EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:386:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 386, 29. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 386

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
29. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 z 20. decembra 2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1890/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 571/88 o organizovaní prieskumu štruktúry poľnohospodárskych podnikov v Spoločenstve, pokiaľ ide o finančný rámec na obdobie 2007–2009 a maximálny príspevok Spoločenstva pre Bulharsko a Rumunsko

12

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1891/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 6/2002 a (ES) č. 40/94 a ktorým nadobúda platnosť pristúpenie Európskeho spoločenstva k Ženevskému aktu Haagskej dohody o medzinárodnom zápise priemyselných dizajnov

14

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. marca 2006 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

17

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

18

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2006, ktorým sa schvaľuje pristúpenie Európskeho spoločenstva k Ženevskému aktu Haagskej dohody o medzinárodnom zápise dizajnov, prijatému 2. júla 1999 v Ženeve

28

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o jazykový režim

44

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o jazykový režim

45

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2006 o schválení zmeny a doplnenia Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia v mene Európskeho spoločenstva

46

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. decembra 2006 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o revízii Dohody o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou

50

 

*

Rozhodnutie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady zo 4. decembra 2006, o podpísaní a dočasnom uplatňovaní Euro-stredozemskej dohody o letectve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej ( 1 )

55

Euro-stredomorská letecká dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

57

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní

89

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top