EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_07_003_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
07 Transportpolitik
Volym 03


SV

 

07 Transportpolitik - Volym 03

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1982 L 230 0038
 

31982D0505

 

Rådets beslut av den 12 juli 1982 om ingående av överenskommelsen om tillfällig internationell passagerartrafik på landsväg med buss (ASOR) (82/505/EEG:)

3

 
1982 L 230 0039
 

21982A0526(04)

 

Överenskommelse om tillfällig internationell passagerartrafik på landsväg med buss (ASOR) - Slutakt - Deklaration av de avtalsslutande parterna angående överenskommelsens tillämpning - Deklaration av de avtalsslutande parterna angående överenskommelsens utvecklingsfrämjande karaktär - Deklaration av Europeiska ekonomiska gemenskapen angående artikel 5

4

 
1982 L 234 0005
 

31982D0529

 

Rådets beslut av den 19 juli 1982 om prisbildningen för internationell godsbefordran på järnväg (82/529/EEG:)

21

 
1982 L 265 0005
 

31982R2485

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2485/82 av den 13 september 1982 om ändring i förordning (EEG) nr 1016/68 med bestämmelser om de mallar för kontrolldokument som avses i artiklarna 6 och 9 i rådets förordning (EEG) nr 117/66

23

 
1982 L 301 0001
 

31982L0714

 

Rådets direktiv 82/714/EEG av den 4 oktober 1982 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (82/714/EEG)

31

 
1983 L 237 0032
 

31983D0418

 

Rådets beslut av den 25 juli 1983 om järnvägarnas kommersiella självständighet vid driften av sin internationella person- och resgodsbefordran (83/418/EEG:)

97

 
1983 L 332 0033
 

31983L0572

 

Rådets direktiv 83/572/EEG av den 26 oktober 1983 om ändring av direktiv 65/269/EEG om standardisering av vissa regler rörande tillstånd till godstransporter på väg mellan medlemsstater och av rådets första direktiv av den 23 juli 1962 om upprättande av gemensamma regler för vissa typer av godstransporter på väg mellan medlemsstater (83/572/EEG)

99

 
1983 L 332 0037
 

31983D0573

 

Rådets beslut av den 26 oktober 1983 om motåtgärder inom den internationella handelssjöfarten (83/573/EEG:)

102

 
1984 L 335 0004
 

31984R3626

 

Rådets förordning (EEG) nr 3626/84 av den 19 december 1984 om ändring i förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen

103

 
1984 L 335 0072
 

31984L0647

 

Rådets direktiv 84/647/EEG av den 19 december 1984 om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (84/647/EEG)

104

 
1985 L 280 0004
 

31985R2919

 

Rådets förordning (EEG) nr 2919/85 av den 17 oktober 1985 om fastställande av villkoren för tillträde till de avtal som slutits enligt den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen för fartyg som tillhör Rhensjöfarten

106

 
1985 L 317 0033
 

31985D0516

 

Kommissionens beslut av den 18 november 1985 om upprättandet av en gemensam kommitté för vägtransporter (85/516/EEG:)

110

 
1985 L 370 0001
 

31985R3820

 

Rådets förordning (EEG) nr 3820/85 av den 20 december 1985 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter

113

 
1985 L 370 0008
 

31985R3821

 

Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter

120

 
1985 L 372 0034
 

31985L0578

 

Rådets direktiv 85/578/EEG av den 20 december 1985 om ändring med anledning av Portugals och Spaniens anslutning av direktiv 74/561/EEG om rätt att yrkesmässigt bedriva nationella och internationella godstransporter på väg (85/578/EEG)

135

 
1985 L 372 0035
 

31985L0579

 

Rådets direktiv 85/579/EEG av den 20 december 1985 om ändring med anledning av Portugals och Spaniens anslutning av direktiv 74/562/EEG om rätt att yrkesmässigt bedriva nationella och internationella persontransporter på väg (85/579/EEG)

136

 
1986 L 167 0029
 

41986A0256

 

Femte tilläggsavtalet om ändring av avtalet av den 21 mars 1955 om fastställande av direkta internationella järnvägstaxor (86/256/EKSG:)

137

 
1986 L 217 0019
 

31986L0360

 

Rådets direktiv 86/360/EEG av den 24 juli 1986 om ändring av direktiv 85/3/EEG om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper för vissa vägfordon (86/360/EEG)

140

 
1986 L 221 0048
 

31986L0364

 

Rådets direktiv 86/364/EEG av den 24 juli 1986 om bevis för att fordon överensstämmer med direktiv 85/3/EEG om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper för vissa vägfordon (86/364/EEG)

142

 
1986 L 378 0001
 

31986R4055

 

Rådets förordning (EEG) nr 4055/86 av den 22 december 1986 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land

145

 
1986 L 378 0021
 

31986R4058

 

Rådets förordning (EEG) nr 4058/86 av den 22 december 1986 om samordnade åtgärder för att säkerställa fri tillgång till last på oceantrader

148

 
1987 L 143 0032
 

31987D0286

 

Rådets beslut av den 26 maj 1987 om tillämpningen av avdelning 2 och 3 i avtalet om tillfällig internationell passagerartrafik på landsväg med buss (ASOR) mellan gemenskapen och Schweiz (87/286/EEG:)

151

 
1987 L 240 0037
 

31987D0447

 

Kommissionens beslut av den 31 juli 1987 om ändring av kommissionens beslut nr 85/516/EEG om upprättandet av en gemensam kommitté för vägtransporter (87/447/EEG:)

152

 
1987 L 253 0020
 

31987D0467

 

Kommissionens beslut av den 31 juli 1987 om upprättandet av en gemensam kommitté för sjötransporter (87/467/EEG:)

154

 
1987 L 272 0037
 

31987D0475

 

Rådets beslut av den 17 september 1987 om sjötransporter mellan Italien och Algeriet (87/475/EEG:)

157

 
1987 L 397 0007
 

21987A1231(01)

 

Tredje tilläggsprotokollet till avtalet av den 28 juli 1956 mellan Schweiziska Edsförbundets förbundsråd å ena sidan och regeringarna i Europeiska kol- och stålgemenskapens medlemsstater och Europeiska kol- och stålgemenskapens Höga myndighet å den andra sidan om införande av direkta internationella järnvägstaxor för transport av kol och stål genom schweiziskt territorium (87/611/EKSG)

159

 
1988 L 098 0048
 

31988L0218

 

Rådets direktiv 88/218/EEG av den 11 april 1988 om ändring av direktiv 85/3/EEG om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper för vissa vägfordon (88/218/EEG)

161

 
1989 L 097 0047
 

31989D0242

 

Rådets beslut av den 5 april 1989 om ändring av beslut 78/774/EEG om vissa tredje länders verksamhet på området för sjötransporter av gods (89/242/EEG:)

162

 
1989 L 116 0024
 

31989R1100

 

Rådets förordning (EEG) nr 1100/89 av den 27 april 1989 om ändring i förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar

163

 
1989 L 116 0025
 

31989R1101

 

Rådets förordning (EEG) nr 1101/89 av den 27 april 1989 om strukturella förbättringar inom inlandssjöfarten

165

 
1989 L 116 0030
 

31989R1102

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1102/89 av den 27 april 1989 om fastställande av vissa åtgärder för verkställande av rådets förordning (EEG) nr 1101/89 om strukturella förbättringar inom inlandssjöfarten

170

 
1989 L 220 0001
 

31989R2299

 

Rådets förordning (EEG) nr 2299/89 av den 24 juli 1989 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem

174

 
1989 L 226 0004
 

31989L0459

 

Rådets direktiv 89/459/EEG av den 18 juli 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om däckens mönsterdjup på vissa slag av motorfordon och släpfordon till dessa fordon (89/459/EEG)

181

 
1989 L 226 0005
 

31989L0460

 

Rådets direktiv 89/460/EEG av den 18 juli 1989 om ändring av direktiv 85/3/EEG om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper för vissa vägfordon, i syfte att fastställa tider för upphörande av de undantag som har medgivits för Irland och Storbritannien (89/460/EEG)

183

 
1989 L 226 0008
 

31989L0462

 

Rådets direktiv 89/462/EEG av den 18 juli 1989 om ändring av direktiv 78/546/EEG om statistisk rapportering om varutransporter på landsväg inom ramen för regionalstatistiken (89/462/EEG)

185

 
1989 L 363 0027
 

31989L0629

 

Rådets direktiv 89/629/EEG av den 4 december 1989 om begränsning av buller från civila jetmotordrivna underljudsflygplan (89/629/EEG)

191

 
1989 L 390 0001
 

31989R4058

 

Rådets förordning (EEG) nr 4058/89 av den 21 december 1989 om prissättning vid godstransporter på väg mellan medlemsstater

194

 
1989 L 390 0018
 

31989R4060

 

Rådets förordning (EEG) nr 4060/89 av den 21 december 1989 om avskaffande av gränskontroller mellan medlemsstaterna vid transporter på väg och inre vattenvägar

196

 
1989 L 398 0033
 

31989L0684

 

Rådets direktiv 89/684/EEG av den 21 december 1989 om yrkesutbildning för vissa förare av fordon som transporterar farligt gods på väg (89/684/EEG)

200

 
1990 L 202 0046
 

31990L0398

 

Rådets direktiv 90/398/EEG av den 24 juli 1990 om ändring av direktiv 84/647/EEG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (90/398/EEG)

205

 
1990 L 217 0001
 

31990R2342

 

Rådets förordning (EEG) nr 2342/90 av den 24 juli 1990 om biljettpriser för regelbunden luftfart

206

 
1990 L 217 0008
 

31990R2343

 

Rådets förordning (EEG) nr 2343/90 av den 24 juli 1990 om lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer i regelbunden lufttrafik inom gemenskapen och om delning av passagerarkapaciteten mellan lufttrafikföretag i regelbunden lufttrafik mellan medlemsstaterna

214

 
1990 L 318 0020
 

31990R3314

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3314/90 av den 16 november 1990 om anpassning med hänsyn till teknisk utveckling av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare för vägtransporter

221

 
1990 L 353 0012
 

31990R3572

 

Rådets förordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 om ändring, till följd av Tysklands enande, av vissa direktiv, beslut och förordningar i fråga om transporter på väg, järnväg och inre vattenvägar

223

 
1990 L 375 0010
 

31990R3916

 

Rådets förordning (EEG) nr 3916/90 av den 21 december 1990 om de åtgärder som skall vidtas i händelse av en kris på marknaden för godstransporter på väg

227

Top