EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1158

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1158 av den 29 juni 2017 om tekniska genomförandestandarder vad gäller förfaranden och format för det informationsutbyte mellan behöriga myndigheter och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten som avses i artikel 33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (Text av betydelse för EES. )

C/2017/4390

OJ L 167, 30.6.2017, p. 22–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1158/oj

30.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 167/22


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1158

av den 29 juni 2017

om tekniska genomförandestandarder vad gäller förfaranden och format för det informationsutbyte mellan behöriga myndigheter och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten som avses i artikel 33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (1), särskilt artikel 33.5 och

av följande skäl:

(1)

Det är lämpligt att fastställa gemensamma förfaranden och format för behöriga myndigheters inrapportering av information till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) i samband med de undersökningar, sanktioner och åtgärder som avses i artikel 33 i förordning (EU) nr 596/2014.

(2)

För att underlätta kommunikationen mellan behöriga myndigheter och Esma och undvika onödiga dröjsmål eller fel i överföringen av information bör varje behörig myndighet utse en särskild kontaktpunkt för den överföring av information som krävs.

(3)

För att säkerställa att all nödvändig information om sanktioner och åtgärder som vidtas av behöriga myndigheter identifieras och registreras korrekt av Esma bör behöriga myndigheter lämna detaljerad och harmoniserad information i särskilda formulär.

(4)

Den information om undersökningar som lämnas till Esma bör vara enhetlig och jämförbar så att den speglar den faktiska undersökningsverksamhet som utförts med stöd av marknadsmissbruksförordningen ett visst år. Informationen bör därför bara gälla undersökningar som relevanta myndigheter har arbetat med under referensperioden.

(5)

Denna förordning grundas på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Esma har överlämnat till kommissionen.

(6)

Esma har inte genomfört några öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning grundar sig på eller gjort någon kostnads-nyttoanalys av införandet av standardiserade formulär och förfaranden, eftersom detta inte skulle ha stått i proportion till deras tillämpningsområde och konsekvenser, då de tekniska genomförandestandarderna endast riktar sig till medlemsstaternas nationella behöriga myndigheter och inte till marknadsdeltagarna.

(7)

Esma begärde in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning avses med elektroniska medel elektronisk utrustning för behandling (inbegripet digital signalkomprimering), lagring och överföring av data, med hjälp av ledningar, radio, optisk teknik eller andra elektromagnetiska medel.

Artikel 2

Kontaktpunkter

1.   Varje behörig myndighet ska utse en enda kontaktpunkt för överföring av den information som avses i artikel 3 och för kommunikation i alla frågor som rör överföring av denna information.

2.   De behöriga myndigheterna ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) om den kontaktpunkt som utsetts i enlighet med punkt 1.

3.   Esma ska utse en kontaktpunkt för mottagande av den information som avses i artiklarna 3 och 4 och för kommunikation i alla frågor som rör mottagande av denna information.

4.   Esma ska offentliggöra den kontaktpunkt som avses i punkt 2 på sin webbplats.

Artikel 3

Årlig inrapportering av aggregerad information

1.   De behöriga myndigheterna ska till Esma inrapportera den information som avses i artikel 33.1 och 33.2 i förordning (EU) nr 596/2014 genom att på lämpligt sätt fylla i formuläret i bilaga I till denna förordning.

2.   Den information som avses i punkt 1 ska inrapporteras till Esma senast den 31 mars varje år och gälla alla undersökningar som företagits samt alla sanktioner och åtgärder som vidtagits under det föregående kalenderåret.

3.   Behöriga myndigheter ska inrapportera den information som avses i punkt 1 till Esma med hjälp av en säker elektronisk överföringsmetod.

4.   För tillämpningen av punkt 1 ska Esma närmare ange och fastställa vilken säker elektronisk överföringsmetod som ska användas. Denna metod ska säkerställa att informationens fullständighet, integritet och konfidentialitet upprätthålls under överföringen.

Artikel 4

Förfaranden och formulär för inrapportering

1.   De behöriga myndigheterna ska till Esma inrapportera de sanktioner och åtgärder som avses i artikel 33.3 i förordning (EU) nr 596/2014 med hjälp av gränssnitten i det it-system med tillhörande databas som Esma har inrättat för att ta emot, lagra och offentliggöra information om sådana sanktioner och åtgärder.

2.   Information om de sanktioner och åtgärder som avses i punkt 1 ska inrapporteras till Esma i en rapportfil av det format som anges i bilaga II.

Artikel 5

Ogiltigförklarande och uppdatering av rapporter

1.   Om en behörig myndighet vill ogiltigförklara en befintlig rapportfil som den tidigare har lämnat till Esma i enlighet med artikel 4 ska den annullera den befintliga rapportfilen och skicka in en ny rapportfil.

2.   Om en behörig myndighet vill uppdatera en befintlig rapportfil som redan har lämnats till Esma i enlighet med artikel 4 ska den skicka en ny rapportfil med den uppdaterade informationen.

Artikel 6

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


BILAGA I

Formulär för årlig inrapportering av aggregerad och anonym information om alla sanktioner och åtgärder som vidtagits samt undersökningar som företagits

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

BILAGA II

Format för inrapportering av administrativa sanktioner, straffrättsliga påföljder eller andra administrativa åtgärder som har offentliggjorts

Fält

Beskrivning

Typ

Rättslig ram

Akronymen för den EU-lagstiftningsakt enligt vilken den administrativa sanktionen, straffrättsliga påföljden eller annan administrativ åtgärd har vidtagits.

Obligatorisk

Identifieringskod för sanktion

Den identifieringskod som tilldelats av den behöriga myndigheten för inrapportering av administrativa sanktioner, straffrättsliga påföljder eller andra administrativa åtgärder.

Ej obligatorisk

Medlemsstat

Akronymen för den medlemsstat vars behöriga myndighet rapporterar in sanktionen eller åtgärden.

Obligatorisk

Enhetens identifieringskod

Den identifieringskod som används för att identifiera en juridisk person som påförts en administrativ sanktion, straffrättslig påföljd eller administrativ åtgärd, om företaget är auktoriserat enligt Mifid- (1), Ucits- (2) eller AIFMD-reglerna (3).

Ej obligatorisk (endast för juridiska personer)

Myndighetskod

Identifieringskod för den behöriga myndighet som rapporterar in sanktionen eller åtgärden.

Obligatorisk

Rättslig ram som enheten omfattas av

Akronymen för den EU-lagstiftningsakt som är tillämplig på den enhet som har varit föremål för den administrativa sanktionen, straffrättsliga påföljden eller administrativa åtgärden.

Ej obligatorisk (endast för juridiska personer)

Sanktionens karaktär

Information om huruvida den anmälda sanktionen är en straffrättslig påföljd, en administrativ sanktion eller en administrativ åtgärd.

Obligatorisk (endast för sanktioner)

Enhetens fullständiga namn

Fullständigt namn på den enhet som påförts sanktionen om enheten inte är auktoriserad enligt Mifid-, Ucits- eller AIFMD-reglerna.

Ej obligatorisk (endast för juridiska personer)

Personens fullständiga namn

Fullständigt namn på den person som varit föremål för den administrativa sanktionen, straffrättsliga påföljden eller administrativa åtgärden.

Ej obligatorisk (endast för fysiska personer)

Sanktionerande behörig nationell myndighet

Akronymen för den behöriga myndighet som har påfört den administrativa sanktionen, straffrättsliga påföljden eller administrativa åtgärden.

Obligatorisk

Fritext

Den administrativa sanktionens, straffrättsliga påföljdens eller administrativa åtgärdens ordalydelse på ett nationellt språk eller på engelska.

Obligatorisk

Fritext

Den administrativa sanktionens eller åtgärdens ordalydelse på engelska.

Ej obligatorisk

Datum

Den dag då den administrativa sanktionen, straffrättsliga påföljden eller administrativa åtgärden påfördes.

Obligatorisk

Upphörandedatum

Dag då den administrativa sanktionen eller åtgärden upphör.

Ej obligatorisk


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).


Top