EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0035

Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (prenovitev) Besedilo velja za EGP

UL L 96, 29.3.2014, p. 357–374 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj

29.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/357


DIREKTIVA 2014/35/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 26. februarja 2014

o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej

(prenovitev)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Potrebne so številne spremembe Direktive 2006/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (3). Zaradi jasnosti bi bilo treba navedeno direktivo prenoviti.

(2)

Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov (4) določa pravila o akreditaciji organov za ugotavljanje skladnosti, zagotavlja okvir za nadzor trga proizvodov in proizvodov iz tretjih držav ter določa splošna načela glede oznake CE.

(3)

Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov (5) določa skupna načela in referenčne določbe za uporabo v sektorski zakonodaji, da se zagotovi dosledna podlaga za revizijo ali prenovitev navedene zakonodaje. Direktivo 2006/95/ES bi bilo zato treba prilagoditi navedenemu sklepu.

(4)

Ta direktiva zajema električno opremo, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, ki je, ko je dana na trg, nova na trgu Unije; to pomeni, da je bodisi nova električna oprema, ki jo je proizvedel proizvajalec s sedežem v Uniji, bodisi nova ali rabljena električna oprema, uvožena iz tretje države.

(5)

To direktivo bi bilo treba uporabljati za vse vrste dobave, vključno s prodajo na daljavo.

(6)

Gospodarski subjekti bi morali biti odgovorni za skladnost električne opreme s to direktivo glede na njihovo vlogo v dobavni verigi, da se zagotovi visoka raven varovanja javnih interesov, kot so zdravje in varnost ljudi, zaščita domačih živali in premoženja, ter poštena konkurenca na trgu Unije.

(7)

Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, bi morali izvesti ustrezne ukrepe s katerimi bi zagotovili, da se na trgu omogoči dostopnost le tiste električne opreme, ki je skladna s to direktivo. Treba je določiti jasno in sorazmerno delitev obveznosti, ki ustrezajo vlogi vsakega gospodarskega subjekta v verigi dobave in distribucije.

(8)

Za lažjo komunikacijo med gospodarskimi subjekti, organi za nadzor trga in potrošniki bi morale države članice spodbuditi gospodarske subjekte, da poštnemu naslovu dodajo tudi spletnega.

(9)

Proizvajalec, ki natančno pozna postopek načrtovanja in proizvodnje, je najprimernejši za izvedbo postopka ugotavljanja skladnosti. Ugotavljanje skladnosti bi zato moralo ostati izključno obveznost proizvajalca. V tej direktivi ni postopka ugotavljanja skladnosti, ki zahteva posredovanje priglašenega organa

(10)

Treba je zagotoviti, da je električna oprema iz tretjih držav, ki vstopa na trg Unije, skladna s to direktivo, zlasti pa je treba zagotoviti, da so proizvajalci izvedli ustrezne postopke ugotavljanja skladnosti te električne opreme. Zato bi bilo treba določiti, da morajo uvozniki zagotoviti, da je električna oprema, ki jo dajejo na trg, skladna z zahtevami iz te direktive, in da na trg ne dajejo električne opreme, ki ni skladna s temi zahtevami ali pomeni tveganje. Določiti bi bilo treba tudi, da morajo uvozniki zagotoviti, da so bili opravljeni postopki ugotavljanja skladnosti ter da je označevanje električne opreme in dokumentacija, ki jo pripravijo proizvajalci, na voljo pristojnim nacionalnim organom za pregled.

(11)

Pri dajanju električne opreme na trg bi moral vsak uvoznik na njej navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem je dosegljiv. Določiti bi bilo treba izjeme za primere, v katerih velikost ali narava električne opreme tega ne omogoča. To vključuje primere, v katerih bi moral uvoznik odpreti embalažo, da bi lahko na električni opremi navedel svoje ime in naslov.

(12)

Distributer omogoča dostopnost električne opreme na trgu, potem ko jo je dal na trg proizvajalec ali uvoznik, in mora ravnati z električno opremo skrbno ter zagotoviti, da njegovo ravnanje z električno opremo ne vpliva negativno na skladnost električne opreme.

(13)

Vsak gospodarski subjekt, ki da električno opremo na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali opremo spremeni na način, ki bi lahko vplival na skladnost s to direktivo, bi bilo treba šteti za proizvajalca in bi moral prevzeti obveznosti proizvajalca.

(14)

Distributerji in uvozniki, ki so blizu trga, bi morali biti vključeni v naloge nadzora trga, ki jih izvajajo pristojni nacionalni organi, in bi morali biti pripravljeni na dejavno udeležbo ter tem organom zagotavljati vse potrebne informacije v zvezi z dotično električno opremo.

(15)

Zagotavljanje sledljivosti električne opreme po vsej dobavni verigi prispeva k preprostejšemu in učinkovitejšemu nadzoru trga. Učinkovit sistem sledljivosti organom za nadzor trga olajša njihovo nalogo izslediti gospodarske subjekte, ki so omogočili dostopnost neskladne električne opreme na trgu. Pri hranjenju informacij za identifikacijo drugih gospodarskih subjektov v skladu s to direktivo, se od gospodarskih subjektov ne bi smelo zahtevati, da posodabljajo take informacije glede drugih gospodarskih subjektov, ki so jim dobavili električno opremo ali katerim so električno opremo dobavili.

(16)

Ta direktiva bi morala biti omejena na navedbo varnostnih ciljev. Za olajšanje ugotavljanja skladnosti s temi cilji je treba določiti domnevo skladnosti za električno opremo, ki je skladna s harmoniziranimi standardi, sprejetimi v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji (6), za navajanje podrobnih tehničnih specifikacij za te cilje.

(17)

Uredba (EU) št. 1025/2012 določa postopek za nasprotovanje harmoniziranim standardom, kadar ti standardi ne izpolnjujejo v celoti varnostnih ciljev iz te direktive.

(18)

Harmonizirani standardi, ki so relevantni za to direktivo, bi morali upoštevati tudi Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov (7).

(19)

Prost pretok električne opreme, za katero še ne obstajajo harmonizirani standardi, bi bilo treba doseči z uporabo varnostnih določb mednarodnih standardov, ki jih je določila Mednarodna komisija za elektrotehniko, ali z uporabo nacionalnih standardov.

(20)

Zato, da lahko gospodarski subjekti dokažejo in pristojni organi zagotovijo, da električna oprema, katere dostopnost je omogočena na trgu, izpolnjuje bistvene varnostne cilje, je treba določiti postopke ugotavljanja skladnosti. Sklep št. 768/2008/ES določa module za postopke ugotavljanja skladnosti, ki vključujejo postopke od najmanj do najbolj strogega, sorazmerno s stopnjo tveganja in stopnjo zahtevane varnosti. Za zagotovitev medsektorske skladnosti in preprečitev ad hoc različic bi bilo treba postopke ugotavljanja skladnosti izbrati med navedenimi moduli.

(21)

Proizvajalci bi morali pripraviti izjavo EU o skladnosti, da se zagotovijo informacije, ki se zahtevajo s to direktivo, o skladnosti električne opreme s to direktivo in drugo ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji.

(22)

Da bi zagotovili učinkovit dostop do informacij za namen nadzora trga, bi morale biti informacije, ki so zahtevane za identifikacijo vseh veljavnih aktov Unije, na voljo v enotni izjavi EU o skladnosti. Da bi zmanjšali upravno breme gospodarskih subjektov, je lahko ta enotna izjava EU o skladnosti sestavljena iz dokumentacije ustreznih posameznih izjav o skladnosti.

(23)

Oznaka CE, ki označuje skladnost električne opreme, je vidna posledica celotnega procesa, ki obsega ugotavljanje skladnosti v širšem pomenu. Splošna načela, ki urejajo oznako CE, so določena v Uredbi (ES) št. 765/2008. Pravila, ki urejajo namestitev oznake CE, bi bilo treba določiti v tej direktivi.

(24)

Za zagotovitev pravne varnosti je treba pojasniti, da se pravila Unije o nadzoru trga in kontroli proizvodov, danih na trg Unije, iz Uredbe (ES) št. 765/2008 uporabljajo za električno opremo. Ta direktiva državam članicam ne bi smela onemogočiti izbire pristojnih organov za izvedbo teh nalog.

(25)

Države članice bi morale izvesti vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se lahko električna oprema daje na trg le, če pri ustreznem skladiščenju in uporabi za predvideni namen ali v pogojih uporabe, ki jih je mogoče razumno predvideti, ne ogroža zdravja in varnosti ljudi. Za električno opremo bi bilo treba šteti, da ne izpolnjuje varnostnih ciljev iz te direktive le v pogojih uporabe, ki jih je mogoče razumno predvideti, to je, ko njena uporaba sledi iz zakonitega in lahko predvidljivega človeškega ravnanja.

(26)

Direktiva 2006/95/ES že določa zaščitni postopek, ki se uporablja samo v primeru nestrinjanja med državami članicami o ukrepih, ki jih država članica sprejme. Da bi se povečala preglednost in skrajšal čas postopka, je treba obstoječi zaščitni postopek izboljšati v smeri njegove večje učinkovitosti na podlagi strokovnega znanja, ki je na voljo v državah članicah.

(27)

Obstoječi sistem bi bilo treba dopolniti s postopkom, ki zainteresiranim stranem omogoča, da so obveščene o ukrepih, ki se jih namerava izvajati glede električne opreme, ki predstavlja tveganje za zdravje ali varnost ljudi ali za domače živali ali premoženje. Organom za nadzor trga bi tudi moral omogočati, da v sodelovanju z ustreznimi gospodarskimi subjekti glede take električne opreme ukrepajo v zgodnejši fazi.

(28)

Kadar se države članice in Komisija strinjajo glede upravičenosti ukrepa, ki ga izvaja država članica, nadaljnje sodelovanje Komisije ne bi smelo biti potrebno, razen kadar je neskladnost posledica pomanjkljivosti harmoniziranega standarda.

(29)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te direktive bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi pravil in splošnih načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (8).

(30)

Za sprejetje izvedbenih aktov v zvezi s skladno električno opremo, ki predstavlja tveganje za zdravje in varnost ljudi ali za druge vidike varovanja javnega interesa, bi bilo treba uporabiti svetovalni postopek.

(31)

Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov v ustrezno utemeljenih primerih v zvezi s skladno električno opremo, ki predstavlja tveganje za zdravje ali varnost ljudi ali za domače živali ali premoženje.

(32)

Odbor, ustanovljen na podlagi te direktive, ima lahko v skladu z uveljavljeno prakso koristno vlogo pri preučevanju vprašanj v zvezi z uporabo te direktive, ki jih postavi njegov predsednik ali predstavnik države članice v skladu z njegovim poslovnikom.

(33)

Kadar skupina strokovnjakov Komisije preučuje vprašanja v zvezi s to direktivo, ki niso njeno izvajanje ali kršitve, bi moral Evropski parlament v skladu z obstoječo prakso prejeti vse informacije in popolno dokumentacijo ter, kadar je primerno, povabilo za udeležbo na takšnih sestankih.

(34)

Komisija bi morala z izvedbenimi akti in glede na njihov poseben značaj brez uporabe Uredbe (EU) št. 182/2011 določiti, ali so ukrepi, ki so jih države članice sprejele v zvezi z neskladno električno opremo, upravičeni ali ne.

(35)

Države članice bi morale določiti pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb nacionalnega prava, sprejetih na podlagi te direktive, in zagotoviti, da se ta pravila izvršujejo. Predvidene kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(36)

Določiti je treba razumno prehodno ureditev, ki bo omogočala dostopnost na trgu, brez izpolnjevanja dodatnih zahtev glede skladnosti proizvoda, električne opreme, ki je bila že dana na trg v skladu z Direktivo 2006/95/ES pred datumom začetka uporabe nacionalnih ukrepov za prenos te direktive. Distributerji bi zato morali imeti možnost dobavljati električno opremo, ki je že bila dana na trg, to je zalogo, ki je že v distribucijski verigi pred datumom uporabe nacionalnih predpisov, ki prenašajo to direktivo.

(37)

Ker cilja te direktive, in sicer zagotovitve, da električna oprema na trgu izpolnjuje varnostne cilje, s katerimi se omogoča visoka raven zaščite zdravja in varnosti ljudi, domačih živali in premoženja ter hkrati zagotavlja delovanje notranjega trga, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(38)

Obveznost prenosa te direktive v nacionalno pravo bi morala biti omejena na tiste določbe, ki predstavljajo vsebinsko spremembo v primerjavi s predhodno direktivo. Obveznost prenosa nespremenjenih določb izhaja iz predhodne direktive.

(39)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic v zvezi z rokom za prenos v nacionalno pravo in datumom uporabe direktive, ki je naveden v Prilogi V –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO

POGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Namen te direktive je zagotoviti, da električna oprema na trgu izpolnjuje zahteve, ki zagotavljajo visoko raven zaščite zdravja in varnosti ljudi, domačih živali in premoženja ter hkrati zagotavlja delovanje notranjega trga.

Ta direktiva se uporablja za električno opremo, namenjeno za uporabo z napetostjo med 50 in 1 000 V za izmenični tok in med 75 in 1 500 V za enosmerni tok, razen za opremo in pojave, navedene v Prilogi II.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„omogočiti dostopnost na trgu“ pomeni vsako dobavo električne opreme za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;

2.

„dajanje na trg“ pomeni, da je električna oprema prvič dostopna na trgu Unije;

3.

„proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki električno opremo proizvede, ali se to opremo zanj načrtuje ali proizvaja, in ki to opremo trži pod svojim imenom ali blagovno znamko;

4.

„pooblaščeni zastopnik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge;

5.

„uvoznik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki da električno opremo iz tretje države na trg Unije;

6.

„distributer“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo v dobavni verigi razen proizvajalca ali uvoznika, ki omogoči dostopnost električne opreme na trgu;

7.

„gospodarski subjekti“ pomeni proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika in distributerja;

8.

„tehnična specifikacija“ pomeni dokument, s katerim so predpisane tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati električna oprema;

9.

„harmonizirani standard“ pomeni harmonizirani standard, kakor je opredeljen v točki (c) točke 1 člena 2 Uredbe (EU) št. 1025/2012;

10.

„ugotavljanje skladnosti“ pomeni proces s katerim se ugotavlja, ali so izpolnjeni varnostni cilji navedeni v členu 3 in določeni v Prilogi I, ki se nanašajo na električno opremo;

11.

„odpoklic“ pomeni vsak ukrep za vrnitev električne opreme, ki je že dostopna končnemu uporabniku;

12.

„umik“ pomeni vsak ukrep, ki preprečuje, da bi bila električna oprema iz dobavne verige dostopna na trgu;

13.

„zakonodaja Unije o harmonizaciji“ pomeni vsako zakonodajo Unije, ki harmonizira pogoje za trženje proizvodov;

14.

„oznaka CE“ pomeni oznako, s katero proizvajalec izjavlja, da je električna oprema v skladu z veljavnimi zahtevami iz zakonodaje Unije o harmonizaciji, ki določa njeno namestitev.

Člen 3

Omogočanje dostopnosti na trgu in varnostni cilji

Električna oprema je lahko dostopna na trgu Unije le, če je bila načrtovana v skladu z varnostnimi pravili stroke, ki veljajo v Uniji, in ki, kadar je primerno vgrajena, vzdrževana in uporabljena za predvideni namen, ne ogroža zdravja in varnosti ljudi ter domačih živali ali premoženja.

Glavni elementi varnostnih ciljev so našteti v Prilogi I.

Člen 4

Prost pretok

Države članice, v zvezi z vidiki iz te direktive, ne ovirajo omogočanja dostopnosti na trgu električne opreme, ki je skladna s to direktivo.

Člen 5

Dobava električne energije

V zvezi z električno opremo države članice zagotovijo, da podjetja za distribucijo električne energije za priključitev na omrežje ali za oskrbo uporabnikov z električno energijo, ne postavljajo strožjih varnostnih zahtev kot so varnostni cilji, navedeni v členu 3 in določeni v Prilogi I.

POGLAVJE 2

OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Člen 6

Obveznosti proizvajalcev

1.   Pri dajanju svoje električne opreme na trg proizvajalci zagotovijo, da je bila načrtovana in proizvedena v skladu z varnostnimi cilji, navedenimi v členu 3 in določenimi v Prilogi I.

2.   Proizvajalci pripravijo tehnično dokumentacijo iz Priloge III in izvedejo postopek ugotavljanja skladnosti iz Priloge III ali pa ga dajo izvesti.

Kadar je bilo s postopkom ugotavljanja skladnosti iz prvega pododstavka dokazano, da električna oprema izpolnjuje varnostne cilje, navedene v členu 3 in določene v Prilogi I, proizvajalci pripravijo izjavo EU o skladnosti in namestijo oznako CE.

3.   Proizvajalci hranijo tehnično dokumentacijo iz Priloge III in izjavo EU o skladnosti 10 let po tem, ko je bila električna oprema dana na trg.

4.   Proizvajalci zagotovijo, da se pri serijski proizvodnji izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti s to direktivo. Ustrezno je treba upoštevati spremembe pri načrtovanju proizvoda ali njegovih lastnosti ter spremembe harmoniziranih standardov iz člena 12, mednarodnih ali nacionalnih standardov iz členov 13 in 14 ali drugih tehničnih specifikacij, na podlagi katerih je deklarirana skladnost električne opreme.

Kadar je to potrebno zaradi tveganj, ki jih predstavlja električna oprema, ter zaradi varovanja zdravja in varnosti potrošnikov, proizvajalci pregledujejo vzorce električne opreme, ki je dostopna na trgu, preiskujejo in po potrebi vodijo knjigo pritožb in register neskladne električne opreme in njenega odpoklica ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.

5.   Proizvajalci zagotovijo, da so na električni opremi, katero so dali na trg, označeni tip, serija ali serijska številka ali kateri koli drugi identifikacijski element ali da v primeru, kadar velikost ali narava električne opreme tega ne dopušča, navedejo zahtevane informacije na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen električni opremi.

6.   Proizvajalci na električni opremi navedejo svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi, kadar pa to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen električni opremi. V naslovu se navede center za stike, na katerem je proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za nadzor trga zlahka razumljiv.

7.   Proizvajalci zagotovijo, da so električni opremi priložena navodila in varnostne informacije v jeziku, ki ga potrošniki in drugi končni uporabniki zlahka razumejo, le-tega pa določi zadevna država članica. Taka navodila in varnostne informacije, kot tudi vsako označevanje so jasni, razumljivi in nedvoumni.

8.   Proizvajalci, ki menijo ali upravičeno domnevajo, da električna oprema, ki so jo dali na trg, ni skladna s to direktivo, nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, potrebne za zagotovitev skladnosti električne opreme, jo po potrebi umaknejo ali odpokličejo. Poleg tega, kadar električna oprema predstavlja tveganje, proizvajalci o tem takoj obvestijo pristojne nacionalne organe držav članic, v katerih so omogočili dostopnost električne opreme na trgu, in jim predložijo podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih.

9.   Na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa, proizvajalci temu organu predložijo vse informacije in dokumentacijo, v papirni ali elektronski obliki, ki so potrebne za dokazovanje skladnosti električne opreme s to direktivo, v jeziku, ki ga ta organ zlahka razume. Na zahtevo tega organa, proizvajalci z njim sodelujejo pri vseh dejavnostih za odstranitev tveganj, ki jih povzroča električna oprema, katero so dali na trg.

Člen 7

Pooblaščeni zastopniki

1.   Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom imenuje pooblaščenega zastopnika.

Obveznosti iz člena 6(1) in obveznost priprave tehnične dokumentacije iz člena 6(2) niso del nalog pooblaščenega zastopnika.

2.   Pooblaščeni zastopnik opravlja naloge, določene v pooblastilu, ki ga je prejel od proizvajalca. Pooblastilo pooblaščenemu zastopniku omogoča, da opravlja vsaj naslednje naloge:

(a)

hrani izjavo EU o skladnosti in tehnično dokumentacijo in omogoči nacionalnim organom za nadzor trga dostop do nje še 10 let po tem, ko je bila električna oprema dana na trg;

(b)

na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa zagotovi temu organu vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti električne opreme;

(c)

na zahtevo pristojnih nacionalnih organov sodeluje z njimi, v okviru pooblastila pooblaščenega zastopnika, pri vseh dejavnostih, katerih cilj je odstraniti tveganja, ki jih predstavlja električna oprema.

Člen 8

Obveznosti uvoznikov

1.   Uvozniki dajo na trg le skladno električno opremo.

2.   Preden uvozniki dajo električno opremo na trg, zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti. Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da ima električna oprema nameščeno oznako CE, da so ji priloženi zahtevani dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 6(5) in (6).

Kadar uvoznik meni ali upravičeno domneva, da električna oprema ni skladna z varnostnimi cilji, navedenimi v členu 3 in določenimi v Prilogi I, električne opreme ne da na trg, dokler ne zagotovi njene skladnosti. Poleg tega, kadar električna oprema predstavlja tveganje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga.

3.   Uvozniki na električni opremi navedejo svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi, kadar pa to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen električni opremi. Kontaktni podatki so v jeziku, ki ga končni uporabniki in organi za nadzor trga zlahka razumejo.

4.   Uvozniki zagotovijo, da so električni opremi priložena navodila in varnostne informacije v jeziku, ki ga potrošniki in drugi končni uporabniki zlahka razumejo, določi pa ga zadevna država članica.

5.   Uvozniki zagotovijo, da medtem, ko je električna oprema pod njihovo odgovornostjo, pogoji skladiščenja ali njenega prevoza ne ogrožajo njene skladnosti z varnostnimi cilji, navedenimi v členu 3 in določenimi v Prilogi I.

6.   Kadar je to potrebno zaradi tveganj, ki jih predstavlja električna oprema ter zaradi varovanja zdravja in varnosti potrošnikov, uvozniki pregledujejo vzorce električne opreme, katere dostopnost na trgu je omogočena, preiskujejo in po potrebi vodijo knjigo pritožb in register neskladne električne opreme in njenega odpoklica ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.

7.   Uvozniki, ki menijo ali upravičeno domnevajo, da električna oprema, ki so jo dali na trg, ni skladna s to direktivo, nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost te električne opreme, ali pa jo po potrebi umaknejo ali odpokličejo. Poleg tega v primeru, kadar električna oprema predstavlja tveganje, uvozniki o tem takoj obvestijo pristojne nacionalne organe držav članic, v katerih so omogočili dostopnost električne opreme na trgu, in jim predložijo podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih.

8.   Uvozniki še 10 let po tem, ko je bila električna oprema dana na trg, hranijo kopijo izjave EU o skladnosti za potrebe organov za nadzor trga in zagotovijo, da je tehnična dokumentacija na voljo tem organom na njihovo zahtevo.

9.   Na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa uvozniki predložijo temu organu vse informacije in dokumentacijo v papirni ali elektronski obliki, ki so potrebne za dokazovanje skladnosti električne opreme, v jeziku, ki ga ta organ zlahka razume. Na zahtevo tega organa uvozniki z njim sodelujejo pri vseh dejavnostih za odstranitev tveganj, ki jih povzroča električna oprema, katero so dali na trg.

Člen 9

Obveznosti distributerjev

1.   Kadar distributerji omogočajo dostopnost električne opreme na trgu, delujejo s potrebno skrbnostjo v zvezi z zahtevami iz te direktive.

2.   Preden distributerji omogočijo dostopnost električne opreme na trgu, preverijo, da ima električna oprema nameščeno oznako CE in da je opremljena z zahtevanimi dokumenti ter z navodili in varnostnimi informacijami v jeziku, ki je zlahka razumljiv potrošnikom in drugim končnim uporabnikom v državi članici, v kateri bo omogočena dostopnost električne opreme na trgu, ter da sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 6(5) in (6) oziroma člena 8(3).

Kadar distributer meni ali upravičeno domneva, da električna oprema ni skladna z varnostnimi cilji, navedenimi v členu 3 in določenimi v Prilogi I, dostopnost električne opreme na trgu omogoči šele, ko je zagotovljena njena skladnost. Poleg tega, kadar električna oprema predstavlja tveganje, distributer o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika, kakor tudi organe za nadzor trga.

3.   Distributerji zagotovijo, da medtem, ko je električna oprema pod njihovo odgovornostjo, pogoji njenega skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njene skladnosti z varnostnimi cilji, navedenimi v členu 3 in določenimi v Prilogi I.

4.   Distributerji, ki menijo ali upravičeno domnevajo, da električna oprema, katere dostopnost na trgu so omogočili, ni skladna s to direktivo, zagotovijo izvedbo ustreznih korektivnih ukrepov, da zagotovijo skladnost električne opreme, jo po potrebi umaknejo ali odpokličejo. Poleg tega, kadar električna oprema predstavlja tveganje, distributerji takoj obvestijo pristojne nacionalne organe držav članic, v katerih je omogočena dostopnost električne opreme na trgu, in jim predložijo podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih.

5.   Na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa, distributerji predložijo temu organu vse informacije in dokumentacijo, v papirni ali elektronski obliki, ki so potrebne za dokazovanje skladnosti električne opreme. Na zahtevo tega organa distributerji z njim sodelujejo pri kateri koli dejavnosti za odstranitev tveganj, ki jih povzroča električna oprema, katere dostopnost na trgu so omogočili.

Člen 10

Primeri, ko se obveznosti proizvajalcev uporabljajo za uvoznike in distributerje

Uvoznik ali distributer se za namene te direktive obravnava kot proizvajalec in zanj veljajo obveznosti proizvajalca iz člena 6, kadar da električno opremo na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali spremeni električno opremo, ki je že bila dana na trg, tako, da to lahko vpliva na skladnost s to direktivo.

Člen 11

Identifikacija gospodarskih subjektov

Gospodarski subjekti organom za nadzor trga na zahtevo identificirajo:

(a)

vsak gospodarski subjekt, ki jim je dobavil električno opremo;

(b)

vsak gospodarski subjekt, kateremu so dobavili električno opremo.

Gospodarski subjekti morajo biti sposobni predložiti informacije iz prvega odstavka še 10 let po tem, ko jim je bila električna oprema dobavljena, ozirom še 10 let po tem, ko so električno opremo dobavili.

POGLAVJE 3

SKLADNOST ELEKTRIČNE OPREME

Člen 12

Domneva o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov

Za električno opremo, ki je v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovim delom, katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, se domneva, da je v skladu z varnostnimi cilji, navedenimi v členu 3 in določenimi v Prilogi I, zajetimi v teh standardih ali njihovih delih.

Člen 13

Domneva o skladnosti na podlagi mednarodnih standardov

1.   Kadar harmonizirani standardi iz člena 12 še niso pripravljeni in objavljeni, države članice izvedejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da njihovi pristojni organi za namene omogočanja dostopnosti na trgu ali prostega pretoka, kakor je določeno v členu 3 oziroma 4, kot opremo, ki je skladna z varnostnimi cilji, navedenimi v členu 3 in določenimi v Prilogi I, obravnavajo tudi električno opremo, ki izpolnjuje varnostne določbe mednarodnih standardov, ki jih je določila Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC) in za katero je bil uporabljen postopek objave, določen v odstavkih 2 in 3 tega člena.

2.   Komisija obvesti države članice o varnostnih določbah, navedenih v odstavku 1. Komisija po posvetovanju z državami članicami navede varnostne določbe, še posebej različice varnostnih določb, ki jih priporoča za objavo.

3.   Države članice v roku treh mesecev obvestijo Komisijo o kakršnih koli ugovorih, ki bi jih imele na varnostne določbe, o katerih so bile obveščene v skladu z odstavkom 2, z navedbo varnostnih razlogov, zaradi katerih naj se določbe ne priznajo.

Za namene obveščanja se navedbe za varnostne določbe, zoper katere ni bilo ugovorov, objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 14

Domneva o skladnosti na podlagi nacionalnih standardov

Kadar harmonizirani standardi iz člena 12 niso bili določeni in objavljeni ter mednarodni standardi iz člena 13 niso bili objavljeni, države članice izvedejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da zaradi omogočanja dostopnosti na trgu ali prostega pretoka, kakor je določeno v členih 3 oziroma 4, njihovi pristojni upravni organi kot skladno z varnostnimi cilji, navedenimi v členu 3 in določenimi v Prilogi I, obravnavajo tudi električno opremo, proizvedeno v skladu z varnostnimi določbami standardov, ki veljajo v državi članici proizvajalki, če ta zagotavlja varnostni nivo, ki je enakovreden nivoju, ki se zahteva na njihovem ozemlju.

Člen 15

Izjava EU o skladnosti

1.   Z izjavo EU o skladnosti se potrjuje, da je bilo dokazano izpolnjevanje varnostnih ciljev, navedenih v členu 3 in določenih v Prilogi I.

2.   Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi IV, vsebuje elemente, opredeljene v modulu A iz Priloge III, in se stalno posodablja. Prevede se v jezik ali jezike, ki ga/jih zahteva država članica, v kateri je električna oprema dana na trg ali je dostopna na trgu.

3.   Kadar se za električno opremo uporablja več kot en akt Unije, ki zahteva izjavo EU o skladnosti, se pripravi enotna izjava EU o skladnosti v zvezi z vsemi temi akti Unije. Ta izjava vsebuje identifikacijo zadevnih aktov Unije, vključno z navedbo njihove objave.

4.   S pripravo izjave EU o skladnosti proizvajalec prevzame odgovornost za to, da je električna oprema v skladu z zahtevami iz te direktive.

Člen 16

Splošna načela za oznako CE

Za oznako CE veljajo splošna načela iz člena 30 Uredbe (ES) št. 765/2008.

Člen 17

Pravila in pogoji za namestitev oznake CE

1.   Oznaka CE je vidno, čitljivo in neizbrisno nameščena na električno opremo ali njeno tablico s podatki. Kadar to zaradi narave električne opreme ni mogoče ali zajamčeno, se jo namesti na embalažo in na dokumente, ki so priloženi električni opremi.

2.   Oznako CE se namesti, preden je električna oprema dana na trg.

3.   Države članice nadgrajujejo obstoječe mehanizme, da zagotovijo pravilno uporabo sistema, ki ureja oznako CE, in sprejmejo ustrezne ukrepe v primeru nepravilne rabe te oznake.

POGLAVJE 4

NADZOR TRGA UNIJE, NADZOR ELEKTRIČNE OPREME, KI VSTOPA NA TRG UNIJE, IN ZAŠČITNI POSTOPEK UNIJE

Člen 18

Nadzor trga Unije in nadzor električne opreme, ki vstopa na trg Unije

Za električno opremo se uporabljajo člen 15(3) in členi 16 do 29 Uredbe (ES) št. 765/2008.

Člen 19

Postopek za ravnanje z električno opremo, ki predstavlja tveganje na nacionalni ravni

1.   Kadar organi za nadzor trga ene države članice upravičeno domnevajo, da električna oprema, ki jo zajema ta direktiva, predstavlja tveganje za zdravje ali varnost ljudi, ali za domače živali ali za premoženje, ovrednotijo, ali zadevna električna oprema izpolnjuje vse ustrezne zahteve iz te direktive. Zadevni gospodarski subjekti v ta namen po potrebi sodelujejo z organi za nadzor trga.

Kadar med ovrednotenjem iz prvega pododstavka, organi za nadzor trga ugotovijo, da električna oprema ni skladna z zahtevami iz te direktive, nemudoma zahtevajo, da zadevni gospodarski subjekt izvede vse ustrezne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost električne opreme s temi zahtevami, umakne električno opremo s trga ali jo odpokliče v razumnem roku, ki ga določijo v sorazmerju z naravo tveganja.

Za ukrepe iz drugega pododstavka tega odstavka se uporablja člen 21 Uredbe (ES) št. 765/2008.

2.   Kadar organi za nadzor trga menijo, da neskladnost ni omejena na njihovo nacionalno ozemlje, Komisijo in druge države članice obvestijo o rezultatih ovrednotenja in ukrepih, ki jih zahtevajo od gospodarskega subjekta.

3.   Gospodarski subjekt zagotovi izvedbo vseh ustreznih korektivnih ukrepov glede zadevne električne opreme, katere dostopnost na trgu je omogočil po vsej Uniji.

4.   Kadar zadevni gospodarski subjekt ne izvede ustreznih korektivnih ukrepov v roku iz drugega pododstavka odstavka 1, organi za nadzor trga sprejmejo vse ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejitev dostopnosti električne opreme na njihovem nacionalnem trgu, umaknejo električno opremo s trga ali jo odpokličejo.

Organi za nadzor trga o teh ukrepih nemudoma obvestijo Komisijo in druge države članice.

5.   Informacije iz drugega pododstavka odstavka 4 vključujejo vse razpoložljive podrobnosti, zlasti podatke, potrebne za identifikacijo neskladne električne opreme, njenega porekla, vrste domnevne neskladnosti in z njo povezanega tveganja, vrsto in trajanje sprejetih nacionalnih ukrepov ter stališča zadevnega gospodarskega subjekta. Organi za nadzor trga zlasti navedejo, ali je neskladnost posledica naslednjega:

(a)

električna oprema ne izpolnjuje varnostnih zahtev iz člena 3, določenih v Prilogi 1 v zvezi z zdravjem ali varnostjo ljudi ali domačih živali ali premoženja, ali

(b)

pomanjkljivosti v harmoniziranih standardih iz člena 12 ali mednarodnih ali nacionalnih standardih iz členov 13 in 14 v zvezi z domnevo o skladnosti.

6.   Države članice, razen države članice, ki je začela postopek po tem členu, nemudoma obvestijo Komisijo in ostale države članice o vseh sprejetih ukrepih in vseh dodatnih informacijah, ki so jim na voljo v zvezi z neskladnostjo zadevne električne opreme, ter v primeru nestrinjanja s sprejetim nacionalnim ukrepom predložijo svoje ugovore.

7.   Kadar država članica ali Komisija v treh mesecih po prejemu informacij iz drugega pododstavka odstavka 4 ne predloži ugovora glede začasnega ukrepa, ki ga je sprejela država članica, se šteje, da je navedeni ukrep upravičen.

8.   Države članice zagotovijo takojšnje izvajanje ustreznih omejevalnih ukrepov v zvezi z zadevno električno opremo, na primer takojšen umik električne opreme z njihovega trga.

Člen 20

Zaščitni postopek Unije

1.   Kadar so ob zaključku postopka iz člena 19(3) in (4) vloženi ugovori zoper ukrepe države članice ali kadar Komisija meni, da je nacionalni ukrep v nasprotju z zakonodajo Unije, Komisija takoj začne posvetovanje z državami članicami in zadevnim gospodarskim subjektom oziroma subjekti ter oceni nacionalni ukrep. Komisija na podlagi rezultatov te ocene sprejme izvedbeni akt, s katerim določi, ali je nacionalni ukrep upravičen ali ne.

Komisija svojo odločitev naslovi na vse države članice in jo nemudoma sporoči državam članicam in zadevnemu gospodarskemu subjektu oziroma subjektom.

2.   Če se nacionalni ukrep šteje kot upravičen, vse države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo umik neskladne električne opreme z njihovega trga, in o tem obvestijo Komisijo. Če se šteje, da je nacionalni ukrep neupravičen, zadevna država članica ta ukrep umakne.

3.   Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen in je neskladnost električne opreme posledica pomanjkljivosti v harmoniziranih standardih iz točke (b) člena 19(5) te direktive, Komisija uporabi postopek iz člena 11 Uredbe (EU) št. 1025/2012.

Člen 21

Skladna električna oprema, ki predstavlja tveganje

1.   Kadar država članica po izvedbi ovrednotenja iz člena 19(1) ugotovi, da električna oprema, čeprav je skladna s to direktivo, predstavlja tveganje za zdravje ali varnost ljudi ali za domače živali ali za premoženje, od zadevnega gospodarskega subjekta zahteva, da izvede vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da zadevna električna oprema takrat, ko je dana na trg, ne predstavlja več tega tveganja, ali pa električno opremo umakne s trga ali jo odpokliče v razumnem roku, katerega določi v sorazmerju z naravo tveganja.

2.   Gospodarski subjekt zagotovi izvajanje korektivnih ukrepov za vso zadevno električno opremo, katere dostopnost na trgu je omogočil po vsej Uniji.

3.   Država članica nemudoma obvesti Komisijo in druge države članice. Te informacije vključujejo vse podrobnosti, ki so na voljo, zlasti podatke, potrebne za identifikacijo zadevne električne opreme, porekla in dobavne verige električne opreme, naravo prisotnega tveganja ter vrsto in trajanje sprejetih nacionalnih ukrepov.

4.   Komisija se nemudoma posvetuje z državami članicami in zadevnim gospodarskim subjektom oziroma subjekti ter ovrednoti izvedene nacionalne ukrepe. Na podlagi rezultatov tega ovrednotenja Komisija z izvedbenimi akti odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali ne, in po potrebi predlaga ustrezne ukrepe.

Izvedbeni akti iz prvega pododstavka tega odstavka se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 23(2).

V izredno nujnih ustrezno utemeljenih primerih, povezanih z varovanjem zdravja in varnostjo ljudi ali domačih živali ali premoženja, sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 23(3) izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj.

5.   Komisija svojo odločitev naslovi na vse države članice in jo nemudoma sporoči državam članicam in zadevnemu gospodarskemu subjektu oziroma subjektom.

Člen 22

Formalna neskladnost

1.   Brez poseganja v člen 19 država članica od zadevnega gospodarskega subjekta zahteva, da zadevno neskladnost odpravi, kadar ugotovi eno od naslednjih dejstev:

(a)

oznaka CE je bila nameščena tako, da je kršen člen 30 Uredbe (ES) št. 765/2008 ali člen 17 te direktive;

(b)

oznaka CE ni bila nameščena;

(c)

izjava EU o skladnosti ni bila pripravljena;

(d)

izjava EU o skladnosti ni bila pravilno pripravljena;

(e)

tehnična dokumentacija ni na voljo ali ni popolna;

(f)

informacije iz člena 6(6) ali člena 8(3) manjkajo, so napačne ali nepopolne;

(g)

ni izpolnjena nobena druga upravna zahteva iz člena 6 ali člena 8.

2.   Kadar se neskladnost iz odstavka 1 nadaljuje, zadevna država članica izvede vse ustrezne ukrepe za omejitev ali prepoved dostopnosti električne opreme na trgu ali pa zagotovi njen odpoklic ali umik s trga.

POGLAVJE 5

ODBOR TER PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 23

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za električno opremo. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 Uredbe.

4.   Komisija se z odborom posvetuje o vseh vprašanjih, za katera se po Uredbi (EU) št. 1025/2012 ali po kateri koli drugi zakonodaji Unije zahteva posvetovanje s sektorskimi strokovnjaki.

Odbor lahko poleg tega obravnava vsa vprašanja v zvezi z uporabo te direktive, ki jih sproži njegov predsednik ali predstavnik države članice v skladu z njegovim poslovnikom.

Člen 24

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo v primerih, ko gospodarski subjekti kršijo določbe nacionalnega prava, sprejete na podlagi te direktive, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Taka pravila lahko v primeru resnih kršitev vključujejo kazenskopravne sankcije.

Kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 25

Prehodne določbe

Države članice ne ovirajo omogočanja dostopnosti električne opreme na trgu, zajete v Direktivi 2006/95/ES, ki je skladna z navedeno direktivo in je bila dana na trg pred 20. aprilom 2016.

Člen 26

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 2, prvim odstavkom člena 3, členom 4, členi 6 do 12, členom 13(1), členi 14 do 25 ter prilogami II, III in IV do 19. aprila 2016. Komisiji takoj sporočijo besedilo teh predpisov.

Države članice te predpise uporabljajo od 20. aprila 2016.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Vključijo tudi izjavo, da se v veljavnih zakonih in drugih predpisih sklicevanja na direktivo, razveljavljeno s to direktivo, štejejo kot sklicevanja na to direktivo. Način sklicevanja in obliko izjave določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 27

Razveljavitev

Direktiva št. 2006/95/ES se razveljavi z učinkom od 20. aprila 2016 brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo in začetka uporabe direktiv, ki so določeni v Prilogi V.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo kot sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge VI.

Člen 28

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1, drugi odstavek člena 3, člen 5, člen 13(2) in (3) ter priloge I, V in VI se uporabljajo od 20. aprila 2016.

Člen 29

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 26. februarja 2014

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

D. KOURKOULAS


(1)  UL C 181, 21.6.2012, str. 105.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 20. februarja 2014.

(3)  UL L 374, 27.12.2006, str. 10. Direktiva 2006/95/ES je kodifikacija Direktive Sveta št. 73/23/EGS z dne 19. februarja 1973 o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L 77, 26.3.1973, str. 29).

(4)  UL L 218, 13.8.2008, str. 30.

(5)  UL L 218, 13.8.2008, str. 82.

(6)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(7)  Odobreno s Sklepom Sveta 2010/48/ES z dne 26. novembra 2009 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s strani Evropske skupnosti (UL L 23, 27.1.2010, str. 35).

(8)  UL L 55, 28.2.2011, str. 13.


PRILOGA I

GLAVNI ELEMENTI VARNOSTNIH CILJEV ZA ELEKTRIČNO OPREMO, KI JE NAČRTOVANA ZA UPORABO ZNOTRAJ DOLOČENIH NAPETOSTNIH MEJ

1.   Splošni pogoji

(a)

bistvene značilnosti, katerih prepoznavanje in upoštevanje bosta zagotovila, da se bo električna oprema uporabljala varno in za namene, za katere je bila proizvedena, se označijo na električni opremi ali, če to ni mogoče, na spremnem dokumentu;

(b)

električna oprema se skupaj s sestavnimi deli proizvede tako, da sta zagotovljena varno in pravilno sestavljanje in priključitev;

(c)

električna oprema je načrtovana in proizvedena tako, da zagotavlja zaščito pred nevarnostmi, navedenimi v točkah 2 in 3, vendar če se uporablja za namene, za katere je bila proizvedena, in je ustrezno vzdrževana.

2.   Zaščita pred nevarnostmi, ki izvirajo iz električne opreme

Ukrepi tehnične narave so določeni v skladu s točko 1, s čimer se zagotovi, da:

(a)

so ljudje in domače živali primerno zaščiteni pred nevarnostjo telesne poškodbe ali druge poškodbe, ki jo lahko povzroči neposreden ali posreden dotik;

(b)

ne nastajajo temperature, električni obloki ali sevanje, ki bi povzročili nevarnost;

(c)

so ljudje, domače živali in premoženje ustrezno zaščiteni pred neelektričnimi nevarnostmi, za katere se po izkušnjah ve, da jih povzroča električna oprema;

(d)

izolacija ustreza predvidljivim pogojem.

3.   Zaščita pred nevarnostmi, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na električno opremo

Tehnične ukrepe se določi v skladu s točko 1, s čimer se zagotovi, da:

(a)

električna oprema izpolnjuje pričakovane mehanske zahteve, tako da niso ogroženi ljudje, domače živali in premoženje;

(b)

je električna oprema odporna na nemehanske vplive v pričakovanih okoljskih pogojih, tako da niso ogroženi ljudje, domače živali in premoženje;

(c)

električna oprema ne ogroža ljudi, domačih živali in premoženja v predvidljivih pogojih preobremenitve.


PRILOGA II

OPREMA IN POJAVI ZUNAJ PODROČJA UPORABE TE DIREKTIVE

Električna oprema za uporabo v eksplozivni atmosferi

Električna oprema za radiološke in medicinske namene

Električni deli za dvigala, namenjena za prevoz tovora in ljudi

Števci električne energije

Vtiči in vtičnice za domačo uporabo

Električni pastirji

Radio-električne motnje

Specializirana električna oprema za uporabo na ladjah, v zrakoplovih ali na železnicah, ki je skladna z varnostnimi določbami, ki so jih pripravili mednarodni organi, v katerih sodelujejo države članice.

Po naročilu proizvedeni kompleti, namenjeni izključno strokovnjakom za uporabo v raziskovalnih in razvojnih objektih ter za te namene.


PRILOGA III

MODUL A

Notranja kontrola proizvodnje

1.   Notranja kontrola proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni svoje obveznosti iz točk 2, 3 in 4 ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da zadevna električna oprema izpolnjuje zahteve te direktive, ki se zanjo uporabljajo.

2.   Tehnična dokumentacija

Proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo. Dokumentacija omogoča ugotavljanje skladnosti električne opreme z ustreznimi zahtevami ter vključuje primerno analizo in oceno tveganj(a). Tehnična dokumentacija podrobno navaja veljavne zahteve in v obsegu, ki je pomemben za tako ugotavljanje, zajema načrtovanje, proizvodnjo ter delovanje električne opreme. Tehnična dokumentacija, kadar je to ustrezno, vsebuje vsaj naslednje elemente:

(a)

splošni opis električne opreme;

(b)

shematične prikaze načrtovanja ter izdelavne risbe in načrte sestavnih delov, podsestavov, tokokrogov itd.;

(c)

opise in pojasnila, ki so potrebni za razumevanje navedenih risb in shem ter delovanja električne opreme;

(d)

seznam harmoniziranih standardov, ki so bili uporabljeni v celoti ali deloma in katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, ali mednarodnih ali nacionalnih standardov iz členov 13 in 14 ter, kadar ti harmonizirani standardi niso bili uporabljeni, opis rešitev, sprejetih za izpolnitev varnostnih zahtev iz te direktive, vključno s seznamom drugih ustreznih tehničnih specifikacij, ki so bile uporabljene. V primeru delno uporabljenih harmoniziranih standardov ali mednarodnih ali nacionalnih standardov iz členov 13 in 14 se v tehnični dokumentaciji podrobno navedejo deli, ki so bili uporabljeni;

(e)

rezultate opravljenih izračunov pri načrtovanju, izvedenih pregledih itd. in

(f)

poročila o preskusih.

3.   Proizvodnja

Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da se s proizvodnim procesom in njegovim spremljanjem zagotovi skladnost proizvedene električne opreme s tehnično dokumentacijo iz točke 2 in zahtevami iz te direktive, ki se zanjo uporabljajo.

4.   Oznaka CE in izjava EU o skladnosti

4.1

Proizvajalec namesti oznako CE na vsako posamezno električno opremo, ki izpolnjuje veljavne zahteve iz te direktive.

4.2

Proizvajalec pripravi pisno izjavo EU o skladnosti za vsak model proizvoda in jo hrani skupaj s tehnično dokumentacijo za potrebe nacionalnih organov za nadzor trga, ter jim jo daje na voljo, 10 let po tem, ko je bila električna oprema dana na trg. Izjava EU o skladnosti identificira električno opremo, za katero je bila pripravljena.

Pristojnim organom za nadzor trga se na njihovo zahtevo zagotovi izvod izjave EU o skladnosti.

5.   Pooblaščeni zastopnik

Obveznosti proizvajalca iz točke 4 lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če je to navedeno v pooblastilu.


PRILOGA IV

IZJAVA EU O SKLADNOSTI (št. XXXX) (1)

1.

Model proizvoda/proizvod (proizvod, serija, tip ali serijska številka):

2.

Ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika:

3.

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

4.

Predmet izjave (identifikacija električne opreme, ki omogoča sledljivost; lahko vključuje dovolj jasno barvno sliko, kadar je to potrebno za identifikacijo električne opreme):

5.

Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji.

6.

Sklicevanja na uporabljene relevantne harmonizirane standarde ali sklicevanje na druge tehnične specifikacije v zvezi s katerimi je skladnost deklarirana:

7.

Dodatne informacije:

Podpisano za in v imenu:

(kraj in datum izdaje)

(ime, funkcija) (podpis)


(1)  Dodelitev številke izjave o skladnosti je za proizvajalca neobvezna.


PRILOGA V

Roki za prenos v nacionalno pravo in začetek uporabe direktiv, ki so določene v delu B Priloge V k Direktivi 2006/95/ES

(iz člena 27)

Direktiva

Rok za prenos

Datum začetka veljavnosti

73/23/EGS

21. avgust 1974 (1)

93/68/EGS

1. julij 1994

1. januar 1995 (2)


(1)  V primeru Danske je bil rok podaljšan na 5 let, tj. do 21. februarja 1978. Glej člen 13(1) Direktive 73/23/EGS.

(2)  Do 1. januarja 1997 države članice dovolijo dajanje na trg in začetek uporabe proizvodov, ki so skladni z dogovori o znakih, veljavnimi pred 1. januarjem 1995. Glej člen 14(2) Direktive 93/68/EGS.


PRILOGA VI

KORELACIJSKA TABELA

Direktiva 2006/95/ES

Ta direktiva

Člen 1

Drugi odstavek člena 1

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 12

Člen 6

Člen 13

Člen 7

Člen 14

Člen 8(1)

Člena 16 in 17

Člen 8(2)

Člen 8(3)

Člen 9

Členi od 18 do 20

Člen 10

Člena 16 in 17

Člen 11

Člen 12

Člen 13

Člen 26(2)

Člen 14

Člen 27

Člen 15

Člen 28

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Člena 15 in 16 ter Priloga IV

Priloga IV

Priloga III

Priloga V

Priloga V


IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament meni, da se lahko odbori obravnavajo kot „komitološki odbori“ v smislu Priloge I k okvirnemu sporazumu o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo samo takrat, kadar in v kolikor na sejah odborov poteka razprava o izvedbenih aktih v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011. Seje odborov tako spadajo v področje uporabe točke 15 okvirnega sporazuma, kadar in v kolikor poteka razprava o drugih vprašanjih.


Top