EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009F0299

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/299/SVV z  26. februára 2009 o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a o posilnení procesných práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia vydané v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní

OJ L 81, 27.3.2009, p. 24–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 169 - 181

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/299/oj

27.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 81/24


RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2009/299/SVV

z 26. februára 2009

o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a o posilnení procesných práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia vydané v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 31 ods. 1 písm. a) a článok 34 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na podnet Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Spolkovej republiky Nemecko (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Právo obvinenej osoby byť prítomná na konaní je súčasťou práva na spravodlivé súdne konanie ustanoveného v článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako ho vykladá Európsky súd pre ľudské práva. Tento súd tiež vyhlásil, že právo obvinenej osoby byť prítomná na konaní nie je absolútne a obvinená osoba sa môže za určitých okolností z vlastnej slobodnej vôle výslovne alebo konkludentne, avšak jednoznačne, vzdať uvedeného práva.

(2)

V rôznych rámcových rozhodnutiach, ktorými sa vykonáva zásada vzájomného uznávania konečných justičných rozhodnutí, sa otázka rozhodnutí vydaných v konaní, ktorého sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila, neupravuje jednotne. Táto rôznorodosť by mohla sťažiť prácu právnikov v praxi a byť prekážkou justičnej spolupráce.

(3)

Riešenia v týchto rámcových rozhodnutiach nie sú postačujúce v prípadoch, keď dotknutá osoba nemohla byť informovaná o konaní. Rámcové rozhodnutia 2005/214/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie (2), 2006/783/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu (3), 2008/909/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii (4), a 2008/947/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania rozsudkov a probačných rozhodnutí na účely dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami (5) umožňujú vykonávajúcemu orgánu odmietnuť výkon takýchto rozsudkov. Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV o európskom zatýkacom rozkaze a o vydávacom konaní medzi členskými štátmi (6) umožňuje vykonávajúcemu orgánu požiadať vydávajúci orgán o primeranú záruku na ubezpečenie dotknutej osoby, na ktorú bol vydaný európsky zatykač, že bude môcť podať návrh na obnovu konania v členskom štáte pôvodu a byť prítomná na vyhlásení rozsudku. O primeranosti takejto záruky má rozhodnúť vykonávajúci orgán, preto je ťažké odhadnúť, kedy sa výkon môže odmietnuť.

(4)

Je preto potrebné ustanoviť jasné a spoločné dôvody odmietnutia uznania rozhodnutí vydaných v konaní, ktorého sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila. Toto rámcové rozhodnutie má za cieľ upresniť vymedzenie takýchto spoločných dôvodov, ktoré vykonávajúcemu orgánu umožnia vykonať rozhodnutie napriek neprítomnosti dotknutej osoby na konaní pri úplnom rešpektovaní práva tejto osoby na obhajobu. Účelom tohto rámcového rozhodnutia nie je upraviť formy a metódy vrátane procesných požiadaviek, ktoré sa využívajú na dosiahnutie výsledkov vymedzených v tomto rámcovom rozhodnutí a ktoré sa spravujú vnútroštátnym právom členských štátov.

(5)

Takéto zmeny si vyžadujú zmenu a doplnenie platných rámcových rozhodnutí, ktorými sa vykonáva zásada vzájomného uznávania konečných justičných rozhodnutí. Nové ustanovenia by mali byť tiež základom pre budúce nástroje v tejto oblasti.

(6)

Ustanovenia tohto rámcového rozhodnutia, ktorými sa menia a dopĺňajú iné rámcové rozhodnutia, stanovujú podmienky, za ktorých by sa uznanie a výkon rozhodnutia vydaného v konaní, ktorého sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila, nemali odmietnuť. Toto sú alternatívne podmienky; ak je jedna z podmienok splnená, vydávajúci orgán vyplnením zodpovedajúcej časti európskeho zatykača alebo príslušného osvedčenia iného rámcového rozhodnutia dáva záruku, že požiadavky boli alebo budú splnené, čo by malo na účely výkonu rozhodnutia na základe zásady vzájomného uznávania stačiť.

(7)

Uznanie a výkon rozhodnutia vydaného v konaní, ktorého sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila, by sa nemali odmietnuť, ak bola dotknutá osoba osobne predvolaná a tým informovaná o stanovenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, alebo ak sa jej inými prostriedkami skutočne doručili úradné informácie o stanovenom termíne a mieste konania takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že táto osoba si bola vedomá plánovaného konania. V tejto súvislosti sa predpokladá, že dotknutej osobe sa museli takéto informácie doručiť „včas“, teda v dostatočnom časovom predstihu, aby sa jej umožnilo zúčastniť sa konania a účinne uplatniť svoje právo na obhajobu.

(8)

Právo na spravodlivé súdne konanie obvinenej osoby je zaručené Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako ho vykladá Európsky súd pre ľudské práva. Toto právo zahŕňa právo dotknutej osoby byť osobne prítomná na konaní. Aby mohla toto právo uplatniť, musí dotknutá osoba o stanovenom termíne konania vedieť. Podľa tohto rámcového rozhodnutia by vedomosť dotknutej osoby o konaní mal každý členský štát zabezpečiť v súlade so svojím vnútroštátnym právom, pričom sa predpokladá, že to musí byť v súlade s požiadavkami tohto dohovoru. V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva by sa pri zvažovaní, či je spôsob poskytnutia informácie postačujúci na to, aby sa zabezpečila vedomosť dotknutej osoby o konaní, mohla prípadne venovať osobitná pozornosť aj snahe dotknutej osoby získať informáciu, ktorá jej bola určená.

(9)

Stanovený termín konania možno z praktických dôvodov spočiatku vyjadriť ako niekoľko možných termínov v rámci krátkeho časového úseku.

(10)

Uznanie a výkon rozhodnutia vydaného v konaní, ktorého sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila, by sa nemali odmietnuť, ak dotknutú osobu vedomú si plánovaného konania obhajoval v konaní ňou splnomocnený právny zástupca a právna pomoc je praktická a účinná. V tejto súvislosti nie je dôležité, či si právneho zástupcu zvolila, vymenovala a platila dotknutá osoba, alebo či bol tento právny zástupca ustanovený a platený štátom, pričom sa predpokladá, že dotknutá osoba si úmyselne zvolila zastupovanie právnym zástupcom namiesto svojej účasti na konaní. Vymenovanie právneho zástupcu a súvisiace otázky sú vecou vnútroštátneho práva.

(11)

Spoločné riešenia týkajúce sa dôvodov odmietnutia uznania v príslušných platných rámcových rozhodnutiach by tiež mali zohľadniť rozmanitosť situácií, pokiaľ ide o právo dotknutej osoby na obnovu konania alebo odvolanie. Takáto obnova konania alebo odvolanie majú za cieľ zabezpečiť právo na obhajobu a vyznačujú sa týmito prvkami: dotknutá osoba má právo byť prítomná, (opätovne) sa skúma samotná vec vrátane nových dôkazov a konanie môže viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového.

(12)

Právo na obnovu konania alebo odvolanie by sa malo zaručiť, ak rozhodnutie už bolo doručené, ako aj v prípade európskeho zatykača, ak ešte nebol doručený, ale bude bezodkladne doručený po odovzdaní. Týmto prípadom sa myslí situácia, keď orgány nemohli kontaktovať osobu najmä preto, lebo sa snažila uniknúť spravodlivosti.

(13)

Ak sa európsky zatykač vydáva na účely výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia a dotknutej osobe sa nedoručili úradné informácie o tom, že voči nej prebieha trestné konanie ani sa jej nedoručil rozsudok, táto osoba by mala na základe žiadosti vo vykonávajúcom členskom štáte dostať kópiu rozsudku iba na účely informácie. Ak je to vhodné, vydávajúci súdny orgán a vykonávajúci súdny orgán by sa mali poradiť o potrebe a existujúcich možnostiach poskytnúť dotknutej osobe preklad rozsudku alebo jeho hlavných častí v jazyku, ktorému táto osoba rozumie. Toto poskytnutie rozsudku by nemalo spôsobiť prieťahy pri postupe odovzdávania alebo pri výkone európskeho zatykača.

(14)

Toto rámcové rozhodnutie sa obmedzuje na upresnenie vymedzenia dôvodov odmietnutia uznania v nástrojoch, ktorými sa vykonáva zásada vzájomného uznávania. Preto je pôsobnosť ustanovení, ako napríklad ustanovení o práve na obnovu konania, obmedzená na vymedzenie týchto dôvodov odmietnutia uznania. Ich cieľom nie je harmonizácia vnútroštátnych právnych predpisov. Týmto rámcovým rozhodnutím nie sú dotknuté budúce nástroje Európskej únie určené na aproximáciu právnych predpisov členských štátov v oblasti trestného práva.

(15)

Dôvody odmietnutia uznania sú nepovinné. Miera uváženia členských štátov pri transpozícii týchto dôvodov do vnútroštátneho práva sa však riadi najmä právom na spravodlivé súdne konanie pri zohľadnení celkového cieľa tohto rámcového rozhodnutia posilniť procesné práva osôb a uľahčiť justičnú spoluprácu v trestných veciach,

PRIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE:

Článok 1

Ciele a rozsah pôsobnosti

1.   Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je posilniť procesné práva osôb, voči ktorým prebieha trestné konanie, a zároveň uľahčiť justičnú spoluprácu v trestných veciach, a najmä zlepšiť vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí medzi členskými štátmi.

2.   Týmto rámcovým rozhodnutím sa nemení povinnosť rešpektovať základné práva a všeobecné právne zásady zakotvené v článku 6 zmluvy, vrátane práva osôb, voči ktorým prebieha trestné konanie, na obhajobu, a všetky povinnosti justičných orgánov v tomto ohľade zostávajú nedotknuté.

3.   Rámcové rozhodnutie ustanovuje spoločné pravidlá uznávania a/alebo výkonu justičných rozhodnutí, ktoré boli vydané v jednom členskom štáte (členský štát pôvodu) po konaní, na ktorom dotknutá osoba nebola prítomná, v druhom členskom štáte (vykonávajúci členský štát) v súlade s ustanoveniami článku 5 ods. 1 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV, článku 7 ods. 2 písm. g) rámcového rozhodnutia 2005/214/SVV, článku 8 ods. 2 písm. e) rámcového rozhodnutia 2006/783/SVV, článku 9 ods. 1 písm. i) rámcového rozhodnutia 2008/909/SVV a článku 11 ods. 1 písm. h) rámcového rozhodnutia 2008/947/SVV.

Článok 2

Zmeny a doplnenia rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV

Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV sa mení a dopĺňa takto:

1.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 4a

Rozhodnutia vydané v konaní, ktorého sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila

1.   Vykonávajúci súdny orgán môže tiež odmietnuť vykonať európsky zatykač vydaný na účely výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia, ak sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, okrem prípadov, keď sa v európskom zatykači uvádza, že dotknutá osoba v súlade s ďalšími procesnými požiadavkami vymedzenými vo vnútroštátnom práve členského štátu pôvodu:

a)

bola včas:

i)

buď osobne predvolaná, a tým informovaná o stanovenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, alebo sa jej inými prostriedkami skutočne doručili úradné informácie o stanovenom termíne a mieste konania takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že táto osoba si bola vedomá plánovaného konania,

a

ii)

informovaná o tom, že možno vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania;

alebo

b)

vedomá si plánovaného konania splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol buď vymenovaný dotknutou osobou, alebo ustanovený štátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní skutočne obhajoval;

alebo

c)

po tom, ako sa jej doručilo rozhodnutie a bola výslovne poučená o svojom práve na obnovu konania alebo odvolanie, na ktorých má dotknutá osoba právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového:

i)

výslovne uviedla, že proti rozhodnutiu nepodáva opravný prostriedok,

alebo

ii)

nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslušnej lehoty;

alebo

d)

rozhodnutie jej nebolo osobne doručené, ale:

i)

rozhodnutie sa jej osobne doručí bezodkladne po odovzdaní a bude výslovne poučená o svojom práve na obnovu konania alebo odvolanie, na ktorých má dotknutá osoba právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového,

a

ii)

bude poučená o lehote, v ktorej musí podať návrh na obnovu konania alebo odvolanie, ako sa uvádza v príslušnom európskom zatykači.

2.   Ak sa európsky zatykač vydáva na účely výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia za podmienok uvedených v odseku 1 písm. d) a dotknutej osobe sa nedoručili úradné informácie o tom, že voči nej prebieha trestné konanie, táto osoba môže pri oboznámení sa s obsahom európskeho zatykača žiadať kópiu rozsudku pred tým, ako bude odovzdaná. Vydávajúci orgán bezodkladne po tom, ako bol informovaný o tejto žiadosti, poskytne hľadanej osobe kópiu rozsudku prostredníctvom vykonávajúceho orgánu. Žiadosť dotknutej osoby nespôsobí prieťahy pri postupe odovzdávania alebo pri výkone európskeho zatykača. Rozsudok sa dotknutej osobe poskytuje iba na účely informácie; nepovažuje sa za formálne doručenie rozsudku ani nespôsobuje začatie plynutia žiadnych lehôt na podanie odvolania alebo návrhu na obnovu konania.

3.   Keď sa osoba odovzdáva za podmienok uvedených v odseku 1 písm. d) a táto osoba podala návrh na obnovu konania alebo odvolanie, väzba osoby čakajúcej na takúto obnovu konania alebo odvolanie sa až do skončenia konania skúma v súlade s právom členského štátu pôvodu pravidelne alebo na žiadosť dotknutej osoby. Takéto skúmanie zahŕňa najmä možnosť pozastavenia alebo prerušenia väzby. Obnova konania alebo odvolacie konanie začne bez zbytočného odkladu po odovzdaní.“

2.

V článku 5 sa vypúšťa odsek 1.

3.

V prílohe („EURÓPSKY ZATYKAČ“) sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

Uveďte, či sa dotknutá osoba osobne zúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia:

1.

Áno, dotknutá osoba sa osobne zúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.

2.

Nie, dotknutá osoba sa osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.

3.

Ak ste zaškrtli bod 2, potvrďte, prosím, či ide o jeden z nasledujúcich prípadov:

3.1a.

dotknutá osoba bola osobne predvolaná… (deň/mesiac/rok), a tým informovaná o stanovenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, a bola informovaná o tom, že možno vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,

ALEBO

3.1b.

dotknutá osoba nebola osobne predvolaná, ale sa jej inými prostriedkami skutočne doručili úradné informácie o stanovenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že táto osoba si bola vedomá plánovaného konania, a bola informovaná o tom, že možno vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,

ALEBO

3.2.

dotknutá osoba, vedomá si plánovaného konania, splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol buď vymenovaný dotknutou osobou, alebo ustanovený štátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní skutočne obhajoval,

ALEBO

3.3.

rozhodnutie bolo dotknutej osobe doručené … (deň/mesiac/rok) a dotknutá osoba bola výslovne poučená o práve na obnovu konania alebo odvolanie, na ktorých má právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového, a

výslovne uviedla, že proti rozhodnutiu nepodáva opravný prostriedok,

ALEBO

nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslušnej lehoty,

ALEBO

3.4.

rozhodnutie nebolo dotknutej osobe osobne doručené, ale

toto rozhodnutie sa jej osobne doručí bezodkladne po odovzdaní a

po tom, ako sa jej doručí rozhodnutie, bude dotknutá osoba výslovne poučená o práve na obnovu konania alebo odvolanie, na ktorých má právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového, a

dotknutá osoba bude informovaná o lehote, v ktorej musí podať návrh na obnovu konania alebo odvolanie, t. j. … dní.

4.

Ak ste zaškrtli bod 3.1b., 3.2. alebo 3.3., uveďte informácie o tom, ako bola splnená príslušná podmienka:

…“

Článok 3

Zmeny a doplnenia rámcového rozhodnutia 2005/214/SVV

Rámcové rozhodnutie 2005/214/SVV sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 7 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno g) sa nahrádza takto:

„g)

podľa osvedčenia uvedeného v článku 4 dotknutá osoba v prípade písomného konania nebola v súlade s právom štátu pôvodu osobne alebo prostredníctvom zástupcu oprávneného podľa vnútroštátneho práva poučená o svojom práve podať opravný prostriedok a o lehotách na jeho podanie“;

b)

dopĺňajú sa tieto písmená:

„i)

podľa osvedčenia uvedeného v článku 4 sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, okrem prípadov, keď sa v osvedčení uvádza, že dotknutá osoba v súlade s ďalšími procesnými požiadavkami vymedzenými vo vnútroštátnom práve štátu pôvodu:

i)

bola včas:

buď osobne predvolaná, a tým informovaná o stanovenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, alebo sa jej inými prostriedkami skutočne doručili úradné informácie o stanovenom termíne a mieste konania takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že si bola vedomá plánovaného konania,

a

informovaná o tom, že možno vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,

alebo

ii)

vedomá si plánovaného konania splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol buď vymenovaný dotknutou osobou, alebo ustanovený štátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní skutočne obhajoval,

alebo

iii)

po tom, ako sa jej doručilo rozhodnutie a bola výslovne poučená o práve na obnovu konania alebo odvolanie, na ktorých má dotknutá osoba právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového:

výslovne uviedla, že proti rozhodnutiu nepodáva opravný prostriedok,

alebo

nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslušnej lehoty;

j)

podľa osvedčenia uvedeného v článku 4 sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, okrem prípadov, keď sa v osvedčení uvádza, že dotknutá osoba sa po tom, ako bola výslovne poučená o konaní a o možnosti byť osobne prítomná na tomto konaní, výslovne vzdala práva na ústne pojednávanie a výslovne uviedla, že nepodáva opravný prostriedok.“

2.

Článok 7 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   V prípadoch uvedených v odseku 1 a odseku 2 písm. c), g), i) a j) sa príslušný orgán vykonávajúceho štátu skôr, než prijme rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom neuznaní alebo nevykonaní rozhodnutia, akýmkoľvek vhodným prostriedkom poradí s príslušným orgánom štátu pôvodu a prípadne ho požiada o bezodkladné poskytnutie potrebných informácií.“

3.

V prílohe („OSVEDČENIE“) v písmene h) sa bod 3 nahrádza takto:

„3.

Uveďte, či sa dotknutá osoba osobne zúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia:

1.

Áno, dotknutá osoba sa osobne zúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.

2.

Nie, dotknutá osoba sa osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.

3.

Ak ste zaškrtli bod 2., potvrďte, prosím, či ide o jeden z nasledujúcich prípadov:

3.1a.

dotknutá osoba bola osobne predvolaná… (deň/mesiac/rok), a tým informovaná o stanovenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, a bola informovaná o tom, že možno vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,

ALEBO

3.1b.

dotknutá osoba nebola osobne predvolaná, ale sa jej inými prostriedkami skutočne doručili úradné informácie o stanovenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že táto osoba si bola vedomá plánovaného konania, a bola informovaná o tom, že možno vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,

ALEBO

3.2.

dotknutá osoba, vedomá si plánovaného konania, splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol buď vymenovaný dotknutou osobou, alebo ustanovený štátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní skutočne obhajoval,

ALEBO

3.3.

rozhodnutie bolo dotknutej osobe osobne doručené… (deň/mesiac/rok) a dotknutá osoba bola výslovne poučená o práve na obnovu konania alebo odvolanie, na ktorých má právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového, a

výslovne uviedla, že proti rozhodnutiu nepodáva opravný prostriedok,

ALEBO

nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslušnej lehoty,

ALEBO

3.4.

dotknutá osoba sa po tom, ako bola výslovne poučená o konaní a o možnosti byť prítomná na tomto konaní, výslovne vzdala práva na ústne pojednávanie a výslovne uviedla, že nepodáva opravný prostriedok.

4.

Ak ste zaškrtli bod 3.1b., 3.2., 3.3. alebo 3.4., uveďte informácie o tom, ako bola splnená príslušná podmienka:

…“

Článok 4

Zmeny a doplnenia rámcového rozhodnutia 2006/783/SVV

Rámcové rozhodnutie 2006/783/SVV sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 8 ods. 2 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

podľa osvedčenia uvedeného v článku 4 ods. 2 sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu príkazu na konfiškáciu, okrem prípadov, keď sa v osvedčení uvádza, že dotknutá osoba v súlade s ďalšími procesnými požiadavkami vymedzenými vo vnútroštátnom práve štátu pôvodu:

i)

bola včas:

buď osobne predvolaná, a tým informovaná o stanovenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu príkazu na konfiškáciu, alebo sa jej inými prostriedkami skutočne doručili úradné informácie o stanovenom termíne a mieste konania takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že si bola vedomá plánovaného konania,

a

informovaná o tom, že možno vydať príkaz na konfiškáciu, ak sa nezúčastní konania,

alebo

ii)

vedomá si plánovaného konania splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol buď vymenovaný dotknutou osobou, alebo ustanovený štátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní skutočne obhajoval,

alebo

iii)

po tom, ako sa jej doručil príkaz na konfiškáciu a bola výslovne poučená o práve na obnovu konania alebo odvolanie, na ktorých má dotknutá osoba právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového:

výslovne uviedla, že proti príkazu na konfiškáciu nepodáva opravný prostriedok,

alebo

nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslušnej lehoty.“

2.

V prílohe („OSVEDČENIE“) sa písmeno j) nahrádza takto:

„j)

Konania, ktoré vedú k vydaniu príkazu na konfiškáciu

Uveďte, či sa dotknutá osoba osobne zúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu príkazu na konfiškáciu:

1.

Áno, dotknutá osoba sa osobne zúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu príkazu na konfiškáciu.

2.

Nie, dotknutá osoba sa osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu príkazu na konfiškáciu.

3.

Ak ste zaškrtli bod 2., potvrďte, prosím, či ide o jeden z nasledujúcich prípadov:

3.1a.

dotknutá osoba bola osobne predvolaná… (deň/mesiac/rok), a tým informovaná o stanovenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu príkazu na konfiškáciu, a bola informovaná o tom, že možno vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,

ALEBO

3.1b.

dotknutá osoba nebola osobne predvolaná, ale sa jej inými prostriedkami skutočne doručili úradné informácie o stanovenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu príkazu na konfiškáciu, takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že táto osoba si bola vedomá plánovaného konania, a bola informovaná o tom, že možno vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,

ALEBO

3.2.

dotknutá osoba, vedomá si plánovaného konania, splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol buď vymenovaný dotknutou osobou, alebo ustanovený štátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní skutočne obhajoval,

ALEBO

3.3.

rozhodnutie bolo dotknutej osobe doručené … (deň/mesiac/rok) a dotknutá osoba bola výslovne poučená o práve na obnovu konania alebo odvolanie, na ktorých má právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového, a

výslovne uviedla, že proti rozhodnutiu nepodáva opravný prostriedok,

ALEBO

nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslušnej lehoty.

4.

Ak ste zaškrtli bod 3.1b., 3.2. alebo 3.3., uveďte informácie o tom, ako bola splnená príslušná podmienka:

…“

Článok 5

Zmeny a doplnenia rámcového rozhodnutia 2008/909/SVV

Rámcové rozhodnutie 2008/909/SVV sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 9 ods. 1 sa písmeno i) nahrádza takto:

„i)

podľa osvedčenia uvedeného v článku 4 sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, okrem prípadov, keď sa v osvedčení uvádza, že dotknutá osoba v súlade s ďalšími procesnými požiadavkami vymedzenými vo vnútroštátnom práve štátu pôvodu:

i)

bola včas:

buď osobne predvolaná, a tým informovaná o stanovenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, alebo sa jej inými prostriedkami skutočne doručili úradné informácie o stanovenom termíne a mieste konania takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že si bola vedomá plánovaného konania,

a

informovaná o tom, že možno vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,

alebo

ii)

vedomá si plánovaného konania splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol buď vymenovaný dotknutou osobou, alebo ustanovený štátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní skutočne obhajoval,

alebo

iii)

po tom, ako sa jej doručilo rozhodnutie a bola výslovne poučená o práve na obnovu konania alebo odvolanie, na ktorých má dotknutá osoba právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového:

výslovne uviedla, že proti rozhodnutiu nepodáva opravný prostriedok,

alebo

nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslušnej lehoty.“

2.

V prílohe I („osvedčenie“) v písmene i) sa bod 1 nahrádza takto:

„1.

Uveďte, či sa dotknutá osoba osobne zúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia:

1.

Áno, dotknutá osoba sa osobne zúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.

2.

Nie, dotknutá osoba sa osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.

3.

Ak ste zaškrtli bod 2., potvrďte, prosím, či ide o jeden z nasledujúcich prípadov:

3.1a.

dotknutá osoba bola osobne predvolaná … (deň/mesiac/rok), a tým informovaná o stanovenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, a bola informovaná o tom, že možno vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,

ALEBO

3.1b.

dotknutá osoba nebola osobne predvolaná, ale sa jej inými prostriedkami skutočne doručili úradné informácie o stanovenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že táto osoba si bola vedomá plánovaného konania, a bola informovaná o tom, že možno vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,

ALEBO

3.2.

dotknutá osoba, vedomá si plánovaného konania, splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol buď vymenovaný dotknutou osobou, alebo ustanovený štátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní skutočne obhajoval,

ALEBO

3.3.

rozhodnutie bolo dotknutej osobe doručené … (deň/mesiac/rok) a dotknutá osoba bola výslovne poučená o práve na obnovu konania alebo odvolanie, na ktorých má právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového, a

výslovne uviedla, že proti rozhodnutiu nepodáva opravný prostriedok,

ALEBO

nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslušnej lehoty.

4.

Ak ste zaškrtli bod 3.1b., 3.2. alebo 3.3., uveďte informácie o tom, ako bola splnená príslušná podmienka:

…“

Článok 6

Zmeny a doplnenia rámcového rozhodnutia 2008/947/SVV

Rámcové rozhodnutie 2008/947/SVV sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 11 ods. 1 sa písmeno h) nahrádza takto:

„h)

podľa osvedčenia uvedeného v článku 6 sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, okrem prípadov, keď sa v osvedčení uvádza, že dotknutá osoba v súlade s ďalšími procesnými požiadavkami vymedzenými vo vnútroštátnom práve štátu pôvodu:

i)

bola včas:

buď osobne predvolaná, a tým informovaná o stanovenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, alebo sa jej inými prostriedkami skutočne doručili úradné informácie o stanovenom termíne a mieste konania takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že si bola vedomá plánovaného konania,

a

informovaná o tom, že možno vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,

alebo

ii)

vedomá si plánovaného konania splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol buď vymenovaný dotknutou osobou, alebo ustanovený štátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní skutočne obhajoval,

alebo

iii)

po tom, ako sa jej doručilo rozhodnutie a bola výslovne poučená o práve na obnovu konania alebo odvolanie, na ktorých má osoba právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového:

výslovne uviedla, že proti rozhodnutiu nepodáva opravný prostriedok,

alebo

nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslušnej lehoty.“

2.

V prílohe I („osvedčenie“) sa písmeno h) nahrádza takto:

„h)

Uveďte, či sa dotknutá osoba osobne zúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia:

1.

Áno, dotknutá osoba sa osobne zúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.

2.

Nie, dotknutá osoba sa osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia.

3.

Ak ste zaškrtli bod 2., potvrďte, prosím, či ide o jeden z nasledujúcich prípadov:

3.1a.

dotknutá osoba bola osobne predvolaná… (deň/mesiac/rok), a tým informovaná o stanovenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, a bola informovaná o tom, že možno vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,

ALEBO

3.1b.

dotknutá osoba nebola osobne predvolaná, ale sa jej inými prostriedkami skutočne doručili úradné informácie o stanovenom termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že táto osoba si bola vedomá plánovaného konania, a bola informovaná o tom, že možno vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania,

ALEBO

3.2.

dotknutá osoba, vedomá si plánovaného konania, splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol buď vymenovaný dotknutou osobou, alebo ustanovený štátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní skutočne obhajoval,

ALEBO

3.3.

rozhodnutie bolo dotknutej osobe doručené… (deň/mesiac/rok) a dotknutá osoba bola výslovne poučená o práve na obnovu konania alebo odvolanie, na ktorých má právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového, a

výslovne uviedla, že proti rozhodnutiu nepodáva opravný prostriedok,

ALEBO

nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslušnej lehoty.

4.

Ak ste zaškrtli bod 3.1 b, 3.2 alebo 3.3, uveďte informácie o tom, ako bola splnená príslušná podmienka:

…“

Článok 7

Územná pôsobnosť

Toto rámcové rozhodnutie sa vzťahuje na Gibraltár.

Článok 8

Vykonávanie a prechodné ustanovenia

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto rámcového rozhodnutia do 28. marca 2011.

2.   Toto rámcové rozhodnutie sa odo dňa uvedeného v odseku 1 uplatňuje na uznávanie a výkon rozhodnutí vydaných v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní.

3.   Ak členský štát pri prijatí tohto rámcového rozhodnutia vyhlási, že má závažné dôvody domnievať sa, že nebude do dňa uvedeného v odseku 1 schopný dosiahnuť súlad s ustanoveniami tohto rámcového rozhodnutia, začne sa toto rámcové rozhodnutie uplatňovať najneskôr od 1. januára 2014 na uznávanie a výkon rozhodnutí vydaných v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní, ktoré vydali príslušné orgány tohto členského štátu. Ktorýkoľvek iný členský štát môže žiadať, aby členský štát, ktorý vydal takéto vyhlásenie, uplatňoval príslušné ustanovenia rámcového rozhodnutia uvedené v článkoch 2, 3, 4, 5 a 6 v znení, v akom boli pôvodne prijaté, na uznávanie a výkon rozhodnutí vydaných v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní, ktoré vydal tento iný členský štát.

4.   Do uplynutia lehôt uvedených v odsekoch 1 a 3 sa naďalej uplatňujú príslušné ustanovenia rámcových rozhodnutí uvedených v článkoch 2, 3, 4, 5 a 6 v znení, v akom boli pôvodne prijaté.

5.   Vyhlásenie vydané v súlade s odsekom 3 sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Môže sa kedykoľvek vziať späť.

6.   Členské štáty zašlú Generálnemu sekretariátu Rady a Komisii znenie ustanovení, ktorými transponujú do svojho vnútroštátneho práva povinnosti, ktoré im vyplývajú z tohto rámcového rozhodnutia.

Článok 9

Preskúmanie

1.   Komisia vypracuje do 28. marca 2014 správu na základe informácií, ktoré jej poskytnú členské štáty podľa článku 8 ods. 6.

2.   Rada na základe správy uvedenej v odseku 1 zhodnotí:

a)

rozsah, v akom členské štáty prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím, a

b)

uplatňovanie tohto rámcového rozhodnutia.

3.   K správe uvedenej v odseku 1 sa v prípade potreby priložia legislatívne návrhy.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto rámcové rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. februára 2009

Za Radu

predseda

I. LANGER


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 26.2.2008, s. 1.

(2)  Rámcové rozhodnutie z 24. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2005, s. 16).

(3)  Rámcové rozhodnutie zo 6. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 59).

(4)  Rámcové rozhodnutie z 27. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 27).

(5)  Rámcové rozhodnutie z 27. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 102).

(6)  Rámcové rozhodnutie z 13. júna 2002 (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).


Top