pinigų keitimo datos 00:00 val. (vietos laiku).

▼M1

d) Profesionali trečioji šalis suteikia teisę savo būsimam Eurosistemos NCB ar bet kuriai kitai kompetentingai institucijai pagal 13 straipsnio 3 dalį audituoti ir tikrinti savo patalpas tikrinant sub-pristatytų eurų banknotų ir monetų buvimą.

▼B

e) Profesionali trečioji šalis pateikia ataskaitą būsimam Eurosistemos NCB apie bendrą visų iš anksto sub-pristatytų eurų banknotų, kurie pateko į apyvartą iki grynųjų pinigų keitimo datos, kiekį (suskirstytą pagal nominalą), jei yra.

f) Profesionali trečioji šalis įsipareigoja mokėti baudas būsimam Eurosistemos NCB tuo atveju, jei profesionali trečioji šalis įsipareigoja mokėti baudas būsimam Eurosistemos NCB, jei profesionali trečioji šalis nesilaiko pareigų, susijusių su išankstiniu sub-pristatymu, įskaitant, be kita ko, c dalyje nurodytą pareigos pažeidimą arba atsisakymą leisti auditą ar inspekcijas, kaip nurodyta d dalyje. Tokiems pažeidimams taikomos atitinkamai sutartinės ar įstatyminės baudos, mokėtinos proporcingai bet kokiai patirtai žalai, tačiau ne mažiau kaip 10 procentų iš anksto sub-pristatyto kiekio. Būsimas Eurosistemos NCB netaiko tokių baudų jei atitinkama būsima dalyvaujanti valstybė narė nustatė reguliavimo sistemą, suteikiančią lygiavertį apsaugos lygį.

▼M1

3.  Nukrypstant nuo išankstinio sub-pristatymo procedūros, apibūdintos 2 dalyje, profesionalioms trečiosioms šalims taikoma tokia supaprastinta išankstinio sub-pristatymo mažmenininkams procedūra, laikantis nurodytų sąlygų:

a) mažmenininkas yra mikroįmonė, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB dėl mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių apibėžimo ( 5 ), t. y. joje dirba mažiau negu 10 asmenų ir metinė apyvarta arba bendras metinis balansas neviršija 2 milijonų eurų;

b) visų mažmenininkui iš anksto sub-pristatytų eurų banknotų ir monetų nominalioji vertė neviršija 10 000 eurų;

c) mažmenininkas pasirašo būsimo Eurosistemos NCB parengtą standartinę formą, kurioje sutinka iki grynųjų pinigų keitimo datos 00:00 val. (vietos laiku) nedisponuoti jam iš anksto sub-pristatytais eurų banknotais ir monetomis. Jokie kiti sutartiniai susitarimai nereikalingi; ir

d) mažmenininkas sandėliuoja iš anksto sub-pristatytus eurų banknotus ir monetas taip, kaip reikalaujama pagal 10 straipsnio a punktą ir atitinkamai taikomas 2 dalies d punktas.

4.  Supaprastintas išankstinis sub-pristatymas 3 dalyje nurodytomis sąlygomis galimas tik likus penkioms kalendorinėms dienoms iki grynųjų pinigų keitimo datos. Paveldėtos valiutos vertė, atitinkanti priimtinos dalyvaujančios šalies pagal supaprastintą išankstinio sub-pristatymo procedūrą mažmenininkui iš anksto sub-pristatytų eurų banknotų ir monetų nominaliąją vertę, blokuojama mažmenininko sąskaitoje su priimtina dalyvaujančia šalimi ir debetuojama grynųjų pinigų keitimo dieną.

▼B

17 straipsnis

Plačiosios visuomenės išskyrimas

1.  Būsimas Eurosistemos NCB draudžia priimtinoms dalyvaujančioms šalims iš anksto sub-pristatyti eurų banknotus ir monetas plačiajai visuomenei.

2.  Šio straipsnio 1 dalis nedraudžia plačiajai visuomenei pateikti komplektus pradedantiesiems, susidedančius iš nedidelių įvairaus nominalo eurų monetų kiekių, kaip gali nustatyti kompetentingos nacionalinės institucijos kai kuriose būsimose dalyvaujančiose valstybėse narėse.V

SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Patvirtinimas

▼M1

Būsimi Eurosistemos NCB ne vėliau kaip vieną mėnesį iki išankstinio pristatymo/išankstinio sub-pristatymo laikotarpio pradžios, tačiau ne anksčiau, negu priimamas sprendimas dėl išlygos panaikinimo tokios valstybės narės atžvilgiu, perduoda ECB visų teisės aktų ir priemonių, kurias jų valstybės narės priėmė šių gairių atžvilgiu, kopijas.

▼B

19 straipsnis

Eurų monetos

Rekomenduojama, kad būsimi Eurosistemos NCB taikytų šių gairių nuostatas eurų monetoms, nebent pagal jų kompetentingų nacionalinių institucijų nustatytą sistemą numatyta kitaip.

20 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.  Šios gairės įsigalioja 2006 m. liepos 19 d.

2.  Šios gairės skirtos dalyvaujančių valstybių narių NCB.( 1 ) OL L 139, 1998 5 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2169/2005 (OL L 346, 2005 12 29, p. 1).

( 2 ) OL L 126, 2000 5 26, p. 1.

( 3 ) OL L 310, 2000 12 11, p. 1. Gaires su paskutiniais pakeitimais, padarytais Gairėmis ECB/2005/17 (OL L 30, 2006 2 2, p. 26).

( 4 ) OL L 333, 2001 12 17, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2181/2004 (ECB/2004/21) (OL L 371, 2004 12 18, p. 42).

( 5 ) OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Top