EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0629

Direktiva Sveta z dne 4. decembra 1989 o omejevanju hrupa civilnih podzvočnih reaktivnih letal

OJ L 363, 13.12.1989, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 191 - 193
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 191 - 193
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 37 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 37 - 38
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/629/oj

31989L0629Uradni list L 363 , 13/12/1989 str. 0027 - 0029
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 3 str. 0191
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 3 str. 0191


Direktiva Sveta

z dne 4. decembra 1989

o omejevanju hrupa civilnih podzvočnih reaktivnih letal

(89/629/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 84(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker ima uporaba standardov v zvezi s hrupom civilnih podzvočnih reaktivnih letal pomembne posledice za opravljanje storitev v zračnem prevozu, zlasti kadar ti standardi določajo omejitve glede tipov letal, ki jih lahko uporabljajo letalske družbe, spodbujajo naložbe v najmodernejša in najtišja dostopna letala in omogočajo boljšo izkoriščanje obstoječih zmogljivosti, vključno z zmogljivostmi letališč; ker Direktiva 80/51/EGS [4], kakor je bila spremenjena z Direktivo 83/206/EGS [5], določa omejitve hrupa;

ker se prednostni program Sveta za proučevanje vprašanj zračnega prevoza nanaša na emisije letal, vključno s hrupom;

ker delovni program Evropskih skupnosti za varstvo okolja [6] jasno kaže na pomembnost problematike hrupa in zlasti na nujnost ukrepanja proti hrupu, ki ga povzroča zračni promet;

ker je treba hrup letal še naprej zmanjševati ob upoštevanju dejavnikov okolja, tehnične izvedljivosti in ekonomskih posledic;

ker je zato smiselno omejiti vpise civilnih podzvočnih letal v registre držav članic na samo tista letala, ki izpolnjujejo standarde iz dela II poglavja 3 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja, 1988; ker bi bilo v povezavi z vzpostavljanjem območja brez notranjih meja primerno iz tega pravila o omejitvi vpisa v register izvzeti letala, ki so bila vpisana v nacionalne registre držav članic 1. novembra 1990; ker je zaradi svobode gibanja, ki bi jo to pravilo omogočalo, bistveno, da so oprostitve omejene in da se podeljene izjeme budno spremljajo in časovno omejijo;

ker je treba v ta namen v smiselnem časovnem okviru uvesti skupna pravila, ki bi dopolnila obstoječa pravila, in tako zagotoviti usklajenost po vsej Skupnosti; ker je to pomembno zlasti z vidika nedavnih prizadevanj za liberalizacijo evropskega zračnega prometa;

ker delo, ki se ga je lotila Skupnost v sodelovanju z drugimi mednarodnimi telesi, kaže, da bi omejevanje vpisa letal, ki ne izpolnjujejo standardov za izdajo spričevala o hrupu, navedenih v poglavju 3 Priloge 16 navedene zgoraj, v registre držav članic pomenilo le omejeno korist za okolje in ga je zato treba šteti kot prvo fazo, ki ji morajo slediti ukrepi za omejitev uporabe letal, ki ne izpolnjujejo standardov iz poglavja 3 navedene Priloge 16,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Namen te direktive je določiti strožja pravila za omejevanje hrupa civilnih podzvočnih reaktivnih letal.

2. Ta direktiva se ne uporablja za letala, katerih največja vzletna masa znaša 34000 kg ali manj in katerih notranja ureditev obsega 19 ali manj sedežev.

Člen 2

1. Države članice zagotovijo, da se od 1. novembra 1990 civilna podzvočna reaktivna letala, registrirana po tem datumu na njihovem ozemlju, ne uporabljajo na njihovem ozemlju ali na ozemlju druge države članice, razen če jim je bilo izdano spričevalo o hrupu v skladu s standardi, ki so vsaj tako strogi, kakore so standardi, določeni v delu II poglavja 3 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja 1988.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za letala, vpisana v nacionalne registre držav članic 1. novembra 1990.

3. Ozemlje, navedeno v odstavku 1, ne obsega čezmorskih departmajev iz člena 227(2) Pogodbe.

Člen 3

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se cilj iz člena 1(1) ne zaobide, npr. s kakršno koli obliko dogovora o leasingu.

Člen 4

Države članice lahko dodelijo oprostitve iz člena 2 za:

(a) letala, za katera obstaja zgodovinski interes;

(b) letala, ki jih je uporabljal operater države članice pred 1. novembrom 1989 na podlagi nakupa na kredit ali pogodbe o leasingu, ki še velja, in ki je bil na tej podlagi vpisan v register države nečlanice;

(c) letala, ki so bila dana v leasing operaterju države nečlanice in so bila zato začasno izbrisana iz registra države članice;

(d) letalo, ki nadomešča letalo, ki je bilo v nesreči uničeno in ga operater ne more nadomestiti s primerljivim in na trgu dostopnim letalom, za katerega je izdano spričevalo o hrupu po členu 2(1), če se registracija nadomestnega letala izvede v enem letu po uničenju zadevnega letala;

(e) letala z motorji, katerih obtočno razmerje je 2 ali več.

Člen 5

Države članice lahko dodelijo oprostitve iz člena 2 za začetno obdobje do treh let, ki ga je mogoče podaljšati za obdobja največ dveh let, če se take oprostitve iztečejo do 31. decembra 1995, za:

- letala, ki jih je dala v leasing država nečlanica kratkoročno, če operater dokaže, da je to običajna praksa v njegovem gospodarskem sektorju in da bi bila v nasprotnem primeru njegova poslovna dejavnost oškodovana,

- letala, za katera operater dokaže, da bi bila v nasprotnem primeru njegova poslovna dejavnost v nesprejemljivem obsegu oškodovana.

Člen 6

1. Država članica, ki dodeli oprostitve, o tem obvesti pristojne organe drugih držav članic in Komisijo.

2. Države članice priznajo oprostitve, ki jih po členih 4 in 5 dodelijo druge države članice.

Člen 7

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, pred 30. septembrom 1990.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 8

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. decembra 1989

Za Svet

Predsednik

M. Delebarre

[1] UL C 37, 14.2.1989, str. 6.

[2] UL C 158, 26.6.1989, str. 492.

[3] UL C 221, 28.8.1989, str. 1.

[4] UL L 18, 24.1.1980, str. 26.

[5] UL L 117, 4.5.1983, str. 15.

[6] UL C 328, 7.12.1987, str. 1.

--------------------------------------------------

Top